НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Минеји

Минеји

Ноeмвріа к7є

И%же во с™hхъ, nтє1цъ нaшихъ и3 свzщенномyчєникъ, кли1мента, пaпы ри1мскагw, и3 петрA ґлеxандрjйскагw.

(Зри2) Въ сeй дeнь tдаeтсz прaздникъ Вх0да прес™hz бцdы.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры прaздника, глaсъ №.

Под0бенъ: Q ди1внагw чудесE!

Днeсь вёрніи ликовствyимъ, во pалмёхъ и3 пёснехъ гDеви пою1ще, и3 чтyще тогw2 свzщeнную сёнь, њдушевлeнный ківHтъ, невмэсти1мое сл0во вмэсти1вшую: прив0дитсz бо гDеви, пaче є3стествA пл0тію младeнствующи, и3 с™и1тель вели1кій захaріа пріeмлетъ съ весeліемъ сію2, ћкw б9іе жили1ще.

Днeсь хрaмъ њдушевлeнный с™hz слaвы, хrтA бGа нaшегw, є3ди1на въ женaхъ бlгословeннаz чcтаz, прив0дитсz въ хрaмъ зак0нный, жи1ти во с™hхъ: и3 рaдуютсz съ нeю їwакjмъ и3 ѓнна дyхомъ: и3 дёвственніи ли1цы гDеви пою1тъ, pал0мски воспэвaюще, и3 чтyще м™рь є3гw2.

Ты2 прbр0кwвъ проповёданіе, ґпcлwвъ слaва, и3 мyченикwвъ похвалA, и3 всёхъ земнор0дныхъ њбновлeніе, дв7о м™и б9іz: тоб0ю бо бGу примири1хомсz. Тёмже чти1мъ твоE въ хрaмъ гDень вхождeніе: и3 со ѓгGломъ вси2 пёсненнw, рaдуйсz, тебЁ, пречcтаz, вопіeмъ, твои1ми моли1твами спасaеміи.

И$ны стіхи6ры, с™aгw кли1мента, глaсъ в7.

Под0бенъ: Е#гдA t дрeва:

РозгA лозы2 жи1зненныz бhвъ, џ§е їерaрше, кр†сныz и3знeслъ є3си2 гр0зды д¦омъ догмaтwвъ, всемyдре, кaплющыz всегдA спаси1тельное віно2 бжcтвеннагw познaніz, и3 веселsщыz всёхъ благочести1выхъ сердцA, и4стиннw тS чтyщихъ, кли1менте бGон0сне всеблажeнне.

ПетрA верх0внагw ў§ни1къ, џ§е, бhвъ, на кaмени тогw2 создaлъ є3си2 ћкw кaмень честнhй тебE самaго, всехвaльне, твeрдостію словeсъ твои1хъ всE разврати1лъ є3си2 здaніе многоб0жное, хрaмы же воздви1глъ є3си2 бжcтвєнныz въ чeсть трbцы, њ нeйже подвизaлсz є3си2, блажeнне, и3 мучeніz вэнeцъ пріsлъ є3си2.

Ћкоже свэтодaтельное с0лнце t зaпадwвъ возсіsлъ є3си2, џ§е, просвэщaz зeмлю зарeю догмaтwвъ твои1хъ и3 рaнами свётлw, пости1глъ же є3си2 страны6 востHчныz, требlжeнне, зашeлъ є3си2 ўмерщвлsемь, и3 возсіsлъ є3си2, кли1менте, ко хrтY, и3 тaмw сyщими лучaми богaтнw, непрестaннw по бжcтвенному причащeнію просвэщaемь.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ }:

По ржcтвЁ твоeмъ, бGоневёсто вLчце, пришлA є3си2 въ хрaмъ гDень воспитaтисz во с™†z с™hхъ, ћкw њсвzщeнна: тогдA и3 гавріи1лъ п0сланъ бhсть къ тебЁ всенепор0чнэй, пи1щу тебЁ приносS: нбcнаz вс‰ ўдиви1шасz, зрsще д¦а с™aго въ тS всeльшасz. Тёмже, пречcтаz и3 несквeрнаz, ћже на нб7си2 и3 на земли2 слaвима, м™и б9іz, спаси2 р0дъ нaшъ.

На стіх0внэ стіхи6ры прaздника, глaсъ є7.

Под0бенъ: Рaдуйсz:

Рaдуйсz нб7о и3 землS, нб7о ќмное грzдyщее зрsще, въ бжcтвенный д0мъ воспитaтисz чeстнw, дв7у є3ди1ну и3 непор0чную. Къ нeйже дивsсz захaріа вопіsше: двeре гDнz, хрaма tверзaю тебЁ двє1ри, рaдующисz въ нeмъ ликовствyй: познaхъ бо и3 вёровахъ, ћкw ўжE и3збавлeніе пріи1детъ проzвлeннw ї}лево, и3 роди1тсz и3зъ тебє2 бGъ сл0во, дaруzй мjрови вeлію ми1лость.

Стjхъ: Приведyтсz цRю2 дBвы въ слёдъ є3S, и3 и4скренніz є3S приведyтсz тебЁ.

Ѓнна, бжcтвеннаz благодaть ћвэ, t бlгодaти дaнную чcтую приснодв7у прив0дитъ съ весeліемъ въ хрaмъ б9ій, призвaвши и3ти2 предъ нeю nтрокови1цамъ, свэщы2 носsщымъ, и3 глаг0лющи: пойди2, чaдо, дaвшему тS бyди возложeніе, и3 благов0нный fmміaмъ. Вни1ди въ незаходи6маz, и3 ўвёждь т†йны: и3 ўгот0висz бhти ї}сово вмэсти1лище весeлое и3 крaсное, подаю1щагw мjру вeлію ми1лость.

Стjхъ: Приведyтсz въ весeліи и3 рaдованіи, введyтсz въ хрaмъ цReвъ.

