NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Posni triod

Posni triod

Nedёlz mzsopystnaz

Vъ subbHtu večera, na večerni, po prednačinatelьnomъ palmЁ nbhčnoe stіhosl0vіe.

Na GDi vozzvahъ, postavimъ stіhHvъ ‹. I# poemъ nsmoglasnika stіhi6rы voskrnы G, i3 ґnatHlіevы G: I# trіHdi dnE podHbnы d7. Glasъ ѕ7.

Pod0benъ: Vsю2 tloži1vše:

E#gdA h0щeši prіiti2, sydъ pravednый sotvori1ti, sudіE prvdnэйšій, na prt0lэ slavы tvoeS sэdsй, rэkA džgnennaz pred8 tvoE sudi1liщe ўžasaющaz vlečetъ vsёhъ, predstosщыmъ tebЁ nbcnыmъ si1lamъ, čelovёkwmъ že sudi6mыmъ strahomъ, ćkože k0ždo sodёla: togdA nasъ poщadi2, i3 časti hrtE spod0bi sp7saemыhъ, ćkw blgoutr0benъ, vёroю m0limъ tS.

Kni6gi razgnytsz, kvlє1na bydutъ dэ‰nіz čelovёkwvъ, pred8 nesterpi1mыmъ sudi1liщemъ: vozšumi1tъ že ю3d0lь vsS strašnыmъ skrežetanіemъ plača, vs‰ vi1dzщi sogrэši1všыz, vёčnuющыmъ mykamъ, sud0mъ pravednыmъ tvoi1mъ tpuщaєmыz, i3 bezdёlьnw plačuщыz щedre. Tёmže tS m0limъ blže: poщadi2 nasъ poю1щihъ tS, є3di1ne mnogomlctive.

Vozglasstъ trubы6, i3 i3stoщatsz gr0bы, i3 voskresnetъ čelovёčeskoe vsE є3stestvo2 trepeщuщee, dHbraz sodёzvšіi, vъ radosti raduюtsz, čaющe mzdY vosprіsti: sogrэši1všіi že trepeщutъ, lю1tэ rыdaющe, vъ myku posыlaemi, i3 t i3zbrannыhъ razlučaemi. GDi slavы, ўщedri nasъ ćkw blgjй, i3 časti spod0bi vozlюbi1všihъ tS.

Plaču i3 rыdaю, є3gdA vъ čyvstvo prіimY džgnь vёčnый, tьmY kromёšnuю, i3 tartarъ, lю1tый červь, skrežetъ že paki zybnый i3 neprestannый, bolёznь i3myщu bhti bez8 mёrы sogrэši1všыmъ, i3 tebE preblgago nravomъ lukavыmъ prognёvavšыmъ, t ni1hže є3di1nъ i3 pervый є4smь ѓzъ nkasnnый: no sudіE, mi1lostію tvoeю sp7si1 mz, ćkw blgoutr0benъ.

Slava, glasъ }:

E#gdA postavztsz prest0li i3 tverzutsz kni6gi, i3 bGъ na sudЁ ssdetъ, q kjй strahъ togdA ѓgGlwmъ predstosщыmъ vъ strasэ, i3 rэcЁ džgnennэй vlekyщeй! Čto2 sotvori1mъ togdA vo mn0gihъ grэsёhъ povi1nnіi čelovёcы; є3gda že ўslhšimъ zovyщa є3go2, blgoslovє1nnыz nc7A vъ crtvo, grBšnыz že tsыlaющa vъ myku: kto2 poterpi1tъ strašnagw džnagw i3zrečenіz; no є3di1ne člvэkolю1bče sp7se, cRю2 vэkHvъ, prežde daže konči1na ne prispёetъ, pokasnіemъ njbrati1vъ, pomi1luй mS.

I# nhnэ, bGor0dičenъ №-й, glasa. Vh0dъ.

Svёte ti1hій:

Prokjmenъ: GDь vocRi1sz: I# pr0čee.

Na lіtji, Slava, samoglasenъ, glasъ z7:

GDni razumёvše zapwvэdi, takw poživemъ: ѓlčuщыz napitaimъ, žažduщыz napoi1mъ, nag‡z njblečemъ, str†nnыz vvedemъ, bolsщыz i3 vъ temni1cэ syщыz posэti1mъ: da rečetъ i3 kъ namъ hotsй sudi1ti vseй zemli2: prіidi1te blgoslovennіi nc7A moegw2, naslёduйte ўgot0vannoe vamъ crtvіe.

I# nhnэ:

Pod8 kr0vъ tv0й vLčce, vsi2 zemnor0dnіi pribэgaющe vopіemъ ti2: bcde ўpovanіe naše, i3zbavi nы2 t bezmёrnыhъ pregrэšenій, i3 sp7si2 dyšы našz.

Na stіh0vnэ stіhi6rы nsmoglasnika po ґlfavi1tu.

Slava, glasъ }:

Ўvы2 mnЁ mračnaz dušE, dok0lэ t ѕlhhъ ne trэvaešisz; dok0lэ ўnhnіemъ slezi1ši; čto2 ne pomыšlseši nj strašnomъ časЁ smerti; čto2 ne trepeщiši vs‰ strašnagw sudi1щa sp7sova; u5bo čto2 tvэщaeši; i3li2 čto2 trečeši; dэlA tvo‰ predstostъ na njbličenіe tvoE, dэ‰nіz njbličaюtъ kleveщuщa. Pr0čee q dušE, vremz nastA: tecы2, predvari2, vёroю vozopjй: sogrэši1hъ gDi, sogrэši1hъ ti2: no vёmъ člvэkolю1bče blgoutr0bіe tvoE, pastыrю d0brый, da ne razluči1ši menE njdesnyю tebE predstosnіz, veli1kіz radi mlcti tvoeS.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Beznevёstnaz dv7o:

Tpusti1telьnый: Bcde dv7o, raduйsz: Tri1ždы.

