Посни триод

Седми1ца вaій

Въ понедёльникъ вaій, на ќтрени, тр0ичны.

По №-мъ стіхосл0віи сэдaльны ўмили1тельны nсмоглaсника. По в7-мъ же стіхосл0віи сэдaленъ, глaсъ №.

Под0бенъ: Кaмени запечaтану:

Кaмень tвали1лъ є3си2 њжесточeніz гDи, t моегw2 сeрдца, ўмерщвлeнную страстьми2 воздви1гни дyшу мою2 бlгjй, принести2 тебЁ в†іа добродётелей: ћкw побэди1телю ѓда, во ўмилeніи вLко спод0би, ћкw да вёчный жив0тъ ўлучY, пэсносл0вz твою2 держaву, и3 бlгоутр0біе твоE, є3ди1не чlвэколю1бче. Двaжды.

БGор0диченъ: Чyдо чудeсъ бlгодaтнаz, въ тебЁ зрsщи твaрь рaдуетсz: зачалa бо є3си2 безсёменнw, и3 родилA є3си2 неизречeннw, є3гHже чинонач†ліz ѓгGлwвъ ви1дэти не м0гутъ: того2 бцdе, моли2 њ душaхъ нaшихъ.

По G-мъ стіхосл0віи сэдaленъ, глaсъ №.

Под0бенъ: Кaмени запечaтану:

Шестyю седми1цу постA и3мyще, предпрaзднственное пёніе, в†іа принесeмъ хrтY, грzдyщему нaсъ рaди всёсти на жребsти џсли, kзhческое подклони1ти ћкw цRь безсловeсіе роди1телю: вBтви добродётелей томY вси2 ўгот0вимъ, ћкw да воскrніе є3гw2 рaдующесz ќзримъ.

Слaва, пaки т0йже. И# нhнэ, бGор0диченъ:

Рyцэ твои2 б9eственніи, и4миже содётелz носи1ла є3си2 дв7о прес™az, воплощeнна б9еств0мъ, простeрши ўмоли2 и3збaвитисz нaмъ t и3скушeній, и3 страстeй, и3 бёдъ, восхвалsющымъ тS люб0вію, и3 вопію1щымъ тебЁ: слaва всeльшемусz въ тS: слaва прошeдшему и3з8 тебE: слaва свободи1вшему нaсъ ржcтв0мъ твои1мъ.

Трипёснецъ. Глaсъ №.

Пёснь №.

Їрм0съ: Пёснь побёдную:

Стр†сти ўмертви1мъ воздержaніемъ, и3 дyхъ њживи1мъ б9eственными дётельми, ћкw да ќзримъ стrть хrт0ву честнyю чи1стымъ ўм0мъ.

Неми1лостивагw поревновaвша богaтагw нрaвwмъ, щeдре чlвэколю1бче молю1 тz, сочини1 мz лaзарю ўб0гому, и3збавлsz мS плaмене, и3 негаси1магw nгнS.

T всёхъ пости1хсz и3справлeній, въ сhтость наслади1хсz прегрэшeній, гDи: нhнэ ќбw ѓлчуща мS сп7си1тельнымъ и3 честнhмъ насhти брaшномъ.

БGор0диченъ: МенE њсуждeннаго во њсуждeніи, пречcтаz вLчце, повeрженнаго дёлы мои1ми, сп7си2, ўщeдри, всещeдраго бGа р0ждшаz.

И$ный, глaсъ №.

Їрм0съ: Пом0гшему бGу:

Свэтон0сный прaздникъ срsщимъ вёрніи, предпрaзднствующе є3го2 днeсь свётлw, да живон0сную спод0бимсz стrть ви1дэти.

Грzдeтъ, и3 и4детъ хrт0съ ко їеrли1му ћкw цRь, сэдS на жребsти џсли, kзhческое подклони1ти безсловeсіе под8 kрeмъ nц7Y.

Трbченъ: Въ б9ествЁ є3ди1номъ тріmпостaснаz є3ди1нице, џ§е нерождeнне б9е, и3 сн7е є3динор0дне, и3 є3ди1не с™hй дш7е, є3диноцrтвеннаz держaво, сп7си2 вс‰ ны2.

БGор0диченъ: Пресл†внаz возглаг0лашасz њ тебЁ всю1ду, ћкw родилA є3си2 пл0тію всёхъ творцA, бцdе мRjе безневёстнаz и3 неискусобрaчнаz.

Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.

СE грzдeтъ хrт0съ ко грaду виfфагjи, рaдуйсz лaзарево n§ество виfaніе, ћкw тебЁ покaжетъ чyдо вeліе, лaзарz возставлsz и3з8 мeртвыхъ.

Їрм0съ: Пом0гшему бGу во є3гЂптэ мwmсeови, и3 тёмъ фараHна со всев0инствомъ погрузи1вшему, побёдную пёснь пои1мъ, ћкw прослaвисz.

Пёснь }.

Їрм0съ: Е#г0же ўжасaютсz:

Непл0дными њбогати1хсz nкаsнный помышлeньми, дyшу њскверни1хъ беззак0нными сластьми2, и3 тьмA њкружaетъ мS tчazніz: њзари2 мнЁ сіsніе, б9е м0й, покаsніz.

Ћкоже дрeвле просвэти1лъ є3си2 слэпaго t рождeніz, дyшу мою2 њзари2, не ви1дzщую свёта твоегw2 млcтиве, но во тьмЁ лю1тагw забвeніz погрeбшуюсz, и3 попечeній житeйскихъ.

Пости1всz и3ліA, tвeрзе нб7сA, и3 тyчами напои2 жaждущую зeмлю: пости1мсz, струи6 почерпaюще душeвныхъ слeзъ, ћкw да поми1луемсz.

БGор0диченъ: Ћкw њдушевлeннаz лозA, процвэлA є3си2 нaмъ гр0здъ зрёлый, и3сточaющій нaмъ, чcтаz дв7о, віно2 њставлeніz, и3 грэх0вное и3зсушaющее піsнство.

И$ный.

Їрм0съ: Пёснь тебЁ прин0симъ:

Tвeрзесz преддвeріе лaзарева животв0ріz: хrт0съ бо грzдeтъ, ћкw t снA воздви1гнути ўмeршаго, побори1ти жи1знію смeрть.

Вeліz тебЁ похвалA, q виfaніе, ћкw зижди1телz страннопріsти спод0биласz є3си2, вопію1щи: бlгослови1те дэлA гDнz гDа.

Бlгослови1мъ nц7A, и3 сн7а, и3 с™aго д¦а, гDа.

Трbченъ: ТS пресyщнаz, трегyбаz є3ди1нице, совокуплsемаz въ раздэлeніи зрaкомъ ли1цъ, nц7A, и3 сн7а, и3 д¦а б9eственнагw слaвимъ.

БGор0диченъ: Е$же рaдуйсz, вэщaемъ тебЁ со ѓгGломъ, ћкw воздви1гла є3си2 рaдость, сп7са мjра: є3г0же моли2 дв7о всепётаz.

Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Пёснь тебЁ прин0симъ, ћкw на жребsти н0сишисz, въ вhшнихъ на херувjмэхъ восходsй, да всёхъ повинeши хrтE держaвэ твоeй.

Хвaлимъ, бlгослови1мъ, покланsемсz гDви:

Їрм0съ: Пёснь тебЁ прин0симъ безпл0тныхъ, ћкоже џтроцы въ пещи2, и3 пою1ще глаг0лемъ: бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz гDа.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Живопріeмный и3ст0чникъ:

Ўмерщвлeнъ бhвъ мн0гими прегрэшeньми, небрежeніz во гр0бэ њдержи1мь є4смь, кaмень tчazніz и3мёzй надлежaщій: є3г0же раст0ргъ хrтE твоeю млcтію, ћкоже лaзарz дрeвле, нhнэ воскRси1 мz.

Богaтагw ўбэжи1мъ подражaніz, њсуждeннагw въ плaмень неугаси1мый: и3 лaзарево возлю1бимъ въ болёзнехъ терпёніе, ћкw да tсю1ду нaсъ tшeдшихъ ґвраaмъ въ нёдро воспріи1метъ.

Страстоубjйцу п0стъ возлю1бимъ, въ мlтвахъ прилёжнw ўпраздни1мсz, плaчимъ, рыдaимъ, и3 тeплэ возд0хнемъ, ћкw да нaсъ ї}съ ўтёшитъ, и3 цrтвіz причaстники содёлаетъ.

БGор0диченъ: Двcтва б9eственное сокр0вище, прaoтєцъ є3ди1ное и3справлeніе, и3ст0чникъ точaщій бlгоутр0біz бeздну, добр0ту їaкwвлю, бцdу, є4юже сп7сaеміи воспои1мъ.

И$ный.

Їрм0съ: ТебE ви1дэнную:

Днeсь хrтY kвлsетсz, њб8 nнY странY їoрдaна ходsщу, болёзнь лaзарева, и3 ћкw провёдецъ глаг0летъ: болёзнь сіS нёсть нhнэ къ смeрти.

Бlгоугот0висz виfaніе, ўкраси2 тво‰ б9eствєнныz вх0ды, разшири2 преддвє1ріz: сe бо вLка прих0дитъ со ґпcлы, nвчA своE њживлsz.

Трbченъ: ТS тріmпостaсную є3ди1ницу, и3 нераздёльное существо2, є4же шестокри6льнаz славосл0вzтъ вHинства, и3 человёческій р0дъ пёсньми величaемъ.

БGор0диченъ: ТS t nц7A безлётнw, и3 t м™ре несказaннw, въ лёто р0ждшагосz во всёхъ сп7сeніе, ћкw творцA и3 вLку пёсньми величaемъ.

Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Съ добротворeніz вётвьми, и3 чистоты2 носsще в†іа, ўгот0вимсz вси2 хrтA срёсти, ко їеrли1му грzдyщаго ћкw бGа нaшего.

Їрм0съ: ТебE ви1дэнную двeрь їезекjилемъ прbр0комъ, є4юже никт0же пр0йде, т0кмw бGъ є3ди1нъ, бцdе дв7о, пёсньми почитaемъ.

Дост0йно є4сть:

И# свэти1ленъ глaса.

На стіх0внэ самоглaсенъ, глaсъ є7.

Не њсуди2 менE хrтE въ плaмени геeнстэмъ, ћкоже богaтаго, рaди лaзарz: но дaруй и3 мнЁ плaчемъ просsщу, к†пли чlвэколю1біz, б9е, и3 поми1луй мS. Двaжды.

Мyчениченъ: Бlгословeнно в0инство цRS нбcнагw, ѓще бо и3 земнор0дніи бhша стrтотeрпцы, но ѓгGльскій сaнъ потщaшасz дости1гнути, њ тэлесёхъ небрeгше, и3 стrтьми2 свои1ми безпл0тныхъ чeсти спод0бишасz: мlтвами и4хъ гDи, сп7си2 дyшы нaшz.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ глaсъ т0йже:

Њбрaдованнаz, ходaтайствуй твои1ми мlтвами, и3 и3спроси2 душaмъ нaшымъ мн0жество щедр0тъ, и3 њчищeніе мн0гихъ прегрэшeній, м0лимсz.

На ѕ7-мъ часЁ тропaрь прbр0чества, глaсъ ѕ7:

Сeй є4сть б9е, стрaшный дeнь, є3гHже дости1гнути вeчера не надёемсz: и3 сего2 ви1дэти нaсъ чlвэколю1бнw, спод0билъ є3си2 трис™hй, слaва тебЁ.

Прокjменъ, pал0мъ Rд, глaсъ ѕ7:

Да возвесели1тсz сeрдце и4щущихъ гDа.

Стjхъ: И#сповёдайтесz гDви, и3 призывaйте и4мz є3гw2.

Прbр0чества и3сaіина чтeніе. (ГлавA м7и, ст. з7i-к7в. ГлавA м7f, ст. №-д7.)

Тaкw глаг0летъ гDь, и3збaвивый тS с™hй ї}левъ: ѓзъ є4смь гDь бGъ тв0й, научи1хъ тS є4же њбрэсти2, тебЁ пyть, по немyже п0йдеши. И# ѓще бы є3си2 послyшалъ зaповэдей мои1хъ, то бhлъ бы ќбw ѓки рэкA ми1ръ тв0й, и3 прaвда твоS ћкw волнA морскaz. И# бhло бы ћкw пес0къ сёмz твоE, и3 и3сч†діz чрeва твоегw2 ћкw пeрсть земли2: нижE нhнэ потреби1шисz, нижE поги1бнетъ и4мz твоE предо мн0ю. И#зhди t вавmлHна бэжaй t халдeєвъ: глaсъ рaдости возвэсти1те, и3 да слhшано бyдетъ сіE, возвэсти1те дaже до послёднихъ земли2: глаг0лите, и3збaви гDь рабA своего2 їaкwва. И# ѓще вжaждутъ, пустhнею проведeтъ и4хъ, и3 в0ду и3з8 кaмене и3зведeтъ и5мъ, разсsдетсz кaмень, и3 потечeтъ водA, и3 и3спію1тъ лю1діе мои2. Нёсть рaдоватисz нечести6вымъ, глаг0летъ гDь. Послyшайте менE џстрови, и3 внемли1те kзы6цы, врeменемъ мн0гимъ стоsти бyдетъ, глаг0летъ гDь: t чрeва м™ре моеS наречE и4мz моE. И# положи2 ўстA мо‰ ћкw мeчь џстръ, и3 под8 кр0вомъ руки2 своеS скрh мz: положи1 мz ћкw стрэлY и3збрaнну, и3 въ тyлэ своeмъ скрh мz. И# речe ми: рaбъ м0й є3си2 ты2 ї}лю, и3 въ тебЁ прослaвлюсz. Ѓзъ же рек0хъ: вотщE труди1хсz, всyе и3 ни во что2 дaхъ крёпость мою2: сегw2 рaди сyдъ м0й пред8 гDемъ, и3 трyдъ м0й пред8 бGомъ мои1мъ.

Прокjменъ, pал0мъ Rє, глaсъ ѕ7:

Бlгословeнъ гDь бGъ ї}левъ t вёка и3 до вёка.

Стjхъ: И#сповёдайтесz гDви, ћкw бlгъ:

Въ понедёльникъ вaій вeчера, по nбhчномъ стіхосл0віи, на ГDи воззвaхъ, постaвимъ стіхHвъ ѕ7: и3 поeмъ настоsщыz подHбны трипёснца, творeніе господи1на їHсифа. Глaсъ ѕ7:

Под0бенъ: Всю2 tложи1вше:

Мн0гими прегрэшeніи, и3 сластьми2 житіS, недyгующую стzжaхъ дyшу nкаsнный, и3 лежY на nдрЁ всегдA лёности, вLко, и3 вопію1 ти: млcтиве, пришeдъ посэти2, здрaвіе мнЁ подаS и3 млcть, и3 не њстaви мS, да не когдA ўснY въ смeрть, и3 возрaдуетсz врaгъ њ поги1бели моeй, и3скjй всегдA, сп7се, во ѓдову глубинY низвести1 мz.

Немилосeрдому богaтому въ безyміи поревновaвъ, слaдостнw веселю1сz, сластьми2 и3 страстьми2 погружazсz. И# ви1дz лежaща всегдA пред8 двeрьми покаsніz, ћкоже лaзарz ўмA моего2, гDи, сего2 нечyвственнw прехождY, глaдомъ же болёзнующа, и3 њструплsема страстьми2. Тёмже геeнскому пови1ненъ є4смь плaмени, t негHже и3збaви мS вLко, є3ди1не многомлcтиве.

И$на стіхи1ра господи1на fе0дwра, глaсъ є7.

Под0бенъ: ГDи при мwmсeи:

ГDи, њб8 nнY странY їoрдaна, пл0тію проходS, прорeклъ є3си2 лaзареву болёзнь къ смeрти не бhти, но њ твоeй бGа нaшегw слaвэ бывaти. Слaва вели1чію дёлъ твои1хъ, и3 вседержи1тельству твоемY: ћкw низложи1лъ є3си2 смeрть, за мн0гую млcть чlвэколю1бче.

И# минeи. Слaва: И# нhнэ, бGор0диченъ.

Прокjменъ, pал0мъ Rѕ, глaсъ д7:

И#сповёдайтесz гDви, ћкw бlгъ, ћкw въ вёкъ млcть є3гw2.

Стjхъ: Да рекyтъ и3збaвленніи гDемъ:

БытіS чтeніе. (ГлавA к7з, ст. №-м7а.)

