НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Минеји

Минеји

Ноeмвріа з7i

Прпdбнагw nц7A нaшегw нjкwна, и3гyмена честнhz nби1тели живоначaльныz трbцы, ў§никA сeргіz чудотв0рца.

На мaлэй вечeрни, на ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры, на д7, глaсъ №.

Под0бенъ: Всехвaльніи м§ницы:

Џ§е прпdбне нjкwне, t ю4ности твоемY вLцэ под0бzсz, ди1вно житіE прошeлъ є3си2, џбразъ всBмъ добродётели соб0ю показyz, чlвэколю1біz б9іz бlгодaти пучи1ну въ себЁ и3мёz. Тёмже моли1сz, даровaти душaмъ нaшымъ ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

Џ§е преблажeнне нjкwне, кто2 п0двиги и3 страд†ніz тво‰ повёсть, ±же под8sлъ є3си2, хrтY послёдуz; не дaлъ бо є3си2 снA твои6мъ nчесє1мъ, ни вёждwмъ дремaніz, и4миже дyшу твою2 t страстeй свободи1лъ є3си2, слезaми непрестaнными њчищaz: и3 нhнэ моли1сz, даровaти душaмъ нaшымъ ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

Џ§е прпdбне нjкwне, чистотY тэлeсную, и3 душeвное ўмилeніе t ю4ности твоеS сохрани1лъ є3си2, и3 nчи1ма бGа зрёти спод0билсz є3си2, томY є3ди1ному служS стрaхомъ и3 трeпетомъ, настaвникъ бhлъ є3си2 твоемY стaду. Тёмже моли1сz, даровaти душaмъ нaшымъ ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

Слaва, глaсъ ѕ7:

Пріиди1те, монaхwвъ мн0жество днeсь, дух0внw возвесели1мсz въ нар0читомъ прaздницэ: и4бо пресвётлаz пaмzть nтцA нaшегw настA, въ ню1же сошeдшесz соглaснw воспоeмъ, глаг0люще: рaдуйсz, нjкwне преслaвне, нбcный человёче и3 земнhй ѓгGле, и3 д¦а с™aгw nби1телище: рaдуйсz, вBрнымъ похвалA и3 ўтверждeніе, и3 всеS рwссjйскіz земли2 пресвётлый свэти1льниче: рaдуйсz, ћкw трbцэ предстоS со ѓгGлы, ю4же непрестaннw моли2, даровaти душaмъ нaшымъ ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ в7.

Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ:

Д0мъ д¦а с™aгw бhлъ є3си2, прпdбне, ѕёльнымъ пощeніемъ, ћкw благов0нными ґрwм†ты, напаsz дyшу твою2.

Стjхъ: ЧестнA предъ гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2.

Дремaніz не дaлъ є3си2 nчесє1мъ твои6мъ, прпdбне, д0ндеже дyшу t страстeй свободи1лъ є3си2, и3 возмeздіе њбрёлъ є3си2 со ѓгGлы водворeніе.

Стjхъ: Блажeнъ мyжъ, боsйсz гDа, въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ ѕэлw2.

Бжcтвеннымъ желaніемъ ўzзви1всz, прпdбне, житіE непор0чно проходS, д0ндеже дости1глъ є3си2 цaрскагw прест0ла.

Слaва, глaсъ }:

И#мsше бжcтвеннаz твоS душA и3 непор0чнаz д¦а прес™aгw и3сполнeніе, џ§е прпdбне нjкwне, t ю4ности носS совершeнъ смhслъ, люб0вію хrт0вою разгарazсz, томY послёдовалъ є3си2. Держaвнw надъ страстьми2 воцари1лсz є3си2, кHзни дeмwнскіz низл0жъ повeрглъ є3си2, п0двигъ течeніz твоегw2 соверши1лъ є3си2. И# нhнэ во свётэ невечeрнэмъ водворsсz, и3 трbцэ со ѓгGлы предстоS, моли2 и3збaвитисz стaду твоемY t ви1димыхъ и3 неви1димыхъ вр†гъ, и3 спасти2 дyшы нaшz.

И# нhнэ, бGор0диченъ. Тропaрь, глaсъ №:

Послушaніz д0брый рачи1тель бhвъ, прпdбне нjкwне приснопaмzтне, цRковь бо прекрaсну с™hz трbцы, въ похвалY nтцY твоемY воздви1глъ є3си2. Тёмже и3 мы2, ч†да тво‰, люб0вію вопіeмъ ти2: слaва дaвшему ти2 крёпость, слaва вэнчaвшему тS, слaва дёйствующему тоб0ю всBмъ и3сцэлє1ніz.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ воскrнъ.

На вели1цэй вечeрни: На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры на }, глaсъ ѕ7.

