НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Минеји

Минеји

Ноeмвріа з7

С™hхъ м§никъ три1десzти и3 трeхъ, и5же въ мелітjнэ.

И# прпdбнагw nц7A нaшегw и3 чудотв0рца лaзарz, въ галісjйстэй горЁ пости1вшагwсz.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры глaсъ д7.

Под0бенъ: Ћкw д0блz въ м§ницэхъ:

БGособрaнное њполчeніе, свzщeнное в0инство, собрaніе бжcтвенное, нар0дъ с™hй, п0лкъ м§никwвъ бGодохновeнный, крaсное сгромаждeніе, неразстeрзное споборeніе, и4стиннw kви1стесz, достослaвніи, и3 вhшніz митроп0ліи дост0йнw жи1телє: сегw2 рaди д0лжнw ўблажaетесz.

Съ нікaндромъ и3сЂхіа, ґfанaсіа, мaманта, бжcтвеннаго варахjа и3 каллінjка, и3 fеагeнна и3 нjкwна, л0ггіна и3 fе0дwра, ўаллeріа кyпнw и3 xанfjа, fеодyла и3 каллімaха и3 є3vгeніа, вси2 сошeдшесz, съ бжcтвеннымъ fеод0хомъ и3 nстрmхjа почти1мъ.

Д0блzго їeрwна, слaвнаго є3піфaніа, маxіміaна кyпнw и3 дукjтіа, клаvдіaна и3 fе0філа, и3 бжcтвеннаго гігaнтіа, и3 дwроfeа вёрнw, и3 fеод0та воспои1мъ, и3 кастрjкіа и3 ґніки1ту кyпнw и3 fемeліа, є3vтmхjа же соглaснw, и4стины свидётели.

И$ны стіхи6ры прпdбнагw, глaсъ ѕ7.

Под0бенъ: ВсE tл0жше:

ВсE tложи1въ страстeй безсловeсіе, и3 пл0ть дyху покори1въ, бhлъ є3си2 добродётели прaвило, монaшествующихъ ўтвержeніе, п0стникwвъ џбразъ, прпdбныхъ ўдобрeніе. И# нhнэ неизречeнную добр0ту зри1ши творцA твоегw2, питazсz при1снw добр0тами, сyщими на нб7сёхъ, дyхомъ. Тёмъ, сошeдшесz, въ пёснехъ пBніи слaдкими твою2 честнyю и3 всепрaзднственную пaмzть прaзднуемъ.

ВсE tтрsслъ є3си2 вeщи тzжкобрeменное, и3 многомzтeжное пл0ти волнeніе, ўкроти1въ, мyдре, дыхaніz, пребhлъ є3си2 страстьми2 непрекл0ненъ, ћкw ст0лпъ ўкрэплsемь, дух0вными бронsми, ўм0мъ д0блественнымъ. И# нhнэ бжcтвеннагw получи2 вои1стинну видёніz и3 свётлости, и3 къ немyже желaлъ є3си2, престaвилсz, наслаждazсz є3гw2 неконeчныz свётлости, положeніемъ њбожaемь.

И#ліи2 под0бzсz, и3 їwaнну свэти1льнику, свётъ возлюби1въ, молчaти въ горaхъ и3 въ пустhнzхъ сухи1хъ, восхождeнію всегдA поучazсz бжcтвенному, и3 преспэвaz добродётелей путeмъ. Тёмже пости1глъ є3си2 желaніе крaйнее, премyдре, и3 рaдуzсz предстои1ши трисіsнному трbцы свёту, t негHже неходaтайственнэ, бжcтвенную пріeмлz зарю2, со дерзновeніемъ моли1сz њ душaхъ нaшихъ.

Слaва, глaсъ є7:

Прпdбне џ§е, не дaлъ є3си2 снA твои6мъ nчесє1мъ, нижE вёждамъ твои6мъ дремaніz, д0ндеже дyшу и3 тёло t страстeй свободи1лъ є3си2, и3 тебE самaго ўгот0валъ є3си2 д¦а жили1ще: пришeдъ бо хrт0съ со nц7eмъ, nби1тель въ тебЁ сотвори2: и3 є3диносyщныz трbцы ўг0дникъ бhвъ, великопроповёдниче лaзаре, џ§е нaшъ, моли1сz њ душaхъ нaшихъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ.