Внyтрь въ хрaмъ б9ій, бGовмэсти1мый хрaмъ возлагaетсz дв7а всес™az, и3 nтрокови6цы є4й нhнэ свэщы2 носsще предх0дzтъ: и3грaетъ роди1телей сопрzжeніе и3зрsдное, їwакjмъ же и3 ѓнна ликовствyюще, ћкw роди1ша творцA р0ждшую, ћже ликовствyющи въ бжcтвенныхъ ски1ніихъ, и3 питaема рук0ю ѓгGловою, всенепор0чнаz хrтA kви1сz м™и, подаю1щагw мjру вeлію ми1лость.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ ѕ7:

Днeсь, соб0ри вёрныхъ, сошeдшесz, дух0внэ да торжествyимъ, и3 бGоoтрокови1цу, дв7у и3 бцdу, въ хрaмъ гDень приводи1му, благочeстнw восхвaлимъ, пред8избрaнну t всёхъ родHвъ, во њби1телище всёхъ цRS хrтA и3 бGа: дBвы, свэщы2 носsще, пред8иди1те, приснодв7ы, чтyще честн0е происхождeніе: мaтєри, печaль всю2 tложи1вше, рaдостнw спослёдствуйте м™ри бGа бывaющей, и3 рaдости мjра ходaтаицэ. Вси2 ќбw рaдостнw, є4же рaдуйсz, со ѓгGломъ возопіи1мъ њбрaдованнэй, при1снw молsщейсz њ душaхъ нaшихъ.

Тропaрь, глaсъ д7:

Б9е nтє1цъ нaшихъ, творsй при1снw съ нaми по твоeй кр0тости, не tстaви ми1лость твою2 њ нaсъ: по моли1твами и4хъ въ ми1рэ ўпрaви жив0тъ нaшъ.

Слaва, и3 нhнэ: Тропaрь прaздника:

Днeсь благоволeніz б9іz пред8wбражeніе, и3 человёкwвъ спасeніz проповёданіе, въ хрaмэ б9іи ћснw дв7а kвлsетсz и3 хrтA всBмъ предвозвэщaетъ. Т0й и3 мы2 велеглaснw возопіи1мъ: рaдуйсz, смотрeніz зижди1телева и3сполнeніе.

(Зри2) Подобaетъ вёдати, ћкw ѓще случи1тсz tдaніе прaздника вх0да прес™hz бцdы въ недёлю, њставлsетсz вослёдованіе с™aгw петрA, и3 поeтсz, є3гдA х0щетъ є3кклисіaрхъ.

Въ суббHту на мaлэй вечeрни: Стіхи6ры воскrны и3 бцdы по nбhчаю, тропaрь воскrнъ, и3 прaздника.

На вели1цэй вечeрни: По nбhчной каfjсмэ, на ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры воскrны G, и3 вост0ченъ є3ди1нъ, и3 прaздника под0бны G, глaсъ №: Днeсь вёрніи: И# с™aгw кли1мента под0бны G. Слaва, прaздника, глaсъ }: По ржcтвЁ твоeмъ: И# нhнэ, бGор0диченъ пeрвый, настоsщагw глaса. Вх0дъ. Прокjменъ, днE. На літjи стіхи6ры прaздника. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На стіх0внэ стіхи6ры воскrны. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На бlгословeніи хлёбwвъ: Бцdе дв7о: три1жды. Ґ и3дёже нёсть всен0щнагw, глаг0лемъ тропaрь воскrнъ.

Слaва, тропaрь кли1мента, глaсъ д7:

И$же t бGа чудодёйствы преслaвнw ўдивлsz вселeнныz концы2 мjра, свzщeнный страдaльче, пaче є3стествA м0рю, состaвы водaмъ содэвaеши раздэлeніе, въ честнёй пaмzти твоeй, всегдA притекaющымъ ўсeрднw въ бGоздaнную ти2 цeрковь, чудє1снымъ твои6мъ мощeмъ: и3 по всенар0дномъ хождeніи, м0ре во є3ди1но течeніе чудодётельнэ твори1ши, кли1менте преди1вный, моли2 хrтA бGа спасти1сz душaмъ нaшымъ.

И# нhнэ, прaздника.

На ќтрени: На БGъ гDь, тропaрь воскrнъ двaжды. Слaва, кли1мента: И# нhнэ, прaздника. По каfjсмахъ сэдaльны воскrны съ бGорHдичны и4хъ. Полmелeй, и3 тропари2: ЃгGльскій соб0ръ: v3пакои2 глaса, и3 степє1нна: прокjменъ, и3 є3ђліе воскrно. Воскrніе хrт0во: pал0мъ н7. И# стіхи1ра воскrна. КанHнъ воскrнъ со їрмос0мъ на д7: и3 бцdы на в7: и3 прaздника пeрвагw на д7: и3 кли1мента на д7. Катавaсіа: Хrт0съ раждaетсz: По G пёсни кондaкъ прaздника, и3 јкосъ.

И# кондaкъ кли1мента, глaсъ в7.

Под0бенъ: Твє1рдыz:

Бжcтвеннагw віногрaда свzщенноwдёzнна всBмъ лозA kви1сz, кaплющи слaдость премyдрости, моли1твами твои1ми, всечeстне, да тебЁ и3сткaну, ћкw багрzни1цу, пёснь мhсленную принесeмъ, кли1менте свsте: спаси2 рабы6 тво‰.

И# сэдaленъ с™aгw: Слaва, и3 нhнэ, прaздника, По ѕ7 пёсни кондaкъ воскrнъ, и3 јкосъ. На f7 пёсни стіхосл0вимъ, Честнёйшую: Свэти1ленъ воскrнъ. Слaва с™aгw: И# нhнэ, прaздника. На хвали1техъ стіхи6ры воскrны д7: и3 прaздника со слaвнымъ на д7, съ припBвы прaздничными: Слaва, стіхи1ра є3ђльскаz: И# нhнэ, Преблагословeнна є3си2: Славосл0віе вели1кое. Тропaрь воскrнъ т0чію: є3ктєніи2, и3 tпyстъ, и3 чaсъ №. На часёхъ тропaрь воскrнъ: Слaва, прaздника, И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Џ§е нaшъ: кондaкъ прaздника, и3 воскrнъ, глаг0лемъ премэнsюще.

На літургjи: Блажє1нна глaса на ѕ7: и3 прaздника пёснь f7 на д7. По вх0дэ тропaрь воскrнъ, и3 прaздника, и3 с™aгw. Тaже кондaкъ воскrнъ: Слaва, с™aгw: И# нhнэ прaздника. Прокjменъ, ґпcлъ, ґллилyіа, и3 є3ђліе глaса и3 прaздника. Причaстенъ: Хвали1те гDа: и3 прaздника.

На ќтрени, на БGъ гDь: тропaрь прaздника, двaжды.

Слaва, с™hхъ:

Б9е nц7ъ нaшихъ:

И# нhнэ, прaздника.

По №-мъ стіхосл0віи, сэдaленъ, глaсъ №.

Под0бенъ: Ли1къ ѓгGльскій:

Прaведныхъ пл0дъ їwакjма и3 ѓнны прин0ситсz бGу во с™и1лище с™0е, пл0тію младeнствующи, питaтельница жи1зни нaшеz, ю4же благослови2 свzщeнный захaріа: сію2 вси2, ћкw м™рь б9ію, вёрнw да ўблажи1мъ.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже.