I# pr0čee poslёdovanіe bdёnіz. I# bыvaetъ čtenіe vъ dэsnіihъ ґpclьskihъ.

Na ќtreni, BGъ gDь, na glasъ troparS nsmoglasnika. Troparь voskrnый, i3 bGor0dičenъ, i3 nbhčnoe stіhosl0vіe.

Čtemъ že i3 nj niщelю1bіi sl0vo bGosl0va, na tri2 dэlє1nіz, є3gHže načalo:

Myžіe bratіe, i3 soub0zіi:

I# polmeleй. Stepennы glasa. Prokjmenъ, i3 є3đlіe ќtrennee rzdov0e. Pal0mъ n7.

Slava, glasъ }:

Pokasnіz tverzi mi2 dvє1ri:

I# nhnэ, bGor0dičenъ.

Pod0benъ: Na sp7senіz stєzi2 nastavi mS bcde, stydnыmi bo njkalshъ dyšu grэhmi2, i3 vъ lёnosti vsE žitіE moE i3ždi1hъ: no tvoi1mi mltvami i3zbavi mS t vsskіz nečistotы2.

Taže, glasъ ѕ7:

Pomi1luй mS b9e:

Mn0žєstva sodёznnыhъ mn0ю lю1tыhъ, pomыšlsz nkasnnый, trepeщu strašnagw dnE sydnagw: no nadёzsz na mlctь blgoutr0bіz tvoegw2, ćkw dv7dъ vopію1 ti: pomi1luй mS b9e po veli1cэй tvoeй mlcti.

I# kanHnъ voskrnъ, i3 bcdы na ѕ7: i trіHdi na }.

KanHnъ, tvorenіe gospodi1na fe0dwra studjta, glasъ ѕ7.

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Pom0щnikъ i3 pokrovi1telь bhstь mnЁ vo sp7senіe, seй m0й bGъ, i3 proslavlю є3go2, bGъ nc7A moegw2, i3 voznesY є3go2: slavnw bo proslavisz.

Denь strašnый vseneizglag0lannagw tvoegw2 prišestvіz strašysz pomыšlsz: ўbosvsz provi1ždu, v0nьže predssdeši sudi1ti živы6z i3 mє1rtvыz, b9e m0й vsesi1lьne.

E#gdA prіi1deši b9e, vo tьmahъ i3 thszщahъ ѓgGlьskihъ, nbcnыhъ načalъ, i3 menE nkasnnago, srёsti tS hrtE na džblacэhъ spod0bi.

Grzdi2, prіimi2 dušE moS, t0й časъ i3 denь, є3gdA bGъ ćvэ nadstanetъ: i3 rыdaй, plači, njbrэsti1sz čistA vъ časъ i3stzzanіz.

Ўžasaetъ mS i3 straši1tъ džgnь negasi1mый geenskій, červь g0rьkій, skrežetъ zubHvъ: no njslabi mi2, njstavi, i3 stosnію mS hrtE, i3zbrannыhъ tvoi1hъ součini2.

Vozželёnnagw tvoegw2 glasa, s™ы6z tvo‰ zovyщagw na radostь, da ўslhšu i3 ѓzъ nkasnnый, i3 njbrsщu crtvіz nbcnagw neizrečennoe naslaždenіe.

Ne vni1di so mn0ю vъ sydъ, nossй mo‰ dэ‰nіz, slovesA i3zыskyzй, i3 i3spravlszй stremlє1nіz: no щedr0tami tvoi1mi preziraz mo‰ lю6taz, sp7si2 mz vsesi1lьne.

Trbčenъ: Trіmpostasnaz є3di1nice, načalьnэйšaz gpcžE vsёhъ, soveršennonačalьnoe prenačalіe, samA nasъ sp7si2, dž§e i3 sn7e i3 dš7e pres™hй.

BGor0dičenъ: Kto2 rodi2 sn7a, nesёznna dž§imъ zak0nomъ; sego2 ќbw raždaetъ nc7ъ bez8 m™re. Preslavnoe čydo! Th bo rodilA є3si2 čctaz, bGa vkypэ i3 čelovёka.

Katavasіa: Pom0щnikъ i3 pokrovi1telь:

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Ўtverdi2 gDi, na kameni zapovэdeй tvoi1hъ podvi1gšeesz serdce moE, ćkw є3di1nъ s™ъ є3si2, i3 gDь.

GDь grzdetъ, i3 kto2 sterpi1tъ strahъ є3gw2; kto2 kvi1tsz licY є3gw2; no got0va bydi, q dušE, ko srёtenію.

Predvari1mъ, plačemъ, primiri1msz bGu prežde koncA: strašno bo sudi1щe, na nemže vsi2 njbnaženi stanemъ.

Pomi1luй gDi, pomi1luй mS, vopію1 ti, є3gdA prіi1deši so ѓgGlы tvoi1mi tdati vsBmъ po dostosnію dэsnій.

Nesterpi1mый, gDi, gnёvъ, kakw sterplю2 sudA tvoegw2, preslyšavъ tvoE povelёnіe; no poщadi2, poщadi2 mS vъ časъ sudA.

NJbrati1sz, vozdohni2 dušE nkasnnaz, prežde daže žitіS toržestvo2 koncA ne prіi1metъ, prežde daže dvє1ri čert0ga ne zatvori1tъ gDь.

Sogrэši1hъ, gDi, ćkože i3nhй nikt0že t čelovBkъ, pregrэši1vъ pače čelovёka: prežde sudA mlctivъ bydi mi2, člvэkolю1bče.

Trbčenъ: Trbce pr0staz, nesozdannaz, beznačalьnoe є3stestvo2 vъ trbcэ vospэvaemoe v3postaseй, spasi1 nы, vёroю poklansющыzsz deržavэ tvoeй.

