NASLOVNA » Crkvene knjige za zajedničko bogosluženje » Posni triod

Posni triod

Nedёlz, vъ nю1že čtetsz sщ7ennoe i3 s™0e є3đlіe, pri1tči blydnagw shna

Vъ subbHtu Večera na bdёnіi, po nbhčnomъ stіhosl0vіi, na GDi vozzvahъ, postavimъ stіhHvъ ‹, i3 poemъ stіhi6rы nsmoglasnika voskrnы G, i3 ґnatHlіevы G, i3 trіHdi d7, povtorsющe sі‰. Glasъ №.

Vъ bezgrёšnuю stranY i3 živ0tnuю vvёrihsz, posёzvъ grёhъ, serp0mъ požavъ klasы lёnosti, i3 rukostіemъ svzzavъ dэsnій moi1hъ snopы2, ±že i3 postlahъ ne na gumnЁ pokasnіz: no molю1 tz prevёčnago dёlatelz našego bGa, vёtromъ tvoegw2 lюboblgoutr0bіz razvёй plevu dёlъ moi1hъ, i3 pšeni1cu daždь duši2 moeй njstavlenіe, vъ nbcnuю tvoю2 zatvorsz mS ži1tnicu, i3 sp7si1 mz.

Poznaimъ bratіe, tainstva si1lu, t grэha bo ko n§eskomu d0mu vostekšago blydnago shna preblgjй nc7ъ pred8ustrёtъ lobzaetъ, i3 paki svoeS slavы poznanіe daruetъ: i3 tainstvennoe vhšnimъ soveršaetъ veselіe, zakalaz telьcA ўpitannago, da mы2 dost0йnw soži1telьstvuemъ, zaklavšemu že člvэkolю1bnomu nc7Y i3 slavnomu zakolenію, sp7su dyšъ našihъ.

Slava, glasъ v7:

Q koli1kihъ bl†gъ nkasnnый sebE liši1hъ! Q kakovA carstvіz tpad0hъ strastnый ѓzъ! Bogatstvo i3znuri1vъ, є4že prіshъ zapovэdь prestupi1hъ. Ўvы2 mnЁ, strastnaz dušE! Ngnю2 vёčnomu pr0čee njsydišisz. Tёmže prežde koncA vozopjй hrtY bGu ćkw blydnago prіimi1 mz shna, b9e, i3 pomi1luй mS.

I# nhnэ: bGor0dičenъ №-й, glasa.

Vh0dъ.

Svёte ti1hій:

Prokjmenъ: GDь vocRi1sz:

Na lіtji po nbhčaю stіhi1ra hrama.

Slava, glasъ d7:

Ćkw blydnый shnъ prіid0hъ i3 ѓzъ щedre, žitіE vsE i3ždi1vый vo tšestvіi. Rastoči1hъ bogatstvo, є4že dalъ є3si2 mnЁ dž§e: prіimi1 mz kaющasz b9e, i3 pomi1luй mS.

I# nhnэ: bGor0dičenъ togHžde glasa.

Na stіh0vnэ nsmoglasnika, po ґlfavi1tu.

Slava, samoglasenъ, glasъ ѕ7:

N§eskagw dara rastoči1vъ bogatstvo, sъ bezslovesnыmi skotы2 pas0hsz nkasnnый, i3 tёhъ želaz pi1щi, gladomъ tazhъ ne nasыщazsz, no vozvrati1vsz kъ blgoutr0bnomu nc7Y, vzыvaю so slezami: prіimi1 mz ćkw naemnika pripadaющa člvэkolю1bію tvoemY i3 sp7si1 mz.

I# nhnэ, bGor0dičenъ:

Tvorecъ i3 i3zbavitelь m0й:

Tpusti1telьnый:

Bcde dv7o: tri1ždы.

I# pr0čee poslёdovanіe bdёnіz, ćkw nbhčno.

Na ќtreni, na BGъ GDь, troparь nsmoglasnika voskrnъ, i3 bGor0dičenъ, nbhčnoe stіhosl0vіe, i3 polmeleй.