Под0бенъ: ВсE tл0жше:

Вeсь t ю4ности гDу возложи1лсz є3си2, нjкwне прпdбне, земнyю красотY и3 слaву въ ничт0же вмэни1въ, хrтA є3ди1наго возлюби1лъ є3си2, и3 тогw2 крeстъ на рaмена взeмъ, бжcтвеннэ воwружи1всz, лavры вели1кагw сeргіа дости1глъ є3си2, и3 t негw2 посылaемь бывaеши къ дух0вному настоsтелю ґfанaсію, и3 тaмw желaемыхъ тоб0ю t негw2 сподоблsешисz. И# нhнэ на нб7сёхъ со ѓгGлы трbцэ предстоS, нjкwне џ§е нaшъ, моли2 спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Стрaшное хrт0во пришeствіе въ сeрдцы твоeмъ пріи1мъ, нjкwне прпdбне, разyмнw мимотекyщихъ житіS ўступи1лъ є3си2: и3 слaву маловрeменную презрёвъ, молчaніе воспріsлъ є3си2: на земли1 бо мyжески подвизaлсz є3си2, и3 пл0ть потщaлсz є3си2 покори1ти дyху: дyшу же и3 ќмъ t страстeй њчи1стивъ, ревновaвъ житію2 вели1кагw сeргіа. Съ ни1мже нhнэ на нб7сёхъ пrт0лу вLки всёхъ предстои1ши, со дерзновeніемъ молsсz њ душaхъ нaшихъ.

Прпdбне џ§е нjкwне, и3змлaда возлюби1въ добр0ту вLчню, и3 къ томY желaніе невозврaтнw и3мёz, nтeчество и3 р0дъ њстaвилъ є3си2: богaтство и3 слaву возненави1дэвъ, хrтY є3ди1ному послёдовалъ є3си2: равноaгGльнw во nби1тели прес™hz трbцы пожи1въ, њгрaду монaшествующымъ создaлъ є3си2. И# нhнэ на нб7сёхъ со ѓгGлы трbцэ предстои1ши, нjкwне прпdбне, со дерзновeніемъ молsсz њ душaхъ нaшихъ.

И$ны стіхи6ры, глaсъ д7.

Под0бенъ: Звaнный свhше:

Е#гдA бжcтвенное рачeніе нaйде на тS, бlжeнне нjкwне, тогдA, мірск†z мудров†ніz далeче tри1нувъ, къ б9eственному сeргію притeклъ є3си2, и3 t негw2 наставлsемь, посылaешисz въ монастhрь, выс0кое нарицaемо, къ тогw2 ў§никY ґfанaсію: и3 тaмw џбраза монaшескагw, и3 свzщeнства сподоблsешисz, мнHгимъ добродётели џбразъ бhвъ. Тёмже м0лимъ тS: моли2, прпdбне, спасти2 и3 просвэти1ти дyшы нaшz.

Суд0мъ б9іимъ и3 повелёніемъ вели1кагw, пaки ко nтцY и3 пaстырю, въ монастhрь прих0диши, и3 t негw2 съ вели1кою люб0вію, џ§е, пріeмлешисz. Toнyдуже, и3 по преставлeніи дух0внагw твоегw2 nтцA, пaстырь t негw2 поставлsешисz тоsже nби1тели, и3дёже цeрковь прекрaсну, въ слaву с™hz трbцы, прпdбне нjкwне, воздви1глъ є3си2: ю4же непрестaннw њ всёхъ чтyщихъ тS моли2, спасти2 и3 просвэти1ти дyшы нaшz.

Е#гдA бжcтвенное наи1тіе нaйде на тS, прпdбне, тогдA мірск†z возненави1дэлъ є3си2, и3 хrтY прих0диши, и3 тогw2 kрeмъ взeмъ, по стопaмъ блажeннагw сeргіа и3зв0лилъ є3си2 ходи1ти, и3дёже џбразъ мнHгимъ добродётели бhвъ, и3 мн0гимъ воздержaніемъ и3 моли1твами под0бникъ твоемY nтцY во всeмъ. Тёмже м0лимъ тS, моли1сz, прпdбне, спасти2 и3 просвэти1ти дyшы нaшz.

Слaва, глaсъ в7:

Желaніемъ бyдущихъ, прпdбне, добродётельнw пожи1лъ є3си2, чистот0ю душeвною спаси1тєльныz пути6 прошeлъ є3си2, и3 г0рдаго ѕмjz воздержaніемъ ўби1лъ є3си2: нбcнаz же вHинства ўдиви1лъ є3си2 терпёніемъ твои1мъ, чи1стое пріsтелище д¦а прес™aгw, џ§е, бhлъ є3си2. И# сегw2 рaди t вседётельныz десни1цы вэнчaлсz є3си2, и3 чудeсъ даровaній t негw2 спод0билсz є3си2: моли2 спасти1сz душaмъ нaшымъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ воскrнъ.

Вх0дъ. Прокjменъ днE. Чтє1ніz G.

Премyдрости соломHновы чтeніе. (ГлавA G.)

Прaведныхъ дyшы въ руцЁ б9іей, и3 не прик0снетсz и4хъ мyка. Непщевaни бhша во nчесёхъ безyмныхъ ўмрeти, и3 вмэни1сz њѕлоблeніе и3сх0дъ и4хъ: и3 є4же t нaсъ шeствіе, сокрушeніе, nни1 же сyть въ ми1рэ. И$бо предъ лицeмъ человёческимъ ѓще и3 мyку пріи1мутъ, ўповaніе и4хъ безсмeртіz и3сп0лнено, и3 вмaлэ накaзани бhвше, вели1кими благодётельствовани бyдутъ, ћкw бGъ и3скуси2 |, и3 њбрёте и5хъ достHйны себЁ. Ћкw злaто въ горни1лэ и3скуси2 и5хъ, и3 ћкw всепл0діе жeртвенное пріsтъ |. И# во врeмz посэщeніz и4хъ возсіsютъ, и3 ћкw и4скры по стeблію потекyтъ. Сyдzтъ kзhкwмъ, и3 њбладaютъ людьми2, и3 воцRи1тсz гDь въ ни1хъ во вёки. Надёющіисz нaнь разумёютъ и4стину, и3 вёрніи въ любви2 пребyдутъ є3мY: ћкw бlгодaть и3 ми1лость въ препод0бныхъ є3гw2, и3 посэщeніе во и3збрaнныхъ є3гw2.