Бhсть же, повнегдA состарётисz їсаaкови, и3 притупи1шасz џчи є3гw2 є4же ви1дэти: и3 призвA и3сavа сhна своего2 старёйшаго, и3 речE є3мY: сhне м0й. И# речE: сE ѓзъ. И# речE їсаaкъ: сE состарёхсz, и3 не вёмъ днE скончaніz моегw2. Нhнэ ќбw возми2 nрyдіе твоE, тyлъ же и3 лyкъ, и3 и3зhди на п0ле, и3 ўлови1 ми л0въ: И# сотвори1 ми снBди, ћкоже люблю2 ѓзъ: и3 принеси1 ми, да ћмъ, ћкw да бlгослови1тъ тS душA моS, прeжде дaже не ўмрY. Ревeкка же слhша глаг0люща їсаaка ко и3сavу сhну своемY: и3зhде же и3сavъ на п0ле ўлови1ти л0въ nтцY своемY. Ревeкка же речE ко їaкwву сhну своемY мeньшему: сE, ѓзъ слhшахъ nтцA твоего2 бесёдующа ко и3сavу брaту твоемY, глаг0люща: Принеси1 ми л0въ, и3 сотвори1 ми снBди, да kдhй бlгословлю1 тz пред8 гDемъ, прeжде нeже ўмрeти ми2. Нhнэ ќбw сhне м0й, послyшай менE, ћкоже ѓзъ заповёдаю ти2. И# шeдъ во џвцы, пойми2 мнЁ tтyду двA кHзлища м‰гка и3 дwбрA, и3 сотворю2 | снBди nтцY твоемY, ћкоже лю1битъ: И# внесeши nтцY твоемY, и3 бyдетъ ћсти, ћкw да бlгослови1тъ тS nтeцъ тв0й, прeжде дaже не ќмретъ. Речe же їaкwвъ къ ревeкцэ мaтери своeй: и3сavъ брaтъ м0й є4сть мyжъ космaтъ, ѓзъ же мyжъ глaдкій: Да не кaкw њсsжетъ мS nтeцъ м0й, и3 бyду пред8 ни1мъ ћкw презирazй, и3 наведY на себE клsтву, ґ не бlгословeніе. Речe же є3мY мaти: на мнЁ клsтва твоS, чaдо: т0чію послyшай глaса моегw2, и3 шeдъ принеси1 ми. Шeдъ же взS, и3 принесE мaтери, и3 сотвори2 мaти є3гw2 снBди, ћкоже люблsше nтeцъ є3гw2. И# взeмши ревeкка nдeжду и3сavа сhна своегw2 старёйшагw д0брую, ћже бhсть ў неS въ домY, њблечE џною їaкwва сhна своего2 мeньшаго. И# к0жицами козлsчіими њбложи2 мы6шцы є3гw2, и3 наг0е вhи є3гw2. И# дадE снBди и3 хлёбы, ±же сотвори2, въ рyцэ їaкwву сhну своемY. И# внесE nтцY своемY, и3 речE: џтче. џнъ же речE: сE ѓзъ. Кто2 є3си2 ты2, чaдо; И# речE їaкwвъ nтцY: ѓзъ и3сavъ пeрвенецъ тв0й, сотвори1хъ, ћкоже рeклъ ми2 є3си2: востaвъ сsди, и3 ћждь t л0ва моегw2, ћкw да бlгослови1тъ мS душA твоS. Речe же їсаaкъ сhну своемY: что2 сіE, є4же ск0рw њбрёлъ є3си2 q чaдо; џнъ же речE: є4же дадE гDь бGъ тв0й предо мн0ю. Речe же їсаaкъ їaкwву: прибли1жисz ко мнЁ, и3 њсzжY тS чaдо, ѓще ты2 є3си2 сhнъ м0й и3сavъ, и3ли2 ни2; Прибли1жисz же їaкwвъ ко їсаaку nтцY своемY, и3 њсzзA є3го2, и3 речE: глaсъ ќбw, глaсъ їaкwвль: рyцэ же, рyцэ и3сavовэ. И# не познA є3гw2, бёстэ бо рyцэ є3гw2, ћкw рyцэ и3сavа брaта є3гw2 космaтэ: и3 бlгослови2 є3го2. И# речE: тh ли є3си2 сhнъ м0й и3сavъ; џнъ же речE: ѓзъ. И# речE: принеси1 ми, и3 ћмъ t л0ва твоегw2 чaдо, да бlгослови1тъ тS душA моS. И# принесE є3мY, и3 kдE: и3 принесE є3мY віно2, и3 пи2. И# речE є3мY їсаaкъ nтeцъ є3гw2: прибли1жисz ко мнЁ, и3 њблобызaй мS чaдо. И# прибли1живсz лобызA є3го2: и3 њбонS воню2 ри1зъ є3гw2, и3 бlгослови2 є3го2, и3 речE: сE вонS сhна моегw2, ћкw вонS ни1вы и3сп0лнены, ю4же бlгослови2 гDь. И# да дaстъ тебЁ бGъ t росы2 небeсныz, и3 t тyка земли2, и3 мн0жество пшени1цы и3 вінA: И# да пораб0таютъ тебЁ kзhцы, и3 да покл0нzтсz тебЁ кнsзи, и3 бyди господи1нъ брaту твоемY, и3 покл0нzтсz тебЁ сhнове nтцA твоегw2: проклинazй тS, пр0клzтъ: бlгословлszй же тS, бlгословeнъ. И# бhсть по є4же престaти їсаaку бlгословлsющу їaкwва сhна своегw2: и3 бhсть є3гдA и3зhде їaкwвъ t лицA їсаaка nтцA своегw2, и3 и3сavъ брaтъ є3гw2 пріи1де съ лови1твы. Сотвори1 же и3 т0й снBди, и3 принесE nтцY своемY, и3 речE nтцY: да востaнетъ nтeцъ м0й, и3 да ћстъ t л0ва сhна своегw2, ћкw да бlгослови1тъ мS душA твоS. И# речE є3мY їсаaкъ nтeцъ є3гw2: кто2 є3си2 ты2; џнъ же речE: ѓзъ є4смь сhнъ тв0й пeрвенецъ и3сavъ. Ўжасeсz же їсаaкъ ќжасомъ вeліимъ ѕэлw2, и3 речE: кто2 ќбw ўлови1вый мнЁ л0въ, и3 принесhй ми2, и3 kд0хъ t всёхъ, прeжде нeже пріити2 тебЁ; и3 бlгослови1хъ є3го2, и3 бlгословeнъ бyдетъ. Бhсть же є3гдA ўслhша и3сavъ глаг0лы nтцA своего2 їсаaка, возопи2 глaсомъ вeліимъ и3 г0рькимъ ѕэлw2, и3 речE: бlгослови2 ќбw и3 менE, џтче. Речe же є3мY: пришeдъ брaтъ тв0й съ лeстію, взS бlгословeніе твоE. И# речE (и3сavъ) прaведнw наречeсz и4мz є3мY їaкwвъ: запs бо мS сE ўжE втори1цею, и3 пeрвенство моE взS, и3 нhнэ взS бlгословeніе моE. И# речE и3сavъ nтцY своемY: не њстaвилъ ли є3си2 (и3) мнЁ бlгословeніz, џтче; Tвэщaвъ же їсаaкъ, речE и3сavу: ѓще господи1на є3го2 сотвори1хъ тебЁ, и3 всю2 брaтію є3гw2 сотвори1хъ рабы6 є3мY, пшени1цею и3 він0мъ ўтверди1хъ є3го2: тебё же что2 сотворю2, чaдо; Речe же и3сavъ ко nтцY своемY: є3дA є3ди1но є4сть бlгословeніе ў тебE џтче; бlгослови2 ќбw и3 менE џтче. Ўмили1вшусz же їсаaку, возопи2 глaсомъ вeліимъ и3сavъ, и3 восплaкасz. Tвэщaвъ же їсаaкъ nтeцъ є3гw2, речE є3мY: сE t тyка земли2 бyдетъ вселeніе твоE, и3 t росы2 нбcныz свhше: И# мечeмъ твои1мъ жи1ти бyдеши, и3 брaту твоемY пораб0таеши: бyдетъ же (врeмz) є3гдA низложи1ши и3 tрэши1ши kрeмъ є3гw2 t вhи твоеS. И# враждовaше и3сavъ на їaкwва њ бlгословeніи, и4мже бlгослови2 є3го2 nтeцъ є3гw2.

Прокjменъ, pал0мъ Rз, глaсъ з7:

Вознеси1сz на нб7сA б9е, и3 по всeй земли2 слaва твоS.

Стjхъ: Гот0во сeрдце моE б9е, гот0во сeрдце моE.

При1тчей чтeніе. (ГлавA f7i, ст. ѕ7i-к7є.)

И$же храни1тъ зaпwвэди, соблюдaетъ свою2 дyшу: ґ нерадsй њ свои1хъ путeхъ, поги1бнетъ. Ми1луzй ни1ща, взаи1мъ даeтъ бGови: по даsнію же є3гw2 воздaстсz є3мY. Наказyй сhна твоего2, тaкw бо бyдетъ бlгонадeженъ: въ досаждeніе же не взeмлисz душeю твоeю. Ѕлоyменъ мyжъ мн0гw tщети1тсz: ѓще же губи1тель є4сть, и3 дyшу свою2 приложи1тъ. Слyшай сhне nтцA твоегw2 наказaніz, да мyдръ бyдеши въ послBднzz тво‰. МнHги мы6сли въ сeрдцы мyжа: совётъ же гDнь во вёкъ пребывaетъ. Пл0дъ мyжеви, ми1лостынz: лyчше же ни1щъ првdный, нeжели богaтъ лжи1въ. Стрaхъ гDнь въ жив0тъ мyжеви: ґ безстрaшный водвори1тсz на мёстэхъ, и3дёже не наблюдaетсz рaзумъ. Скрывazй въ нёдрэхъ рyцэ свои2 непрaведнw, нижE ко ўстHмъ свои6мъ принесeтъ |. Губи1телю р†ны пріeмлющу, безyмный ковaрнэе бyдетъ: ѓще же њбличaеши мyжа разyмна, ўразумёетъ чyвство.

На стіх0внэ самоглaсенъ днE, двaжды. Глaсъ д7:

Душеврeднагw лихои1мства свободи2 сп7се, и3 съ лaзаремъ ўб0гимъ въ нёдрэхъ ґвраaмовыхъ причти2 нaсъ: тh бо въ млcтехъ богaтъ сhй, в0лею нaсъ рaди њбнищaлъ є3си2, и3 t тли2 на нетлёніе превeлъ є3си2, ћкw млcтивъ бGъ, и3 чlвэколю1бецъ.

Мyчениченъ: С™hхъ м§нкъ пріeмый терпёніе, и3 t нaсъ пріими2 пёніе чlвэколю1бче, дaруй нaмъ тёхъ мlтвами вeлію млcть.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

И#збaви нaсъ t нyждъ нaшихъ, м™и хrтA бGа, р0ждшаz всёхъ творцA, да вси2 зовeмъ ти2: рaдуйсz є3ди1но предстaтельство дyшъ нaшихъ.

Во вт0рникъ вaій на ќтрени, тр0ичны глaса. По №-мъ стіхосл0віи сэдaльны ўмили1тельны nсмоглaсника двA, съ бGор0дичнымъ. По в7-мъ стіхосл0віи сэдaленъ господи1на їHсифа. Глaсъ ѕ7.

Под0бенъ: ЃгGльскіz:

Грэх0внымъ недyгомъ и3стаzвaемь, на nдрЁ tчazніz низлежY: тёмже мS врачY болsщихъ посэти2 твои1мъ чlвэколю1біемъ, и3 не њстaви мS ўснyти лю1тэ въ смeрть, всещeдрый, да вопію1 ти тeплэ: млcти подaтелю, гDи слaва тебЁ.

Слaва, т0йже. И# нhнэ, бGор0диченъ:

Начaло сп7сeніz, гавріи1лово провэщaніе къ дв7э бhсть: слhша бо, є4же рaдуйсz, не tбэжE цэловaніz: не ўсумнёсz ћкw сaрра въ сёни, но си1це глаг0лаше: сE рабA гDнz, бyди мнЁ по глаг0лу твоемY.

По G-мъ стіхосл0віи сэдaленъ, господи1на fе0дwра. Глaсъ є7:

Под0бенъ: Сіsетъ днeсь:

ВчерA и3 днeсь болёзнь лaзарева, сію1 бо хrтY kвлsютъ срHдницы. Рaдостію виfaніе ўгот0висz, жизнодaвца ўгости1ти и3 цRS, съ нaми вопію1щи: гDи слaва тебЁ.

Слaва, т0йже. И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:

М™и б9іz всес™az, стэно2 хrтіaнъ, и3збaви лю1ди тво‰ nбhчнw, зовyщыz ти2 прилёжнw: противостaни сквє1рнымъ и3 возносли6вымъ помыслHмъ, да вопіeмъ ти2: рaдуйсz приснодв7о.

КанHнъ минeи, и3 трипёснецъ господи1на їHсифа. И# стіхосл0витсz пёснь. Глaсъ ѕ7.

Пёснь в7.

Їрм0съ: Ви1дите, ви1дите, ћкw ѓзъ є4смь бGъ: мaнну њдожди1вый, и3 в0ду и3з8 кaмене и3сточи1вый дрeвле въ пустhни лю1демъ мои6мъ, десни1цею є3ди1ною, и3 крёпостію моeю.

В0лею њбнищaлъ є3си2, є3стеств0мъ богaтый хrтE: взалкaлъ є3си2 пости1всz, насыщazй всsкое жив0тно. Тёмъ мS насhти ѓлчущаго твоеS бlгодaти, и3 покажи2 тaмошніz трапeзы сл0ве џбщника.

Лaзарz ни1щаго мS покажи2 грэхHвъ, хrтE, и3 расточи2 богaтство, є4же ѕлЁ собрaхъ, и3 совершeнное твоE люблeніе щeдре и3сп0лнивъ, тaмошнzгw и3збaви мS мучeніz стрaшнагw.

Џтроки њбостри1въ си1льнэйшыz nгнS, и3ногдA въ вавmлHнэ содёла п0стъ: тBмъ поревновaвши q душE моS, не ўнывaй, и3 џгнь сладострaстій дyха ўгаси1ши рос0ю.

БGор0диченъ: Рaдуйсz, тебЁ вопіeмъ р0ждшей рaдость, бцdе дв7о њбрaдованнаz: бGа, є3г0же родилA є3си2, ўмоли2, и3збaвитисz t бёдъ и3 тли2, воспэвaющымъ тS при1снw.

И$ный, господи1на fе0дwра. Глaсъ є7.

Їрм0съ: Ви1дите, ви1дите:

Ви1дите, ви1дите, ћкw ѓзъ є4смь бGъ, њб8 nнY странY їoрдaна ходsй, слhшавъ ћкw лaзарь боли1тъ, и3 рекjй: ћкw не ќмретъ, но є4сть сіE њ слaвэ моeй.

Рыдaніемъ њбложи1вшесz лaзарєвы сєстры2, стrть тебЁ вёдэтелю всёхъ kвлsютъ: но пребывaеши мaлw, да воздви1гнеши чyдо, и3 покaжеши ў§нкHмъ твои6мъ стр†шнаz.

Трbченъ: Е#диноцrтвеннаz, тріmпостaснаz є3ди1нице, гDство и3 цrтво вэкHвъ, тS слaвzтъ nц7A, и3 сн7а, и3 с™aго д¦а, мн0жество ѓгGлъ, и3 всE є3стество2 человёческое.

БGор0диченъ: Кто2 не диви1лсz бы зрS въ тебЁ содётелz дв7о, наздaвшаго ґдaма пaдшаго, несказaннымъ соединeніемъ, и3з8 тебE пл0тію рождeнна, неизмённw, во сп7сeніе нaше.

Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Нhнэ ўкраси1сz q виfaніе рaдостію, сотвори1вши пріsтелище цRS всёхъ, ћкw пріи1детъ къ тебЁ, да лaзарz покaжетъ пaки текyща t тлёніz въ жив0тъ.

Їрм0съ: Ви1дите, ви1дите, ћкw ѓзъ є4смь бGъ, въ пл0ть њблекjйсz в0лею моeю, да сп7сY ґдaма, t лeсти пaдшаго въ преступлeніе ѕмjемъ.

Пёснь }.

Їрм0съ: И#з8 плaмене прпdбнымъ:

Помышлsю мн0жество согрэшeній, и3 ўsзвленъ жaломъ с0вэсти, ћкоже въ плaмени болю2 nкаsнный: ўщeдри мS сл0ве б9ій, твоeю млcтію.

Презрёвъ лaзарева и3справлє1ніz, неми1лостивагw богaтагw нрaвwмъ позави1дэхъ: бlгоутр0бне б9е, њбрати1въ мS ўщeдри, да тS слaвлю во вёки вс‰.

Душeвною болёзнію њдержи1мь, и3 ўмрeти хотS tчazніемъ, твоегw2 ї}се посэщeніz трeбую, њживотвори1вшагw тебE призывaющыz.

БGор0диченъ: Прес™az дв7о, тh мz сп7си2, моeй нeмощи бyди п0мощь, воли1телz млcти роди1вшаz, є3г0же превозн0симъ во вс‰ вёки.

И$ный.

Їрм0съ: Прпdбніи твои2 џтроцы:

Рaдуйсz виfaніе, лaзарево nтeчество: въ тебё бо хrт0съ предстaвъ вели1чіе соверши1тъ, њживи1въ лaзарz.

Лaзарь болёзнуетъ, да ты2 прослaвишисz сн7е б9ій њ нeмъ: и3 пою1тъ тS непрестaннw дэлA вс‰ гDа.

Бlгослови1мъ nц7A, и3 сн7а, и3 с™aго д¦а, гDа.

Трbцу всес™yю во nц7Ё, и3 сн7э, и3 д¦э, воспэвaюще поeмъ: бlгослови1те дэлA гDнz гDа.

БGор0диченъ: Неизречeнное твоE ржcтво2 вси2 поeмъ чcтаz, и3 чтyще є3го2 ћкw бGа, бlгослови1мъ вс‰ дэлA, ћкw содётелz и3 гDа.

Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Добродётелей вBтви къ срётенію хrт0ву гот0вzще, нhнэ зовeмъ: бlгослови1те дэлA гDнz гDа.

Хвaлимъ, бlгослови1мъ, покланsемсz гDви:

Їрм0съ: Прпdбніи твои2 џтроцы въ пещи2 хrтE воспэвaюще глаг0лаху: бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz гDа.

Пёснь f7.

Їрм0съ: БGа человёкwмъ:

Прeжде вкушeніе г0рькое человёка первоздaннаго лю1тэ и3з8 раS и3згнA, и3 смeрти сёти припрzжE: пости1сz q душE моS, бёгай подражaніz, бёгай наслаждeніz слaсти многоболёзненныz.

Во ќмъ пріeмлю твоE суди1ще, и3 плaмень неугаси1мый, судіE прaведнэйшій, себE њсуждaю прeжде судA: ўжас0хсz бо и3 трепeщу, безмёрнw прегрэши1въ тебЁ, ћкw и4нъ никт0же на земли2. Тёмже молю1 тz, ўщeдри мS.

Страстeй и3змhемсz њмрачeніz, просвэти1тельными мlтвами, и3 добродётелей вBтви носsще, срёсти хrтA потщи1мсz, на жребsти чaема нhнэ всёсти, гот0вzща же сz страдaти, за є4же сп7сти2 нaсъ.

БGор0диченъ: И#з8 тебE дв7о бGобlгодaтнаz, въ нощи2 страстeй њдержи6мымъ, возсіS свёта и3 ми1ра хrт0съ подaтель, t невнsтіz разрэшazй преступлeніе, и3 и3збавлeніе нaмъ ћвэ дaруzй.

И$ный.

Їрм0съ: И#сaіе ликyй:

Нhнэ мертвогрHбнаz гот0ви лaзаре мyдре, скончaешисz бо t жи1зни, ќтрw ўмрeти и3мhй, гр0бъ ўзри2, в8оньже всели1шисz: но тебE хrт0съ пaки њживи1тъ, воздви1гъ четвероднeвна.

Виfaніе ликyй, къ тебё бо пріи1детъ хrт0съ, чyдо совершaz вeліе и3 стрaшное, свzзaвъ смeрть, воскреси1тъ всsкw ћкw бGъ лaзарz ўмeршаго, и3 зижди1телz величaюща.

Трbченъ: Е#ди1но существо2 тS воспэвaю, безначaльнаz трbце, честнaz живоначaльнаz, несэк0маz є3ди1нице, џ§е нерождeнне, и3 рождeнне сл0ве и3 сн7е, и3 дш7е с™hй, сп7си2 нaсъ пою1щихъ тS.

БGор0диченъ: Пaче ўмA ржcтво2 твоE бGом™и, без8 мyжа бо зачaтіе въ тебЁ, и3 двcтвенное ржcтво2 бhсть: и4бо бGъ є4сть рождeйсz, є3г0же величaюще, тS дв7о ўбlжaемъ.

Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Пріиди1те ўгот0вимъ гDви къ срётенію, вBтви добродётелей носsще є3мY: тaкw бо є3го2 пріи1мемъ, ћкоже во грaдэ їеrли1мэ въ души2 нaшей, покланsющесz и3 пою1ще є3го2.

Їрм0съ: И#сaіе ликyй, дв7а и3мЁ во чрeвэ, и3 роди2 сн7а є3мманyила, бGа же и3 чlвёка, вост0къ и4мz є3мY: є3г0же величaюще, дв7у ўбlжaемъ.

Свэти1ленъ.

На стіх0внэ самоглaсенъ днE, двaжды. Глaсъ є7:

Поползнyвшисz прегрэшeньми, и3 плени1цами согрэшeній свsзана, q душE, что2 ўнывaеши; что2 лэни1шисz; бёгай при1снw ћкоже лHтъ сод0ма и3 гом0рры, нечистоты2 запалeніz. Не возвращaйсz вспsть, и3 бyдеши ћкw ст0лпъ с0льный, на горЁ сп7сaйсz добродётелей, бёгай при1снw немилосeрднагw богaтагw, без8утр0біz горёніz. Въ нBдра прейди2 ґвраaмwва ћкw лaзарь, смиренномyдріемъ возопjй: ўповaніе моE, и3 прибёжище моE, гDи слaва тебЁ.

М§нченъ: Стrтотeрпцы твои2 гDи, чи1ны ѓгGльскіz подражaвше, ћкw безпл0тни мyки претерпёша, є3диномhсленное ўповaніе и3мyще, њбэщaнныхъ бlги1хъ наслаждeніе. Тёхъ мlтвами хrтE б9е нaшъ, ми1ръ дaруй мjрови твоемY, и3 душaмъ нaшымъ вeлію млcть.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

ТебЁ м0лимсz, ћкw б9іи м™ри, бlгословeннаz, моли2 њ сп7сeніи дyшъ нaшихъ.