По в7-мъ стіхосл0віи, сэдaленъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ўдиви1сz їHсифъ:

Прeжде зачaтіz, чcтаz, њсвzти1ласz є3си2 бGу, и3 р0ждшисz на земли2, дaръ принеслaсz є3си2 нhнэ є3мY, и3сполнsющи nтeческое њбэщaніе: въ бжcтвеннэмъ же хрaмэ, ћкw сyщw бжcтвенный хрaмъ, t младeнства чи1стэ со свэщaми свётлыми tданA бhвши, kви1ласz є3си2 пріsтелище непристyпнагw и3 бжcтвеннагw свёта. Вели1ко вои1стинну предшeствіе твоE, є3ди1на бGоневёсто и3 приснодв7о.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже.

Тaже канHнъ прaздника, со їрмос0мъ на ѕ7: И# с™hхъ џба канHна, на }. КанHнъ прaздника, глaсъ №.

Пёснь №.

Їрм0съ: Пёснь побёдную пои1мъ вси2 бGу, сотв0ршему ди6внаz чудесA мhшцею выс0кою, и3 спaсшему ї}лz, ћкw прослaвисz.

Стецeмсz днeсь бцdу почитaюще пёсньми, и3 торжествyимъ дух0вный прaздникъ: въ хрaмъ бо бGу дaръ прин0ситсz.

Пёсньми да воспои1мъ бцdы слaвное предшeствіе: къ хрaму бо днeсь, ћкw хрaмъ б9ій, прин0ситсz прbр0чески, дaръ многоцённый.

Трbченъ: Трbце є3диносyщнаz, џ§е, и3 сл0ве, и3 дш7е с™hй, тS вёрнw слaвимъ, ћкw творцA всёхъ, и3 тебЁ вопіeмъ благочeстнw: спаси1 ны, б9е.

T бaгра кровeй твои1хъ червлени1цею, пречcтаz, њдёzвсz, прошeдъ њбнови2 цRь и3 бGъ р0дъ вeсь человёческій бlгоутр0біемъ свои1мъ.

И$нъ канHнъ с™aгw кли1мента. Творeніе fеофaново. Глaсъ }.

Пёснь №.

Їрм0съ: В0ду прошeдъ ћкw сyшу, и3 є3гЂпетскагw ѕлA и3збэжaвъ, ї}льтzнинъ вопіsше: и3збaвителю и3 бGу нaшему пои1мъ.

T петрA бжcтвеннагw научи1всz, ґпcлwвъ верх0внагw, и3 t негw2 навhкъ бжcтвенное знaніе, џ§е, јдwльскую лeсть њбличи1лъ є3си2.

Л0зу бGонасаждeну на земли2, плоды2 добродётєльныz ўчeній всеблагочести1выхъ, хrт0съ тS предлагaетъ, и4стиннw сyщій цвэтyщь віногрaдъ.

Во вс‰ концы2 протечE вои1стинну бжcтвенныхъ повелёній твоE вэщaніе, кли1менте мyдре, и3 вс‰ просвэти2 трbцу бGосл0вити, во є3ди1нствэ б9ествA.

БGор0диченъ: СE проречє1ніz прbр0чєскаz њ тебЁ пріsша конeцъ вои1стинну: сл0во бо безъ сёмене зачeнши, бGороди1тельнице, пл0тію родилA є3си2.

И$нъ канHнъ с™aгw петрA, творeніе fеофaново, глaсъ т0йже, є3гHже краегранeсіе:

Восхвалsю трибогaтаго петрA.

Пёснь №.

Їрм0съ: Пои1мъ гDеви, провeдшему лю1ди сво‰ сквозЁ чермн0е м0ре, ћкw є3ди1нъ слaвнw прослaвисz.

Во свэтлёйшихъ селeніихъ житіE и3мёz, просвэщeніе ми2 подaждь, моли1твами твои1ми, пeтре всеблажeнне.

Знaнію научeнъ, и3 свzщeнствомъ ўкрашaемь, всеблажeнне пeтре, хrтY принeслсz є3си2 кр0вію.

Ќтварь ўпещрeннаz, ћкоже многоцённое возложeніе хrт0вэ цRкви t бGа даровaлсz є3си2, блажeнне:

БGор0диченъ: Пречcтаz бцdе, воплощeнное, присносyщное и3 пребжcтвенное сл0во пaче є3стествA р0ждшую поeмъ тS.

Катавaсіа: Хrт0съ раждaетсz:

Пёснь G.

Їрм0съ: Да ўтверди1тсz сeрдце моE въ в0ли твоeй, хrтE б9е, и4же надъ водaми нeбо ўтверждeй втор0е, и3 њсновaвый на водaхъ зeмлю, всеси1льне.

Торжествyимъ празднолю1бцы, и3 срaдуимсz дyхомъ, во с™ёмъ прaздницэ ўчреждaющесz днeсь, дщeре цReвы, и3 м™ре бGа нaшегw.

Їwакjме, рaдуйсz днeсь, и3 весели1сz, ѓнно, д¦омъ, рождeнную и3зъ вaсъ гDу приводsще трилётствующу, ћкw ю4ницу чи1сту всенепор0чную.

Трbченъ: Свётъ nц7ъ, свётъ сн7ъ є3гw2, свётъ д¦ъ ўтёшительный: ћкw t сlнца бо є3ди1нагw трbца сіsющи, бжcтвеннw њзарsетъ, и3 соблюдaетъ дyшы нaшz.

ТS прbр0цы проповёдаша ківHтъ, чcтаz, с™hни, кади1льницу златyю, и3 свёщникъ, и3 трапeзу, и3 мы2 ћкw бGовмэсти1мую ски1нію воспэвaемъ тS.

И$нъ.

Їрм0съ: Стрaхъ тв0й, гDи, всади2 въ сердцA р†бъ твои1хъ, и3 бyди нaмъ ўтверждeніе, тS во и4стинэ призывaющихъ.

Богaтнw и3зліsсz д¦а благодaть въ тво‰ ўстнA, мyдре, є4юже вс‰ просвэти1лъ є3си2, бжcтвенными твои1ми ўчє1ніи, и3 хrтY привeлъ є3си2.

Nгнeмъ воздержaніz ты2 попали1лъ є3си2 страстeй nгнеп†льнаz стремлє1ніz, и3 хрaмъ себE соверши1въ д¦а бжcтвеннагw, доблемyдренне џ§е.

