Посни триод

Седми1ца сыропyстнаz

Въ недёлю вeчера, на ГDи воззвaхъ, поeмъ ћкw nбhчно, стіхи6ры nсмоглaсника G: и3 минeи настоsщагw с™aгw G. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ.

На стіх0внэ же њставлsетсz nсмоглaсникъ, и3 поeмъ самоглaсенъ днE, џба ли6ка вкyпэ. Глaсъ }:

Ласкосeрдствовавше пeрвую под8sхомъ наготY, побэди1вшесz г0рькимъ вкyсомъ, и3 t бGа и3згнaни бhхомъ. Но возведeмсz къ покаsнію, и3 чyвства њчи1стимъ, къ ни6мже брaнь, вх0дъ постA творsще: надeждею бlгодaти сердцA и3звэствyюще, не брaшны, въ ни1хже не п0льзовашасz ходи1вшіи. И# снёстсz нaми ѓгнецъ б9ій, во сщ7eнной и3 свэтон0сной н0щи воскrніz, нaсъ рaди приведeное заколeніе, ў§нкHмъ пріwбщeнное въ вeчеръ тaинства, и3 тьмY разорsющее невёдэніz свётомъ є3гw2 воскrніz.

Стjхъ: Къ тебЁ возвед0хъ џчи мои2, живyщему на нб7си2. СE ћкw џчи р†бъ въ рукY госп0дій свои1хъ, ћкw џчи рабhни въ рукY госпожи2 своеS: тaкw џчи нaши ко гDу бGу нaшему, д0ндеже ўщeдритъ ны2.

И# пaки т0йже самоглaсенъ:

Ласкосeрдствовавше:

Стjхъ в7: Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ, ћкw по мн0гу и3сп0лнихомсz ўничижeніz: наипaче нап0лнисz душA нaша поношeніz гобзyющихъ, и3 ўничижeніz г0рдыхъ.

И# поeмъ мyчениченъ въ т0йже глaсъ:

М§нцы гDни, всsко мёсто њсщ7aете, и3 всsкъ недyгъ врачyете: и3 нhнэ моли1те, и3збaвитисz сётей врaжіихъ душaмъ нaшымъ, м0лимсz.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже:

Нбcнаz пою1тъ тS бlгодaтнаz, м™и безневёстнаz: и3 мы2 славосл0вимъ неизслёдованное твоE ржcтво2, бцdе, моли2 сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Въ понедёльникъ сhрный на ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь с™0му, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ по глaсу. По №-мъ стіхосл0віи сэдaленъ nсмоглaсника. И# чтeмъ сл0во вели1кагw васjліа (њ є4же, Внимaй себЁ.) По в7-мъ стіхосл0віи поeмъ тріHди, глaсъ №.

Под0бенъ: Кaмени запечaтану:

Tверз0шасz б9eственнагw покаsніz преддвє1ріz: пристyпимъ ўсeрднw, њчи1стивше тэлесA, брaшенъ и3 страстeй tложє1ніz творsще, ћкw послyшницы хrтA, призвaвшагw мjръ въ цrтвіе нбcное, десzти6ны всегw2 лёта приносsще всёхъ цRю2, ћкw да и3 воскrніе є3гw2 люб0вію ќзримъ.

Слaва, т0йже пaки. И# нhнэ, бGор0диченъ:

Рyцэ твои2 б9eственніи, и4миже содётелz носи1ла є3си2 дв7о прес™az, воплощeнна б9еств0мъ, простeрши ўмоли2, и3збaвитисz нaмъ t и3скушeній, и3 страстeй и3 бёдъ, восхвалsющымъ тS люб0вію, и3 вопію1щымъ тебЁ: слaва всeльшемусz въ тS, слaва прошeдшему и3з8 тебE, слaва свободи1вшему нaсъ ржcтв0мъ твои1мъ.

КанHны же поeмъ ћкоже nбhчай во nктHихэ: и3 въ минeи свzт0му. Въ к0ихъ же пёснехъ прих0дитъ трипёснецъ, ѓще ли є4сть двоірм0сенъ, њставлsемъ џба канHна nктHиха: и3 поeмъ въ минeи канHнъ со їрмос0мъ на ѕ7: и3 въ тріHди на }. КанHнъ минeи, и3 настоsщій трипёснецъ. Творeніе господи1на їHсифа, глaсъ №.

Пёснь №.

Їрм0съ: Пёснь побёдную пои1мъ вси2 бGу:

СвBтлаz предпр†зднства воздержaніz, свBтлаz предп{тіz постA днeсь. Тёмже стецeмсz въ надeждэ брaтіе, и3 ўсeрдіи мн0зэмъ.

Ґдaму прaoтцу преступлeніемъ поревновaвъ, и3згнaнъ бhхъ t слaдости њкаsнный. Тёмже припaдаю ти2 въ покаsніи и3 плaчи: гDи, сп7си1 мz.

Начaло ўмилeніz и3 покаsніz, ѕлhхъ tчуждeніе, и3 страстeй воздержaніе. Тёмже потщи1мсz tсэчeніе лукaвыхъ дёлъ сотвори1ти.

БGор0диченъ: Н0щію прегрэшeній њмрачeнъ, къ тебЁ р0ждшей сyщымъ во тьмЁ с0лнце прaвды хrтA, нhнэ прибэгaю прилёжнw, вLчце сп7си1 мz.

И$ный трипёснецъ.

Їрм0съ: Пёснь побёдную пои1мъ вси2 бGу:

СE пред8tвeрзесz покаsніz двeрь бGолю1бцы: пріиди1те u5бо, потщи1мсz вни1ти т0ю, прeжде дaже не заключи1тъ сію2 хrт0съ, ћкw недостHйнымъ нaмъ.

Вeсну возвэщaющаz прибли1жисz сіS, нhнэ пред8wчисти1тельнаz седми1ца всечестнaz, сщ7eнныхъ постHвъ, тэлесA и3 дyшы всёхъ просвэщaющаz.

Трbченъ: Несли1тнаz, несоздaннаz, трbце с™az, є3ди1нице пребlгaz, џ§е, и3 сн7е, и3 дш7е ср0дный, покланsющыzсz тебЁ вёрнw, при1снw сп7сaй.

БGор0диченъ: Побэди1шасz, всечcтнaz, въ тебЁ предёлы дв7о є3стествA: пребывaеши бо р0ждши без8 мyжа бGа, ћкоже прeжде ржcтвA чcтаz, пaки невреди1ма.

Тaже їрм0съ: Пёснь побёдную пои1мъ вси2 бGу, сотв0ршему ди6внаz чудесA мhшцею выс0кою, и3 сп7сшему ї}лz, ћкw прослaвисz.

По G-й пёсни сэдaленъ: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ.

По ѕ7-й пёсни кондaкъ, и3 јкосъ с™aгw.

Пёснь }.

Їрм0съ: Е#гHже ўжасaютсz ѓгGли:

ЖитіE моE всE блyднw и3жди1въ, грaжданwмъ раб0тахъ гHрькимъ и3 лук†вымъ: но желaюща мS къ твои6мъ щедр0тамъ нhнэ њбрати1тисz хrтE, не прeзри.

W$бразъ житіS моегw2 срaмный, и3 лю1тый: млcть безмёрнаz, чlвэколю1бче сп7се, твоегw2 бlгоутр0біz, покаsніz врeмz дaждь ми2 просsщу, и3 люб0вію тS пою1щу.

Кaінову поревновaхъ њкаsнному житію2, ўмA достоsніе ўмертви1въ и4стиннw, и3 трепeщу судA твоегw2 бlгодётелю: не њсуди2 менE съ си1мъ во вёки.

БGор0диченъ: Дв7о всепётаz, є3ди1на къ бGу вёрныхъ сyщи п0мощь твeрдаz, тьмh мz и3збaви, и3 мучeніz належaщагw лукaвнw живyщымъ.

И$ный.

Їрм0съ: Пёснь тебЁ прин0симъ:

СіE врeмz є4сть покаsніz, тёмже бlгомyдреннw начнeмъ брaтіе, вопію1ще: бlгослови1те дэлA гDнz гDа.

Днeсь брaшенъ tрeкшесz, потщи1мсz дёломъ и3 прегрэшeній дост0йнw кazтисz: бlгослови1те дэлA гDнz гDа.

Бlгослови1мъ nц7A, и3 сн7а, и3 с™aго д¦а, гDа.

Трbченъ: Слaва тебЁ неви1димаz трbце с™az, во є3ди1ницэ покланsемаz, ю4же вёрнw слaвимъ: сп7сaй рабы6 тво‰ t всsкагw врeда.

БGор0диченъ: Рaдуйсz всебlжeннаz чcтаz дв7о: рaдуйсz гDнz рабо2, и3 м™и: рaдуйсz покр0ве мjра бцdе бlгословeннаz, мRjе всесвётлаz.

Хвaлимъ, бlгослови1мъ, покланsемсz гDви:

Їрм0съ: Пёснь тебЁ прин0симъ безпл0тныхъ, ћкоже џтроцы въ пещи2, и3 пою1ще глаг0лемъ: бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz гDа.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Свэтон0сный џблакъ:

Ми1рнымъ постоsніемъ, чи1стою люб0вію сщ7eннэйшее врeмz с™aгw постA воспріи1мемъ вёрніи, просsще њставлeніz, и4хже кjйждо согрэши2: ћкw да тaмошнюю ўлучи1мъ рaдость.

СE врeмz покаsніz, предпрaзднственный сeй постHвъ вх0дъ: востaни душE моS, бlгодётелю и3 бGу тeплэ примири1сz, ћкw да судA и3збёгнеши џнагw првdнагw и3 стрaшнагw вои1стинну.

ПостHвъ вх0ды и3 преддвє1ріz, вси2 да не њскверни1мъ ѕлЁ невоздержaніемъ и3 піsнствомъ: но въ чистотЁ помышлeній ўсeрднw вни1демъ, пріeмше нетлёніz вэнцы2 и3 трудHвъ дост0йнэ плоды2.

БGор0диченъ: Њ нaсъ молsщи бlгaго не престaй, нeмощь нaшу вёдущаго є3ди1наго: глaда же, и3 пaгубы, и3 трyса, и3 всsкагw њѕлоблeніz и3збaвитисz чтyщему тS грaду, бцdе, ўповaніе земнор0дныхъ.

И$ный.

Їрм0съ: ТебE ви1дэную двeрь:

Введeсz врeмz душE моS покаsніz, не небрези2: ѓлчущымъ дaждь хлёбъ, моли1сz гDви на всsкій дeнь, и3 н0щь, и3 чaсъ, да сп7сeтъ тS.

Мsсъ, и3 пр0чихъ брaшенъ ћкоже ўдалeніе сотвори1хомъ, тaкw и3 всsкіz вражды2 къ бли1жнимъ вкyпэ, блудa же и3 лжи2, и3 всsкіz ѕл0бы ўбэжи1мъ.

Трbченъ: Е#ди1ному покланsюсz є3стеств0мъ безначaльному б9ествY, треми1 же ли1цами слaвлю въ трbцэ є3ди1ницу нераздёльную, и3 сопрест0льную.

БGор0диченъ: Ты2 є3си2 вёрныхъ дв7о похвалA, ўповaніе и3 предстaтельство: тS пёсньми пёній слaвимъ непрестaннw бцdе мRjе, сп7си2 рабы6 тво‰.

Їрм0съ: ТебE ви1дэную двeрь їезекjилемъ прbр0комъ, є4юже никт0же пр0йде, т0кмw бGъ є3ди1нъ, бцdе дв7о, пёсньми почитaемъ.

Свэти1ленъ nктHиха: Слaва: с™0му, ѓще є4сть. Ѓще ли ни2: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ.

На стіх0внэ стіхи1ра самоглaсна, Глaсъ G:

На всsкое врeмz п0стъ полeзенъ є4сть, и3зволsющымъ и3 творsщымъ и5: нижe бо и3скушeніе дeмwнское дерзaетъ на постsщагосz: но и3 храни1тели жи1зни нaшеz ѓгGли, люботрyднэйше съ нaми пребывaютъ, пост0мъ њчи1стившимисz.

Стjхъ: И#сп0лнихомсz заyтра ми1лости твоеS гDи, и3 возрaдовахомсz, и3 возвесели1хомсz: во вс‰ дни6 нaшz возвесели1хомсz, за дни6 въ нsже смири1лъ ны2 є3си2, лBта въ нsже ви1дэхомъ ѕл†z. И# при1зри на рабы6 тво‰, и3 на дэлA тво‰, и3 настaви сhны и4хъ.

И# поeмъ пaки тyже стіхи1ру.

Тaже стjхъ: И# бyди свётлость гDа бGа нaшегw на нaсъ, и3 дэлA рyкъ нaшихъ и3спрaви на нaсъ, и3 дёло рyкъ нaшихъ и3спрaви.

Мyчениченъ: С™hхъ страстотeрпцєвъ пaмzть, пріиди1те лю1діе вси2 почти1мъ: занE поз0ръ бhвше ѓгGлwмъ и3 человёкwмъ, побёдныz вэнцы2 t хrтA пріsша, и3 м0лzтсz њ душaхъ нaшихъ.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, т0йже глaсъ:

Без8 сёмене зачалA є3си2 t д¦а с™aгw, и3 славосл0вzще воспэвaемъ тS: рaдуйсz всес™az дв7о.

Вёдомw же бyди, ћкw въ понедёльникъ сhрныz недёли kди1мъ двaжды днeмъ.

Въ понедёльникъ вeчера. На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры ћкw nбhчно.

На стіх0внэ самоглaсенъ, двaжды. Глaсъ }:

Пост0мъ њчи1ститисz потщи1мсz, t сквeрны прегрэшeній нaшихъ, и3 ми1лостію и3 человэколю1біемъ къ ни1щымъ, вни1ти въ черт0гъ женихA хrтA, подаю1щагw нaмъ вeлію млcть.

И# глаг0лемъ nбы6чныz стіхи2, ћкоже вчерA.