BGor0dičenъ: ProzzblA є3si2 prečctaz bezsёmennыmъ ržctv0mъ živ0e sl0vo, voploщennoe vo ўtr0bэ tvoeй, neprel0žnoe: slava bGom™i, ržctvY tvoemY.

Katavasіz: Ўtverdi2 gDi:

Sэdalenъ, glasъ ѕ7:

Pomыšlsю denь strašnый, i3 plačusz dэsnій moi1hъ lukavыhъ: kakw tvэщaю bezsmertnomu cRю2; k0imъ že derznovenіemъ vozzrю2 na sudію2 blydnый ѓzъ; blgoutr0bnый dž§e, sn7e є3dinor0dnый, dš7e s™hй, pomi1luй mS.

Slava:

Vo ю3d0li plača, vъ mёstэ є4že položi1lъ є3si2, є3gdA ssdeši mlctive, sotvori1ti pravednый sydъ, ne njb8zvi2 mo‰ t†йnaz, nižE posrami2 menE pred8 ѓgGlы: no poщadi1 mz b9e i3 pomi1luй mS.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Ўpovanіe mjra blgaz bcde dv7o, tvoE i3 є3di1noe strašnoe predstatelьstvo molю2: ўmiloserdisz na ўdobowbstostєlьnыz lю1di, ўmoli2 mi1lostivago bGa, i3zbavitisz dušamъ našыmъ t vsskagw preщenіz, є3di1na blgoslovennaz.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: Ўslhša prbr0kъ:

NastA denь, ўžE pri dverehъ sydъ, dušE b0drstvuй, i3dёže carіe vkypэ i3 knszi, bogatіi i3 ўb0zіi sobiraюtsz i3 vosprіi1metъ po dostosnію sodёznnыhъ t čelovBkъ kjйždo.

Vъ činY svoemъ, monahъ i3 їerarhъ, starый i3 ю4nый, rabъ i3 vladhka i3stsžetsz, vdovi1ca i3 dёva i3spravitsz: i3 vsBmъ g0re togdA, ne i3mёvšыmъ žitіE nepovi1nnoe.

Neumhtnый sydъ tv0й, neutaennoe tvoE sudi1щe hitrosl0vіz, ne vitjй hud0žestvo kraduщee, ne svidёteleй nepщevanіe tražaющee pravednoe: vъ tebё bo bz7э vsёhъ sokrovє1nnaz predstostъ.

Da ne prіidY vъ zemlю plača, da ne vi1ždu mёsto tьmы2 hrtE m0й sl0ve, nižE svszanъ bydu rukama i3 nogama, vnЁ čert0ga tvoegw2 i3zveržennый, ndeždu netlёnіz njskvernennuю i3mёzй vseokasnnый.

VnegdA tluči1ši grBšnыz t pravednыhъ, sudsй mjru, є3di1nago t nvecъ mS tvoi1hъ sopričti2, t k0zliщъ razlučaz mS člvэkolю1bče, vo є4že ўslhšati glasa džnagw blgoslovennagw tvoegw2.

I#spыtanію bыvaemu, i3 kni1gamъ tverzaєmыmъ sodёznnыhъ, čto2 sotvori1ši, q dušE nkasnnaz; čto2 tvэщaeši na sudi1щi, ne i3myщaz pravdы plodы2 prinesti2 hrtY, i3 sodёtelю tvoemY;

Slhša bogatagw vo plameni myki rыdanosl0vіz, plačusz i3 rыdaю nkasnnый, togHžde shй njsuždenіz, i3 molю1sz: pomi1luй mS sp7se mjra, vo vremz sudA.

Trbčenъ: Sn7a t nc7A, i3 d¦a slavlю, ćkw t s0lnca svёtъ i3 lučY: džvago ќbw roždestvennэ, zanE i3 roždenіe, džvago že proish0dnэ, zanE i3 proishoždenіe, sobeznačalьnuю b9estvennuю trbcu, poklansemuю t vsskіz tvari.

BGor0dičenъ: Dv7az mLnca rodi1všaz, i3 čistotY soblю1dšaz, čctaz tы2 kvi1lasz є3si2 bGa r0ždši i3 čelovёka, є3di1nago togo2 vo nboю2 zr†ku: čydo tvoE dv7o m™i, ўžasaetъ vsskій slyhъ i3 p0mыslъ.

Katavasіa: Ўslhša prbr0kъ prišestvіe tvoE gDi, i3 ўbossz, ćkw h0щeši t dv7ы rodi1tisz, i3 čelovёkwmъ kvi1tisz, i3 glag0laše: ўslhšahъ slyhъ tv0й, i3 ўboshsz, slava si1lэ tvoeй gDi.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: T n0щi ќtrenюющa:

Trepetъ neispovэdi1mый, i3 strahъ tamw: prіi1detъ bo gDь, i3 dёlo sъ ni1mъ koegHždo t čelovBkъ: i3 kto2 tsю1du pr0čee sebE ne vosplačetъ;

RэkA džgnennaz smuщaetъ mS, i3stazvaetъ mS, stryžetъ mS skrežetъ zubHvъ, tьmA bezdnы: i3 kakw, i3li2 čto2 sodёzvъ, bGa ўmi1lostivlю;

Poщadi2, poщadi2 gDi, rabA tvoego2, da ne kogdA predasi menE gHrьkimъ muči1telєmъ ѓggelwmъ lю6tыmъ: vъ ni1hže nёstь tamw pok0z njbrэsti2.

Knszь i3 v0ždь tamw vkypэ, bogatый i3 bezslavnый, veli1kій kypnw i3 malый i3spravitsz ravnw: g0re komyždo pr0čee neugot0vlennomu.

NJslabi, njstavi gDi, i3 prosti2 є3li6ka ti2 sogrэši1hъ, i3 ne pokaži1 mz tamw pred8 ѓgGlы vo njsuždenіi ngnS, i3 studA nekončaemagw.