Nbы6čnыz dvA palm†: pripэvaemъ že kъ si6mъ i3 tretій pal0mъ:

Na rэkahъ vavmlHnskihъ: so ґllilyіeю krasnoю.

Stepє1nnы, i3 prokjmenъ glasa.

Vsskoe dыhanіe:

E#đlіe ќtrennee.

Taže, slava, glasъ }:

Pokasnіz tverzi mi2 dvє1ri:

I# nhnэ, bGor0dičenъ.

Pod0benъ: Na spasenіz stєzi2:

Taže glasъ ѕ7:

Pomi1luй mS b9e:

Mn0žєstva sodёznnыhъ mn0ю lю1tыhъ, pomыšlsz nkasnnый, trepeщu strašnagw dnE sydnagw: no nadёzsz na mlctь blgoutr0bіz tvoegw2, ćkw dv7dъ vopію1 ti: pomi1luй mS b9e po veli1cэй tvoeй mlcti.

KanHnъ voskresenъ, so їrmos0mъ na d7, i3 krtovoskresnый na dvA, i3 bcdы na dvA, i3 trіHdi na ѕ7. Minei že poslёdovanіe poemъ na povečerіi, vъ pzt0kъ večera.

KanHnъ, tvorenіe gospodi1na їHsifa. Glasъ v7:

Pёsnь №.

Їrm0sъ: Mwmseйskuю pёsnь:

Ї}se b9e, kaющasz prіimi2 nhnэ i3 menE, ćkw blydnago shna, vsE žitіE vъ lёnosti ži1vša, i3 tebE prognёvavša.

E$že mi2 dalъ є3si2 prežde, ѕlЁ rastoči1hъ b9estvennoe bogatstvo, ўdali1hsz t tebE, blydnw ži1vъ: blgoutr0bne dž§e, prіimi2 ќbw i3 menE njbraщaющasz.

Slava: NJb8‰tіz nhnэ ntečєskaz prosterъ, prіimi2 gDi i3 menE, ćkože blydnago, vseщedre, ćkw da blgodarnw proslavlю tS.

BGor0dičenъ: Na mnЁ b9e, vsю2 pokazavъ blgosthnю, prezri moi1hъ mn0žestvo sogrэšenій, ćkw blgodёtelь, b9estvennыmi m™re tvoeS molьbami.

Katavasіi že poemъ їrmosы2 kanHna.

Mwmseйskuю pёsnь vosprіi1mši vozopjй dušE: pom0щnikъ i3 pokrovi1telь bhstь mnЁ vo sp7senіe: seй m0й bGъ, i3 proslavlю є3go2.

Pёsnь G.

Їrm0sъ: Nepl0dstvovavšій m0й ќmъ:

Vesь vnЁ bhvъ sebE, ўmovrednw prilэpi1hsz strasteй njbrэtatelєmъ: no prіimi1 mz hrtE, ćkože blydnago.

Blydnagw glasu porevnovavъ, vopію2: sogrэši1hъ, dž§e, ćkože džnago ќbw, i3 menE njb8imi2 nhnэ, i3 ne tri1ni menE.

Slava: NJb8‰tіz tvo‰ prosterъ hrtE, mlctivnw prіimi1 mz, t stranы2 dalьnыz grэhA i3 strasteй njbraщaющasz.

BGor0dičenъ: D0braz vъ ženahъ, njbogati2 i3 menE d0brыhъ vi1dы, grэhi2 mn0gimi njbniщavšago čctaz, ćkw da slavlю tS.

Їrm0sъ: Nepl0dstvovašій m0й ќmъ, plodon0senъ b9e pokaži1 mi, dёlatelю d0brыhъ, nasadi1telю blgi1hъ, blgoutr0bіemъ tvoi1mъ.

Sэdalenъ, glasъ №.

Pod0benъ: Gr0bъ tv0й:

NJb8‰tіz dž§a tversti mi2 potщi1sz, blydnw i3ždi1hъ moE žitіE, na bogatstvo neiždivaemoe vzirazй щedr0tъ tvoi1hъ sp7se, nhnэ njbniщavšee moE serdce ne prezri. Tebё bo gDi, vo ўmilenіi zovY: sogrэši1hъ, dž§e, na nb7o i3 pred8 tob0ю.