Мyчениченъ: М§нцы гDни, моли1те бGа нaшего, и3 и3спроси1те душaмъ нaшымъ мн0жество щедр0тъ, и3 њчищeніе мн0гихъ прегрэшeній, м0лимсz.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Преслaвную и3 пречи1стую бцdу, и4стинную ћкw м™рь б9ію, воспои1мъ бlгочeстнw, рaдоватисz т0й глаг0люще ћкw ѓгGлъ: рaдуйсz м™и с™az воплощeннагw сн7а б9іz. Рaдуйсz жили1ще с™aгw д¦а, молsщаz при1снw њ нaсъ, во є4же сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

И# пр0чее послёдованіе.

Во вт0рникъ сhрный на ќтрени. По в7-мъ стіхосл0віи сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрость, и3 сл0во:

Пребlгjй сл0ве, со nц7eмъ и3 д¦омъ создaвый ви1димаz вкyпэ и3 неви1димаz, неизречeнною мyдростію твоeю, свётлагw постA врeмz прейти2, въ ми1рэ глуб0цэ бlговоли2 бlгоутр0бне, разрэшaz прeлесть г0рькагw грэхA, подаS ўмилeніе и3 и3сцэлeній слeзы, и3 прегрэшeній прощeніе, да несумнённою душeю, ўсeрднымъ д¦омъ постsщесz, со ѓгGлы поeмъ держaву твою2.

Слaва, т0йже. И# нhнэ, бGор0диченъ:

Премyдрость и3 сл0во въ твоeмъ чрeвэ, зачeншаz неизречeннw м™и б9іz, мjру родилA є3си2 мjръ содержaщаго, и3 на њб8sтіzхъ держaла є3си2 вс‰ њб8eмлющаго пищедaтелz всёхъ и3 создaтелz, и3 гDа, тёмже молю1 тz всепётаz дв7о, и3 вёрою слaвлю тS, и3збaвитисz прегрэшeній мои1хъ, є3гдA и4мамъ предстaти пред8 лицeмъ создaтелz моегw2, вLчце дв7о чcтаz, твою2 п0мощь тогдa ми дaруй: и4бо м0жеши, є3ли1ка х0щеши всенепор0чнаz.

Чтeмъ же и3 вели1кагw васjліа сл0во њ бlгодарeніи. Тaже pал0мъ н7. КанHны поeмъ nсмоглaсника и3 минeи, ћкоже въ понедёльникъ ўказaсz: тaкожде и3 въ пр0чее послёдуй.

И# трипёснецъ господи1на їHсифа. Глaсъ G.

Пёснь в7.

Їрм0съ: Ћкw тyча на тр0скотъ, и3 ћкw и4ней на сёно, да сни1дутъ на зeмлю, глаг0ли мои2.

Ћкw ќтро возсіS нaмъ, покаsніz зари2, преддвeріz свётлw воздержaніz.

Тьмh мz и3збaви хrтE внёшніz, мн0жествомъ млcти твоеS, ћкw є3ди1нъ млcтивъ.

Nгнs мz и3схи1ти, и3 чeрвіz сп7се неусыпaющагw, покаsніz прилэжaніемъ њчищeнна.

БGор0диченъ: Дв7о всепётаz, бyди нaмъ пyть покаsніz, ко сп7сeніz ведyщій двeремъ.

И$ный.

Їрм0съ, глaсъ в7: Внемли1те лю1діе мои2:

Врeмz покаsніz настA, потщи1мсz хrтолю1бцы њчи1ститисz всёхъ прегрэшeній, и3 kви1тисz вLцэ бlжeнни.

П0стъ чи1стый, безгрёшный потщи1мсz соверши1ти нhнэ непрестaннw, да њбрsщемъ прегрэшeній њставлeніе.

Е#си1 бо хrтE многомлcтивъ всёхъ бlже, при1снw пріeмлzй въ покаsніе: тёмже вси1 тz при1снw слaвимъ.

Трbченъ: Трbцу во є3ди1ницэ прослaвимъ, несэк0мую, несліsнну, нераздёльну существ0мъ, раздёльна же ли1цы бGа.

БGор0диченъ: ЧCтаz дв7о м™и, ўмоли2, є3г0же воплоти1ла є3си2 ћкw чlвёка дв7о, и3 сл0ва: да сп7сeтъ t бёдъ рабы6 тво‰.

Їрм0съ: Внемли1те лю1діе мои2 зак0ну моемY, приклони1те ќхо вaше во глаг0лы ќстъ мои1хъ: ћкw и4мz твоE гDи, призвaхъ.

Пёснь }.

Їрм0съ: И#з8 безначaльна nц7A рождeннаго:

Раскazніz врeмz, покаsніz показaти плоды2 дост0йны бGу, душE моS потщи1сz, востaни, и3 возопjй прилёжнw, въ пощeніихъ и3 мlтвахъ: п0йте, бlгослови1те и3 превозноси1те хrтA во вёки.

Пред8wчи1стимъ брaтіе душє1внаz ч{вства, и3 гDви нhнэ прилэпи1мсz w4бразы ўмилeніz, вопію1ще чи1стэ покаsніемъ чи1стымъ: п0йте, бlгослови1те и3 превозноси1те хrтA во вёки.

Ўловлsющаго врагA ласкосeрдыми воспоминaньми, и3 невоздержaніемъ слaсти крaткіz палsща чyвство, ўмертви1ти потщи1мсz прилёжною мlтвою, пою1ще, бlгословsще и3 превозносsще хrтA во вёки.

БGор0диченъ: Њнебеси1вшаz нaше земн0е nтрокови1це смэшeніе, њлzдёвшую и3 и3стлёвшую души2 моеS браздY, тyчами твои1хъ щедр0тъ, плодон0сну добродётельми покажи2 вопію1щу, и3 превозносsщу хrтA во вёки.

И$ный.

Їрм0съ: Въ купинЁ мwmсeю:

Пред8wчи1стимсz нhнэ, не брaшны т0кмw, но и3 дэsньми, и3 начнeмъ вёрніи тeплымъ помышлeніемъ: да создaтелю свётли kви1мсz во вёки.

Си1це нaмъ пости1тисz подобaетъ, не во враждЁ и3 брaни, не въ зaвисти и3 рвeніи, не во тщеслaвіи и3 лeсти сокровeннэй, но ћкоже хrт0съ, въ смиренномyдріи.

Ми1лующіи, речE ни1щыz, сп7су взаи1мъ даю1тъ разyмнw. Q рaдости неуподоби1мыz! Подаeтъ бо богaтнw воздаsніz д0брыхъ, во вс‰ вёки.

Бlгослови1мъ nц7A, и3 сн7а, и3 с™aго д¦а, гDа.

Трbченъ: Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у: Е#ди1нъ бо бGъ, три2. Со ѓгGлы непрестaннw человёцы восхвалsемъ тS, всес™az трbце: во вс‰ вёки.

БGор0диченъ: Рaдуйсz дв7о чcтаz бцdе мRjе, њчисти1лище мjра, правослaвныхъ р0гъ, моли2 и3збaвитисz t негаси1магw nгнS, тS славосл0вzщымъ во вс‰ вёки.

Хвaлимъ, бlгослови1мъ, покланsемсz гDви:

Їрм0съ: Въ купинЁ мwmсeю дв7ы чyдо, на сінaйстэй горЁ, проwбрази1вшаго и3ногдA, п0йте, бlгослови1те и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: ТебE неwпали1мую купинY:

Tвeрзи нaмъ млcти твоеS пречcтыz ўтрHбы, покаsніе человёкwмъ во сп7сeніе даровaвый є3ди1не сп7се многомлcтиве.

Ўвы2 мнЁ, к0е стрaшное џное неумhтное суди1лище, на нeмже и4мамы нaзи твори1ти сл0во, и5хже въ житіи2 ѕлЁ содёzхомъ;

Њдожди2 нaмъ бlгоутр0біz бlгодётелю кaплю, потоплsющую нaшу сквeрну всю2, вины6 покаsніz нaмъ подавaz.

Вси2 ўсeрднымъ сeрдцемъ, въ с™aгw постA преддвє1ріz свётлw совшeдше, бlгодaрствєнныz пBсни хrтY принесeмъ.

БGор0диченъ: ТS крёпкую предстaтельницу, и3 и3звёстную надeжду, воспэвaюще бlгочeстнw, м0лимъ: сн7а твоего2 моли2 дв7о сп7сти1сz нaмъ.

И$ный.

Їрм0съ: Двcтво твоE бцdе несквeрнаz:

Нhнэ пред8wчи1стимсz въ постЁ и3 слезaхъ, и3 въ вeліихъ и3справлeніихъ, да њбрsщемъ вeлію млcть.

Нhнэ подражaимъ м{дрыz дBвы хrтолю1бцы, и3 потщи1мсz хrтA ўсрёсти со свэщaми свётлыми.

Нhнэ подражaимъ и3лію2 пости1вшасz, и3 бэжaвша t лукaвыz їезавeли, да тaкw вознесeмсz t земли2.

Трbченъ: С™hй, с™hй, с™hй, трис™hй, џ§е вседержи1телю, и3 сн7е є3диносyщне со д¦омъ, є3ди1но б9ество2.

БGор0диченъ: Њ тебЁ хвaлимсz, и3 къ тебЁ прибэгaемъ, чcтаz, приснодв7о честнaz, мучeніz и3збaви вс‰ ны2.

Їрм0съ: Дёвство твоE бцdе несквeрнаz, є4же не њпали2 џгнь б9eственный, величaемъ.

На стіх0внэ стіхи1ра самоглaсна, глaсъ G:

Любeзнw лю1діе п0стъ њблобызaимъ: приспё бо д¦0вныхъ п0двигwвъ начaло: њстaвимъ тэлeсное сладострaстіе, возрасти1мъ душє1внаz даров†ніz, спострaждемъ ћкw раби2 хrт0ви, да и3 спрослaвимсz ћкw ч†да б9іz, и3 д¦ъ с™hй въ нaсъ всeльсz, просвэти1тъ дyшы нaшz.

Стjхъ: И#сп0лнихомсz заyтра млcти твоеS:

Пaки тyже стіхи1ру:

Стjхъ: И# бyди свётлость:

Мyчениченъ: Царeй и3 мучи1телей стрaхъ tри1нуша хrтHвы в0ини, и3 бlгодерзновeннw, и3 мyжественнw того2 и3сповёдаша, всёхъ гDа бGа, и3 цRS нaшего: и3 м0лzтсz њ душaхъ нaшихъ.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Бцdе, предстaтельство всёхъ молsщихсz, на тебE надёемсz, и3 тоб0ю хвaлимсz, въ тебЁ всE ўповaніе нaше є4сть. Моли2 и3з8 тебE роди1вшагосz њ непотрeбныхъ рабёхъ твои1хъ.

Во вт0рникъ вeчера. T начaла вечeрни начинaемъ покл0ны. На ГDи воззвaхъ стіхи6ры ћкw nбhчнw.

На стіх0внэ самоглaсенъ, глaсъ №:

Рaдостнw пріи1мемъ вёрніи бGодохновeнное завэщaніе постA, ћкоже прeжде нінеvjтzне: и3 пaки, блудни1цы и3 мытари2: ћже покаsніz пр0повэдь t їwaнна є4сть. Воздержaніемъ ўгот0вимсz къ преселeнію въ сіHнъ, вLчнzгw сщ7еннодёйства. Слезaми пред8wчи1стимсz въ нeмъ б9eственнагw ўмовeніz. Пом0лимсz ви1дэти њбрaзныz здЁ пaсхи совершeніе, и3 и4стинныz kвлeніе. Ўгот0вимсz на поклонeніе кrтA, и3 воскrніz хrтA бGа, вопію1ще къ немY: не посрами2 нaсъ t чazніz нaшегw чlвэколю1бче.

Стjхъ: Къ тебЁ возвед0хъ џчи мои2:

И# пaки тyже стіхи1ру.

Стjхъ: Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ:

Мyчениченъ: Q д0брыz кyпли вaшеz с™jи! Ћкw крHви дaсте, и3 нб7сA наслёдовасте: и3 врeменнw и3скуси1вшесz, вёчнw рaдуетесz. Вои1стинну д0браz вaша кyплz: тлённаz бо њстaвльше, нетлённаz воспріsсте, и3 со ѓгGлы ликyюще поeте непрестaннw трbцу є3диносyщную.

Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ:

Под0бенъ: Прехвaльніи м§нцы:

Дв7а несквeрнаz, и3ногдA на дрeвэ ви1дэвши, є3г0же роди2 и3з8 безсёменныz ўтр0бы, не терпsщи ўтр0бнагw ўzзвлeніz, власы2 терзaющи глаг0лаше: мaніемъ содержaй твaрь всю2, кaкw ћкw њсуждeнный на кrтъ вознесeнъ є3си2, всsкw хотsй сп7сти2 человёчество;

Нhнэ tпущaеши:

По Трис™0мъ, тропaрь:

Бцdе дв7о рaдуйсz: Покл0нъ №.

Слaва: Кrти1телю хrт0въ: Покл0нъ №.

И# нhнэ: Моли1те за ны2: Покл0нъ №.

Под8 твоE бlгоутр0біе прибэгaемъ бцdе: без8 покл0на.

ГDи поми1луй, м7.

Слaва, и3 нhнэ:

ЧCтнёйшую херув‡мъ:

И$менемъ гDнимъ блгcви2 џтче.

Їерeй: Сhй блгcвeнъ хrт0съ бGъ нaшъ:

И# мы2 глаг0лемъ моли1тву:

Нбcный цRю2:

И# покл0ны три2 вели6кіz, съ моли1твою с™aгw є3фрeма:

ГDи и3 вLко животA моегw2: и3 пр0чихъ, в7i.

Пaки скончaвше покл0ны, глаг0лемъ моли1тву вышепи1санную:

ГDи и3 вLко животA моегw2: и3 покл0нъ є3ди1нъ вели1кій.