Премyдрости соломHновы чтeніе. (ГлавA є7.)

Прaвєдницы во вёки живyтъ, и3 въ гDэ мздA и4хъ, и3 попечeніе и4хъ ў вhшнzгw. Сегw2 рaди пріи1мутъ цrтвіе благолёпіz, и3 вэнeцъ добр0ты t руки2 гDни: занE десни1цею покрhетъ |, и3 мhшцею защити1тъ и5хъ. Пріи1метъ всеoрyжіе рвeніе своE, и3 воwружи1тъ твaрь въ мeсть врагHмъ. Њблечeтсz въ бронS прaвды, и3 возложи1тъ шлeмъ, сyдъ нелицемёренъ: пріи1метъ щи1тъ непобэди1мый препод0біе: поwстри1тъ же напрaсный гнёвъ во nрyжіе: споб0ретъ же съ ни1мъ мjръ на без{мныz: п0йдутъ правол{чныz стрёлы мHлніины, и3 ћкw t благокрyгла лyка nблакHвъ на намёреніе полетsтъ: и3 t каменомeтныz ћрости, и3сп0лнь падyтъ грaды: вознегодyетъ на ни1хъ водA морскaz, рёки же потопsтъ | нaглw. Сопроти1въ стaнетъ и5мъ дyхъ си1лы, и3 ћкw ви1хоръ развёетъ и5хъ: и3 њпустоши1тъ всю2 зeмлю беззак0ніе, и3 ѕлодёйство преврати1тъ прест0лы си1льныхъ. Слhшите u5бо, цaріе, и3 разумёйте: навhкните, судіи6 концє1въ земли2. Внуши1те держaщіи мн0жєства и3 гордsщіисz њ нар0дэхъ kзы6къ: ћкw данA є4сть t гDа держaва вaмъ, и3 си1ла t вhшнzгw.

Премyдрости соломHновы чтeніе. (ГлавA д7.)

Прaведникъ, ѓще пости1гнетъ скончaтисz, въ пок0и бyдетъ. Стaрость бо честнA не многолётна, нижE въ числЁ лётъ и3считaетсz: сэди1на же є4сть мyдрость человёкwмъ, и3 в0зрастъ стaрости, житіE несквeрное. Благоуг0денъ бGови бhвъ, возлю1бленъ бhсть, и3 живhй посредЁ грBшникъ престaвленъ бhсть. Восхищeнъ бhсть, да не ѕл0ба и3змэни1тъ рaзума є3гw2, и3ли2 лeсть прельсти1тъ дyшу є3гw2. Рачeніе бо ѕл0бы помрачaетъ дHбраz, и3 парeніе п0хоти премэнsетъ ќмъ неѕл0бивъ. Скончaвсz вмaлэ, и3сп0лни лBта дHлга: ўг0дна бо бЁ гDу душA є3гw2: сегw2 рaди потщaсz t среды2 лукaвствіz: лю1діе же ви1дэвше, и3 не разумёвше, нижE положи1вше въ помышлeніи таков0е: ћкw благодaть и3 ми1лость въ препод0бныхъ є3гw2, и3 посэщeніе во и3збрaнныхъ є3гw2.

На літjи стіхи6ры, глaсъ №:

Днeсь ликовствyетъ рaдостнw бжcтвеннаz и3 вели1каz лavра, и3 хвaлитсz твои1ми бGоуг0дными дэ‰ніи, и3мёющи тво‰ с™ы6z м0щи, бlжeнне нjкwне, t ни1хже с™hню почерпaемъ nби1льнw: подаю1тъ бо здрaвіе съ вёрою притекaющымъ къ честнёй твоeй рaцэ. Тёмже, просвёщшесz тоб0ю, глаг0лемъ: спод0би и3 нaсъ слaвы нбcныz хrт0вы, бlжeнне, и3 твоE стaдо сохранsй, и3 спаси2 дyшы нaшz.

Глaсъ в7:

Пaмzть твоS во вёкъ пребывaетъ, прпdбне џ§е нjкwне, и3 кр0тость сeрдца твоегw2, ўг0дниче хrт0въ бlжeнне, просіS пaче с0лнечнагw сіsніz, њзарsющи вёрныхъ сердцA: и4бо вои1стинну честнaz рaка бжcтвенныхъ мощeй твои1хъ, ћкw трубA велеглaснw свидётельствуетъ, благоухaющи бlгодaтію прес™aгw д¦а, и3 прогонsющи мрaкъ грэх0вный, и3 нaсъ научaющи бlгодари1ти и3 слaвити бGа, тебE прослaвльшаго.

Глaсъ G:

Вeліz слaва житіS твоегw2, џ§е нaшъ нjкwне, вс‰, ±же земн†z, њстaвивъ, є3ди1наго хrтA возлюби1лъ є3си2, и3 томY служA чи1стою с0вэстію, на земли2 ѓгGльски пожи1лъ є3си2, дeмwнскаz вышє1ніz разори1лъ є3си2, возшeдъ на высотY нбcную: бlжeнъ є3си2, ћкw тaкw хrтY раб0тавъ. Тёмже и3 мы2, тоб0ю пyть жи1зни познaвше, тS непрестaннw ўблажaемъ.