На г0ру бжcтвенныхъ добродётелей возшeдъ, и3 мрaкомъ покрhвсz разyмнымъ, ўзрёлъ є3си2 неизречeнную въ чи1стэй души2 твоeй дух0вную зарю2.

БGор0диченъ: Неизречeннw зачалA є3си2, пречcтаz, сп7са и3 гDа, и3збaвльшаго нaсъ t лю1тыхъ, тS во и4стинэ призывaющихъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Нёсть с™ъ, ћкw гDь, и3 нёсть првdнъ, ћкw бGъ нaшъ, є3г0же поeтъ всS твaрь: нёсть првdнъ пaче тебє2, гDи.

Возшeлъ є3си2 э4здz ћкw на колесни1цэ, твоeю кр0вію, премyдре, къ нбcнымъ, и3дёже предтeча нaшъ хrт0съ вни1де, є3ди1нъ безгрёшный.

Жи1знь тлённую њстaвилъ є3си2, и3 жи1знь безсмeртную њбрёлъ є3си2, блажeнне, и3дёже вэнцен0сецъ ликyеши, молS спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Ћкоже фjніxъ процвёлъ є3си2 благопл0днэйшій: ћкw мaслина плодор0дна kви1лсz є3си2, бGодохновeнне, во дв0рэхъ гDнихъ, ћкw смЂрна и3 лівaнъ, и3 ћкw мЂро бlгов0ннэйшее.

БGор0диченъ: Ћкw двє1ри спаси1тєльныz, и3 рaй крaсный, свёта присносyщнагw џблакъ, сyщу с™yю дв7у воспоeмъ вси2, глаг0люще є4й: рaдуйсz.

Кондaкъ глaсъ д7.

Под0бенъ: Kви1лсz є3си2 днeсь:

ЦRкве недви1жиміи и3 бжcтвенніи пЂргове, благочeстіz бжcтвенніи столпи2, вои1стинну крёпцыи, кли1менте съ петр0мъ всехвaльніи, вaшими моли1твами соблюди1те вс‰.

Сэдaленъ кли1мента, глaсъ и3 под0бенъ т0йже:

Возсіsвъ ћкоже сlнца зарS, и3 блистaеши, прпdбне, всемY мjру свётлw, ўчє1ніи твои1ми, бGоглaсе кли1менте свэтон0сне, мyченикwвъ похвало2.

Слaва, петрA, глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрости:

T вhшнzгw судA хrт0ва предстaтельствова стaду, на пaжитехъ благожи1зненныхъ ўпaслъ є3си2, всемyдрыми твои1ми догм†ты, tгнaвъ ѓріа ћкw в0лка некр0ткаго, вшeдшаго въ ни1хъ безб0жными ўчє1ніи. Тёмже и3 дyшу твою2 положи1лъ є3си2 за ни1хъ, пaстырь нарeклсz є3си2, ћкw речE гDь: їерaрше пeтре блажeнне, моли2 хrтA бGа, грэхHвъ њставлeніе даровaти чтyщымъ люб0вію свzтyю пaмzть твою2.

И# нhнэ, прaздника, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ўдиви1сz їHсифъ:

Непор0чнаz ѓгница, и3 несквeрный черт0гъ, въ д0мъ б9ій бцdа маріaмъ съ весeліемъ вв0дитсz преслaвнw, ю4же ѓгGли б9іи дорmн0сzтъ вёрнw, и3 вси2 вёрніи блажaтъ при1снw, и3 благодaрственнw пою1тъ є4й непрестaннw вeліимъ глaсомъ: нaша слaва и3 спасeніе ты2 є3си2, всенепор0чнаz.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Д¦омъ прови1дz, прbр0че ґввакyме, словесE воплощeніе, проповёдалъ є3си2, вопіS: внегдA прибли1житисz лётwмъ, познaешисz, внегдA пріити2 врeмени, покaжешисz. Слaва си1лэ твоeй, гDи.

Прbр0че и3сaіе, прорцы2 нaмъ: дв7а кто2 є4сть, и3мyщаz во чрeвэ; ћже и3зъ їyдина к0рене прозsбши, и3 р0ждшисz и3зъ дв7да царS, сёмене с™aгw, пл0дъ бlгослaвный.

Начинaйте, дBвы, и3 восп0йте пBсни, рукaми держaще свэщы2, чcтыz бцdы предшeствіе хвaлzще, нhнэ грzдyщыz во хрaмъ б9ій кyпнw съ нaми прaзднующе.

Трbченъ: Трbцу ли1цы, є3ди1ницу џбразомъ благочeстнw слaвимъ бGа и4стинна, є3г0же пою1тъ ѓгGльскаz и3 ґрх†гGльскаz чинонач†ліz, ћкw тв†ри вLку, и3 человёцы вёрнw покланsющесz при1снw.

Моли2 непрестaннw, прес™az чcтаz, є3г0же пл0тію родилA є3си2 сн7а твоего2 и3 бGа, t многоoбрaзныхъ сётей діaволихъ, и3 t всsкихъ и3скушeній находsщихъ, вс‰ и3збaвити рабы6 тво‰.

И$нъ.

Їрм0съ: Ты2 моS крёпость, гDи, ты2 моS и3 си1ла, ты2 м0й бGъ, ты2 моE рaдованіе, не њстaвль нёдра џ§а, и3 нaшу нищетY посэти1въ. Тёмъ съ прbр0комъ ґввакyмомъ зовy ти: си1лэ твоeй слaва, чlвэколю1бче.

T зaпада пришeдъ, бlжeнне, къ вост0ку, петрY примэси1лсz є3си2 ґпcлу: и3 тогw2 бжcтвенными свэтлостьми2, и3 ўчє1ніи просвэщaемь, съ ни1мъ возвэщaz спаси1тельное сл0во, зaпадную всю2 протeклъ є3си2 странY.

Другjй мwmсeй, кли1менте мyдре, бhлъ є3си2, зак0ны бжcтвєнныz всBмъ и3злагaz, и3 свzщє1ннаz пишS ўчє1ніz, и3 цRк0вное всE вчинsеши и3сполнeніе. Tсю1ду законопол0жника тS и3 ўчи1телz вси2 и3мyще, вёрою чти1мъ.

П0стническими пHты њчи1стивсz, свzщенноначaльникъ, блажeнне, kви1лсz є3си2, къ благочести1вэй вёрэ хrт0вэй вс‰ возводS бжcтвенными твои1ми сказ†ніи: пострадaвъ же зак0ннw, под0бнэ болёзни сплетE вэнeцъ, приснопaмzтне.