Slava, t0йže.

I# nhnэ, bGor0dičenъ.

Pod0benъ: Beznevёstnaz čctaz bcde dv7o, є3di1na vёrnыhъ predstatelьnice i3 pokr0ve, bёdъ i3 skorbeй, i3 lю1tыhъ njbstosnій, vsёhъ svobodi2, na tS nadє1ždы ntrokovi1ce i3myщihъ, i3 dyšы našz sp7si2 b9estvennыmi mltvami tvoi1mi.

Pёsnь d7.

Їrm0sъ: E$že t dv7ы tvoE ržctvo2:

Bogatstvo blagi1hъ, є4že dalъ mi2 є3si2 nbcnый dž§e, rastoči1hъ ѕlЁ, str†nnыmъ graždanwmъ poraboщenъ. Tёmže vopію1 ti: sogrэši1hъ ti2, prіimi1 mz ćkw blydnago drevle, prosterъ njb8‰tіz mnЁ tvo‰.

Vsskoй ѕl0bэ porab0tihsz, prini1knuvъ nkasnnw strasteй dёlatelєmъ, i3 sebE vnЁ bhhъ nesmotrenіemъ, ўщedri mS sp7se, prenbcnый dž§e, pribэgaющa ko mnHgimъ tvoi6mъ щedr0tamъ.

Slava: Vsskagw studA i3sp0lnihsz, ne smёz vozzrёti na vыsotY nbcnuю: i4bo bezslovesnw prini1knuvъ grэhY, nhnэ že njbraщьsz vopію2 ўmilenіemъ: sogrэši1hъ ti2, prіimi1 mz vsecRю2.

BGor0dičenъ: Čelovёkwmъ p0moщe, ўpovanіe tverdoe vsёmъ hrtіanwmъ, pribёžiщe čctaz sp7saєmыmъ: sp7si1 mz dv7o, m™rnimi tvoi1mi molьbami, i3 byduщіz ži1zni spod0bi.

Їrm0sъ: E$že t dv7ы tvoE ržctvo2 prbr0kъ predzrS, vozpropovёdaše vopіS: slyhъ tv0й ўslhšahъ i3 ўboshsz: ćkw t ю4ga, i3 i3z8 gorы2 s™hz, prіwsэnennыz prišelъ є3si2 hrtE.

Pёsnь є7.

Їrm0sъ: N0щi prešedšeй:

Porab0tihsz graždanwmъ str†nnыmъ, i3 vъ stranY tletv0rnuю tid0hъ, i3 i3sp0lnihsz studA: nhnэ že njbraщazsz zovy ti щedre, sogrэši1hъ.

N§єskaz tvo‰ blgoutrHbіz nhnэ tverzi mi2, t ѕlhhъ njbrati1všusz, nbcnый dž§e, i3 ne tri1ni menE, i3mёzй premn0guю mlctь.

Slava: Ne smёю vozzrёti gorЁ na vыsotY, bez8 čislA hrtE prognёvavъ tS: no vёdый tvo‰ щedrHtы mi1lwstivnыz, vzыvaю: sogrэši1hъ ti2, njči1sti, i3 sp7si1 mz.

BGor0dičenъ: Vses™az dv7o blgodatnaz, njčiщenіe vsBmъ r0ždšaz, moi1hъ sogrэšenій tsžkoe bremz tvoi1mi mltvami njblegči2.

Їrm0sъ: N0щi prešedšeй, pribli1žisz denь i3 svёtъ mjru vozsіS: segw2 radi hvalztъ tS ѓgGlьstіi či1ni, i3 slavosl0vztъ tS vs‰ vssčєskaz.

Pёsnь ѕ7.

Їrm0sъ: Vo glubinЁ grэh0vnэй:

GlubinA sogrэšenій soderži1tъ mS pri1snw, i3 trevolnenіe grэhHvъ pogružaetъ mS: njkormi1 mz ko pristaniщu ži1zni, hrtE b9e, i3 sp7si1 mz cRю2 slavы.

