НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Минеји

Минеји

Ноeмвріа к7г

С™aгw благовёрнагw вели1кагw кнsзz ґлеxaндра нeвскагw, влади1мірскагw и3 новгор0дскагw, наречeннагw во и4ноцэхъ ґлеxjа:

На мaлэй вечeрни, стіхи6ры, глaсъ №.

Под0бенъ: Всехвaльніи м§ницы:

T благочести1вагw к0рене свzтопомaзаннаz розгA произшeдъ, пл0дъ произнесE себE препод0біz и3 прaвды, премjрнw благоухaz, вёрнw t души2 чтyщыz тS:. Њ ни1хже со ѓгGлы хrтY моли1сz, блажeнне, даровaти ми1ръ и3 вeлію ми1лость. Двaжды.

Земнhхъ всёхъ возгнушaвсz, къ нбcнымъ дyхомъ прилэпи1лъ є3си2 себE. Тёмъ безпл0тныхъ подражaвъ житіE, со с™hми всёми водвори1лсz є3си2. Съ ни1миже, прпdбне, хrтY моли1сz, пaмzть твою2 творsщымъ подaти ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

Благочeстіемъ и3 вёрою пресвётлw ўкрaшенъ, ћкw благочести1въ скиптрон0сецъ и3 преизрsденъ, и3 преимени1тъ прес™hz трbцы поб0рникъ бhлъ є3си2: t неsже просвэти1всz, чудeсъ свётъ мjру провозсіsлъ є3си2, и3 моли1твенникъ kви1лсz є3си2 њ душaхъ нaшихъ.

Слaва, глaсъ ѕ7:

Прпdбне џ§е ґлеxaндре, и3змлaда возлюби1въ хrтA, бGоимени1тъ вэнцен0сецъ бhлъ є3си2, препод0біемъ и3 прaвдою свётлw ўкрaшенъ: ми1лостынzми же и3 чистот0ю, прострaнное селeніе бhлъ є3си2 д¦а с™aгw: є3мyже непрестaннw моли1сz, њ є4же сохрани1ти nтeчество твоE и3 грaдъ тв0й, t погaныхъ неwбори6мымъ бhти, и3 сыновHмъ рwссjйскимъ спасти1сz.

И# нhнэ, прaздника, глaсъ }:

Дв7дъ провозглашaше тебЁ, пречcтаz, прови1дz њсвzщeніе вх0да твоегw2 въ хрaмъ, въ нeмже концы2 днeсь прaзднующе, славосл0вzтъ тS, всепётаz: ћже бо прeжде ржcтвA дёва, и3 по ржcтвЁ пребhвши нетлённа, м™и сл0ва жи1зни. Днeсь въ хрaмэ захaріа весели1тсz, воспріeмъ тS, вLчце: и3 с™†z с™hхъ рaдуютсz, под8eмши тS, и3ст0чника жи1зни нaшеz. Сегw2 рaди и3 мы2 pал0мски вопіeмъ ти2: њ нaсъ моли2 сн7а твоего2 и3 бGа нaшего, даровaти нaмъ вeлію ми1лость.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ в7.

Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ:

Д0мъ с™aгw д¦а, поспэшeніемъ благодaти, ґлеxaндръ kви1сz: тёмже нhнэ сошeдшесz, томY воспои1мъ пёснь.

Стjхъ: ЧестнA предъ гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2.

Рaдуйсz, кнzзeй рyсскихъ похвало2, и3 в0инwвъ соблюдeніе, вaрварwвъ побэждeніе, сирHтъ и3 вдHвъ застyпниче, и3 грaда нaшегw ўтверждeніе.

Стjхъ: Блажeнъ мyжъ, боsйсz гDа, въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ ѕэлw2.

Пріими2 нhнэ пёніе людeй твои1хъ, бlжeнне, и3 молsщымсz ти2 ў хrтA и3спроси2 t грэхHвъ и3збавлeніе, да ўблажaемъ тS при1снw.

Слaва, глaсъ }:

БGомyдре ґлеxaндре, вели1кій кнsже, блажeнъ є3си2, ћкw бlжeнство наслёдовалъ є3си2, є3гHже рaди вс‰ земн†z презрёвъ, неtл0жнw того2 взыскyz, ни1щыz ўдовли1лъ є3си2, сирHтъ питaтель, плённыхъ свободи1тель бhлъ є3си2. Тёмъ въ нестарёемую рaдость вшeлъ є3си2 гDа твоегw2, є3мyже со ѓгGлы предстоS, моли2 вёрою пою1щымъ тS гобзовaніе щедр0тъ подaти и3 грэхHвъ њставлeніе.

И# нhнэ, прaздника, глaсъ д7:

Пріиди1те, вси2 вёрніи, є3ди1ну непор0чную восхвaлимъ, t прbр0кwвъ проповёданую, и3 въ хрaмъ приведeнную, прeжде вBкъ пронаречeнную м™рь, и3 въ послBднzz лBта ћвльшуюсz бцdу. ГDи, моли1твами є3S, ми1ръ тв0й подaждь нaмъ и3 вeлію ми1лость.

По трис™0мъ тропaрь, глaсъ д7:

Ћкw благочести1вагw к0рене пречестнaz џтрасль бhлъ є3си2, блажeнне ґлеxaндре: kви1 бо тS хrт0съ, ћкw нёкое бжcтвенное сокр0вище рwссjйстэй земли2, н0ваго чудотв0рца, преслaвна и3 бGопріsтна. И# днeсь, сошeдшесz въ пaмzть твою2 вёрою и3 люб0вію, во pалмёхъ и3 пёніихъ рaдующесz, слaвимъ гDа, дaвшаго тебЁ бlгодaть и3сцэлeній: є3г0же моли2 спасти2 грaдъ сeй, и3 держaвэ срHдникъ твои1хъ бGоуг0днэй бhти, и3 сыновHмъ рwссjйскимъ спасти1сz.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже:

Днeсь благоволeніz б9іz пред8wбражeніе, и3 человёкwвъ спасeніz проповёданіе, въ хрaмэ б9іи ћснw дв7а kвлsетсz и3 хrтA всBмъ предвозвэщaетъ. Т0й и3 мы2 велеглaснw возопіи1мъ: рaдуйсz, смотрeніz зижди1телева и3сполнeніе.

Тaже, є3ктеніA мaлаz:

Поми1луй нaсъ б9е:

И# tпyстъ.

На вели1цэй вечeрни стіхосл0вимъ, Бlжeнъ мyжъ, №-й ґнтіфHнъ.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры на }: прaздника, G: и3 ґлеxaндра, є7.

Стіхи6ры ґлеxaндра, глaсъ в7.

Под0бенъ: Кjими похвaльными:

Кjими похвaльными вэнцы6, вэнчaемъ блажeннаго ґлеxaндра; людeй благовёрныхъ держaву, и3 кнzзeй правослaвныхъ похвалY, ди1внаго въ чудесёхъ: безпл0тныхъ сожи1телz, и3ст0чника бжcтвенныхъ и3сцэлeній неисчерпaемаго, рэкY чудeсъ мн0гихъ, проли1тіе даровaній дух0вныхъ: є3гHже рaди хrт0съ земли2 рwссjйстэй дaруетъ ми1ръ и3 вeлію ми1лость. Двaжды.

