НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Минеји

Минеји

Ноeмвріа є7

Преставлeніе и4же во с™hхъ nтцA нaшегw їHны, ґрхіепjскопа, новгор0дскагw чудотв0рца.

На мaлэй вечeрни, стіхи6ры, глaсъ }.

Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE!

Водружeніе и4стины, благочeстіz соглaсника тS знaемъ, и3 вёры њсвzщeніе: чистотh же селeніе, пріsтелище и3збрaнно, с™и1телю прпdбне їHно, м0лимъ тS: въ ми1рэ нaмъ моли2 сохрани1тисz, да при1снw слaвимъ и3 воспэвaемъ гDа нaшего прославлsющаго, и3 тебє2 рaди подаю1щаго нaмъ спасeніе и3 вeлію ми1лость.

ЖитіE твоE добродётельми ўкраси1лъ є3си2, свэти1льникъ ћвэ бhвъ и3 храни1тель хrт0ву стaду: дэ‰ніz бо видёніz ћвэ показaлъ є3си2 восхождeніемъ, ћкw дyшу согласи1лъ є3си2 дётельнw, и3 и3зрsднw къ видёнію взsтсz, и3 зри1ши гDа, џ§е їHно. Е#мyже прилёжнw моли1сz, даровaти ми1ръ мjрови, спасeніе же и3 мн0гую ми1лость почитaющымъ нaмъ свzщeнную пaмzть твою2.

Воздержaніемъ прeжде ўмертви1въ плотск†z мудров†ніz, свzщеннодёйственникъ бhлъ є3си2, б9іz бжcтвеннw совершaz, и3 чистёйшимъ п0мысломъ чи1стэ прикасazсz, служи1тель kви1лсz є3си2 вседержи1телю, ґрхіерeю їHно: є3г0же ўмоли2, ћкw всеми1лостива и3 бlга, даровaти ми1ръ мjрови, и3 душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость.

Слaва, глaсъ д7:

Весели1сz и3 рaдуйсz вели1кій новгрaде, да и3грaютъ сhны тво‰ въ тебЁ, свётлw торжествyюще къ пaмzть їерaрха їHны, сиротaмъ и3 вдовaмъ предстaтелz, скорбsщихъ ўтёшителz, прибэгaющымъ къ немY пом0щника и3 тeпла застyпника, призывaющихъ є3го2 ск0рw послyшающа, сердцA н†ша на милосeрдіе и3 ти1хость прелагaюща, и3 проти6вныz примирsюща: предстои1тъ бо гDеви, молsсz ўмири1ти мjра, и3 спасти2 дyшы нaшz.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Вeліе и3 преслaвное, є4же њ тебЁ бhвшее чyдо, и3 кто2 дов0ленъ и3зглаг0лати си6лы гDнz, ±же њ тебЁ бhвшыz, бцdе; ўстрашaетъ бо ќмъ нaшъ вели1ка видёніz достоsніz, ћкw непостижи1магw твоегw2 тaинства глаг0лати не могyще. Кт0 бо слhша t вёка дёву дои1вшу, и3 мaтерь безъ мyжа ћвльшусz на земли2, и3 своего2 содётелz, ћкw младeнца, на рукY носи1вшу; тёмже тS вси2 р0ди ўблажaемъ.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ з7.

Џ§е свzщeнне їHно, ты2 њс™и1лсz є3си2 бlгодaтію всес™aгw д¦а, словeсному стaду хrт0ву, но ћкw вLцэ твоемY подражaтель, ми1ловати нaсъ жи1въ сhй не престaлъ є3си2. И# нhнэ тaкоже молS не престaй, и3збaвити нaсъ t всsкагw лю1тагw њбстоsніz, и3 спасти2 дyшы нaшz.

Стjхъ: Свzщeнницы твои2 њблекyтсz въ прaвду:

Глaсъ №:

Џ§е прпdбне їHно, ты2 земн†z мудров†ніz воздержaніемъ ўмертви1въ, дyшу напрaвилъ є3си2 къ невлaемому наслаждeнію. Проси2 нaмъ невлaемw преити2 пучи1ну житіS, прелагaz стр0потное въ тишинY, подаS хвaлzщымъ тS ми1ръ и3 спасeніе, блажeнне.

Стjхъ: Блажeнъ мyжъ боsйсz гDа, въ зaповэдехъ є3го2 восх0щетъ ѕэлw2.

Џ§е їHно блажeнне, дaнный тебЁ талaнтъ ўмн0жилъ є3си2, рaдости спод0бивсz гDа твоегw2, и3спещрeнъ бlгодaти сіsніемъ, зарeю дух0вною блистaz, предстои1ши гDу. Проси2 и3збaвитисz нaмъ всsкагw гнёва и3 њѕлоблeніz, да въ ми1рэ слaвzще гDа, при1снw тS ўблажaемъ.

Слaва, глaсъ є7:

Пріиди1те, вёрныхъ сосл0віе, сошeдшесz восхвaлимъ ґрхіерeа їHну: и4бо д0брый пaстырь, пасHмыz руководS къ вёрэ сл0вомъ и4стиннымъ, и3 вёру и3звёствовати добродётельми наказyz. Тёмъ и3 хrт0съ воздaлъ є4сть семY мздY, ћкw д0брому рабY своемY, и3 нaмъ, блажaщымъ пaмzть є3гw2, дaруетъ, ћкw бlгъ, мн0жество щедр0тъ свои1хъ, є3гw2 рaди, и3 богaтую ми1лость.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Рaдуйсz, двeре мhсленнаz, є4юже пр0йде превёчный бGъ: рaдуйсz, жeзле ґарHновъ, и3зрасти1вшій цвётъ t к0рене їессeева: рaдуйсz, трапeзо, ћже хлёбъ жи1зни на пи1щу всемY подaвши р0ду человёческому, дв7о м™и чcтаz.

Тропaрь: И#справлeніе вёры, и3 џбразъ кр0тости, и3 ћкоже сaдъ посредЁ раS, прпdбными дёлы твои1ми мjръ просвэщaеши, и3 сегw2 рaди къ честнёй рaцэ твоeй люб0вію прикасaемсz, и3 вёрнw вопіeмъ: предстaни въ п0мощь воспэвaющымъ пaмzть твою2 свэтон0сную, џ§е їHно, и3 моли2 спасти1сz душaмъ нaшымъ.