Bogatstvo n§eskoe rastoči1hъ lю1tэ, i3 njbniщavъ studA i3sp0lnihsz, poraboщenъ nepl0dnыmi pomыšlenьmi. Tёmže ti2 vopію2: člvэkolю1bče ўщedri, i3 sp7si1 mz.

Slava: Gladomъ i3stazvša vsskihъ bl†gъ, i3 ўstrani1všasz t tebE vseblgjй, ўщedri njbraщaющasz mS nhnэ: i3 sp7si2 hrtE, poю1щa tvoE člvэkolю1bіe.

BGor0dičenъ: Sp7sa i3 vLku r0ždšaz hrtA, sp7senіz mS ntrokovi1ce spod0bi, njbniщavša t vsskihъ bl†gъ, dv7o čctaz, da poю2 tvo‰ veli6čіz.

Їrm0sъ: Vo glubinЁ grэh0vnэй soderži1mь є4smь sp7se, i3 vъ puči1nэ žiteйstэй njburevaemь: no ćkože їHnu t ѕvёrz, i3 menE t strasteй vozvedi2, i3 sp7si1 mz.

Kondakъ, glasъ G.

Pod0benъ: Dv7a dnesь:

N§eskіz slavы tvoeS ўdali1hsz bezymnw, vъ ѕlhhъ rastoči1vъ є4že mi2 predalъ є3si2 bogatstvo. Tёmže ti2 blydnagw glasъ prinošY: sogrэši1hъ pred8 tob0ю dž§e щedrый, prіimi1 mz kaющasz, i3 sotvori1 mz ćkw є3di1nago t naє1mnikъ tvoi1hъ.

Jkosъ: Sp7su našemu na vsskъ denь ўčaщu svoi1mъ glasomъ, pisanіz ўslhšimъ nj blydnomъ, i3 cэlomydrennomъ paki. I# segw2 vёroю podražaemъ d0broe pokasnіe, vёduщemu t†йnaz vsёhъ, smirenіemъ serdca vozzovemъ sogrэši1homъ ti2 dž§e щedrый, i3 nikogdaže dost0йni є3smы2 nareщi1sz č†da, ćkože prežde. No ćkw є3stestv0mъ shй člvэkolюbi1vъ, tы2 prіimi2, i3 sotvori1 mz ćkw є3di1nago t naє1mnikъ tvoi1hъ.

I# bыvaetъ čtenіe prežde smnaxarS vъ minei: takže vъ trіHdi po či1nu.

Stіhi2:

Bludni1kъ ѓщe kto2 є4stь ćkw ѓzъ, derzaй, grzdi2:

B9іihъ bo щedr0tъ vsBmъ tverzesz dverь.