Трис™0е. По Џ§е нaшъ:

ГDи поми1луй, в7i.

Слaва, и3 нhнэ:

ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2:

И# tпyстъ. Повечeріе поeмъ вели1кое съ покл0ны. По Дост0йно є4сть, тропари2 дневны6z и3 хрaму. И# tпyстъ мeньшій.

Тaкожде и3 проти1ву пzткA твори1мъ.

Въ срeду сhрную полyнощница, съ покл0ны є3S.

На ќтрени: Поeмъ Ґллилyіа въ настоsщій глaсъ nктHиха, и3 трbчны глaса, и3 nбы6чныz каf‡смы двЁ. Ћкw въ срeду и3 въ пzт0къ седми1цы сhрныz недёли поeмъ Ґллилyіа. Сотворsемъ и3 покл0ны вeчеръ и3 ќтрw, ћкоже вhше речeсz. И# п0стъ совершaемъ по чи1ну, ѓще и3 к0егwлибо прилучи1тсz с™aгw, и3 тропaрь и3мёzй бyдетъ. Междочaсіz же не поeмъ.

Ѓще же прaздникъ срётеніz гDнz, и3ли2 хрaмъ к0егw с™aгw, поeмъ тропaрь, и3 покл0нwвъ не твори1мъ, т0чію по три2 покл0ны вели1кихъ.

По №-мъ стіхосл0віи сэдaльны nсмоглaсника кrтны.

По в7-мъ же стіхосл0віи сэдaленъ тріHди: Глaсъ в7.

Под0бенъ: Бlгоутр0біz сyщи:

Съ ми1ромъ прейти2 нaмъ смирє1ннымъ, пред8wчищeніе бlговоли2 постHвъ, неизречeннымъ чlвэколю1біемъ твои1мъ хrтE б9е: низложи2 вр†жіz ков†рствіz, и3 кrт0мъ твои1мъ вс‰ сп7си2, є3ди1не свёдый сердє1чнаz.

Слaва, т0йже. И# нhнэ, кrтобGор0диченъ.

Под0бенъ: Предстоsщи кrтY твоемY, безсёменнw р0ждшаz тS, и3 не терпsщи зрёти непрaведнw стрaждуща, рыдaше съ плaчемъ, и3 вопіsше ти2: кaкw стрaждеши є3стеств0мъ безстrтный, сладчaйшій сн7е; пою2 твою2 крaйнюю бlгостhню.

ЗдЁ чтeмъ сл0во њ постЁ, вели1кагw васjліа, є3гHже начaло:

Ўтэшaйте ўтэшaйте:

Pал0мъ н7.

КанHнъ во nктHихэ кrтY со їрмос0мъ на ѕ7: и3 въ минeи с™aгw на д7: и3 въ тріHди на д7. Въ к0ихъ же пёснехъ приспёетъ трипёснецъ, и3 поeмъ канHнъ тріHди со їрмос0мъ на ѕ7: и3 трипёснецъ на }. И# послэди2 їрм0съ трипёснца. Въ си1хъ же пёснехъ њставлsетсz канHнъ nктHиха, и3 минeи: И# поeмъ минeи въ вhшнихъ пёснехъ си1це: № пёснь канHна nктHиха со їрмос0мъ на д7: И# въ минeи с™aгw №-ю и3 G-ю пёснь, на ѕ7: И# въ тріHди на д7. Под0бнэ поeмъ nсмyю съ шест0ю и3 девsтую съ седм0ю пёсньми.

КанHнъ тріHди. Глaсъ д7. Творeніе гDи1на ґндрeа кри1тскагw.

Пёснь №.

Їрм0съ: Воспою2 тебЁ гDи б9е м0й, ћкw и3звeлъ є3си2 лю1ди и3з8 раб0ты є3гЂпетскіz: покрhлъ же є3си2 колесни1цы фараHновы и3 си1лу.

Постsсz гDь человёчески, ко и3з8wбражeнію нaшему, побэждaетъ и3скуси1телz, показyz нaше, и3 предёлы подписyz нaмъ.

Мwmсeй б9eственый въ сінaи, воздержaніемъ бGу лицeмъ къ лицY глаг0лати спод0бисz: томY вёрніи поревнyимъ.

Њчи1сти гDи, лю1ди тво‰, и3 призрёвъ ћкw бGъ млcтивымъ џкомъ, посэти2 всёхъ мн0жествомъ млcти твоеS.

БGор0диченъ: Къ тебЁ вси2 притекaемъ бцdе, ћкw поб0рницэ твeрдэй, на мlтву дви1жуще тS, и3збaвити стaдо твоE t всsкагw њбстоsніz.

Пёснь G.

Їрм0съ: Въ гDэ бз7э моeмъ сeрдце моE ўтверди1сz: тёмъ немощствyющіи препоsсашасz си1лою.

Чyдный є3нHхъ воздержaніемъ преложи1сz t земли2: томY њбразоревнyюще преложи1мсz t тли2 къ животY.

Мlтвами и3 пощeньми и3збaвителz ўм0лимъ: срaдуетсz бо создaтель покаsнію создaній свои1хъ.

Гот0висz q душE, и3 пред8wчи1стисz прeжде стrти хrт0вы, да воскrніемъ д¦0внw спрaзднуеши є3мY.

БGор0диченъ: Ћкw р0ждшаz бGа, њ нaсъ непрестaннw моли1сz: къ тебё бо бцdе, грёшніи прибэгaемъ.

Тaже трипёснецъ їHсифа. Глaсъ в7:

Пёснь G.

Їрм0съ: На кaмени мS вёры:

Простeрлъ є3си2 дл†ни на кrтЁ твоeмъ, ўмертви1лъ є3си2 ўмерщвлeніемъ твои1мъ клsтву, њживи1лъ є3си2 стrтію твоeю человёки. Тёмже поeмъ твоE б9eственное распsтіе, ї}се чlвэколю1бче б9е нaшъ.

Снёдію дрeва ўмертви1вшесz, дрeвомъ њжи1хомъ кrтA твоегw2. Того2 u5бо прин0симъ тебЁ въ мlтву: бlгодaть и3 млcть нaмъ низпосли2, бlгодётелю вLко многомлcтиве.

Преддвє1ріz tверз0шасz пощeніz, п0прище приближaетсz воздержaніz, горsщимъ ўсeрдіемъ востaнемъ, пріeмлюще дaръ бGодaнный, ўтолsющій зн0й прегрэшeній.

Врeмz бlжeнное постA, лучы2 и3спущaющее покаsніz возсіS, пристyпимъ любочeстнw, tгонsюще тьмY глубочaйшую лёности, вси2 веселsщесz.

П0стъ њсвzти1мъ любомyдреннw, проповёдаимъ воздержaніе страстeй, возопіи1мъ во слезaхъ вLцэ: дaждь нaмъ гDи бlгодaть, содёйствующую въ тво‰ хотBніz, многомлcтиве.

Пріи1мше даров†ніz постA прослaвимъ дaвшаго во сп7сeніе, и3 сіE содёлаимъ трудолю1бнw, да њставлeніе согрэшeній нaшихъ t руки2 воспріи1мемъ сотв0ршагw.

БGор0диченъ: Ўтоли2 смущeніе страстeй мои1хъ, и3сцэли2 ћзвы души2 моеS, воздви1гни мS t снA ўнhніz ходaтайствомъ твои1мъ, и3 предстaтельствомъ, прес™az вLчце м™и дв7о.

И$ный, глaсъ т0йже:

Їрм0съ: Непл0дствовавшій м0й ќмъ:

Вознeсшусz ти2 сп7се, в0лею на кrтъ, всS твaрь земнaz подви1жесz, и3 раздрaсz хрaмнаz завёса.

Ўzзви1лсz є3си2 на кrтЁ ї}се м0й менE рaди, и3 прободeнъ въ рeбра бlже: tню1дуже вёрою покланsюсz б9eственнэй держaвэ твоeй.

Трbченъ: Прекл0нь колBна на зeмлю, nц7Y, покланsюсz, сн7а слaвлю, и3 д¦а воспэвaю, є3динов0льное начaло, и3 тріmпостaсное.

БGор0диченъ: Непостижи1мо є4сть тaинство чcтаz, твоегw2 рождeніz: раждaеши бо мRjе неискусомyжнw бGа, и3 пребывaеши нетлённа.

Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.

П0стное врeмz, си1лою твоeю хrтE, њсвzти1въ, сп7си2 вс‰ ны2 сэтeй врaжіихъ, покланsющыzсz тебЁ.

Їрм0съ: Непл0дствовавшій м0й ќмъ, плодон0сенъ б9е покажи1 ми, дёлателю д0брыхъ, насади1телю бlги1хъ, бlгоутр0біемъ твои1мъ.

Сэдaленъ минeи с™0му. Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Ўслhшахъ слyхъ тв0й, и3 ўбоsхсz, разумёхъ дэлA тво‰, и3 ўжас0хсz гDи.

Ґвраaмъ добродётелію и3 страннолю1біемъ трbцу пріsтъ, ѓгGльски пришeдшую.

Богaтство некрaдомое воздержaніz є4сть дaръ: и3 си1мъ њбогати1выйсz, њбогати1тсz б9еств0мъ.

Слaва: Пріиди1те, восплaчимъ вкyпэ сл0вомъ, вёрою вопію1ще: б9е, њчи1сти ны2 мн0гw согрёшшыz.

БGор0диченъ: М™и непор0чнаz, бlгословeннаz, чcтаz дв7о, сн7у твоемY и3 бGу нaшему, њ мjрэ моли1сz.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Возсіsвый свётъ, и3 просвэти1вый ќтро, и3 показaвый дeнь: слaва тебЁ, слaва тебЁ, ї}се сн7е б9ій.

Пости1всz дрeвле мwmсeй въ горЁ сінaйстэй, бGови1децъ kви1сz: и3 и3ліA на џгненнэй колесни1цэ возношaшесz.

Пощeніемъ и3ногдA мyдрый и3сaіа, ќглz џнагw клещeю вкушaетъ, є3гдA ко ўстнaмъ є3гw2 прикоснyсz.

Слaва: Пости1всz прeжде даніи1лъ, и3 тріE џтроцы вкyпэ, чє1люсти львHвъ сокруши1вше, горsщій плaмень попрaша.

БGор0диченъ: БGороди1тельнице чcтаz, бGа во чрeвэ твоeмъ носи1вшаz нетлённw, сохрани2 стaдо твоE, и3 соблюди2 невреди1мо.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Ћкоже прbр0ка їHну t ки1та и3збaвилъ є3си2 хrтE б9е: и3 менE и3з8 глубины2 прегрэшeній возведи2, и3 сп7си1 мz є3ди1не чlвэколю1бче.

ЇHну въ ки1тэ чcтн0е сп7сE пощeніе и3ногдA: пости1мсz u5бо t сeрдца, и3 ўбэжи1мъ џнагw въ геeннэ тлёніz.

Нінеvjтzне же пaки гнёвъ б9ій претвори1ша тeплымъ покаsніемъ и3 люб0вію: тBмъ нhнэ любeзнw вси2 поревнyимъ.

Слaва: Настоsщій п0стъ созывaетъ нaсъ на покаsніе: притецeмъ u5бо съ люб0вію, и3 ўразумёимъ, чт0 є3сть дaръ воздержaніz.

БGор0диченъ: Несказaннw р0ждшаz сп7са мjру хrтA бGа нaшего, того2 молsщи не престaй, р0дъ вeсь сп7сти2 воспэвaющихъ тS.

Кондaкъ с™aгw: ѓще с™hй не и4мать кондакA, глаг0лемъ м§нченъ глaса, и4же и3 сэдaленъ.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Nтє1цъ нaшихъ б9е, не посрами2 нaсъ, но дaруй нaмъ со дерзновeніемъ вопи1ти тебЁ: бlгословeнъ є3си2 б9е nтє1цъ нaшихъ.

Бyдемъ и3 мы2 ћкw даніи1лъ џный, львы2 и3ногдA пост0мъ ўкроти1вый въ р0вэ рыкaющыz.

Ю$ношамъ трeмъ поревнyимъ со стрaхомъ, да ўбёгнемъ nгнS геeнскагw, ћкоже сjи вавmлHнскіz пeщи.

Слaва: Пости1мсz и3 мы2 чcтымъ сeрдцемъ, и3 њчи1стимъ тёло, и3 вeсь всsкw д¦ъ бGу посвzти1мъ.

БGор0диченъ: Дв7о м™и чcтаz, и3з8 тебE воплощeннаго превёчнаго сл0ва молsщи не престaй, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Пёснь }.

Їрм0съ: ЦRS хrтA, є3г0же и3сповёдаша плэнeнніи џтроцы, въ пещи2 глаг0люще вeліимъ глaсомъ, вс‰ дэлA п0йте гDа.

Пости1всz прeжде їHсифъ, смэшeніz и3збэжE беззак0нныz жены2, и3 цrтво ўлучи2. Тёмже и3 мы2 ўгаси1мъ пощeніемъ разжжє1нныz стрёлы врагA веліaра.

Пощeніемъ дв7дъ побёду постaви на и3ноплемeнника, и3 цaрство њбрёте: тёмже и3 мы2 пріи1мемъ воздержaніемъ побёду на враги2, и3 во гDэ вэнчaни бyдемъ.

Сохрани1мъ и3 мы2 добродётєли и4хъ, јwвлево мyжество, їaкwвле неѕл0біе, вёру ґвраaмову, цэломyдріе їHсифово, и3 дв7дову д0блесть.

БGор0диченъ: ЦRS хrтA, є3г0же роди2 нaмъ дв7а мRjа, и3 по ржcтвЁ пребhсть дв7а чcтаz, вс‰ дэлA гDнz гDа п0йте, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Тaже трипёснецъ и4ный.

Їрм0съ: Въ пeщь џгненную:

Кrтоzвлeннw мwmсeй дл†ни возводS на горЁ, враги2 побэждaше: тh же сп7се, на кrтЁ рyцэ простeръ, ўмертви1лъ є3си2 всепaгубное ѓда мучи1тельство.