Слaва, глaсъ в7:

Прпdбне и3 бGоблажeнне џ§е нaшъ нjкwне, грaдъ живyщій б9ій, вhше рaзума бlги1хъ воспріsлъ є3си2 жел†ніz: ѓгGльское житіE соверши1въ, и3 нhнэ на нб7сёхъ водворsешисz, и3спeрва под0бну добр0ту џбраза сохрани1въ, и3 на под0бствіе, ћкоже м0щно, восх0дъ безпaкостнw њбрётъ, и3 бGу со дерзновeніемъ предстоS, зерцaломъ разyмнымъ чи1стw зри1ши с™yю трbцу, за чтyщыz тS вёрою и3 люб0вію помоли1сz, џ§е нaшъ нjкwне.

И# нhнэ, бGор0диченъ воскrнъ:

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ в7.

Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ:

T ю4ности nтeческому житію2 поревновaвъ во всeмъ, прпdбне: тёмже њстaвилъ є3си2 вс‰, ±же въ мjрэ, житє1йскаz мудров†ніz, молS њ нaсъ чlвэколю1бца.

Стjхъ: ЧестнA предъ гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2.

Послушaніz t сeрдца желaz, мyдре, мjра и3 сyщихъ въ нeмъ житeйскихъ tрeклсz є3си2. И# сегw2 рaди въ вhшнихъ со ѓгGлы хrтY предстои1ши, њ всёхъ молsсz.

Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви њ всёхъ, ±же воздадe ми.

Ѓще и3 ю4нъ тёломъ, прпdбне нjкwне, но многолётныхъ житіeмъ превозшeлъ є3си2, всE плотск0е мудровaніе tсёкъ, прпdбному послушaнію повинyлсz є3си2.

Слaва, глaсъ }. Самоглaсенъ:

Помышлsz џно житіE, и3 вёкъ пребывaющій, вёкъ сeй, ћкw маловрeмененъ, њстaвилъ є3си2, и3 потщaлсz є3си2 тлёющими нетлBннаz стzжaти: toнyдуже и3 тёло пораб0тилъ є3си2 дyху, да хrтA є3ди1наго приwбрsщеши. Е#г0же моли2 спасти1сz всBмъ, люб0вію свzщeнную пaмzть твою2 въ пёснехъ при1снw почитaющымъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ.

Тропaрь, глaсъ №:

Послушaніz д0брый рачи1тель бhвъ, прпdбне нjкwне приснопaмzтне, цRковь бо прекрaсну с™hz трbцы, въ похвалY nтцY твоемY воздви1глъ є3си2. Тёмже и3 мы2, ч†да тво‰, люб0вію вопіeмъ ти2: слaва дaвшему ти2 крёпость, слaва вэнчaвшему тS, слaва дёйствующему тоб0ю всBмъ и3сцэлє1ніz.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ воскrнъ, по глaсу.

На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь с™aгw, двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

По № стіхосл0віи сэдaленъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Kви1лсz є3си2 днeсь:

Вёкъ, и4же на земли2, ћкw преходsщій возненави1дэвъ, бlжeнне, и3 вёкъ џнъ, ћкw не преходsщій, t сeрдца возлюби1въ, є3мyже и3 наслёдникъ kви1лсz є3си2, њ всёхъ нaсъ хrтA моли2, при1снw въ пёснехъ, прпdбне, твою2 пaмzть почитaющихъ. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Њбнови1ла є3си2, чcтаz, бжcтвеннымъ ржcтв0мъ твои1мъ и3стлёвшее во страстeхъ земнор0дныхъ мeртвенное существо2, и3 воздви1гла є3си2 вс‰ t смeрти къ жи1зни нетлёніz. Тёмже тS по д0лгу блажи1мъ вси2, дв7о препрослaвленнаz, ћкоже прореклA є3си2.

По в7 стіхосл0віи, сэдaленъ, глaсъ в7.

Под0бенъ: Милосeрдіz сyщи:

Монaшеское житіE t сeрдца, прпdбне, возлюби1въ, и3 сегw2 рaди мjръ, и3 ±же въ мjрэ возненави1дэвъ, блажeнне нjкwне, дух0вному твоемY nтцY послушaніемъ и4скреннимъ вдaлсz є3си2. Съ ни1мже гDу моли1сz спасти1сz всBмъ нaмъ. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Милосeрдіz сyщи и3ст0чникъ, ми1лости спод0би нaсъ, бцdе, при1зри на лю1ди согрэши1вшыz, kви2, ћкw при1снw, си1лу твою2: на тs бо ўповaющи, рaдуйсz, вопіeмъ ти2, ћкоже и3ногдA гавріи1лъ, безпл0тныхъ ґрхістрати1гъ.