Под0бенъ: Рaдуйсz:

Ѓгнца своего2 ѓгница и3ногдA зрsщи, къ заколeнію тщaщасz, ўсeрднw послёдоваше, сі‰ вопію1щи є3мY: кaмw и4деши, чaдо моE сладчaйшее, хrтE; чегw2 рaди ск0рое течeніе сіE, долготерпэли1ве, течeши нелёностнw; ї}се возжелённэйшій безгрёшне, многоми1лостиве гDи, дaждь ми2 сл0во рабЁ твоeй: сн7е м0й вселюбeзнэйшій, не прeзри щeдре, молчA, тS стрaннw р0ждшую, б9е всещeдре, дaруzй мjру вeлію ми1лость.

На стіх0внэ nктHиха. Слaва, глaсъ ѕ7.

Прпdбне џ§е, во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и3справлeній твои1хъ: тёмже на нб7сёхъ њбрёлъ є3си2 мздY трудHвъ твои1хъ, дeмwнwвъ разруши1лъ є3си2 полки2, ѓгGлwвъ чи1ны пости1глъ є3си2, и4хже житію2 непор0чнw поревновaлъ є3си2. Дерзновeніе и3мёz ко хrтY бGу, ми1ръ и3спроси2 душaмъ нaшымъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ.

Под0бенъ: Триднeвенъ:

Лю1ди беззак0ннэйшыz, безъ прaвды пригвождaющыz тS на дрeвэ, дв7а и3 чcтаz м™и твоS зрsщи, ћкоже сmмеHнъ проречE, ўтр0бою, сп7се, ўzзвлsшесz.

Тропaрь, глaсъ д7:

Мyчєницы твои2, гDи, во страдaніихъ свои1хъ вэнцы2 пріsша нетлBнныz t тебє2 бGа нaшегw: и3мyще бо крёпость твою2, мучи1телей низложи1ша, сокруши1ша и3 дeмwнwвъ немwщнhz дeрзwсти. Тёхъ моли1твами спаси2 дyшы нaшz.

Слaва, прпdбнагw, глaсъ }:

Бдёнными моли1твами, течeньми слeзными ст0лпъ њмочи1лъ є3си2, и3 и3зъ глубины2 воздыхaньми, во сто2 трудHвъ ўплодоноси1лъ є3си2, и3 бhлъ є3си2 пaстырь, всBмъ подаS прощeніе, прпdбне џ§е нaшъ лaзаре: моли1сz хrтY бGу, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

На ќтрени канHнъ nктHиха є3ди1нъ, и3 с™hхъ двA.

КанHнъ мyченикwвъ, глaсъ }, є3гHже краегранeсіе:

М{дрымъ похвалY сію2 м§никwмъ приношY.

Пёснь №.

Їрм0съ: В0ду прошeдъ ћкw сyшу, и3 є3гЂпетскагw ѕлA и3збэжaвъ, ї}льтzнинъ вопіsше: и3збaвителю и3 бGу нaшему пои1мъ.

Совокyпльшесz бжcтвєннымъ нбcнымъ си1ламъ, всBмъ проси1те њчищeніz, свэтон0сную вaшу пaмzть похвалsющымъ, добропобёдніи м§ницы.

Пyть мучeніz свётлw шeствовати желaюще, претерпёсте крёпкw всE треволнeніе мучeніz, ўкрэплsеми д¦омъ с™hмъ.

Свэти6льницы kви1стесz на земли2, многоб0жіz разрушaюще тмY, бжcтвенніи страстотeрпцы: сегw2 рaди невечeрній свётъ пріeмлете.

БGор0диченъ: Мaніемъ вс‰ содэвazй, и3зъ тебє2 пaче сл0ва воплощaетсz, м™и чcтаz, страстотeрпцы вэнчaвый, побёднw врагA попрaвшыz.

И$нъ канHнъ прпdбнагw, глaсъ в7, є3гHже краегранeсіе:

МольбY пою2, втор0е тебЁ, треблажeнне.

Пёснь №.

Їрм0съ: Грzди1те, лю1діе, пои1мъ пёснь хrтY бGу, раздёльшему м0ре, и3 настaвльшему лю1ди, ±же и3зведE и3зъ раб0ты є3гЂпетскіz, ћкw прослaвисz.