Кjими похвaльными вэнцы6, ўвzзeмъ блажeннаго ґлеxaндра; благочeстіz ўправлeніе, є3ретjческихъ ўчeній њбличeніе, цeркве свётлое ўкрашeніе, врачA премyдраго и3 бGопріsтна, и3сцэлsюща недyги и3 болBзни нaшz. Е#гHже рaди врагHвъ шат†ніz хrт0съ низложи2, и3мёzй вeлію ми1лость.

Кjими смирeнными ўстнaми, воспоeмъ ґлеxaндра премyдраго; сlнца пресвётлаго, всечестнhz трbцы моли1твенника, печaльныхъ ўтэшeніе, и3 tчazнныхъ застyпника, похвалY земли2 рwссjйскіz, рэкY ми1лости вои1стинну, и3 больнhхъ врачA безмeздна, смирeніz хrт0ва подражaтелz, подаю1щаго нaмъ вeлію ми1лость.

Кjими дух0вными пёсньми, воспоeмъ преслaвнаго; свэти1льника незаходи1магw сlнца мhсленнагw, прaвды прaвило, весeліе земли2 рwссjйскіz, крёпость грaда нaшегw и3 забрaло, сирHтъ питaтелz, њби1димыхъ застyпника, столпA пресвётлаго, просвэщaющаго нaсъ чудeсъ свэтлостьми2, и3 подаю1ща вeлію ми1лость.

Слaва, глaсъ ѕ7:

Всsкъ грaдъ и3 странA слaвному грaду нaшему срaдуйтесz, и3 pал0мски восплещи1те рукaми вкyпэ, дух0внw торжество2 днeсь прaзднующе: сE ќбw ди1вный нaшъ врaчь и3 спаси1тель ґлеxaндръ вели1кій, нбcнагw врачевствA цэльбы6 предлагaетъ, и3 въ непрест†ннымъ цэльбaмъ ти1хw созывaетъ, не хи1тростьми человёческими, ни њбвzзaніемъ, но дёйствомъ с™aгw д¦а, душeвное и3 тэлeсное и3сцэлeніе пaче є3стествA подавaz: є3г0же и3 пріeмлюще дов0льнw всsкъ р0дъ и3 в0зрастъ слaвимъ хrтA бGа, подаю1щаго нaмъ є3гw2 рaди вeлію ми1лость.

И# нhнэ, прaздника, глaсъ }:

По ржcтвЁ твоeмъ, бGоневёсто вLчце, пришлA є3си2 въ хрaмъ гDень воспитaтисz во с™†z с™hхъ, ћкw њсвzщeнна: тогдA и3 гавріи1лъ п0сланъ бhсть къ тебЁ всенепор0чнэй, пи1щу тебЁ приносS: нбcнаz вс‰ ўдиви1шасz, зрsще д¦а с™aго въ тS всeльшасz. Тёмже, пречcтаz и3 несквeрнаz, ћже на нб7си2 и3 на земли2 слaвима, м™и б9іz, спаси2 р0дъ нaшъ.

Вх0дъ. Прокjменъ днE. Чтє1ніz G.

Премyдрости соломHновы чтeніе. (ГлавA G.)

Прaведныхъ дyшы въ руцЁ б9іей, и3 не прик0снетсz и4хъ мyка. Непщевaни бhша во nчесёхъ безyмныхъ ўмрeти, и3 вмэни1сz њѕлоблeніе и3сх0дъ и4хъ: и3 є4же t нaсъ шeствіе, сокрушeніе, nни1 же сyть въ ми1рэ. И$бо предъ лицeмъ человёческимъ ѓще и3 мyку пріи1мутъ, ўповaніе и4хъ безсмeртіz и3сп0лнено, и3 вмaлэ накaзани бhвше, вели1кими благодётельствовани бyдутъ, ћкw бGъ и3скуси2 |, и3 њбрёте и5хъ достHйны себЁ. Ћкw злaто въ горни1лэ и3скуси2 и5хъ, и3 ћкw всепл0діе жeртвенное пріsтъ |. И# во врeмz посэщeніz и4хъ возсіsютъ, и3 ћкw и4скры по стeблію потекyтъ. Сyдzтъ kзhкwмъ, и3 њбладaютъ людьми2, и3 воцRи1тсz гDь въ ни1хъ во вёки. Надёющіисz нaнь разумёютъ и4стину, и3 вёрніи въ любви2 пребyдутъ є3мY: ћкw бlгодaть и3 ми1лость въ препод0бныхъ є3гw2, и3 посэщeніе во и3збрaнныхъ є3гw2.

Премyдрости соломHновы чтeніе. (ГлавA є7.)

Прaвєдницы во вёки живyтъ, и3 въ гDэ мздA и4хъ, и3 попечeніе и4хъ ў вhшнzгw. Сегw2 рaди пріи1мутъ цrтвіе благолёпіz, и3 вэнeцъ добр0ты t руки2 гDни: занE десни1цею покрhетъ |, и3 мhшцею защити1тъ и5хъ. Пріи1метъ всеoрyжіе рвeніе своE, и3 воwружи1тъ твaрь въ мeсть врагHмъ. Њблечeтсz въ бронS прaвды, и3 возложи1тъ шлeмъ, сyдъ нелицемёренъ: пріи1метъ щи1тъ непобэди1мый препод0біе: поwстри1тъ же напрaсный гнёвъ во nрyжіе: споб0ретъ же съ ни1мъ мjръ на без{мныz: п0йдутъ правол{чныz стрёлы мHлніины, и3 ћкw t благокрyгла лyка nблакHвъ на намёреніе полетsтъ: и3 t каменомeтныz ћрости, и3сп0лнь падyтъ грaды: вознегодyетъ на ни1хъ водA морскaz, рёки же потопsтъ | нaглw. Сопроти1въ стaнетъ и5мъ дyхъ си1лы, и3 ћкw ви1хоръ развёетъ и5хъ: и3 њпустоши1тъ всю2 зeмлю беззак0ніе, и3 ѕлодёйство преврати1тъ прест0лы си1льныхъ. Слhшите u5бо, цaріе, и3 разумёйте: навhкните, судіи6 концє1въ земли2. Внуши1те держaщіи мн0жєства и3 гордsщіисz њ нар0дэхъ kзы6къ: ћкw данA є4сть t гDа держaва вaмъ, и3 си1ла t вhшнzгw.

Премyдрости соломHновы чтeніе. (ГлавA д7.)

Прaведникъ, ѓще пости1гнетъ скончaтисz, въ пок0и бyдетъ. Стaрость бо честнA не многолётна, нижE въ числЁ лётъ и3считaетсz: сэди1на же є4сть мyдрость человёкwмъ, и3 в0зрастъ стaрости, житіE несквeрное. Благоуг0денъ бGови бhвъ, возлю1бленъ бhсть, и3 живhй посредЁ грBшникъ престaвленъ бhсть. Восхищeнъ бhсть, да не ѕл0ба и3змэни1тъ рaзума є3гw2, и3ли2 лeсть прельсти1тъ дyшу є3гw2. Рачeніе бо ѕл0бы помрачaетъ дHбраz, и3 парeніе п0хоти премэнsетъ ќмъ неѕл0бивъ. Скончaвсz вмaлэ, и3сп0лни лBта дHлга: ўг0дна бо бЁ гDу душA є3гw2: сегw2 рaди потщaсz t среды2 лукaвствіz: лю1діе же ви1дэвше, и3 не разумёвше, нижE положи1вше въ помышлeніи таков0е: ћкw благодaть и3 ми1лость въ препод0бныхъ є3гw2, и3 посэщeніе во и3збрaнныхъ є3гw2.