По полmелeи сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрости:

Мyдрости и3змлaда под0бію навhкъ, и3 сегw2 рaди вс‰, ±же въ мjрэ, возненави1дэвъ, прпdбне, хrтA є3ди1наго возлюби1лъ є3си2. Toнyдуже дух0вному твоемY nтцY, всеконeчнw послушaнію вдaлсz є3си2, t негHже тоsже nби1тели пaстырь преслaвнw ўстроsешисz, и3 мнHгимъ въ добродётели џбразъ бhвъ: съ ни1мже моли1сz гDу, нjкwне прпdбне, грэхHвъ њставлeніе даровaти чтyщымъ люб0вію свzтyю пaмzть твою2. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Ћкw дв7у и3 є3ди1ну въ женaхъ, тS безъ сёмене р0ждшую бGа пл0тію, вси2 ўблажaемъ р0ди человёчестіи: џгнь бо всели1сz въ тS б9ествA, и3 ћкw мLнца млек0мъ питaеши зижди1телz и3 гDа. Тёмъ ѓгGльскій и3 человёческій р0дъ, дост0йнw слaвимъ прес™0е ржcтво2 твоE, и3 соглaснw вопіeмъ ти2: моли2 хrтA бGа, согрэшeній њставлeніе даровaти покланsющымсz вёрою прес™0му ржcтвY твоемY.

Тaже степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса.

Прокjменъ: ЧестнA предъ гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2.

Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви њ всёхъ, ±же воздадe ми;

Всsкое дыхaніе:

Е#ђліе матfeа, зачaло м7г.

По н7-мъ pалмЁ, стіхи1ра, глaсъ ѕ7:

T ю4ности, прпdбне, и3зв0лилъ є3си2 бGу раб0тати, тогдA дух0вное рачeніе распали2 дyшу твою2, и3 вск0рэ, роди1тели њстaвивъ, вели1кагw nтцA дости1глъ є3си2. џнъ же, ви1дэвъ твоE душeвное желaніе, вмaлэ и3скушeніе налагaетъ, да тS сотвори1тъ теплёйша рачи1телz: тh же смирeніе показyеши, речeннагw nтцeмъ достизaеши, и3 t негw2 навhклъ є3си2 добродётелемъ, ко nтцY пaки возвращaешисz, и3 пaстырь поставлsешисz. И# нhнэ, преблажeнне нjкwне, предстоS пrт0лу всёхъ цRS, и3спроси2 ми1ръ мjру, и3 цRкви рwссjйстэй ўтверждeніе, и3 спасeніе душaмъ нaшымъ.

КанHнъ бцdы со їрмос0мъ на ѕ7, и3 прпdбнагw канHнъ на }. Творeніе пахHміа їеромонaха, и4же t с™hz горы2, глaсъ д7, є3гHже краегранeсіе:

ПохвалY блажeнному нjкwну ткY.

Пёснь №.

Їрм0съ: Tвeрзу ўстA мо‰, и3 нап0лнzтсz д¦а, и3 сл0во tрhгну цRи1цэ м™ри, и3 kвлю1сz, свётлw торжествyz, и3 воспою2, рaдуzсz тоS чудесA.

Премyдростію рaзума ўкрашaемь, прпdбне нjкwне, вeсь хrтY пораб0тилсz є3си2, къ немY желaніе твоE и3мёz: є3г0же моли2, спасти2 t бёдъ пою1щыz тS.

Њ всёхъ хrтA моли2, прпdбне нjкwне, пaмzть твою2 люб0вію пою1щихъ, и3збaвитисz вёчнагw мучeніz, да тебE вси2, ћкw тeпла предстaтелz, пёсньми величaемъ.

ХrтY вeсь пораб0тивсz, прпdбне нjкwне, и3 къ немY всE желaніе и3мёz, и3 тогw2 рaди любвE мjра съ желaньми є3гw2 tрeксz. Сегw2 рaди тS вси2 пёсньми ўблажaемъ, нjкwне всебlжeнне.

ВсE твоE желaніе къ бGу мyжески впери1въ, въ вhшнихъ селeніе сотвори1лъ є3си2 преслaвнw. Тёмже тS пёсньми, блажeнне нjкwне, почитaемъ.

Ѓще и3 далeче житіeмъ, но бли1зъ вёрою и3 люб0вію дух0внагw твоегw2 настоsтелz, и3 съ ни1мъ вкyпэ преслaвнw чудесA твори1ши, вкyпэ же и3 бGу предстоитE, њ всёхъ нaсъ молsщесz.

БGор0диченъ: Мyдрости премyдростныz пріsтелище былA є3си2, пренепор0чнаz: св0й бо хрaмъ t твои1хъ пречcтыхъ кровeй, чcтаz, создaти благоизв0ли на спасeніе нaше.

Катавaсіа: Tвeрзу ўстA мо‰:

Пёснь G.

Їрм0съ: Тво‰ пэсносл0вцы, бцdе, живhй и3 незави1стный и3ст0чниче, ли1къ себЁ совокyпльшыz дух0внw ўтверди2, въ бжcтвеннэй твоeй слaвэ вэнцє1въ слaвы спод0би.

Лю1ди вс‰, тебE вёдущыz и3 заступлeніz твоегw2 чaющыz не прeзри, џ§е: но, є3ли1кw м0щно, предстaтельствуй, всBмъ полє1знаz просS моли1твами твои1ми.

Ўповaніе и3мёлъ є3си2, блажeнне нjкwне, и3 прибёжище, всёхъ бGа: того2 моли2, м0лимъ тS, њ нaсъ люб0вію воспэвaющихъ тS, приснопaмzтне.