Грzди1те вёрніи, д¦омъ бжcтвеннымъ веселsщесz вёрнw, восхвaлимъ бжcтвеннаго лaзарz, къ немY вопію1ще: блажeнне, твои1ми моли1твами бёдъ и3збaви ны2.

Къ твоемY пaки nтeчеству пріити1 тz бGъ сотвори2 и3 не хотsща: тёмъ приходsща мS при1снw къ страстeмъ, спаси2 моли1твами твои1ми.

Свэтозaрнаz бGодaннаz люб0вь въ тебЁ возсіsвши богaтнw, свою2 дyшу за бли1жнzго тS ўсeрднw, бGон0се, положи1ти сотвори2.

БGор0диченъ: Спаси1 ны, бGороди1тельнице всенепор0чнаz, всsкагw гнёва и3 скорбeй, покланsющыzсz твоемY с™0му џбразу, и3 вёрою бцdу и3сповёдающыz тS.

Пёснь G.

Їрм0съ: Нбcнагw крyга верхотв0рче, гDи, и3 цRкве зижди1телю, ты2 менE ўтверди2 въ любви2 твоeй, желaній крaю, вёрныхъ ўтверждeніе, є3ди1не чlвэколю1бче.

Свzщeнными повелBніи твои1ми свzщє1нныz м§ники, слaвне їeрwне, къ бжcтвенному страдaнію ты2 настaвилъ є3си2, и3 неради1ти њ мyкахъ преслaвнw сотвори1лъ є3си2, бGобlжeнне.

Сокрушaеми дрeвіемъ, стrть честнyю, с™jи, пребlгaгw вLки и3з8wбрази1ли є3стE, сокруши1сте п†губныz лестцы2 тмы2 благодaтію вседержи1телz.

На гDа всёхъ, бGови1дніи м§ницы, возл0жше ўповaніе, tню1дъ неподви1жими бhсте стоsніz б0льшагw: но зак0ннw бжcтвенное течeніе соверши1сте нрaва прaвостію.

БGор0диченъ: Многоимени1таz nтрокови1це, рaдуйсz, чcтаz вLчце, ћже неwпи1санное сл0во пор0ждши њпи1санно пл0тію, є3г0же ли1къ мyченическій бGа и3сповёдаz, стрaждетъ крэпчaйше.

И$нъ.

Їрм0съ: Ўтверди2 нaсъ въ тебЁ, гDи, дрeвомъ ўмерщвeй грёхъ, и3 стрaхъ тв0й всади2 въ сердцA нaсъ пою1щихъ тS.

Крёпостію бжcтвенною, мyдре, ўкрэплsемь, и3збaвилсz є3си2 ѕвэрeй свирёпыхъ, тёмъ моли1сz хrтY, t ѕвэрeй мhсленныхъ и3збaвити пою1щыz тS.

Ўкрэплsемь хrт0вою си1лою, прпdбне, жaжду и3 тsжесть пустhнную, и3 скyдость понeслъ є3си2 д0блественнw, надeждею неизречeнныz слaдости.

И#збёглъ є3си2 враждeбныхъ напaстей, всебlжeнне, ґгaриныхъ внyкwвъ, бжcтвенною благодaтію покрывaемь, и3 мнHгимъ на п0льзу спасaемь.

БGор0диченъ: ВLку всsческихъ, чcтаz, родилA є3си2, дв7о, пaче сл0ва неизречeннw, є3г0же моли2, всепётаz, пою1щыz тS владhчествіz и3змэни1ти страстeй.

Кондaкъ прпdбнагw, глaсъ д7.

Под0бенъ: Kви1лсz є3си2.

Ћкw свэти1льника превели1каго, цRковь хrт0ва слaвитъ тS съ весeліемъ pал0мски: тёмже не престaй молsсz хrтY, дaти всBмъ прегрэшeній прощeніе.

Сэдaленъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ўдиви1сz:

Мyжества крёпкое показaвше, мyдріи, приступи1сте врагHвъ всеѕлHбныz кHзни, на суди1щи проповёдавше хrтA. Тёмъ главaми ўсёчени, и3 бжcтвенною десни1цею вэнчaстесz, и5же къ трeмъ десzти1цамъ три2 блажeнніи, мелітjны же жи1тели, нaсъ вёрою вы2 чтyщыz, помzни1те, честнjи м§ницы.