Гвоздьми2 прибіeнъ на кrтЁ, и3 въ рeбра прободeнъ хrтE сп7се м0й, клsтвы и3збaвилъ є3си2 земнорHдныz, и3 рaдости нескончaемыz џбщники показaлъ є3си2: тёмже бlгослови1мъ чlвэколю1біе твоE.

Воздержaніz врeмz возсіsвшее мhсленнw просвэщaетъ душє1внаz ч{вства, и3 страстeй мглY tг0нитъ: тёмже лобызaимъ сіE t сeрдца, превозносsще во вёки.

Стр†сти всегуби1тєльныz душє1вныz, сл†сти смертонHсныz п0стъ ўмерщвлsетъ, и3 и4стиннw въ постоsніи твори1тъ сeрдца ўстремлє1ніz и3 движє1ніz: сeй ќбw вёрою воспріи1мемъ любeзнw.

Не постA начaло настоsщій с™hй дeнь вёрніи вёдуще, сeй чcтымъ помышлeніемъ почти1мъ, но вх0дъ глаг0люще, и3 пришeствіе къ преддвeрію п0стному.

Предпріeмлетъ дeснw бGолюбeзную дyшу предпyтіzми добрёйшій п0стъ, пред8wчисти1тельныхъ п0честей прпdбный, степeньми и3 лёствицею, къ сeй прил0жьсz нhнэшній дeнь.

БGор0диченъ: Tвeрзи толкyщымъ нaмъ, и3 млcть твою2 призывaющымъ, ск0рое человёкwвъ прибёжище, и3 твeрдаz во всёхъ дв7о пом0щнице, и3 сyщымъ въ нyждахъ и3звёстнаz застyпнице

И$ный.

Їрм0съ: Въ купинЁ мwmсeю:

Вознесhйсz на кrтъ всёхъ вLко, ґдaма со є4vою пaки воззвaлъ є3си2, и3 въ рaй хrтE сп7се ввeлъ є3си2, тS воспэвaющыz во вс‰ вёки.

ТебЁ вознeсшусz хrтE на кrтъ в0лею, лучы2 с0лнєчныz стрaхомъ помрачи1шасz, и3 зaйде дeнь: toнyдуже тS разб0йникъ бGа и3сповёда во вс‰ вёки.

Бlгослови1мъ nц7A, и3 сн7а, и3 с™aго д¦а, гDа.

Трbченъ: Рaвна nц7Y сн7а, и3 с™aго д¦а вёровахомъ бhти с™yю трbцу въ б9ествЁ є3ди1номъ: є4йже вёрою покланsемсz, ѓріево ўчeніе при1снw попирaюще.

БGор0диченъ: Кaкw тS воспою2, ћкоже подобaетъ, бцdе дв7о, смрaдными грэхaми ѓзъ нhнэ помрачeнный; но u5бо прес™az, прости2 моE дерзновeніе ўб0гагw моегw2 пёніz.

Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Кrте, вёрныхъ ўповaніе, царeй nрyжіе, сщ7eнникwвъ слaво, монaшествующихъ крёпосте, твоeю си1лою вс‰ тS славосл0вzщыz сп7сaй во вёки.

Хвaлимъ бlгослови1мъ, покланsемсz гDви:

Їрм0съ: Въ купинЁ мwmсeю дв7ы чyдо, на сінaйстэй горЁ, проwбрази1вшаго и3ногдA, п0йте, бlгослови1те, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

И# стіхосл0витсz ЧCтнёйшую:

Пёснь f7.

Їрм0съ: Величaемъ вси2 чlвэколю1біе твоE хrтE сп7се нaшъ, слaво р†бъ твои1хъ и3 вёнче вёрныхъ, возвели1чивый пaмzть р0ждшіz тS.

Мwmсeй во є3гЂптэ м0ре раздэли2, и3 лю1ди проведE, и3 сі‰ препитA въ пустhни непрох0днэй, пост0мъ творS чудесA.

Їисyсъ наvи1нъ воздержaніемъ лю1ди њсвzти2, и3 наслёдствова зeмлю nбэтовaнную, їoрдaнъ прешeдъ прeжде.

ГедеHнъ џный, т0кмw съ треми2 сты2 мужeй хлептaвшими, побэждaетъ и3ноплемeнники воздержaніемъ и3 мlтвою: томY ревнyюще и3 мы2 ўпод0бимсz.

БGор0диченъ: Рaдуйсz всечcтнaz, чcтаz, дв7ства похвало2, ѓгGлwвъ ўтверждeніе, человёкwвъ пом0щнице, мjра рaдосте, мRjе, и3 м™и, и3 рабо2 бGа нaшегw.

Тaже трипёснецъ.

Їрм0съ: T бGа сл0ва:

На кrтЁ простeръ б9eствєнныz дл†ни, совокупи1лъ є3си2 прeжде расточє1ныz, и3збaвителю: и3 nц7Y њсуждeное ходaтайствомъ ћкw дaръ принeслъ є3си2 существо2 человёкwвъ: сегw2 рaди поeмъ пречcтое твоE распsтіе.

С™aгw постA возсіsвшаz бlгодaть, лучы2 и3спущaетъ нaмъ пред8wчищaющыz, пaки течeніе помышлeній, и3 зёницы тьмY tгонsющыz, вёрніи: сегw2 рaди ўсeрднw сeй воспріи1мемъ.

Свэтон0сное пощeніе, даровaній б9eственныхъ чaшу почeрпшее нaмъ, днeсь всBмъ пред8zвлsетъ: хотsщіи сеS причасти1тисz на п0льзу души2, всёхъ вLцэ, содёйствовати нaмъ пом0лимсz.

Гвоздьми2 б9eственныхъ твои1хъ рyкъ пригвозди1лъ є3си2 щeдре нaшz грэхи2 на кrтЁ: копіeмъ же рeбръ твои1хъ растерзaлъ є3си2 лукaвое писaніе согрэшeній, и3 падeній лю1тыхъ. Сегw2 рaди поeмъ пречcтое твоE распsтіе.

Добродётелей добрёйшаz tверзaетсz стезS, п0прище б9eственныхъ пощeній, сіE всBмъ бlгоукрашaетсz: подвизaтисz зак0ннw хотsщіи, проси1те хrтA, ми1рное t высоты2 врeмz нaмъ даровaти.

БGор0диченъ: Скорёйшею мlтвою, б0дрымъ твои1мъ покр0вомъ, держaвною твоeю вLчце чcтаz п0мощію, нhнэ соблюди2 вBрныz тво‰ рабы6 t всsкагw сопроти1внагw прил0га, и3 страстeй и3 прегрэшeній, и3 напaстей сп7си2.

И$ный.

Їрм0съ: Преестeственнw пл0тію:

На дрeвэ кrтнэмъ в0лею пригв0ждьсz, всёхъ нaсъ свободи1лъ є3си2 клsтвы зак0нныz: тёмъ тS по д0лгу величaемъ хrтE.

Вси2 покланsемсz стrтeмъ твои6мъ сп7се, ±же в0лею воспріsлъ є3си2, да свободи1ши р0дъ человёческій раб0ты врaжіz.

Трbченъ: Присносyщнw nц7ъ и3 нетлённw сн7а роди2, и3 д¦ъ є4сть є3диносyщенъ nц7y же и3 сн7ови, нераздёльнаz трbца.

БGор0диченъ: Дaти прощє1ніz прегрэшeній мRjе пребlгословeннаz, t тебE вопл0щшагосz моли2 сп7са, нaмъ грBшнымъ.

Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Лобызaющыz тS, си1лою твоeю кrте, п0стное врeмz прейти2 въ ми1рэ спод0би, и3 и3збaви раб0ты врaжіz.

Їрм0съ: Преестeственнw пл0тію зачeншую во чрeвэ, t nц7A безлётнw предвозсіsвшее сл0во, въ пёснехъ нем0лчныхъ величaемъ вёрніи.

Свэти1ленъ во nктHихэ глaса, три1жды: трbченъ.

На стіх0внэ самоглaсенъ днE, глaсъ №:

T брaшенъ постsщисz душE моS, и3 страстeй не њчи1стившисz, всyе рaдуешисz неzдeніемъ: ѓще бо не винa ти бyдетъ ко и3справлeнію, ћкw л0жнаz возненави1дэна бyдеши t бGа, и3 ѕлы6мъ дeмонwмъ ўпод0бишисz, николи1же kдyщымъ. Да не ќбw согрэшaющи, п0стъ непотрeбенъ сотвори1ши: но непоколеби1ма къ стремлeніємъ безмBстнымъ пребывaй, мнsщи предстоsти распsтому сп7су, пaче же сраспsтисz тебE рaди распeншемусz, вопію1щи къ немY: помzни1 мz гDи, є3гдA пріи1деши во цrтвіи твоeмъ.

Глаг0лемъ сeй двaжды.

Тaже м§нченъ: Вaсъ прехвaльніи мyчєницы, ни ск0рбь, ни тэснотA, ни глaдъ, ни гонeніе, ни бэдA, ни ћрость ѕвэрeй, ни мeчь, нижE џгнь претsй разлучи1ти t бGа возмог0ша: люб0вію же пaче къ немY, ћкw въ чужди1хъ подви1гшесz тэлесёхъ, є3стество2 забhсте, смeрть презрёвше: тёмже и3 по достоsнію болёзней вaшихъ мздY пріsсте, нбcнагw цrтвіz наслBдницы бhсте. Моли1тесz њ душaхъ нaшихъ.

Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ.

Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ:

Вознесeна ћкw ви1дэ на кrтЁ ѓгнца, непор0чнаz дв7а, плaчущи вопіsше: сладчaйшее моE чaдо, что2 н0вое, и3 преслaвное видёніе; кaкw держaй вс‰ длaнію, на дрeвэ пригвозди1лсz є3си2 пл0тію;

Тaже: Бlго є4сть: Трис™0е. И# Џ§е нaшъ:

И# тропaрь: Въ хрaмэ стоsще слaвы твоеS:

ГDи поми1луй, м7.

Слaва, и3 нhнэ:

ЧCтнёйшую херув‡мъ:

И$менемъ гDнимъ бlгослови2 џтче.

Їерeй: Сhй бlгословeнъ хrт0съ бGъ нaшъ, всегдA нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Тaже: Нбcный цRю2:

И# твори1мъ G покл0ны вели6кіz съ мlтвою с™aгw є3фрeма:

ГDи и3 вLко животA моегw2:

И# пр0чихъ покл0нwвъ в7i: и3злегкA ўтомлeніz рaди, глаг0люще себЁ втaй на кjйждо покл0нъ:

Б9е њчи1сти мS грёшнаго.

И# пaки скончaвше покл0ны, глаг0лемъ мlтву всю2 вышепи1санную:

ГDи и3 вLко животA моегw2: И# покл0нъ є3ди1нъ вели1кій.

Присовокуплsемъ же и3 №-й чaсъ. Начинaетъ и3гyменъ, и3ли2 є3кклисіaрхъ и3ли2 предстоsщій монaхъ:

Пріиди1те поклони1мсz, три1жды.

Покл0ны G, и3 чaсъ №-й, В0ньже чтeмъ и3 њглашє1ніz студjтwва. На №-мъ часЁ, тропaрь:

Заyтра ўслhши глaсъ м0й: Ск0рw, без8 пёніz.

Стwпы2 мо‰ напрaви:

Да и3сп0лнzтсz ўстA:

По Трис™0мъ тропaрь:

Ск0рw предвари2:

ГDи поми1луй, м7.

И# мlтву: И$же на всsкое врeмz:

ГDи поми1луй: три1жды.

Слaва, и3 нhнэ:

ЧCтнёйшую херув‡мъ:

И$менемъ гDнимъ:

И# nбы6чныz покл0ны.

Трис™0е. ГDи поми1луй, в7i. ХrтE свёте:

И# tпyстъ. И# и3схождeніе въ притв0ръ: И# літjа за ўпок0й.

Въ тyюжде срeду сhрную. Поeмъ часы2, G-й, и3 ѕ7-й, съ покл0ны, и3 тропари2 п0стными: на часёхъ въ кампaнъ не ўдарsютъ.

На ѕ7-мъ часЁ.

Тропaрь прbр0чества, глaсъ G:

ЦRю2 с™hй всеси1льне, є3гHже боsтсz и3 трепeщутъ всsчєскаz, сп7си2 нaсъ: м0жеши бо прости1ти грэхи2, ћкw бlгоутр0бенъ.

Слaва, и3 нhнэ, т0йже.

Прокjменъ, глaсъ ѕ7:

Сп7си2 гDи лю1ди тво‰, и3 бlгослови2 достоsніе твоE.

Стjхъ: Къ тебЁ гDи воззовY:

Прbр0чества їHилева чтeніе. (ГлавA в7, ст. в7i-к7ѕ.)

