Посни триод

Недёлz пsтаz с™hхъ постHвъ

Послёдованіе под0бнэ, ћкоже и3 въ пр0чихъ недёлzхъ: въ нeйже поeмъ и3 минeи послёдованіе случи1вшагwсz с™aгw. И#нjи же послёднэйшіи предaша пёти въ сію2 недёлю послёдованіе препод0бныz м™ре нaшеz марjи є3гЂпетскіz. Во свэти1льничномъ по предначинaтельномъ pалмЁ и3 nбhчномъ стіхосл0віи, на ГDи воззвaхъ постaвимъ стіхHвъ ‹. И# поeмъ nсмоглaсника стіхи6ры воскrны G, и3 ґнатHліевы G, и3 препод0бныz стіхи6ры, подHбны G, творsще | на д7. Глaсъ ѕ7.

Под0бенъ: Всю2 tложи1вше:

ТебЁ ќбw возбранsше честнhхъ взир†ніz, сквeрнъ прeжде привлечeнное сквернeніе: твоe же чyвство, и3 твоS бGомyдраz содёzнныхъ с0вэсть, къ лyчшымъ тебЁ њбращeніе содёzша. На їкHну бо воззрёвши бlгословeнныz бGоoтрокови1цы, всёхъ покazвшисz прегрэшeній свои1хъ всехвaльнаz прeжнихъ, въ дерзновeніи чcтн0му дрeву поклони1ласz є3си2.

Мёстwмъ поклони1вшисz рaдостнw с™ы6мъ, добродётели напyтное спаси1тельнэйшее, tтyду пріsла є3си2, и3 ѕэлw2 потеклA є3си2 д0брое шeствіе: и3 струю2 прешeдши їoрдaнскую, въ жили1ще п®тeчево ўсeрднw всели1ласz є3си2, и3 страстeй свирёпство жи1тельствомъ њмрачи1ла є3си2, и3стончавaющи въ дерзновeніи, приснопaмzтнаz м™и, плотск†z свHйства.

Въ пустhню всели1вшисz твои1хъ страстeй w4бразы t души2 tsла є3си2, бGови1днэйшее и3з8wбражeніе въ души2 написaвши, добродётелей ви1ды: и3 толи1кw просіsла є3си2, ћкw и3 водaми легкw2 преходи1ти блажeннаz, и3 t земли2 взимaтисz въ твои1хъ къ бGу молeніихъ: и3 нhнэ въ дерзновeніи всеслaвнаz мRjе хrтY предстоsщи, моли1сz њ душaхъ нaшихъ.

Слaва, глaсъ д7:

Њчудотвори2 хrтE кrтA твоегw2 си1ла, ћкw и3 ћже прeжде блудни1ца, п0стническимъ п0двигомъ подвизaсz: tню1дуже и3 немощн0е tвeргши, д0блественнw сопротивостA на діaвола. Тёмже и3 п0честь побёды носsщи, м0литсz њ душaхъ нaшихъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ №-й глaса. На стіх0внэ стіхи6ры nсмоглaсника.

Слaва препод0бныz, глaсъ в7:

Душє1внаz ловлє1ніz, и3 стр†сти плотск‡z мечeмъ воздержaніz посёкла є3си2: п0мысла прегрэшє1ніz молчaніемъ њбучeніz подави1ла є3си2, и3 струsми слeзъ твои1хъ пустhню всю2 напои1ла є3си2, и3 прозzблA є3си2 нaмъ покаsніz плоды2. Тёмже твою2 пaмzть препод0бнаz прaзднуемъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ, въ т0йже глaсъ:

Q чудесE н0вагw!

Tпусти1тельный воскrнъ.

И# препод0бныz, глaсъ }:

Въ тебЁ м™и и3звёстнw спасeсz є4же по w4бразу: пріи1мши бо кrтъ, послёдовала є3си2 хrтY и3 дёющи ўчи1ла є3си2: презирaти ќбw пл0ть, прех0дитъ бо, прилэжaти же њ души2 вeщи безсмeртнэй. Тёмже и3 со ѓгGлы срaдуетсz, препод0бнаz марjе, дyхъ тв0й.