Poщadi2, poщadi2 gDi, sozdanіe tvoE: sogrэši1hъ, njslabi mi2, ćkw є3stestv0mъ či1stый, samъ є3si2 є3di1nъ, i3 i4nый razvэ tebE nikt0že є4stь vnЁ skvernы.

Trbčenъ: E#di1nicu є3stestv0mъ tS trbce vospэvaю, beznačalьnuю, neposti1žnuю, načalьstvennoe, carskoe, presoveršennoe є3di1nstvo, bGa, i3 svёta, i3 životA, i3 sodёtelz mjru.

BGor0dičenъ: Vъ ržctvЁ tvoemъ pače є3stestvA čctaz, zak0ni є3stestvA tebЁ razori1šasz ćvэ: i4bo bez8 sёmene raždaeši prevёčnago bGa, t nc7A roždennago.

Katavasіa: T n0щi ќtrenюющa, člvэkolю1bče, prosvэti2, molю1sz, i3 nastavi i3 menE na povelBnіz tvo‰, i3 nauči1 mz sp7se, tvori1ti v0lю tvoю2.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Vozopi1hъ vsёmъ serdcemъ:

Vo strašnэmъ hrtE prišestvіi tvoemъ, є3gdA kvi1šisz sъ nb7sE, i3 postavztsz prest0li, i3 kni6gi razgnytsz: poщadi2, poщadi2 togdA sp7se, sozdanіe tvoE.

Tamw ničt0že pomoщi2 m0žetъ, bGu syщu sudіi2, ni tщanіe, ni kHzni, ni slava, ni dryžba: razvэ t dёlъ krёpostь tvoS, q dušE moS!

Tamw vkypэ knszь i3 v0ždь, ni1щій i3 bogatый, dušE, ni ntecъ vozm0žetъ ni mati pomogaющi, ni i3zbavlszй bratъ njsuždenіz.

Strašnoe dušE, i3stzzanіe pomыšlsющi sudіino2, ўžasni1sz tsю1du, ўgot0vi sl0vo, da ne njsydišisz ќzami vёčnыmi.

Vozmi2 tvoE, da ne ўslhšu gDi, tsыlaemь t tebE, nižE, є4že poidi2 vo džgnь proklstыhъ: no vozželёnnagw glasa prvdnыhъ.

Ѓdskihъ vratъ i3zbavi mS gDi, pr0pasti, i3 tьmы2 nesvэti1mыz t preisp0dnihъ, i3 ngnS negasi1magw, i3 vsskіz i3nhz myki vёčnыz.

Trbčenъ: Trbčnagw є3di1nstva b9estvo2 poю2, nc7A, i3 sn7a, i3 b9estvennagw d¦a, є3di1nagw načala deržavu, sorazdэlsemagw tremi2 načertanьmi.

BGor0dičenъ: Dverь tы2 є3si2, ю4že є3di1nъ pr0йde všedый i3 i3zšedый, i3 klюči2 ne razrэši1vый dёvstva či1staz, ї}sъ sozdavый ґdama, i3 sn7ъ tv0й.

Katavasіa: Vozopi1hъ vsёmъ serdcemъ moi1mъ kъ щedromu bGu, i3 ўslhša mS t ѓda preisp0dnzgw, i3 vozvedE t tli2 živ0tъ m0й.

Kondakъ, glasъ №:

E#gdA prіi1deši b9e na zemlю so slavoю, i3 trepeщutъ vssčєskaz: rэka že džgnennaz pred8 sudi1щemъ vlečetъ, kni6gi razgibaюtsz, i3 t†йnaz kvlsюtsz: togdA i3zbavi mS t ngnS neugasi1magw, i3 spod0bi mS njdesnyю tebE stati sudіE prvdnэйšій.

Jkosъ: Strašnoe sudi1щe tvoE pomыšlsz preblgjй gDi, i3 denь sydnый, ўžasaюsz, i3 boю1sz, t s0vэsti moeS njbličaemь, є3gdA i4maši sёsti na prt0lэ tvoemъ, i3 tvori1ti i3spыtanіe: togdA treщi1sz grэhHvъ nikt0že vozm0žetъ, i4stinэ njbličaющeй, i3 boszni soderžaщeй: velьmi2 ќbw vozšumi1tъ togdA džgnь geenskій, grBšnicы že vozskrežeщutъ. Tёmže mS pomi1luй prežde koncA, i3 poщadi1 mz sudіE pravednэйšій.

Smnaxarь. Stіhi2:

E#gdA sudsй zemli2 sudіE vsёhъ ssdeši,

Prіidi1te, džnagw glasa, dost0йna i3 menE ўsudi2.