БGор0диченъ: Съ бGомъ тS застyпницу стzжaхомъ: тh бо м™и б9іz былA є3си2 творцA и3 содётелz, нaшъ џбразъ пріeмша, пренепор0чнаz, и3 того2 спaсша t тли2 и3 смeрти, и3 слaвою бжcтвенною прослaвльшагw.

И$нъ.

Їрм0съ: И#зъ горы2 приwсэнeнныz, сл0ве, прор0къ, є3ди1ныz бцdы, хотsща воплоти1тисz бGови1днw ўсмотри2, и3 со стрaхомъ славосл0вzше си1лу твою2.

Добродётелей шeствовавъ стезeю, џ§е, пости1глъ є3си2 nби1тєли вы6шніz, бGон0сне, свzщeнства помaзаніемъ ўкрaшенъ, и3 мучeніz сіsz кр0вію.

Тyчами пот0кwвъ твои1хъ кровeй, бlжeнне, ўгаси1лъ є3си2 пeщь прeлести, и3 гонsщихъ погуби1лъ є3си2 мрaкъ, свzщенномyчениче достослaвне.

Н0вый пeтръ нёкій нaмъ kви1лсz є3си2, и4стиннw ґпcльскими сіsz даров†ніи, свzщеннодётель же и3 свидётель стrтeй вLки твоегw2, всебогaте.

БGор0диченъ: Всёхъ д0брыхъ и3сполнeніе р0ждши, и3сп0лни н†ша, дв7о, молє1ніz, грэхHвъ нaмъ и3збавлeніz просsщи, и3 просвэщeніz, и3 вeліz ми1лости.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Свётлый нaмъ возсіsй свётъ присносyщный, ќтреннюющымъ њ судьбaхъ зaповэдей твои1хъ, вLко чlвэколю1бче, хrтE б9е нaшъ.

Да свэтлон0симъ, правослaвніи вси2, стекaющесz и3 слaвzще бGомaтерь, ћкw гDу днeсь прив0дитсz, ћкw жeртва благопріsтна.

Да веселsтсz прaoтцы днeсь, вLчце, и3 да рaдуетсz р0ждшаz тS со nтцeмъ твои1мъ, ћкw пл0дъ и4хъ гDу прин0ситсz.

Трbченъ: Пребезначaльное и3 присносyщное є3ди1но бжcтво2 славосл0вzще поклони1мсz, трeми ли1цы є3стеств0мъ нераздёльное, и3 слaвою равночeстное.

Пристaнище благоути1шное, и3 неwбори1мую стёну стzжaхомъ моли1тву твою2 во њбстоsніихъ, бGороди1тельнице, всегдA и3збавлsеми бёдъ и3 скорбeй.

И$нъ.

Їрм0съ: Просвэти2 нaсъ повелёніи твои1ми, гDи, и3 мhшцею твоeю выс0кою, тв0й ми1ръ подaждь нaмъ, чlвэколю1бче.

Во свётэ зaповэдей ходS гDнихъ, чaдо вои1стинну kви1лсz є3си2 тогw2, блажeнне, нел0жное.

Всегw2 на земли2 ты2 tрeклсz є3си2 пристрaстіz, свzщенноначaльниче, да бyдущее благослaвіе получи1ши, и3 свётлости слaвы хrт0вы.

М§ническими ўкрaшенъ свэтлостьми2, со ѓгGлы нhнэ предстои1ши вLцэ, њ пою1щихъ моли1сz.

БGор0диченъ: М™и б9іz, вёрою тS пою1щыz t бёдъ и3збaви моли1твами твои1ми, дв7о, ћкw тS предстaтельницу вёмы, чcтаz.

И$нъ.

Їрм0съ: Ќтренююще, вопіeмъ ти2, гDи, спаси1 ны: тh бо є3си2 бGъ нaшъ, рaзвэ тебє2 и3н0гw не вёмы.

На кaмень возшeдъ вёры, страстотeрпче, неукл0ненъ пребhлъ є3си2 во и3скушeніи сопроти1вныхъ.

Nрyжіемъ плaменнымъ д¦а с™aгw, їерaрше, ѓріа вредосл0вца бжcтвеннымъ суд0мъ заклaлъ є3си2.

Крёпостію ўкрэплsемь, слaвне, сп7совою, врaжію си1лу и3 крёпость попрaлъ є3си2.

БGор0диченъ: Дв7у по ржcтвЁ поeмъ тS, бцdе, тh бо бGа сл0ва пл0тію мjру родилA є3си2.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Прbр0ка їHну подражaz, вопію2: жив0тъ м0й, бlже, свободи2 и3зъ тли2, и3 спаси1 мz, сп7се мjра, зовyща: слaва тебЁ.

Прaзднуимъ, вёрніи, прaздникъ дух0вный м™ре б9іz, воспэвaюще благочeстнw: є4сть бо с™ёйша нбcныхъ ўмHвъ.

Пёсньми дух0вными восхвaлимъ, вёрніи, м™рь свёта, ћкw днeсь нaмъ kви1сz предходsщи въ хрaмъ б9ій.

Трbченъ: Nц7ъ, и3 сн7ъ, и3 д¦ъ прaвый, тріmпостaснаz є3ди1нице и3 нераздэли1маz трbце, поми1луй покланsющыzсz бжcтвеннэй держaвэ твоeй.

Во чрeвэ твоeмъ вмэщeнъ, невмэсти1мый всёми, бGомaти, бhвъ, и3зъ тебє2 произhде, пречcтаz, сугyбъ є3стеств0мъ бGъ и3 чlвёкъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Њчи1сти мS, сп7се, мнHга бо беззакHніz мо‰, и3 и3зъ глубины2 ѕHлъ возведи2, молю1сz: къ тебё бо возопи1хъ, и3 ўслhши мS, б9е спасeніz моегw2.

Рeвностію разжжeнъ гDни любвE, мyдре, јдwльскую лeсть њбличи1лъ є3си2 крёпкw словeсными противлє1ніи, и3 чудeсными kвлє1ніи, всехвaльне.

Недремaнно соблю1лъ є3си2 џко сeрдца твоегw2, на ѕл0бу никaкоже воздремaвъ, слaвне, бжcтвенными восхождє1ніи вчинsz добродётелей къ верх0вному.

Ћкw їерaрхъ чeстенъ, вzзaти и3 рэши1ти прегрэшє1ніz влaсть пріи1мъ t сп7са хrтA, мн0гихъ мои1хъ прегрэшeній д0лгъ разрэши2, возводS къ покаsнію.