Слaва, прпdбнагw, глaсъ G.

Под0бенъ: Бжcтвенныz вёры.

Бжcтвенный ќмъ твоE сeрдце и3мhй, прпdбне, земн†z и3змэни2 бжcтвенными и3 стоsщими, и3 сликовствyеши ѓгGлwмъ, свёта невещeственнагw наслаждazсz, непрестaннw веселsсz: тёмъ, прпdбне, хrтA бGа моли2, даровaти нaмъ вeлію ми1лость.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Бжcтвеннаz ски1ніа былA є3си2 сл0ва, є3ди1на пречcтаz м™и дв7о, чистот0ю ѓгGлы превозшeдшаz, пaче всёхъ менE пeрсть бhвша, њсквернeна плотски1ми прегрэшeньми, њчи1сти моли1твъ твои1хъ бжcтвенными водaми, подаю1щи, чcтаz, вeлію ми1лость.

КrтобGор0диченъ: Несквeрнаz ѓгница сл0ва, нетлённаz дв7а м™и, на кrтЁ зрsщи повёшена, и3зъ неS безъ болёзни прозsбшаго, м™рски под0бнw рыдaющи, вопіsше: ўвы2 мнЁ, чaдо моE, кaкw стрaждеши в0лею, хотS и3збaвити t страстeй безчeстіz человёка;

Пёснь д7.

Їрм0съ: Ты2 моS крёпость, гDи, ты2 моS и3 си1ла, ты2 м0й бGъ, ты2 моE рaдованіе, не њстaвль нёдра џ§а, и3 нaшу нищетY посэти1въ. Тёмъ съ прbр0комъ ґввакyмомъ зовy ти: си1лэ твоeй слaва, чlвэколю1бче.

Зарsми бжcтвенныхъ пHдвигъ, всебогaтіи, вселeнныz вс‰ концы2 просвэщaете преслaвнw, и3 неви1димыхъ врагHвъ тмY tг0ните. Тёмъ благочестномyдреннw вaше совершaемъ свэтон0сное и3 бжcтвенное торжество2.

Равномyдріи вси2 п0двигъ соверши1вше, и3 п0чести рaвнw спод0бистесz, дaвше крHви сво‰ за пострадaвшаго, и3 бжcтвенную кр0вь и3сточи1вшаго на дрeвэ в0лею за нaше спасeніе: сегw2 рaди вы2 ўблажaемъ.

Нhнэ м{дрыz восхвaлимъ м§ники, fеогeна и3 мaманта, їeрwна, клаvдіaна, нjкwна кyпнw и3 нікaндра, л0ггіна и3 и3сЂхіа, и3 варaхіа, каллінjка вели1каго, и3 xанfjа б9eственнаго, fе0філа и3 ўаллeріа.

Всеyмнw къ подвигHмъ ўстреми1вшесz, содёйствующу вс‰, достослaвніи, бжcтвенную благодaть и3збaвителz њбрэт0сте, и3 вс‰ доблемyдреннw претерпёсте мучє1ніz, бlгодaрственнw хrтY пою1ще: си1лэ твоeй слaва, человэколю1бче.

БGор0диченъ: Зак0на сBни и3 прbр0чєскаz гад†ніz, тS м™рь провозвэсти1ша дрeвле бhвшу и3збaвителz: и4мже нhнэ совершeніе мы2 зрsще, всенепор0чнаz, соглaснw тS поeмъ, страстотeрпцєвъ слaво и3 м§никъ с™hхъ держaва.

И$нъ.

Їрм0съ: Пою1 тz, слyхомъ бо, гDи, ўслhшахъ и3 ўжас0хсz, до менє1 бо и4деши, менE и3щS заблyждшаго. Тёмъ мн0гое твоE снизхождeніе, є4же на мS, прославлsю, многоми1лостиве.

Ћкw всёхъ врeменныхъ, прпdбне, пристрaстіz же и3 любвE tбэжaвъ, всю2 къ бGу твою2 надeжду стzжaвъ всегдA, и3 є4же стzжaлъ є3си2, ни1щихъ рyки пріsша.