На вели1цэй вечeрни, Блажeнъ мyжъ, №-й ґнтіфHнъ.

На ГDи, воззвaхъ, постaвимъ стіхHвъ }. И# поeмъ стіхи6ры, глaсъ ѕ7.

Под0бенъ: ВсE tл0жше:

Ћкоже ѕвэздA возсіsлъ є3си2 на твeрди цRк0внэй, њзарsz мjръ и3справлeніемъ сл0ва и4стиннагw, мyдре їHно, вдwвы2 и3 сирwты2 снабдэвaz n§ески, и3 ни1щыz ми1луz, њби6димыz и3з8имaz, вражды6 ўтолsz, ми1ръ ўтверждaz. Хrт0выхъ зaповэдей дёлателю, џ§е всесвzщeнне, проси2 ми1ра мjрови, м0лимъ тS, и3 спасeніz душaмъ нaшымъ.

Дост0йнw на тS ґрхіерeйства наречeніе пріи1де, прпdбне џ§е, nтрочaти є3щE тебЁ сyщу: дэ‰ніz бо въ тебЁ бGоугHднаz воспитaєма, кр0тость съ неѕл0біемъ. Тёмъ во дворы2 гDни вселsешисz, ћкw так0въ подобaше ґрхіерeй бhти прпdбенъ. Но ћкw и4маши дерзновeніе, моли2, м0лимъ тS, ўмири1ти мjръ, и3 спасти2 дyшы нaшz.

Прпdбне ґрхіерeю, и3зв0лилъ є3си2 приметaти себE въ домY б9іи пaче, нeже жи1ти въ сeлэхъ мjра: и3 п0стническими прaвилы и3спытовaшесz, послёдуz знаменон0сцємъ nтцє1мъ вели6кимъ, варлаaму и3 сeргію. Тёмже и3 гDь и3зведe тz пaстырz лю1демъ свои6мъ, и3 ћкw вёрну рабY стр0ити дyшы си1хъ поручи2: за нsже моли2, поми1ловати | и3 спасти2.

Слaва, глaсъ №:

Пріиди1те, вели1кагw новaграда лю1діе, дух0внэ торжествyимъ. Днeсь бо дeнь пок0z трудHвъ д0брагw нaшегw пaстырz, въ џньже пёсней труб0ю возглашaюще: рaдуйсz, свэти1ло свётлое мjрови: рaдуйсz, мhсленнагw сlнца свётлый џбразе: рaдуйсz, зарsми добродётелей њсіzвaz вс‰. Но, џ§е прекрaсне, ходaтаю мjра и3 застyпниче тeплый стaду твоемY, не престaй моли1тисz, м0лимсz тебЁ, спасти1сz нaмъ t всsкагw навёта, люб0вію чтyщымъ свzщeнную пaмzть твою2.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Всемjрную слaву:

Вх0дъ. Прокjменъ днE. Чтє1ніz G с™и1тєльскаz.

При1тчей чтeніе. (ГлавA ‹.)

Пaмzть прaведнагw съ похвалaми, и3 благословeніе гDне на главЁ є3гw2. Блажeнъ человёкъ, и4же њбрёте премyдрость: и3 смeртенъ, и4же ўвёдэ рaзумъ. Лyчше бо сію2 куповaти, нeжели злaта и3 сребрA сокрHвища. Честнёйшаz же є4сть кaменій многоцённыхъ: всe же честн0е недост0йно є3S є4сть. Долготa бо днeй, и3 лBта животA въ десни1цэ є3S: въ шyицэ же є3S богaтство и3 слaва: t ќстъ є3S и3сх0дитъ прaвда, зак0нъ же и3 ми1лость на љзhцэ н0ситъ. Послyшайте u5бо менє2, q ч†да! Честн†z бо рекY: и3 бlжeнъ человёкъ, и4же пути6 мо‰ сохрани1тъ: и3сх0ди бо мои2, и3сх0ди животA, и3 ўготовлsетсz хотёніе t гDа. Сегw2 рaди молю2 вaсъ, и3 предлагaю м0й глaсъ сыновHмъ человёчєскимъ: ћкw ѓзъ премyдрость ўстр0ихъ, совётъ и3 рaзумъ и3 смhслъ ѓзъ призвaхъ. М0й совётъ и3 ўтверждeніе, м0й рaзумъ, моs же крёпость. Ѓзъ менE лю1бzщыz люблю2, и4щущіи же менE њбрsщутъ бlгодaть. Разумёйте ќбw, неѕл0бивіи, ковaрство, ненакaзанніи же, прилагaйте сердцA. Послyшайте менє2 и3 пaки, честн†z бо рекY: и3 tвeрзу t ўстeнъ пр†ваz, ћкw и4стинэ поучи1тсz гортaнь м0й, мє1рзски же предо мн0ю ўстны2 лжи6выz. Съ прaвдою вси2 глаг0лы ќстъ мои1хъ: ничт0же въ ни1хъ стр0потно, нижE развращeнно. Вс‰ пр†ва сyть разумэвaющымъ, и3 прHста њбрэтaющымъ рaзумъ. Научaю бо вaсъ и4стинэ, да бyдетъ њ гDэ надeжда вaша, и3 и3сп0лнитесz д¦а.

Премyдрости соломHни чтeніе. (Главы6 ѕ7, з7, }, f7 и3 ‹.)