БGор0диченъ: Твои1ми мольбaми, чcтаz, бёдъ и3 напaстей и3схи1ти мS лю1тыхъ, и3 и3збaви мS, молю1сz: тh бо стэнA є3си2 неразруши1ма, и3 пристaнище и3 покр0въ, и3 неwбори1мое ўтверждeніе.

И$нъ.

Їрм0съ: Ри1зу мнЁ подaждь свётлу, њдэsйсz свётомъ, ћкw ри1зою, многомлcтиве хrтE б9е нaшъ.

Цэломyдреннw и3 прaведнw бGу ты2 жи1тельствовавъ, конeцъ блажeнный t негw2 пріsлъ є3си2, всеблажeнне пeтре.

Всесовершeнную жeртву и3 пріsтну, тебE самaго принeслъ є3си2, пeтре ди1вный, жeртва тебє2 рaди бhвшему бGу.

Словeсъ д¦0вныхъ и3сп0лнивсz, д¦омъ дви1жимь nргaнъ бhлъ є3си2 пэснопоS, бGоглаг0ливе, неизречє1ннаz.

БGор0диченъ: Е#ди1на сл0вомъ пл0тію сл0во р0ждшаz, и3збaви, м0лимсz, сэтeй врaжіихъ дyшы нaшz.

Кондaкъ прaздника, глaсъ д7.

Под0бенъ: Вознесhйсz:

Пречcтый хрaмъ сп7совъ, многоцённый черт0гъ и3 дв7а, свzщeнное сокр0вище слaвы б9іz, днeсь вв0дитсz въ д0мъ гDень, благодaть совводsщи, ±же въ д©э бжcтвенномъ, ю4же воспэвaютъ ѓгGли б9іи: сіS є4сть селeніе нбcное.

Јкосъ: Неизречeнныхъ б9іихъ и3 бжcтвенныхъ т†инъ зрS въ дв7э благодaть kвлsему, и3 и3сполнsему ћвственнw, рaдуюсz, и3 џбразъ разумёти недоумёюсz, стрaнный и3 неизречeнный: кaкw и3збрaннаz чcтаz, є3ди1на kви1сz пaче всеS твaри ви1димыz и3 разумэвaемыz; тёмже восхвали1ти хотS сію2, ўжасaюсz ѕэлw2 ўм0мъ же и3 сл0вомъ, nбaче дерзaz проповёдаю и3 величaю: сіS є4сть селeніе нбcное.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Пeщь, сп7се, њрошaшесz, џтроцы же, ликyюще, поsху: nтцє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Ликовствyимъ празднолю1бцы днeсь, воспои1мъ чcтую вLчцу, їwакjма и3 ѓнну дост0йнw чтyще.

Прbр0чествуй дв7де, глаг0лz д¦омъ: приведyтсz дBвы въ слёдъ тебє2, приведyтсz тебЁ во хрaмъ цRи1цы м™ри.

Трbченъ: Прослaвимъ трbцу нераздёльную, воспои1мъ є3ди1но б9ество2, со nц7eмъ сл0во, и3 д¦а всес™aго.

Моли2 є3г0же родилA є3си2 гDа, ћкw бlгоутр0бна є3стеств0мъ сyща, бGороди1тельнице, спасти2 дyшы воспэвaющихъ тS.

И$нъ.

Їрм0съ: Џтроцы благочести1віи въ вавmлHнэ џбразу злат0му не поклони1шасz, но посредЁ пeщи џгненныz њрошaеми, пёснь воспэвaху глаг0люще: превозноси1мый nтцє1въ и3 нaсъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Ћкоже ќтро возсіsлъ є3си2, просвэщaz земли2 вс‰ концы2, и3 н0щь прелeстную tгонS, бGоглaсе, јдwльскагw безб0жіz: бlгословeнъ є3си2, вопіS, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Вс‰ спасти2 хотS бGъ твои1ми моли1твами, прозрёніе даровA сісjнію, и3 души2 и3 тэлеси2 nчесA tвeрзъ, џ§е: tтyду просвэщaетсz бжcтвенною бaнею.

Струи6 и3сцэлeній т0чиши, t бжcтвенныz твоеS рaки, кли1менте слaвне: страстeй мн0гихъ и3збавлsеши всегдA притекaющыz къ тебЁ, и3 пою1щыz: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

БGор0диченъ: Подобaше безъ сёмене воплощaемому и3зъ тебє2 проити2, дв7о пречcтаz: тh бо возраслA є3си2 всёхъ, чcтаz, преб0льши. Тёмже ти2 непрестaннw зовeмъ: благословeнъ пл0дъ чрeва твоегw2.

И$нъ.

Їрм0съ: Џтроцы благочести1віи въ вавmлHнэ џбразу злат0му не поклони1шасz, но посредЁ пeщи џгненныz њрошaеми, пёснь воспэвaху глаг0люще: превозноси1мый nтцє1въ и3 нaсъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Житіeмъ бGолёпнымъ ўкрaшенъ, и3 бжcтвеннымъ свётомъ просвэщaемь нбcныхъ въ нехHднаz вшeлъ є3си2 веселsсz, и3 вопіS, мyдре, сотв0ршему: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Ћкw да пресвётлw благоугоди1ши хrтY бGу, бGоблажeнне, въ рyки беззак0нныхъ тS самaго прeдалъ є3си2 в0лею, поS, пребогaте: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Вeсь просвэщeнъ, спод0билсz є3си2 ви1дэти хrтA, тебЁ показyюща свою2 ри1зу, лю1тэ растeрзану, и3сткaную свhше, прпdбне, бlгословeнъ є3си2, вопіS, б9е nтє1цъ нaшихъ.

БGор0диченъ: ВсS ћкw чистA пріsла є3си2 во ўтр0бэ твоeй сл0во воплощaемо: но того2 моли2 њчи1стити ми2 прегрэшeній дyшу и3 тёло, пречcтаz, къ тебЁ чи1стою вёрою прири1щущагw.

Пёснь }.

Їрм0съ: Е#гHже ўжасaютсz ѓгGли и3 вс‰ вHинства, ћкw творцA и3 гDа, п0йте свzщeнницы, прослaвите џтроцы, благослови1те лю1діе, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Весели1тсz днeсь свётлw їwакjмъ, и3 ѓнна непор0чнаz гDу бGу прин0ситъ жeртву, дaнную є4й t њбэщaніz с™yю дщeрь.

Хвaлzтсz с™jи дв7дъ и3 їессeй, и3 їyда чти1тсz: и3зъ к0рене бо и4хъ и3зрастE пл0дъ, дв7а чcтаz, и3зъ неsже роди1сz бGъ превёчный.