И# бGор0диченъ:

И$же нaсъ рaди рождeйсz t дв7ы: Тhzжде и3 на БGъ гDь:

И# пр0чее послёдованіе ћкw nбhчно.

На ќтрени, по всeмъ nбhчнэмъ послёдованіи, канHны G: воскrный съ бGор0дичнымъ на ѕ7: настоsщій тріHди на д7: и3 препод0бныz на д7. КанHнъ на богaтаго, и3 на лaзарz. Глaсъ }.

Пёснь №.

Їрм0съ: В0ду прошeдъ:

Њстaвилъ мS є3си2 богaтству сластeй, веселsщемусz на всsкъ дeнь въ слaдости богaтому. Тёмже тS молю2 сп7се, nгнs мz ћкоже лaзарz и3збaви.

Њдёzхсz сп7се сластьми2, ћкоже њбложи1вый себЁ вЂссонъ и3 злaто, и3 златyю nдeжду: но мS во џгнь ћкоже џнаго, да не п0слеши.

Веселsшесz богaтствомъ и3 слaдостію богaтый, дрeвле въ житіи2 тлённэмъ: тёмже на м{ки њсуди1сz, ни1щій њрошaшесz лaзарь.

БGор0диченъ: Чи1ни тS ѓгGлъ и3 человBкъ, безневёстнаz м™и, хвaлzтъ непрестaннw: творцa бо си1хъ ћкоже мLнца во њб8sтіихъ твои1хъ носи1ла є3си2.

Другjй канHнъ препод0бныz, на д7. Глaсъ ѕ7.

Їрм0съ: Волн0ю морск0ю:

Люб0вію свэтон0сную и3 б9eственную твою2 пaмzть прaзднующему, свётъ низпосли1 ми, предстоsщаz препод0бнаz свёту непристyпному хrтY, и3скушeній всsческихъ мS житіS и3збавлsющи.

Къ є3гЂптzнwмъ пл0тію tшeдый, неwпи1санный и3 превёчный, и3з8 є3гЂпта показyетъ всесвётлую тS ѕвэздY, вёдый гDь вс‰ прeжде бытіS.

Б9eственныхъ зaповэдей честнaz не вёдущи, б9eственный w4бразъ б9ій њкалsла є3си2: б9eственнымъ же пр0мысломъ пaки њчи1стила є3си2 всехвaльнаz, њбожи1вшисz дэsньми б9eственными прпdбнаz твои1ми.

БGор0диченъ: Q твоегw2 б9е м0й мн0гагw бlгоутр0біz, и3 неизречeннагw твоегw2 снизхождeніz! Кaкw пeрвэе блудни1цу, м™ре твоеS мольбaми, ћкw чcтую и3 непор0чную, ѓгGлwмъ ўпод0билъ є3си2.

Пёснь G.

Їрм0съ: Ты2 є3си2 ўтверждeніе:

Лaзарz ћкоже спaслъ є3си2 t плaмене хrтE, тaкw менE t nгнS и3збaви геeнскагw, недост0йнаго рабA твоего2.

Богaтый страстьми2, и3 сластьми2 є4смь, гDи, лaзарь же ўб0гій лишeніемъ добродётелей, но сп7си1 мz.

Въ червлени1цу и3 вЂссонъ њблачaшесz богaтый, сластьми2 и3 грэхaми, сегw2 рaди плaменствуетсz.

БGор0диченъ: Дaждь нaмъ п0мощь, мlтвами твои1ми всечcтаz, прил0ги tражaющи лю1тыхъ њбстоsній.

И$ный.

Їрм0съ: ТебE на водaхъ:

Ко вратHмъ поги1бели прибли1жшуюсz дэsньми безмёстными, вратA прeжде ѓдwва сокруши1вый си1лою б9ествA, вратA покаsніz тебЁ tверзaетъ всечcтнaz, двeрь сhй сaмъ животA.