Тaкw глаг0летъ гDь: њбрати1тесz ко мнЁ всёмъ сeрдцемъ вaшимъ въ постЁ и3 въ плaчи, и3 въ рыдaніи, И# раст0ргните сердцA в†ша, ґ не ри6зы вaшz, и3 њбрати1тесz ко гDу бGу вaшему, ћкw млcтивъ и3 щeдръ є4сть, долготерпэли1въ и3 многомлcтивъ, и3 раскаzвazйсz њ ѕл0бахъ. Кто2 вёсть, њбрати1тсz ли, и3 раскaетсz, и3 њстaвитъ за соб0ю бlгословeніе, и3 жeртву, и3 возліsніе гDу бGу вaшему; Воструби1те труб0ю въ сіHнэ, њс™и1те п0стъ, проповёдите цэльбY. Собери1те лю1ди, њс™и1те цRковь, и3збери1те старBйшины, совокупи1те младeнцы ссyщыz сосцы2: да и3зhдетъ жени1хъ t л0жа своегw2 и3 невёста t черт0га своегw2. МеждY степeньми жeртвенника восплaчутсz жерцы2 служaщіи гDу, и3 рекyтъ: пощади2 гDи лю1ди тво‰, и3 не дaждь достоsніz твоегw2 на ўкори1зну, да не њбладaютъ и4ми kзhцы, да не рекyтъ во kзhцэхъ: гдЁ є4сть бGъ и4хъ; И# возревновA гDь њ земли2 своeй, и3 пощадЁ лю1ди сво‰. И# tвэщA гDь лю1демъ свои6мъ, и3 речE: сE ѓзъ вaмъ послю2 пшени1цу, и3 віно2, и3 мaсло древsное, и3 насhтитесz и4хъ, и3 не дaмъ вaсъ ксемY на поругaніе во kзhцэхъ. И# сyщаго t сёвера tженY t вaсъ, и3 tри1ну є3го2 на зeмлю безв0дную, и3 погублю2 лицE є3гw2 въ м0ри пeрвэмъ, и3 з†днzz є3гw2 въ м0ри послёднемъ: и3 взhдетъ гни1лость є3гw2, и3 взhдетъ смрaдъ є3гw2, ћкw возвели1чи дэлA сво‰. Дерзaй землE, рaдуйсz и3 весели1сz, ћкw возвели1чи гDь, є4же сотвори1ти. Дерзaйте ск0ти п0льстіи, ћкw прозsбнуша полS пустhни, ћкw дрeво принесE пл0дъ св0й, віногрaдъ и3 смHкви дaша си1лу свою2: И# ч†да сіHнz рaдуйтесz, и3 весели1тесz њ гDэ бз7э вaшемъ, ћкw дадE вaмъ пи1щу въ прaвду, и3 њдожди1тъ вaмъ д0ждь рaнній и3 п0здный, ћкоже и3 прeжде. И# нап0лнzтсz гyмна в†ша пшени1цы, и3 преизлію1тсz точи6ла він0мъ и3 є3лeемъ. И# воздaмъ вaмъ вмёстw лётъ, въ нsже поzд0ша прyзи и3 мши1ца, и3 сЂплеве, и3 гyсєницы, си1ла моS вели1каz, ю4же послaхъ на вы2. И# снёсте kдyще и3 насhтитесz, и3 похвали1те и4мz гDа бGа вaшегw, ±же сотвори2 съ вaми чудесA: и3 не посрaмzтсz лю1діе мои2 во вёкъ.

Прокjменъ глaсъ з7:

ГDь крёпость лю1демъ свои6мъ дaстъ, гDь бlгослови1тъ лю1ди сво‰ ми1ромъ.

Стjхъ: Принеси1те гDви сн7ове б9іи.

Тaже: Ск0рw да предварsтъ:

Трис™0е. И# прHчаz по nбhчаю постA.

И# мlтва: Б9е и3 гDи си1лъ:

Вкyпэ же поeмъ и3 f7-й чaсъ, и3 мlтву:

ВLко гDи ї}се хrтE б9е нaшъ:

Посeмъ и3з8wбрази1тєльнаz, и3 бlжє1нны:

Во цrтвіи твоeмъ: Ск0рw, без8 пёніz.

Слaва, и3 нhнэ:

Помzни2 нaсъ гDи: и3 покл0ны три2.

Ли1къ нбcный: И# прHчаz.

И# по Џ§е нaшъ:

Кондаки2 хрaма, и3 с™0му.

Слaва, кондaкъ:

Со с™hми ўпок0й:

И# нhнэ, кондaкъ:

Предстaтельство хrтіaнъ:

ГDи поми1луй, м7.

Слaва, и3 нhнэ:

ЧCтнёйшую херув‡мъ:

Покл0ны три2 вели6кіz, и3 пр0чихъ в7i.

Посeмъ другjй ли1къ начинaетъ вечeрню:

Пріиди1те поклони1мсz: три1жды, и3 pал0мъ: Бlгослови2 душE моS гDа: И# прHчаz.

Въ срeду вeчера, На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры, ћкw nбhчно.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ.

Прокjменъ, глaсъ є7:

Б9е, во и4мz твоE сп7си1 мz, и3 въ си1лэ твоeй суди1 ми.

Стjхъ: Б9е, ўслhши мlтву мою2, внуши2 глаг0лы ќстъ мои1хъ.

Прbр0чества їHилева чтeніе. (ГлавA G, ст. в7i-к7а.)

Тaкw глаг0летъ гDь: да востaнутъ и3 взhдутъ вси2 kзhцы на ю3д0ль їwсафaтову, ћкw тaмw сsду разсуди1ти вс‰ kзhки ћже џкрестъ. И#спусти1те серпы2, ћкw предстои1тъ њб8имaніе віногрaда: вни1дите, топчи1те, ћкw и3сп0лнь точи1ло, и3зливaютсz подточи6ліz, ћкw ўмн0жишасz ѕлHбы и4хъ. Глaси прогласи1шасz на п0ли судeбнэмъ, ћкw бли1зъ дeнь гDнь на ю3д0ли судeбнэй. С0лнце и3 лунA помeркнутъ, и3 ѕвёзды скрhютъ свётъ св0й. ГDь же t сіHна воззовeтъ, и3 t їеrли1ма дaстъ глaсъ св0й, и3 потрzсeтсz нб7о и3 землS: гDь же пощади1тъ лю1ди сво‰, и3 ўкрэпи1тъ (гDь) сhны ї}лєвы. И# ўвёсте, ћкw ѓзъ гDь бGъ вaшъ, вселszсz въ сіHнэ въ горЁ моeй с™ёй: и3 бyдетъ їеrли1мъ с™ъ, и3 и3ноплемє1нницы не пр0йдутъ сквозЁ є3гw2 ктомY. И# бyдетъ въ т0й дeнь и3скaплютъ г0ры слaдость, и3 х0лми и3сточaтъ млеко2, и3 вси2 и3ст0чницы ї{дины и3сточaтъ в0ды, и3 и3ст0чникъ t д0му гDнz и3зhдетъ, и3 напои1тъ водотeчь си1тіz Е#гЂпетъ въ поги1бель бyдетъ, и3 їдумeа въ п0ле поги1бели бyдетъ за њѕлоблeніе сынHвъ їyдиныхъ, понeже проліsша кр0вь прaведную на земли2 своeй. Їудeа же во вёки насели1тсz, и3 їеrли1мъ въ р0ды родHвъ. И# взыщY кр0ви и4хъ и3 не њбезвиню2: и3 гDь всели1тсz въ сіHнэ.

Прокjменъ, глaсъ ѕ7:

Да ўповaетъ ї}ль на гDа, t нhнэ и3 до вёка.

Стjхъ: ГDи, не вознесeсz сeрдце моE, нижE вознес0стэсz џчи мои2.

И# Спод0би гDи въ вeчеръ сeй:

На стіх0внэ самоглaсенъ днE, глaсъ G:

ВозсіS веснA п0стнаz, цвётъ покаsніz, њчи1стимъ u5бо себE брaтіе, t всsкіz сквeрны, свэтодaвцу пою1ще рцeмъ: слaва тебЁ, є3ди1не чlвэколю1бче.

Стjхъ же глаг0лемъ: Къ тебЁ возвед0хъ:

И# повторsемъ самоглaсенъ.

Тaже стjхъ: Поми1луй нaсъ гDи:

М§нченъ: М§ницы твои2 гDи, вёрою ўтвeрждшесz, ўповaніемъ и3звэсти1вшесz, люб0вію кrтA твоегw2 душeвнw соедини1вшесz, врaжіе мучи1тельство разруши1ша, и3 ўлучи1вше вэнцы2, со безпл0тными м0лzтсz њ душaхъ нaшихъ.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Первос™az, чcтаz, похвалA сyщи нбcныхъ чинHвъ, ґпcлwвъ пёніе, прbр0кwвъ сбытіE, вLчце, пріими2 мlтвы нaшz.

Нhнэ tпущaеши:

По Трис™0мъ, тропaрь с™0му: Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ є3гw2. Ѓще нёсть, тогдA тропaрь днE. Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, по глaсу тропарS.

Е#ктеніA: Поми1луй нaсъ б9е:

Покл0ны G вели6кіz.

Бyди и4мz гDне:

Бlгословлю2 гDа:

Дост0йно є4сть:

И# tпyстъ. И# и3схождeніе въ притв0ръ. И# бывaетъ nбhчнаz літjа њ ўс0пшихъ.

(Зри2) Разyмно же да бyдетъ, ћкw въ палестjнэ, є4же є4сть во їеrли1мской странЁ, не пріsхомъ t с™hхъ nтє1цъ сотворsти совершeнныz літургjи въ срeду и3 въ пzт0къ сhрныz недёли, нижE преждесщ7eнныz: въ т† бо двA дни6 поeмъ ґллилyіа съ покл0ны вeчеръ, и3 ќтрw, ћкоже вhше речeсz.

По вечeрни же, въ си1хъ двY днeхъ, kди1мъ сhръ и3 ћица, соблюдaюще и3 прaвило во с™hхъ nтцA нaшегw ніки1фора, патріaрха кwнстантіноп0льскагw, и3сповёдника, глаг0люща: подобaетъ пости1тисz монaхwмъ въ срeду, и3 пzт0къ сыроsстный. Tвращaетъ же сіE прaвило предaніе їакwви1тское и3 тетрадjтскую є4ресь.

(Зри2) Въ срeду сhрную вeчеръ. Повечeріе поeмъ мaлое. И# поeмъ канHнъ, и4же въ минeи на рzдY, въ суббHту хотsщагw прилучи1тисz с™aгw.

Въ четверт0къ на ќтрени, По №-мъ стіхосл0віи сэдaльны nсмоглaсника, ґпcльскіz.

По в7-мъ стіхосл0віи сэдaленъ тріHди, глaсъ є7:

Под0бенъ: Собезначaльное сл0во:

Четыредесsтницу, и3 пред8wчисти1тельницу, ґпcли вси2 днeсь вэнчaютъ, и3 п0стное врeмz њсвzщaютъ ў хrтA и3збaвителz, и3 воскrніе є3гw2 предвозвэщaютъ всBмъ, и3 м0лzтсz гDви, поми1ловатисz душaмъ нaшымъ.

Слaва, т0йже. И# нhнэ, бGор0диченъ, под0бенъ:

Въ тебЁ надє1жды дв7о чcтаz, несумнённw и3мyщымъ, покр0въ сyщи t разли1чныхъ и3скушeній, и3 њбстоsній, и3 бёдъ лю1тыхъ свободи2 |, молsщи сн7а твоего2 со ґпcлы є3гw2, и3 сп7си2 вс‰ воспэвaющыz тS.

Тaже чтeмъ сл0во с™aгw ґнастaсіа, и3гyмена сінaйскіz горы2, и3 pал0мъ н7.

КанHны же поeмъ nсмоглaсника, и3 минeи. Ґ въ ни1хже пёснехъ поeмъ трипёснцы, њставлsемъ такwвhz пBсни nсмоглaсника. Трипёснецъ. Творeніе господи1на їHсифа, глaсъ д7.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Ўслhша прbр0къ:

Просіsша въ мjрэ зарю2 бGоразyміz ў§нцы2 твои2 гDи, и3 прeлесть помрачи1ша прельщeніz, раз0рше њмрачeніе. Тёхъ мlтвами щeдре, сп7си2 пою1щыz тS.

Преддвє1ріz постA, подвигHвъ бlгопл0діи вэнч†ннаz пріeмлютъ притекaющихъ трeзвеннw пёсньми и3 пёніи тaинственными, тщaтельнw вёрніи вси2 стецeмсz.

Ўмерщвлeніz ри6зы пріeмъ, въ дeрзость невоздержaніz њблек0хсz nкаsнный: но тh мz њблецы2 сн7е б9ій, nдeждею свётлою tрождeніz.

ЖитіE моE лукaвствомъ, и3 всsкою нечистот0ю скончaсz: но къ тебЁ всещeдрому прибэгaю, предвари1въ u5бо сп7си1 мz хrтE б9е, твоeю бlгостію.

БGор0диченъ: ЗачалA є3си2 пaче сл0ва, и3 родилA є3си2 пaче є3стествA бGороди1тельнице, владhчествующаго твaрію. Е#г0же непрестaннw моли2, и3збaвитисz нaмъ t всsкагw гнёва, тебE ўбlжaющымъ.

И$ный. Глaсъ в7:

Їрм0съ: Пришeлъ є3си2 t дв7ы:

Расточи1вше невоздержaніz мглY ґпcли, ўчeній вaшихъ сіsньми, просвэти1сте воздержaніемъ вс‰ грBшныz и3 прaвєдныz, ћкw всехвaльніи.

Ћкоже ћсніи би1серіе сл0ва ґпcли, вс‰ ўкраси1сте воздержaніемъ концы2, и3 ўдоботвори1вше дyшъ нaшихъ вои1стинну нhнэ бlгор0діе.

Пeщь страстeй рос0ю постA ґпcли ўвzди1вше, вс‰ человёки научи1сте, грaдъ сeй некрaдомый и3 жили1ще и3мёти њсщ7eніz.

Слaва: Согрэши1хъ пaче всёхъ человёкwвъ nкаsнный, и3 не покazхсz, ћкw манассjа согрэши1хъ: нрaвы покаsніz ми2 сотвори2 гDи, прeжде дaже не разрэши1тъ мS смeрть.

БGор0диченъ: ТебE пристaнище сп7сeніz, и3 стёну неруши1мую бцdе вLчце, вси2 вёрніи вёмы: тh бо мlтвами твои1ми t бёдъ свобождaеши дyшы нaшz.

Тaже, їрм0съ: Пришeлъ є3си2 t дв7ы не ходaтай, ни ѓгGлъ, но сaмъ гDи вопл0щьсz, и3 сп7слъ є3си2 всег0 мz человёка. Тёмъ зовy ти: слaва си1лэ твоeй гDи.

Пёснь }.