Трbченъ: Да поeтсz трис™hй, nц7ъ, и3 сн7ъ, и3 д¦ъ с™hй, нераздёльнаz є3ди1ница, є3ди1но бжcтво2 держaще длaнію всю2 твaрь, во вс‰ вёки.

Безначaльное начинaетсz сл0во пл0тію, роди1всz ћкw благоволи2, бGъ же и3 чlвёкъ, и3зъ nтрокови1цы дв7ы, возсозидaz ны2 прeжде пaдшыz, рaди крaйнzгw бlгоутр0біz.

И$нъ.

Їрм0съ: Мусік‡йскимъ nргaнwмъ согласyющымъ, и3 лю1демъ безчи1слєннымъ покланsющымсz џбразу въ деи1рэ, три2 џтроцы не повинyвшесz, гDа воспэвaху и3 славосл0влzху во вс‰ вёки.

Ўчени1къ бhвъ петр0въ, бжcтвєнныz нрaвы тогw2 подражaz, кли1менте страдaльче, тёмже и3 прест0ла преeмникъ и4стиннw показaлсz є3си2, просвэщaz всю2 твaрь.

Тaйнw њчервлени1въ тво‰ ўстнA чaшею мyдрости, кли1менте, и3зрhгнулъ є3си2 бжcтвенныхъ ўчeній пучи1ну, потоплsющую демwнострaшіе, душaмъ же человёчєскимъ и3сточaющую спасeніе.

Ћкw пречестнyю ќтварь цRковь стzжaвши, тво‰ бжcтвєннаz законоположє1ніz, њ тебЁ хвaлитсz, и3 вс‰ подвизaетъ, твою2 пaмzть вёрою почитaти во вс‰ вёки.

БGор0диченъ: Марjе дв7о бцdе, бGа сп7са человёкwмъ р0ждшаz пл0тію, спаси2 вёрою пою1щыz твоE ржcтво2, и3 превозносsщыz во вс‰ вёки.

И$нъ.

Їрм0съ: На горЁ с™ёй прослaвльшасz, и3 въ купинЁ nгнeмъ приснодв7ы мwmсeови тaйну ћвльшаго, гDа п0йте, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Жирyющую соскyталъ є3си2 пaгубу, ѓріева ѕлёйшагw хулeніz, t вёрныхъ соб0рища tсёкъ, и3 tгнaвъ церк0вныхъ, бGомyдре, њгрaдъ.

Первостоsтель ли1ка ѓгGльскагw пeтръ kви1сz, бжcтвенный верх0вникъ, ст0лпъ же мyченикwвъ бhлъ є3си2, всемyдре пeтре бGон0се, и3 свzщеннодёйствитель бжcтвенныхъ тaинствъ.

Научи1всz t бжcтвеннагw вдохновeніz бyдущихъ рaзуму, бGоглаг0ливе, и3 є4же t земли2 проувёдэвъ твоE преставлeніе мучeніемъ, къ вhшнихъ гDу слaвы хrтY во вёки вс‰.

БGор0диченъ: Во ўтр0бу дв7ы всeльшагосz, и3 t неS стрaшнw и3 пaче сл0ва дрeвнzго ґдaма њбн0вльшаго гDа, п0йте и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

На f7-й пёсни Честнёйшую не поeмъ, но поeмъ припёвъ прaздника.

Величaй, душE моS, приведeнную во хрaмъ гDень, и3 благословeнную рукaми їерeевыми.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Свэтон0сный џблакъ, въ џньже всёхъ вLка, ћкw д0ждь съ нб7сE на руно2 сни1де, и3 воплоти1сz нaсъ рaди, бhвъ чlвёкъ, безначaльный: величaемъ вси2 ћкw м™рь бGа нaшегw чcтую.

Къ си6мъ тропарє1мъ т0йже припёвъ.

И#зъ прaведныхъ произhде, їwакjма и3 ѓнны, њбэщaніz пл0дъ, бGоoтрокови1ца марjа: и3 ћкw кади1ло пріsтное, пл0тію младeнствующи, прив0дитсz во свzти1лище с™0е, ћкw с™az во с™hхъ њбитaти.

Младeнствующую є3стеств0мъ, и3 пaче є3стествA ћвльшуюсz м™рь б9ію, восхвaлимъ пёсньми: въ хрaмъ бо зак0нный гDу днeсь прив0дитсz, въ воню2 благов0ніz прaведныхъ, ћкw пл0дъ дух0вный.

Трbченъ: Величaй, душE моS, тріmпостaснагw и3 нераздёльнагw бжcтвA держaву.

Тріmпостaсное є3стество2, и3 нераздёльную слaву, и3 въ бжcтвЁ є3ди1номъ, поeмую непрестaннw на нб7си2 и3 на земли2, трbцу неразлyчную прослaвимъ, съ сн7омъ nц7Y и3 д¦у покланsющесz благочeстнw.

Величaй, душE моS, честнёйшую и3 слaвнэйшую г0рнихъ в0инствъ, дв7у, пречcтую бцdу.

Подъ твоE бlгоутр0біе прибэгaющыz вёрнw, и3 покланsющыzсz бlгочeстнw сн7у твоемY, дв7о бGороди1тельнице, ћкw бGу и3 гDу мjра, моли1сz, t тли2 и3 бёдъ и3збaвити и3 всsческихъ и3скушeній.

И$нъ.

Їрм0съ: Вои1стинну бцdу тS и3сповёдуемъ, спасeнніи тоб0ю, дв7о чcтаz, съ безпл0тными ли6ки тS величaюще.

Течeніе твоE соверши1въ мн0гими пHдвиги, и3 несомнённw соблю1дъ вёру хrт0ву, прaведнымъ вэнцeмъ ўкраси1лсz є3си2.

Ћкw спaслъ є3си2 џтрока дрeвле, ўдержaна въ м0ри лётнымъ њбхождeніемъ, мyчениче хrт0въ, си1це глубины2 грэх0вныz и3 менE спаси2.

Люб0вію тS чтyщыz, кли1менте страстотeрпче, t напaстей и3 бёдъ и3 скорбeй спаси2, молS зижди1телz хrтA.

БGор0диченъ: Рaдости моE сeрдце и3сп0лни, дв7о, ћже рaдости пріeмшаz и3сполнeніе, грэх0вную печaль потреблsющи.

И$нъ.

Їрм0съ: Проzвлeнное на горЁ законопол0жнику во nгни2 и3 купинЁ, рождество2 приснодв7ы, въ нaше вёрныхъ спасeніе, пёсньми нем0лчными величaемъ.

