НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Минеји

Минеји

Ѓvгуста к7г

С™aгw мyченика лyппа.

Въ сjй дeнь tдаeтсz прaздникъ ўспeніz прес™hz бцdы, и3 поeтсz всE прaздника.

Вeчера: Nбhчнаz каfjсма. На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры прaздника, на ѕ7. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Ѓще въ пzт0къ вeчера: Слaва, прaздника: И# нhнэ, догмaтікъ настоsщагw глaса. Прокjменъ днE, кромЁ вх0да и3 паремjй. И# ѓбіе, Спод0би, гDи: Е#ктеніA, И#сп0лнимъ вечeрнюю: На стіх0внэ стіхи6ры, и3 Слaва, и3 нhнэ, прaздника. По N§е нaшъ: тропaрь прaздника, є3ди1ножды: є3ктеніA, и3 tпyстъ. На повечeріи кондaкъ прaздника. Полyнощницу же поeмъ по nбhчаю съ каfjсмою и3 съ тропари2 nбhчными, ґ не прaздника. Глаг0лемъ же моли1тву, Помzни2, гDи:

На ќтрени: На БGъ гDь, тропaрь прaздника, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, т0йже. По каfjсмахъ сэдaльны прaздника. И# чтeніе: и3 pал0мъ н7. КанHны прaздника: Пeрвый со їрмос0мъ на }: и3 другjй со їрмос0мъ на ѕ7: їрмосh же поeмъ nбою2 канHнwвъ, по двaжды. Катавaсіа: Преукрашeннаz: По G-й пёсни v3пакои2 прaздника. По ѕ7-й пёсни кондaкъ и3 јкосъ прaздника. На f7-й пёсни, Честнёйшую не поeмъ: но поeмъ припёвы прaздника, ћкоже на сaмый прaздникъ. Свэти1ленъ прaздника, двaжды. На хвали1техъ стіхи6ры прaздника, на д7. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Славосл0віе вели1кое. По Трис™0мъ тропaрь прaздника, є3ди1ножды. Е#ктеніA, и3 tпyстъ. И# и3схождeніе въ притв0ръ. И# чaсъ №. На часёхъ тропaрь и3 кондaкъ прaздника.

На літургjи: Бlжє1нна nбою2 канHнwвъ пёснь f7, на }. По вх0дэ тропaрь прaздника. Слaва, и3 нhнэ, кондaкъ прaздника. Прокjменъ, Ґллилyіа, и3 причaстенъ прaздника. Ґпcлъ, и3 є3ђліе днE, и3 прaздника.

Подобaетъ вёдати, ѓще случи1тсz tдaніе ўспeніz бцdы въ недёлю:

Въ суббHту на мaлэй вечeрни: Стіхи6ры воскrны по nбhчаю. На стіх0внэ стіхи1ра воскrна є3ди1на, и3 прaздника стіх0вна, съ припёвы свои1ми, вели1кіz вечeрни. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. Тропaрь воскrнъ. Слaва, и3 нhнэ, прaздника.

На вели1цэй вечeрни: По nбhчной каfjсмэ, на ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры воскrны, G: и3 вост0ченъ є3ди1нъ: и3 прaздника ѕ7, поeмыz на сaмый прaздникъ. Слaва, прaздника: И# нhнэ, бGор0диченъ № глaса. На літjи стіхи6ры, и3 Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На стіх0внэ стіхи6ры воскrны: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На благословeніи хлёбwвъ тропaрь, Бцdе дв7о, двaжды, и3 прaздника є3ди1ножды. И# чтeніе въ послaніихъ ґпcльскихъ.

На ќтрени: На БGъ гDь, тропaрь воскrнъ двaжды: Слaва и3 нhнэ, прaздника. По каfjсмахъ, сэдaльны воскrны и3 бGорHдичны и4хъ, и3 чтeніе во є3ђліи толков0мъ. И# непорHчны, и3 v3пакои2 глaса, и3 чтeніе. Степє1нна, и3 прокjменъ глaса. Всsкое дыхaніе: Е#ђліе воскrно. Воскrніе хrт0во. Pал0мъ н7. Стіхи1ра воскrна. И# прHчаz по nбhчаю. КанHнъ воскrнъ, со їрмос0мъ на д7, и3 бцdы на в7, и3 прaздника џба канHна на }. Катавaсіа: Преукрашeннаz: По G-й пёсни кондaкъ прaздника, и3 јкосъ. V#пакои2 прaздника. По ѕ7-й пёсни кондaкъ воскrнъ, и3 јкосъ, и3 пр0логъ. На f7-й пёсни поeмъ, Честнёйшую: Свэти1ленъ воскrнъ. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На хвали1техъ стіхи6ры воскrны, на д7: и3 прaздника на д7, со слaвнымъ: съ припёвы прaздника. Слaва, стіхи1ра є3ђльскаz. И# нhнэ, Пребlгословeнна є3си2: Славосл0віе вели1кое. По Трис™0мъ тропaрь воскrнъ т0чію. Е#ктєніи2, и3 tпyстъ, и3 њглашeніе студjтово. И# и3схождeніе nбhчное въ притв0ръ, и3 чaсъ №, и3 конeчный tпyстъ. На часёхъ, тропaрь воскrнъ. Слaва, прaздника: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Џ§е нaшъ кондaкъ прaздника, и3 воскrнъ премэнsюще глаг0лемъ.

На літургjи: Бlжє1нна глaса на ѕ7: и3 прaздника, пёснь д7, на д7. По вх0дэ тропaрь воскrнъ, и3 прaздника. Слaва, кондaкъ воскrнъ: И# нhнэ, прaздника. Прокjменъ, ґпcлъ, Ґллилyіа, и3 є3ђліе днE и3 прaздника. Причaстенъ: Хвали1те гDа съ нб7съ: и3 прaздника.

 

Коментарисање није више омогућено.