Дeмwнское ѕлодёйство, прпdбне, tрази1въ приражє1ніи ѕвэри1ными, некосновeнъ t сегw2 tню1дъ пребhлъ є3си2, блажeнне, бжcтвенною благодaтію покрывaемь, тS при1снw во всёхъ заступaющагw.

Разслaбити твою2 крёпость, прпdбне, вселукaвый тщaшесz, є4же къ бGу зрS твою2 люб0вь и3 благодарeніе: тёмъ на тS псы2 поусти2, но во тщетY є3гw2 ўхищрeніе њбличи1сz.

БGор0диченъ: Пою1 тz, бцdе вLчце, и3 вопію1 ти: твоeю моли1твою њсвzти2, соблюдaющи, и3 настaви ко спасeнію мн0гими грэхи6 пaдающаго и3 прилHги дeмwнскими колeблема.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Вскyю мS tри1нулъ є3си2 t лицA твоегw2, свёте незаходи1мый, и3 покрhла мS є4сть чуждaz тмA nкаsннаго. Но њбрати1 мz, и3 къ свёту зaповэдей твои1хъ пути6 мо‰ напрaви, молю1сz.

Мyдрыхъ страстотeрпєцъ, маxіміaна, и3 б9eственнаго є3vгeніа, съ fе0дwромъ, дукjтіа чтyще, каллімaха, кyпнw fеодyла и3 дwроfeа похвaлимъ, мyжески п0двигъ соверши1вшыz.

Д0бліи nр{жницы, в0лею ўмерщвлsеми и3 сокрушaеми, безсмeртіе вёчнw наслёдоваша, и3 въ рaйстэй ликyютъ нhнэ широтЁ, блажє1нныz надє1жды пріи1мше.

Дремaніе небрежeніz tрази1вше, всехвaльніи, во врeмz пHдвигъ кyпнw б0дростію бжcтвенною потек0сте, течeніе бжcтвенныz вёры мучeніz, и3 къ пристaнищу небeсному нhнэ пріид0сте.

БGор0диченъ: Свsзана плени1цами мS прегрэшeній, всепётаz вLчце, ќзы ѓдwвы разрэши1вшаz бжcтвеннымъ твои1мъ ржcтв0мъ, разрэши2, молю1сz тебЁ, и3 пути6 вводsщыz къ жи1зни ступaти поспэши2.

И$нъ.

Їрм0съ: Свёта подaтелю, и3 вэкHвъ тв0рче, гDи, во свётэ твои1хъ повелёній настaви нaсъ: рaзвэ бо тебє2 и3н0гw б0га не знaемъ.

Души2 твоеS твeрдое, и3 рaзума благостоsнное, прпdбне, лукaвый низложи1ти надёzвсz, во псA себE преложи1въ, тaкw пріи1де и3скуси1ти тS.

Въ скyдости мн0зэй недоумёніz врaгъ бhвъ tступи2, ничт0же tню1дъ стужи1вша тS, блажeнне, зрS: пaче же благодaрственнw скyдость носsща.

Жeзлъ си1лы, ћкоже nрyжіе кrтъ, прпdбне, въ рукaхъ всегдA носS, всE врaжіе к0зней дёйство, ћкw прaхъ, и3стни1лъ є3си2.

БGор0диченъ: Tчazвшихсz надeжда, и3 предстaтельнице вёрныхъ, спаси1 мz, м™и б9іz, t всsкагw наси1ліz врагHвъ неви1димыхъ и3 ви1димыхъ, всепётаz.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Њчи1сти мS, сп7се, мнHга бо беззакHніz мо‰, и3 и3зъ глубины2 ѕHлъ возведи2, молю1сz: къ тебё бо возопи1хъ, и3 ўслhши мS, б9е спасeніz моегw2.

Въ пёснехъ страдaльца, fеод0та, їларіHна, гігaнтіа мyдраго, и3 ґfанaсіа, и3 бжcтвеннаго є3vтЂхіа со є3піфaніемъ по д0лгу ўблажи1мъ.

Да ўблажaтсz вёрнw, їeрwнъ и3 діод0тъ, кастрjхій мyдрый и3 бжcтвенный nстрjхій, вели1кій fемeлій, со ґмонjтомъ, хrт0вы д0бліи м§ницы.

Кровeй вaшихъ течeніемъ, фараHна неви1димаго потопи1вше со всёмъ в0инствомъ, добропобёдніи м§ницы, небесA постиг0сте, и3 перворождeнныхъ цRковь ўкраси1сте.

