НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Минеји

Минеји

Ѓvгуста ѕ7i

T є3дeса пренесeніе въ кwнстантjнь грaдъ нерукотворeннагw џбраза, гDа нaшегw ї}са хrтA, рeкше с™aгw ўбрyса.

И# с™aгw мyченика діоми1да.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры на ѕ7: ўспeніz, G: и3 џбраза, G.

Стіхи6ры ўспeніz, глaсъ в7.

Под0бенъ: Кjими похвaльными:

Кjими недост0йными ўстнaми ўблажи1мъ бцdу, честнёйшую твaри, и3 с™ёйшую сyщу херув‡мъ, и3 всёхъ ѓгGлъ: прест0лъ цaрскій недви1жимый: д0мъ, въ нeмже всели1сz превhшній: спасeніе мjра, б9іе свzщeніе, подаю1щую вBрнымъ въ бжcтвеннэй пaмzти є3S богaтнw вeлію ми1лость;

К†z стр†шнаz пBніz, ±же принес0ша ти2 тогдA, дв7о, џкрестъ твоегw2 nдрA стоsщіи, вси2, и5же сл0ва ґпcли; и3 ўжaснэ вопію1ще: tх0дитъ цReва палaта, возвышaетсz ківHтъ свzщeніz, двє1ри возми1тесz, ћкw да б9іz двeрь вни1детъ въ рaдость, мjру непрестaннw просsщи вeліz ми1лости.

К†z духHвнаz пBніz нhнэ принесeмъ тебЁ, всес™az; безсмeртнымъ бо ўспeніемъ твои1мъ вeсь мjръ њсвzти1ла є3си2, и3 ко прем‡рнымъ прешлA є3си2, добр0ту разумэвaти вседержи1телz, и3 семY ћкоже м™и срaдоватисz, ѓгGльскимъ тS чинHмъ дорmносsщымъ, чcтаz, и3 душaмъ првdныхъ, съ ни1миже проси2 нaмъ ми1ра, и3 вeліz ми1лости.

И$ны стіхи6ры џбраза, глaсъ и3 под0бенъ т0йже:

Кjима земнор0дніи nчи1ма воззри1мъ на џбразъ тв0й, є3г0же ѓгGльскаz вHинства зрёти ўд0бь не м0гутъ, свётомъ бжcтвеннымъ блистaющаго; tх0дитъ бо t земли2 невёрныхъ днeсь, и3 ко грaду цaрствующему и3 благочєсти1вымъ лю1демъ прих0дитъ, бжcтвеннымъ мaніемъ: на є3гHже восхождeніе kвлsютсz цaріе, припaдающе семY со стрaхомъ, хrтE, и3 вёрою.

Кjими земнjи њсsжемъ џбразъ тв0й, сл0ве, длaньми њсквернeны грэхми2, безгрёшнагw бGа нaшегw, и4же во њсквернeнныхъ непристyпнагw; покрывaютъ херувjми nчесA трепeщуще, не терпsтъ серафjми зрёти слaвы твоеS: стрaхомъ тебЁ раб0таетъ твaрь. Да не u5бо њсyдиши нaсъ, недост0йнэ тв0й зрaкъ, хrтE, съ трeпетомъ цэлyющихъ вёрнw.

Пaки вLчнzгw торжествA настA бжcтвенный дeнь, сe бо въ вhшнихъ сэдsй, нhнэ ћвэ нaсъ посэти2, честнhz рaди є3гw2 їкHны: и4же въ вhшнихъ херувjмы сhй неви1димый, зри1тсz пи1саннэ, и4мже ўпод0бисz, пeрстомъ пречcтымъ џ§имъ и3з8wбражeнъ неизречeннw, по под0бію тогw2. Е$йже вёрою и3 люб0вію покланsющесz њсвzщaемсz.