На ѕ7-мъ часЁ тропaрь прbр0чества, глaсъ є7:

Неwбори1мую стёну дaлъ є3си2 грaду нaшему, р0ждшую тS дв7у: т0ю сп7се t њкружaющихъ ѕлhхъ и3зми2, м0лимсz, дyшы нaшz.

Прокjменъ, pал0мъ Rи, глaсъ д7:

Помози1 ми гDи б9е м0й, и3 сп7си1 мz по млcти твоeй.

Стjхъ: Б9е, хвалы2 моеS не премолчи2.

Прbр0чества и3сaіина чтeніе. (ГлавA м7f, ст. ѕ7-‹.)

Тaкw глаг0летъ гDь: сE дaхъ тS въ завётъ р0да, во свётъ kзhкwмъ, є4же бhти тебЁ во сп7сeніе, дaже до послёднихъ земли2. Тaкw глаг0летъ гDь, и3збaвивый тS бGъ ї}левъ: њс™и1те ўничижaющаго дyшу свою2, гнушaемаго t kзы6къ рабHвъ кнsжескихъ: цaріе ќзрzтъ є3го2, и3 востaнутъ кнsзи, и3 покл0нzтсz є3мY, гDа рaди: ћкw вёренъ є4сть с™hй ї}левъ, и3 и3збрaхъ тS. Тaкw глаг0летъ гDь: во врeмz пріsтно послyшахъ тебE, и3 въ дeнь сп7сeніz помог0хъ ти2, и3 сотвори1хъ тS, и3 дaхъ тS въ завётъ вёчный kзhкwвъ, є4же ўстр0ити зeмлю, и3 наслёдити наслBдіz пустhни, Глаг0люща сyщымъ во ќзахъ и3зыди1те, и3 сyщымъ во тьмЁ, tкрhйтесz: на всёхъ путeхъ пасти1сz бyдутъ, и3 на всёхъ стезsхъ пaжить и4хъ. Не взaлчутъ, нижE вжaждутъ, нижE порази1тъ и5хъ зн0й, нижE с0лнце: но ми1луzй и5хъ ўтёшитъ и5хъ.

Прокjменъ, pал0мъ Rf, глaсъ д7:

Ты2 їерeй во вёкъ, по чи1ну мелхіседeкову.

Стjхъ: РечE гDь гDви моемY: сэди2 њдеснyю менE.

Во вт0рникъ вeчера, nбhчное стіхосл0віе. На ГDи воззвaхъ, постaвимъ стіхHвъ ѕ7: и3 поeмъ стіхи6ры подHбны господи1на їHсифа. Глaсъ в7.

Под0бенъ: Е#гдA t дрeва:

Всёми прил0ги лукaвагw, многострaстное моE сeрдце и3знем0гшее, гр0бу сн0ситсz ўнhніz лю1тэ, и3 ћкw кaменемъ покрывaетсz нечyвствіемъ сп7се: дрeвомъ живон0снагw твоегw2 кrтA, вс‰ сyщыz во ѓдэ њживи1вый, возстaви мS, њживи2, ћкw да стрaхомъ твоE слaвлю б9ество2.

Богaтство сластeй тлетв0рныхъ, лукaвагw дёйствомъ всегдA возлюби1хъ, сyетнw веселsсz несмhсленный: ўмa же презрёхъ, ћкw лaзарz и3нaго, стенsща, ѓлчуща б9eственныхъ брaшенъ сл0ве, плaмене бyдущагw и3збaви мS твои1мъ бlгоутр0біемъ, ћкw да слaвлю тS чlвэколю1бца.

И$на господи1на fе0дwра, глaсъ G.

Под0бенъ: Постaвиша:

Днeсь и4здше лaзарь, и3 рыдaетъ сегw2 виfaніа, є3г0же сп7се нaшъ воздвизaеши t мeртвыхъ и3 пред8увэрsеши другHмъ твои6мъ, воскrніz твоегw2 стрaшное, ѓдово ўмерщвлeніе, и3 ґдaмово њживлeніе: сегw2 рaди поeмъ тS.

И# минeи G. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ.

Прокjменъ, pал0мъ Ri, глaсъ д7:

Начaло премyдрости стрaхъ гDнь.

Стjхъ: И#сповёмсz тебЁ гDи всёмъ сeрдцемъ мои1мъ.

БытіS чтeніе. (ГлавA lа, ст. G-ѕ7i.)

РечE гDь ко їaкwву: возврати1сz въ зeмлю nтцA твоегw2, и3 въ р0дъ тв0й, и3 бyду съ тоб0ю. Послaвъ же їaкwвъ, призвA лjю и3 рахи1ль на п0ле, и3дёже бsху стадA. И# речE и5мъ: ви1жду ѓзъ лицE nтцA вaшегw, ћкw нёсть ко мнЁ, ћкоже вчерA и3 трeтіzгw днE: бGъ же nтцA моегw2 бЁ со мн0ю. И# вы2 сaми вёсте, ћкw всeю си1лою моeю раб0тахъ nтцY вaшему. Nтeцъ же вaшъ њби1дэ мS, и3 и3змэни2 мздY мою2 десzти2 ѓгнцєвъ: но не дадE є3мY бGъ ѕлA сотвори1ти мнЁ. Ѓще си1це речeтъ: пє1стрыz бyдетъ твоS мздA: и3 родsтсz вс‰ џвцы пє1стрыz. Ѓще же речeтъ: бBлыz бyдетъ твоS мздA: и3 родsтсz вс‰ џвцы бBлыz. И# tS бGъ вс‰ скоты2 nтцA вaшегw, и3 дадE | мнЁ. И# бhсть є3гдA зачинaху џвцы во чрeвэ пріeмлюще: и3 ви1дэхъ nчи1ма мои1ма во снЁ: и3 сE козлы2 и3 nвны2 восходsще бsху на џвцы и3 к0зы, бэлов†тыz и3 пє1стрыz, и3 пепелови6дныz пє1стрыz. И# речe ми ѓгGлъ б9ій во снЁ: їaкwве. Ѓзъ же рёхъ, чт0 є3сть, И# речE: воззри2 nчи1ма твои1ма, и3 ви1ждь козлы2 и3 nвны2 восходsщыz на џвцы и3 к0зы бBлыz, и3 пє1стрыz, и3 пепелови6дныz пє1стрыz: ви1дэхъ бо, є3ли6ка тебЁ лавaнъ твори1тъ. Ѓзъ є4смь бGъ kви1выйсz тебЁ на мёстэ б9іи, и3дёже помaзалъ ми2 є3си2 тaмw ст0лпъ, и3 њбэтовaлъ ми2 є3си2 тaмw њбётъ: нhнэ u5бо востaни и3 и3зhди t земли2 сеS, и3 и3ди2 въ зeмлю рождeніz твоегw2, и3 бyду съ тоб0ю. И# tвэщaвше рахи1ль и3 лjа, рек0стэ є3мY: є3дA є4сть нaмъ є3щE чaсть и3ли2 наслёдіе въ домY nтцA нaшегw; Не ћкw ли чужды6z вмэни1хомсz є3мY; продадe бо нaсъ, и3 снэдE снёдію сребро2 нaше. ВсE богaтство и3 слaва, ю4же tS бGъ t nтцA нaшегw, нaмъ бyдетъ и3 чaдwмъ нaшымъ: нhнэ ќбw є3ли6ка тебЁ речE бGъ, твори2.

Прокjменъ, pал0мъ р№i глaсъ д7:

Млcтивъ, и3 щeдръ, и3 првdнъ:

Стjхъ: Бlжeнъ мyжъ боsйсz гDа.

При1тчей чтeніе. (ГлавA к7а, ст. G-к7а.)

Сhне, твори1ти прaвєднаz, и3 и4стинствовати, ўгHдна бGу пaче нeжели жeртвъ кр0вь. Велемyдрый во ўкори1знэ дерзосeрдъ: свэти1ло же нечести1выхъ грэси2. Помышлє1ніz тщали1вагw во и3з8oби1ліи: и3 всsкъ неради1вый въ лишeніи. Дёлаzй сокрHвища љзhкомъ лжи1вымъ, сyєтнаz г0нитъ въ сBти смє1ртныz. Всегуби1тельство на нечести6выz ўстремлsетсz: не хотsтъ бо твори1ти прaвєднаz. Къ стр0пwтнымъ стр0пwтныz пути6 посылaетъ бGъ: чи1ста бо и3 прaва дэлA є3гw2. Лyчше жи1ти во ќглэ непокровeнномъ, нeжели въ повaпленныхъ съ непрaвдою, и3 въ хрaминэ џбщей. ДушA нечести1вагw не поми1луетсz ни t є3ди1нагw t человёкwвъ. ТщетY пріeмлющу невоздeржному, ковaрнэйшій бyдетъ неѕл0бивый: разумэвazй же мyдрый пріи1метъ рaзумъ. Разумэвaетъ прaведный сердцA нечести1выхъ, и3 ўничтожaетъ нечести6выz въ ѕлhхъ. И$же затыкaетъ ўшесA сво‰, є4же не послyшати немощнaгw, и3 т0й призовeтъ, и3 не бyдетъ послyшаzй є3гw2. Даsніе тaйно tвращaетъ гнёвы, щадsй же дарHвъ воздвизaетъ ћрость крёпкую. Весeліе прaведныхъ твори1ти сyдъ: препод0бный же нечи1стъ ў ѕлодёєвъ. Мyжъ заблуждazй t пути2 прaвды, въ с0нмищи и3споли1нwвъ почjетъ. Мyжъ скyденъ лю1битъ весeліе, любsй же віно2 и3 є3лeй не њбогати1тсz. Њтрeбіе же прaведнику беззак0нникъ. Лyчше жи1ти въ земли2 пyстэ, нeже жи1ти съ жен0ю сварли1вою, и3 љзhчною и3 гнэвли1вою. Сокр0вище вожделённо почjетъ во ўстёхъ мyдрагw: безyмніи же мyжи пожирaютъ є5. Пyть прaвды и3 ми1лостыни њбрsщетъ жив0тъ и3 слaву.

На стіх0внэ самоглaсенъ днE, глaсъ №:

Въ багрzни1цу самодeржства бGоткaнную, и3 въ червлени1цу нетлёніz њдёzвшисz, q душE моS, своE дост0инство поругaла є3си2, богaтство и3 наслаждeніе, грёхъ сотвори1вши, и3 презирaющи своего2 сплемeнника, ћкоже презрЁ ни1щаго лaзарz богaтый. Но да не со џнэмъ мyчена бyдеши, њбнищaй д¦омъ, и3 њбнищaвшему тебE рaди гDви возопjй: багрzни1цею поругaніz прeжде распsтіz њболкjйсz, и3 нaгъ на кrтЁ распнhйсz менE рaди, твоегw2 цrтвіz њдэsніемъ, t студA вёчнагw хrтE и3збaви мS. Двaжды.

Мyчениченъ: Q д0брыz кyпли вaшеz с™jи! Ћкw крHви дaсте, и3 нб7сA наслёдовасте: и3 врeменнw и3скуси1вшесz, вёчнw рaдуетесz. Вои1стинну д0браz вaша кyплz: тлBннаz бо њстaвльше, нетлBннаz воспріsсте, и3 со ѓгGлы ликyюще, поeте непрестaннw трbцу є3диносyщную.

Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ:

Под0бенъ: Прехвaльніи м§нцы:

Мeчь пр0йде, q сн7е, дв7а глаг0лаше, на дрeвэ ћкw ўзрЁ хrтA ви1сzща, моE сeрдце, и3 терзaетъ вLко, ћкоже дрeвле сmмеHнъ мнЁ предречE: но востaни, и3 спрослaви безсмeртне, м™рь и3 рабY твою2, молю1сz.

Въ срeду вaій, на ќтрени трbчны глaса. По №-мъ стіхосл0віи сэдaльны крeстны nсмоглaсника двA, съ кrтобGор0дичнымъ. По в7-мъ же стіхосл0віи сэдaленъ господи1на їHсифа. Глaсъ в7.

Под0бенъ: Кaмень гр0бный:

Ћкw кaменемъ њтzгчeнъ мн0гими грэхaми, во гр0бэ лежY небрежeніz щeдре: t негHже мS возведи2, бlгоутр0бне гDи. Двaжды.

КrтобGор0диченъ.

Под0бенъ: Милосeрдіz:

ЧCтнhмъ кrт0мъ сн7а твоегw2 соблюдaеми вLчце чcтаz бцdе, всsкій прил0гъ бори1телz, вси2 ўд0бь tражaемъ. Тёмже тS по д0лгу прославлsемъ ћкw м™рь свёта, и3 є3ди1ну надeжду дyшъ нaшихъ.

По G-мъ стіхосл0віи сэдaленъ, господи1на fе0дwра. Глaсъ G.

Под0бенъ: КрасотЁ дёвства:

Днeсь лaзарь ўмeрый погребaетсz, и3 рыдaніе пою1тъ сегw2 срHдницы, ћкоже прови1децъ и3 бGъ, стrть предрeклъ є3си2: лaзарь ќспе, ў§нкHмъ провэщaz, но нhнэ и3дY воскреси1ти є3г0же создaхъ. Сегw2 рaди тебЁ вси2 вопіeмъ: слaва держaвэ крёпости твоеS. Двaжды.

КrтобGор0диченъ: Неискусобрaчнаz чcтаz, и3 м™и твоS хrтE, зрsщи тS мeртва ви1сzща на дрeвэ, м™рски рыдaющи глаг0лаше: чт0 ти воздадE є3врeйскій беззак0нный соб0ръ безбlгодaтный, мн0гихъ и3 вели1кихъ твои1хъ дарHвъ, сн7е м0й, наслаждeйсz; пою2 твоE б9eственное снизхождeніе.

КанHнъ въ минeи: и3 трипёснецъ, господи1на їHсифа, глaсъ в7.

Пёснь G.

Їрм0съ: Непл0дствовавшій м0й ќмъ:

Си1лою кrтA твоегw2 ўкрэпи1въ ќмъ м0й, и3знем0гшій прил0гми лукaвыми, къ хотёнію твоемY напрaви гDи.

Ўнhніz дремaніемъ, на nдрЁ спsща мS сластeй воздви1гни гDи, и3 твои6мъ стrтeмъ покл0нника покажи2.

Просвэти1вшесz душaми, пост0мъ чи1сты ўсрёсти п0йдемъ хrтA, ко їеrли1му грzдyщаго пл0тію.

БGор0диченъ: Неwпали1вшаzсz nгнeмъ б9ествA чcтаz, попали2 мо‰ вє1щнаz стремлє1ніz страстeй, ћкw да вёрнw чcтаz слaвлю тS.

И$ный. Глaсъ G.

Їрм0съ: Непл0днаz душE:

Днeсь лaзарь ўмeрый, не ўтаи1сz всеви1дzщагw џка ї}сова. Тёмже сказyетъ сіE ў§нкHмъ, вопіS: лaзарь дрyгъ нaшъ ќспе, воскреси1ти є3го2 и3дY.

Во їудeю гDи пaки и3ти2 рeкъ, ў§нки2 ўстраши1лъ є3си2, но дeрзостнw вопіsше fwмA: жив0тъ є4сть, и4демъ, ѓще ќбw и3 ќмремъ, ѓбіе њживeмъ.

Трbченъ: Трbце є3диносyщнаz, вседержи1телю џ§е, сн7е собезначaльный, съ сопрест0льнымъ б9eственнымъ д¦омъ, є3ди1но поклонeніе, б9ество2 несоздaнное, тебE поeмъ вси2 человёцы.

БGор0диченъ: Дв7о м™и пречcтаz, к0реню їессeовъ, t негHже хrт0съ возсіS, живон0сный цвётъ земнор0дныхъ, є4юже и3збaвихомсz тли2 и3 смeрти, тS поeмъ вси2 чcтаz.

Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Рaдуйсz сіHне, нhнэ грzдeтъ цRь тв0й кр0токъ, ћкоже прbр0къ возопи2, и3 н0ситъ жребS сего2 пл0тски, рук0ю своeю вс‰ содержaщаго: поeмъ держaву є3гw2.

Їрм0съ: Непл0днаz душE и3 безчaднаz, стzжи2 пл0дъ бlгослaвный, веселsщисz возопjй: ўтверди1хсz тоб0ю б9е, нёсть с™ъ, нёсть прaведенъ, пaче тебE гDи.

Пёснь }.

Їрм0съ: Въ купинЁ мwmсeю:

Смирeнныz моеS души2 тsжкій кaмень лю1тагw ўнhніz tвали2 хrтE, и3 воздви1гни мS t гр0ба нечyвствіz въ слaву твою2 сл0ве.

Смeрть дрyга твоегw2 предсказaлъ є3си2 другHмъ, за млcрдіе млcти, прови1дче и3 б9е: є3г0же и3мёлъ є3си2 воздви1гнути и3з8 гр0ба четвероднeвна, къ твоемY славосл0вію.

Во їудeю пaки хrтE грzдeши, и4щущую жи1зни тS дрeво, дрeвомъ ўби1ти, желaz њбезсмeртвити ўмерщвлє1нныz дрeва снёдію.

БGор0диченъ: Въ тебЁ дв7о чcтаz, ви6дэна бhша вс‰ шє1ствіz бGа, сохрaншагw твою2 чистотY по ржcтвЁ, запечатлённу ћвэ во вс‰ вёки.

И$ный.

Їрм0съ: И#з8 безначaльнагw nц7A:

Лaзарь днeсь ўмeрый и3зн0ситсz, дрyгъ хrт0въ, и3 рыдaютъ сyщіи съ марjею и3 мaрfою вси2: хrт0съ же рaдостію прих0дитъ къ немY, показaти лю1демъ, ћкw т0й є4сть жив0тъ всёхъ.

Ћкw и3з8 горы2 є3леHнскіz, t высоты2 ми1лостыней, добродётелей вётвіе лю1діе сэкyще, пріиди1те ўгот0вимъ къ нaмъ мhсленнw пришeствіе хrт0во, пою1ще, бlгословsще є3го2, и3 превозносsще во вс‰ вёки.

Бlгослови1мъ nц7A, и3 сн7а, и3 с™aго д¦а, гDа.

Трbченъ: Тріmпостaснаz є3ди1нице, џ§е, сн7е и3 дш7е живhй, є3ди1но б9ество2, є3ди1но цrтво, тS хвaлzтъ незаходи1маго свёта ѓгGльскаz вHинства, и3 мы2 земнjи поeмъ, бlгослови1мъ, и3 превозн0симъ во вс‰ вёки.

БGор0диченъ: СE вси2 р0дове бlжи1мъ тS пречcтаz, вели6чіz тво‰ зрsще: тh бо раждaеши преестeственнw всёхъ творцA бGа сyща и3 человёка. Тёмже тS бlгослови1мъ, и3 превозн0симъ во вёки.

Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Со џтроки и3 мы2 ўсрsщимъ хrтA бGа, вмёстw вaій приносsще ми1лостыню, въ мlтвэ сердeчнэй, съ вётвьми њсaнна вопію1ще: бlгослови1те, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Хвaлимъ, бlгослови1мъ, покланsемсz гDви:

Їрм0съ: И#з8 безначaльнагw nц7A рождeннаго прeжде вBкъ бGа, и3 въ послBднzz t бцdы въ пл0ть њблeкшасz, ћкw совершeнна человёка, и3 бGа и4стинна, п0йте, бlгослови1те, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: T земнор0дныхъ кто2:

Даніи1лъ пост0мъ њграждeнъ, загради2 ўстA ѕвэрeй: семY ревнyющи душE моS, рыкaющаго ћкоже львA ѕмjz, и3 и4щущаго брaшно сотвори1ти всsкую дyшу, кrтною п0мощію tжени2.

Сл0ве б9ій, ўмерщвлeнную грэхaми дyшу мою2, и3 затворeнную во гр0бэ преступлeніz, животодaтельнымъ твои1мъ сл0вомъ воскреси1въ, принести2 тебЁ вBтви добродётелей, побэди1телю смeрти, спод0би.