БGор0диченъ: Nр{жіz вр†жіz, бGороди1тельнице, њскудёша, tнeлэже копіeмъ прободeсz хrт0съ, є3г0же родилA є3си2, кр0вію и3 вод0ю њбетшaвшыz человёки назидaz.

И$нъ.

Їрм0съ: Ко гDу t ки1та їHна возопи2, тh мz возведи2 и3зъ глубины2 ѓда, молю1сz, да ћкw и3збaвителю, во глaсэ хвалeніz, и4стины же дyхомъ пожрY тебЁ.

Хрaмъ бGу твоE сeрдце хотS kви1ти, прпdбне, цRкви њбхождaлъ є3си2, с™hхъ, t ни1хже пріsлъ є3си2 бlгодaть nби1льнw с™aгw д¦а, мнHгимъ человёкwмъ на ўтверждeніе.

ТвоE n§ество, ћкw богaтство тS, бGомyдре, многоцённое пaки пріsтъ бжcтвеннымъ суд0мъ. Тёмъ стрaнна мS n§ества є3дeмскагw, прпdбне, сyща наслёдника семY содёлай.

ЦRковь тS марjны дёвы м§ницы пeрвw пріsтъ всeльника, въ нeйже ћкw незаходи1ма возсіsлъ є3си2 ѕвэздA, њзарsz, прпdбне, во тмЁ невёдэніz спsщыz.

БGор0диченъ: Ўмоли2 сн7а твоего2 и3 гDа, дв7о, њ рабёхъ твои1хъ, вёрою честн0му џбразу зрaка твоегw2, всенепор0чнаz, покланsющихсz при1снw, и4бо м0жеши.

Кондaкъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Ћкw начaтки:

Ли1къ м§ническій ћсенъ, п0лкъ свэтон0сенъ, сошeдъ къ нaмъ разyмнw, цRковь днeсь просвэти1лъ є4сть чyдными зарsми. Тёмже прaзднующе честнyю пaмzть и4хъ, пр0симъ t тебє2, сп7се нaшъ: тёхъ моли1твами t бёдъ и3збaви нaсъ, да поeмъ ти2: ґллилyіа.

Пёснь з7.

Їрм0съ: T їудeи дошeдше, џтроцы въ вавmлHнэ и3ногдA, вёрою трbческою плaмень пeщный попрaша, пою1ще: nтцє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Честнyю твою2 рyку за и4стину, їeрwне слaвне, tсёчену зрS, благодaрствєннаz пBсни всеви1дцу поS взывaлъ є3си2: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Выс0кимъ смhсломъ проwбрaзіе сострадaльцємъ бhлъ є3си2, слaвне їeрwне, и3 съ ни1ми вhшнzгw цrтвіz жрeбій пріsлъ є3си2, поS: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

В0ини д0бліи цRS ћвльшесz вёчнующагw, мyжества вaшегw мечeмъ полки2 лестцA погуби1ли є3стE, пою1ще: nц7ъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

БGор0диченъ: ВрачA пор0ждши, дв7о, сeрдца моегw2 стр†сти ўврачи2, чcтаz, и3 вёчнующагw мS мучeніz и3збaви, къ пёснехъ зовyща: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

И$нъ.

Їрм0съ: Вит‡и kви1шасz џтроцы, любомyдрэйшіи дрeвле, t бGопріsтныz бо души2, бGосл0вzще ўстнaми поsху: пребжcтвенный nц7є1въ и3 нaшъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Трапeзу nби1льну ўгот0ва, и3сп0лнену благи1хъ добродётелей ти2 б9eственныхъ, и4миже вс‰ питaz, и3 пёти научaше: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Глаг0лwмъ ўчeній твои1хъ премyдрыхъ послёдующе лю1діе, маловрeменныхъ всёхъ люб0вь вои1стинну ўсeрднw tложи1вше, и3 жи1тельство съ тоб0ю ћкw блaго, всебlжeнне, произв0лиша.