Слaва, глaсъ }:

Чlвэколю1бче вLко, вели1ка твоегw2 смотрeніz бeздна: въ р0ды бо родHвъ твоE благодётельствуz создaніе, пречcтагw твоегw2 лицA зрaкъ и3з8wбрази1въ, ѓvгарю вёрному послaлъ є3си2 возжелaвшу тS ви1дэти, по б9ествY херувjмы неви1димаго: ћкw да тв0й џбразъ зрsще, нaсъ рaди вопл0щшагwсz, и3 пострадaвшагw в0лею, къ твоeй любви2 распалaемсz, ю4же на нaсъ и3зліS вели1кіz рaди твоеS ми1лости.

И# нhнэ, глaсъ т0йже:

Дв7и1честіи ли1цы днeсь тaйнw nдрY дв7ы и3 м™ре џкрестъ предстоsтъ, и3 дyшы првdныхъ њбступи1вше цRи1цу слaвzтъ. Џви ќбw ћкw дaръ дёвство вмёстw мЂра прин0сzтъ: џви же невещeственное пёніе съ добродётелію прин0сzтъ, подобaетъ бо м™ри б9іи ћкw цари1цэ цaрскими добродётельми свэтлосіsющими дорmноси1тисz. Съ ни1миже и3 мы2, житіE чи1стое совнeсше, и3зhдемъ къ погребeнію сyщіz м™ре бGа нaшегw, пёньми и3 пёсньми дух0вными соглaснw ю5 ўблажaюще.

На стіх0внэ стіхи6ры ўспeніz, глaсъ д7.

Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе:

Не колесни1ца nгнезрaчнаz t земнhхъ тS престaви, ћкоже и3лію2 прaведнаго: но сaмое сlнце прaвды, на рукY своє1ю прес™yю твою2 дyшу, ћкw непор0чную пріeмъ, въ себЁ ўпок0и, и3 преслaвнw тS, чcтаz, престaвивъ почтE, въ рaдости пaче ўмA.

Стjхъ: Воскrни2, гDи, въ пок0й тв0й, ты2 и3 ківHтъ свzтhни твоеS.

Пріиди1те, q празднолю1бцы! Б9іz м™ре днeсь с™0е преставлeніе свётлw соверши1мъ: въ рyцэ бо и4стиннw, t нетлённа nц7A возсіsвшагw пeрвэе, и3 напослёдокъ и3зъ ўтр0бы є3S, бжcтвенную и3 пречcтую дyшу предадE рaдующисz, ї}са бGа нaшегw, и3 м0литъ спасти1сz нaмъ.

Стjхъ: Клsтсz гDь дв7ду и4стиною, и3 не tвeржетсz є3S.

Чyдо преужaсно, ћже во ўтр0бэ невмэсти1маго цRS носи1вшаz, во гр0бэ полагaетсz: и3 ѓгGльстіи соб0ри со ґпcлы, со стрaхомъ погребaютъ тоS бGопріsтное тёло и3 честн0е: и3 сіE возвhсивъ, на нб7сA возведE, ї}съ сн7ъ є3S, и3 спaсъ дyшъ нaшихъ.

Слaва, глaсъ ѕ7:

ГDи, воплоти1лсz є3си2, ћкоже восхотёлъ, и3зв0лилъ є3си2 воспріsти нищетY нaшу, и3 богaтство благосeрдіz показaлъ є3си2, и4мже мS пeрсть њбожи1лъ є3си2. Слaвимъ тS, чlвэколю1бче, смотрeніz џбразъ ви1дzще зрaка твоегw2: си1мъ невозбрaннw во є3дeмъ вх0дъ, сп7се, дaруй рабHмъ твои6мъ, презирaz вс‰ прегрэшє1ніz.

И# нhнэ, глaсъ }.