Бжcтвеннымъ желaніемъ, прпdбне нjкwне, разжигaемь, мірскyю красотY преwби1дэлъ є3си2, монaшеское житіE возлюби1въ. Тёмже бhлъ є3си2 прпdбнымъ є3диножи1тель и3 прaвєднымъ.

БGор0диченъ: И#сцэлeній тS и3ст0чникъ, въ твою2 ўтр0бу вшeдъ, показA, м™и б9іz пречcтаz, мою2 u5бо дyшу и3сцэли2.

Сэдaленъ, глaсъ G:

Ўкрэплsемь бжcтвенною си1лою, прпdбне нjкwне, возм0глъ є3си2 њскудёніе, t безб0жныхъ ґгaрzнъ бhвшее, нап0лнити: цeрковь бо н0ву и3 nби1тель краснёйшу пaче воздви1глъ є3си2. Тёмже тS вси2 ўблажaемъ. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Бжcтвеннаz ски1ніz былA є3си2 сл0ва, є3ди1на пречcтаz м™и дв7о, чистот0ю ѓгGлы превозшeдшаz, пaче всёхъ менE пeрсть бhвша, њсквернeна плотски1ми прегрэшeньми, њчи1сти моли1твъ твои1хъ бжcтвенными водaми, подаю1щи, чcтаz, вeлію ми1лость.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Сэдsй въ слaвэ на пrт0лэ б9ествA, во џблацэ лeгцэ пріи1де ї}съ пребжcтвенный, нетлённою длaнію, и3 спасE зовyщыz: слaва, хrтE, си1лэ твоeй.

Невозврaтнw шeствовавъ вводsщій пyть къ нбcному грaду, нjкwне прпdбне, и3дёже настaви тS с™hй д¦ъ, nби1тель и3мёz сeрдце твоE.

Смирeніе возносsщее, нjкwне бlжeнне, въ сeрдцы и3мёлъ є3си2: toнyдуже тS и3 мы2 м0лимъ ўщeдрити смирeніе нaше.

Страстьми2 разли1чными колeблємыz, и3 вёрою притекaющыz къ твоемY гр0бу, бlжeнне нjкwне, с™hмъ твои1мъ ходaтайствомъ вс‰ посэти2 ми1лостивнw къ человэколю1бцу.

Мрaкъ страстeй t сeрдца твоегw2 ты2, прпdбне нjкwне, њчи1стивъ, хrт0ва повелёніz вои1стинну свётъ пріeмъ, въ постЁ просіsлъ є3си2, ўмертви1въ тёло, дyхомъ же, нjкwне, њжи1лъ є3си2.

БGор0диченъ: Њчищeніе всёхъ земнhхъ, вёрою молю2 и3 припaдаю, бlгословeннаz: моли1твами твои1ми судію2 и3 сн7а твоего2 ми1лостива сотвори2, ћкw да по д0лгу слaвлю тS.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Ўжас0шасz всsчєскаz њ бжcтвеннэй слaвэ твоeй: тh бо, неискусобрaчнаz дв7о, и3мёла є3си2 во ўтр0бэ надъ всёми бGа, и3 родилA є3си2 безлётнаго сн7а, всBмъ воспэвaющымъ тS ми1ръ подавaющаz.

Ќзкій и3 приск0рбный пyть шeствовалъ є3си2, прпdбне нjкwне, восхождeньми бжcтвенными сeрдца твоегw2, ѓможе nц7A твоегw2 настaвиша тS моли6твы.

T грэх0вныхъ болёзней мS њблегчи2 ск0рбныхъ, и3 сeрдца моегw2 лю1тость ўтоли2, и3 согрэшeній њставлeніе и3спроси2: и4маши бо послyшающа хrтA чи1стыz твоеS моли1твы.

Стр†сти тэлє1сныz воздержaніемъ, џ§е, ўвzди1въ, ћкw дрeво многопл0дное, пл0дъ чyденъ прин0сиши бGу, сво‰ ч{днаz и3справлє1ніz, нjкwне прпdбне.

Всесвётлый свэти1льникъ kви1лсz є3си2, њзарsz пою1щыz тS, нjкwне прпdбне. И# сегw2 рaди м0лимъ тS: вёчнагw мучeніz и3збaви ны2, пою1щыz тS.

БGор0диченъ: ЎмA моегw2 ўврачyй и3зступлeніе, всенепор0чнаz, и3 и3сцэли2 стр†сти душє1вныz, и3 ўнhніz тмY tжени2, ћкw да восхвалю1 тz по достоsнію, бцdе всепётаz.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Б9eственное сіE и3 всечестн0е совершaюще прaзднество, бGомyдріи, бGомaтере, пріиди1те, рукaми восплeщимъ, t неS р0ждшагосz бGа слaвимъ.

СвоE сeрдце, прпdбне нjкwне, с™hz трbцы жили1ще и3 д0мъ создaлъ є3си2. Вси2, вёрою притекaющіи къ честнёй твоeй рaцэ, просвэщeніе, и3 њсвzщeніе, и3 њчищeніе, всебlжeнне нjкwне, пріeмлемъ.

Тво‰ всебlжeнне нjкwне, свzщє1нныz и3 всес™ы6z мHщи, во гр0бэ лежaще, недyги врачyютъ, дeмwнскіz же полки2 прогонsютъ всегдA, вBрнымъ же и3сточaютъ и3сцэлє1ніz nби6льнаz, тебE по достоsнію при1снw блажaщымъ.