Нб7о ћкw пrт0лъ и3мёzй, и3 подн0жіе зeмлю: бGа nц7A сл0во, на жребsти носи1мь, во грaдъ вх0дитъ с™hй и3з8 ќстъ младeнєцъ хвалY крaсную, ћкw цRь всёхъ соверши1ти.

БGор0диченъ: Въ женaхъ ты2 є3ди1на ўкраси1ласz є3си2, q пречyднаz чcтаz! Краснёйшее сл0во роди1вши, пaче всёхъ человBкъ ћвльшагосz краснёйша: того2 u5бо моли2, сквeрну њчи1стити, дв7о, сeрдца моегw2.

И$ный.

Їрм0съ: На сінaйстэй горЁ:

НадгрHбныz слeзы и3зливaютъ лaзарєвы сєстры2, зрsщыz ср0дника днeсь под8 кaменемъ г0рькимъ: хrт0съ же м0й и3здалeча сіE сказyz, глаг0лаше ґпcлwмъ свои6мъ, рaдуюсz вaсъ рaди, не бёхъ бо пл0тію тaмw.

Пaки грzдeтъ къ тебЁ, ўбjйце їудeе, хrт0съ, сп7си1тельную стrть желaz и3сп0лнити ћкw бGъ: є3г0же и3скaла є3си2 кaменіемъ ўби1ти, сE къ тебЁ самозвaнъ хотS прих0дитъ ко ўбjйству твоемY, во є4же сп7сти2 нaсъ.

Трbченъ: Б9ество2 є3ди1ница, и3 трbца є4сть: q преслaвнагw њбращeніz! Соединsемаz є3стеств0мъ, дэли1тсz ли1цы, св0йственнw: несэк0ма бо сэчeтсz, є3ди1но сyщи трои1тсz: сіS nц7ъ є4сть, сн7ъ, и3 д¦ъ живhй, соблюдaющаz всE.

БGор0диченъ: Дэтор0дную дв7у кто2 слhша, и3 м™рь без8 мyжа; мRjе совершaеши чyдо: но скажи1 ми, кaкw; не и3спытyй глубины2 бGорождeніz моегw2: сіE всеи1стинное, пaче человёча ўмA постижeніе.

Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.

T ф‡нікъ в†іа сплeтше мhсленнw, и3 чyвственнw срётеніе вLцэ сотвори1мъ, грzдyщему къ нaмъ: и4бо бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDа же и3 nц7A, ћкw сн7ъ и4стинный.

Їрм0съ: На сінaйстэй горЁ, ви1дэ тS въ купинЁ мwmсeй, неwпaльнw џгнь б9ествA зачeншую во чрeвэ: даніи1лъ же тS ви1дэ г0ру несэк0мую: жeзлъ прозsбшій, и3сaіа взывaше, t к0рене дв7дова.

Свэти1ленъ глaса.

На стіх0внэ стіхи1ра самоглaсна днE, глaсъ №:

Ї}ль въ порфЂру и3 червлени1цу њблачaшесz, nдeждами сщ7eнными и3 цrкими сіsz: зак0номъ же и3 прbр0ки богатёz, зак0нными слyжбами веселsшесz: но тебE њбнищaвшаго распeнъ внЁ врaтъ бlгодётелю, и3 жи1ва по распsтіи tметazсz, въ нёдрахъ бGа nц7A присносyщнагw, жaждетъ кaпли бlгодaти: ћкоже богaтый неми1лостивый t лaзарz ўб0гагw, и4же въ порфЂрэ и3 червлени1цэ, въ негаси1мый џгнь вшeдъ: и3 ви1дz болёзнуетъ, пeрвэе крупи1цъ и4стины ск{дныz лю1ди kзhчєскіz, нhнэ въ нёдрэхъ вёры ґвраaма грёющыzсz, твоеS кр0ве багрzни1цу съ червлени1цею кRщeніz носsщыz, и3 твои1ми њби1лующыz и3 наслаждaющыzсz даровaніи, и3 глаг0лющыz: хrтE б9е нaшъ слaва тебЁ. Двaжды.

Мyчениченъ: Вaсъ прехвaльніи м§нцы, ни ск0рбь, ни тэснотA, ни глaдъ, ни гонeніе нижE р†ны, ни ћрость ѕвэрeй, ни мeчь, нижE џгнь претsй, разлучи1ти t бGа возмог0ша: люб0вію же пaче къ немY, ћкw въ чужди1хъ подви1гшесz тэлесёхъ є3стество2 забhсте, смeрть презрёвше. Тёмже и3 по достоsнію болёзней вaшихъ мздY пріsсте, нбcнагw цrтвіz наслBдницы бhсте, моли1тесz њ душaхъ нaшихъ.

Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ.

Под0бенъ: Всехвaльніи м§нцы:

Ви1дzщи ви1сима хrтE, чи1стw р0ждшаz тS, повёсившаго на водaхъ зeмлю чlвэколю1бче, взывaше: ўвы2 мнЁ, что2 стрaнное видёніе, кaкw зaйде добр0та твоS, сладчaйшій сн7е, безмёрнаz, величaю твою2 млcть, ћкw стрaждеши в0лею за всёхъ.

На ѕ7-мъ часЁ тропaрь прbр0чества. Глaсъ є7:

Млcти тво‰ гDи сотвори2 съ нaми, и3 не предaждь нaсъ беззак0ніемъ нaшымъ, с™hй вLко вседержи1телю, тебЁ м0лимсz.

Прокjменъ, pал0мъ рв7i. Глaсъ д7:

Хвали1те џтроцы гDа, хвали1те и4мz гDне.

Стjхъ: Бyди и4мz гDне бlгословeно t нhнэ и3 до вёка.

Прbр0чества и3сaіина чтeніе. (ГлавA н7и, ст. №-№i.)

Тaкw глаг0летъ гDь: возопjй крёпостію и3 не пощади2: ћкw трубY возвhси глaсъ тв0й и3 возвэсти2 лю1демъ мои6мъ грэхи2 и4хъ и3 д0му їaкwвлю беззакHніz и4хъ. МенE дeнь t днE и4щутъ и3 разумёти пути6 мо‰ желaютъ, ћкw лю1діе прaвду сотвори1вшіи и3 судA бGа своегw2 не њстaвившіи: пр0сzтъ нhнэ ў менє2 судA прaведна, и3 прибли1житисz ко гDу желaютъ, глаг0люще: Что2 ћкw пости1хомсz, и3 не ўви1дэлъ є3си2; смири1хомъ дyшы нaшz, и3 не ўвёдэлъ є3си2; во дни6 бо пощeній вaшихъ њбрэтaете вHли вaшz, и3 вс‰ подр{чныz вaшz томитE. Ѓще въ судёхъ и3 свaрэхъ поститeсz, и3 біeте пzстьми2 смирeннаго, вскyю мнЁ поститeсz ћкоже днeсь, є4же ўслhшану бhти съ в0племъ глaсу вaшему; Не сицевaгw постA ѓзъ и3збрaхъ, и3 днE, є4же смири1ти человёку дyшу свою2, нижE ѓще слzчeши ћкw сeрпъ вhю твою2, и3 врeтище и3 пeпелъ постeлеши, нижE тaкw наречeте п0стъ пріsтенъ. Не таковaгw (бо) постA ѓзъ и3збрaхъ, глаг0летъ гDь: но разрэшaй всsкъ соyзъ непрaвды, разрушaй њбдолжє1ніz наси1льныхъ писaній, tпусти2 сокрушє1нныz въ своб0ду, и3 всsкое писaніе непрaведное раздери2. Раздроблsй ѓлчущымъ хлёбъ тв0й, и3 ни1щыz безкрHвныz введи2 въ д0мъ тв0й: ѓще ви1диши нaга, њдёй, и3 t св0йственныхъ плeмене твоегw2 не прeзри. ТогдA развeрзетсz рaнw свётъ тв0й, и3 и3сцэлє1ніz тво‰ ск0рw возсіsютъ: и3 пред8и1детъ пред8 тоб0ю прaвда твоS, и3 слaва б9іz њб8и1метъ тS. ТогдA воззовeши, и3 бGъ ўслhшитъ тS, и3 є3щE глаг0лющу ти2, речeтъ: сE пріид0хъ. Ѓще tи1меши t себE соyзъ, и3 рукобіeніе, и3 глаг0лъ роптaніz, И# дaси ѓлчущему хлёбъ t души2 твоеS, и3 дyшу смирeнную насhтиши: тогдA возсіsетъ во тьмЁ свётъ тв0й, и3 тьмA твоS бyдетъ ћкw полyдне. И# бyдетъ бGъ тв0й съ тоб0ю при1снw.

Прокjменъ pал0мъ рGi. Глaсъ ѕ7:

Бlгословeни вы2 гDви сотв0ршему нб7о и3 зeмлю.

Стjхъ: Нб7о нб7сE гDви, зeмлю же дадE сыновHмъ человёчєскимъ.

Въ срeду вeчера nбhчное стіхосл0віе. На ГDи воззвaхъ, постaвимъ стіхHвъ ‹. И# поeмъ настоsщій самоглaсенъ днE. Глaсъ є7:

Богaтый въ страстeхъ сhй, прелeстною лицемёріz њбложeнъ є4смь nдeждою, веселsсz въ ѕлhхъ невоздержaніz, и3 безмёрное немилосeрдіе показyю, презирaz м0й ќмъ, пред8 двeрьми повeрженный покаsніz, ѓлчущій всsкагw бlга, и3 болsщій невнимaніемъ мои1мъ: но ты2 гDи лaзарz мS сотвори2, ни1щаго грэхaми, да не кaкw трeбуzй, не получY пeрста њрошaюща, болёзнующу моемY љзhку въ негаси1момъ nгни2: въ нёдрэхъ же патріaрха ґвраaма всели2 менE, ћкw чlвэколю1бецъ. Двaжды.

[М§нченъ: Несhтною люб0вію души2 хrтA не tверг0стесz с™jи м§нцы, и5же разли1чныz р†ны стrтeй претерпёвше, мучи1телей дeрзость низложи1сте: непрекл0нну и3 невреди1му вёру сохрaнше, на нб7сA престaвистесz. Тёмже и3 дерзновeніе получи1вше къ немY, проси1те даровaти нaмъ вeлію млcть.

И$ны стіхи6ры господи1на їHсифа. Глaсъ є7.

Под0бенъ: Рaдуйсz п0стникwмъ:

Њб8 nнY странY їoрдaна пл0тію ходS ї}се, съ тоб0ю сyщымъ вопи1лъ є3си2: дрyгъ лaзарь ўжE ќмре, и3 погребeнію нhнэ предадeсz. Тёмже рaдуюсz дрyзи мои2 вaсъ рaди, да вёсте, ћкw вс‰ вёмъ, бGъ сhй непрел0жный, ѓще и3 kвлsюсz ви1димый человёкъ. И$демъ u5бо њживи1ти є3го2, ћкw да смeрть њщути1тъ сегw2 побёду, и3 совершeнное разрушeніе, ћвэ є5 сотворю2, подаS мjрови вeлію млcть.

Мaрfу и3 марjю вёрніи подражaюще, ко гDу п0слемъ б9eствєннаz дэ‰ніz ћкw мlтвы, ћкw да пришeдъ нaшъ ќмъ воскRси1тъ, мeртвъ лежaщій лю1тэ во гр0бэ лёности нечyвственный, стрaха б9eственнагw никaкоже њщущaющій, и3 дёйствъ жив0тныхъ нhнэ не и3мyщій, зовyще: ви1ждь гDи, и3 ћкоже дрyга твоего2 лaзарz дрeвле щeдре, предстaніемъ воздви1глъ є3си2 стрaшнымъ, си1це всёхъ њживи2, подаsй вeлію млcть.

И$на стіхи1ра господи1на fе0дwра, глaсъ ѕ7.

Под0бенъ: ГDи на гр0бъ:

Двоедeнствуетъ лaзарь во гр0бэ, сyщыz t вёка ви1дитъ ўмeршыz, тaмw зри1тъ стрaхи стр†нныz, мн0жество неисчeтное ѓдовыми держи1мое ќзами: тёмже срHдницы рыдaютъ г0рькw, предви1дzще гр0бъ є3гw2. Хrт0съ же и4детъ њживи1ти дрyга своего2, є3ди1но t всёхъ соверши1ти соглaсіе: бlгословeнъ є3си2 сп7се, поми1луй нaсъ.

И# въ минeи д7.

Прокjменъ, pал0мъ рд7i. Глaсъ д7:

БlгоугождY пред8 гDемъ во странЁ живhхъ.

Стjхъ: Возлюби1хъ, ћкw ўслhшитъ гDь глaсъ молeніz моегw2.

БытіS чтeніе. (ГлавA м7г, ст. к7ѕ-lа, главA м7ѕ, ст. №-ѕ7i.)

Принес0ша їHсифу брaтіz є3гw2 дaры, ±же и3мsху въ рукaхъ свои1хъ, въ д0мъ: и3 поклони1шасz є3мY лицeмъ до земли2. И# вопроси2 и5хъ: здрaви ли є3стE; и3 речE и5мъ: здрaвъ ли є4сть nтeцъ вaшъ стaрецъ, є3г0же рек0сте, є3щe ли жи1въ є4сть; Nни1 же рек0ша: здрaвъ є4сть рaбъ тв0й nтeцъ нaшъ, є3щE жи1въ є4сть. И# речE: бlгословeнъ человёкъ џный бGу. И# прини1кше поклони1шасz є3мY. Воззрёвъ же nчи1ма свои1ма їHсифъ, ви1дэ веніамjна брaта своего2 є3диномaтернz, и3 речE: сeй ли є4сть брaтъ вaшъ ю3нёйшій, є3г0же рек0сте ко мнЁ привести2; и3 речE: бGъ да поми1луетъ тS чaдо. Возмути1сz же їHсифъ, подви1жесz бо ўтр0ба є3гw2 њ брaтэ своeмъ, и3 и3скaше плaкати: вшeдъ же въ л0жницу, плaкасz тaмw. И# ўмhвъ лицE, и3зшeдъ ўдержaсz. И# не можaше їHсифъ ўдержaтисz всBмъ предстоsщымъ є3мY, но речE: њтосли1те всёхъ t менE: и3 не предстоsше ни є3ди1нъ їHсифу, є3гдA познавaшесz брaтіи своeй. И# и3спусти2 глaсъ съ плaчемъ: слhшаша же вси2 є3гЂптzне, и3 слhшано бhсть въ домY фараHновэ. Речe же їHсифъ брaтіи своeй: ѓзъ є4смь їHсифъ: є3щe ли nтeцъ м0й жи1въ є4сть; и3 не мог0ша брaтіz tвэщaти є3мY: смути1шасz бо. Речe же їHсифъ брaтіи своeй: прибли1житесz ко мнЁ, и3 прибли1жишасz. И# речE: ѓзъ є4смь їHсифъ брaтъ вaшъ, є3г0же продaсте во є3гЂпетъ. Нhнэ u5бо не скорби1те, нижE жeстокw вaмъ да kви1тсz, ћкw продaсте мS сёмw: на жи1знь бо послa мz бGъ пред8 вaми. Сіe бо втор0е лёто глaдъ на земли2, и3 є3щE пsть лётъ њстA, въ ни1хже не бyдетъ њрaніz, ни жaтвы. Послa бо мS бGъ пред8 вaми њстaвити вaмъ њстaнокъ на земли2, и3 препитaти вaшъ њстaнокъ вeлій. Нhнэ u5бо не вы2 послaсте мS сёмw, но бGъ: и3 сотвори1 мz ћкw nтцA фараHну, и3 господи1на всемY д0му є3гw2, и3 кнsзz всeй земли2 є3гЂпетстэй. Потщaвшесz u5бо, взhдите ко nтцY моемY, и3 рцhте є3мY: сі‰ глаг0летъ сhнъ тв0й їHсифъ: сотвори1 мz бGъ господи1на всeй земли2 є3гЂпетстэй: сни1ди u5бо ко мнЁ, и3 не ўмeдли. И# всели1шисz въ земли2 гесeмли ґравjйстэй, и3 бyдеши близ8 менE ты2, и3 сhнове твои2, и3 сhнове сынHвъ твои1хъ, џвцы тво‰, и3 вол0ве твои2, и3 є3ли6ка сyть тво‰: И# препитaю тS тaмw, є3щe бо пsть лётъ бyдетъ глaдъ на земли2, да не поги1бнеши ты2, и3 сhнове твои2, и3 вс‰ и3мBніz тво‰. СE џчи вaши ви1дzтъ, и3 џчи веніамjна брaта моегw2, ћкw ўстA мо‰ глагHлющаz къ вaмъ. Возвэсти1те u5бо nтцY моемY всю2 слaву мою2 сyщую во є3гЂптэ, и3 є3ли6ка ви1дите: и3 ўскори1вше, приведи1те nтцA моего2 сёмw. И# напaдъ на вhю веніамjна брaта своегw2, плaкасz над8 ни1мъ: и3 веніамjнъ плaкасz на вhи є3гw2. И# њблобызaвъ всю2 брaтію свою2, плaкасz над8 ни1ми: и3 по си1хъ глаг0лаша къ немY брaтіz є3гw2. И# пронесeсz глaсъ въ домY фараHновэ, глаг0люще: пріид0ша брaтіz їHсифwва: возрaдовасz же фараHнъ, и3 раби2 є3гw2.

Прокjменъ, pал0мъ рє7i глaсъ д7:

Мlтвы мо‰ гDви воздaмъ пред8 всёми людьми2 є3гw2.

Стjхъ: Вёровахъ, тёмже возглаг0лахъ, ѓзъ же смири1хсz ѕэлw2.

При1тчей чтeніе. (ГлавA к7а, ст. к7г-lа, главA к7в, ст. №-д7.)

И$же храни1тъ сво‰ ўстA и3 љзhкъ, соблюдaетъ t печaли дyшу свою2. Продeрзый, и3 величaвый, и3 гордели1вый, губи1тель нарицaетсz: ґ и4же памzтоѕл0бствуетъ, беззак0ненъ. П0хwти лэни1ваго ўбивaютъ: не произволsютъ бо рyцэ є3гw2 твори1ти что2. Нечести1вый желaетъ вeсь дeнь п0хоти ѕлhz, првdный же ми1луетъ и3 щeдритъ нещaднw. Жє1ртвы нечести1выхъ мeрзость гDви: нб7о беззак0ннw прин0сzтъ |. Свидётель л0жный поги1бнетъ, мyжъ же послушли1въ сохранsемь возглаг0летъ. Нечести1въ мyжъ безстyднw стои1тъ лицeмъ: прaвый же сaмъ разумэвaетъ пути6 сво‰. Нёсть премyдрости, нёсть мyжества, нёсть совёта ў нечести1вагw. К0нь ўготовлsетсz на дeнь брaни: t гDа же п0мощь. Лyчше и4мz д0брое, нeже богaтство мн0го, пaче же сребрA и3 злaта бlгодaть бlгaz. Богaтъ и3 ни1щъ срэт0ста дрyгъ дрyга: nбои1хъ же гDь сотвори2. Худ0гъ ви1дэвъ лукaваго мyчима крёпкw, сaмъ наказyетсz: безyмніи же мимошeдше tтщети1шасz. Р0дъ премyдрости стрaхъ гDнь, и3 богaтство, и3 слaва, и3 жив0тъ.

И# пр0чее возслёдованіе преждеwсщ7eнныхъ.

Въ четверт0къ вaій на ќтрени трbчны глaса. По №-мъ стіхосл0віи сэдaльны ґпcльскіz nсмоглaсника. По в7-мъ же стіхосл0віи глаг0лемъ сэдaленъ, господи1на їHсифа. Глaсъ є7.