ЛеHнта десп0та: Ўвэрsz ї}съ сн7ъ тв0й, бцdе, и3 бGъ нaшъ, двA є3стествA сво‰, ћкw ќбw чlвёкъ ўмирaетъ, и3 ћкоже бGъ востаeтъ. И# тS, бGомaти, зак0номъ є3стествA ўмрeти благоизв0ли, да не невBрнымъ привидёніе мни1тсz смотрeніе. Прешлa бо є3си2 къ нбcнэй странЁ, нбcнаz невёсто, ћкw t черт0га селeніz твоегw2 t земли2 взzтA, њсвzти1сz воздyхъ восхождeніемъ твои1мъ, ћкw просвэти1сz землS ржcтв0мъ твои1мъ: предпосылaютъ ґпcли, и3 ѓгGли под8eмлютъ. Тёмже, погрeбше пречcтое тёло твоE и3 надгр0бное пёніе воспёвше, ўжaснw зрsху и3 со стрaхомъ глаг0лаху: сіS и3змёна десни1цы вhшнzгw, т0й бо посреди2 тебє2, и3 не подви1жешисz, но, q многопётаz м™и, не tступaй нaсъ назирaющи: мh бо лю1діе твои2, и3 џвцы пaжити твоеS, и3 и4мz твоE призывaемъ, просsще тебє2 рaди спасeніz и3 вeліz ми1лости.

Тропaрь, глaсъ в7:

Пречcтому твоемY џбразу покланsемсz, бlгjй, просsще прощeніz прегрэшeній нaшихъ, хrтE б9е: в0лею бо благоволи1лъ є3си2 пл0тію взhти на кrтъ, да и3збaвиши ±же создaлъ є3си2, t раб0ты врaжіz. Тёмже благодaрственнw вопіeмъ ти2: рaдости и3сп0лнилъ є3си2 вс‰, сп7се нaшъ, пришeдый спасти2 мjръ.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ №:

Въ ржcтвЁ дёвство сохрани1ла є3си2, во ўспeніи мjра не њстaвила є3си2, бцdе. Престaвиласz є3си2 къ животY, м™и сyщи животA: и3 моли1твами твои1ми и3збавлsеши t смeрти дyшы нaшz.

На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь џбраза, двaжды. Слaва, и3 нhнэ, прaздника бцdы.

По №-й каfjсмэ сэдaленъ, глaсъ №.

Под0бенъ: Гр0бъ тв0й:

Благодaть твоS, сп7се, на нaсъ и3зліsсz, ви1диму бhвшу тебЁ, непостижи1ме, и3 прeлести тмA ўгасE: тёмъ во свётэ лицA твоегw2 стwпы2 нaшz напрaви, да въ зaповэдехъ твои1хъ ходsще, тебE спод0бимсz ўзрёти, свёте непристyпный. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ўдиви1сz їHсифъ:

Зрsще вои1стинну ѓгGльскаz вHинства преставлeніе твоE, прес™az вLчце чcтаz, бlгословeннаz всепётаz бцdе, и3мyще в0лею рождeнна и3зъ тебє2, ли1къ ўчєни1къ собрaвшесz, съ весeліемъ ношaху честн0е въ рaй тёло твоE, хrтA пою1ще живодaвца сyща во вёки.

По в7-й каfjсмэ сэдaленъ, глaсъ є7.

Под0бенъ: Собезначaльное сл0во:

Собезначaльный сн7ъ nц7Y и3 превёчный, и3 неви1димый существ0мъ, и3 неwсzзaемый, подъ лётомъ бhвъ за ми1лость неизречeнную, њпи1санныz пл0ти твоеS, вLко, нaмъ њстaви слaдкое и3з8wбражeніе, на спасeніе душaмъ нaшымъ. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ўдиви1сz їHсифъ:

Въ рyцэ нaсъ рaди вочеловёчшагwсz и3зъ тебє2 предaвши дyшу, ћкw зижди1телю твоемY и3 бGу, къ жи1зни нетлённэй престaвиласz є3си2. Тёмже тS чeстнw ўблажaемъ є3ди1ну чcтую и3 несквeрную, и3 бцdу вси2 и4стиннw и3сповёдающе, взывaемъ: хrтA моли2, къ немyже престaвиласz є3си2, спасти2 дyшы нaшz.

КанHнъ прaздника бцdы, со їрмос0мъ на ѕ7: и3 џбраза на ѕ7.

КанHнъ бцdы, кЂръ космы2. Глaсъ №.

Пёснь №.