Їрм0съ: Всsчєскаz вLко:

ЗемлS всS гDи, твоегw2 хвалeніz и3сп0лнисz: всю1 бо њбтечE б9eственныхъ ў§нкъ твои1хъ вэщaніе б9eственное, и3з8 глубины2 невёдэніz њбращaющее къ рaзуму, пою1щую: бlгослови1те дэлA гDнz гDа.

Бlгодaть б9eственнаz покаsніz kви1сz, сп7сeніе носsщи, сеS наслаждaющымсz, побёдъ и3 п0двигwвъ, п0тwвъ и3 болёзней: тёмже тецы2 душE моS ко вLцэ твоемY, мн0гихъ твои1хъ прегрэшeній и4щущи пріsти прощeніе.

П0прище tвeрзесz бGодaннагw воздержaніz, свётлw ўсрsщемъ трeбующіи млcти: жaждетъ бо бlгоутр0бный нaшегw сп7сeніz, и3 є4же дaти прощeніе простирaетсz, и4щущымъ є3гw2 ўсeрднw, и3 люб0вію раб0тающымъ.

Пост0мъ заусти1сz, ми1рствующею мhслію, напитaй же душE гDа, бlгодэsніемъ добродётели, бр†шна, ћкw бlговHнныz жє1ртвы, приносsщи семY, и3 взывaющи: дэлA бlгослови1те непрестaннw гDа.

БGор0диченъ: Всёми владhчествующаz, мольбы6 пріeмлющи вLчце рабHвъ твои1хъ, с™az бцdе, тьмh мz и3збaви и3 nгнS негаси1магw, ѕHлъ мои1хъ мн0жєства њчищaющи твои1мъ ходaтайствомъ, и3 є3ди1ною б9eственною твоeю мlтвою.

И$ный.

Їрм0съ: Ўстраши1сz nтрокHвъ:

Вaсъ ћкоже свётъ, хrт0съ, въ концы2 всеS вселeнныz ґпcлы дaвый, шeдше, речE, научи1те во kзhцэхъ: да въ пл0ти мS сyща ўви1дите воздержaніемъ живyща, и3 врaжію всю2 си1лу попирaюща, и3 пyть человёкwмъ kвлsюща прaвый.

Kви1лъ є3си2 грzдyщее хrтE воздержaніе, во њчищeніе человёкwмъ, страстeй же tлучeніе: си1мъ бо твои2 ґпcли бlгоугоди1ша, и3 свётліи свэти1льницы на земли2 kви1шасz, проповёдающе гDа въ трeхъ ли1цэхъ, во є3ди1номъ же существЁ, всBмъ воспэвaющымъ є3го2.

Kзhкwмъ проповBдницы вы2 п0слани бhсте t ў§тлz хrтA, q ў§нцы2, ўчeньми б9eственными просвэщaти и4хъ помышлє1ніz, страстeй же и3 брaшенъ ўдержавaтисz, желaти же воздержaніz, и3 гDа знaти сего2, и3 создaтелz, и3 творцA всёхъ и3 бlгодётелz.

Бlгослови1мъ nц7A, и3 сн7а, и3 с™aго д¦а, гDа.

Ћкоже и3ногдA кaінъ ўбjйца, не принес0хъ души2 моеS жeртву непор0чную хrтE, нечи1стымъ рaзумомъ содержи1мь. Не возгнушaйсz менE приходsща къ тебЁ пост0мъ сп7се пребlгjй, но при1зри на дaры, ±же люб0вію несY тебЁ б9е м0й, во врeмz пощeніz.

БGор0диченъ: Бlжeнное бhсть чрeво бGомaтере, ћкw пріи1мшее сл0во, дебельств0мъ пл0ти t неS смэси1вшеесz человёческому зрaку, по v3постaси: и3 kви1сz грaдъ б9ій, въ нeмже жи1ти вhшній бlговоли2, и3 гDь бGъ. Тёмже вопіeмъ ти2: рaдуйсz бlгодaтнаz, чcтаz бцdе.

Хвaлимъ, бlгослови1мъ, покланsемсz гDви:

Їрм0съ: Ўстраши1сz nтрокHвъ бlгочести1выхъ, соwбрaзнагw души2 несквeрнагw тёла, и3 ўстрани1сz воспитaнный въ безмёрномъ веществЁ, неутруждeнъ џгнь: присноживyщу же, и3з8увsдшу плaменю, вёчнующаz пёснь воспэвaшесz: гDа всS дэлA п0йте, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

И# стіхосл0витсz ЧCтнёйшую:

Пёснь f7.

Їрм0съ: Ћкw сотвори2 мнЁ:

Ћкw плaмень мjру п0слани бhсте нелeстный, и3збавлsюще глубины2 грэхHвъ: воспэвaемъ рaдостію ўкрэпи1вшаго вaсъ, ћкw ґпcлы сво‰.

Ћкw вaсъ мjру њб8юродёвшу, дрeвле хrт0съ ћкw с0ль послA мyдріи, вразумлsющыz є3го2 къ познaнію своемY, восхвалsемъ вёрнw.

Ћкw мн0жество прегрэшeній њбдержи1тъ мS лю1тыхъ, со слезaми припaдаю ти2 хrтE, прощeніz просS, бlговрeменіе ми2 подaти во врeмz постA.

Ћкw вери1гами нерэши1мыми свsзанъ мои1хъ страстeй, стеню2 и3 взывaю ти2 сп7се: свободи1 мz, ћкw да пою2 прерaдованнw бlгоутр0біе твоE.

БGор0диченъ: Ћкw показa тz бGъ, дв7о чcтаz, п0мощь р0ду человёческому, не престaй прилёжнw молsщи є3го2 њ нaсъ вёрныхъ.

И$ный.

Їрм0съ: Невмэсти1маго бGа:

Ґпcлwвъ ли1къ п0стъ показA, вселeннэй всeй возсіsющій, и3 свётлостію б9eственною просвэщaющій мjръ.

Ў§нкъ твои1хъ ї}се ли1къ чlвэколю1бче, kзhчєскіz р0ды научи2, воздержaніz сокр0виществовати богaтство.

Дванадесzтострyнное вэщaніе ўчєни1къ твои1хъ состоsніе, воздержaніz богaтство дaрствуетъ человёкwмъ, и3 и3ст0чникъ сп7сeніz.

Слaва: Блyднагw ти2 глaсомъ взывaю гDи: џ§е, согрэши1хъ, сп7си2 щeдре, да не слaвы твоеS tлучи1ши мS.

БGор0диченъ: Во чрeвэ твоeмъ бGа ћкw чlвёка поноси1вшаz, и3 жив0тъ мjру и3сточи1вшаz, тS воспэвaемъ всес™az дв7о.

Їрм0съ: Невмэсти1маго бGа, во чрeвэ вмэсти1вшаz, и3 рaдость мjру роди1вшаz, тS поeмъ бцdе дв7о.

Свэти1ленъ глaса.

На стіх0внэ же поeмъ самоглaсенъ днE, глaсъ G:

ВозсіS воздержaніz бlголёпіе, бэс0вскую мглY tгонsщее: пріи1де п0стнаz лёпота, душeвныхъ страстeй и3сцэлeніе носsщаz. Сeю и3ногдA даніи1лъ, и3 въ вавmлHнэ џтроцы њграждeни, џвъ ќбw ўстA львHвъ њбуздA, џвіи же плaмень пeщный ўгаси1ша. Съ ни1миже и3 нaсъ т0южде сп7си2 хrтE б9е, ћкw чlвэколю1бецъ.

И# повторsемъ сeй, со стіх0мъ:

И#сп0лнихомсz заyтра:

Тaже, стjхъ: И# бyди свётлость:

И# м§ниченъ: Ћкw свэти6ла въ мjрэ сіsете, и3 по смeрти с™jи м§нцы, п0двигомъ д0брымъ подви1гшесz. И#мyще дерзновeніе, хrтA ўмоли1те, поми1ловатисz душaмъ нaшымъ.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Въ женaхъ с™az бцdе, м™и безневёстнаz, моли2 є3г0же родилA є3си2 цRS и3 бGа, да сп7сeтъ ны2 ћкw чlвэколю1бецъ.

Тaже: Бlго є4сть:

Совокуплsемъ же и3 чaсъ №, ћкw nбhчно. И# tпyстъ.

Въ т0йже четверт0къ сhрный, вeчера: T начaла покл0ны начинaемъ: и3 пр0чаz всS слyжба, ћкоже и3 вhше во вт0рникъ сhрный ўказaсz. На ГDи воззвaхъ, стіхи6ры ћкw nбhчно.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Свёте ти1хій:

И# прокjменъ днE.

На стіх0внэ самоглaсенъ днE, глaсъ в7:

ГDнь кrтъ, неукл0ннw клaнzющымсz є3мY, всsкіz слaсти броздA є4сть, и3 зак0нъ воздержaніz: и4бо непрестaннw взирaющіи на пригвождeннаго на нeмъ, распинaютъ пл0ть со страстьми2 и3 похотьми2. T ни1хже и3 мы2 бhти потщи1мсz, пост0мъ чи1стымъ присв0имсz, чlвэколю1бнw нaмъ присв0ившемусz стrтію и3 своегw2 безстрaстіz є3стество2 подaвшему, и3мyщему вeлію млcть.

Повторsемъ сeй со стіх0мъ:

Къ тебЁ возвед0хъ џчи мои2:

Стjхъ: Поми1луй нaсъ гDи:

И# м§нченъ: Земнaгw наслаждeніz не возвелёвше стrтон0сцы, нбcныхъ бlги1хъ спод0бишасz, и3 ѓгGлwмъ сожи1тели бhша: гDи, мlтвами и4хъ поми1луй и3 сп7си2 нaсъ.

Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ.

Под0бенъ: Е#гдA t дрeва:

Гр0здъ всезрёлый чcтаz, є3г0же невоздёланнw во ўтр0бэ младоноси1ла є3си2, на дрeвэ ћкw ўзрёла є3си2 сего2 ви1сzща, рыдaющи восклицaла є3си2, и3 взывaла є3си2: чaдо, слaдость и3скaпай, є4юже піsнство всsкое страстeй teмлетсz бlгодётелю, менE рaди тS р0ждшіz, б9eственными ўтэшeньми, ћкw бlгоутр0бенъ.

Нhнэ tпущaеши:

Бцdе дв7о:

И# пр0чее, творsще покл0ны вели6кіz.

Тaже tпyстъ. Повечeріе поeмъ вели1кое съ покл0ны, ћкоже во вт0рникъ ўказaсz.

Въ пzт0къ сыроsстный на ќтрени, по шестоpaлміи поeмъ Ґллилyіа, на глaсъ трbчна глaса.

По №-мъ стіхосл0віи сэдaльны кrтныz nсмоглaсника.

По в7-мъ стіхосл0віи сэдaленъ тріHди, глaсъ з7.

Под0бенъ: Ћкw и3мyще:

Возвhси цRквeй р0гъ, чcтнhй кrте, низложи2 є3ретjческую гордhню си1лою твоeю, и3 возвесели2 правослaвныхъ ли1ки: спод0би предвари1ти всBмъ нaмъ твоE предвозвэщeніе, и3 поклони1тисz тебЁ подн0жію хrт0ву въ тебё бо хвaлимсz, дрeво бlгословeнное.

Слaва: т0йже. И# нhнэ, кrтобGор0диченъ:

Ћкw и3мyщи млcтивное на смирeніе нaше, и3 зрsщи на зємнhz ўдобоwбстои6мыz лю1ди, ўмлcрдисz бlгословeннаz бцdе, пребyди молsщисz, да не поги1бнемъ лю1тэ: молю2 ћкw пречcтаz бlгопримири1тельнаго бGа, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ, прес™az дв7о.

Тaже чтeмъ сл0во вели1кагw васjліа њ постЁ, є3гHже начaло: Воструби1те въ новомёсzчіи труб0ю: Тaже pал0мъ н7. И# канHны nсмоглaсника, минeи, и3 тріHди. Въ ни1хже пёснехъ поeмъ трипёснцы: њставлsютсz такwвhz пBсни nсмоглaсника, и3 минeи: понeже двоірм0сны сyть трипёснцы.

КанHнъ тріHди. Творeніе господи1на їHсифа. Глaсъ }:

Пёснь №.

Їpмocъ: В0ду прошeдъ:

Воздержaніz б9eственное врeмz возсіS всBмъ, покаsніz просвэщeніе, тьмY teмлющее прегрэшeній: сіE ўсeрднымъ сeрдцемъ пріи1мемъ.

СE покаsніz добр0та дyшы разширsетъ, пощeніz пригвождeніемъ: въ сіE трeзвеннw вшeдше, и3 прегрэшeній вёрніи разрэшeніе пріи1мемъ.

Слaва: Нач†ла, вл†сти, и3 херувjми, и3 вс‰ си6лы моли1тесz, врeмz нaмъ п0стное соверши1ти въ покаsніи и3 всsкой чистотЁ.

БGор0диченъ: С™az дв7о, вёрныхъ заступлeніе є3ди1на, мlтву твою2 споспёшную, во врeмz пощeніz всBмъ подaждь, бцdу чcтую тS вёдущымъ.

Їрм0съ: В0ду прошeдъ:

Пёснь G.

Їpмocъ: Нбcнагw крyга:

Всегуби1тельныхъ страстeй душeвныхъ ўбэжи1мъ под8sтіемъ постA, и3 ўмилeніz покaжемъ плоды2, пeрвэе грэхaми бGа бlгоутр0бнаго преwгорчи1вшіи.

Свэщы2 є3лeемъ бlги1хъ дэsній, вси2 нhнэ вжещи2 тщaтельнw воз8усeрдствуимъ, ћкw да вни1демъ съ мyдрыми дёвами во свётлый черт0гъ рaдующесz.

БGоглаг0ливіи прbр0цы, бGови1дніи м§нцы, и3 б9eственніи ў§нцы2 сп7сwвы, того2 моли1те, д0брэ начaти и3 бlгоуг0днw скончaти пощeніz п0прище, вси2 пом0лимсz.