Vъ sjй denь vtoragw i3 neumhtnagw prišestvіz hrt0va pamztь tvori1mъ, ю4že b9estvennэйšіi ntcы2 po dvoю2 pri6tču položi1ša, ćkw da ne kto2 vo džnu b9іe člvэkolю1bіe ўvёdavъ, lёnostnw poživetъ glag0lz: člvэkolюbi1vъ є4stь bGъ, i3 є3gdA grэhA tlučysz, got0vo i4mamъ vsE soverši1ti. Seй strašnый denь zdЁ ўčini1ša, da smertію i3 čaznіemъ byduщihъ ѕlhhъ ўstraši1vše, lёnostnw živyщыz kъ dobrodёteli vozvedytъ, ne nadёющыzsz kъ člvэkolю1bnomu t0čію, no vzirati ćkw i3 prvdnъ є4stь sudіS i3 tdaetъ komyždo po dэlHmъ є3gw2. I$nakw že, i3 dušamъ prešedšыmъ, podobaše prіiti2 i3 sudіi2: w4brazъ že nёkій, i3 nastosщій prazdnikъ: poneže ќbw konecъ vsёhъ prazdnikwvъ polagaetsz nhnэ, ćkože i3 džnъ vsёhъ bydetъ po namъ konečnый. Podobaetъ bo smotri1ti, ćkw vъ byduщuю nedёlю načalo mjra, i3 samoe t raS padenіe položatъ ґdamovo: nastosщій že vsёhъ dneй konecъ, i3 mjru samomY. Vъ mzsopystэ že sію2 položi1ša, sokraщaющe, mnю2, pi1щu i3 njb8zdenіe straha radi prazdnika, i3 kъ mi1losti bli1žnzgw nasъ sozыvaющe. I# i4nakw: poneže pitavšesz i3zgnahomsz i3z8 є3dema, i3 pod8 sud0mъ bhhomъ i3 klstvoю: posemY nastosщій položi1ša prazdnikъ, i3 ćkw h0щemъ vъ drugyю nedёlю ґdamomъ, po w4brazu є3demskomu i3zgnatisz, d0ndeže hrt0sъ prišedъ paki nasъ vozvedetъ kъ raю2. Vtor0e že prišestvіe rečesz, zanE i3 pervэe pl0tію kъ namъ prіi1de, no ti1hъ i3 bez8 slavы: nhnэ že sъ preestestvennыmi čudesы2 prіi1detъ, i3 sъ kvlennoю svёtlostію sъ nb7sъ i3 sъ tёlomъ, ćkw da poznanъ bydetъ vsёmi: ćkw seй є4stь i4že i3 pervэe prišedый, i3 r0dъ čelovёčь i3zbavivый, i3 sudi1ti paki hotsй samъ, ѓщe d0brэ d†nnaz є3mY soblюdE. KogdA ќbw bydetъ sіE prišestvіe; nikt0že vёstь: sіe bo i3 gDь ґp0stolwmъ skrы2. TogdA ќbw znamєnіz nBkaz kvi2 predvari1ti, ±že nёcыi t s™hhъ prostrannэe i3z8zsni1ša. Glag0letsz že, ćkw po sedmi1hъ thszщahъ lёtъ prišestvіe є3gw2 bydetъ. Prežde že є3gw2 prišestvіz prіi1detъ ґntjhrіstъ, i3 rodi1tsz, ćkw glag0letъ s™hй їppolĐtъ ri1mskій, t ženы2 skvernы, i3 dэvi1cы mni1mыz, t є3vrє1й že syщi t plemene danova, i4že bsše džtrokъ їakwvlь: i3 hodi1ti ќbw i4matь po hrtY prohodS ži1telьstvo, i3 čudesA soverši1tъ, є3li6ka ќbw i3 hrt0sъ dёйstvova, i3 mє1rtvыz voskresi1tъ. Nbače po mečtanію vs‰ sodёetъ: i3 roždenіe, i3 pl0tь, i3 prHčaz vs‰, ćkože glag0letъ ґpclъ. 2 I# togdA, glag0lz, tkrhetsz shnъ pagubы, vo vsskoй si1lэ i3 znamenіihъ i3 čudesёhъ l0žnыhъ: nbače ne samъ dіavolъ vъ pl0tь pretvori1tsz, ćkože i3z8 damaska glag0letъ їwannъ: no čelovёkъ t bludA rodi1vsz, vsE satanino2 dёйstvіe prіi1metъ, i3 vnezapu vostanetъ: taže blagъ i3 kr0tokъ vsBmъ kvi1tsz. I# gladъ togdA velій bydetъ: ўgodi1tъ lю1demъ, i3 b9estvєnnaz pis†nіz pr0йdetъ, i3 postY navhknetъ: i3 ponyditsz t čelovBkъ, i3 carь propovёstsz: i3 vozlю1bitъ mn0žae є3vreйskій r0dъ, i3 vo їerli1mъ dosti1gnetъ, i3 hramъ i4hъ vozdvi1gnetъ. Prežde že sedmi1hъ lёtъ, ćkože glag0letъ danіi1lъ, prіi1detъ є3nHhъ i3 i3lіA, propovёdaющe lю1demъ ne prіimati є3go2: seй že є4mь i4hъ ўmyčitъ, taže i3 glavы6 i4hъ tsэčetъ. Blagočestvovati že i3zv0livšіi daleče tbёgnutъ, i4hže vъ gorahъ njbrёtъ, demwnmi i3skysitъ: ўmalztsz že sedmь lёtъ džnaz i3zbrannыhъ radi, i3 gladъ bydetъ veli1kъ, stіhjamъ vsBmъ prevraщaєmыmъ, ćkw potrebi1tisz vmalэ ўžE vsBmъ. Po si1hъ že vnezapu ćkw m0lnіz sъ nb7sъ gDne prišestvіe bydetъ, pred8idyщu čctn0mu є3gw2 krtY: i3 džgnennaz rэkA klok0щuщi є3mY pred8i1detъ, vsю2 zemlю t skvernы njčiщaющi. Ćtъ že bydetъ ѓbіe i3 ґntjhrtъ, i3 є3gw2 slugi6, i3 predadstsz vёčnomu ngnю2. Vostrubi1všыmъ že ѓgGlwmъ, prіi1detъ vnezapu t konє1cъ zemli2, i3 t vsёhъ stіhjй, vsskъ čelovёčeskій r0dъ vo їerli1mъ, ćkw sredA mjra t0й: i3 tamw sэd0ša prest0li na sudЁ: nbače sъ svoi1mi tэlesы6 i3 dušami, vsBmъ kъ netlёnію prestіhjwvannыmъ, i3 є3di1nъ i3myщыmъ zrakъ: i3 tёmъ že stіhjamъ na lyčšee prіemšыmъ i3zmэnenіe. I# razluči1tъ є3di1nэmъ sl0vomъ gDь pravєdnыz t grёšnыhъ. I# p0йdutъ blagi1hъ dёlateli, vёčnый živ0tъ prіemlющe: grёšnіi že vъ vёčnuю paki myku, i3 nikogdaže si1hъ prestanіe bydetъ. Vёdomo že, ćkw ne postA togdA vzhщetъ, i3 nagotы2, i3 čudesъ, hrt0sъ, dwbra bo i3 sі‰: no mn0žiceю si1hъ l{čšaz, mi1lostыnю ćvэ i3 prosthnю. Rečetъ bo pravєdnыmъ i3 grBšnыmъ šestь nёkihъ zapovэdeй: vzalkahъ bo, i3 daste mi2 ćsti. Vozžadahъ, i3 napoi1ste mS. Stranenъ bёhъ, i3 vved0ste mS. Nagъ, i3 njdёzste mS. B0lenъ bёhъ, i3 posэti1ste mS. Vъ temni1cэ bёhъ, i3 prіid0ste ko mnЁ. E#li1ko bo sotvori1ste є3di1nomu si1hъ menьšihъ, mnЁ sotvori1ste: ±že m0žetъ vsskъ kto2 sotvori1ti po si1lэ. TogdA ќbw vsskъ 4 kto2 i3spovёstь, ćkw gDь ї}sъ hrt0sъ, vo slavu bGa nc7A. M{ki ќbw, ±že sщ7ennoe є3đlіe predadE, sі‰ sytь: 5 tamw bydetъ plačь, i3 skrežetъ zubHvъ: červь i4hъ ne skončaetsz, i3 džgnь i4hъ ne ўgasnetъ, i3 6 vloži1te є3go2 vo tьmY kromёšnuю. Ćže ќbw vs‰ svёtlw cRkovь b9іz prіemši nepщyetъ, pi1щi ќbw i3 crtvію nbcnomu bhti, sъ bGomъ s™hhъ sprebыvanію, byduщemu džnыmъ sіsnію vsegdašnemu i3 voshoždenію. Mučenію že i3 tьmЁ, i3 sicєvhmъ t bGa ўdalenію i3 dušamъ s0vэstію i3ždivenію, kakw lёnostію i3 pi1щeю vremennoю b9estvennagw sіsnіz liši1šasz. Neizrečennыmъ čelovэkolю1bіemъ tvoi1mъ hrtE b9e, želatelьnagw tvoegw2 glasa nasъ spod0bi, i3 syщыmъ njdesnyю tebE sopričti2, i3 pomi1luй nasъ, ґmi1nь.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Sogrэši1homъ, bezzak0nnovahomъ:

Pripademъ i3 vosplačemsz prežde sudA džnagw vёrnіi, є3gdA nb7sA pogi1bnutъ, ѕvёzdы spadytъ, i3 vsS zemlS pokolebletsz, da mlctiva njbrsщemъ vъ konecъ ntcє1vъ bGa.

Neumhtnoe i3stzzanіe, strašnый є4stь tamw sydъ, i3dёže sudіS neutaenъ є4stь, i3dёže licA nёstь vъ darёhъ prіsti: togdA poщadi1 mz vLko, i3 i3zbavi vsskagw gnёva tvoegw2 strašnagw.

GDь grzdetъ sudi1ti, kto2 sterpi1tъ vidёnіe є3gw2; vostrepeщi2 dušE nkasnnaz, vostrepeщi2, i3 ўgot0vi i3sh0diщu dэlA tvo‰, da mlctiva i3 miloserda njbrsщeši є3go2, ntcє1vъ bGa blgoslovenna.

Negasi1mый džgnь smuщaetъ mS, gorčaйšій červeй skrežetъ, ѓdъ dušetlёnnый straši1tъ mS, blgoumi1lenъ tnю1dъ ne bыvaю. No gDi gDi, prežde koncA ўtverdi1 mz strahomъ tvoi1mъ.

Pripadaю ti2, i3 prinošY tebЁ ćkože slezы glag0lы mo‰: sogrэši1hъ, ćkože ne sogrэši2 bludni1ca, i3 bezzak0nnovahъ, ćkw i4nый nikt0že na zemli2. No ўщedri vLko, tvorenіe tvoE, i3 prizovi1 mz.

NJbrati1sz dušE, pokaйsz, tkrhй sokrovє1nnaz, glag0li bGu vs‰ vёduщemu: tы2 vёsi mo‰ t†йnaz є3di1ne sp7se, no samъ mS pomi1luй, ćkože poetъ dv7dъ, po mlcti tvoeй.

Trbčenъ: Tri2, є3di1no suщestv0mъ, i3 є3di1no li1cami, tri2 poю2 sі‰: nc7ъ, sn7ъ, i3 s™hй d¦ъ, є3di1na si1la, hotёnіe i3 dёйstvo. E#di1nъ bGъ tris™hй, crtvo є3di1no є3dinonačalьnэйšee.

BGor0dičenъ: Proh0ditъ krasnёйšій t čert0ga čreva tvoegw2 bGъ, ćkože cRь njdёznnый bGotkannoю bagrzni1ceю, njbagrenіz taйnagw prečctыhъ kroveй tvoi1hъ, beznevёstnaz, i3 crtvuetъ zemleю.

Katavasіa: Sogrэši1homъ, bezzak0nnovahomъ, nepravdovahomъ pred8 tob0ю, nižE soblюd0homъ, nižE sotvori1homъ, ćkože zapovёdalъ є3si2 namъ: no ne predaždь nasъ do koncA, ntcє1vъ b9e.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: E#g0že vHinstva nbcnaz:

Strašnagw vtoragw tvoegw2, gDi, prišestvіz pomыšlsz srёtenіe, trepeщu preщenіz tvoegw2, boю1sz gnёva tvoegw2: t segH mz časA zovY, sp7si2 vo vёki.

TebЁ bGu sudsщu vssčєskaz, kto2 sterpi1tъ zemnor0denъ, shй strastenъ; negasi1mый bo džgnь togdA, i3 červь skrežeщuщій velьmi2, njsuždє1nnыz prіi1metъ vo vёki.