Ћкw вeсь хrтY приближazсz kснёйши, помzни2 всёхъ, вёрою поминaющихъ тS, нjкwне всечeстне, грэхHвъ прощeніz ў хrтA просS, и3 нбcнагw цrтвіz воспріsтіz.

БGор0диченъ: Е#ди1на всBмъ поможeніе, помози2 нaмъ бёдствующымъ, и3 рyку подaждь, и3 къ пристaнищу введи2 спасeніz, nтрокови1це бGоблагодaтнаz.

Кондaкъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

Дух0вному твоемY настоsтелю, џ§е нjкwне, всsчески прилэпи1всz, и3 t негw2 наставлsемь, во всeмъ хrт0ви пораб0тивсz, монaхwвъ бhлъ є3си2 чиноначaльникъ, и3 прпdбныхъ сожи1тель: съ ни1миже хrтA бGа моли2 непрестaннw њ всёхъ нaсъ.

Јкосъ: Кaкw возмогY воспёти тво‰ и3справлє1ніz; и3ли2 и3зрещи2 труды2 тво‰, и4миже труди1лсz є3си2 по nтцЁ твоeмъ, ѓще не ты2 подaси ми2 сл0во, недост0йному рабY твоемY; тh бо бhлъ є3си2 по nтцЁ монaхwвъ начaльникъ: съ ни1миже хrтA бGа моли2 непрестaннw њ всёхъ нaсъ.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Не послужи1ша твaри бGомyдріи, пaче создaвшагw, но џгненное прещeніе мyжески попрaвше, рaдовахусz, пою1ще: препётый nтцє1въ гDь и3 бGъ, бlгословeнъ є3си2.

Вс‰ мимотек{щаz приврeмєннаz пристр†стіz, прпdбне нjкwне, tрази1въ, всю2 надeжду къ бGу стzжaлъ є3си2, и4мже дёйствуеши пресл†внаz чудесA.

ТвоеS души2 твeрдое, и3 благостоsнное рaзума, прпdбне нjкwне, никaкоже лукaвый возм0же соврати1ти, бGу помогaющу ти2, досточyдне.

Мjру ўмертви1всz, бyдущую жи1знь наслёдилъ є3си2, џ§е, и3сцэлeній бжcтвенную бlгодaть и3сточaеши пою1щымъ: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Нельсти1внw навhкъ, прeжде тебє2 бhвшихъ nтє1цъ п0стническому житію2, прпdбне: но тёхъ житіeмъ пожи1въ, бGоблажeнне, воспэвaz: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

БGор0диченъ: Глаг0лwмъ прbр0чєскимъ послёдующе, дв7о, бцdу тS и3сповёдуемъ: родилa бо є3си2 nтрочA, всёхъ дрeвнэйшее, є3мманyилъ нарицaемое. Е#мyже зовeмъ: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Пёснь }.

Їрм0съ: Џтроки благочести6выz въ пещи2 ржcтво2 бGор0дичо спасло2 є4сть, тогдA ќбw њбразyемое, нhнэ же дёйствуемое, вселeнную всю2 воздвизaетъ пёти тебЁ: гDа п0йте дэлA, и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.

Мyжествовавъ, побэди1лъ є3си2 стр†стнаz взыгр†ніz вс‰, ќмъ просвэщeнъ и3мёz, возм0глъ є3си2, ±же ви1дэ nтцA творsща, сі‰ дётели и3сп0лнити: тёмже тS вси2 ўблажaемъ, нjкwне всеблажeнне.

Мhслію њчищeнною, премyдре нjкwне, бGу приближazсz, всBмъ всsкъ бhвъ, да хrтA приwбрsщеши. Тёмже въ небє1сныz nби1тєли всели1всz, прпdбне, дерзновeннw зри1ши с™yю трbцу, ю4же непрестaннw моли2, спасти2 вс‰ правослaвнw тS почитaющыz.

Серп0мъ моли1твъ, џ§е нjкwне, стр†стнаz тє1рніz и3зсёкъ, и3 воздёлавъ воздержaніz рaломъ душeвную зeмлю, ввeрглъ є3си2 сёмена благочeстіz въ нeй: тёмже и3сцэлeніz плоды2 пожинaеши.

Добродётелей тS пріsтелище нарицaемъ, преблажeнне, ћкw молчaніz дрyга, и3 бдёніz дёлателz, и3 џбразъ цэломyдріz, и3 моли1твы жили1ще некрaдомое, и3 чудeсъ сокр0вище, и3 моли1твенника њ почитaющихъ пaмzть твою2, нjкwне блажeнне.

БGор0диченъ: М™и б9іz всенепор0чнаz, души2 моеS ћзвы и3сцэли2: сл†сти ўтоли2 пл0ти моеS, њмрачeнное сeрдце моE просвэти2, и3 ўмири2 ќмъ м0й t всsкагw врeда, и3 врaжіихъ мS и3збaви напaстей.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Всsкъ земнор0дный да взыгрaетсz, д¦омъ просвэщaемъ, да торжествyетъ же безпл0тныхъ ўмHвъ є3стество2, почитaющее свzщeнное торжество2 бGомaтере, и3 да вопіeтъ: рaдуйсz, всебlжeннаz бцdе, чcтаz приснодв7о.