Nрyжіе грэхA долготерпэли1ве прeжде бhвшую, nрyжію кrтA б9eственнагw поклонeніемъ показaлъ є3си2, nр{жіz бэсHвъ вс‰, и3 кHзни всsкw побэждaющую, бlгоутр0бне.

Цёну за всёхъ, свою2 прeжде и3змsвый кр0вь, бaнею слeзъ чи1стую тS содёловаетъ, прокaзою лю1тою болёвшую ѕлёйшагw дэsніz, всsкw є4же бhти всBмъ дaвый.

БGор0диченъ: Сл0ва всsкагw є4сть вhшшее, є4же на тебЁ дв7о: сл0во бо џ§ее въ тебЁ бGолёпнw всели1сz, разрэшeніе согрэшeній всBмъ согрэшaющымъ, сл0вомъ є3ди1нэмъ подавazй.

Сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрость и3 сл0во:

Взыгр†ніz вс‰ плотск†z њбуздaвши труды2 п0стническими, мyжественное kви1ла є3си2 души2 твоеS мудровaніе. Кrтъ бо гDнь ви1дэти возжелaвши, самyю себE всечестнaz мjрови распsла є3си2: tню1дуже и3 къ желaнію ѓгGльскагw жи1тельства любeзнw ўпрaвила є3си2 себE всебlжeннаz. Моли2 хrтA бGа, њставлeніе согрэшeній даровaти, чтyщымъ люб0вію с™yю пaмzть твою2.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Нбcнаz вратA и3 ковчeгъ, всес™yю г0ру, свэтозaрный џблакъ воспои1мъ, неwпали1мую купинY, словeсный рaй, є4vино воззвaніе, вселeнныz всеS вели1кое сокр0вище: ћкw сп7сeніе въ нeй содёzсz мjрови, и3 њставлeніе дрeвнихъ согрэшeній. Тёмъ и3 вопіeмъ є4й: моли1сz сн7у твоемY и3 бGу, согрэшeній њставлeніе даровaти, бlгочeстнw покланsющымсz всес™0му ржcтвY твоемY.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Ўслhшахъ гDи:

Наслаждaшесz богaтый брaшномъ, и3 њдэsньми веселsсz: лaзарь же насhтитисz желaше сегw2 трапeзы крупи1цъ.

Пси2 ќбw њблизовaху љзhкомъ ни1щагw лaзарz стрyпы, сострадaтельнэйшее бывaюще, богaтагw рaзума ко ўб0гому.

Пред8 враты2 валsшесz дрeвле богaтагw, сп7се, лaзарь мyчимь ћзвами ўб0жества, toнyдуже нhнэ прославлsетсz.

БGор0диченъ: Е#г0же родилA є3си2 пречcтаz, моли2 сп7сти1сz воспэвaющымъ тS, t раб0ты льсти1вагw, ћкw є3ди1на є3си2 нaмъ предстaтельница.

И$нъ.

Їрм0съ: На кrтЁ твоE б9eственное и3стощaніе:

Ћкw содётель человёческагw є3стествA, ћкw млcти и3ст0чникъ, и3 бlгоутр0біz богaтство, ўщeдрилъ є3си2 чlвэколю1бче прибёгницу твою2, и3 и3схи1тилъ є3си2 сію2 губи1тельнагw ѕвёрz.

Кrтъ ви1дэти потщaвшисz, кrтнымъ просвэщeніемъ марjе њзари1ласz є3си2, кrт0мъ бесёдовавшагw, мaніемъ б9eственнымъ распeншисz мjрови досточyднаz.

Ѕлhхъ винA пeрвэе, слaсть лукaваz, мнHгимъ бhвши, ѓки с0лнце просіsвши, всBмъ настaвница прпdбнаz kви1сz согрэшaющымъ.