На літjи стіхи6ры, глaсъ G:

ЗемлS нaша и3 странA, бlжeнне, чудесA тво‰ возвэщaютъ, и3 воспэвaютъ ќбw всю1ду: хrт0съ бо тS нaмъ свэти1льника показA, просвэщaюща дyшы нaшz.

Глaсъ д7:

Лю1діе и3 кнsзи, вкyпэ богaтіи и3 ўб0зіи, рaдуйтесz, свётлое днeсь торжество2 прaзднующе џбщагw застyпника, бlжeннагw ґлеxaндра: воспэвaйте ќбw, и4стинніи безмHлвницы и3 простjи лю1діе, џбщаго предстaтелz и3 пом0щника и3 молeбника, њ душaхъ нaшихъ.

Глaсъ є7:

БGопріsтне и3 прпdбне ґлеxjе, t ложeснъ пор0дъ свsтъ бGу наречeнъ є3си2, благи1ми дёлы свётлw ўкраси1лсz є3си2, ми1лостынzми и3 чистот0ю сосyдъ с™aгw д¦а бhлъ є3си2, и4мже дёйствуеши пресл†внаz чудесA съ вёрою приходsщымъ ко свzт0му твоемY гр0бу.

БGовэнчaнный ґлеxaндре, страны2 нaшей держaва свэтон0снаz, кнzзeй похвалA велехвaльнаz, хrтіaнъ поб0рниче непобёдный, њ ни1хже жи1въ сhй дyшу твою2 полагaлъ є3си2: си1це и3 по смeрти неtстyпнw nтeчество твоE сохранsй, на ґгaрzны моли1твами твои1ми спос0бствуz.

БGомyдре ґлеxaндре прпdбне, є3гдA рeвностію б9іею разжeгсz, въ зeмлю шeствовати невёдущихъ бGа неtрицaлсz є3си2, тaмw пришeствіемъ твои1мъ безб0жнагw царS ўдиви1лъ є3си2, хrтоимени6тымъ же лю1демъ тишинY и3сходaтайствовалъ є3си2. Тёмъ и3 днeсь къ бGу ходaтайствуй њ нaсъ, да ўщeдритъ ны2 въ дeнь сyдный.

Слaва, глaсъ в7:

Пріиди1те, хrтоимени1тіи соб0ри, бGопочтeнніи кнsзи и3 бlговёрніи, кyпнw же со с™и1тєли, и3 хrтолюби1вое мн0жество, свётлw состaвльше pал0мскую пёснь бжcтвенному семY вэнцен0сцу ґлеxaндру, принесeмъ рекyще: рaдуйсz, трbцы поб0рниче великоимени1тый: рaдуйсz, кrтон0сныхъ кнzзeй похвало2 бGовэнчaннаz: рaдуйсz, хrтіaнъ р0гъ бGон0сный, њ ни1хже хrтY молsсz не њскудёй, даровaти ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

И# нhнэ, прaздника, глaсъ є7:

ВозсіS дeнь рaдостенъ и3 прaздникъ всечeстенъ: днeсь бо ћже прeжде ржcтвA, и3 по ржcтвЁ дв7а пребhвши, въ хрaмъ гDень прив0дитсz, и3 рaдуетсz захaріа стaрецъ, роди1тель п®тeчевъ, и3 вопіeтъ вeселw: прибли1жисz предстaтельница скорбsщихъ въ хрaмъ с™hй, ћкw свzтaz, њсвzти1тисz во nби1телище всецRS. Да весели1тсz їwакjмъ прaoтецъ, и3 ѓнна да рaдуетсz, ћкw принес0ша бGу, ћкw трилётствующую ю4ницу, непор0чную вLчцу. Мaтєри, срaдуйтесz, дBвы, взыгрaйте, и3 непл0ды сликовствyйте, ћкw tвeрзе нaмъ нбcное цrтво пронаречeннаz всецRи1ца, рaдуйтесz, лю1діе, и3 весели1тесz.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ №.

Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ:

Ћкw вeліе с0лнце kви1лсz є3си2, блажeнне, вселeннэй, чудесы2 стрaшными просвэщaz вeсь мjръ. Тёмъ вси2 сошeдшесz, хrтA воспои1мъ, спасaющаго ны2 t бёдъ моли1твами твои1ми.

Стjхъ: ЧестнA предъ гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2.

Свётомъ сіsz бжcтвенныz бlгодaти, и3 чудодёйствуеши непрестaннw. И# нhнэ моли2 хrтA бGа, блажeнне ґлеxaндре, и3збaвити t бёдъ дyшы нaшz.

Стjхъ: Бlжeнъ мyжъ боsйсz гDа, въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ ѕэлw2.

Не t ри1ма возсіsлъ є3си2, ни t сіHна, бGомyдре, но въ рwссjйстэй земли2 kви1лсz є3си2, чудотв0рецъ преслaвенъ, и3сцэлeніе подавaz неwскyднw всBмъ приходsщымъ съ вёрою.

Слaва, глaсъ №. Самоглaсенъ:

Рaдуйсz и3 весели1сz, грaде влади1міре, и3 свётлw торжествyй, и3 ликyй хrт0ва цRковь, въ нeйже положено2 честн0е тёло блажeннагw ґлеxaндра, тёло драг0е, тёло преслaвное, тёло чудесA точaще всBмъ приходsщымъ съ вёрою. Пріиди1те, вси2 лю1діе: пріиди1те вёрніи поклони1мсz, тецhте и3 собери1тесz, и3 pал0мски того2 воспои1мъ рaдующесz, и3 њблобызaемъ чeстнw м0щи ди1внагw врачA нaшегw, печaльныхъ при1сную ўтёху, и3 tчazнныхъ надeжду, похвалY земли2 рwссjйстэй, пос0бника на враги2 и3 всBмъ человёкwмъ застyпника, и3 моли1твенника њ спасeніи дyшъ нaшихъ.

И# нhнэ, прaздника, глaсъ ѕ7:

Днeсь соб0ри вёрныхъ сошeдшесz, дух0внэ да торжествyемъ, и3 бGоoтрокови1цу дв7у и3 бцdу, въ хрaмъ гDень приводи1му, благочeстнw восхвaлимъ, пред8избрaнную t всёхъ родHвъ, во nби1телище всёхъ цRS хrтA и3 бGа: дBвы, свэщы2 носsще, пред8иди1те, приснодв7ы чтyще честн0е происхождeніе: мaтєри, печaль всю2 tложи1вше, рaдостнw спослёдствуйте м™ри бGа бывaющей, и3 рaдости мjра ходaтаицэ: вси2 ќбw рaдостнw, є4же рaдуйсz, со ѓгGломъ возопіeмъ њбрaдованнэй, при1снw молsщейсz њ душaхъ нaшихъ

На благословeніи хлёбwвъ, тропaрь с™aгw, двaжды, и3 прaздника, є3ди1ножды.