Vsskoe dыhanіe є3gdA prizoveši, є4že razsudi1ti hrtE vkypэ: veli1kій strahъ togdA, velіz nyžda, t0kmw pomogaющыmъ dэsnієmъ vo vёki.

Vsёhъ sudіE b9e m0й i3 gDi, da ўslhšu togdA glasa tvoegw2 voždelёnnagw, da ўvi1ždu svёtъ tv0й veli1kій, da ўzrю2 vselє1nіz tvo‰, da ўzrю2 slavu tvoю2, raduzsz vo vёki.

Pravosyde sp7se pomi1luй, i3 i3zbavi mS ngnS i3 preщenіz, є3g0že mnЁ na sudЁ pravednw pod8sti: njslabi mi2 prežde koncA, dobrodёtelію i3 pokasnіemъ.

E#gdA ssdeši sudіE, ćkw blgoutr0benъ, i3 pokažeši strašnuю slavu tvoю2 hrtE: q kjй strahъ togdA, peщi gorsщeй, i3 vsBmъ bosщыmsz nesterpi1magw sudi1щa tvoegw2!

Blgoslovi1mъ nc7A i3 sn7a, i3 s™ago d¦a, gDa.

E#di1nago bGa po suщestvY čtY, tri2 v3pwstasi poю2 njpredэli1telьnэ, i4nыz, no ne i4nakwvыz: poneže b9estvo2 є3di1no vъ trіehъ li1cэhъ: i4bo nc7ъ, i3 sn7ъ, i3 b9estvennый d¦ъ.

BGor0dičenъ: I#z8 svэtlёйšagw čreva tvoegw2 prošedъ, ćkw ženi1hъ i3z8 čert0ga vozsіS hrt0sъ, svёtъ velій syщыmъ vo tьmЁ: i4bo pravdы slnce njblistavъ, prosvэti2 čctaz mjrъ.

Hvalimъ, blgoslovi1mъ, poklansemsz gDvi, poю1щe, i3 prevoznossщe vo vs‰ vёki.

Їrm0sъ: E#g0že vHinstva nbcnaz slavztъ, i3 trepeщutъ heruvjmi i3 serafjmi, vssko dыhanіe i3 tvarь, p0йte, blgoslovi1te i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: Bezsёmennagw začatіz:

GDь grzdetъ grBšnыz myčiti, pravєdnыz že spasti2: vosplačemsz, i3 vozrыdaimъ, i3 prіi1memъ čyvstvo džnagw dnE, v0nьže bezvBstnaz i3 t†йnaz tkrhvъ, čelovёkwmъ tdastъ po dostosnію.

Pristrašenъ i3 trepetenъ bhstь mwmseй, vi1dz tS t zadnihъ: kakw že postoю2, licE tvoE vi1dz togdA ѓzъ nkasnnый, є3gdA prіi1deši sъ nb7sE; no poщadi1 mz щedre, mlctivnыmъ tvoi1mъ prizrёnnemъ.

Danіi1lъ ўbossz časA i3stzzanіz, ѓzъ že nkasnnый čto2 postraždY t negw2, grzdhй gDi, strašnagw dnE, no daždь mi2 prežde koncA blgoug0dnw tebЁ posluži1ti, i3 ўluči1ti crtvіe tvoE.

gnь got0vitsz, červь ўstrosetsz: veselіe, slava, njslablenіe, svёtъ nevečernій, radostь prvdnыhъ: i3 kto2 blžennый i3zbёgnuti ne vosh0щetъ mučenіz pervыhъ, naslёdivый vtor†z;

Da mS ne tvrati1tъ t licA tvoegw2 gDi ćrostь tvoegw2 gnёva: nižE da ўslhšu glasa klstvennagw, vo džgnь tsыlaющagw, no da vni1du vъ radostь netlёnnagw tvoegw2 čert0ga i3 ѓzъ togdA so s™hmi tvoi1mi.

Ќmъ ўzzvi1sz, tёlo njstrupi1sz, bolёznuetъ dyhъ, sl0vo i3znem0že, žitіE ўmertvi1sz, konecъ pri dverehъ tёmže nkasnnaz moS dušE, čto2 sotvori1ši, є3gdA prіi1detъ sudіS i3spыtati tvo‰;

Trbčenъ: E#di1nagw є3dinorodi1telю, є3dinor0dnagw sn7a dž§e, i3 є3di1ne є3di1nagw svёte, svёta sіsnіe: i3 є3di1nый є3di1ne є3di1nagw bGa, s™hй dš7e, gDa gDь, voi1stinnu shй. Q trbce є3di1nice s™az! Sp7si1 mz bGosl0vzщa tS.

BGor0dičenъ: Čydo ržctvA tvoegw2 ўdivlsetъ mS vsenepor0čnaz, kakw začinaeši bezsёmennw newb8imennago: rcы2, kakw dёvstvueši r0ždši ćkw m™i; є4že pače є3stestvA vёroю prіemъ, roždennomu pokloni1sz: є3li6ka h0щetъ bo, i3 m0žetъ.

Katavasіa: Bezsёmennagw začatіz ržctvo2 neskazannoe, m™re bezmyžnыz netlёnenъ pl0dъ: b9іe bo roždenіe njbnovlsetъ є3stestvA. Tёmže tS vsi2 r0di, ćkw bGonevёstnuю m™rь, pravoslavnw veličaemъ.

E#xapostіlarій: Taže nastosщій.

Pod0benъ: So ўčeniki2 vzhdemъ:

Strašnый denь sudA, i3 neizrečennыz tvoeS slavы, pomыšlsz trepeщu gDi vsskw, i3 trzshйsz strahomъ vopію2: na zemlю є3gdA prіi1deši sudi1ti hrtE b9e vssčєskaz so slavoю, t vsskagw i3zbavi mS mučenіz, njdesnyю tebE vLko spod0bivый mS stati.