ЎстA првdнагw кaплютъ премyдрость: ўстнё же мужeй. Мyдрыхъ вёдzтъ бlгодaть. ЎстA мyдрыхъ поучaтсz премyдрости, прaвда же и3збавлsетъ и4хъ t смeрти. Скончaвшусz мyжу прaведну, не поги1бнетъ надeжда. Сhнъ бо прaведенъ раждaетсz въ жив0тъ, и3 во бlги1хъ свои1хъ пл0дъ прaвды њб8и1метъ. Свётъ прaвєднымъ всегдA, и3 t гDа њбрsщутъ бlгодaть и3 слaву. Љзhкъ мyдрыхъ дHбраz свёсть, и3 въ сeрдцэ и4хъ почjетъ мyдрость. Лю1битъ гDь прпdбныz сердцA, пріsтни же є3мY вси2 непор0чніи въ пути2. Мyдрость гDнz просвэщaетъ лицE разyмнагw. Постигaетъ бо желaющыz ю5, прeжде дaже разумёти ю5: и3 ўд0бь ќзритсz t лю1бzщихъ ю5. Ќтреневавый къ нeй не ўтруди1тсz: и3 бдsй є3S рaди вск0рэ безъ печaли бyдетъ. Ћкw дост0йныхъ є3S самA њбх0дитъ и4щущи, и3 во стезsхъ є3S kвлsетсz и5мъ благопріeмнэ. Мyдрости никогдaже њдолёетъ ѕл0ба. Си1хъ рaди и3 рачи1тель бhхъ добр0ты є3S: и3 возлюби1хъ ю5, и3 поискaхъ t ю4ности моеS: и3 взыскaхъ невёсту привести2 себЁ, ћкw всёхъ вLка возлюби2 ю5: Таи1нница бо є4сть б9іz хи1трости, и3 њбрэтaтельница дёлъ є3гw2. Труды2 є3S сyть добродётєли: цэломyдрію же и3 рaзуму тA ўчи1тъ, прaвдэ и3 мyжеству, и4хже потрeбнэе ничт0же є4сть въ житіи2 человёкwмъ. Ѓще же и3 мн0гагw и3скyсства желaетъ кто2, вёсть дрє1внzz, и3 бhти хот‰щаz разсм0тритъ: свёсть и3зви6тіz словeсъ, и3 разрэшє1ніz гадaній: знaмєніz и3 чудесA проразумёетъ, и3 сбыті‰ времeнъ и3 лётъ: и3 всBмъ совётникъ є4сть блaгъ, ћкw безсмeртіе є4сть въ нeй, и3 бlгослaвіе во nбщeніи словeсъ є3S. Сегw2 рaди бесёдовахъ ко гDу, и3 помоли1хсz є3мY, и3 рёхъ t всегw2 сeрдца моегw2: б9е nтцє1въ и3 гDи ми1лости, сотвори1вый вс‰ сл0вомъ твои1мъ, и3 мyдростію твоeю ўстр0ивый человёка, да владёетъ бhвшими t тебє2 тварьми2, и3 да ўправлsетъ мjръ въ прпdбіи и3 прaвдэ, дaждь ми2 твои1хъ прест0лwвъ присэдsщую премyдрость, и3 не tлучи2 менє2 t џтрwкъ твои1хъ, ћкw ѓзъ рaбъ тв0й, и3 сhнъ рабhни твоеS. Посли2 ю5 съ нб7съ t с™aгw жили1ща твоегw2, и3 t прест0ла слaвы твоеS, да сyщи со мн0ю научи1тъ мS, что2 бlгоуг0дно є4сть предъ тоб0ю: и3 настaвитъ мS въ рaзумъ, и3 сохрани1тъ мS въ слaвэ своeй. Помышлє1ніz бо смeртныхъ вс‰ боzзли6ва, и3 погрэши1тєльна ўмышлє1ніz и4хъ.

Премyдрости соломHни чтeніе. (Главы6 д7, ѕ7 и3 з7.)

Похвалsему прaведнику, возвеселsтсz лю1діе: безсмeртіе бо є4сть пaмzть є3гw2, ћкw t гDи познавaетсz, и3 t человёкwвъ: и3 ўг0да гDу душA є3гw2. Возлюби1те ќбw, q мyжіе, мyдрость, и3 поживетE: восхощи1те є3S, и3 накaзани бyдете: начaло бо є3S любы2 и3 соблюдeніе зак0на. Почти1те премyдрость, да во вёки цaрствуете. ВозвэщY вaмъ, и3 не скрhю t вaсъ т†инъ б9іихъ: ћкw т0й мyдрости настaвникъ є4сть, и3 мyдрыхъ и3спрaвитель и3 всsкому смhслу и3 дёлу хитрeцъ. И# всBмъ смhслwмъ научи1тъ мyдрость: є4сть бо въ нeй дyхъ разyменъ и3 с™ъ, и3 сіsніе свёта присносyщнагw, и3 џбразъ бlгости б9іz: тaz дрyги б9іz и3 прbр0ки ўстроsетъ. Бlголёпнэйши же є4сть с0лнца, и3 пaче всsкагw сотворeніz ѕвёздъ, свёту сосуждaема, њбрэтaетсz пeрвэйши. Тaz ўгождaющыz є4й t болёзни и3збaви, и3 настaви на стези6 пр†выz. ДадE и5мъ рaзумъ и3мёти с™ъ, и3 сохрани2 t ловsщихъ, и3 п0двигъ крёпокъ подадE и5мъ. Да разумёютъ вси2, ћкw си1льнэйши всегw2 є4сть благочeстіе: и3 никогдaже прем0жетъ ѕл0ба мyдрости, нижE прeйдетъ ѕлы6z, њбличaющи сyдъ. Рек0ша же въ себЁ, помhсливши непрaведнw: наси1льствуемъ прaведнаго, и3 не пощади1мъ препод0бства є3гw2, ни ўсрами1мсz сэди1нъ стaрости многолётны. Бyдетъ бо нaмъ крёпость зак0нъ: и3 ўлови1мъ прaведнаго, ћкw неуг0денъ нaмъ є4сть: и3 проти1витсz дэлHмъ нaшымъ, и3 пон0ситъ нaмъ tпадeніе зак0на, и3 њбличaетъ нaмъ согрэшє1ніz наказaніz нaшегw. Возвэщaетъ нaмъ рaзумъ и3мёти б9ій, и3 џтрока гDнz себE и3менyетъ. Бhсть нaмъ на њбличeніе помышлeній нaшихъ, и3 тsжекъ нaмъ є4сть, и3 ви1димь: ћкw непод0бно и3ны6мъ житіE є3гw2, и3 и3змэнє1ны стєзи2 є3гw2. Въ поругaніе вмэни1хомсz є3мY: и3 ўдалsетсz t путeй нaшихъ, ћкw t нечист0тъ, и3 блажи1тъ послBднzz прaведныхъ. Ўви1димъ ќбw, ѓще словесA є3гw2 и4стинна сyть, и3скyсимъ, ±же сбывaютсz є3мY. Ругaніемъ и3 мyкою и3стsжемъ є3го2, да разумёемъ кр0тость є3гw2, и3 и3скyсимъ безѕл0бство є3гw2. Смeртію без8wбрaзною њсyдимъ є3го2, бyдетъ бо посэщeніе t словeсъ є3гw2. Сі‰ помhслиша, и3 прельсти1шасz: њслэпи1 бо | ѕл0ба и4хъ. И# не разумёша т†инъ б9іихъ, и3 не разсуди1ша, ћкw ты2 є3си2 бGъ є3ди1нъ, животA и3мёzй и3 смeрти влaсть, и3 спасazй во врeмz ск0рби, и3 и3збавлszй t всsкагw ѕлA. Щeдръ и3 ми1лостивъ, и3 даsй преподHбнымъ свои6мъ благодaть, и3 своeю мhшцею гHрдымъ противлszйсz.