Пред8wпредэлeннаго свzщeннw їерaршествовати, и3 свzщeнства конeцъ благослaвнw пріи1мша, и3 хrт0ву подражaвша стrть, петрA чyднаго воспои1мъ.

Жезл0мъ ўкрёпльшасz си1лы гDни, и3 свzщeнствовавша, и3 свzщeнствованна, и3 хrтY принeсшагосz жeртва, петрA бGон0снаго воспои1мъ.

Всесмэшeннаго зарeю трbчною, и3 свэтлёйшагw є3S наслaждшасz сіsніz, и3 нaмъ спасeніz просsща, петрA бGопріsтнаго воспои1мъ.

Даeши nби1льнw души2 моeй спасeніе, ћкw первосвzщeнникъ бо и4маши влaсть вzзaти и3 рэши1ти прегрэшeній вины6, твои1ми молє1ніи, свzщeннэйшій.

БGор0диченъ: Ты2 є3си2, бцdе, nрyжіе нaше и3 стэнA, ты2 є3си2 заступлeніе къ тебЁ прибэгaющихъ, тебE и3 нhнэ на моли1тву подвизaемъ, да и3збaвимсz t вр†гъ нaшихъ.

Свэти1ленъ.

Под0бенъ: Жєны2 ўслhшите:

Нhнэ благонар0читъ kви1сz нaмъ дeнь, и3мyщи свzщeнныхъ преє1мникъ, свzщeнныхъ ґпcлъ, петрA кyпнw и3 кли1мента, проповёдники вёры, и3 непобэди6мыz мyченики: и4хже лётнюю пaмzть вёрнw совершaемъ вси2.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника:

Ю$же дрeвле предвозвэсти2 прbр0ческое сосл0віе, стaмну, и3 жeзлъ, и3 скрижaль, и3 несэк0мую г0ру, марjю бGоoтрокови1цу, вёрнw да восхвaлимъ: днeсь бо вв0дитсz во с™†z с™hхъ воспитaтисz гDеви.

На хвали1техъ стіхи6ры на ѕ7, прaздника, G, глaсъ №.

Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ:

СвэщенHсицы дBвы, приснодв7у свётлw провождaюще, прор0чествуютъ и4стиннw д¦омъ бyдущее: хрaмъ бо б9ій, бцdа сyщи, въ хрaмъ со слaвою дёвственною младeнствующи вв0дитсz.

Њбэщaніz с™aгw, и3 пл0дъ бlгослaвный, бцdа вои1стинну kви1сz мjру, ћкw всёхъ превhшшаz: ћже бlгочeстнw приводи1ма въ хрaмъ б9ій, мlтву р0ждшихъ и3сполнsетъ, соблюдaема бжcтвеннымъ д¦омъ.

Нбcнымъ воспитaна, дв7о, хлёбомъ, вёрнw въ хрaмэ гDни, родилA є3си2 мjру жи1зни хлёбъ сл0во, є3мyже, ћкw хрaмъ и3збрaнный и3 всенепор0чный, пред8wбручи1ласz є3си2 д¦омъ тaинственнw, њбрученA бGу и3 nц7Y.

И# с™aгw петрA G. Глaсъ и3 под0бенъ т0йже:

Пресyщныz трbцы є3диносyщное преtмщaz, всеблажeнне, ћкw несоздaнныz є3ди1ницы, ѓріа низложи1лъ є3си2, показaвъ нaмъ сн7а нераздёльное, ћкw тогHжде сyща nц7Y и3 д¦у б9ествA.

Гонsщихъ престA ўбjйственное стремлeніе, кровeй ліsніе нhнэ въ неzвлeнное скончaсz, nбо‰ запечaташасz, пeтре мyдре, свzщeннымъ твои1мъ свидётельствомъ, ћкw џтрочищу мwmсeеву стA течeніе, кaмыкомъ сепфHры и3ногдA.

Пaстырски пожи1въ, свzщенномyчениче хrт0въ, мyченичєскіz п0двиги показaлъ є3си2 д0блественнw, є3ди1нъ, чрезъ nбо‰ вэнeцъ пріeмъ, nбою1ду ўкрашaемь, свzщeнствомъ и3 болёзньми страдaльческими: сегw2 рaди моли2 спасти1сz нaмъ.

Слaва, глaсъ д7. Самоглaсенъ:

Рук0ю б9іею помaзавсz во їерeа, верх0внагw соимeнне, и3 дёлы сопричaстниче, словє1сныz џвцы є3ђльскими препитaлъ є3си2 ѕлaками, ћкw мyдръ и3 и4стиненъ пaстырь, и3 мaрка преeмникъ дост0йнw показaлсz є3си2, страстотeрпческою кр0вію вёры течeніе соверши1лъ є3си2, њ лю1дехъ предпожeрсz, и3 хrтY соwбразyzсz, моли1сz њ душaхъ нaшихъ.

И# нhнэ, прaздника, глaсъ в7:

Днeсь въ хрaмъ прив0дитсz всенепор0чнаz дв7а во nби1телище всецRS бGа, и3 всеS жи1зни нaшеz питaтелz: днeсь чистёйшаz с™hнz, ћкw трилётствующаz ю4ница, во с™†z с™hхъ вв0дитсz. Т0й возопіи1мъ, ћкw ѓгGлъ: рaдуйсz, є3ди1на въ женaхъ бlгословeннаz.

Славосл0віе вели1кое, и3 tпyстъ.

На літургjи: бlжє1нна прaздника, nбои1хъ канHнwвъ, пёснь f7, на }.

По вх0дэ тропaрь прaздника, и3 с™hхъ. Слaва, кондaкъ с™hхъ: И# нhнэ, прaздника.

Прокjменъ: Пёснь бцdы, глaсъ G:

Вели1читъ душA моS гDа:

Стjхъ: Ћкw призрЁ на смирeніе рабы2 своеS:

С™hхъ прокjменъ, глaсъ з7:

ЧестнA предъ гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2.

Ґпcлъ прaздника, ко є3врeємъ, зачaло ™к.

И# с™hхъ, къ філіпписjwмъ, зачaло см7ѕ.

Ґллилyіа, глaсъ }: Слhши дщи2 и3 ви1ждь:

Е#ђліе прaздника, луки2, зачaло н7д.

И# с™hхъ, матfeа, зачaло №i.

Причaстенъ: Чaшу спасeніz:

И# с™hхъ: Въ пaмzть вёчную:

 

Коментарисање није више омогућено.