Їрм0съ: Преукрашeннаz бжcтвенною слaвою сщ7eннаz и3 слaвнаz, дв7о, пaмzть твоS, вс‰ собрA къ весeлію вBрныz, начинaющей маріaмэ, съ ли6ки и3 тmмпaны, твоемY пою1щыz є3динор0дному: слaвнw ћкw прослaвисz.

Да провождaютъ невещeственніи чи1нове небошeственное въ сіHнъ бжcтвенное тёло твоE, внезaпу же стeкшесz ґпcлъ мн0жество t конє1цъ, бцdе, тебЁ предстaша ѓбіе: съ ни1миже, чcтаz, твою2 честнyю, дв7о, пaмzть слaвимъ.

ПобBдныz п0чєсти взzлA є3си2 на є3стество2, чcтаz, бGа р0ждши: nбaче же под0бzщисz творцY твоемY и3 сн7у, пaче є3стествA повинyешисz є3стeствєннымъ зак0нwмъ: тёмже ўмeрши, съ сн7омъ востаeши вёчнующи.

КанHнъ џбраза, творeніе гeрмана патріaрха, глaсъ ѕ7, є3гHже краегранeсіе:

Напечaтаннагw твоегw2, сп7се, зрёніz почитaю.

Пёснь №.

Їрм0съ: Ћкw по сyху пэшешeствовавъ ї}ль по бeзднэ стопaми, гони1телz фараHна ви1дz потоплsема, бGу побёдную пёснь пои1мъ, вопіsше.

Пл0тски и3з8wбрази1тисz по нaмъ, и4же прeжде безпл0тный, благоволeніемъ џ§имъ, не tвергjйсz зрaка, даровA нaмъ бжcтвенное и3з8wбражeніе.

Неизмённое є3стество2, џ§ій предёлъ и3звёстнэйшій, въ человёческую пл0ть пришeдый свHйства на земли2 њстaвилъ є4сть нaмъ, возшeдый на небесA.

Колeблемое лeстію сопроти1вныхъ достоsніе твоE њправдaлъ є3си2, хrтE, честнhми твои1ми сію2 ўтверди1въ стrтьми2, и3 зрaка и3з8wбражeніемъ.

Подобaше принести1сz къ цaрствующему всёми гр†ды, нб7сE и3 земли2 грaдъ, џбраза начертaніе: є4же џнъ воплощeйсz самодётельнw њмочи1лъ є4сть, царS и3 хrтолюби1выхъ поспэшeньми.

БGор0диченъ: T чcтыхъ твои1хъ ложeснъ преестeственнэ пл0ть заи1мствовавый, и4же всBмъ подаsй є4же бhти человёкwмъ, пренепор0чнаz, ви1дzшесz, не tстyпль, и3дёже бЁ пeрвэе.

Катавaсіа прaздника: Преукрашeннаz:

Пёснь G.

Їрм0съ: Содётельнаz и3 содержи1тельнаz всёхъ б9іz мyдросте и3 си1ло, непрекл0нну, недви1жиму цRковь ўтверди2, хrтE: є3ди1нъ бо є3си2 с™ъ, во с™hхъ почивazй.

ЖенY тS мeртвенну, но пaче є3стествA и3 м™рь б9ію, ви1дэвше, всенепор0чнаz, слaвніи ґпcли, ўжaснw прикасaхусz рукaми слaвою њблистaющей, ћкw бGопріsтное селeніе ви1дzще.

Пости1же рyцэ досади1тєльныz дeрзагw, ўсэчeніемъ сyдъ нанeсъ, бGу сохрaншу чeсть, њдушевлeнному ківHту, слaвою бжcтвA, въ нeмже сл0во пл0ть бhсть.

И$нъ.

Їрм0съ: Нёсть свsтъ, ћкоже ты2, гDи б9е м0й, вознесhй р0гъ вёрныхъ твои1хъ, бlже, и3 ўтверди1вый нaсъ на кaмени и3сповёданіz твоегw2.

Nдeждею добродётелей њдёzлъ є3си2, сп7се, честнyю цRковь, подви1гнувъ царeво сeрдце, защищeніе взыскaти твоегw2 под0біz.