Ѓще нёсть бдёніz, глаг0лемъ тропaрь с™aгw, є3ди1ножды.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника:

Днeсь благоволeніz б9іz пред8wбражeніе, и3 человёкwвъ спасeніz проповёданіе, въ хрaмэ б9іи ћснw дв7а kвлsетсz и3 хrтA всBмъ предвозвэщaетъ. Т0й и3 мы2 велеглaснw возопіи1мъ: рaдуйсz, смотрeніz зижди1телева и3сполнeніе.

На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь прaздника, двaжды.

Слaва, с™aгw: И# нhнэ, прaздника.

По №-мъ стіхосл0віи сэдaленъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ўдиви1сz їHсифъ:

Рaдуйсz, ћкw вторhй fессал0нь въ рwссjйстэй земли2, слaвный грaде влади1міре, и3 любeзными пёсньми вкyпэ ликyй бжcтвеннаz цRковь, въ нeйже пречестн0е тёло ґлеxaндра премyдрагw бlжeннагw, подаeтъ разли1чнw всBмъ и3сцэлeніе. И# сегw2 рaди возопіи1мъ къ немY: моли1твами твои1ми, блажeнне, и3сцэли2 недyги и3 болBзни нaшz, и3 всsческихъ и3збaви и3скушeній, вёрою и3 люб0вію пaмzть твою2 восхвалsющихъ. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ №.

Под0бенъ: Кaмени запечaтану:

С™az с™hхъ, бцdе, сyщи, дост0йнw приведeсz жи1ти во с™†z: ћкw њдушевлeнъ гDень ківHтъ, и3 с™aгw д¦а и4стиннw вмэсти1лище, бжcтвенное, дв7омaти. Тёмже всели1сz въ тS, и4же nц7Y є3динор0дный, и3 с™0му д¦у соестeственный, тв0й сн7ъ неискусомyжнw, њбGотвори1въ всE человёчество.

По в7-й каfjсмэ, сэдaленъ, глaсъ G.

Под0бенъ: КрасотЁ дёвства:

Благодaрнw зовeмъ вси2 хrт0ву ўг0днику ми1лостивому, неѕл0бивому и3 кр0ткому, прилёжнw молsщесz люб0вію: разруши2 брaнь страстeй нaшихъ, и3 tжени2 дeмwнскаz мечт†ніz, бlжeнне, и3 моли2 хrтA бGа даровaти нaмъ вeлію ми1лость. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ д7.

Под0бенъ: Kви1лсz є3си2 днeсь:

Весeліz днeсь вселeннаz и3сп0лнисz всS, въ благознамени1томъ прaздницэ бцdы, зовyщи: тA є4сть сёнь нбcнаz.

По полmелeи сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрости:

Д¦ъ с™hй тS, бlжeнне, настaви, nтeчествіе твоE пaствити на пaжитехъ спаси1тельныхъ, и3 хrт0съ свэти1льника тS показA ћвэ: сегw2 рaди ликyй и3 весели1сz со дерзновeніемъ, ћкw суг{быz вэнцы2 t вэнцедaвца пріи1мъ. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника:

Прeжде зачaтіz, чcтаz, њсвzти1ласz є3си2 бGу, и3 р0ждшисz на земли2, дaръ принеслaсz є3си2 нhнэ є3мY, и3сполнsющи nтeческое њбэщaніе: въ бжcтвеннэмъ же хрaмэ, ћкw сyщw бжcтвенный хрaмъ, t младeнства чи1стэ со свэщaми свётлыми tданA бhвши, kви1ласz є3си2 пріsтелище непристyпнагw и3 бжcтвеннагw свёта. Вели1ко вои1стинну предшeствіе твоE, є3ди1на бGоневёсто и3 приснодв7о.

Ѓще ли кто2 и3зв0литъ пёти п0слэ tдaніz прaздника с™hz бцdы, глаг0летъ по сэдaльнахъ, Слaва, и3 нhнэ, бGорHдичны сі‰.

По №-мъ сэдaльнэ, бGор0диченъ:

Ўдиви1сz їHсифъ, є4же пaче є3стествA зрS, и3 внимaше мhслію и4же на руно2 д0ждь, въ безсёменномъ зачaтіи твоeмъ, бцdе, купинY nгнeмъ неwпали1мую, жeзлъ ґарHновъ прозsбшій, и3 свидётельствуz nбрyчникъ тв0й и3 храни1тель, свzщeнникwмъ взывaше: дв7а раждaетъ, и3 по ржcтвЁ пaки дв7а пребывaетъ.

По в7 сэдaльнэ, бGор0диченъ:

КрасотЁ дёвства твоегw2, и3 пресвётлой чистотЁ твоeй, гавріи1лъ ўдиви1всz, вопіsше ти2, бцdе: кyю ти2 похвалY принесY дост0йную; чт0 же воз8именyю тS; недоумэвaю и3 ўжасaюсz. Тёмже ћкw повелёнъ бhхъ, вопію1 ти: рaдуйсz, бlгодaтнаz!

По полmелeи, бGор0диченъ:

Њ тебЁ рaдуетсz, бlгодaтнаz, всsкаz твaрь, ѓгGльскій соб0ръ и3 человёческій р0дъ, њсвzщeнный хрaме, и3 раю2 словeсный, дёвственнаz похвало2, и3зъ неsже бGъ воплоти1сz и3 мLнцъ бhсть прeжде вBкъ сhй бGъ нaшъ: ложеснa бо тво‰ пrт0лъ сотвори2, и3 чрeво твоE прострaннэе нб7съ содёла. Њ тебЁ рaдуетсz, бlгодaтнаz, всsкаz твaрь, слaва тебЁ.

Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса.

Прокjменъ: ЧестнA пред8 гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2:

Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви њ всёхъ, ±же воздадe ми;

Всsкое дыхaніе.

Е#ђліе матfeа, зачaло м7г.

По н7-мъ pалмЁ стіхи1ра, самоглaсна, глaсъ ѕ7:

Пріиди1те, вси2 лю1діе, хвалY принесeмъ бlжeнному, вопію1ще си1це: рaдуйсz, пресвётлый ст0лпе, просвэщaz нaсъ чудeсъ свэтлостьми2: рaдуйсz, р0сный џблаче, плaмень погашazй страстeй, и3 њрошazй вёрныхъ мы6сли, бжcтвенный ґлеxaндре.

КанHнъ прaздника, со їрмос0мъ на ѕ7: И# с™0му двA канHна, на }. Ѓще ли внЁ попрaзднства и3зв0литъ настоsтель пёти благовёрному кнsзю ґлеxaндру, поeмъ канHнъ бцdэ, со їрмос0мъ на ѕ7. Глaсъ в7. Нетрeну, неoбhчну:

КанHнъ ґлеxaндру. Глaсъ д7.

Пёснь №. Їрм0съ:

М0рz чермнyю пучи1ну, невлaжными стопaми, дрeвній пэшешeствовавъ ї}ль, крестоoбрaзными мwmсeовыма рукaма, ґмали1кову си1лу въ пустhни побэди1лъ є4сть.

Пріи1мша въ своeмъ сeрдцы, бlже, твою2 благодaть дух0вную твeрдw премyдрагw повелёніz, и3 въ дyшы благочести1выхъ вложи1вшаго, похвалaми дaждь ўблажи1ти ґлеxaндра преслaвнаго.

Свэти1льниче многосвётлый рwссjйскіz земли2, чудесы2 ћкоже с0лнце втор0е сіsz, всёхъ нaсъ поминaй, совершaющихъ пaмzть твою2, ґлеxaндре блажeнне.