Drugjй:

Pod0benъ: Žєnы2 ўslhšite:

SE denь grzdetъ gDa vsederži1telz, i3 kto2 sterpi1tъ strahъ prišestvіz džnagw; denь bo ćrosti є4stь, i3 peщь gorsщaz, v0nьže sudіS ssdetъ, i3 po dostosnію dэsnій komyžde tdasй.

BGor0dičenъ: Časъ i3spыtanіz, i3 strašnagw prišestvіz člvэkolю1bca vLki pomыšlsz, vesь trepeщu, i3 sёtuz, vopію1 ti: sudіE m0й pravednэйšій, i3 є3di1ne mnogomlctive, kaющasz prіimi1 mz bcdы mltvami.

Na hvali1tehъ stіhi6rы voskresnы nsmoglasnika d7: i3 ґnat0lіevъ є3di1nъ: i3 trіHdi d7, glasъ ѕ7. Samoglasnы.

Stjhъ: Vsskoe dыhanіe:

Pomыšlsю denь džnый i3 časъ, є3gdA i4mamы vsi2 nazi i3 ćkw njsuždeni, neumhtnomu sudіi2 predstati, togdA trubA vozšumi1tъ velьmi2, i3 njsnov†nіz zemli2 podvi1žatsz, i3 mertvіi t grobHvъ voskrnutъ, i3 v0zrastomъ є3di1nэmъ vsi2 bydutъ, i3 vsёhъ t†йnaz kvlє1nna predstanutъ pred8 tob0ю i3 vozrыdaюtъ, i3 vosplačutsz, i3 vo džgnь kromёšnый ti1dutъ, i5že nikogdaže pokazšasz: i3 vъ radostь i3 veselіe, prvdnыhъ žrebій vni1detъ vъ čert0gъ nbcnый.

Stjhъ: I#spovёmsz tebЁ gDi vsёmъ serdcemъ moi1mъ:

Q kakovhй časъ togdA, i3 denь strašnый, є3gdA ssdetъ sudіS na prest0lэ strašnomъ! Kni6gi razgibaюtsz, i3 dэ‰nіz njbličaюtsz, i3 t†йnaz tьmы2 kvlє1na bыvaюtъ, ѓgGli njbtekaюtъ, sobiraющe vs‰ kzhki. Prіidi1te, ўslhšite carіe i3 knszi, rabi2 i3 svob0dni, grBšnicы i3 prvdnicы, bogatіi i3 ni1щіi: ćkw grzdetъ sudіS, hotsй sudi1ti vseй vselennэй. I# kto2 preterpi1tъ pred8 licemъ є3gw2, є3gdA ѓgGli predstanutъ njbličaющe dэ‰nіz, pomыšlє1nіz, i3 mы6sli, ±že vъ noщi2 i3 vo dni2; q kakovhй časъ togdA! No prežde daže ne prispёetъ konči1na, potщi1sz zovyщi dušE: b9e, njbrati1vъ sp7si1 mz, ćkw є3di1nъ blgoutr0benъ.

Glasъ }:

Stjhъ: Vozveselю1sz i3 vozraduюsz nj tebЁ:

Danіi1lъ prbr0kъ, myžъ želanій bhvъ, vlasti1telьnoe b9іe vi1dэvъ, si1ce vopіsše: sudіS sёde, i3 kni6gi razgnyšasz. Blюdi2 dušE moS, posti1ši li sz; bli1žnzgw tvoegw2 ne prezri. T brašenъ vozderži1ši li sz; brata tvoegw2 ne njsuždaй: da ne vo džgnь tsыlaema sgori1ši ćkw v0skъ, no da bez8 potknovenіz vvedetъ tS hrt0sъ vъ crtvіe svoE.

Glasъ №.

Stjhъ: Voskresni2 gDi b9e m0й, da voznesetsz rukA tvoS:

Pred8wči1stimъ sebE bratіe, cari1ceю dobrodёteleй: se bo prіi1de, bogatstvo namъ blgi1hъ podaю1щi: strasteй ўtolsetъ dmє1nіz, i3 vLcэ primirsetъ pregrэši1všыz. Tёmže sъ veselіemъ sію2 prіi1memъ, vopію1щe hrtY bGu: voskrhй i3z8 mertvыhъ, newsuždenы nasъ sohrani2, slavosl0vzщыz tS є3di1nago bezgrёšnago.

Slava: paki t0йže stjhъ. I# nhnэ:

Preblgoslovenna є3si2:

Slavosl0vіe veli1koe: i3 tpystъ.

Taže, nbhčnaz lіtja vъ pritv0rэ, vъ neйže poemъ: Slava, i3 nhnэ, stіhi1ru є3đlьskuю. Prisovokuplsemъ i časъ №-й, vъ nemže čtetsz njglašenіe prpdbnagw ntcA našegw fe0dwra studjta.

Na lіturgji i3z8wbrazi1tєlьnaz. I# blžє1nna glasa, na ѕ7: i3 t kanHna trіHdi pёsnь ѕ7, na d7.

Prokjmenъ, glasъ G:

Velій gDь našъ:

Stjhъ: Hvali1te gDa, ćkw blgъ pal0mъ:

Ґp0stolъ kъ korjnfznwmъ, začalo Rm.

Ґllilyіa, glasъ }: Prіidi1te vozraduemsz gDvi, voskli1knemъ bGu sp7si1telю našemu.

Stjhъ: Predvari1mъ licE є3gw2 vo i3spovёdanіi, i3 vo palmёhъ voskli1knemъ є3mY.

E#đlіe t matfea, začalo Rѕ.

Pričastenъ: Hvali1te gDa sъ nb7sъ:

Drugjй: Raduйtesz prvdnіi nj gDэ:

 

Komentarisanje nije više omogućeno.