Vъ sjй denь blydnagw shna vozzvanіe prazdnuemъ, є4že b9estvennіi ntcы2 naši vtor0e vъ trіHdi ўčini1ša, vinы2 radi sicevhz. Poneže bo sytь nёcыi mnHgaz bezmBstnaz vъ sebЁ svёduщe, blydnэ že ѕэlw2 t ю4nagw v0zrasta živyщe, i3 pіsnstvы, i3 nečistotami ўpražnsющesz, i3 vo glubinY ѕlhhъ si1ce vpadše, vo tčaznіe prih0dztъ, є4že ќbw roždenіe є4stь g0rdosti: i3 tsю1du kъ popečenію dobrodёteli nikakože prihodi1ti hotstъ, i3 ѕlhhъ ќzы predlagaющe, tёmže i3 g0ršimъ ѕlы6mъ pri1snw vpadaюtъ. Člvэkolю1bnw i3 ntečeski s™ji ntcы2, i3 kъ takwvhmъ čelovёkwmъ i3myщe, i3 tvesti2 t tčaznіz hotsщe takovyю pri1tču zdЁ po pervэй ўčini1ša, tčaznіz strastь i3z8 k0rene vosterzaющe, i3 kъ dobrodёteli vosprіstію vozstavlsющe, i3 člvэkolю6bnaz i3 preblg†z b9іz blgoutrHbіz mn0žae sogrэši1všыmъ, bl{dnыmъ pokazyющe: ćkw ničt0že є4stь t grэhHvъ, є4že є3gw2 člvэkolю1bnый razumъ pobэdi1tъ, t seS pri1tči hrt0vы sіE predstavlsющe. DvA ќbw shna sytь čelovёka, si1rэčь, bGočelovёka sl0va, prvdnіi i3 grёšnіi. Starёйšій ќbw є4stь, vъ zapovэdehъ b9іihъ, i3 vo blg0mъ є3go2 pri1snw prebыvazй, i3 nikogdaže t negw2 tstupazй. Ю$nый že, grёhъ vozlюbi1vый, i3 sъ bGomъ soprebыvanіz stydnыmi dёlы trekjйsz, i3 nj nemъ b9іe člvэkolю1bіe i3ždi1vъ, blydnэ poži1vый: ćkw є4že po w4brazu cёlw ne soblюdazй, i3 lukavomu demwnu poslёdstvovavый i3 rab0tavый slastьmi2 džnagw hotёnієmъ, i3 ne vozm0gъ želanіe i3sp0lniti. Neshtnaz bo veщь grёhъ, sogrэvaющій nbhčaemъ, radi vremennagw naslaždenіz: є3g0že i3 rožcє1mъ ўpodoblsetъ, ćkw svinіsmъ syщaz pi1щa. Rožch bo, pervэe ќbw sladko nёčto predlagaюtъ: poslэdi1 že žestoko2 nёčto, i3 ѓki plє1vы bыvaюtъ, ±že vesьmA stzžA i3 grёhъ. E#dvA ќbw vozbnyvъ blydnый, ćkw gladomъ dobrodёteli pogibaz prih0ditъ ko nc7Y glag0lz: dž§e, sogrэši1hъ na nb7o i3 pred8 tob0ю, i3 nёsmь dost0inъ nareщi1sz shnъ tv0й. T0й že prіemletъ sego2 kaющasz, ne ponošaz, no raskrilszsz i3 njbыmaz, b9estvєnnыz i3 ntečєskіz ўtrHbы pokazyetъ. I# daetъ є3mY ndeždu, si1rэčь, s™0e kreщenіe, i3 pečatь i3 njbručenіe, blgodatь vses™agw d¦a. Kъ si1mъ že i3 sapogi2, da ne ktomY t ѕmjєvъ i3 skorpjй ўzzvstsz po bGu є3gw2 stwpы2: no naipače džnэhъ glavы6 sokruši1ti vozm0gutъ. Pot0mъ že preѕёlьnэйšeю radostію i3 telьcA ўpitannago є3gw2 radi zakalaetъ, sn7a svoego2 є3dinor0dnago, nc7ъ i3 pl0ti є3gw2 daetъ pričasti1tisz, i3 kr0vi. I# ѓщe čudssz starёйšій shnъ prebezči1slennomu є3gw2 mlcrdію, glag0letъ, є3li1kw ќbw i3 rečE. Člvэkolю1becъ že, i3 džnago molčati tvori1tъ, vvodS ti1himi slovesы6, i3 kr0tkimi i3 lюbeznыmi: tы2 vsegdA so mn0ю є3si2, glag0lz, i3 poradovatisz podobaše, i3 nc7Y spi1rstvovati, ćkw shnъ m0й seй mertvъ bsše grэh0mъ prežde, i3 njživE, raskazvsz nj ni1hže dёzše bezslovesnыhъ: i3 pogi1bšій, ćkw daleče mi2 bhvъ nbhčaemъ slasteй, i3 njbrёtesz mn0ю, miloserdіemъ svoi1mъ postradavšimъ, i3 mi1lostivnыmъ nravomъ prizvavšimъ є3go2. M0žetъ že pri1tča sіS i3 kъ lю1demъ є3vrє1йskimъ, i3 kъ namъ vzstisz. SeS ќbw radi vinы2 i3 pri1tča sіS zdЁ t s™hhъ ntє1cъ ўčini1sz: vosterzaющi ќbw, ćkože rečesz, tčaznіe i3 bosznь, є4že dHbrыmъ dэlHmъ kasatisz: pouщaющi že vъ pokasnіe i3 raskaznіe, i4že ćkw blydnago sogrэši1vša: є4že ќbw i3 nryžіe є4stь veličaйšee, vo tgnanіe soproti1vnagw strёlъ, i3 pomoženіe krёpkoe. Neizrečennыmъ člvэkolю1bіemъ tvoi1mъ hrtE b9e našъ pomi1luй nasъ, ґmi1nь.