БGор0диченъ: Ќмъ превозшлA є3си2 и3 нбcный, мhсленное нб7о всёхъ цRS: зак0нwвъ бо є3стествA внЁ чcтаz законодaтелz и3 создaтелz всёхъ родилA є3си2.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Вскyю мS tри1нулъ є3си2:

На ґвраaмлихъ нёдрэхъ, лaзарz богaтый є3гдA ўзрЁ, во свётэ и3 слaвэ веселsщасz, џтче, взывaше, ґвраaме, поми1луй мS во nгни2 њсуждeннаго, и3 љзhкомъ лю1тэ плaменуема.

Наслади1лсz є3си2 богaтствомъ житіS веселsсz, ґвраaмъ глаг0лаше богaтому, tню1дуже мyчишисz здЁ вёчнw во nгни2 сhй, ни1щіи же въ весeліи нескончaемомъ рaдуетсz лaзарь.

ЖитіS прeлестію богaтый бhхъ, ћкоже богaтый житіE всE сластьми2 и3жди1вый, чlвэколю1бче: но молю2 твои1хъ щедр0тъ, є4же свободи1ти ми сz nгнS, ћкоже сп7сeсz лaзарь.

БGор0диченъ: М™рнее дерзновeніе къ сн7у стzжaвши всечcтаz, ср0днагw промышлeніz њ нaсъ не прeзри, м0лимсz: ћкw тS и3 є3ди1ну, хrтіaне ко вLцэ, ўмилостивлeніе бlгопріsтное предлагaемъ.

И$ный.

Їрм0съ: БGоzвлeніz твоегw2 хrтE:

Мwmсeй прослaвисz и3ногдA на сінaи, б9іz з†днzz тaинственнw ви1дэвъ преслaвный, подписyz стрaнное тaинство: маннопріeмлющіz же стaмны нhнэ, w4бразу пречcтому тeплэ припaдши, марjа ѓгGльское житіE н0ситъ.

Хрaмъ бlголёпіz твоегw2 вожделёвши pал0мски ви1дэти, ќмное же селeніе слaвы твоеS, тв0й хрaмъ њскверни1вшаz: ќмными мlтвами хrтE, твоегw2 хрaма неискусомyжныz бhвшіz, хрaмъ мS вседётельнагw сотвори2 д¦а.

Ќдою пл0ти, nчесы2 мн0гихъ ўлови1вшаz, слaстію крaткою, снёдь же діaволу си1хъ сотв0ршаz, ўловленA бhсть всеи1стиннw б9eственною бlгодaтію кrтA чcтнaгw сладчaйшаz хrт0ви снёдь бhвши.

БGор0диченъ: Научeнъ ли1къ прbр0ческій тaинству є4же въ тебЁ, тaинственными бGоглаг0ланьми пречcтаz, тебE многоwбрaзнw предглаг0ла: маннопріeмлющіz же стaмны нhнэ, w4бразу пречcтому сіS припaдши, марjа спорyчница грёшныхъ къ бGу.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Њчи1сти мS сп7се:

Богaтый себE плaменю џгненному њсуди2 слaстнымъ житіeмъ: ўб0гій же лaзарь нищетY и3збрaвъ въ сeмъ житіи2, спод0бисz нескончaемыz рaдости.

Въ нёдрэхъ ґвраaмлихъ лaзарь спод0бисz, вёчнагw животA наслаждazсz: nгню1 же богaтый душeю и3 тёломъ њсуди1сz мyчасz.

Њсуждeнъ є4сть во џгнь богaтый лaзарz рaди: не њсуди2 менE nкаsннаго, молю1сz чlвэколю1бче гDи, но ћкw лaзарz, свёта мS твоегw2 спод0би.

БGор0диченъ: Да и3збaвимсz лю1тыхъ прегрэшeній мlтвами твои1ми бGом™и чcтаz, и3 да получи1мъ б9eственное просвэщeніе, и3з8 тебE несказaннw вопл0щшагwсz сн7а б9іz.

И$ный.