Џбразъ стzжaвъ житіS ты2 сmмеHна ди1внагw, ћкw кaмень ґдамaнтъ, на столпЁ безъ покр0ва стоsлъ є3си2, зовhй веселsсz: пребжcтвенный nтцє1въ и3 нaшъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

БGор0диченъ: Спаси1 мz t сэтeй врaжіихъ, ходaтайствомъ твои1мъ, чcтаz, и3 любви2 конeчнэй бlгaгw сн7а твоегw2 привzжи2, ўдалsема всегдA t негw2 сластьми2 безмёстными.

Пёснь }.

Їрм0съ: Побэди1тели мучи1телz и3 плaмене благодaтію твоeю бhвше, зaповэдемъ твои6мъ ѕэлw2 прилэжaще, џтроцы вопіsху: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Ўмертви1вшесz мjру, жи1знь бyдущую наслёдуете, и3 и3сцэлeній бlгодaть и3сточaете пою1щымъ: благослови1те вс‰ дэлA гDа, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Свётліи свэти1льницы страдaній сіsньми ћвльшесz, њблистaете мjръ, страстон0сцы мyчєницы, вопію1ще: благослови1те вс‰ дэлA гDа, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Въ темни1цу ввeржени, бжcтвенныz вои1стинну храни1теліе и4стины, и3 вол0выми жи1лами пл0ти неми1лостивнw, бlжeнніи, ўранsеми, никaкоже прaвагw пути2 соврати1стесz. Тёмъ побBдныz пріsсте вэнцы2.

Словесы2 с™hми вёрою просвэщaеми, бGа nц7A, и3 сн7а, и3 с™aго д¦а, трbцу нераздёльну и3сповёдуемъ, є3ди1но цrтво, є3ди1но гDьство, и3 є3ди1ну влaсть, во вс‰ вёки.

БGор0диченъ: Ћкw свzтёйши ѓгGлъ чcтаz, пріsла є3си2 во с™hхъ почивaющаго бGа всёхъ: сегw2 рaди вси2 вёрніи поeмъ тS, и3 славосл0вимъ во вс‰ вёки.

И$нъ.

Їрм0съ: Въ пeщь џгненную ко nтрокHмъ є3врє1йскимъ снизшeдшаго, и3 плaмень въ р0су прел0жшаго бGа, п0йте дэлA, ћкw гDа, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Навhкъ нелeстнw t прeжде тебє2 пости1вшихсz nтцє1въ, џ§е, п0двиги и3 борє1ніz, и3 потщaлсz є3си2 не kви1тисz вторhй: и3 ћкw не т0кмw kви1сz, но ўжE и3 превзhде.

И#сп0лнилъ є3си2 моли1тву, є4юже молsсz бGу дрeвле, требlжeнне, тв0й хлёбъ всBмъ предлагaю, глаг0лz: и3 тебЁ тво‰ t твои1хъ прин0симъ, гDи слaвы, во вс‰ вёки.

И# сл0вомъ, џ§е, и3 дёломъ ты2 направлsz сyщыz съ тоб0ю къ бжcтвеннэй стези2, сaмъ мн0жае пaче си1хъ къ сeй направлsемь, и4мже чудесA соверши1лъ є3си2: бGъ бо моли1твами твои1ми гумно2 ўмн0жи.

БGор0диченъ: Да рaдуетсz нб7о, да весели1тсz и3 землS съ человBки, дв7а бо марjа творцA всёхъ неизречeннw роди2, є3мyже пои1мъ: тS превозн0симъ, хrтE, во вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Ўжасeсz њ сeмъ нб7о, и3 земли2 ўдиви1шасz концы2, ћкw бGъ kви1сz человёкwмъ пл0тски, и3 чрeво твоE бhсть прострaннэйшее небeсъ. Тёмъ тS бцdу, ѓгGлwвъ и3 человBкъ чинонач†ліz величaютъ.

Возм0глъ є3си2, си1лою бжcтвенною ўкрэплsемь, їeрwне пречyдне, многок0зненнаго побори1ти, ўмA крёпостію, и3 привeлъ є3си2 хrтY страстотeрпцєвъ соб0ръ твои1ми поучeньми, съ ни1миже вёрою тS при1снw ўбlжaемъ.

Kви1стесz в0инство честн0е, во хrтЁ собрaно, великоимени1тіи, и3 проти1вистесz ко властeмъ міродeржца: и3 побэди1вше и5хъ nрyжіемъ бжcтвенныz вёры, вэнцы2 взsсте t руки2 живоначaльныz, веселsщесz.