Под0бенъ: Собезначaльное:

Видёніе и3 дэsніе, ћкw сопрsгшесz, на хrт0ву мольбY послaти потщи1мсz, ўмeршій нaшъ ќмъ ћкоже и3нaго лaзарz, ћкw да њживи1тъ свои1мъ предстaніемъ стрaшнымъ, вBтви прaвды томY принести2, и3 звaти: бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне.

Слaва, т0йже. И# нhнэ, бGор0диченъ:

Души2 моеS стр†сти многоболёзнєнныz, и3 пл0ти моеS недyги вск0рэ и3сцэли2: ўмA моегw2 и3звращє1ніz постaви всенепор0чнаz, и3 въ тишинЁ помышлeніz, мlтвы приноси1ти чи6стыz цRю2 всёхъ спод0би бцdе, и3 и3спроси1ти грэхHвъ њставлeніе.

По G-мъ стіхосл0віи, сэдaленъ господи1на fе0дwра, глaсъ ѕ7.

Под0бенъ: ЃгGльскіz:

Двоедeнствуетъ днeсь лaзарь ўмeрый, и3 њ сeмъ проливaютъ печaли слeзы срHдницы, марjа съ мaрfою, кaмень предви1дzщи гр0бный. ПредстA зижди1тель съ свои1ми ў§нки2, смeрть плэни1ти, дaруzй жив0тъ. Тёмже вопіeмъ є3мY: гDи слaва тебЁ.

Слaва, т0йже. И# нhнэ, бGор0диченъ:

С™az вLчце чcтаz, бGа нaшегw м™и, всёхъ творцA неизречeннw р0ждшаz, моли2 со ґпcлы сщ7eнными всегдA бlгость є3гw2, страстeй нaсъ и3збaвити, и3 њставлeніе нaмъ дaти грэхHвъ.

КанHнъ въ минeи: и3 трипёснецъ господи1на їHсифа. И# стіхосл0витсz пёснь. Глaсъ є7.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Б9eственное твоE разумёвъ:

Зарeю вaшегw ўтэшeніz, затворeнныхъ въ сёни грэх0внэй просвэти1те, бlгочeстнw свэтон0сніи вaсъ восхвалsющихъ ґпcли.

Люб0вь съ милосeрдіемъ спрsгше, и3 на ўмолeніе хrтY вёрніи послaти потщи1мсz, ћкw да и3 нaсъ воскRси1тъ t гр0ба тaйныхъ страстeй нaшихъ.

ЛюбвE плотскjz не пощади1мъ, ўмерщвлeни душeю, и3 люб0вію прилэпи1мсz и3збaвителю, ћкw да t ѓдова нaсъ и3збaвитъ стрaшнагw њсуждeніz.

Прорeклъ є3си2 лaзарево ўспeніе, є3г0же по мaлэ воздви1гъ, t ссyщихъ цвэтоносsщихъ пріsлъ є3си2 хвалY, стrти твоеS сп7се м0й w4бразы.

БGор0диченъ: И#з8 тебE б9eственнаz водA и3стечE безсмeртіz и3 жи1зни, бGороди1тельнице всенепор0чнаz: ю4же вкушaющіи, жaжды чcтаz смертон0сныz и3збавлsютсz.

И$ный господи1на fе0дwра, глaсъ ѕ7.

Їрм0съ: Ўслhшахъ:

Погребaетсz лaзарь, и3 на гр0бэ ±же њ мaрfэ нhнэ рыдaютъ и3 плaчутъ, предстaти тебЁ животодaвцу, желaющыz.

Смeрть начинaетъ трепетaти, є4же къ нeй сни1тіz твоегw2 хrтE њщущaющи: ћкw жи1знь бо, тщeтну сію2 показaлъ є3си2 концє1мъ.

Трbченъ: Е#ди1нице пр0стаz, несоздaннаz, безначaльное є3стество2, въ трbцэ пэвaемое v3постaсьми, сп7си1 ны вёрою покланsющыzсz держaвэ твоeй.

БGор0диченъ: И#з8 nц7A безлётна сн7а, въ лёто бGороди1тельнице, неискусомyжнw родилA є3си2, стрaнно чyдо, пребhвши дв7а доsщи.

Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Сни1дитесz, пріиди1те, и5же въ пустhнzхъ и3 пещeрахъ, срёсти грzдyщаго на жребsти, гDа слaвы въ пёснехъ.

Їрм0съ: Ўслhшахъ слyхъ тв0й, и3 ўбоsхсz, разумёхъ дэлA тво‰, и3 ўжас0хсz: слaва си1лэ твоeй гDи.

Пёснь }.

Їрм0съ: ТебЁ вседётелю:

Кaмень тsжкій t сeрдца моегw2 tsти, моли1те всещeдраго, кaменіе kви1вшесz, краеуг0льнагw кaмене, бGоглаг0ливіи ґпcли гDни.

И$демъ, твои6мъ провозглашaлъ є3си2 другHмъ, дрyгъ м0й лaзарь ўжE ќспе: сего2 воздвизaz, ўсплю2 смeрти всепaгубную ѕл0бу во вёки.

Кр0тцы душeю, и3 смирeни нрaвомъ бhвше, бlгодaтію пріи1мемъ кр0ткаго всёхъ грzдyщаго вLку, гордhню сокруши1ти лукaвагw.

БGор0диченъ: Двeрь тS свёта просвэщeнную ви1дитъ прbр0къ, всенепор0чнаz, свэтодaвца бо раждaеши несказaннw, нaмъ ўпод0бившасz: є3г0же превозн0симъ во вс‰ вёки.

И$ный.

Їрм0съ: Прпdбніи твои2:

Марjа же и3 мaрfа нhнэ рыдaютъ, во гр0бэ лежaща ви1дzще лaзарz, и3 болёзненнw вопію1тъ: ѓще бы бhлъ хrт0съ здЁ, ср0дникъ нaшъ не бы2 ќмерлъ.

Ѓдъ да чaетъ погуби1тисz, и4бо жи1знь прих0дитъ лaзарz воздви1гнути вопію1ща: бlгослови1те, п0йте, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Бlгослови1мъ nц7A, и3 сн7а, и3 с™aго д¦а, гDа.

Трbченъ: Безначaльнымъ и3 ржcтв0мъ же и3 происхождeніемъ, nц7Y покланsюсz р0ждшему, сн7а прославлsю р0ждшасz, воспэвaю совозсіsвша nц7y же и3 сн7у, д¦а с™aго.

БGор0диченъ: Е#г0же родилA є3си2 дв7о несказaннw, всегдA ћкw чlвэколю1бца не престaй молsщи, да t бёдъ сп7сeтъ къ тебЁ прибэгaющыz.

Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Добродётєли ћкw вBтви, и3 ћкw в†іа, ко срётенію ўгот0вимъ, и3 цRю2 хrтY вёрніи возопіeмъ: бlгослови1те, п0йте, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Хвaлимъ, бlгослови1мъ, покланsемсz гDви:

Їрм0съ: Прпdбніи твои2 џтроцы въ пещи2 херувjмы подражaху, трис™yю пёснь воспэвaюще: бlгослови1те, п0йте, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: И#сaіе ликyй:

Дрyжбы и3збaви мS льсти1вагw вLко хrтE, дрyги тво‰ м{дрыz ўченики2 показaвый, съ ни1миже шeдъ возстaвилъ є3си2 дрyга твоего2 вёрнаго, сп7се лaзарz, бlгодaрнw воспэвaюща тS.

И#сполнeніемъ гDи постA, и3сп0лни н†ша сердцa же и3 ќмъ, бlгоутр0бне, рaдости, ґпcлъ твои1хъ мольбaми, чи1стэ возлюби1вшихъ тS, сп7са дyшъ нaшихъ.

СмердS гнойми2 ѕл0бы, во гр0бэ живY лёности хrтE. Тёмже вопію1 ти: воздви1гни, сп7си1 мz, ћкw да и3 ѓзъ съ вётвьми добродётелей ўсрsщу тS, взывaz њсaнна бGу.

БGор0диченъ: Во двY вHлю и3 сущєствY родилA є3си2 нaмъ сн7а nтрокови1це, є3динор0дна nц7Y, бhвша человёка, да нaсъ покaжетъ џбщники є3стествA, пречcтаz, б9eственнэйшагw, преб9eственный.

И$ный.

Їрм0съ: Безсёменнагw зачaтіz:

Въ гр0бэ лaзарь двоедeнствуетъ днeсь, и3 над8 ни1мъ проливaетэ слeзы марjа же и3 мaрfа, ћкw сєстры2 родны6z: хrт0съ же грzдeтъ къ немY съ б9eственными ґпcлы, показaти вeліе чyдо.

Смeрте всепaгубнаz, пріими2 разрушeніе, врaтницы же твои2 заклeпы да блюдyтъ: и4бо глаг0ломъ сокруши1тъ тво‰ вратA хrт0съ, лaзарz возстaвивъ. Пjй пeрвое сіE ѓде прbр0къ тебЁ вопіeтъ съ нaми.

Трbченъ: Е#ди1нагw є3динороди1телю, є3динор0днагw сн7а џ§е: и3 є3ди1не є3ди1нагw свёте, свёта сіsніе: и3 є3ди1ный є3ди1не є3ди1нагw бGа, с™hй дш7е, гDа гDь, вои1стинну сhй. Q трbце є3ди1нице с™az, сп7си1 мz бGосл0вzща тS.

БGор0диченъ: Чyдо ржcтвA твоегw2 ўдивлsетъ мS всенепор0чнаz, кaкw зачинaеши безсёменнw неwб8имeннаго; рцы2, кaкw дёвствуеши, р0ждши ћкw м™и; є4же пaче є3стествA вёрою пріeмъ, рождeнному поклони1сz, є3ли6ка х0щетъ бо и3 м0жетъ.

Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.

ГDь грzдeтъ всёсти, ћкоже пи1сано, на жребS: лю1діе гот0витесz со стрaхомъ пріsти цRS всёхъ съ вaіемъ, ћкw побэди1телz смeрти, и3з8 ѓда воздви1гшаго лaзарz.

Їрм0съ: Безсёменнагw зачaтіz ржcтво2 несказaнное, м™ре безмyжныz нетлёненъ пл0дъ: б9іе бо рождeніе њбновлsетъ є3стєствA, тёмже тS вси2 р0ди, ћкw бGоневёстную м™рь, правослaвнw величaемъ.

Свэти1ленъ глaса.

На стіх0внэ самоглaсенъ днE, двaжды. Глaсъ є7:

Пріиди1те прeжде концA вси2 брaтіе чи1стымъ сeрдцемъ пристyпимъ ко бlгоутр0бному бGу, житє1йскаz њбсто‰ніz tри1нувше, њ душaхъ попечeніе сотвори1мъ, брaшенъ сластeй воздержaніемъ гнушaющесz, њ млcтыни попецeмсz: т0ю бо, ћкоже пи1сано є4сть, пріsша нёцыи ўчреди1вше ѓгGлы. Напитaимъ ўб0гими, напитaвшаго нaсъ своeю пл0тію: њблецeмъ себE во њдёющагосz свётомъ ћкw ри1зою, да мlтвами пречcтыz бцdы, и3 дв7ы м™ре, њставлeніе получи1вше грэхHвъ, со ўмилeніемъ къ немY возопіи1мъ: гDи, и3збaви нaсъ t шyzгw tвёта, и3 спод0би нaсъ деснaгw твоегw2 предстоsніz, ћкw млcтивъ и3 чlвэколю1бецъ.

М§нченъ: Въ мyкахъ сyще с™jи, веселsщесz вопіsху: и3змэнє1ніz нaмъ сі‰ сyть ко вLцэ: вмёстw настоsщихъ рaнъ тэлeсныхъ свётлое њдэsніе въ воскrніе процвэтeтъ нaмъ, вмёстw безчeстіz вэнцы2, вмёстw ќзъ темни1чныхъ рaй, и3 вмёстw њсуждeніz со ѕлодёи, со ѓгGлы житіE. Тёмже мlтвами и4хъ гDи, сп7си2 дyшы нaшz.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ.

Под0бенъ: Бlгодaтнаz:

Пред8избрaннаz t всёхъ родHвъ ўслhши глaсъ нaшъ, и3 дaруй прошє1ніz дyшъ нaшихъ, и3збавлeніе страстeй и3 болёзней ґпcлъ рaди, вс‰ могyщаz ћкw м™и б9іz.

На ѕ7-мъ часЁ тропaрь прbр0чества. Глaсъ №:

Глaса р†бъ твои1хъ гDи не забyди, помzни2, ћкw всегдA ўповaніе на тS положи1хомъ вс‰ могyщаго, и3 помози2 нaмъ, м0лимсz.

Прокjменъ, pал0мъ рз7i, глaсъ д7:

Сі‰ вратA гDнz, прaведніи вни1дутъ въ нS.

Стjхъ: И#сповёдайтесz гDви, ћкw бlгъ.

Прbр0чества и3сaіина чтeніе. (ГлавA …є, ст. }-ѕ7i.)

Тaкw глаг0летъ гDь: и4мже w4бразомъ њбрэтaетсz ћгода на грeзнэ, и3 рекyтъ, не погуби2 є3го2, ћкw бlгословeніе є4сть въ нeмъ: тaкw сотворю2 служaщагw ми2 рaди, не и4мамъ всёхъ погуби1ти рaди є3гw2. И# и3зведY и3з8 їaкwва сёмz, и3 и3з8 їyды, и3 наслёдитъ г0ру с™yю мою2, и3 наслёдzтъ и3збрaнніи мои2, и3 раби2 мои2, и3 вселsтсz тaмw. И# бyдутъ въ дубрaвэ њгр†ды стадHмъ, и3 ю3д0ль ґхHрскаz въ пок0ище говsдwвъ лю1демъ мои6мъ, и5же взыскaша менE. Вh же њстaвившіи мS, и3 забывaющіи г0ру с™yю мою2, и3 ўготовлsющіи дeмwну трапeзу, и3 и3сполнsющіи щaстію растворeніе: Ѓзъ предaмъ вaсъ под8 мeчь, вси2 заклaніемъ падeте: ћкw звaхъ вaсъ, и3 не послyшасте: глаг0лахъ, и3 преслyшасте, и3 сотвори1сте лукaвое предо мн0ю, и3 ±же не хотёхъ, и3збрaсте. Сегw2 рaди тaкw глаг0летъ гDь: сE раб0тающіи ми2 ћсти бyдутъ, вh же взaлчете. СE раб0тающіи ми2 пи1ти бyдутъ, вh же возжaждете: СE раб0тающіи ми2 возрaдуютсz, вh же посрамитeсz: сE раб0тающіи ми2 возвеселsтсz въ весeліи сeрдца, вh же возопіeте въ болёзни сeрдца вaшегw, и3 t сокрушeніz дyха восплaчетесz. Њстaвите бо и4мz вaше въ насыщeніе и3збр†ннымъ мои6мъ, вaсъ же и3збіeтъ гDь. Раб0тающымъ же мнЁ наречeтсz и4мz н0вое, Е$же бlгослови1тсz на земли2: бlгословsтъ бо бGа и4стиннаго.

Прокjменъ, pал0мъ р}i, глaсъ д7:

Пyть зaповэдей твои1хъ тек0хъ, є3гдA разшири1лъ є3си2 сeрдце моE.

Стjхъ: Законоположи2 мнЁ гDи пyть њправдaній твои1хъ.

Въ четверт0къ вeчера nбhчное стіхосл0віе. На ГDи воззвaхъ, постaвимъ стіхHвъ ѕ7, и3 поeмъ стіхи6ры подHбны господи1на їHсифа. Глaсъ д7.

Под0бенъ: Звaнный свhше:

Ґпcльскаz дв0ица сщ7eннэйшаz, є3ди1наго тS t трbцы вёдущи хrтE, нhнэ тоб0ю посылaетсz, привести2 жребS под8zрeмнича сhна, ћкоже пи1сано є4сть: на нeмже смирszсz всsдеши бlгоутр0бне, въ вhшнихъ в0лею, сэдaлище всBмъ лю1бzщымъ тS ўготовлsz, и3 въ безсловє1сныz прони1кшыz, ўмоврeднw сл0ве стр†сти, словє1сныz содэвaеши, њсaнна тебЁ взывaющыz.

Пріими2 сіHне цRS, сE тебЁ кротчaйшій в0лею предстaнетъ, воскреси1вый лaзарz и3 разруши1вый смeрти г0рькое цaрство. Мн0жество бGособрaнное сщ7eнныхъ монaхwвъ, съ прост0ю чaдію собери1тесz, ўсрёсти съ вaіемъ хrтA, зовyще: бlгословeнъ грzдhй сп7сти2 р0дъ человёчь, стrтію кrтA, и3 безстрaстіе всBмъ подaти за блaгость.

И$на стіхи1ра под0бна господи1на fе0дwра, глaсъ }.

Под0бенъ: И$же во є3дeмэ:

На серафjмэхъ стрaшныхъ, въ вhшнихъ хrтE носи1мый, ћкw бGъ же, и3 всёхъ творeцъ, сaмъ на жребS на земли2 всёсти и4деши, ћкw сhй по нaмъ человёчески. Виfaніа весели1тсz, пріи1мши тS сп7се: їеrли1мъ рaдуетсz, ћкw чazй тS пріsти: смeрть ўмертви1сz, пред8wщути1вши лaзарz, пріити2 и3з8 мeртвыхъ: и3 мы2 съ вaіами срётеніе совершaюще въ рaдости, воспэвaимъ держaву бlгости твоеS гDи.

И# въ минeи G. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ.

Прокjменъ, pал0мъ рf7i, глaсъ ѕ7:

Ко гDу внегдA скорбёти ми2 воззвaхъ, и3 ўслhша мS.

Стjхъ: ГDу и3збaви дyшу мою2 t ўстeнъ непрaведныхъ, и3 t љзhка льсти1ва.

БытіS чтeніе. (ГлавA м7ѕ, ст. №-з7.)

Востaвъ ї}ль сaмъ и3 вс‰ с{щаz є3гw2, пріи1де ко клaдzзю клsтвенному, и3 пожрE жeртву бGу nц7A своегw2 їсаaка. Речe же бGъ ко ї}лю въ видёніи н0щію, глаг0лz: їaкwве, їaкwве. џнъ же речE: чт0 є3сть; Џнъ же речE є3мY: ѓзъ є4смь бGъ nтцє1въ твои1хъ, не ўб0йсz и3зhти во є3гЂпетъ: въ kзhкъ бо вeлій сотворю1 тz тaмw. И# ѓзъ сни1ду съ тоб0ю во є3гЂпетъ, и3 ѓзъ возведy тz до концA: и3 їHсифъ возложи1тъ рyки сво‰ на џчи твои2. Востa же їaкwвъ t клaдzзz клsтвеннагw: и3 взsша сhнове ї}лz nтцA своего2, и3 стzжaніе, и3 жєны2 сво‰ на колесни6цы, ±же послA їHсифъ взsти є3го2. И# взeмше и3мBніz сво‰, и3 всE стzжaніе, є4же стzжaша въ земли2 ханаaнстэй, внид0ша во є3гЂпетъ їaкwвъ, и3 всE сёмz є3гw2 съ ни1мъ: Сhнове, и3 сhнове сынHвъ є3гw2 съ ни1мъ: дщє1ри, и3 дщє1ри дщeрей є3гw2, и3 всE сёмz своE введE во є3гЂпетъ.

Прокjменъ, pал0мъ Rк, глaсъ ѕ7:

ГDь да сохрани1тъ тS t всsкагw ѕлA, сохрани1тъ дyшу твою2 гDь.

Стjхъ: Возвед0хъ џчи мои2 въ г0ры, tню1дуже пріи1детъ п0мощь моS.