Цeркве бhлъ є3си2 хrт0вы красотA, бlжeнне, пёніемъ бо сію2 ўкраси1лъ є3си2, преслaвне. И# нhнэ м0лимъ тS: свободи1 ны t всsкіz брaни бори1телz, пою1щыz тS, ґлеxaндре.

БGор0диченъ: Рaдуйсz, благодaти и3ст0чниче, рaдуйсz, лёствице и3 двeрь нбcнаz, рaдуйсz, свэти1льниче, и3 стaмно златaz, и3 горо2 несэк0маz, дв7о, жизнодaвца хrтA мjру р0ждшаz.

Другjй канHнъ с™0му. Глaсъ }.

Пёснь №.

Їрм0съ: В0ду прошeдъ ћкw сyшу, и3 є3гЂпетскагw ѕлA и3збэжaвъ, ї}льтzнинъ вопіsше: и3збaвителю и3 бGу нaшему пои1мъ.

Дост0йными похвалaми воспёти преслaвнаго чудотв0рца, ќмъ и3 смhслъ дaруй ми2, хrтE б9е, ћкw да воспою2 рaдуzсz пaмzть є3гw2.

Пёсньми и3 пёньми дух0вными восхвaлимъ бlжeннаго, и3 честнyю є3гw2 и3 многоцэлeбную рaку њбстоsще любeзнw њблобызaемъ, и3 си1це вопіeмъ: рaдуйсz, nтeчеству твоемY пресвётлый свэти1льниче.

БGомyдре ґлеxaндре, ѓще тS и3 напослёдокъ лётъ новопросвэщeннаz рwссjйскаz странA возрасти2, но дрeвнихъ чeсти спод0билсz є3си2, даровaніе чудeсъ дост0йнw пріeмъ.

БGор0диченъ: ЗакHнъ кромЁ є3стeственныхъ, дв7о, родилA є3си2 законодaвца бGа, чlвёка бhвша: того2 ћкw бlга моли2, всенепор0чнаz, н†ша беззакHніz презрёти.

Катавaсіа: Хrт0съ раждaетсz:

Пёснь G.

Їрм0съ: Весели1тсz њ тебЁ цRковь твоS, хrтE, зовyщи: ты2 моS крёпость, гDи, и3 прибёжище, и3 ўтверждeніе.

Во вeсь мjръ пр0йде слaва чудeсъ твои1хъ, блажeнне, и4миже просвэти1лъ є3си2 вселeнную, t всёхъ напaстей и3збавлsz при1снw.

Благочести1вагw и3 вэнцен0снаго ґлеxaндра, сошeдшесz по достоsнію восхвaлимъ, ћкw чудeсъ подaтелz nби1льнаго, и3 гDу молsщасz њ всёхъ нaсъ.

И#ст0чникъ чудeсъ гр0бъ тв0й kви1сz неисчерпaемый, t негHже рёки и3сцэлeній и3зливaеши вёрнw пaмzть твою2 творsщымъ, бlжeнне.

БGор0диченъ: Ты2 є3ди1на на земли2, преестeственныхъ бlги1хъ ходaтаица, м™и б9іz, былA є3си2: тёмъ ти2, рaдуйсz, зовeмъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Нбcнагw крyга верхотв0рче, гDи, и3 цRкве зижди1телю, ты2 менE ўтверди2 въ любви2 твоeй, желaній крaю, вёрныхъ ўтверждeніе, є3ди1не чlвэколю1бче.

Свэти1льникъ свёта kви1лсz є3си2, ґлеxaндре бжcтвенный, недyгwвъ глуб0кую тмY разрушaz всегдA, зарeю свётлою чудeсъ, премyдре.

Прест0лу предстои1ши благодaти, со всёми ѓгGлы рaдуzсz днeсь, и3 мjру и3сцэлeніz раздавaz богaтство, спаси2 всёхъ нaсъ моли1твами твои1ми, блажeнне.

ЖитіS твоегw2 свётлость, прпdбне, всBмъ бGъ ћвэ показA, возжжeніемъ свэщи2 ў гр0ба твоегw2. Тёмже прибэгaющіи къ тебЁ съ вёрою, вси2 просвэщaютсz.

БGор0диченъ: Ћкw вои1стинну гDи воцRи1сz въ цrтвіе неtпaдающее, и3 њблечeсz pал0мски и3зъ тебє2, бGомaти, въ крaсное благолёпіе, пл0ть с™yю: є4юже смeрть пріsтъ, и3 разруши2 є3S цaрство.

Сэдaленъ, глaсъ }:

Ћкw ѕвэздA многосвётлаz t вост0ка произшeдъ, kви1лсz є3си2 свётлагw рaди житіS твоегw2, и3 чистоты2 душeвныz и3 тэлeсныz сосyдъ с™aгw д¦а: и3 сегw2 рaди по ўспeніи твоeмъ t мн0гихъ лётъ во гр0бэ нетлённы њбрэт0шасz с™ы6z тво‰ м0щи t ни1хже и3сточaеши рёки чудeсъ и3сцэлeній вёрнw зовyщымъ ти2: рaдуйсz, благовёрный вели1кій кнsже ґлеxaндре. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ д7:

Непор0чнаz ѓгница, и3 несквeрный черт0гъ, въ д0мъ б9ій бцdа маріaмъ съ весeліемъ вв0дитсz преслaвнw, ю4же ѓгGли б9іи дорmн0сzтъ вёрнw, и3 вси2 вёрніи блажaтъ при1снw, и3 благодaрственнw пою1тъ є4й непрестaннw вeліимъ глaсомъ: нaша слaва и3 спасeніе ты2 є3си2, всенепор0чнаz.

Ѓще ли нёсть попрaзднства, глаг0лемъ: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Ћкw всенепор0чнаz невёсто творцA, ћкw неискусомyжнаz м™и и3збaвителz, пріsтелище ћкw сyщи ўтёшителz, препётаz, беззак0нію мS сyща сквeрное nби1телище, и3 дeмwнwмъ и3грaлище въ рaзумэ бhвша, потщи1сz t тёхъ ѕлодёйства мS и3збaвити: и3 свётлое жили1ще добродётелей соверши2, свэтон0снаz, нетлённаz: tжени2 џблакъ страстeй, и3 вhшнzгw причaстіz спод0би, и3 свёта невечeрнzгw, моли1твами твои1ми.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Вознесeна тS ви1дэвши цRковь на кrтЁ, сlнце прaведное, стA въ чи1нэ своeмъ, дост0йнw взывaющи: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Кто2 люб0вь твою2 и3 ми1лость ко всBмъ человёкwмъ, пaче же къ ни1щымъ и3зглаг0летъ; и3 по смeрти ќбw ћкw жи1въ простeрлъ є3си2 рyку твою2, и3 пріsлъ є3си2 t їерaрха сви1токъ грэхHвъ прощeніz.

Днeсь дeнь с™aгw прaзднственный, мнHгіz созывaетъ на весeліе дух0вное и3 трапeзу, и3 пи1щу нетлённыz жи1зни, бжcтвеннагw наслаждeніz.

Къ бжcтвенному свёту нhнэ престaвилсz є3си2, свёта сн7ъ возлю1бленъ бhвъ, въ рaдости и3 красотЁ, съ ли6ки ѓгGльскими нhнэ рaдостнw ликyеши, блажeнне.