На літjи стіхи6ры, глaсъ №:

Свётлый содёловаетъ прaздникъ днeсь свzщeнный хрaмъ честнaгw и3 слaвнагw кrти1телz гDнz, рaдостнw хrт0ва цRкви бlжeннагw с™и1телz їHны, ћкw мЂро благов0нное њблагоухaz нaмъ свzщє1нныz бlгод†ти, и3 болёзней tгнaніе, и3 ћкw л0зу віногрaда жив0тнагw, віно2 и3скaпающую и3сцэлeніz, возвеселsющее сердцA напaстныхъ печaлей разгнaніемъ. Тёмъ м0лимсz є3мY, просsще ми1ра и3 спасeніz дyшъ нaшихъ.

Глaсъ G:

Ты2 ўкрaшенъ добродётельными дэ‰ніи, несоздaнныz трbцы хрaмъ њсвzщeнъ бhлъ є3си2, создaлъ є3си2 свzщє1нныz хрaмы гDню и4мени, и3 во и4мz слaвнагw кrти1телz, и3 вели1кихъ с™и1телей, и3 бGон0сныхъ nтє1цъ: и3 нhнэ съ ни1ми воздворszсz, моли2 њ творsщихъ пaмzть твою2, и3збaвитисz t лукaвагw ловлeніz, и3 собл†знъ проти1внагw, їерaрше їHно бlжeнне.

Глaсъ д7:

Весели1сz и3 рaдуйсz вели1кій новгрaде, да и3грaютъ сhны тво‰ въ тебЁ, свётлw торжествyюще въ пaмzть ґрхіерeа їHны, сирHтъ и3 вдHвъ предстaтелz, скорбsщихъ ўтёшителz, прибэгaющымъ къ немY пом0щника и3 тeпла застyпника, призывaющымъ є3го2 ск0рw послyшающа, сердцA н†ша на милосeрдіе и3 ти1хость прелагaюща, и3 проти6вныz примирsюща: предстои1тъ бо гDеви, молsсz ўмири1ти мjръ, и3 спасти2 дyшы нaшz.

Слaва, глaсъ д7:

Пріиди1те, лю1діе, и5же вели1кагw новaграда порождeніе, всsкъ р0дъ и3 в0зрастъ, пёсньми почти1мъ д0браго пaстырz, ћкw тогw2 предстоsніемъ ко хrтY даровaшасz благ†z вс‰ грaду нaшему t бGа, и3 всBмъ предёлwмъ є3гw2: и4бо благослови1шасz блaгостію вэнцы2 лётъ є3пjскопства є3гw2. ГDь дaстъ бlгость є3гw2 рaди, и3 землS нaша подавaше плоды2 сво‰, насhтисz всsка душA благоволeніz тогдA, ўмири1шасz вси2 kзhцы проти1вніи, и3 приклони1шасz стрaнъ хrтолю1бцы вLки держaвніи, ми1лостивными nчи1ма смотрsюще, ти1хое промышлeніе подавaху: рaдость и3 ми1ръ всsчєскаz пріимaше. Но, q блажeнне їHно, и3 нhнэ такwвaz дaруй лю1демъ твои6мъ, да и3 честнyю пaмzть твою2 чтyще, при1снw ўблажaемъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

При1зри на молє1ніz:

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ в7:

Послёдователz тS познaхомъ, џ§е, кр0ткагw и3 неѕл0бивагw вLки хrтA: ти1хое бо сл0во и3 нрaва молчали1вое, t ю4ности сE возрастE въ тебЁ, смирeніе же и3 крaсное кр0тости совоспитaемо, и3 съ сэди1ною спросіsющу рaзуму. Тёмже, и4же вс‰ вёдый гDь, произведe тz пaстырz словeсному стaду своемY, и3 на пrт0лэ первопрест0льника б9іz цRкве посади1 тz, ћкw пaствующа сі‰ препод0біемъ и3 прaвдою.

Стjхъ: Свzщeнницы твои2 њблекyтсz въ прaвду, и3 прпdбніи твои2 возрaдуютсz.

Не по земли2 ни1зитисz, нижE на тлBющаz взирaти, и3 ревновaти міродержи1телємъ, п0мыслы души2 твоеS ўтверди1шасz, свzщeнне їHно, но возвhсилсz є3си2 на высотY безсмeртныz добродётели, безсмeртныz жи1зни рачи1телю: ћкw поучи1лсz є3си2 навhкнути ў кр0ткагw ўчи1телz, и3 смирeннагw сeрдцемъ вои1стинну вLки хrтA и3 бGа. Того2 моли2, блажeнне, ўщeдрити мjръ, и3 спасти2 и3 просвэти1ти дyшы нaшz.

Стjхъ: Блажeнъ мyжъ, боsйсz гDа, въ зaповэдехъ є3гw2 восх0щетъ ѕэлw2.

Возлюби2 чи1стаz душA твоS, бlжeнне їHно, чистотY бжcтвенныхъ чисти1тєль, и4же вeрхъ ўчи1тельства, и3 прaвило добродётелей, и3 є3стествA ўкрашeніе, вои1стинну нб7си2 и3з8zвлeніе, їерaрхwмъ нач†ла, бжcтвеннаго ніколaа, и3 вели1каго васjліа, бGосл0ва григ0ріа, златоyстаго же їwaнна, и4хже свzщє1нныz хрaмы воздви1глъ є3си2, ћкw вои1стинну во дворы2 и4хъ желaz всели1тисz, и5же во свётэ присносyщныz рaдости, животA вёчнагw началопaстырz хrтA. Того2 съ ни1ми, їерaрше, не престaй молS, ўмири1ти мjръ, и3 спасти2 дyшы нaшz.