БGор0диченъ: Ћкw винy тz всёхъ бlги1хъ вLчце, вси2 прилёжнw м0лимъ: є4же совни1ти нaмъ твои1мъ ходaтайствомъ въ п0стный п0двигъ, и3 концY даровaтисz сегw2 сп7си1тельному.

Їрм0съ: Нбcнагw крyга верхотв0рче гDи, и3 цRкве зижди1телю, ты2 менE ўтверди2 въ любви2 твоeй, желaній крaю, вёрныхъ ўтверждeніе, є3ди1не чlвэколю1бче.

Тaже сэдaленъ минeи, и3 кrтобGор0диченъ:

Пёснь д7.

Їpмocъ: Ўслhшахъ гDи смотрeніz:

Ћкоже ќтро прини1кши, нhнэ пощeніz бlгодaть предлагaетъ покаsніz врeмz нaмъ, долгHвъ тьмY разрэшaющее.

Напитaимъ ни1щыz, млcть млcтію воспріeмлюще, и3 пощeніz б9eственною вод0ю душє1вныz сквє1рны tмhемъ.

Слaва: Нбcніи ѓгGли бlгодaвца ўмоли1те, ўмилeнное нaше покаsніе, щедр0тами безмёрными пріsти.

БGор0диченъ: Чи1стое њчисти1лище согрэшaющихъ, с™az вLчце, ходaтайствомъ твои1мъ раздери2 согрэшeній мои1хъ рукописaніе.

Їрм0съ: Ўслhшахъ гDи, смотрeніz твоегw2 тaинство, разумёхъ дэлA тво‰, и3 прослaвихъ твоE б9ество2.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Вскyю мS tри1нулъ є3си2 t лицA твоегw2 свёте незаходи1мый, и3 покрhла мS є4сть чуждaz тьмA nкаsннаго; но њбрати1 мz, и3 къ свёту зaповэдей твои1хъ пути6 мо‰ напрaви, молю1сz.

Настоsщій дeнь, начaтокъ творsще житіS чистоты2, себE ўсeрднw къ подвигHмъ вёрніи ўгот0вимъ, плwтскjz болBзни, и3 душeвное бlгопл0діе вLцэ всёхъ приносsще.

Мwmсeа п0стъ, б9eственнагw бGовидёніz показA причaстника: сего2 ќбw душE моS подражaющи, п0стъ пріими2, б9eствєннаz восхождє1ніz въ себЁ расположи1вши, ћкw да ви1диши б9ію свётлость.

Сщ7eнныхъ ґпcлъ, и3 сщ7енноимени1тыхъ м§нкъ мольбaми, пощeніz врeмz прейти2 нaсъ спод0би ї}се щeдрый, въ покаsніи, и3 всsкомъ tложeніи грэхA, м0лимсz.

БGор0диченъ: Въ пощeніz двeрь хотsщіи вни1ти, м0лимъ тS б9ію двeрь, совни1ти рабHмъ твои6мъ вLчце, и3 разшири1ти всsкw помышлє1ніz, и3 мы6сли, сп7си1тєльнаz твори1ти хотBніz.

Тaже трипёснецъ господи1на їHсифа. Глaсъ ѕ7:

Пёснь є7.

Їрм0съ: Б9іимъ свётомъ твои1мъ бlже:

На кrтЁ рyцэ пригвозди1въ, копіeмъ въ рeбра прободeнъ, писaніе чlвэколю1бче пaдшагw ґдaма растерзaлъ є3си2: тёмже тS жизнодaвче, пёсньми слaвимъ.

Лeстнw ѕмjй лукaвый стр†сти наложи1въ ми2 душє1вныz, t раS и3згнA: тh же дл†ни на кrтЁ пригвозди1въ, къ высотЁ нетлёніz сп7се привлeклъ є3си2.

ПостA б9eственное врeмz, стр†сти њчищaющее душє1вныz, и3 тэлє1сныz њмывaющее ћзвы, пріи1де нhнэ, настA: вёрніи стецeмсz, и3 сіE любомyдреннw пріи1мемъ.

Врeмz kви1сz бlг0е, въ б9eственное души2 весeліе, всsкое лицE њблачaющее: пріиди1те, вeселw сіE пріи1мемъ, пост0мъ и3 мlтвою пред8wчищaющесz.

П0стъ, слeзы, мlтву, nбhчай смирeнный, нaсъ рaди смири1вшемусz принесeмъ: ћкw да въ дeнь воздержaніz прощeніе подaстъ прегрэшeній нaшихъ.

БGор0диченъ: Свэтолyчными твои1ми блистaньми, вLчце бlгaz мjра, души2 моеS тьмY tжени2, и3 н0щь грэхA моегw2: да ўсeрднw пою2, и3 бlжy тz.

И$ный, глaсъ }:

Їрм0съ: Вскyю мS tри1нулъ є3си2:

КrтY твоемY покланsюсz гDи чlвэколю1бче, и4мже мS сп7слъ є3си2, и3 пою2 стrти сп7си1тєльныz и3 б9eствєнныz вLко, и4миже страстeй мои1хъ болёзненныхъ и3збaвихсz сл0ве, въ жи1знь преходS неврeдную.

КrтY надёющесz, лeсти проти1вныхъ tвращaемсz, въ нeмъ водрузи1вшесz, вёрніи познaни бhхомъ бGу, ћкw ѓгнцы новорождeнніи и3збрaнніи, и3 нелeстное млеко2 и3спи1хомъ.

[Трbченъ: Nц7A, и3 сл0во вси2, и3 с™aго д¦а, слaвимъ во є3ди1номъ є3стествЁ, познaніе свётлое и3злагaюще: покланsющесz nбои1мъ, и3 раздэлsюще ли1цы, несліsннw, непрел0жнw служaще.

БGор0диченъ: Ўповaніе концє1мъ, рaдость рабHмъ твои6мъ ты2 є3си2 дв7о чcтаz, чтyщыz люб0вію w4бразъ тв0й, сохранsй пречcтаz: и3 твои1ми мlтвами всёхъ нaсъ чуждaгw свободи2, ћкw премлcрднэйшаz.

Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Прaвый пyть тв0й гDи, и3спрaви всBмъ рабHмъ твои6мъ чтyщымъ люб0вію, постA п0прище ўтверди2, и3 приведeньми на лyчшее с™aгw твоегw2 цrтвіz нaсъ спод0би.

Їрм0съ: Вскyю мS tри1нулъ є3си2:

Пёснь ѕ7.

Їpмocъ: Њчи1сти мS сп7се:

Пости1всz и3збaвитель, настоsщее врeмz нaмъ њпредэли2 душeвныхъ сквeрнъ њчисти1тельное: тeплымъ вёрніи пристyпимъ сeрдцемъ, ћкw да пріи1мемъ прощeніе.

Мытарeво хrтE воздыхaніе пріeмъ, и3 блудни1цы t души2 плaчь приноси1мый, пріими2 ћкw чlвэколю1бецъ нaшz мольбы6, њчищeніе нaмъ дaруz.

Слaва: ПроповBдникъ и3 прbрHкъ, м§никъ и3 ґпcлъ твои1хъ, прпdбныхъ и3 с™и1телей, и3 всёхъ првdныхъ твои1хъ хrтE ўмолeньми, њчищeніе прегрэшeній душaмъ нaшымъ низпосли2.

БGор0диченъ: Е#ди1наz немощн0е человёческагw є3стествA, б9eственнымъ твои1мъ ржcтв0мъ чcтаz ўтверди1вшаz, поспёшница мнЁ kви1сz, къ п0стному входsщу б9eственному п0прищу.

Їрм0съ: Њчи1сти мS сп7се, мнHга бо беззакHніz мо‰, и3 и3з8 глубины2 ѕHлъ возведи2, молю1сz, къ тебё бо возопи1хъ, и3 ўслhши мS б9е сп7сeніz моегw2.

Кондaкъ с™aго. Ѓще с™hй не и4мать кондакA, глаг0лемъ м§нченъ глaса.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Џтроцы є3врeйстіи въ пещи2:

Дрeвле на колесни1цэ џгненной ношaшесz и3ліA, пост0мъ просвэти1всz: q душE! Сего2 подражaющи, плотск‡z ўмертви2 п0хwти воздержaніемъ.

СE врeмz воздержaніz, kвлsющее тебЁ свётъ сп7сeніz, не небрези2 душE, бGу долготерпsщу, но ўсeрднw возопjй: бlгjй ўщeдри мS.

Слaва: Џтроки њгради1вшій п0стъ, соблюдE t nгнS неwпали1мы: ї}се, тёхъ мlтвами, nгнs мz вёчнагw и3збaви мн0гимъ твои1мъ млcрдіемъ.

БGор0диченъ: Е#ди1наz п0мощь человёкwвъ, пом0щница нaмъ рабHмъ твои6мъ бyди, во врeмz воздержaніz, ћкw да покаsніемъ бlгоугождaюще, пріи1мемъ нбcное цrтво.

Їрм0съ: Џтроцы є3врeйстіи въ пещи2 попрaша плaмень дерзновeннw, и3 на р0су џгнь преложи1ша, вопію1ще: бlгословeнъ є3си2 гDи б9е во вёки.

Пёснь }.

Їрм0съ: Седмери1цею пeщь халдeйскій мучи1тель бGочести6вымъ неи1стовнw разжжE: си1лою же лyчшею сп7сeны сі‰ ви1дэвъ, творцY и3 и3збави1телю вопіsше: џтроцы бlгослови1те, сщ7eнницы восп0йте, лю1діе превозноси1те во вс‰ вёки.

Покаsніz пeщь ўсeрднw возжжeмъ, и3 сл†сти въ нeй попали1мъ вс‰ тэлє1сныz: и3 nгнS бyдущагw и3скyсъ не пріsти, богaтаго въ млcти пр0симъ, вопію1ще: сщ7eнницы бlгослови1те, лю1діе превозноси1те во вс‰ вёки.

Вх0дное врeмz постA нaмъ бyдетъ всsкагw грэхA tложeніz вин0вное, да не д0лу преклони1мсz, нижE ўнhлw тецeмъ, ћкw да въ крaткихъ и3 мaлыхъ днeхъ, мнHгіz сквє1рны ўмилeніемъ сeрдца и3змhемъ, є3ди1наго бGа нaшего пою1ще.

ЃгGльстіи чи1ни, мyчєникъ собрaніе, б9eственныхъ ґпcлъ ли1къ с™hй, прпdбныхъ соб0ръ, с™и1телей же и3 прbр0кwвъ, тебЁ м0лzтсz бlгjй чlвэколю1бче: покаsніе и4стинное твои6мъ рабHмъ подaждь, во врeмz воздержaніz нhнэ вводи1магw.

БGор0диченъ: БGороди1тельнице всечcтаz, къ тебЁ прибэгaемъ, ўщeдри нaсъ бlг0ю твоeю мlтвою, и3 дaждь бlгопримири1тельна твоего2 сн7а и3 гDа всBмъ нaмъ, во врeмz пощeніz нhнэ вводи1магw, во сп7сeніе вёрныхъ, тебE пэсносл0вzщихъ во вс‰ вёки.

Трипёснецъ:

Їрм0съ: За зак0ны nтeчєскіz:

Наслёдіе nтeческое не сохрани1вше, грэх0внымъ зак0нwмъ пораб0тихомсz: но простeръ дл†ни тво‰ на кrтЁ б9eственнэмъ, своб0ду всBмъ даровaлъ є3си2 и4мъ: є3г0же ти2 вёрою прив0димъ во днeхъ с™hхъ, поми1луй ны2 млcтиве, тебE превозносsщыz во вс‰ вёки.

Кrт0мъ твои1мъ разстоsніе, и3 градeжа средостёніе разори1вый, и3 ми1ръ въ концaхъ њбнови1вый богaтый ми1рствующымъ, дaруй нaмъ прейти2 хrтE постоsніемъ бyдущее пощeніе, гDа пою1щымъ непрестaннw, и3 превозносsщымъ во вс‰ вёки.

ПостA бlгодaть днeсь с0лнєчныz лучы2 всBмъ предлагaетъ, пред8wчищaющи мрaкъ t грэхA: содержи1ми страстьми2 разли1чными, въ рaдости прешeдше пріи1мемъ дaръ любомyдреннw, гDа п0йте, вопію1ще, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Г0рькw њб8eмъ первоздaнный, въ раи2 дрeвле снёдь безсловeснw, tвeржесz и3 њсуждeнъ, t слaдости и3згнaнъ бhсть: но на дрeвэ гвоздьми2 пригвождeнъ, лукaвное писaніе пригвозди1лъ є3си2 грэхA є3гw2. Тёмже твоE мн0гое бlгоутр0біе воспэвaемъ во вс‰ вёки.

Зак0нъ постA tри1нувше, въ прHпасти грэхA пополз0хомсz, и3 постA вострeбовахомъ нhнэ вводи1магw: є3г0же щeдре провождaющымъ нaмъ, бlгодaть съ нб7сE низпосли2, и3 ми1ръ богaтый: гDа п0йте дэлA, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

БGор0диченъ: Пaдающихъ и3справлeніе, грёшникwвъ ходaтаице, стрaнныхъ прохлаждeніе, ск0рбныхъ ўтэшeніе, прес™az дв7о, души2 моеS печaль разори2 чcтаz, и3 ўтэшeніе свhше t бGа подaти ми2 моли1сz пою1щу ўсeрднw, тS превозносsщу во вс‰ вёки.

И$ный.

Їрм0съ: ЃгGли и3 нб7сA:

Пригвождeннаго пл0тію на кrтЁ щeдре, ви1дzщи тS твaрей є3стество2 премэнsшесz: свётъ днE во тьмY, дви1жашесz землS, и3 вс‰ колебaхусz.

На высотY кrтA человёческое є3стество2 совозвhсивъ, и3 t рeбръ твои1хъ б9eственныхъ богaтство и3сточи1лъ є3си2 сп7сeніz, вёрою покланsющымсz сп7се пречcтэй стrти твоeй.