БGор0диченъ: Свёта твоегw2 блистaньми њзари2, nтрокови1це всенепор0чнаz, є4же въ нощи2 страстeй и3скушє1ніи њдержи1мое сeрдце моE, прaвды сlнце свётъ возсіsвши.

И$нъ.

Їрм0съ: Ўслhшахъ, гDи, смотрeніz твоегw2 тaинство, разумёхъ дэлA тво‰, и3 прослaвихъ твоE б9ество2.

Зарeю трис0лнечныz благодaти сіsz свётлэ тв0й прaздникъ творsщихъ њзари2, и3 стрaстнагw њмрачeніz дeмwнскагw и3збaви, ґлеxaндре преслaвне.

И#сточи1лъ є3си2 рёки чудeсъ, блажeнне, вёрныхъ напаsющыz сердцA, и3 м{тныz в0ды многоб0жіz и3зсушaющыz.

Ґрхіерє1и и3 свzщeнницы, монaси и3 простjи, и3 стaрцы со ю4нотами, и3 вeсь в0зрастъ свётлw пред8игрaйте, и3 пaмzть бlжeннагw въ пёснехъ возвели1чите.

БGор0диченъ: И#мёю тS пом0щницу, и3 не постыждyсz, пречcтаz м™и б9іz. И#мёю тS предстaтельницу, и3 вр†гъ мои1хъ не ўбою1сz.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Ты2, гDи, м0й, свётъ въ мjръ пришeлъ є3си2, свётъ с™hй, њбращazй и3зъ мрaчна невёдэніz, вёрою воспэвaющыz тS.

Досточyднаz и3 преслaвнаz пaмzть твоS возсіS въ рwссjйстэй земли2, блажeнне, и3 рaдостнw вёрныхъ весели1тъ соб0ры.

Tверз0шасz тебЁ двє1ри є3дє1мскіz, и3 несказaненъ свётъ и3 трисіsненъ возсіS, бlжeнне, въ неподви1жнэмъ цrтвіи нбcнэмъ, и3 прaведныхъ весeліе пріsлъ є3си2 рaдуzсz.

Нhнэ ґлеxaндръ вели1кій, сирHтъ и3 вдHвъ ми1лостивый печaльникъ, nтeчествіе своE и3 вс‰ вкyпэ ћвэ созывaетъ: пріиди1те собрaвшесz, ћкw џбщему застyпнику свётлw торжествyемъ.

БGор0диченъ: Сhй въ зрaцэ б9іи, пребжcтвенный всели1сz во чрeво твоE, въ зрaкъ м0й њблечeсz гDь, пренепор0чнаz.

И$нъ.

Їрм0съ: Ќтренююще, вопіeмъ ти2, гDи, спаси1 ны: тh бо є3си2 бGъ нaшъ, рaзвэ тебє2 и3н0гw не вёмы.

Пріsлъ є3си2 и3сцэлeній благодaть, ґлеxaндре слaвне, сyщымъ въ бэдaхъ подавaеши здрaвіе твои1мъ заступлeніемъ: тёмъ рaтныхъ дeрзость низложи2, и3 мjру подавaй чудесA.

Ћкw ѕвэздA свэтлA kви1сz непрелeстнаz, плэнeнныхъ свободи1тель, и3 ни1щихъ богати1тель, и3 болsщихъ врaчь, руси2 поб0рникъ, и3 грaда нaшегw ўтверждeніе.

Kви1сz въ рwссjйстэй земли2 чудотв0рецъ преслaвенъ ґлеxaндръ блажeнный, ћкw всесвётелъ свэти1льникъ сіsz въ всeмъ мjрэ, и3 во мрaцэ страстeй њзарsz вс‰.

БGор0диченъ: Мeртвости и3 тли2 и3збaвила є3си2 человёчество, є3стеств0мъ бо жизнодaвца и3 бGа безъ сёмене родилA є3си2, дв7о всенепор0чнаz, на благодэsніе восхвалsющихъ тS вёрнw.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Пожрy ти со глaсомъ хвалeніz, гDи, цRковь вопіeтъ ти2, t бэс0вскіz кр0ве њчи1щшисz, рaди ми1лости t рeбръ твои1хъ и3стeкшею кр0вію.

ТвоS с™az пaмzть, ґлеxaндре, вселeнную весели1тъ, созывaющи вBрныz въ честнhй хрaмъ тв0й, въ нeмже нhнэ рaдостію совокyпльшесz, тS м0лимъ, kзhческагw нашeствіz и3збaви лю1ди тво‰, преслaвне.

Весeліz днeсь всS и3сп0лнисz рwссjйскаz землS, въ нар0читый дeнь прaздника преслaвнагw чудотв0рца, ґлеxaндра блажeннагw: соблюдaетъ бо nтeчество своE вhну ненавётно.

СирHтъ и3 вдHвъ застyпника, и3 въ бэдaхъ непобори1маго пом0щника, пёсньми ґлеxaндра ўблажи1мъ слaвzще: прaзднующихъ бо пaмzть є3гw2 вeселw, t бёдъ и3збавлsетъ и3 скорбeй.

БGор0диченъ: С™hй ї}съ всели1сz во ўтр0бу твою2, во с™hхъ, дв7о, почивazй, и3 прославлszй вёрою и4стинною сего2, nтрокови1це, слaвzщыz.

И$нъ.

Їрм0съ: Њчи1сти мS, сп7се, мнHга бо беззакHніz мо‰, и3 и3зъ глубины2 ѕHлъ возведи2, молю1сz: къ тебё бо возопи1хъ, и3 ўслhши мS, б9е спасeніz моегw2.

T пречестнaгw к0рене и3зрaслъ є3си2 вётвь, преслaвне, и3 бlгочeстнw на земли2 пожи1лъ є3си2, и3 пріsтелище чи1сто д¦а kви1лсz є3си2, њсвzщaz вёрою притекaющыz ти2, бlжeнне.

Добродётелємъ пол0жника, и3 благочести6вымъ кнzзє1мъ ўдобрeніе, цRковь слaвитъ тS, и3 воспэвaетъ, блажeнне: моли1твами твои1ми подaждь чтyщымъ люб0вію д0блєсти тво‰ и3 борє1ніz, лю1тыхъ прегрэшeній њставлeніе.

И$же въ бэдaхъ и3 въ ск0рбехъ сyщіи къ рaцэ твоeй притекaюще, пріeмлютъ честн†z даров†ніz t въ тебЁ живyщіz благодaти: тh бо мjру при1снw и3сточaеши и3сцэлeніе.

БGор0диченъ: Сyщи прес™hй хрaмъ, бцdе, и3ст0чникъ родилA є3си2, пренепор0чнаz, неисчерпaемый, вLчце.

Кондaкъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Ћкw начaтки:

Ћкw ѕвэздy тz пресвётлу почитaемъ, t вост0ка возсіsвшую и3 на зaпадъ пришeдшую: всю1 бо странY сію2 чудесы2 и3 добр0тою њбогащaеши, и3 просвэщaеши вёрою чтyщыz пaмzть твою2, ґлеxaндре блажeнне: сегw2 рaди днeсь прaзднуемъ твоE ўспeніе, лю1діе твои2 сyщіи. Моли2 спасти2 nтeчество твоE и3 вс‰ притекaющыz къ рaцэ мощeй твои1хъ, и3 вёрнw вопію1щыz ти2: рaдуйсz, грaду нaшему ўтверждeніе.