Їрм0съ: Бeздна послёднzz:

Рaдуютсz, марjе, ѓгGльскаz вHинства, рaвное прпdбнаz житіE си6мъ въ тебЁ зрsще, и3 слaву гDви зовyтъ.

Ўжасaютсz бэсHвъ мрaчныхъ состо‰ніz, терпэли1вагw твоеS крёпости, ћкw женA преслaвнw, и3 нагaz, и3 є3ди1наz си6мъ возмоглA є3си2.

Просіsла є3си2 ѓки с0лнце марjе всехвaльнаz, и3 пустhню чудесы2 всю2 просвэти1ла є3си2. Тёмже и3 менE свётомъ ўzсни2.

БGор0диченъ: ЃгGли, просвэти1вшесz слaвою ржcтвA твоегw2, на земли2 ми1ръ всBмъ нaмъ, и3 бlговолeніе человёкwмъ, дв7о, возопи1ша.

Кондaкъ, глaсъ G:

Под0бенъ: Дв7а днeсь:

Блудaми пeрвэе преисп0лнена всsческими, хrт0ва невёста днeсь покаsніемъ kви1сz, ѓгGльское жи1тельство подражaющи, дeмwны кrтA nрyжіемъ погублsетъ. Сегw2 рaди цrтвіz невёста kви1ласz є3си2 марjе преслaвнаz.

Јкосъ: Ѓгницу хrт0ву и3 дщeрь пёсньми восхвaлимъ нhнэ, марjю приснопaмzтную, ћвльшуюсz є3гЂпетское nвчA: и3 прeлести си1хъ всеS и3збэжE, и3 є3ди1на принесeсz цRкви совершeнное возращeніе, воздержaніемъ и3 мlтвою подвизaющисz пaче мёры человёческагw є3стествA. Тёмже и3 возвhси є3S и3 житіE и3 дэsніе, є3ди1нъ вседержи1тель, марjи преслaвныz.

Пёснь з7.

Їрм0съ: T їудeи дошeдше:

Јwвъ ћкоже дрeвле во гн0ищи червeй и3 кaлэ лежaше, тaкоже и3 пред8 враты2 богaтагw лaзарь сэдsше, вопіS: nтє1цъ б9е бlгословeнъ є3си2.

Валszсz пред8 враты2 немилосeрдагw богaтагw дрeвле лaзарь, крупи1цъ желaше є3гw2 трапeзы, но никт0же даsше є3мY: и3 вмёстw си1хъ њбрёте ґвраaмлz нBдра.

Немилосeрдагw богaтагw чaсти, хrтE м0й и3збaви мS, молю1сz, и3 ўб0гому лaзарю счини1въ мS, вопи1ти тебЁ бlгодaрнw спод0би: nтє1цъ нaшихъ б9е бlгословeнъ є3си2.

БGор0диченъ: И#з8 ўтр0бы дёвственныz воплоти1выйсz, kви1лсz є3си2 на сп7сeніе нaше. Тёмже твою2 м™рь вёдуще бцdу, бlгодaрнw зовeмъ: nтє1цъ нaшихъ б9е бlгословeнъ є3си2.

И$ный.

Їрм0съ: Џтроцы въ вавmлHнэ:

Превели1кій во nтцёхъ, њбхождA пустhню, зwсjма мyдрый, прпdбную ви1дэти спод0бисz: бlгословeнъ є3си2, зовeтъ же, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Что2 џтче, стрaнное всsкіz добродётели дётельныz, ви1дэти пришeлъ є3си2 жени1ще; прпdбнаz вопіsше стaрцу: бlгословeнъ є3си2, зовeтъ же, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Ўмертви1вши бlжeннаz страстeй твои1хъ взыгр†ніz, къ безстрaстіz нhнэ ўстреми1ласz є3си2 пристaнищу, зовyщи: бlгословeнъ є3си2 гDи б9е nтє1цъ нaшихъ.