Слaва, глaсъ ѕ7:

Прпdбне, бlжeнне, ґрхіерeю свzщeнне їHно, кр0тость и3 неѕл0біе твоE ўдиви1ша самодeржцы благочести6выz, и3 вои1стинну t души2 возлюби1ша тS: рaди бо добродётелей и3справлeніz њбрёлъ є3си2 бlгодaть t бGа. Тёмже и3 самодeржцы почт0ша тS, моли1твъ твои1хъ и3 бlгословeніz трeбующе, при1снw благопосл{шны бывaху прпdбію твоемY, и3 лю1ди тво‰ неѕл0біемъ снабдэвaюще. Но и3 нhнэ лю1демъ твои6мъ предстоS бyди, и3 благопоспэшeніе дaруй моли1твами твои1ми, и3 душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Творeцъ и3 и3збaвитель:

На благословeніи хлёбwвъ, тропaрь с™aгw, глaсъ д7:

И#справлeніе вёры, и3 џбразъ кр0тости, и3 ћкоже сaдъ посредЁ раS, прпdбными дёлы твои1ми мjръ просвэщaеши, и3 сегw2 рaди къ честнёй рaцэ твоeй люб0вію прикасaемсz, и3 вёрнw вопіeмъ: предстaни въ п0мощь воспэвaющымъ пaмzть твою2 свэтон0сную, џ§е їHно, и3 моли2 спасти1сz душaмъ нaшымъ. Двaжды.

И# Бцdе дв7о рaдуйсz: Е#ди1ножды.

На ќтрени, на БGъ гDь, Тропaрь с™и1телю, двaжды:

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Е$же t вёка ўтаeнное:

По №-мъ стіхосл0віи сэдaленъ, глaсъ №:

Плоды2 словє1сныz приносS, мyдре їHно, гDеви, восхвалsz ґрхіерeи съ прпdбными є3гw2 пёсньми: съ ни1миже въ земли2 живhхъ рaдуешисz, ћкw слaву и4хъ возлюби1лъ є3си2. Тёмже съ ни1ми, џ§е свzщeнне, њ нaсъ, восхвалsющихъ тS, не престaй молS цRS нбcнаго, и3 сп7са всегw2 мjра хrтA, є3ди1наго чlвэколю1бца. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Прbр0цы тS ћснw провозвэсти1ша, nтрокови1це, м™рь б9ію, и3 ґпcли бжcтвенніи въ мjрэ проповёдаша, и3 мы2 вёровахомъ. Тёмже вси2, благочестномyдреннэ почитaюще, воспэвaемъ тS, и3 бцdу вои1стинну при1снw и3менyемъ.

По в7-мъ стіхосл0віи сэдaленъ, глaсъ }:

Люб0вь твоS бжcтвеннаz возведe тz пaстырz и3зрsдна словeсному мн0жеству: всeю бо душeю къ бжcтвеннэй любви2 прилэпи1лсz є3си2, и3 с™ы6мъ честны6z хрaмы создaлъ є3си2, и3 лёпоту си6мъ свzщeнными їкHнами ўтворsz, бжcтвенному п®тeчи, и3 пресвBтлымъ ўчи1телємъ, васjлію, григ0рію и3 їwaнну, съ мyдрымъ ніколaемъ, прпdбному nнyфрію, и3 сeргію чудотв0рцу, пёсньми же похвалsz чудeснаго варлаaма, и3 сaвву, є3vfЂміа же со їHною митрополjтомъ. Тёмже нhнэ сликyеши и5мъ, съ ни1миже, џ§е свzщeнне, моли2 њ нaсъ, люб0вію чтyщихъ честнyю пaмzть твою2. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Недви1жимое ўтверждeніе вёры, и3 честнhй дaръ дyшъ нaшихъ, бцdу пёсньми величaемъ вёрніи: рaдуйсz, кaмень жи1зни во чрeвэ твоeмъ вмэсти1вшаz: рaдуйсz, концeй надeждо, скорбsщихъ заступлeніе: рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.

По полmелeи сэдaленъ, глaсъ }:

Возлюби1вшаго за бlгоутр0біе земны6z, возлюби1лъ є3си2 хrтA, слaвою спаси1тельною тебE прослaвльшаго, добродётельми свzщeнными сіsюща, ћкw бGови ўгождaюща. Тёмже и3 всBмъ р†тнымъ ми1ръ возвэщaюща, дeмwнскаz стремлє1ніz возражaюща, їерaрше їHно блажeнне. Е#мyже не престaй молsсz, согрэшeній прощeніе даровaти чтyщымъ люб0вію свzтyю пaмzть твою2. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Въ нап†сти многоплетє1нныz впaдъ, t вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, бyрею њдержи1мь безчи1сленныхъ согрэшeній мои1хъ: и3 ћкw къ тeплому защищeнію и3 покр0ву твоемY, чcтаz, ко пристaнищу притекaz твоеS бlгости. Тёмже, пречcтаz, и3зъ тебє2 воплощeнному безъ сёмене, моли1сz прилёжнw њ всёхъ рабёхъ свои1хъ, непрестaннw молsщихтисz, бцdе пречcтаz, молsщи є3го2 при1снw, согрэшeній њставлeніе даровaти, воспэвaющымъ дост0йнw слaву твою2.

Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса.

Прокjменъ, глaсъ д7:

ЧестнA предъ гDемъ смeрть прпdбныхъ є3гw2.

Всsкое дыхaніе:

Е#ђліе їwaнна, зачaло lє t полY:

РечE гDь ко пришeдшымъ къ немY їудewмъ: не входsй двeрьми:

По н7-мъ pалмЁ стіхи1ра, глaсъ ѕ7:

По и4мени твоемY и3 житіE, преблажeнне. По гDни бо зaповэди, цёлость голуби1цы вои1стинну стzжaлъ є3си2: съ кр0тостію бо неѕл0біемъ ўдобри1сz прекрaснаz душA твоS, ю4же, ћкw любeзну невёсту и3 несквeрну, предстaвити потщaлсz є3си2 пречcтому є3ди1ному и3 безсмeртному женихY хrтY. Того2 моли2, їерaрше, при1снw, ми1ръ мjрови даровaти, и3 душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость.