Јкосъ: Вeлій чудотв0рецъ kви1лсz є3си2 рwссjйскіz земли2, блажeнный ґлеxaндре, неви1димw хrт0вы лю1ди посэщaz, и3 и3сцэлє1ніz подавaz богaтнw всBмъ t души2 приходsщымъ, и3 соглaснw вопію1щымъ си1це: рaдуйсz, ст0лпе пресвётлый, просвэщaz нaсъ чудeсъ свэтлостьми2. Рaдуйсz, велехвaльнаго кралS побэди1вый пос0біемъ б9іимъ. Рaдуйсz, свободи1вый грaдъ пск0въ t невёрныхъ. Рaдуйсz, лат‡нскаz ўчє1ніz презрёвый, и3 прeлесть и4хъ въ ничт0же вмэни1вый. Рaдуйсz, ћкw воспріsлъ є3си2 въ тлённыхъ мёстw нетлBннаz. Рaдуйсz, свёта непристyпнагw зри1телю. Рaдуйсz, ћкw ликyеши со ѓгGлы. Рaдуйсz, џблаче р0сный, вёрныхъ мы6сли њрошazй. Рaдуйсz, тeмныхъ страстeй прогони1телю. Рaдуйсz, рwссjйстэй земли2 застyпниче, рaдуйсz, грaду нaшему заступлeніе.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Въ пeщи ґвраaмстіи џтроцы персjдстэй, люб0вію благочeстіz пaче, нeжели плaменемъ њпалsеми, взывaху: бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS, гDи.

Днeсь цeрковь хrт0ва прaзднующи ґлеxaндрово торжество2 бhвшее њ бз7э, сошeдшымсz вои1стинну и3сточaетъ и3сцэлeніе, прилёжнw молsщымсz, и3 люб0ю пою1щымъ є3го2.

Во всёхъ странaхъ произhде вэщaніе: ћкw нaшегw грaда kви1сz чудотв0рецъ преслaвенъ, и3сточaz и3сцэлeній мн0жество всBмъ просsщымъ тeплэ.

Днeсь весeліz и3сполнsетсz хрaмъ бGа нaшегw, въ нeмже лежaтъ честны6z м0щи бlжeннагw, и3 вси2 притекaющіи њблобызaютъ со стрaхомъ свzтyю рaку преслaвнагw, и3 пріeмлютъ и3сцэлeніе.

БGор0диченъ: Вhшнzгw њсвzщeнное б9іе селeніе, рaдуйсz, тоб0ю бо дадeсz рaдость, бцdе, вопію1щымъ ти2: бlгословeна ты2 въ женaхъ є3си2, всенепор0чнаz вLчце.

И$нъ.

Їрм0съ: T їудeи дошeдше, џтроцы въ вавmлHнэ и3ногдA, вёрою трbческою плaмень пeщный попрaша, пою1ще: nтцє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Ћкw ѕвэздA сіsz краснw2, бlжeнне, зарeю добродётелей, и3 мнHгимъ бhсть просвэщeніе. Тёмъ и3 нaсъ просвэти2 вопію1щихъ ти2: рaдуйсz, ґлеxaндре благочeстне.

Нhнэ стeкшесz t всёхъ стрaнъ и3 градHвъ, свzщeнницы, и3 монaси, и3 простjи, богaтіи, и3 ўб0зіи, и3 вкyпэ вси2 рaдующесz хвалY воздади1мъ хrтY и3 ўг0днику є3гw2 ґлеxaндру преслaвному.

Чудесы2 ќбw твои1ми ћкw цвётъ процвёлъ є3си2, блажeнне: и3 и3сцэлє1ніz подавaеши притекaющымъ въ кр0въ тв0й, мyдре и3 досточyдне.

БGор0диченъ: T дёвственныхъ ложeснъ твои1хъ вопл0щсz бGъ, и3 kви1сz на спасeніе нaше. Тёмже тS м™рь вёдуще, бцdе, правовёрнw вопіeмъ є3мY: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Пёснь }.

Їрм0съ: Рyцэ распростeръ даніи1лъ, львHвъ зі‰ніz въ р0вэ затчE, џгненную же си1лу ўгаси1ша, добродётелію препоsсавшесz, благочeстіz рачи1тели џтроцы, взывaюще: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

ЃгGльстіи чи1ни хвaлzтъ тS, преслaвне, и3 человёчестіи р0ди пою1тъ непрестaннw, творsще вёрнw пaмzть твою2, ґлеxaндре великоимени1те.

ТебE въ чудесёхъ слaвне рwсс‡йскимъ странaмъ показA бGъ, ґлеxaндре, и3 ўкраси1 тz нбcными дарми2: того2 моли2 поми1ловати всёхъ нaсъ.

Побёды и3стинноимени1тъ, вои1стинну вBрнымъ лю1демъ въ бэдaхъ, и3 крёпокъ пом0щникъ kви1лсz є3си2, ґлеxaндре бlжeнне.

БGор0диченъ: Свzщeнный тS прbр0къ благоoбрaзнw проповёда, двeрь, и3 г0ру, и3 сёнь, и3 зeмлю с™yю, и3 џблакъ свёта, и3зъ негHже во тмЁ сyщымъ возсіS сlнце, дв7о, є3ди1нъ свэтодaвецъ.

И$нъ.

Їрм0съ: БGоглаг0ливіи џтроцы въ пещи2, со nгнeмъ плaмень попирaюще, поsху: благослови1те, дэлA гDнz, гDа.

Ћкw ќтро, ћкw дeнь свётлый тв0й прaздникъ kви1сz, просвэщaz н†ша сердцA, и3 всёхъ съ вёрою восхвалsющихъ тS, ґлеxaндре преслaвне.

Дeнь спасeніz, и3 прaздникъ весeліz настA, стецeмсz вёрніи, њчи1стивше вкyпэ дyшы и3 тэлесA: сe бо нaсъ призывaетъ ґлеxaндръ бжcтвенный.

СтруS происх0дитъ t рaки твоеS, ґлеxaндре, и3сцэлeній всsческихъ, и3 њмывaетъ сквє1рны страстeй, и3 гноє1ніz лю1тыхъ њчищaетъ, и3 всёхъ вёрныхъ напаsетъ сердцA люб0вію чтyщихъ тS, преслaвне.

БGор0диченъ: Џбразы носsщи дрeвле ржcтвA твоегw2, дв7о м™и, пeщь ќбw ю4ношей не њпали2, тaкожде и3 џгнь бжcтвенный ўтр0бы твоеS, чcтаz.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Кaмень нерукосёчный t несэк0мыz горы2 тебє2, дв7о, краеуг0льный tсэчeсz, хrт0съ, совокупи1вый разсто‰щаzсz є3стєствA. Тёмъ веселsщесz, тS, бцdе, величaемъ.

Красeнъ тёломъ и3 душeю, и3 благочeстіемъ сіsz, слaвне, бжcтвеннагw рaзума, nргaнъ бhлъ є3си2 с™aгw д¦а: и3 по смeрти ќбw къ безсмeртной жи1зни, и3 некончaемому бlжeнству прешeлъ є3си2 рaдуzсz, ґлеxaндре бGомyдре.