Њбнажи1ти хотS дHбраz, и3 врeменемъ ўмaлити, и4же зaвисти роди1тель, рукaмъ сквє1рнымъ сі‰ предадE безстyднэ: но њбличи1сz, всyе помышлsz.

Свётлw рaдовашесz и3ногдA дв7дъ, ликyz предъ ківHтомъ с™hмъ: и3 нhнэ ски1птры пріeмъ ўправлsти цaрскіz, мн0жае рaдуетсz бжcтвенному и3зwбражeнію.

ТебЁ создaвшему человёка по џбразу пeрвэе, во є4же воwбрази1лсz є3си2 ѓбіе за милосeрдіе. Тёмъ пріeмша тS вои1стинну под0біе неизмённое, со ѓгGлы, хrтE, слaвимъ.

БGор0диченъ: И#зъ к0рене всsкагw tсэщи2 прaoтца хотsй, тв0й сн7ъ, дв7о, прозsбшее преслушaніе, и3зъ чрeва твоегw2, чcтаz, пріeмлетъ всE человёческое.

Кондaкъ прaздника бцdы, глaсъ в7:

Въ моли1твахъ неусыпaющую бцdу, и3 въ предстaтельствахъ непрел0жное ўповaніе, гр0бъ и3 ўмерщвлeніе не ўдержaста: ћкоже бо животA м™рь, къ животY престaви, во ўтр0бу всели1выйсz приснодёвственную.

Јкосъ: Њгради2 мо‰ помышлє1ніz хrтE, м0й, и4бо стёну мjра воспёти дерзaю, чcтую м™рь твою2: на столпЁ глагHлъ ўкрэпи1 мz, и3 въ тsжкихъ мhслехъ заступи1 мz: тh бо взывaющымъ, и3 просsщымъ вёрою, молє1ніz и3сполнsеши. Ты2 мнЁ ќбw дaруй љзhкъ прин0сенъ, и3 п0мыслъ непостhденъ: всsкое бо даsніе сіsніz, t тебє2 низпосылaетсz, свэтоподaтелю, во ўтр0бу всели1выйсz приснодёвственную.

Сэдaленъ џбраза, глaсъ №.

Под0бенъ: Гр0бъ тв0й, сп7се:

Е#дeсскій цaрь всёхъ цRS, не ски1птры, нижE вHи, но мн0жєства чудeсъ сл0вомъ и3зносsщаго, познaвъ тS, молsше бGочеловёчное къ себЁ получи1ти. Во џбразэ же ћкw ўзрё тz, взывaше: бGъ ты2 и3 гDь. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ т0йже.

Под0бенъ: Кaмени запечaтану:

Ли1къ бжcтвенныхъ ґпcлъ собрaсz, погребсти1 тz пречeстнw, бцdе всечcтаz: съ ни1миже и3 ѓгGльстіи чи1ни воспэвaху преставлeніе твоE, взывaюще прехвaльнw. Съ ни1миже и3 мы2 люб0вію и3грaюще, чcтаz, хвалY тебЁ прин0симъ, глaсы пёсненными вёрніи, и3 вопіeмъ: рaдуйсz, предстaтельнице присночтyщихъ тS.

Пёснь д7.

Їрм0съ: РBчи прор0кwвъ и3 гад†ніz воплощeніе проzви1ша t дв7ы твоE, хrтE: сіsніе блистaніz твоегw2, во свётъ kзhкwвъ и3зhдетъ, и3 возгласи1тъ тебЁ бeздна съ весeліемъ: си1лэ твоeй слaва, человэколю1бче.

Ви1дите, лю1діе, и3 чуди1тесz: горa бо с™az, и3 ћвственнаz бGу, въ нбcныz nби1тєли превhшше взeмлетсz, нeбо земн0е въ нбcное и3 нетлённое селeніе вселsемо.