КанHнъ бцdы со їрмос0мъ на ѕ7, д7-гw глaса: и3 с™aгw канHнъ на }. Глaсъ д7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Трістaты крBпкіz, рождeйсz t дв7ы, безстрaстіz во глубинЁ души2 тричaстное потопи2, молю1сz: да тебЁ, ћкw въ тmмпaнэ, во ўмерщвлeніи тэлесE побёдное воспою2 пёніе.

И#збрa тz бlгодaть, џ§е, t ўтр0бы мaтере твоеS, постaвити тS прbр0ка лю1демъ свои6мъ, ходaтайствовати ко гDу њ спасeніи мjра, и3 њставлeніи невёждествъ и4хъ, блажeнне.

Рук0ю вели1кагw ґрхіерeа їHны, со и4же њ нeмъ соб0ра свzщeнныхъ мужeй суд0мъ, пріeмлеши помaзаніе ґрхіерeйства, д¦омъ воздвизaемь, їHно, и3 пaстырь вели1кому грaду, свzщeнне, полагaемь.

Блажeннагw міхаи1ла сбhстсz на тебЁ проречeніе, невнёшнюю бо на тебЁ нищетY зрsще, но внyтреннее преспёzніе души2 твоеS, дух0вными nчесы2 смотрsz, ѓще и3 є3щE џтрочищу ти2 сyщу, блажeнне.

БGор0диченъ: Пресвётлаz свэщE сlнца слaвы, души2 моеS џгнь ўгашeнный при1снw ўнhніемъ, возжзи2, бжcтвенныхъ дёлъ є3лeемъ, пречcтаz, напаsющи, да вёрою и3 люб0вію при1снw тS слaвлю, бGороди1тельнице.

Катавaсіа: Tвeрзу ўстA мо‰:

Пёснь G.

Їрм0съ: Съ высоты2 снизшeлъ є3си2 в0лею на зeмлю, превhшше всsкагw начaла, и3 смирeнное вознeслъ є3си2 и3зъ ѓда преисп0днzгw є3стество2 человёческое: нёсть бо свsтъ, пaче тебє2, чlвэколю1бче.

T ю4ности твоеS, бжcтвенное просвэщeніе, їHно, на тебЁ сіsше, ћкоже прпdбный прови1дэ, и4же мjру ю3р0дъ, бGу же премyдръ: ћкw бGу и3збрaнъ є3си2, и3зъ чрeва мaтере твоеS, свzщeнне.

Мjръ ўмири1сz моли1твами твои1ми, їерaрше, во твоeмъ є3пjскопствэ: но ћкw тогдA, и3 нhнэ б9іе чlвэколю1біе ўмоли2 прилёжнw, въ ми1рэ ўтверди1тисz мjру, їHно.

Плоды2 гDу начaтокъ дёлъ твои1хъ принeслъ є3си2, плодh же земли2 моли1твами твои1ми ўмн0жилъ є3си2. И# нhнэ моли2, бlжeнне, земли2 нaшей плодон0сіе при1снw подавaти, ћкw благопослyшна тS и3мёемъ.

БGор0диченъ: Е$vину дрeвнюю клsтву, хrтA р0ждши, м™и чcтаz, пресвётлw разрэши1ла є3си2, и4же всёхъ вэнчавaющаго бlгословeньми: нёсть бо, пречcтаz, пaче тебє2 и3нhz пом0щницы.

Сэдaленъ, глaсъ д7:

Добродётельми свэтsсz, џ§е, пaствити хrт0вы џвцы поставлsемь, и3 прпdбнагw сeргіа красeнъ хрaмъ внyтрь є3пjскопіи воздви1глъ є3си2. Ћкw душeю любS того2, п0двиги є3гw2 почитaz, и3 смоли1твенника себЁ њ стaдэ твоeмъ ко гDу полагaz, нhнэ срaдуешисz є3мY, џ§е свzщeнне, моли2 спасти1сz душaмъ нaшымъ. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Њбнови1ла є3си2, чcтаz, бжcтвеннымъ ржcтв0мъ твои1мъ и3стлёвшее во страстeхъ земнор0дныхъ мeртвенное существо2, и3 воздви1гла є3си2 вс‰ t смeрти къ жи1зни нетлёніz. Тёмже тS по д0лгу блажи1мъ вси2, дв7о препрослaвленнаz, ћкоже прореклA є3си2.

Пёснь д7.

Їрм0съ: ЛюбвE рaди, щeдре, твоегw2 џбраза, на кrтЁ твоeмъ стaлъ є3си2, и3 растazшасz kзhцы: тh бо є3си2, чlвэколю1бче, крёпость моS и3 хвалeніе.

Бжcтвеннагw п®тeчи, вели1кагw їwaнна хрaмъ свzщeнный воздви1глъ є3си2, ћкw вёренъ, дyшу томY и3 тёло въ снабдёніе возлагaz, џ§е свzщeнне.

Ћкw рачи1тель и3 подражaтель тeплъ кrти1телю гDню показaлсz є3си2. Тёмже въ хрaмэ є3гw2, є3г0же томY создaлъ є3си2, тёло твоE полагaеши, и3 во дворы2 є3гw2 пріsтисz желaz.

Возлюби1лъ є3си2, ґрхіерeю, свzщeнныхъ мужeй пёсньми восхвалsти свzщє1нныz и4хъ п†мzти, ћкw рачи1тель добр0ты и4хъ, и3 подражaтель дэsній бGолюбeзныхъ.

БGор0диченъ: И#мёz тS пом0щницу, когw2 ўбою1сz когдA, и3ли2 ўстрашyсz; кт0же хотS скHрбнаz навести2 рабY твоемY, и3 не ўстраши1тсz тебє2, пречcтаz, и3 не падeтъ подъ н0зэ;

Пёснь є7.

Їрм0съ: Нечести1віи не ќзрzтъ слaвы твоеS, хrтE, но мы2 тS, є3динор0дне, n§ескіz слaвы сіsніе бжcтвA, t н0щи ќтренююще, воспэвaемъ тS, чlвэколю1бче.

Приноси1мое ћкw чeстно возложeніе бGу и3 њсвzщeнно, первопрест0льникомъ рwссjйскимъ їHною, твоE свzщeнное пaстырства возведeніе, ћкw пасyщу ти2 гDни лю1ди, їHно с™и1телю, препод0біемъ и3 кр0тостію.