Pёsnь z7.

Їrm0sъ: Heruvjmы podražaющe:

Sladostemъ tэlє1snыmъ prikloni1hsz vseokasnnw, i3 porab0tihsz vesьmA str†stnыmъ i3z8wbrёtenієmъ, i3 stranenъ bhhъ t tebE člvэkolю1bče. Nhnэ že zovY blydnagw glasomъ: sogrэši1hъ hrtE, ne prezri menE, ćkw є3di1nъ mlctivъ.

Vzыvaю, sogrэši1hъ, nikakože vozzrёti derzaz na vыsotY nbcnuю vsecRю2, ćkw vъ bezymіi є3di1nъ tS prognёvahъ, tvergsz tvoi1hъ povelёnій: tёmže ćkw є3di1nъ blgjй, ne tverži menE t tvoegw2 licA.

Slava: Ґpclъ, gDi, i3 prbrHkъ, i3 prpdbnыhъ, i3 čctnhhъ myčєnikъ, i3 prvdnыhъ molьbami prosti1 mi vs‰, ±že sogrэši1hъ, prognёvavъ hrtE blagostь tvoю2: ćkw da pэsnosl0vlю tS vo vs‰ vёki.

BGor0dičenъ: Heruv‡mъ ćvlьšisz, i3 seraf‡mъ bcde, i3 vsёhъ svэtlёйšaz nbcnыhъ v0instvъ, sъ si1mi ўmoli2, є3g0že voploti1la є3si2 b9estvennoe sl0vo vsenepor0čnaz, beznačalьnagw nc7A, ćkw da bl†gъ vёčnuющihъ vsi2 spod0bimsz.

Їrm0sъ: Heruvjmы podražaющe džtrocы vъ peщi2 likovstvovahu vopію1щe: blgoslovenъ є3si2 b9e, ćkw i4stinoю i3 sud0mъ navelъ є3si2 sі‰ vs‰ grBhъ radi našihъ, prepёtый, i3 preproslavlennый vo vs‰ vёki.

Pёsnь }.

Їrm0sъ: Vъ kupinЁ mwmseю:

Sšedый na zemlю sp7sti2 mjrъ, v0lьnoю niщet0ю za mlcrdіe mn0goe, njbniщavšago mS nhnэ t vsskagw blgodэsnіz, ćkw mlctivый, sp7si2.

T tvoi1hъ zapovэdeй ўdali1vsz, porab0tihsz vseokasnnw lestcY: njbraщaющagosz že nhnэ, ćkw blydnago drevle pripadaющa tebЁ, prіimi2 prenbcnый dž§e.

Blgoslovi1mъ nc7A, i3 sn7a, i3 s™ago d¦a, gDa.

Tletv0rnыmi pomыšlenьmi njb8emsz njmrači1hsz, i3 t tebE ўdali1hsz, vesь vnЁ sebE bhvъ щedre. Tёmže vъ pokasnіi pripadaющa tebЁ sp7si2.

BGor0dičenъ: BGorodi1telьnice čctaz, nizveržennыhъ i3spravlenіe є3di1na, i3spravi i3 menE vsskimi grэhami sokrušennago vsego2 i3 smirennago.

Їrm0sъ: Vъ kupinЁ mwmseю dv7ы čydo, na sіnaйstэй gorЁ, prowbrazi1všago i3nogdA, p0йte, blgoslovi1te i3 prevoznosi1te vo vs‰ vёki.

Pёsnь f7.