Жи1зни присносyщныz и3 лyчшіz, смeрть твоS бhсть прехождeніе, чcтаz, t приврeменныz къ бжcтвеннэй вои1стинну и3 непроходи1мэй, преставлsz тS, чcтаz, въ весeліи сн7а зрёти твоего2 и3 гDа.

Взsшасz двє1ри нбcныz, и3 ѓгGли воспёша, и3 пріsтъ хrт0съ дёвства своеS м™ре сосyдъ: херувjми под8sша тS съ весeліемъ, серафjми же слaвzтъ рaдующесz.

И$нъ.

Їрм0съ: Хrт0съ, моS си1ла, бGъ и3 гDь, честнaz цRковь бGолёпнw поeтъ взывaющи, t смhсла чи1ста њ гDэ прaзднующи.

Слaдкое ќбw с0лнце, њзарsющее nчесA: сладчaйшее же зрёніе твоегw2, хrтE, под0біz: ћкw то2 u5бо чyвствєннаz, сіe же ќмнаz свэтозарsетъ.

Крёпость њскудЁ їсмaильтескаz: десни1цы бо nрyжіz кrтнагw всE њграждeніе державномyдренный цaрь въ своeй земли2 положи2.

Кнsзи вси2 и3 судіи6 земли2, благослови1те хrтA съ первосвzщє1нники и3 с™и1тєли днeсь и3 всёми людьми2, тогw2 зрёніz спод0бльшіисz.

БGор0диченъ: Соблюдeнну бhти твоемY грaду, пречcтаz, невреди1мw, t нашeствіz вaрварскагw, моли1сz, м0лимсz: сe бо коли1кw нaнь навBтницы созидaютъ.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Б9ію и3 неизречeнную добр0ту добродётелей твои1хъ, хrтE, и3сповёмъ: t присносyщныz бо слaвы, соприсносyщное и3 v3постaсное возсіsвый сіsніе, и3зъ дёвственныz ўтр0бы, сyщымъ во тмЁ и3 сёни, вопл0щсz, возсіsлъ є3си2 сlнце.

Ћкw на џблацэ, дв7о, ґпcльскій ли1къ носи1мь, къ сіHну t конє1цъ, служи1ти тебЁ џблаку лeгкому, собирaшесz: t неsже вhшній бGъ, сyщымъ во тмЁ и3 сёни, прaведное возсіS сlнце.

Трyбъ бGопріsтніи љзhцы бGосл0вныхъ мужeй, бlгоглaснэйше бцdэ вопіsху, и3сх0дную возглашaюще пёснь д¦омъ: рaдуйсz, нетлённый и3ст0чниче, б9іz живоначaльнагw и3 спаси1тельнагw всBмъ воплощeніz.

И$нъ.

Їрм0съ: Б9іимъ свётомъ твои1мъ, бlже, ќтренюющихъ ти2 дyшы люб0вію њзари2, молю1сz, тS вёдэти, сл0ве б9ій, и4стиннаго бGа, t мрaка грэх0внагw взывaюща.

Мaлъ тебЁ грaдъ пріsтелище дрeвле пред8угот0ва, хrтE: є3г0же fаддeа пришeствіе недyгъ премэнsетъ, и3 руки2 твоеS писaніе и3 бжcтвенное напечaтаніе лицA твоегw2.

Бlгодaтей твои1хъ даров†ніz, хrтE, преумн0жишасz: ±же бо пeрвэе є3дeса нёдрствовавши хвалsшесz, н0вый же пріeмши ри1мъ, рaдуетсz.

Џчи гDни на прaвєдныz лю1ди, и3 ќши на моли1тву людeй благочестивномyдрствующихъ, чтyщымъ є3го2 под0біе благолёпнw, самопи1санное.

БGор0диченъ: Ўстaви, дв7о, врагHвъ насто‰ніz ч†стаz, разруши2 совёты и4хъ, достоsнію твоемY помози2: зри1ши бо ћкw tчazхомсz њѕл0бленніи.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Морскjй пучинор0дный ки1товъ внyтренній џгнь, триднeвнагw твоегw2 погребeніz проwбражeніе, є3гHже їHна прbр0къ показaсz: спасeнъ бо ћкw и3 предпослaсz, невреждeнъ вопіsше: пожрy ти со глaсомъ хвалeніz, гDи.