Ћкw свэтозaрное, блажeнне, с0лнце возсіsвъ t зaпада, и3 всю2 зарsми благочeстіz рwссjйскую зeмлю просвэти1лъ є3си2, и3 tгнaлъ є3си2 тмY глуб0кую є3ретjчествующихъ, ґлеxaндре преслaвне.

ТвоE с™0е преставлeніе днeсь свётлw прaзднуемъ: и3сп0лни рaдости и3 весeліz восхвалsющыz тS, ґлеxaндре великоимени1те.

БGор0диченъ: Свётомъ мS твоегw2 милосeрдіz, во тмЁ неразyміz лежaщагw њзари2, є3ди1на свэтодaвца р0ждшаz, и3збaвителz и3 бGа, с™hхъ вэнчaвшаго.

И$нъ.

Їрм0съ: Ўжасeсz њ сeмъ нб7о, и3 земли2 ўдиви1шасz концы2, ћкw бGъ kви1сz человёкwмъ пл0тски, и3 чрeво твоE бhсть прострaннэйшее небeсъ. Тёмъ тS бцdу, ѓгGлwвъ и3 человBкъ чинонач†ліz величaютъ.

Вeлій щи1тъ и3 крёпость въ рwссjйстэй земли2, ґлеxaндре, њбрёлсz є3си2, правослaвному же нар0ду нaшему, похвалeніе и3 слaва во всёхъ kзhцэхъ. И# нhнэ м0лимсz ти2: сохранsй nтeчество твоE t kзhка чуждaгw.

Незаходи1магw свёта лучaми, во тмЁ сyщымъ сіsz, слaвне, къ просвэщeнію весeліz настaви ны2, пою1щыz тS.

Бlжeнне ґлеxaндре, кaкw тS возм0жемъ воспёти дост0йнw; не м0жетъ бо љзhкъ человёческій и3зглаг0лати тво‰ разли6чнаz и3сцэлє1ніz, и3 мнHгаz даров†ніz всBмъ человёкwмъ.

БGор0диченъ: Ћкw ќтро тє1мнымъ и3 блудsщымъ, дв7о, возсіS прaвды с0лнце хrт0съ: є3г0же на рукaхъ твои1хъ носи1ла є3си2, чcтаz.

Свэти1ленъ.

Под0бенъ: Жєны2 ўслhшите:

Слhшана бhсть во всёхъ странaхъ превели1каz слaва твоS, и3 тогдA жєны2 мwав‡тскіz страшaху дёти сво‰ гр0знымъ твои1мъ и4менемъ. И# нhнэ, бlжeнне, враги2 нaшz неви1димw ўстрашaй, њполчaющыzсz на хrтолюби1вое твоE в0инство. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника.

Ѓще ли по tдaніи прaздника поeтсz с™0му: глаг0лемъ, Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ сeй:

Совёта вели1кагw ѓгGла џ§а родилA є3си2 хrтA, препётаz nтрокови1це, цRS слaвы: є3гHже кrтъ ґпcли проповёдавше, просвэти1ша kзhки, и3 научи1ша тS бцdу слaвити, и3 покланsтисz твоемY ржcтвY.

На хвали1техъ, стіхи6ры, глaсъ }.

Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE!

Q преслaвнагw чудесE! Сіsніемъ д¦а с™aгw просвёщсz, ґлеxaндре бGомyдре, ўчє1ніz лат‡нскаz презрёвъ, и3 прeлесть и4хъ њбличи1въ, и3 самёхъ ўкори1въ, и3 чyжди вёры прaвыz нарeкъ, и3 дeрзость и4хъ въ ничт0же вмэни1въ. И# сегw2 рaди t хrтA бGа пріsлъ є3си2 воздаsніе въ цrтвіи нбcнэмъ, со ѓгGлы ликовствовaніе, и3 съ прaведными рaдованіе: и3 нhнэ моли2 спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Q кaкw возмогY дост0йнw похвали1ти, и3ли2 ћснw и3зглаг0лати пресл†внаz чудесA блажeннагw и3 слaвнагw ґлеxaндра; подаeтъ бо разли6чнаz и3сцэлє1ніz, не т0кмw приходsщымъ къ рaцэ мощeй є3гw2, но и3 въ дaльнихъ странaхъ призывaющихъ є3гw2 никогдaже њставлsетъ. Тёмъ и3 повсю1ду хвaльно и4мz є3гw2: и3 нhнэ м0литъ ўмири1ти мjръ, и3 спасти2 всёхъ нaсъ.

Q кaкw возм0жемъ воспёти блажeннаго ґлеxaндра, ћкw ґпcла, и3 ћкw проповёдника; всsко ќбw є3ретjческое нечeстіе попрaлъ є4сть, своe же nтeчество д0брэ ўпрaвивъ и3 соблюдE, хрaмы разорє1нныz воздви1гнувъ, пёніz и3сп0лни, и3 распужє1нныz лю1ди собрA въ д0мы сво‰, и3 ни1щымъ и3 сиротaмъ и3 вдовaмъ бhсть печaльникъ, и3 въ бэдaхъ застyпникъ. И# нhнэ м0литъ њ спасeніи дyшъ нaшихъ.

Слaва, глaсъ в7:

Пріиди1те, вси2 kзhцы, восплещи1те рукaми ликовствyюще. Пріиди1те вси2 рwссjйстіи лю1діе, свzщeнницы и3 монaси же, и3 простjи, дух0внэ свесели1мсz въ нар0читомъ прaздницэ блажeннагw ґлеxaндра, и3 многоцэлeбную є3гw2 рaку њбстоsще, любeзнw њблобызaемъ, и3 того2 ћкw цвёты пёсньми, и3 хвалaми ўвzзeмъ, рекyще: рaдуйсz, земли2 рwссjйстэй похвало2: рaдуйсz, слaвному грaду влади1міру ўтверждeніе. Рaдуйсz, нар0ду правослaвному пом0щниче. Рaдуйсz, nтeчеству твоемY заступлeніе, и3 моли1твениче њ душaхъ нaшихъ.

И# нhнэ, прaздника, глaсъ в7:

Днeсь въ хрaмъ прив0дитсz всенепор0чнаz дв7а, ко nби1телище всецRS бGа, и3 всеS жи1зни нaшеz питaтелz: днeсь чистёйшаz с™hнz, ћкw трилётствующаz ю4ница во с™†z с™hхъ вв0дитсz. Т0й возопіи1мъ, ћкw ѓгGлъ: рaдуйсz, є3ди1на въ женaхъ бlгословeннаz.

Славосл0віе вели1кое. И# tпyстъ.

На літургjи, Бlжє1нна прaздника пёснь є7, на д7: и3 с™aгw пёснь ѕ7, на д7.

Прокjменъ, глaсъ з7:

ЧестнA предъ гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2.

Стjхъ: Что2 воздaмъ гDеви њ всёхъ, ±же воздадe ми;

Ґпcлъ къ галaтwмъ, зачaло сGi.

Ґллилyіа, глaсъ ѕ7: Бlжeнъ мyжъ, боsйсz гDа, въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ ѕэлw2.

Стjхъ: Си1льно на земли2 бyдетъ сёмz є3гw2.

Е#ђліе матfeа, зачaло м7г.

Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную бyдетъ прaведникъ:

 

Коментарисање није више омогућено.