БGор0диченъ: ЗачалA є3си2 неизречeннw, дв7а пребhвши пречcтаz, и3 родилA є3си2 мjрови сп7сeніе, хrтA бGа нaшего: тёмже тS вси2 пёсньми вёрніи величaемъ.

Пёснь }.

Їрм0съ: Седмери1цею пeщь:

Во nдeжду багрsную и3 вЂссонъ, и3 порфЂру богaтый дрeвле њблачaшесz свётлw nкаsнный: ўб0гій же лaзарь во вратёхъ сегw2 лю1тэ лежaше, крупи1цъ пaдающихъ трапeзы хотS насhтитисz, и3 никт0же подаsше є3мY: тёмже въ слaвэ хrтY сцaрствуетъ.

Во вратёхъ лежaше богaтагw лaзарь, согни1въ тёломъ рaнами, и3 хотsше насыщaтисz снёди, и3 никт0же даsше є3мY: но и3 пси2 сострадaтельнw љзhкомъ њблизовaху гн0й и3 стрyпы є3гw2. Тёмже въ раи2 слaдости спод0бисz.

Въ сластeхъ њбогатёхъ, ћкоже дрeвле богaтый, њблачazсz на всsкъ дeнь въ багрzни1цу: и3 ѓзъ многоми1лостиве, въ слaдости житіS сегw2 себE њсуждaю, сластьми2 и3 прeлестьми. Тёмже молю1сz тебЁ, t nгнS и3збaвитисz хrтE вёчнагw, во вс‰ вёки.

Трbченъ: Трисвётлое б9ество2, є3ди1нственную сіsющую зарю2, t є3ди1нагw тріmпостaснагw є3стествA, роди1телz безначaльна, є3диноестeственна же сл0ва nц7Y, и3 сцaрствующа є3диносyщна д¦а, дёти бlгослови1те, сщ7eнницы восп0йте, лю1діе превозноси1те во вс‰ вёки.

И$ный.

Їрм0съ: Ўжасни1сz боsйсz нб7о:

Глубины6 сeрдца и3спытyzй, прeжде бытіS предвёдый вс‰ н†ша, нyжнагw житіS и3схити1лъ є3си2 прибёгшую къ тебЁ сп7се, нyжднw твоемY чlвэколю1бію вопію1щую нем0лчнw: сщ7eнницы бlгослови1те, лю1діе превозноси1те во вс‰ вёки.

Q и3змэнeніz честнaгw, къ лyчшему преложeніz твоегw2 чcтнaz! Q любвE б9eственныz, возненави1дэвшіz плwтскjz сл†сти! Q вёры горsщіz и3 б9eственныz, всехвaльнаz марjе! ю4же вёрнw хвaлимъ, и3 превозн0симъ во вёки.

ЊбрэлA є3си2 болёзней возмeздіе, и3 трудHвъ твои1хъ воздаsніе честнaz марjе, и4миже низложи1ла є3си2 ўбjйцу врагA: и3 нhнэ со ѓгGлы зовeши, пёснь нем0лчнw вопію1щи, и3 превозносsщи хrтA во вёки.

БGор0диченъ: Всего2 њбнови1 мz бlгости рaди, во ўтр0бэ твоeй чcтаz, не растли1въ nбоегw2 є3стествA св0йствъ, ћкw всёхъ вэкHвъ вLка: tню1дуже тS, ћкw винY нaшегw сп7сeніz, пёсньми поeмъ во вс‰ вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: ТS неискусобрaчную:

Ўб0гаго мS лaзарz хrтE, молю1сz, содёлай, сластeй возжелBніz мо‰ потреблsz, ћкw є3стеств0мъ бGъ: добродётельми же мS богaта сотвори2, да вёрою въ пэснопёніихъ величaю тS.

Богaтый и3 немилосeрдый, ќмъ м0й презрёхъ, вёрою твои1хъ зaповэдей чlвэколю1бче, пред8 враты2 повeрженъ лю1тэ: но ћкw сострадaтеленъ и3 любощeдръ возстaви, ћкоже дрeвле четвероднeвнаго дрyга лaзарz.