При1тчей чтeніе. (ГлавA к7г, ст. є7i-lє. ГлавA к7д, ст. №-є7.)

Сhне, ѓще премyдро бyдетъ сeрдце твоE, возвесели1ши моE сeрдце. И# пребyдутъ въ словесёхъ твои1хъ ўстнЁ къ мои6мъ ўстнaмъ, ѓще пр†ва бyдутъ. Да не ревнyетъ сeрдце твоE грёшникwмъ, но въ стрaсэ гDни бyди вeсь дeнь. Ѓще бо соблюдeши |, бyдутъ ти2 внyцы, и3 ўповaніе твоE не tстyпитъ. Слyшай сhне, и3 премyдръ бывaй, и3 и3справлsй мы6сли твоегw2 сeрдца. Не бyди вінопjйца, нижE прилагaйсz къ сложeніємъ и3 куповaніємъ мsсъ: Всsкъ бо піsница и3 блудни1къ њбнищaетъ, и3 њблечeтсz въ раздр†ннаz, и3 въ р{бища всsкъ сонли1вый. Слyшай сhне nтцA роди1вшаго тS, и3 не презирaй, є3гдA состарёетсz мaти твоS. И$стину стzжи2, и3 не tри1ни мyдрости, и3 ўчeніz, и3 рaзума. Д0брэ воспитовaетъ nтeцъ прaведенъ, њ сhнэ же премyдрэмъ весели1тсz душA є3гw2: Да весели1тсz nтeцъ и3 мaти њ тебЁ, и3 да рaдуетсz р0ждшаz тS. Дaждь ми2 сhне твоE сeрдце, џчи же твои2 мо‰ пути6 да соблюдaютъ. Сосyдъ бо сокрушeнъ чуждjй д0мъ, и3 студенeцъ тёсенъ чуждjй. Сeй бо вск0рэ поги1бнетъ, и3 всsкій законопрестyпникъ потреби1тсz. КомY г0ре; комY молвA; комY сyдове; комY г0рєсти и3 св†ры, комY сокрушє1ніz вотщE; комY си1ни џчи; Не пребывaющымъ ли въ вінЁ; и3 не назирaющымъ ли, гдЁ пи1рове бывaютъ: Не ўпивaйтесz він0мъ, но бесёдуйте къ человёкwмъ прaвєднымъ, и3 бесёдуйте въ прох0дэхъ ѓще бо на чaшы и3 стклsницы вдaси џчи твои2, послэди2 и4маши ходи1ти нажaйшій бэли1льнагw дрeва. Послэди1 же ћкw t ѕмjz ўsзвенъ прострeтсz, и3 ћкоже t керaста разливaетсz є3мY ћдъ. Џчи твои2 є3гдA ќзрzтъ (женY) чуждyю, ўстA тво‰ тогдA возглаг0лютъ стр0пwтнаz: И# возлsжеши ћкw въ сeрдцэ м0рz, и3 ћкоже к0рмчій во мн0зэ волнeніи. Речeши же: би1ша мS, и3 не поболёхъ, и3 поругaшасz ми2, ѓзъ же не разумёхъ: когдA ќтро бyдетъ, да шeдъ взыщY, съ ни1миже сни1дусz. Сhне, не ревнyй мужє1мъ ѕлы6мъ, нижE возжелёй бhти съ ни1ми: Лжaмъ бо поучaетсz сeрдце и4хъ, и3 болBзни ўстнЁ и4хъ глаг0лютъ. Съ премyдростію зи1ждетсz д0мъ, и3 съ рaзумомъ и3справлsетсz: Съ чyвствіемъ и3сполнsютсz сокрHвища t всsкагw богaтства честнaгw и3 д0брагw. Лyчше мyдрый крёпкагw, и3 мyжъ рaзумъ и3мёzй земледёльца вели1ка.

На стіх0внэ самоглaсенъ днE, глaсъ }:

Богaтагw неми1лостивагw под0біz, и3 неподaтнагw нрaва, и3збaви мS хrтE б9е, кrт0мъ твои1мъ њчищeніе грэхHвъ нaшихъ сотвори1вый: лaзарz же ни1щагw бlгодaрственному терпёнію, ревни1телz покажи2, и3 нёдръ патріaрха ґвраaма не tчужди2 менE, вели1кіz рaди твоеS млcти. Двaжды.

М§нченъ: М§нцы гDни, всsкое мёсто њсвzщaете, и3 всsкъ недyгъ врачyете: и3 нhнэ моли1те, и3збaвитисz сэтeй врaжіихъ, душaмъ нaшымъ, м0лимсz.

Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ:

Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE:

Q преслaвнагw чудесE! Q тaинства н0вагw! Q ўжaснагw начинaніz! Дв7а глаг0лаше, на кrтё тz ћкw ви1дэ посредЁ двою2 разбHйнику њбёшена, є3г0же неболёзненнw ўжaснw породи2, плaкаше глаг0лющи: ўвы2 мнЁ чaдо любeзнэйшее, кaкw тS лю1тый нар0дъ и3 небlгодaрный ко кrтY пригвозди2;

Въ пzт0къ вaій, на ќтрени трbчны глaса. По №-мъ стіхосл0віи сэдaльны кrтныz nсмоглaсника. По в7-мъ же стіхосл0віи глаг0лемъ настоsщій сэдaленъ, господи1на їHсифа, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ск0рw предвари2:

Дв0ица посылaетсz ўчени6къ привести2 жребS, ћкоже пи1сано є4сть, на нeже хrт0съ всёдъ красeнъ вни1детъ, хвалY t младeнєцъ пріsти б9eственную. Сего2 u5бо срёсти и4демъ тщaтельнw, вBтви добродётелей томY приносsще дэsній.

Слaва, т0йже. И# нhнэ, кrтобGор0диченъ.

Под0бенъ: Дв7о пренепор0чнаz, м™и хrтA бGа, nрyжіе пр0йде твою2 прес™yю дyшу, є3гдA распинaема ви1дэла є3си2 в0лею, сн7а и3 бGа твоего2: є3г0же бlгословeннаz молsщи не престaй, прощeніе прегрэшeній во врeмz постA, нaмъ даровaти.

По G-мъ стіхосл0віи сэдaленъ господи1на fе0дwра. Глaсъ }.

Под0бенъ: Воскрeсъ и3з8 мeртвыхъ:

Дв0ица ўчени6къ посылaетсz днeсь, жребS привести2 вLцэ всёхъ: грzдeтъ всёсти, носи1мый серафjмскими мн0жествы. Начинaетъ боsтисz лaзаремъ, міродeржица всеsдица смeрть, пeрвэе плэни1вшаz р0дъ человёческій.

Слaва, т0йже. И# нhнэ, кrтобGор0диченъ.

Под0бенъ: При стrти сн7а чcтаz стоsщи, рыдaющи г0рькw восклицaше пёсньми: кaкw тS нем0лчнw ѓгGльскими пёсньми славосл0вимаго, дёти є3врeйстіи, ўвы2 мнЁ, пілaтову суди1щу сн7е предстaвиша; пэсносл0влю твоE сл0ве мн0гое и3 неизречeнное бlгоутр0біе.

КанHнъ минeи: и3 трипёснецъ господи1на їHсифа. И# стіхосл0витсz пёснь. Глaсъ д7.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Возсіsй ми2 гDи свётъ:

На кrтЁ гDи твоeмъ ўснyвъ, преложи1лъ є3си2 на с0нъ вLко смeрть. Вопи1лъ бо є3си2: дрyгъ лaзарь ќспе, но п0йдемъ возбуди1ти є3го2 нhнэ.

ПрорHкъ проповBданіz и3сполнsz проречє1ніz, въ пророкоубjйственный грaдъ хrтE щeдрый пришeлъ є3си2, ўбіeнъ бhти в0лею, ўбіeнна мS тлeю, сп7сaz.

Тёло непокори1вое сл0ву повинyвше, воздержaніемъ и3 мольбaми, монaси и3 простjи лю1діе хrтA ўсрsщите, на жребS всёдша, грzдyща же пострадaти.

БGор0диченъ: Кроплeніемъ млcти твоеS нап0й пречcтаz, и3зс0хшую мою2 мhсль, плaменемъ грэхA и3 ўгашeнный сeрдца моегw2 вожжи2 свёщникъ, двeре свёта.

И$ный господи1на fе0дwра. Глaсъ }.

Їрм0съ: Мрaкъ души2 моеS:

Дв0ицу ў§нкъ твои1хъ, внегдA хотёлъ є3си2 дости1гнути въ виfaнію хrтE, посылaеши привести2 тебЁ жребS, на нeже никт0же t человBкъ всёде: кромё бо тебE сп7се никт0же безсловє1сныz kзhки повинY.

Сни1десz їудewвъ t їеrли1ма въ виfaнію мн0жество, и3 съ ср0дницами лaзаревыми днeсь стрaждутъ: наyтріе же разумёвше сего2 и3з8 гр0ба скaчуща, дви1жутсz на ўбіeніе хrт0во.

Трbченъ: Трbце прес™az џ§е, и3 сн7е, и3 дш7е вседётельный, бlжeнное б9ество2, безначaльное существо2, и3 трисіsнный свёте, всезри1тельнаz держaво, рабы6 тво‰ сохрани2.

БGор0диченъ: На кrтё тz ви1дzщи пригвождeнна гвоздьми2 хrтE м™и твоS, и3 и3з8 рeбръ жив0тныхъ текyщую кр0вь и3 в0ду, ўzзвлsшесz м™рнимъ милосeрдіемъ, сн7а бо тS познA своего2.

Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.

СE ўгот0васz хrт0съ предстaти їеrли1му, и5же въ горaхъ вси2 и3 пустhнzхъ, собери1тесz монaси, того2 рaдостію ўсрёсти, со всeю поднбcною.

Їрм0съ: Мрaкъ души2 моеS разжени2 свэтодaвче хrтE б9е, началор0дную тьмY и3згнaвъ бeздны, и3 дaруй ми2 свётъ повелёній твои1хъ сл0ве, да ќтренюz слaвлю тS.

Пёснь }.

Їрм0съ: ЗемлS и3 вс‰ ±же на нeй:

Воскrніе и3 жив0тъ и3мyще жєны2 любeзное, что2 рыдaете г0рькw; и4детъ њживи1ти бли1жнzго дрyга, свои1мъ воскrніемъ, востaніе всёхъ провозвэщazй, всёхъ бlгодётель.

Жили6ща монaхwвъ собери1тесz ћкw ѓгнцы словeсніи, началопaстырz хrтA ўсрsщите, нhнэ вBтви носsще: предгрzдeтъ в0лею, ћкw ѓгнецъ заклaтисz гDь, ћкw да t в0лча и3змeтъ мучи1тельства.

Грzдyщу ти2 къ виfфагjи, топтaніе твои1хъ н0гъ, врaгъ њщущaше ѓдъ, и3 ногaма лaзаревыма прикасaшесz, глаг0лz: ѓще восх0щетъ звaти тS жи1знь, не њблэни1сz, но и3зhди: разумёхъ бо моE разрушeніе вск0рэ.

БGор0диченъ: Свzщeнніи глaси тS прbр0кwвъ проповёдуютъ њбрaзнw, двeрь, и3 г0ру, и3 сёнь, зeмлю с™yю, свётлый џблакъ: и3з8 негHже сyщымъ во тьмЁ и3 сёни сэдsщымъ, возсіS сlнце, дв7о, є3ди1нъ свэтодaтель.

И$ный.

Їрм0съ: ЃгGли и3 нб7сA:

Дв0ица ў§нкъ п0сланнаz привести2 под8zрeмника на џблацэхъ восходsщему, є3г0же вс‰ пою1тъ, и3 превозн0сzтъ во вс‰ вёки.

При двeрехъ хrт0съ, пр0чее виfaніе не сётуй: въ рaдость бо преложи1тъ плaчь тв0й, твоE воспитaніе воздви1гъ лaзарz и3з8 гр0ба, пою1ща и3 превозносsща хrтA во вёки.

Бlгослови1мъ nц7A, и3 сн7а, и3 с™aго д¦а, гDа.

Е#ди1нъ бGъ ќбw трbца, ни nц7Y и3зступи1вшу въ сн7овство2, нижE сн7у премэни1вшусz во и3схождeніе: но св0йствєннаz и3 nбоE, свётъ бGа три2, слaвлю во вёки.

БGор0диченъ: Е#ди1на нетлённаz раждaеши, є3ди1на дои1ши мLнца небрaчнаz, є3ди1на зижди1телz раждaеши и3 вLку твоего2, ѓще и3 м™рь и3 рабA: тS дв7о м™и поeмъ во вёки.

Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Сады2 добродётелей, и3 чyвственнw вётвьми ћкw сугyба хrтA ўгот0вимсz вси2 пріsти, носи1ма на жребsти: є3г0же превозн0симъ во вс‰ вёки.

Хвaлимъ, бlгослови1мъ, покланsемсz гDни:

Їрм0съ: ЃгGли и3 нб7сA, на пrт0лэ слaвы сэдsщаго и3 ћкw бGа непрестaннw слaвимаго, бlгослови1те, п0йте и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Ћкw сотвори2 мнЁ:

СE предвозгласи1лъ є3си2 ї}се, взhдемъ ко грaду с™0му, и3 рукaма ўбjйцъ вои1стинну предaмсz кrтY, ўби1тисz пл0тію.

T смeрти хотS сл0ве, восхи1тити дрyга твоего2, пл0тію ўмертви1тисz нaсъ рaди пригвождaешисz, человёки њбезсмертвлsz вBрныz, є3ди1не безсмeртне.

В†іа цэломyдріz принесeмъ хrтY, на жребsти смири1вшусz пл0тію, и3 рцeмъ є3мY: на стrть пришeдый, бlгословeнъ є3си2 сп7се.

БGор0диченъ: Стрaшное твоE рождeніе, бцdе м™и хrтA: тёмже тS бlжи1мъ вёрнw, и3 слaвимъ чeстнw, р0дове родHвъ во вёки, ґми1нь.

И$ный.

Їрм0съ: Проzвлeнное на горЁ:

Нhнэ посылaz ў§нки2, хrт0съ речE: tрэши1вше мнЁ жребS приведи1те всёсти, да разрэшY kзhки t безсловeсіz, и3 покорю2 ћкw сн7ъ nц7Y.

Грzдeтъ гDь, tвeрзи тво‰ двє1ри виfaніе, пріими2 вёрою вLку: и4бо грzдeтъ воскреси1ти t гр0ба лaзарz, ћкw є3ди1нъ всеси1ленъ.

Трbченъ: Трисіsнное гDи твоегw2 є3диноначaліz, свётлыми сіsньми, ќмъ нaшъ њблистaz, t лeсти многоwбрaзныz њбращaетъ нaсъ къ соедини1тельному њбожeнію.

Рaдуйсz палaто всёхъ цRS, є4юже цrтво нбcное tвeрзесz сyщымъ на земли2, бцdе дв7о, и3 со ѓгGлы житіE.

Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Въ пустhнzхъ и3 горaхъ, и3 въ вертeпэхъ сyщіи, пріиди1те собери1тесz съ нaми ваіен0сцы, срёсти цRS и3 вLку: грzдeтъ бо сп7сти2 дyшы нaшz.

Їрм0съ: Проzвлeнное на горЁ законопол0жнику во nгни2 и3 купинЁ, ржcтво2 приснодв7ы въ нaше вёрныхъ сп7сeніе, пёсньми нем0лчными величaемъ.

Свэти1ленъ глaса.

На стіх0внэ самоглaсенъ днE, двaжды. Глaсъ №. Творeніе львA царS.

Презрёвши душE моS б9eственныхъ помaзаній, њб8sта былA є3си2 козньми2 врагA, свои1мъ хотёніемъ предaвшисz тли2, и3 њтzгчи1вшисz t грэхA мн0гагw, бGоткaнную nдeжду њскверни1ла є3си2. И# неукрaшену цaрскому брaку сотвори1ла є3си2. Но да не со грэх0мъ привлечeшисz, и3 покровeнна nдeждею страстeй возлeгши, вины2 вх0да воздaси, и3 черт0га и3згнaна бyдеши, сп7су возопjй: стрaшное џко, пріимhй є4же є4смь, и3 є4же бhлъ є3си2 не њстaвивый, и3 прeжде кrтA хламЂдою поругaніz, менE рaди њблекjйсz, врeтище моE раст0ргни, и3 въ весeліе њблецы2, и3 тьмы2 внёшніz, и3 плaча вёчнагw и3збaви мS, и3 поми1луй мS.

М§нченъ: Стrтотeрпцы хrтHвы, пріиди1те лю1діе вси2 почти1мъ, пёсньми и3 пёньми дух0вными, свэти6ла мjра, и3 проповёдники вёры, и3ст0чники приснотекyщыz, и3з8 ни1хже и3стекaютъ вBрнымъ и3сцэлє1ніz. Тёхъ мlтвами хrтE б9е нaшъ, ми1ръ дaруй мjрови твоемY, и3 душaмъ нaшымъ вeлію млcть.

Слaва, глaсъ }:

Душеполeзную соверши1вше четыредесsтницу, и3 с™yю седми1цу стrти твоеS, пр0симъ ви1дэти чlвэколю1бче, є4же прослaвити въ нeй вели6чіz тво‰, и3 неизречeнное нaсъ рaди смотрeніе твоE, є3диномyдреннw воспэвaюще: гDи слaва тебЁ.

И# нhнэ, пaки т0йже.

И# пр0чее послёдованіе ћкw nбhчно.

На ѕ7-мъ часЁ тропaрь прbр0чества. Глaсъ G:

Нестерпи1мый є4сть гDи, гнёвъ на грёшники прещeніz твоегw2, и3 нёсмы дост0йни воззрёти, и3 проси1ти t тебE млcти: да не ћростію твоeю, ни гнёвомъ твои1мъ погуби1ши нaсъ, и5хже t земли2 рук0ю твоeю создaлъ є3си2.

Прокjменъ, pал0мъ рк7а. Глaсъ д7:

Д0му рaди гDа бGа нaшегw взыскaхъ бlг†z тебЁ.

Стjхъ: Возвесели1хсz њ рeкшихъ мнЁ: въ д0мъ гDнь п0йдемъ.

Прbр0чества и3сaіина чтeніе. (ГлавA …ѕ ст. ‹-к7д.)