Ѓще и3 на преставлeніе митрополjтомъ їHною зов0мъ самёмъ погребсти2 є3го2, tрeклсz є3си2 стaрости рaти пріити2, їHно свzщeнне: nбaче њбэщaлсz є3си2 є3мY, ви1дэти того2 по своeмъ преставлeніи во свётэ хrт0вэ.

Пёсньми почeлъ є3си2 пaмzть їерaрха їHны митрополjта, и3 хвалaми, ћкw дост0йнw, ўблажи1лъ є3си2 того2: сaмъ нhнэ, їерaрше їHно, причaствуеши похвалaмъ є3гw2, и3 по сотворeнію твоемY къ бли1жнему воспріeмлеши.

БGор0диченъ: Низложи2, вLчце, врагHвъ мои1хъ шатaніе, пренепор0чнаz: тs бо и4мамъ и3 престaтельницу, и3 надeжду, и3 п0мощь крёпкую. Тh мz соблюди2, чcтаz, навёта врaжіz, и3збавлsющи лazніz тёхъ.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Пучи1ною житeйскою дэsньми мои1ми снид0хъ во ѓдъ. Но ћкw t ки1та їHна, тaкw вопію2: и3зъ глубины2 ѕHлъ возведи2, молю1сz, сн7е б9ій и3 сл0ве.

ПрильпE люб0вію душA твоS къ гDню кrти1телю, с™и1телю бGоблажeнне: тёмже тёло твоE честн0е, въ честнёмъ хрaмэ є3гw2 нетлённо, во мнHга лBта соблюдeно kви1сz.

КрасотA говёніz твоегw2, є4же ко гDу, привлечE благодaть благолёпію души2 твоеS, свzщeнне, и3 возведe тz вели1кому новyграду nтцA и3 первопрест0льника, гDнz свzщeнства прпdбна показA.

Прослaви тS гDи, їHно, тёло твоE соблюдE во мнHга лBта нетлённо, kвлsz тS џбщника р†бъ свои1хъ, и4хже подражaтель въ житіи2 бhлъ є3си2: си6мъ и3 по смeрти дост0йнw соублажaешисz, бlжeнне.

БGор0диченъ: Всес™az дв7о, предстaтельнице и3 покр0ве всёхъ вёрныхъ, предстaни, и3 и3збaви ны2 вр†гъ нaшихъ нападeніz, и3 t всsкіz ск0рби, и3 стрaшнагw судA и3спытaніz, да вёрою при1снw пою1 тz.

Кондaкъ, глaсъ д7:

Свhше пріsлъ є3си2 бжcтвенную благодaть, ходaтайствовати бGу и3 человёкwмъ, ћкw ґрхіерeй возношeніе возносS, и3 ми1ръ лю1демъ твои6мъ сносS, и3 nби1ліе плодHвъ, їHно бlжeнне: тh бо є3си2 вели1кагw новaграда похвалA, и3 сyщихъ њ нeмъ рaдость.

Јкосъ: Похвaлимъ дост0йнw нhнэ їерaрха, ћкw t чрeва мaтере своеS и3збрaнъ бGу во њсвzщeніе, и3 џтрочищь є3щE сhй, пронаречeнъ во ґрхіерeйство грaду своемY t бGа. Тёмже не t человBкъ произведeнъ ґрхіерeй, но свhше пронаречeнъ, и3 д¦омъ помaзанъ, свzщеннодёйствуz бGопріsтнw, и3 ўмирeніе и3 тишинY моли1твами свои1ми дaруетъ, и3 nби1ліе плодHвъ. Т0й бо вели1кагw новaграда слaва, и3 всёхъ и5же њ нeмъ рaдость.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Ґвраaмстіи и3ногдA въ вавmлHнэ џтроцы пeщный плaмень попрaша, пёсньми взывaюще: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Зи1ждеши бжcтвенному и4мени, богaтною рук0ю въ пустhнzхъ ўдaленw, їHно, свzщє1нныz хрaмы, вели1кихъ бGоугHдникъ бжcтвенныхъ ґрхіерє1й съ препод0бными.

Н0ву nби1тель составлsеши вели1кихъ тріeхъ їер†рхъ, и3 монaшестэй чертЁ, благоути1шно пристaнище, џ§е, мёстнымъ же ўдалeніемъ њбручaz и5мъ безм0лвіе.

Віногрaдъ насаждaz бGу њгрaду свzщeнную, віно2 и3зносsщую веселsщее, въ свzщeнныхъ хрaмэхъ бжcтвенное пёніе, и4же въ трbцэ є3ди1ному хвали1му, и3 благослови1му бGу nтє1цъ нaшихъ.

БGор0диченъ: Е#ди1ну всес™yю, є3ди1ному бGу вселeніе є3ди1но пречи1сто, t їwакjма и3 ѓнны раждaему, свzщeннымъ хрaмомъ почитaz, ћкw въ нeмъ воспэвaти всепётое дв7ы ржcтво2.

Пёснь }.

Їрм0съ: Џтроки благочести6выz въ пещи2 ржcтво2 бGор0дичо спасло2 є4сть, тогдA ќбw њбразyемое, нhнэ же дёйствуемое, вселeнную всю2 воздвизaетъ пёти тебЁ: гDа п0йте дэлA, и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.

Кр0ткое и3 молчали1вое нрaва твоегw2 воспріeмъ гDь, бlжeнне, постaви тS пaстырz лю1демъ свои6мъ, на ког0 бо при1зритъ; но на кр0ткаго и3 молчaщаго, трепeщущаго словeсъ є3гw2.

ЎстA вдHвъ благослови1ша тS, заступлeніz t тебє2 спод0бльшесz, їерaрше бlжeнне, благоугождaющагw бGу, по непор0чному јwву, и3 њби6димыz t наси1ліz и3з8имaющагw.

Лю1діе твои2, свzщенноначaльниче прпdбне, сётоваху сиротствA своегw2 въ твоeмъ къ бGу tшeствіи, д0брагw пaстырz своегw2: нhнэ же свzщeнною пaмzтію твоeю возрaдовашасz всsчєскаz.

БGор0диченъ: На тS всю2 надeжду спасeніz моегw2 возложи1хъ, бGомaти неискусобрaчнаz, и3 тS призывaю при1снw на п0мощь: спаси1 мz t напaстей и3 печaли врагA, разрэши2 плени1цу ѕHлъ мои1хъ, и3 судa мz и3схити2.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Сотвори2 держaву мhшцею своeю, низложи1 бо си6льныz со престHлъ, и3 вознесE смирє1нныz бGъ ї}левъ: въ ни1хже посэти2 нaсъ вост0къ съ высоты2, и3 напрaвилъ ны2 є4сть на пyть ми1ра.