Вси2 и3звык0хомъ при1тчэ вLчнэй, вси2 ќбw вёрніи возненави1димъ богaтагw немилосeрдное, да мyки и3збёгнемъ, и3 въ нёдрэхъ ґвраaмлихъ при1снw ликyимъ.

БGор0диченъ: ТS неви1димаго бGа носи1вшую њб8sтіи, на нб7сёхъ пэвaемаго t всsкіz твaри, и3 тоб0ю нaмъ дaрующаго всегдA сп7сeніе, въ вёрэ величaемъ.

И$ный.

Їрм0съ: Не рыдaй менE м™и:

Ўд0бь претерпёла є3си2, мaти, пустhнный трyдъ, ўкрэплsема держaвною си1лою хrт0вою: сквє1рнаz бо помышлє1ніz наход‰щаz, струsми б9eственныхъ слeзъ ўгаси1ла є3си2 чи1стаz, п0стникwвъ высото2, прпdбныхъ похвало2.

Пресвэтлёйшими лучaми, просвэщaетъ тS є3ди1на свётъ р0ждшаz хrтA, дв7а и3 чи1стаz: стрaшную врагHмъ тS поставлsетъ честнaz: ћвственную же всBмъ марjе kвлsетъ тS, страдaлєцъ красото2, прпdбныхъ ўтверждeніе.

Њстaвивши мyдреннw земн†z вс‰, жили1ще честн0е д¦а kви1ласz є3си2: мірски1хъ ќбw лю1тыхъ свободи1тисz, моли2 є3ди1наго хrтA свободи1телz, вёрнw совершaющымъ б9eственную пaмzть твою2.

БGор0диченъ: Зак0нwвъ є3стествA дв7о, пaче є3стествA ўтаи1вшисz, н0вое nтрочA на земли2 родилA є3си2 чcтаz, законодaвца сyща и3 вeтха дeньми, мhсленное нб7о всёхъ творцA: тёмъ вёрою и3 люб0вію тS ўбlжaемъ.

Свэти1ленъ воскrный. Тaже прпdбныz.

Под0бенъ: Нб7о ѕвэздaми:

W$бразъ покаsніz тебE и3мyще всепрпdбнаz марjе, хrтA моли2, во врeмени постA, семY нaмъ даровaтисz, ћкw да въ вёрэ и3 любви2, тS пёсньми восхвaлимъ.

БGор0диченъ: Слaдосте ѓгGлwвъ, скорбsщихъ рaдосте, хrтіaнъ предстaтельнице, дв7о м™и гDнz, заступи2 нaсъ, и3 и3збaви вёчныхъ мyкъ.

На хвали1техъ стіхи6ры воскrны, nсмоглaсника д7, и3 ґнатHліевы д7.

Тaже глаг0лемъ стjхъ:

Воскrни2 гDи б9е м0й, да вознесeтсz рукA твоS.

И# поeмъ самоглaсенъ, глaсъ №.

Нёсть цrтво б9іе пи1ща и3 питіE: но прaвда и3 воздержaніе со свsтостію. Тёмже не богaтіи вни1дутъ въ нE: но є3ли6цы сокрHвища сво‰ въ рyки ни1щихъ влагaютъ. Сі‰ и3 дв7дъ прbр0къ ўчи1тъ глаг0лz: прaведенъ мyжъ ми1луzй вeсь дeнь, наслаждazйсz гDви, и3 во свётэ ходsй не п0ткнетсz. Сі‰ же вс‰ къ наказaнію нaшему писaшасz, ћкw да постsщесz бlгостhню твори1мъ, и3 дaстъ нaмъ гDь вмёстw земнhхъ нбcнаz.

Слaва, пaки т0йже. И# нhнэ:

Пребlгословeнна є3си2:

Славосл0віе вели1кое. И# tпyстъ.

Слaва, и3 нhнэ, стіхи1ра є3ђльскаz, и3 чaсъ №-й.