Весели1сz їеrли1ме, и3 торжествyйте въ нeмъ вси2 лю1бzщіи є3го2, и3 живyщіи въ нeмъ рaдуйтесz вкyпэ съ ни1мъ рaдостію, вси2 є3ли1цы плaкасте њ нeмъ, Да ссeте и3 насhтитесz t сосцA ўтэшeніz є3гw2, да ссaвше насладитeсz t вх0да слaвы є3гw2. Ћкw сі‰ глаг0летъ гDь: сE ѓзъ ўклонsю на нS, ѓки рэкY ми1ра, и3 ѓки пот0къ наводнsемый, слaву kзhкwвъ: дёти и4хъ на рaмена взsты бyдутъ, и3 на колBну ўтёшатсz. Ћкоже ѓще кого2 мaти ўтэшaетъ, тaкw и3 ѓзъ ўтёшу вы2, и3 во їеrли1мэ ўтёшитесz. И# ќзрите, и3 возрaдуетсz сeрдце вaше, и3 кHсти вaшz ћкw травA прозsбнутъ: и3 познaетсz рукA гDнz боsщымсz є3гw2, и3 запрети1тъ непокарsющымсz. Сe бо гDь, ћкw џгнь пріи1детъ, и3 ћкw бyрz колесни6цы є3гw2, воздaти ћростію tмщeніе своE, и3 прещeніе во плaмени џгненнэ. Nгнeмъ бо гDнимъ суди1тисz бyдетъ всS землS, и3 мечeмъ є3гw2 всsка пл0ть: мн0зи ћзвени бyдутъ t гDа. Њчищaющіисz и3 њсвzщaющіисz въ вертогрaдэхъ, и3 въ преддвeріихъ kдyщіи мsсо свин0е, и3 мeрзwсти, и3 мhшы, вкyпэ поги1бнутъ, речE гDь. И# ѓзъ дэлA и4хъ и3 помышлeніz и4хъ вёмъ и3 грzдY собрaти вс‰ нар0ды и3 kзhки, и3 пріи1дутъ, и3 ќзрzтъ слaву мою2: И# њстaвлю на ни1хъ знaменіе, и3 послю2 t ни1хъ спасeныхъ во kзhки, въ fарсjсъ, и3 въ фyдъ, и3 въ лyдъ, и3 въ мос0хъ, и3 въ fовeль, и3 во є3ллaду, и3 во џстровы д†льныz, и5же не слhшаша и4мене моегw2, нижE ви1дэша слaву мою2: и3 возвэстsтъ слaву мою2 во kзhцэхъ. И# приведyтъ брaтію вaшу t всёхъ kзы6къ дaръ гDви, съ к0ньми и3 колесни1цами и3 съ носи1лами мскHвъ, под8 сёньми во с™hй грaдъ їеrли1мъ, речE гDь: ѓки бы принесли2 сhнове ї}лєвы жє1ртвы сво‰ мнЁ со pалмы2 въ д0мъ гDнь. И# t тёхъ поймY себЁ жерцы2 и3 леvjты, речE гDь. Ћкоже бо нб7о н0во, и3 землS новA, ±же ѓзъ творю2, пребывaютъ предо мн0ю, глаг0летъ гDь: тaкw стaнетъ сёмz вaше, и3 и4мz вaше. И# бyдетъ мцcъ t мцcа, и3 суббHта t суббHты, пріи1детъ всsка пл0ть поклони1тисz предо мн0ю во їеrли1мъ, речE гDь. И# и3зhдутъ: и3 ќзрzтъ трyпы человёкwвъ преступи1вшихъ мнЁ, чeрвь бо и4хъ не скончaетсz, и3 џгнь и4хъ не ўгaснетъ, и3 бyдутъ въ поз0ръ всsкой пл0ти.

Прокjменъ, pал0мъ рк7в, глaсъ ѕ7:

Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ.

Стjхъ: Къ тебЁ возвед0хъ џчи мои2 живyщему на нб7си2.

Въ пzт0къ вeчера, во свэти1льничное nбhчное стіхосл0віе. На ГDи воззвaхъ, постaвимъ стіхHвъ, ‹. И# поeмъ самоглaсенъ днE двaжды, и3 м§нченъ: и3 првdнагw лaзарz самоглaсныхъ є7, творsще | сeдмь. Самоглaсенъ, глaсъ }:

Душеполeзную соверши1вше четыредесsтницу, и3 с™yю седми1цу стrти твоеS, пр0симъ ви1дэти чlвэколю1бче, є4же прослaвити въ нeй вели6чіz тво‰, и3 неизречeнное нaсъ рaди смотрeніе твоE, є3диномyдреннw воспэвaюще: гDи слaва тебЁ. Двaжды.

М§нченъ: М§нцы гDни моли1те бGа нaшего, и3 и3спроси1те душaмъ нaшымъ мн0жество щедр0тъ, и3 њчищeніе мн0гихъ прегрэшeній, м0лимсz.

Тaже поeмъ с™aгw лaзарz, самоглaсны є7. Творeніе бlгочести1вагw царS, господи1на львA премyдрагw. Глaсъ ѕ7.

ГDи, лaзаревъ хотS гр0бъ ви1дэти, в0лею хотsй во гр0бъ всели1тисz вопрошaлъ є3си2: гдЁ положи1сте є3го2; ўвёдэвъ же, є4же не невёдалъ є3си2, и3 возглашaлъ, є3г0же люби1лъ є3си2: лaзаре грzди2 в0нъ. И# послyша бездыхaнный, дыхaніе даю1щагw є3мY, тебE сп7са душaмъ нaшымъ. Двaжды.

ГDи, на гр0бъ четвероднeвнагw пришeлъ є3си2 лaзарz, и3 над8 гр0бомъ слeзы проліsвъ, мертвецA четвероднeвна возстaвилъ є3си2, клaсе животA. Тёмже смeрть свsзана бhсть глaсомъ: пелєны2 разрэши1шасz рукaми. ТогдA рaдости и3сп0лнисz мн0жество ўчєни1къ, и3 є3ди1но t всёхъ служaшесz соглaсіе: бlгословeнъ є3си2 сп7се, поми1луй нaсъ. Двaжды.

ГDи, глaсъ тв0й разруши2 ѓдово цaрствіе, и3 сл0во влaсти твоеS возстaви и3з8 гр0ба четвероднeвнаго, и3 бhсть лaзарь пакибытіS проwбражeніе сп7си1тельное. Вс‰ возмHжна тебЁ вLко всёхъ цRю2, дaруй рабHмъ твои6мъ њчищeніе, и3 вeлію млcть. Е#ди1ножды.

ГDи, ўвёрити хотS ў§нкHмъ твои6мъ и3з8 мeртвыхъ твоE воскrніе, на гр0бъ лaзаревъ пришeлъ є3си2: и3 возгласи1вшу ти2 сего2, ѓдъ плэни1сz, и3 tпусти2 четвероднeвна, вопію1ща тебЁ: бlгословeнный гDи слaва тебЁ. Е#ди1ножды.

ГDи, поeмь ў§нки2 тво‰, въ виfaнію пришeлъ є3си2, да возстaвиши лaзарz: и3 прослези1всz над8 ни1мъ зак0номъ є3стествA чlвёча, ћкw бGъ того2 четвероднeвна воздви1глъ є3си2, и3 вопіsше ти2 сп7се: бlгословeнный гDи слaва тебЁ.

Слaва, глaсъ }:

Предстaвъ гр0бу лaзареву сп7се нaшъ, и3 возгласи1въ мeртваго, ћкw t снA воскRси1лъ є3си2: tтрzсE тлёніе нетлёніz мaніемъ, и3 и3зhде сл0вомъ, свsзанный ўкр0йми. Вс‰ м0жеши, вс‰ тебЁ раб0таютъ чlвэколю1бче, вс‰ повинyютсz ти2, сп7се нaшъ слaва тебЁ.

И# нhнэ, глaсъ т0йже:

Душеполeзную соверши1вше четыредесsтницу, возопіи1мъ: рaдуйсz грaде виfaніе, nтeчество лaзарево. Рaдуйтесz мaрfа и3 марjа, тогw2 сєстры2, заyтра бо хrт0съ прих0дитъ, њживи1ти глаг0ломъ ўмeршаго брaта: є3гHже глaсъ ўслhшавъ, г0рькій и3 несhтый ѓдъ, стрaхомъ вострепетaвъ, и3 вельми2 возстенaвъ, tпyститъ лaзарz ўкр0йми њбsзана: є3гHже чудеси2 соб0ръ є3врeйскій ўдиви1всz, съ вaіемъ и3 вётвьми того2 срsщутъ, и3 kвsтсz похвалsющіи дёти, є3мyже зави1дzтъ nтцы2. Бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне цRь ї}левъ.

Вх0дъ.

Свёте ти1хій:

Прокjменъ, pал0мъ рк7г, глaсъ ѕ7:

П0мощь нaша во и4мz гDа, сотв0ршагw нб7о и3 зeмлю.

Стjхъ: Ћкw ѓще не гDь бы бhлъ въ нaсъ, да речeтъ u5бо ї}ль.

БытіS чтeніе. (ГлавA м7f, ст. lг, главA н7, ст. №-к7ѕ.)

ПрестA їaкwвъ завэщaz сынHмъ свои6мъ: и3 возложи1въ їaкwвъ н0зэ свои2 на џдръ, ќмре, и3 приложи1сz къ лю1демъ свои6мъ. И# припaдъ їHсифъ на лицE nтцA своегw2, плaкасz (г0рькw) њ нeмъ, и3 њблобызA є3го2. И# повелЁ їHсифъ рабHмъ свои6мъ погребaтелємъ погребсти2 nтцA своего2: и3 погреб0ша погребaтели ї}лz. И# и3сп0лнишасz є3мY четhредесzть днeй, тaкw бо и3счислsютсz днjе погребeніz: и3 плaкасz є3гw2 є3гЂпетъ сeдмьдесzтъ днeй. Е#гдa же преид0ша днjе плaча, глаг0ла їHсифъ къ вельм0жамъ фараHнwвымъ, глаг0лz: ѓще њбрэт0хъ бlгодaть пред8 вaми, рцhте њ мнЁ во ќши фараHну, глаг0люще: Nтeцъ м0й заклs мz прeжде скончaніz (своегw2), глаг0лz: во гр0бэ, є3г0же и3скопaхъ себЁ въ земли2 ханаaни, тaмw мS погреби2 нhнэ u5бо возшeдъ погребY nтцA моего2, и3 возвращyсz. И# рек0ша фараHну по словеси2 їHсифову. И# речE фараHнъ къ їHсифу: взhди, погреби2 nтцA твоего2, ћкоже заклs тz. И# взhде їHсифъ погребсти2 nтцA своего2: и3 совзыд0ша съ ни1мъ вси2 раби2 фараHни, и3 старёйшины д0му є3гw2, и3 вси2 старёйшины земли2 є3гЂпетскіz. И# вeсь д0мъ їHсифовъ, и3 брaтіz є3гw2, и3 вeсь д0мъ nтцA є3гw2, и3 ср0дницы є3гw2: џвцы же и3 волы2 њстaвиша въ земли2 гесeмъ. И# совзыд0ша съ ни1мъ и3 колесни6цы и3 кHнницы, и3 бhсть п0лкъ вели1къ ѕэлw2. И# пріид0ша на гумно2 ґтaдово, є4же є4сть њб8 џнъ п0лъ їoрдaна, и3 рыдaша є3гw2 рыдaніемъ вeліимъ и3 крёпкимъ ѕэлw2: и3 сотвори2 плaчь nтцY своемY сeдмь днeй. И# ви1дэша жи1тели земли2 ханаaнскіz плaчь на гумнЁ ґтaдовэ, и3 рёша: плaчь вели1къ сeй є4сть є3гЂптzнwмъ: сегw2 рaди наречeсz и4мz мёсту томY, плaчь є3гЂпетскъ, є4же є4сть њб8 џнъ п0лъ їoрдaна. И# сотвори1ша є3мY тaкw сhнове є3гw2, ћкоже заповёда и5мъ. И# взsша є3го2 сhнове є3гw2, въ зeмлю ханаaню: и3 погреб0ша є3го2 въ пещeрэ сугyбэй, ю4же стzжA ґвраaмъ, пещeру въ стzжaніе гр0ба t є3фрHна хеттеaнина, прsмw мамврjи. И# возврати1сz їHсифъ во є3гЂпетъ, сaмъ и3 брaтіz є3гw2, и3 вси2 совозшeдшіи погребсти2 nтцA є3гw2. Ви1дэвше же брaтіz їHсифовы, ћкw ќмре nтeцъ и4хъ, рёша: да не когдA воспомzнeтъ ѕл0бу нaшу їHсифъ, и3 воздаsніемъ воздaстъ нaмъ за вс‰ ѕл†z, ±же показaхомъ є3мY. И# пришeдше ко їHсифу, рек0ша: nтeцъ тв0й заклS прeжде кончи1ны своеS, глаг0лz: Тaкw рцhте їHсифу: њстaви и5мъ непрaвду и3 грёхъ и4хъ, ћкw лук†ваz тебЁ показaша, и3 нhнэ пріими2 непрaвду рабHвъ бGа nтцA твоегw2. И# плaкасz їHсифъ, глаг0лющымъ и5мъ къ немY. И# пришeдше къ немY рек0ша: сE мы2 тебЁ раби2. И# речE къ ни6мъ їHсифъ: не б0йтесz, б9ій бо є4смь ѓзъ. Вы2 совэщaсте на мS ѕл†z, бGъ же совэщA њ мнЁ во бlг†z, дабы2 бhло ћкоже днeсь, и3 препитaлисz бы лю1діе мн0зи. И# речE и5мъ: не б0йтесz, ѓзъ препитaю вaсъ, и3 д0мы вaши. И# ўтёши и4хъ, и3 глаг0ла и5мъ по сeрдцу и4хъ. И# всели1сz їHсифъ во є3гЂптэ сaмъ и3 брaтіz є3гw2, и3 вeсь д0мъ nтцA є3гw2: и3 поживE їHсифъ лётъ сто2 дeсzть. И# ви1дэ їHсифъ є3фрeмли дёти до трeтіzгw р0да: и3 сhнове махjра сhна манассjина роди1шасz при бeдрэхъ їHсифовыхъ. И# речE їHсифъ брaтіи своeй, глаг0лz: ѓзъ ўмирaю: посэщeніемъ же посэти1тъ вaсъ бGъ, и3 и3зведeтъ вaсъ t земли2 сеS въ зeмлю, њ нeйже клsтсz бGъ nтцє1мъ нaшымъ, ґвраaму, їсаaку, и3 їaкwву. И# заклS їHсифъ сhны ї}лєвы, глаг0лz: въ посэщeніи, и4мже посэти1тъ вaсъ бGъ, совознеси1те и3 кHсти мо‰ tсю1ду съ вaми. И# скончaсz їHсифъ сhй лётъ стA десzти2: и3 погреб0ша є3го2, и3 положи1ша въ рaцэ во є3гЂптэ.

Прокjменъ, pал0мъ рк7д, глaсъ д7:

Надёющіисz на гDа, ћкw горA сіHнъ не подви1житсz во вёкъ.

Стjхъ: Ћкw не њстaвитъ гDь жезлA грёшныхъ на жрeбій првdныхъ.

При1тчей чтeніе. (ГлавA lа, ст. }-lв.)

Сhне, tверзaй ўстA тво‰ сл0ву б9ію, и3 суди2 вс‰ здрaвw. Tверзaй ўстA тво‰, и3 суди2 прaведнw, разсуждaй же ўб0га и3 нeмощна. ЖенY д0блю кто2 њбрsщетъ, дражaйши є4сть кaменіz многоцённагw таковaz. Дерзaетъ на ню2 сeрдце мyжа є3S: таковaz д0брыхъ корhстей не лиши1тсz. Дёлаетъ бо мyжу своемY бlг†z во всE житіE. Њбрётши в0лну и3 лeнъ, сотвори2 бlгопотрeбное рукaма свои1ма. Бhсть ћкw корaбль кyплю дёющій, и3здалeча собирaетъ себЁ богaтство. И# востаeтъ и3з8 н0щи, и3 дадE бр†шна д0му, и3 дэлA рабhнzмъ. Ўзрёвши село2 купи2: t плодHвъ же рyкъ свои1хъ насади2 стzжaніе. Препоsсавши крёпкw чрeсла сво‰, ўтверди1тъ мhшцы сво‰ на дёло. И# вкуси2, ћкw добро2 є4сть дёлати, и3 не ўгасaетъ свэти1льникъ є3S всю2 н0щь. Лaкти сво‰ простирaетъ на полє1знаz, рyцэ же свои2 ўтверждaетъ на вретено2. И# рyцэ свои2 tверзaетъ ўб0гому, длaнь же прострE ни1щу. Не печeтсz њ сyщихъ въ домY мyжъ є3S, є3гдA гдЁ замeдлитъ: вси1 бо ў неS њдёzни сyть. Сугyба nдэ‰ніz сотвори2 мyжу своемY, t вmсс0на же и3 порфЂры себЁ њдэ‰ніz. Слaвенъ бывaетъ во вратёхъ мyжъ є3S, внегдA ѓще сsдетъ въ с0нмищи со старёйшины жи1тельми земли2. Плащани6цы сотвори2, и3 продадE фінікjанwмъ, њпо‰саніz же хананewмъ. ЎстA сво‰ tвeрзе внимaтельнw и3 зак0ннw, и3 чи1нъ заповёда љзhку своемY. Крёпостію и3 лёпотою њблечeсz, и3 возвесели1сz во дни6 послBдніz. Тёсны стєзи2 д0му є3S: брaшна же лёностнагw не kдE. ЎстA сво‰ tвeрзе мyдрw и3 зак0ннw: Ми1лостынz же є3S возстaви ч†да є3S, и3 њбогати1шасz: и3 мyжъ є3S похвали2 ю5. Мн0ги дщє1ри стzжaша богaтство, мн0ги сотвори1ша си1лу: тh же пред8успёла и3 превознеслaсz є3си2 над8 всёми. Л0жнагw ўгождeніz, и3 сyетныz добр0ты жeнскіz нёсть въ тебЁ: женa бо разyмнаz бlгословeна є4сть. Стрaхъ же гDнь сі‰ да хвали1тъ. Дади1те є4й t плодHвъ ўстeнъ є3S, и3 да хвали1мь бyдетъ во вратёхъ мyжъ є3S.

И# пр0чее послёдованіе преждеwсщ7eнныхъ ћкw nбhчно.

Вёдомо бyди, ћкw t днeсь нижE м§нченъ, нижE бGор0диченъ, нижE nсмоглaсникъ поeтсz, дaже до суббHты с™aгw fwмы2.

Въ т0йже пzт0къ повечeріе глаг0лемъ вели1кое.

На повечeріи поeмъ настоsщій канHнъ, творeніе с™aгw nтцA господи1на ґндрeа кри1тскагw, їеrлимjты. Глaсъ №.

Пёснь №.

Їрм0съ: Пёснь побёдную пои1мъ вси2 бGу, сотв0ршему ди6внаz чудесA, мhшцею выс0кою, и3 спaсшему ї}лz, ћкw прослaвисz.

[Припёвъ: Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Мeртва четвероднeвна воскRси1въ сп7се м0й лaзарz, тли2 и3змэни1лъ є3си2 мhшцею выс0кою, и3 показaлъ є3си2 ћкw си1льный влaсть твою2.

Возгласи1въ лaзарz и3з8 гр0ба, ѓбіе воскRси1лъ є3си2: но ѓдъ д0лэ г0рцэ рыдaше, и3 стенS трепетaше, сп7се, влaсти твоеS.

Прослези1лсz є3си2 гDи, над8 лaзаремъ, показyz воплощeніе смотрeніz твоегw2, и3 ћкw є3стеств0мъ бGъ сhй, є3стеств0мъ по нaмъ бhлъ є3си2 чlвёкъ.

Мaрfины слeзы и3 марjины ўтоли1лъ є3си2 гDи, и3з8 мeртвыхъ лaзарz воскRси1въ сп7се, и3 показaвъ њд¦новлeнна мeртваго влaстію твоeю.

Зак0номъ є3стествA человёча вопроси1лъ є3си2 вLко: гдЁ положeнъ бhсть лaзарь; показyz всBмъ сп7се, и4стинное є4же къ нaмъ смотрeніе твоE.

Заклeпы сокруши1лъ є3си2 тогдA ѓдwвы, возгласи1въ лaзарz, и3 держaву стрsслъ є3си2 борцA, и3 покори1лъ є3си2 прeжде кrтA, трепетaти тебE є3ди1не сп7се.

Свsзнz лaзарz, t ѓда держи1маго вLко, ћкw бGъ предвари1лъ є3си2, и3 разрэши1лъ є3си2 t ќзъ: къ твоемy бо вс‰ си1льне, и4дутъ повелёнію.

Слaва: Nц7A прослaвимъ, сн7а, и3 д¦а, трbцу нераздёльную, во є3ди1ницэ є3стествA, и3 со ѓгGлы ю5, ћкw є3ди1наго несоздaннаго бGа славосл0вимъ.