Слeзъ твои1хъ проліsніемъ грэх0вный џгнь погаси1лъ є3си2, безстрaстіz же в0ду и3сцэлeній чи1стагw пи1ва пою1щымъ и3сточaеши, блажeнне нjкwне досточyдне.

Рaка, и3дёже лежи1тъ с™0е тёло твоE, прпdбне нjкwне, чудeсъ благодaть и3сточaетъ, просвэщaющи нaшz дyшы и3 тэлесA, и3 њбогащaющи, предстaтелz тS тeпла, и3 застyпника и3мyщыz.

Днeсь съ нaми соб0ри ѓгGлъ и3 прпdбныхъ веселsтсz, въ пaмzть твою2, бlжeнне нjкwне: съ ни1миже поминaй ны2, чтyщыz тS вёрнw, досточyдне.

Ўстaви свzщeнными твои1ми моли1твами воздвизaемое на ны2 смущeніе, и3 человBкъ всёхъ њѕлоблeніе, ћкw и3мёz дерзновeніе ко вLцэ и3 бGу нaшему, нjкwне досточyдне.

БGор0диченъ: Q пaче ўмA чудeсъ твои1хъ! Б9іz бо сл0ва воплоти1вшагосz є3ди1наго родилA є3си2, пaче є3стествA, м™и дв7о, всsчєскаz бжcтвеннымъ свои1мъ хотёніемъ мyдрэ держaща и3 њкормлsюща.

Свэти1ленъ.

Свzтhни хрaмъ бhлъ є3си2, прпdбне, по бжcтвенному причaстію, рaйскій граждани1нъ, въ нeмже наслаждaешисz невозбрaннw дрeва знaніz, и3 нетлённыz слaвы, пaмzть творS, нjкwне прпdбне, њ и5же вёрою хвaлzщихъ тS, џ§е, бGомyдре. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Рaдуйсz, вёрныхъ похвало2: рaдуйсz, прпdбныхъ ўтверждeніе: рaдуйсz, правослaвныхъ слaво: рaдуйсz, свёте сyщихъ во тмЁ: рaдуйсz, хрaме прес™hй: рaдуйсz, б9ій раю2: рaдуйсz, клsтвы разрэшeніе, бlгословeннаz марjе.

На хвали1техъ стіхи6ры, на д7, глaсъ ѕ7.

Под0бенъ: ВсE tл0жше:

Вели6каz и3справлє1ніz п0стническихъ пHдвигъ, вели1кагw nтцA вои1стинну чyднагw сeргіа, нjкwне бlжeнне, привлек0ша тS желaннэ п0стническому сосл0вію, и3 ди1внw добродётелемъ є3гw2 воwбрaжсz томY сожи1тіемъ, и3 сострадaлецъ подвигHмъ д0блественъ, ћкw ўчени1къ тогw2 и4стиненъ, ўчи1тель же худ0женъ тогw2 чaдwмъ. И# нhнэ моли1сz, прпdбне, поми1ловатисz душaмъ нaшымъ. Двaжды.

Мн0жество пHдвигъ и3 п0тwвъ твои1хъ п0стническихъ, раздражи1ша сопостaта прaведныхъ: наведe бо kзhки раскопaти жили1ще честн0е, но п0ты прпdбнагw вели1кагw сeргіа во вёки сіsютъ предъ бGомъ. Тёмже тоб0ю пaче ўтверди2, и3 б0льше сіE распространи2: но м0лимъ тS. Прпdбне, подви1гнувъ вели1каго на моли1тву, возбранsй при1снw в†рваръ стремлeніе, и3 никогдaже попусти2 њбори1ти, нjкwне бlжeнне.

Дрeво добровётвенно, сённо и3 благопл0дно, на водaхъ прекрaснw жи1зненныхъ вои1стинну насаждeнное, питaющее приходsщыz, и3 њсэнsющее њпалsємыz, ты2 є3си2, џ§е прпdбне, напаsемь ўчє1ніи сeргіа, и4миже питaлъ є3си2 тво‰ ўченики2. Тёмже м0лимъ тS: њсэни2 лю1ди, заступaz t kзhческихъ нашeствій, низлагaz и5хъ прeжде востaніz: нaсъ же въ ми1рэ соблюди2, нjкwне, твои1ми моли1твами.

Слaва, глaсъ в7. Самоглaсенъ:

Пaмzть прaведника, рaдость боsщихсz гDа, хвалa бо є3го2 слaдость вёрныхъ є4сть: бlжeнъ бо вои1стинну, є3г0же и3збрA и3 пріsтъ гDь. Тёмже мы2, веселsщесz, почитaемъ пaмzть прпdбнагw: є3мyже нhнэ въ пaмzть є3гw2 молsщесz, ћкw и3мyщу дерзновeніе, њ побёдэ нaмъ на kзhки проти6вныz, є4же низложи1ти востаю1щыz непрaведнw, подaти же ми1ръ мjру, и3 цRквамъ є3диномhсліе, и3 душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

На літургjи: Бlжє1нна t канHна с™aгw, пёснь G и3 ѕ7.

Прокjменъ, глaсъ з7:

ЧестнA предъ гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2:

Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви:

Ґпcлъ къ галaтwмъ, зачaло сGi.

Ґллилyіа глaсъ ѕ7: Блажeнъ мyжъ, боsйсz гDа:

Е#ђліе матfeа, зачaло ‹.

Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную:

 

Коментарисање није више омогућено.