На літургjи бlжє1нна глaса. Прокjменъ по глaсу ґп0стола.

Ґп0столъ ко є3врeємъ, зачaло тк7а t полY. И# прпdбныz, къ галaтwмъ, зачaло ©и.

Ґллилyіа глaса.

Е#ђліе t мaрка, зачaло м7з. И# прпdбныz, t луки2, зачaло lг.

Причaстенъ: Хвали1те гDа съ нб7съ:

На трапeзэ ўчреждaемсz, ћкоже и3 въ прeжнихъ недёлzхъ.

Въ недёлю вeчера, на ГDи воззвaхъ постaвимъ стіхHвъ ‹: и3 поeмъ д7, ўмили1тельны глaса nсмоглaсника: и3 трипёснца под0бны. Глaсъ №.

Под0бенъ: Прехвaльніи м§нцы:

Њбнищaвъ богaтый хrтE, человёки њбогати1лъ є3си2 безсмeртіемъ и3 свётлостію. Тёмже њбнищaвшаго сластьми2 житіS, добродётельми мS њбогати2, и3 ўб0гому лaзарю сочини2, богaтагw мS мучeніz и3збавлsz, и3 геeнны предлежaщіz мнЁ.

Ѕл0бою њбогати1хсz лю1тэ, и3 слaдость возлюби1хъ, и3 сyщихъ въ житіи2 наслади1хсz сластeй, гDи, и3 nгню2 геeнны подсуждeнъ бhхъ: глaдомъ тaюща ўм0мъ, ћкw лaзарz презирaема, пред8 враты2 б9eственныхъ дэsній повeржена, ўщeдри мS вLко.

И$на стіхи1ра, глaсъ т0йже.

Под0бенъ: Џблакъ тS:

Шестyю t честнhхъ постHвъ седми1цу, ўсeрднw начинaюще, гDви предпрaзднственное пёніе вaій принесeмъ вёрніи: грzдyщему во слaвэ, си1лою б9ествA во їерусали1мъ, ўмертви1ти смeрть. Тёмже ўгот0вимъ бlгочeстнw побBдныz w4бразы, вBтви добродётєльныz, nсaнна вопію1ще творцY всёхъ.

И# минeи G. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Вх0дъ.

Свёте ти1хій:

Прокjменъ, глaсъ }:

Дaлъ є3си2 достоsніе боsщымсz тебE гDи.

Стjхъ: T конє1цъ земли2 къ тебЁ воззвaхъ.

Стjхъ: Покрhюсz въ кр0вэ кри1лъ твои1хъ.

Стjхъ: Тaкw воспою2 и4мени твоемY.

И# прHчаz, ћкоже nбhчно.

На стіх0внэ самоглaсенъ днE, двaжды. Глaсъ №:

Чyденъ сп7совъ нaсъ рaди чlвэколюби1вый нрaвъ, хотsщихъ ќбw бhти рaзумъ, ћкw настоsщихъ стzжaвъ, лaзарево и3 богaтагw житіE њбличи2. Nбою2 конeцъ смотрsюще: џвагw ќбw бэжи1мъ немилосeрдіz и3 безчеловёчіz, џвагw же поревнyимъ терпёнію и3 веледyшію, во є4же съ ни1мъ во ґвраaмлихъ нёдрахъ грёємымъ вопи1ти: правосyде гDи, слaва тебЁ.

Мyчениченъ: Мlтвами гDи, всёхъ с™hхъ и3 бцdы, тв0й ми1ръ дaждь нaмъ, и3 поми1луй нaсъ, ћкw є3ди1нъ щeдръ.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Нбcныхъ чинHвъ рaдованіе, на земли2 человёкwвъ крёпкое предстaтельство, пречcтаz дв7о, сп7си1 ны и5же къ тебЁ прибэгaющыz, ћкw на тS ўповaніе по бз7э бцdе возложи1хомъ.

 

Коментарисање није више омогућено.