Взыгрaй, q мелітjне! Привeдъ многочи1сленный соб0ръ вседержи1телю честнhхъ мyченикwвъ, и5хже митроп0ліz вhшнzz и4мать, свzщeнно течeніе соверши1вшихъ, и3 со всёми вёрнw си1хъ грaды ўблажaй всегдA.

Сlнце незаходи1мое хrтE, моли1твами слaвныхъ мyченикwвъ твои1хъ, совершaющыz и4хъ свэтон0сное и3 бжcтвенное страдaніе свётлыми зарsми просвэти2 и3 њсвzти2, и3 тaмw џбщники цrтвіz, ћкw бGъ, спод0би.

БGор0диченъ: Трепeщу твоегw2, є3ди1не цRю2, судA бyдущагw, и3 ўстрашaюсz, да не кaкw въ стрaсть и3 мучeніе ввeргусz: но њчи1сти мS t всsкіz сквeрны грэх0вныz, моли1твами пречcтыz твоеS м™ре, ћкw чlвэколю1бецъ.

И$нъ.

Їрм0съ: T бGа бGа сл0ва, неизречeнною мyдростію пришeдшаго њбнови1ти ґдaма, ћдію въ тлёніе пaдшаго лю1тэ, t с™hz дв7ы неизречeннw воплоти1вшагосz нaсъ рaди, вёрніи є3диномyдреннw пёсньми величaемъ.

Лёностію, ўвы2 мнЁ, житіE соверши1хъ всE, и3 бою1сz судA стрaшнагw: но, q чlвэколю1бче гDи!. Молeніемъ лaзарz, слє1зныz ми2 посли2 струи6, да тёми њмhю сквeрну прегрэшeній мои1хъ.

Ти1ху и3мёz дyшу, кр0токъ же зрaкъ влёпоту и3мёлъ є3си2, џ§е, и3 ўвётливъ ко всBмъ вeсь kвлszсz, струsми же твои1хъ глагHлъ напаsz дyшы, мyдре: ћже тишинY и3 нaмъ хrтA ўмоли2 подaти.

Ћвственнэйшу всBмъ добродётель твою2 бжcтвенную под0бно kви1ти хотS бGъ, горЁ приступи1ти тS, прпdбне, содёz къ жест0кой, t неsже пaче, џ§е, лучи2 ўд0бь и3спущaz житіS, њзари1лъ є3си2 вселeнную.

БGор0диченъ: Ми1лостива тогдA kви2 мнЁ судію2 сн7а твоего2, є3г0же родилA є3си2 безъ сёмене, во врeмz є3гдA сsдетъ, ћкоже пи1шетсz, на пrт0лэ с™ёмъ, суди1ти, nтрокови1це, вс‰ земны6z, њ и4хже въ житіи2 безмёстныхъ содёzша.

Свэти1ленъ.

Под0бенъ: Жєны2 ўслhшите:

Nрyжіемъ чcтнaгw твоегw2 кrтA защити1вшесz страстотeрпцы твои2, сл0ве, проти6вныz си6лы крёпкw побэди1ша, и3 мучи1телz посрами1ша, по тебЁ пострадaша, и3 тебЁ, хrтE м0й, всёхъ цRю2, сцaрствуютъ кyпнw.

И# прпdбнагw.

Под0бенъ: Нб7о ѕвэздaми:

БGон0сца вси2 и3 вLчнz подражaтелz восхвaлимъ пёсньми лaзарz приснопaмzтнаго, дeмwнское свирёпство разори1вшаго бжcтвенною си1лою.

БGор0диченъ: ТS даніи1лъ прописA несэк0мую г0ру, t неsже честнhй кaмень tсэчeсz, сокрушaz јдwльскіz хрaмы, бGороди1тельнице марjе.

На літургjи, прокjменъ, глaсъ з7:

ЧестнA предъ гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2.

Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви:

Ґпcлъ, къ галaтwмъ, зачaло сGi.

Ґллилyіа, глaсъ ѕ7: Бlжeнъ мyжъ, боsйсz гDа:

Стjхъ: Си1льно на земли2 бyдетъ сёмz є3гw2.

Е#ђліе матfeа, зачaло ‹.

Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную бyдетъ првdникъ:

 

Коментарисање није више омогућено.