Бlгослови1мъ nц7A, и3 сн7а, и3 с™aго д¦а, гDа.

Трbченъ: Е#ди1нъ бGъ ќбw трbца, ни nц7Y и3зступи1вшу въ сн7овство2, нижE сн7у премэни1вшусz во и3схождeніе: но св0йствєннаz и3 nбоE, свётъ, бGа, три2 слaвлю во вёки.

БGор0диченъ: Кaкw родилA є3си2 рцы2, t nц7A безлётнw предпросіsвша, и3 со с™hмъ д¦омъ воспэвaема; и3ли2 ћкоже вёсть є3ди1нъ, бlговоли1вый роди1тисz и3з8 тебE во вёки.

Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Покаsніе нaше, ћкw бlгjй є3стеств0мъ пріeмъ, врaжіихъ сэтeй и3збaви гDи, да вёрою и3 люб0вію твоE нhнэ воспои1мъ с™0е вLчество.

Хвaлимъ, бlгослови1мъ, покланsемсz гDви:

Їрм0съ: ЃгGли и3 нб7сA на пrт0лэ слaвы сэдsщаго, и3 ћкw бGа непрестaннw слaвимаго, бlгослови1те, п0йте, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

И# стіхосл0витсz ЧCтнёйшую:

Пёснь f7.

Їрм0съ: Ўжасeсz њ сeмъ нб7о, и3 земли2 ўдиви1шасz концы2, ћкw бGъ kви1сz человёкwмъ пл0тски, и3 чрeво твоE бhсть прострaннэйшее нб7съ: тёмъ тS бцdу ѓгGлwвъ и3 человBкъ чинонач†ліz величaютъ.

СE свэтон0сное пріи1де врeмz, с™hй дeнь просіS, мрaчныхъ страстeй твои1хъ tбёгни, q душE! И# зари6 воспріими2 наставлsющыz тS къ свёту, ўмилeніе ћкw віно2 пію1щи весели1сz, и3 сластeй піsнство возненави1ждь.

Ћкw вои1стинну блажaйшее врeмz пощeніz хrтE, є4же дaлъ є3си2 всBмъ вBрнымъ на побэждeніе грэхHвъ, и3 њчищeніе сп7си1тельное, и3 даровaній пріsтелище, въ нeмже тS м0лимъ: причaстники сп7се, вс‰ ны2 бlги1хъ твои1хъ сотвори2.

Њбhчнw млcти тво‰ на нaсъ и3зливazй щeдре бог†тыz, дaждь нaмъ слeзы, њчищaющыz сквє1рны и3 помышлє1ніz лю1бzщихъ тS: вёру и3 люб0вь чcтую, богaтное покаsніе, присвоeніе совершeнное къ тебЁ є3ди1ному многомлcтивому.

Всёхъ ѓгGлwвъ б9eственное мн0жество, и3 с™hхъ ли1цы достохвaльніи, бlгaго нhнэ моли1те прилёжнw: ћкw да б9eственное п0прище сіE, пощeніz настоsщее, тещи2 непреткновeннw ны2 ўкрэпи1тъ, и3 побэдон0сцы содёлаетъ.

БGор0диченъ: Бlголюби1ваz дв7о, бlгaго р0ждшаz сп7са, ўбlжи2 вс‰ ны2, страстьми2 безмёрными, и3 помышлeньми њѕл0блєнныz вLчце, и3 њтzгчє1нныz грэхHвъ брeменьми неудобон0сными: ћкw да тS по д0лгу, ћкw бцdу величaемъ.

И$ный.

Їрм0съ: Недоумёетъ всsкъ:

Недоумёетъ всsкое є3стество2, ѓгGлwвъ и3 человёкwвъ, твоE бlгоутр0біе бlгодари1ти бlгодётелю: ћкw пл0тію хотS нaсъ рaди њбнищaлъ є3си2, и3 на дрeвэ њ нaсъ распростeрлсz є3си2, клsтва бhвъ, да пeрвую tи1меши клsтву человёчества.

Свётлый дeнь воздержaніz настA, свётлымъ лицeмъ пріиди1те, ўсрsщимъ душE моS вLку, бlгодaти низпослaтисz свhше нaмъ просsще, и3 мн0гихъ прегрэшeній и3справлeніе њбрэсти2: ћкw да стрaшнэйшею геeнною не и3скуси1мсz тaмw.

Во тьмЁ грэхHвъ содержи6мымъ, покаsніz нhнэ сщ7eнніи вх0ды настaша, всёхъ дyшы просвэщaющыz. Тёмже душE моS, њмрачeніz ўклони1сz сhтости страстeй, потщи1сz, да слaдости вёчныz наслади1шисz тaмw.

На дрeвэ рyцэ в0лею распростeръ, разсто‰щаzсz вс‰ собрaлъ є3си2 жизнодaвче: копіeмъ же тво‰ tвeрзлъ долготерпэли1ве рeбра, побэждeніе t рeбръ прозsбшее и3спрaвилъ є3си2 нaмъ. Тёмже бlгодарsще поeмъ бlгоутр0біе твоE.

БGор0диченъ: Предстaтельство всёхъ на тS надёющихсz, въ бэдaхъ б0драz сyщи предстaтельнице бцdе, вёчнующіz и3збaви нaсъ геeнны, и3 належaщихъ мyкъ г0рькихъ: ћкw да д0лжнw поeмъ вели6чіz тво‰.

И$ный.

Їрм0съ: Чyжде мaтерємъ дёвство:

Ћзвамъ покланsемсz твои6мъ жизнодaвче, и4миже грэхA страстeй и3збaвльшесz, чcтнhмъ кrт0мъ твои1мъ познaхомсz запечaтствовани, во сп7сeніе и3 заступлeніе t всsкагw прил0га врaжіz.

Њзари2 кrтA твоегw2 сіsньми, ўкрествовaвыйсz в0лею за всёхъ сп7сeніе, дyшы пою1щихъ стrти тво‰ всемлcтиве: и3 на стезю2 жи1знь нaшу ўпрaви и3 настaви.

Согрэши1хомъ преступи1вше зaпwвэди тво‰, и3 пути6 б9eственныхъ зачинeній твои1хъ сп7се, ўклони1хомсz далeче чlвэколю1бче, нерадёніемъ: но щeдрый, воззови2 t лeсти дyшы нaшz.

Трbченъ: ХвалA, чeсть трbцэ лёпотствуетъ, и3 слaва ћкw є3ди1ному гDьству, и3 є3ди1ному цrтву, несли1тнw, несёчнw, є3ди1ницэ б9еств0мъ покланsемой, несёчной бо є3стеств0мъ, непрестaннw величaемэй.

БGор0диченъ: Ўмлcтивисz мlтвами всечcтыz м™ре твоеS всещeдре всецRю2 слaвы, є3гдA пріи1деши суди1ти рабы6 тво‰, ћкw млcтивъ: въ тs бо вси2 вёровахомъ, и3 тS бGа знaемъ.

Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Свэтон0сный нhнэ надходsщій п0стъ, пріeмлетъ трапeзу подвигHвъ предложeнную, сегw2 рaди сеS трeзвеннw вси2, честнyю чaшу чисти1тельныхъ слeзъ воспріи1мемъ вёрніи: да неисцёльными слезaми не и3скуси1мсz тaмw.

Катавaсіа: Чyжде мaтерємъ двcтво, и3 стрaнно дёвамъ дэторождeніе: на тебЁ бцdе nбо‰ ўстр0ишасz. Тёмъ тS всS племенA земн†z непрестaннw величaемъ.

Свэти1ленъ трbчный глaса, три1жды. И# пр0чее.

На стіх0внэ поeмъ самоглaсенъ днE. Глaсъ ѕ7:

Прeжде сп7си1тельнагw кrтA грэхY цaрствующу, нечeстію держaвствующу, человёкwвъ ўблажaшесz пи1ща тэлeснаz, и3 њ плотски1хъ желaніzхъ мaли небрежaху: ґ tнeлэже кrтное тaинство содёzсz, и3 дeмонское ўгасE мучи1тельство бGоразyміемъ, небeснаz на земли2 добродётель жи1тельствуетъ. Тёмже п0стъ почитaетсz, воздержaніе сіsетъ, моли1тва и3справлsетсz, и3 свидётель врeмz настоsщее, дaнное нaмъ t распeншагwсz хrтA бGа, во сп7сeніе дyшъ нaшихъ.

И# глаг0лемъ стіхи2.

Стjхъ: И#сп0лнихомсz заyтра ми1лости твоеS гDи:

И# повторsемъ самоглaсенъ. Тaже и3 мyчениченъ.

Стjхъ: И# бyди свётлость гDа бGа нaшегw:

ГDи, въ пaмzть с™hхъ твои1хъ, всS твaрь прaзднуетъ, небесA рaдуютсz со ѓгGлы, и3 землS весели1тсz съ человёки: тёхъ моли1твами поми1луй нaсъ.

Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ:

Всечcтаz ћкw ви1дэ тебE на кrтЁ повёшена, плaчущи вопіsше м™рски: сн7е м0й и3 б9е м0й, сладчaйшее моE чaдо, кaкw терпи1ши стрaсть пон0сную;

Тaже, Бlго є4сть: И# Трис™0е.

Тропaрь: Въ хрaмэ стоsще:

ГDи поми1луй, м7.

И# глаг0летсz стjхъ t сщ7eнника:

Сhй бlгословeнъ хrт0съ бGъ нaшъ, всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

Нбcный цRю2:

И# твори1мъ три2 покл0ны вели6кіz, и3 глаг0лемъ моли1тву тaйнw прпdбнагw nтцA нaшегw є3фрeма сЂрина:

ГDи и3 вLко животA моегw2: И# пр0чее.

И# твори1мъ и3 пр0чыz покл0ны.

Совокуплsемъ же и3 пeрвый чaсъ, ћкw nбhчно: по nбhчныхъ же покл0нэхъ чтeмъ њглашє1ніz прпdбнагw nтцA нaшегw fе0дwра студjта. Тaже tпyстъ.

Въ т0йже пzт0къ сhрный, поeмъ часы2 съ покл0ны, ћкоже и3 въ срeду kвлeно є4сть.

На ѕ7-мъ часЁ поeмъ тропaрь прbр0чества, глaсъ }:

Дaждь нaмъ п0мощь t печaли гDи, и3 сп7си1 ны, рождeйсz t дв7ы чlвэколю1бче.

Повторsюще т0йже.

Прокjменъ глaсъ №:

Бyди гDи млcть твоS на нaсъ, ћкоже ўповaхомъ на тS.

Стjхъ: Рaдуйтесz првdніи њ гDэ, пр†вымъ подобaетъ похвалA.

Прор0чества захaріина чтeніе. (ГлавA }, ст. з7-з7i.)

Си1це глаг0летъ гDь вседержи1тель: сE ѓзъ лю1ди мо‰ t земли2 вост0чныz, и3 t земли2 зaпадныz. И# введY и4хъ (въ зeмлю и4хъ,) и3 вселю1сz посредЁ їеrли1ма, и3 бyдутъ ми2 въ лю1ди, и3 ѓзъ бyду и5мъ въ бGа во и4стинэ и3 въ прaвдэ. Си1це глаг0летъ гDь вседержи1тель: да ўкрэпsтсz рyцэ вaсъ слhшащихъ во днeхъ си1хъ словесA сі‰ t ќстъ прbр0ческихъ, t негHже днE њсновaсz хрaмъ гDа вседержи1телz, и3 цeрковь tнeлэже создaсz. Зане прeжде днeй џнэхъ мздA человёкwмъ не бЁ во ўспёхъ, и3 мздA скотHмъ не бsше, и3 и3сходsщему и3 входsщему не бЁ ми1ра t печaли, и3 послю2 вс‰ человёки, коег0ждо на и4скреннzго своего2. И# нhнэ не по днє1мъ џнэмъ прє1жнимъ ѓзъ сотворю2 њстaнку людeй си1хъ, глаг0летъ гDь вседержи1тель. Но покажY ми1ръ: віногрaдъ дaстъ пл0дъ св0й, и3 землS дaстъ жи6та сво‰, и3 нeбо дaстъ р0су свою2, и3 наслёдити сотворю2 њстaнкамъ людeй мои1хъ си1хъ вс‰ сі‰. И# бyдетъ, ћкw бёсте въ клsтвэ во kзhцэхъ, д0ме їyдовъ и3 д0ме ї}левъ, тaкw сп7сY вы2, и3 бyдете въ бlгословeніи: дерзaйте и3 ўкрэплsйтесz рукaми вaшими. ЗанE си1це глаг0летъ гDь вседержи1тель: ћкоже помhслихъ њѕл0бити вы2, внегдA прогнёваша мS nтцы2 вaши, глаг0летъ гDь вседержи1тель, и3 не раскazхсz: ћкw ўстaвихъ, и3 ўмhслихъ во дни6 сі‰ добро2 сотвори1ти їеrли1му, и3 д0му їyдову: дерзaйте. Сі‰ словесA, ±же сотворитE, глаг0лите и4стину кjйждо и4скреннему своемY, и4стину и3 сyдъ ми1ренъ суди1те во вратёхъ вaшихъ. И# кjйждо ѕл0бы и4скреннzгw своегw2 не помышлsйте въ сердцaхъ вaшихъ, и3 клsтвы лжи1выz не люби1те: занE вс‰ сі‰ возненави1дэхъ, глаг0летъ гDь вседержи1тель.

Прокjменъ, глaсъ G:

П0йте бGу нaшему, п0йте, п0йте цReви нaшему, п0йте.

Стjхъ: Вси2 kзhцы восплещи1те рукaми:

И# пр0чее всE, ћкоже въ срeду сhрную ўказaсz.

Подобaетъ вёдати, ћкw въ суббHту и3 недёлю сhрную минeа не поeтсz, но послёдованіе случaющихсz с™hхъ поeтсz, на повечeріzхъ, и3ли2 є3гдA церквоначaльникъ х0щетъ.

 

Коментарисање није више омогућено.