Їrm0sъ: T zemnor0dnыhъ kto2 slhša takov0e;

Vi1ždь hrtE pečalь serdca, vi1ždь moE njbraщenіe, vi1ždь slezы sp7se, i3 ne prezri menE: no njb8imi2 paki blgoutr0bіz radi, mn0žestvu sp7saemыhъ prečctaz, ćkw da poю2 blgodarnw mlcti tvo‰.

Ćkw razb0йnikъ vopію2: pomzni1 mz, ćkw mыtarь ўmili1vsz, bію2 vъ pє1rsi, i3 zovY nhnэ: njči1sti, ćkože blydnago prіimi1 mz vseщedrый, t vsёhъ ѕHlъ moi1hъ vsecRю2: ćkw da poю2 tvoE kraйnee snizhoždenіe.

Vozdohni2 nhnэ dušE moS vseokasnnaz, i3 vozopjй hrtY: menE radi v0leю njbniщavый gDi, njbniщavšago mS t vsskagw blgodэsnіz, d0brыhъ bogatstvomъ ćkw blgjй i3 mnogomlctivый є3di1nъ njbogati1 mz.

Slava: E$že i3nogdA sodёlalъ є3si2 veselіe blydnagw, blže, njbraщenіemъ v0lьnыmъ: sіE nhnэ sotvori2 i3 na mnЁ nkasnnomъ, prostiraz mi2 čestn†z tvo‰ njb8‰tіz: da spassz pэsnosl0vlю kraйnee tvoE snizhoždenіe.

BGor0dičenъ: Svёtlыmi mltvami tvoi1mi dv7o, mhslєnnaz mo‰ nčesA njmračє1nnaz ѕl0boю, prosvэti2, molю1sz, i3 kъ putє1mъ pokasnіz vvedi1 mz: ćkw da d0lžnw tS pэsnosl0vlю, pače sl0va sl0vo voploti1všuю.

Їrm0sъ: T zemnor0dnыhъ kto2 slhša takov0e; i3li2 kto2 vi1dэ kogdA, ćkw dv7a njbrёtesz vo črevэ i3myщaz, i3 bezbolёznennw mladenca por0ždšaz; takov0e tvoE čydo, i3 tS čctaz bcde veličaemъ.

E#xapostіlarій nsmoglasnika: taže nastosщій trіHdi.

Pod0benъ: Žєnы2 ўslhšite:

Bogatstvo, є4že mi2 dalъ є3si2, blgodati, nkasnnый tšedъ, nepotrebnw ѕlЁ i3ždi1hъ, sp7se, blydnw poži1vъ, demonwmъ lьsti1vnw rastoči1hъ. Tёmže mS njbraщaющasz, ćkože blydnago prіimi2, dž§e щedrый, i3 sp7si2.

I$nый, pod0benъ:

Rastoči1hъ bogatstvo tvoE i3ždi1vъ, gDi, i3 lukavыmъ demonwmъ povinyhsz nkasnnый: no sp7se vseblgoutr0bne, blydnago ўщedri, i3 njskvernšasz njči1sti, pervuю tdasй mnЁ ndeždu tvoegw2 crtvіz.

BGor0dičenъ, pod0benъ:

S™az m™i dv7o, velіe propovёdanіe ґpclwvъ, m§nkwvъ, i3 prbr0kwvъ, i3 prepod0bnыhъ, tvoego2 sn7a i3 gDa ўmi1lostivi namъ rabHmъ tvoi6mъ bGorodi1telьnice, є3gdA ssdetъ sudi1ti po dostosnію koeg0ždo.

Na hvali1tehъ stіhi6rы nsmoglasnika voskrnы, d7: i3 ґnat0lіevъ, №: i3 trіHdi samoglasnы, G. Glasъ v7.

Blydnagw glasъ prinošaю ti2, gDi: sogrэši1hъ pred8 nči1ma tvoi1ma blgjй, rastoči1hъ bogatstvo tvoi1hъ darovanій. No prіimi1 mz kaющasz sp7se, i3 sp7si1 mz.

Glasъ d7.

