НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Минеји

Минеји

Ѓvгуста Gi

Прпdбнагw nц7A нaшегw маxjма и3сповёдника. (Слyжба є3гw2 поeтсz въ в7i дeнь съ м§ники, ћкоже предписaсz.)

Въ сjй же дeнь tдаeтсz прaздникъ гDнz преwбражeніz:

И# поeтсz слyжба всS прaздника.

Вeчеръ: Nбhчнаz каfjсма. На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры прaздника на ѕ7, поє1мыz на сaмый прaздникъ: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Ѓще суббHта: Слaва, прaздника: И# нhнэ, догмaтікъ настоsщагw глaса. На стіх0внэ стіхи6ры прaздника. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Тропaрь прaздника, є3ктеніA, и3 tпyстъ. На повечeріи по Трис™0мъ кондaкъ прaздника. Полyнощницу же поeмъ по nбhчаю, съ трwпари2 дневнhми.

На ќтрени: На БGъ гDь, тропaрь прaздника, три1жды. По каfjсмахъ сэдaльны прaздника. КанHнъ прaздника, со їрмос0мъ на }: другjй безъ їрмосHвъ, на ѕ7. Катавaсіа: [Кrтъ начертaвъ: џба ли1ка вкyпэ. По G-й пёсни сэдaленъ двaжды. По ѕ7-й пёсни кондaкъ и3 јкосъ прaздника. На f7-й пёсни Честнёйшую не поeмъ: но поeмъ припёвъ прaздника. Свэти1ленъ прaздника, двaжды. На хвали1техъ стіхи6ры прaздника, на д7. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Славосл0віе вели1кое. По Трис™0мъ, тропaрь прaздника, є3ктєніи2, њглашeніе, и3 tпyстъ, и3 nбhчное и3схождeніе, и3 чaсъ пeрвый, въ притв0рэ.

На літургjи: Бlжє1нна nбои1хъ канHнwвъ, пёснь f7-z, со їрмос0мъ на }. Тропaрь прaздника. Слaва, и3 нhнэ, кондaкъ прaздника. Прокjменъ, Ґллилyіа и3 причaстенъ прaздника. Ґпcлъ, и3 є3ђліе днE т0чію.

Ѓще ли случи1тсz tдaніе прaздника преwбражeніе хrт0ва въ недёлю:

На мaлэй вечeрни: Стіхи6ры воскrны. На стіх0внэ стіхи1ра воскrна, и3 прaздника стіх0вна: съ припёвы свои1ми вели1кіz вечeрни: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Тропaрь воскrнъ: Слaва, и3 нhнэ, прaздника.

На вели1цэй вечeрни: На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры воскrны G. И# вост0ченъ є3ди1нъ: и3 прaздника ѕ7, поє1мыz на сaмый прaздникъ. Слaва, прaздника: И# нhнэ, бGор0диченъ №-й глaса. На літjи стіхи6ры, и3 Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На стіх0внэ стіхи6ры воскrны: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. По Трис™0мъ, тропaрь, Бцdе дв7о: двaжды, и3 прaздника, є3ди1ножды, и3 благословeніе хлёбwвъ, и3 чтeніе.

На ќтрени: На БGъ гDь, тропaрь воскrнъ, двaжды: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. По каfjсмахъ, сэдaльны воскrны съ бGорHдичны и4хъ, и3 чтeніе во є3ђліи. Недёлz рsдъ, и3 прHчаz по nбhчаю. КанHнъ воскrнъ со їрмос0мъ на д7: и3 бцdы на двA: и3 прaздника џба канHна, на }. Катавaсіа: Кrтъ начертaвъ: џба ли1ка вкyпэ. По G-й пёсни кондaкъ прaздника, и3 јкосъ: и3 сэдaленъ прaздника, двaжды. По ѕ7-й пёсни кондaкъ и3 јкосъ воскrнъ. На f7-й пёсни поeмъ Честнёйшую: Свэти1ленъ воскrнъ: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На хвали1техъ стіхи6ры, воскrны д7, и3 прaздника д7, со Слaвнымъ, съ припёвы прaздничными. Слaва, стіхи1ра є3ђльскаz. И# нhнэ: Пребlгословeнна є3си2: Славосл0віе вели1кое. По Трис™0мъ, тропaрь воскrнъ т0чію, є3ктєніи2, њглашeніе, и3 tпyстъ, и3 чaсъ №, въ притв0рэ. На часёхъ тропaрь воскrнъ: Слaва, прaздника: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. Кондaкъ прaздника. Тaкожде и3 на пр0чихъ часёхъ, кондaкъ воскрeсенъ, и3 прaздника, глаг0лемъ премэнsюще.

На літургjи: Бlжє1нна глaса, на ѕ7: и3 прaздника, д7-гw глaса, пёснь f7-z, на д7. Тропaрь воскrнъ и3 прaздника. Слaва, кондaкъ воскrнъ: И# нhнэ, прaздника. Прокjменъ, Ґллилyіа, и3 причaстенъ днE, и3 прaздника. Ґпcлъ, и3 є3ђліе днE.

 

Коментарисање није више омогућено.