БGор0диченъ: Непрел0жнw родилA є3си2 дв7о м™и создaтелz є3стествA, t с™aгw д¦а по бlговолeнію џ§у бhвша є4же є3смы2, кромЁ и3змэнeніz и3 смэшeніz.

Пёснь в7.

Їрм0съ: Вонми2 нб7о и3 возглаг0лю, и3 воспою2 хrтA, є3ди1наго чlвэколю1бца.

Слaва тебЁ возгласи1вшему т0кмw, и3 и3з8 гр0ба мeртва четвероднeвна дрyга воздви1гшему лaзарz.

Ўслhша глaса твоегw2 бездyшный, и3 њдушевлeнъ t мeртвыхъ востA ѓбіе, слaвz тS гDи.

Повелёніе живон0снагw глaса твоегw2 пріи1мъ, смердsщій востA t гр0ба, сп7се м0й, лaзарь.

Прослези1лсz є3си2 над8 дрyгомъ сп7се м0й, ўвэрsz нaше, ћкоже носи1лъ є3си2, є3стество2, и3 сего2 воскRси1лъ є3си2.

ВострепетA ћкоже ви1дэ ѓдъ, пaки текyща ѓбіе свsзана ўкр0йми, глaсомъ къ здёшнему животY.

Ўжас0шасz є3врeйстіи нар0ди є3гдA возгласи1въ сп7се, воскRси1лъ є3си2 сл0вомъ смердsщаго лaзарz.

Сотрzс0шасz сокрHвища ѓдwва, ћкw њдушевлeнъ бhсть ѓбіе ни1зу лaзарь, тогдA глaсомъ њживи1вшагw.

Пёснь G.

Їрм0съ: Кaмень, є3г0же небрег0ша зи1ждущіи, сeй бhсть во главY ќгла. Т0й є4сть кaмень, на нeмже ўтверди2 цRковь хrт0съ, ю4же t kзы6къ и3скупи2.

Чyдо стрaнное и3 преслaвное, кaкw создaтель всёхъ, є4же не невёдzше, ћкw не вёдый вопрошaше: гдЁ лежи1тъ, є3г0же рыдaете; гдЁ погребeсz лaзарь, є3г0же помaлэ и3з8 мeртвыхъ жи1ва вaмъ воскRшY ѓзъ;

Кaмень, є3г0же тебЁ привали1ша погрeбшіи тS, сего2 взsти ї}съ повелёвъ, ѓбіе воскRси1 тz, возгласи1въ тебЁ: лaзаре востaни, грzди2 ко мнЁ, да твоегw2 ѓдъ ўстраши1тсz глaса.

Мaрfа и3 марjа гDи, рыдaньми вопіsстэ: сE є3г0же люби1лъ є3си2 четвероднeвенъ смерди1тъ: ѓще бы є3си2 бhлъ здЁ, тогдA не бы2 ќмерлъ лaзарь. Но ћкw неразлyченъ вездЁ, сего2 ѓбіе возгласи1въ воздви1глъ є3си2.

Проліsвъ над8 дрyгомъ слeзы смотрeніz рaди, показaлъ є3си2 пл0ть t нaсъ взeмлемую, существ0мъ не мнёніемъ сп7се, соедини1вшуюсz тебЁ, и3 ћкw чlвэколю1бецъ бGъ, сего2 ѓбіе возгласи1въ воздви1глъ є3си2.

Ўвы2 мнЁ вои1стинну, нhнэ погиб0хъ, вопіsше ѓдъ, си1це возглашaше смeрти глаг0лz: сE назwрzни1нъ дHльнzz подвизA, и3 ўтр0бу мою2 посэкaz, бездыхaнна мeртва возгласи1въ воздви1же.

ГдЁ є3врeйское безyміе; гдЁ невёріе; док0лэ чуждjи, док0лэ лестцы2, зритE ўмeршаго глaсомъ и3сходsща, и3 не вёруете хrтY, вои1стинну сhнове тьмы2 вси2 вы2.

Слaва: Е#ди1наго t трbцы вёмъ тS, ѓще и3 воплоти1лсz є3си2, є3ди1наго и3 слaвлю, сн7а воплощeнна, t бцdы безсёменнw прозsбшаго, и3 со nц7eмъ и3 д¦омъ є3ди1наго сн7а славосл0вима.

БGор0диченъ: Стрaнное и3 стрaшное видёніе смотрeніz, є4же предзрёша нел0жніи прbр0цы дв7у бцdу: безсёменнw ќбw зачeншую, и3 нетлённw р0ждшую бGа, пребывaющую же по ржcтвЁ чcтую.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Взsтсz сlнце, и3 лунA стA въ чи1нэ своeмъ, вознeслсz є3си2 долготерпэли1ве на дрeво, и3 водрузи1лъ є3си2 на нeмъ цRковь твою2.

Прослези1лсz є3си2 гDи над8 лaзаремъ, показaвъ ћкw человёкъ є3си2, и3 воздви1глъ є3си2 вLко ўмeршаго, и3 показaлъ є3си2 лю1демъ, ћкw сн7ъ є3си2 б9ій.

Бездыхaнный ўслhша повелёніе твоE, грzди2 в0нъ лaзаре, текjй востaше съ пеленaми, и3 скакaше, бlже, показyz держaву твою2.

Мaрfины слeзы и3 марjины ўтоли1лъ є3си2 хrтE б9е, возгласи1въ лaзарz самовлaстнw, воздви1глъ є3си2 глaсомъ, и3 поклони1сz тебЁ.

Прослези1всz ћкw человёкъ над8 лaзаремъ, воздви1глъ є3си2 є3го2 ћкw бGъ. Вопроси1лъ є3си2: гдЁ погребeсz четвероднeвный; ўвэрsz бlже, вочlвёченіе твоE.

Стrти знaмєніz и3 кrтA твоегw2, ўвэрsти хотS бlже, ѓдово несhтное чрeво растерзaвъ, возстaвилъ є3си2 ћкw бGъ четвероднeвнаго.

Кто2 ви1дэ, кто2 слhша, ћкw востA человёкъ мeртвый смердsщій; и3ліA ќбw воздви1же и3 є3ліссeй, но не t гр0ба, но нижE четвероднeвна.

Поeмъ твоE гDи, могyтство, поeмъ и3 стrти хrтE: џнэмъ бо ћкw бlгоутр0бенъ чудодёйствовалъ є3си2, си1ми же смотри1тельнw ћтъ є3си2 ћкw человёкъ.

БGъ є3си2 и3 человёкъ, и4стинствуzй вещьми2 и3 и3мены2, предстaлъ є3си2 гр0бу пл0тію сл0ве, и3 воздви1глъ є3си2 ћкw бGъ четвероднeвнаго.

Ўжас0шасz вLко, є3врeйстіи нар0ди, ћкw ви1дэша востaвша мeртва и3з8 гр0ба лaзарz со глaсомъ твои1мъ, и3 пребhша непокорли1ви чудесє1мъ твои6мъ.

Слaва: Безначaльнw возсіsлъ є3си2 t nц7A твоегw2, ћкw є3ди1нъ сhй t трbцы сп7се, въ лёто въ д©э и3з8 дв7ственныхъ ты2 прошeлъ є3си2 кровeй, пл0ть взeмъ пресyщественный.

БGор0диченъ: Зачaтіе безсёменное бцdы, ржcтво2 кромЁ стрaсти тлёніz: бGъ бо nбо‰ чудодёйствовавый и3стощи2 себE, да нaмъ соедини1тсz.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Тв0й ми1ръ дaждь нaмъ сн7е б9ій, и3н0гw бо рaзвэ тебE бGа не знaемъ, и3 и4мz твоE и3менyемъ, ћкw бGъ живhхъ и3 мeртвыхъ є3си2.

Жи1знь сhй гDи, и3 свётъ и4стинный, лaзарz возгласи1въ воскRси1лъ є3си2: ћкw си1ленъ бо всBмъ показaлъ є3си2, ћкw бGъ живhхъ и3 мeртвыхъ є3си2.

Нестерпи1мое твоE повелёніе ї}се, не терпS ѓдъ мн0гихъ пріeмый ўбоsсz, и3 четвероднeвна сyща лaзарz, со глaсомъ жи1ва, ґ не мeртва даsше.

Пeрсть совокyпль дyху, дрeвле брeніе дyхомъ жи1зни, њдуши1вый сл0ве сл0вомъ твои1мъ: и3 нhнэ же сл0вомъ воскRси1лъ є3си2 t тли2 дрyга и3з8 преисп0днихъ.

Мaнію твоемY гDи, сопроти1висz никт0же: є3гдa бо мeртваго гласи1лъ є3си2 лaзарz, ѓбіе бездыхaнный воставaше, и3 ќзы носS, ногaма хождaше.

Q їудeйское безyміе! Q њмрачeніе врагHвъ! Кто2 ви1дэ мертвецA и3з8 гр0ба востаю1ща; и3ліA дрeвле воскRси2, но не t гр0ба, но нижE четвероднeвна.

Непобэди1ме, долготерпэли1ве, вс‰ нaсъ рaди творsй ћкw бGъ, и3 терпsй ћкw человёкъ, причaстники вс‰ ны2 сотвори2 цrтвіz твоегw2, мlтвами лaзаревыми.

Слaва: Пребезначaльнаz, собезначaльнаz, є3диночcтнaz трbце, џ§е вседержи1телю, и3 сн7е, и3 дш7е с™hй, є3ди1нице с™az тріmпостaснаz, сyщыz t ґдaма сп7сaй, вёрнw тS воспэвaющыz.

БGор0диченъ: Пречcтое чрeво твоE њс™и2 чcтаz, пл0ть и3з8 негw2 пріeмый преб9eственный, въ трbцэ покланsемый, и3з8 nц7A сл0во, и3 съ д¦омъ бGъ.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Tвeрглъ мS є3си2 во глубины6 сeрдца морскaгw, и3 спaслъ є3си2 мS сп7се t раб0ты смeртныz, и3 разрэши1лъ є3си2 ќзы беззак0ній мои1хъ.

Вопроси1лъ є3си2: гдё є3сть; вс‰ вёдый, прослези1лсz же є3си2 сп7се, ћкw чlвёкъ є3стеств0мъ, воздви1глъ мS є3си2 мeртва повелёніемъ твои1мъ.

Возгласи1лъ мS є3си2 сп7се, и3з8 ѓда преисп0днzгw, вопіeтъ лaзарь къ тебЁ разруши1телю ѓда, и3 воздви1глъ мS є3си2 мeртва повелёніемъ твои1мъ.

Њдёzлъ мS є3си2 сп7се, въ брeнное тёло, и3 вдохнyлъ ми2 є3си2 жи1знь, и3 ви1дэхъ свётъ тв0й, и3 воздви1глъ мS є3си2 мeртва повелёніемъ твои1мъ.

Њдуши1лъ є3си2 ты2, бездыхaнный w4бразъ пл0ти моеS сп7се, стzгнyлъ мS є3си2 костьми2 и3 жи1лами, и3 воздви1глъ мS є3си2 мeртва повелёніемъ твои1мъ.

Всеснёдное растерзaвъ чрeво ѓдово, и3ст0ргнулъ мS є3си2 сп7се, твоeю влaстію, и3 воздви1глъ мS є3си2 мeртва повелёніемъ твои1мъ.

Носи1лъ є3си2 сп7се, смэшeніе моE всецёло: сохрани1лъ же є3си2 чи1сту пречcтую ўтр0бу, и3з8 неsже прошeлъ є3си2 воплоти1всz, є3ди1нъ сhй трbцы.

Трbченъ: Трbце с™az, прославлsю твоE бlгоутр0біе, и3 со ѓгGлы пою2 трис™yю пёснь: поми1луй дyшы нaсъ воспэвaющихъ тS.

БGор0диченъ: Въ пречcтую твою2 ўтр0бу вни1де сл0во, соблюдe же пaки по ржcтвЁ сію2 чcтую, бGороди1тельнице, чyдо вои1стинну преслaвное.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Сyщымъ въ пещи2 nтрокHмъ твои6мъ сп7се, не прикоснyсz, нижE стужи2 џгнь. ТогдA тріE, ћкw є3ди1нэми ўсты2 поsху, и3 бlгословлsху глаг0люще: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Над8 мертвецeмъ прослези1лсz є3си2 сп7се чlвэколю1бче: да покaжеши всBмъ лю1демъ, ћкw бGъ сhй, нaсъ рaди человёкъ kви1лсz є3си2, и3 в0лею прослези1лсz є3си2, w4бразы нaмъ предлагaz сердeчныz любвE.

Четвероднeвный лaзарь сп7се, ћкw ўслhша ни1зу глaсъ тв0й, востaвъ воспё тz, и3 рaдуzсz си1це вопіsше: ты2 бGъ и3 создaтель м0й, тебЁ покланsюсz, и3 пою2 воскRси1вшаго мS.

Ѓще и3 ќзами њбложeнъ є4смь, лaзарь ни1зу вопіsше свободи1телю: но никaкоже во чрeвэ пребyду ѓдовэ, ѓще т0кмw воззовeши мS, лaзаре, грzди2 в0нъ: тh бо свётъ м0й и3 жив0тъ.

Молю1 тz лaзаре, ѓдъ речE, востaни, и3зhди t заклeпwвъ мои1хъ ск0рw, tиди2 ќбw: добр0 бо мнЁ є3ди1наго рыдaти г0рцэ teмлема, нeжели всёхъ, и5хже прeжде ѓлчz поглоти1хъ.

Q что2 косни1ши лaзаре, глаг0летъ, грzди2 в0нъ, зовeтъ стоS дрyгъ тв0й: и3зhди u5бо, да и3 ѓзъ њслaбу пріимY, tнeлэже бо тS снэд0хъ, на блевaніе пи1ща ўстр0исz ми2.

Что2 не востaнеши лaзаре ск0рw, воззвA и3з8 д0лу ѓдъ рыдaz; что2 не ѓбіе воскрeсъ течeши tсю1ду; да не и3 други1хъ ми2 плэни1тъ хrт0съ, воскRси1въ тS.

Ўдивлsемь бhлъ є3си2 вLко хrтE, ч{днаz тогдA содёлавъ мнHгаz, свётъ бо слэпы6мъ, глухи6мъ же ќшы tвeрзлъ є3си2 сл0вомъ, и3 дрyга лaзарz и3з8 мeртвыхъ, ћкw бGъ возгласи1въ воздви1глъ є3си2.

Трbченъ: Трbческую воспои1мъ пёснь, слaвzще безначaльнаго nц7A, и3 сн7а, и3 д¦а прaваго, є3ди1нственное є3ди1но существо2, є4же трbчески воспои1мъ: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 трbце.

БGор0диченъ: Ћкw є3ди1наго t трbцы тS хrтE слaвимъ, ћкw t дв7ы вопл0щьсz, кромЁ преложeніz человёчески вс‰ претерпёлъ є3си2, не tстyпль є3стествA n§еска ї}се, ѓще и3 соедини1лсz є3си2 нaмъ.

Пёснь }.

Їрм0съ: Нб7сA нб7съ, и3 водA ћже превhше нб7съ, бlгослови1те, п0йте гDа, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Творeцъ и3 содержи1тель всёхъ, за млcрдіе во виfaнію пріи1де, воздви1гнути лaзарz.

Четвероднeвный смердS, и3 пов0йми њбsзанъ, и3змэни1сz дыхaніемъ бездыхaнный, возгласи1вшу ти2 гDи.

Їудeйстіи лю1діе, ћкw ви1дэша ўмeршаго, твои1мъ глaсомъ востaвша хrтE, распыхaхусz.

Њмрачeнніи њ свётэ їудeє, что2 не вёруете лaзареву востaнію, хrт0ву начинaнію;

Да рaдуетсz сіHнъ, и3 да поeтъ жизнодaвца, воскRси1вшаго сл0вомъ t гр0ба лaзарz.

В0и нбcніи, и3 р0дъ земнhхъ воспёша тS, є3гдA сп7се м0й лaзарz воздви1глъ є3си2.

Слaва: Со nц7eмъ и3 сн7омъ д¦а славосл0влю и3 поS нем0лчнw взывaю: трис™hй, слaва тебЁ.

БGор0диченъ: ТебE бlгословлю2 и3 покланsюсz р0ждшемусz и3з8 дв7ы, не разлyчшусz пrт0ла с™hz слaвы твоеS.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Сотвори2 держaву мhшцею своeю: низложи1 бо си6льныz со престHлъ, и3 вознесE смирє1нныz бGъ ї}левъ. Въ ни1хже посэти2 нaсъ вост0къ съ высоты2, и3 напрaвилъ ны2 є4сть на пyть ми1ра.

Да поeтъ чyдо виfaніа съ нaми: въ нeй бо прослези1сz создaтель, зак0номъ є3стествA пл0ти, лaзарz воскRшaz, и3 мaрfины слeзы пр0чее, и3 плaчь марjинъ въ рaдость прелагaz, мертвецA воздви1глъ є4сть.

Ўвэрsz сл0ве, воскrніе твоE, призвaлъ є3си2 лaзарz и3з8 гр0ба, и3 воздви1глъ є3си2 ћкw бGъ, да покaжеши лю1демъ бGа же и3 чlвёка вкyпэ вои1стиннэ сyща, и3 воздви1гша хрaмъ тэлесE твоегw2.

Стрsслъ є3си2 вратA и3 верєи2 желBзныz, ўстраши1лъ є3си2 ѓдъ глaсомъ твои1мъ, ўжасeсz же съ ни1мъ и3 смeрть ѓбіе, ћкw ви1дэша лaзарz сп7се, сyща въ ни1хъ ќзника, њдушевлeнна глaсомъ и3 воскрeсша.

Ўжас0шасz вси2, ћкw ви1дэша тS сп7се слезsща, лaзарz ўмeрша, и3 глаг0лаху нар0ди: ви1ждь, кaкw є3го2 люблsше. Ѓбіе ќбw возгласи1лъ є3си2 є3го2, и3 востaвъ бездыхaнный, tложи2 тлёніе повелёніемъ твои1мъ.

Потрzс0шасz вратA, сокруши1шасz верєи2, разрэши1шасz ќзы мeртвагw глaсомъ си1лы хrт0вы, и3 ѓдъ г0рькw воздыхaше рыдaz, и3 свои6мъ вопіsше: ўвы2 мнЁ, кjй и3 tкyду глaсъ њживлszй мє1ртвыz;

Востaни tсю1ду послyшавъ глaса, дрyгъ бо тв0й в0нъ приглашaетъ тS: сeй є4сть прeжде воскRси1вый мє1ртвыz. И#ліA ќбw воздви1же мeртва, и3 є3ліссeй кyпнw: но сeй бЁ џнэми и3 глаг0лzй и3 дёйствуzй.

Поeмъ твою2 сл0ве непобэди1мую крёпость: костьми1 бо и3 жи1лами ўмeрша воздви1глъ є3си2 сл0вомъ твои1мъ, ћкw всёхъ создaтель, и3 сего2 воскRси1лъ є3си2 сп7се, t преисп0днихъ, ћкоже вд0выz сhна сyща на nдрE.

Слaва: Трbце всес™az, џ§е безначaльный б9е, собезначaльный сн7е и3 б9eственный сл0ве, ўтёшителю бlгjй, дш7е с™hй б9ій: є3ди1ный и3 трисlнечный свёте, соестeственное существо2, є3ди1не б9е и3 гDи, ўщeдри мjръ.

БGор0диченъ: Вс‰ сотвори1вый въ премyдрости ї}се, и3 во всег0 мz њболкjйсz и3з8 дв7ы, и3 вeсь пребывazй при1снw въ нёдрэхъ nц7A: с™hй д¦ъ тв0й хrтE, на стaдо твоE низпослaвъ ћкw бGъ, њсэни2 нaсъ.

Вмёстw Дост0йно, їрм0съ:

Сотвори2 держaву:

 

Коментарисање није више омогућено.