Бlжeннагw є3vfЂміа прест0лъ наслёдовалъ є3си2, свzщeнне їHно, ћкw подражaтель добродётелей є3гw2 бhлъ є3си2, и3 пёсньми сегw2 ўблажи1въ пaмzть и3зрsднw, сaмъ нhнэ њбществyешисz хвалaмъ є3гw2, ћкw соводворsешисz є3мY во свётэ незаходи1мэмъ.

Въ зeмлю кр0ткихъ со ґрхіерє1и дост0йнw всели1лсz є3си2, їерaрше їHно, кр0ткагw ў§телz ў§ничE. ТомY предстaни њ нaсъ пою1щихъ пaмzть твою2, и3 и3спроси2 нaмъ соблaзнwвъ њставлeніе, и3 шyіz чaсти въ дeнь судA и3збавлeніе, и3 лю1тыz геeнны, бlжeнне.

Не и3знем0жетъ всsкъ глаг0лъ, и4же t бGа, ўб0га тS и3 сиротY nц7ъ сирHтъ пріeмлетъ бGъ, и4же на прест0лэ со кн‰зи посади1 тz, лю1демъ свои6мъ, ћкw дост0йна пaстырz производS, nтцA сиротaмъ, и3 застyпника вдовaмъ тeпла положи1 тz, їHно бlжeнне.

БGор0диченъ: Просвэти2, чcтаz, люб0вію чтyщихъ тS и3 величaющихъ, разрэши2 стр†сти нaшz. Тёмъ, дв7о, ўстaви бyрю, лукaвагw соблaзны t среды2 tжени2, вaрвары покори2 правwслaвнымъ лю1демъ моли1твами твои1ми.

Свэти1ленъ: Трисlнечнагw свёта слaвы сіsніемъ, тріeхъ ўчи1телей свётомъ њзари1всz, вс‰ просвэщaеши, просіsвъ дётельми и3 бlгодaтію, прпdбне свzщенноначaльниче. Двaжды.

БGор0диченъ: Слaдость ѓгGлwвъ, скорбsщихъ рaдосте, хrтіaнъ предстaтельнице, дв7о, м™и гDнz, заступи1вши ны2, спаси2 t вёчнагw мучeніz.

На хвали1техъ стіхи6ры, на д7, глaсъ ѕ7.

Под0бенъ: ВсE tл0жше:

Ћкw ѕвэздA возсіsлъ є3си2 на твeрди цRк0внэй, њзарsz мjръ и3справлeніемъ сл0ва и4стиннагw, премyдре їHно, вдwвы2 и3 сирwты2 снабдэвaz nтeчески, и3 ни1щыz ми1луz, њби6димыz и3з8имaz, вражды6 ўтолsz, ми1ръ ўтверждaz, хrт0выхъ зaповэдей дёлателю, џ§е всесвzщeнне, проси2 ми1ра мjру, м0лимъ тS, и3 спасeніz душaмъ нaшымъ. Двaжды.

Дост0йнw на тS ґрхіерeйства наречeніе пріи1де, прпdбне џ§е, nтрочaти и3 є3щE тебЁ сyщу: дэ‰ніz бо въ тебЁ благоугHднаz совоспитaєма, кр0тость съ неѕл0біемъ. Тёмъ во дворы2 гDни вселsешисz, ћкw так0въ подобaше ґрхіерeй бhти прпdбенъ: но ћкw и4маши дерзновeніе, моли2, м0лимъ тS, ўмири1ти мjръ, и3 спасти2 дyшы нaшz.

Прпdбне ґрхіерeю, и3зв0лилъ є3си2 приметaти себE въ домY б9іи пaче, нeже жи1ти въ сeлэхъ мjра, п0стническими прaвилы и3спытовaшесz, послёдуz знаменон0сцємъ вели6кимъ, варлаaму и3 сeргію. Тёмже и3 гDи и3зведe тz пaстырz лю1демъ свои6мъ, и3 ћкw вёрну рабY стр0ити дyшы си1хъ поручи2, за ни1хже и3 моли2 поми1ловати | и3 спасти2.

Слaва, глaсъ д7. Самоглaсенъ:

Пріиди1те, лю1діе, и5же вели1кагw новaграда порождeніе, всsкъ р0дъ и3 в0зрастъ, и3 пёсньми почти1мъ д0браго пaстырz, ћкw тогw2 предстоsніемъ ко хrтY, даровaшасz благ†z вс‰ грaду нaшему t бGа, и3 всBмъ предёлwмъ є3гw2: и4бо благослови1шасz бlгостію вэнцы2 лётъ є3пjскопства є3гw2. ГDь дадE бlгость є3гw2 рaди, и3 землS нaша подавaше плоды2 сво‰, насhтисz всsка душA бlговолeніz тогдA, ўмири1шасz вси2 kзhцы проти1вніи, и3 приклони1шасz стрaнъ хrтолю1бцы, владhки держaвніи, ми1лостивными nчесы2 смотрsще, ти1хое промышлeніе подавaху, рaдость и3 ми1ръ всsчєскаz пріимaху. Но, q бlжeнне їHно! И# нhнэ таков†z дaруй лю1демъ твои6мъ, да честнyю пaмzть твою2 при1снw чтyще ўблажaемъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ.

Славосл0віе вели1кое. И# tпyстъ.

На літургjи: Бlжє1нна t канHна, пёснь G-z и3 ѕ7-z.

Прокjменъ с™aгw:

ЎстA мо‰ возглаг0лютъ премyдрость, и3 поучeніе сeрдца моегw2 рaзумъ.

Стjхъ: Ўслhшите сі‰ вси2 kзhцы, внуши1те вси2 живyщіи по вселeннэй.

Ґпcлъ ко є3врeємъ, зачaло т}i.

Ґллилyіа, глaсъ в7: ЎстA прaведнагw поучaтсz премyдрости, и3 љзhкъ є3гw2 возглаг0летъ сyдъ.

Стjхъ: Зак0нъ бGа є3гw2 въ сeрдцэ є3гw2.

Е#ђліе їwaнна, зачaло lѕ.

Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную:

 

Коментарисање није више омогућено.