Stjhъ: Voskrni2 gDi b9e m0й:

Ćkw blydnый shnъ prіid0hъ i3 ѓzъ щedre, žitіE vsE i3ždi1vый vo tšestvіi: rastoči1hъ bogatstvo, є4že dalъ mi2 є3si2 dž§e: prіimi1 mz kaющasz b9e, i3 pomi1luй mS.

Glasъ }.

Stjhъ: I#spovёmsz tebЁ gDi, vsёmъ serdcemъ moi1mъ:

I#ždi1hъ blydnw n§eskagw i3mёnіz bogatstvo, i3 rastoči1vъ, pystъ bhhъ, vъ stranY vseli1vsz lukavыhъ graždanъ, i3 ktomY ne terpS sъ ni1mi soži1telьstva, njbraщьsz vopію1 ti щedromu nc7Y: sogrэši1hъ na nb7o i3 pred8 tob0ю, i3 nёsmь dost0inъ nareщi1sz shnъ tv0й: sotvori1 mz ćkw є3di1nago t naє1mnikъ tvoi1hъ b9e, i3 pomi1luй mS.

Slava, glasъ ѕ7:

§e blgjй, ўdali1hsz t tebE, ne njstavi menE, nižE nepotrebna pokaži2 crtvіz tvoegw2: vragъ vselukavый njbnaži1 mz i3 vzstъ moE bogatstvo, dušє1vnaz darov†nіz blydnw rastoči1hъ. Vostavъ u5bo njbraщьsz kъ tebЁ vopію2: sotvori1 mz ćkw є3di1nago t naє1mnikъ tvoi1hъ: menE radi na krtЁ prečctэi tvoi2 rycэ prostrhй, da lю1tagw ѕvёrz i3shiti1ši mS, i3 vъ pervuю ndeždu njblečeši mS, ćkw є3di1nъ mnogomlctivъ.

I# nhnэ:

Preblgoslovenna є3si2 bcde dv7o:

Slavosl0vіe veli1koe. E#ktєnіi2, i3 tpystъ. I# nbhčnw lіtja, na neйže poetsz Slava, i3 nhnэ: stіhi1ra є3đlьskaz: i3 čtytsz njglašє1nіz. I# časъ pervый vъ pritv0rэ. I# soveršennый tpystъ.

Na lіturgji blžє1nna nsmoglasnika, na ѕ7: i3 trіHdi pёsnь ѕ7-z, na d7: Prokjmenъ ґpcla po glasu.

Ґpclъ kъ korjnfznwmъ, začalo rlє. Ґllilyіa glasa.

E#đlіe t luki2, začalo o7f.

Pričastenъ: Hvali1te gDa sъ nb7sъ:

(Zri2) Podobaetъ vёdati, ćkw vъ sedmi1cэ mzsopystnoй ґllilyіa ne poemъ: njstavlsemъ že i3 є3di1nu kafjsmu palti1ra t ќtreni, i3 glag0lemъ sію2 na večerni. Pёsneй vo palti1ri ne glag0lemъ. Ne poetsz že i3 meždočasіe, i3 kanHnъ molebnый pres™ёй bcdэ, poemый na povečerіi: povečerіe že poetsz maloe: Takožde tvori1mъ vъ sedmi1cэ shrnoй, razvэ sredы2 i3 pztkA: no nj semъ vsemъ tamw ўkaza i3щi2. Pročitaemъ že vъ seй nedёli vъ k0йlюbo denь na ќtreni sl0vo s™agw makarіa nj četыredesstnicэ, i3 pztьdesstnicэ, є3gHže načalo: Ȇdca mo‰, raduetsz serdce moE vasъ radi:

Vёdomo že da є4stь, ćkw poslёdovanіe prilučaющihsz s™hhъ vъ subbHtu, i3 vъ nedёlю mzsopystnuю, poetsz vъ mimošedšihъ povečerіzhъ. Takožde nj subbHtэ i3 nedёli sыropystnoй tvori1mъ: i3li2 kakw nastostelь i3zv0litъ, kromЁ ѓщe gdЁ sluči1tsz veli1kagw s™agw pamztь.

 

Komentarisanje nije više omogućeno.