Даeтъ тебЁ ±же превhше є3стествA цRь всёхъ бGъ: въ ржcтвё бо дв7у ћкоже сохрани2, тaкw во гр0бэ тёло соблюдE нетлённо: и3 спрослaви бжcтвеннымъ преставлeніемъ, чeсть тебЁ ћкw сн7ъ м™ри дaруz.

Вои1стинну тS ћкw свётелъ свёщникъ невещeственнагw свёта, кади1льницу златyю бжcтвеннагw ќглz, во с™†z с™hхъ всели2: рyчку и3 жeзлъ, скрижaль бGопи1санную, ковчeгъ с™hй, трапeзу сл0ва жи1зни, дв7о, ржcтво2 твоE.

И$нъ.

Їрм0съ: Ћтъ бhсть, но не ўдержaнъ въ пeрсехъ ки1товыхъ їHна: тв0й бо џбразъ носS, страдaвшагw, и3 погребeнію дaвшагwсz, ћкw t черт0га t ѕвёрz и3зhде. Приглашaше же кустwдjи, хранsщіи сyєтнаz и3 лHжнаz, ми1лость сію2 њстaвили є3стE.

Краснёйшій добр0тою, сп7се, пaче всёхъ сынHвъ человёческихъ: ѓще бо ни видёніz и3мsше, нижE добр0ты во врeмz стrти, но сyщымъ вс‰ просвэщaше, и3 kвлsше твоегw2 зрaка видёніе: є3гHже под0біz на њбетшaвшемъ рyбэ и3з8wбражeніе, ћкоже сокр0вище нaмъ даровaсz.

Крёпости нанесeнныz t ґгaрzнскагw мн0жества, ћкоже t и3ноплемeнныхъ ківHтъ ї}лю н0вому, лицA твоегw2 нhнэ къ семY дадE и3з8wбражeніе твоE, хrтE, и3 слaву, ю4же стzжA: нижe бо подобaше лжЁ, с™†z псHмъ предпометaти.

Невёдущу њ цrтвіи твоeмъ нбcнэмъ, къ немyже нaсъ бlгjй и3зъ тлённыхъ и3 д0лу лежaщихъ возвeлъ є3си2, и4же невещeственными херувjмы непристyпенъ снизшeлъ є3си2 дaже до ѓда, твоего2 ґпcла ко ѓvгарю, хrтE, послaлъ є3си2, тaинство ўмудрsюща.

БGор0диченъ: T крёпости руки2 твоеS, сп7се, нhнэ њстaхъ ѓзъ: но р†ны тво‰ ўдали1лъ є3си2 t менє2, моли1твами неискусобрaчнw р0ждшіz тS, сл0ве: да не њстaвиши менE бyрею грэх0вною погружaтисz, и3 лю1тэ плaвати, є3ди1не и3збaвителю.

Кондaкъ, глaсъ в7.

Под0бенъ: Въ моли1твахъ:

Неизречeннагw и3 бжcтвеннагw твоегw2 къ человёкwмъ смотрeніz неwпи1санное сл0во џ§ее, и3 џбразъ непи1санный, и3 бGопи1санный побэди1теленъ, вёдуще нел0жнагw твоегw2 воплощeніz, почитaемъ того2 лобызaюще.

Јкосъ: Ўвэрsz человёкwмъ гDь вочlвёченіz своегw2 тaйну ўжaсную, самописyетъ бGомyжный св0й џбразъ на ўбрyсэ, и3 первоoбрaзное ќбw вознeсъ t горы2 є3леHнскіz, на пrт0лэ спосаждaетъ џ§и, покланsтисz t безтэлeсныхъ ѓгGлъ. Под0бію же первоoбрaзнагw нaмъ даровA покланsтисz: є3г0же њб8eмлюще душeю же и3 сeрдцемъ, почитaемъ того2 лобызaюще.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Безстyднэй ћрости же и3 nгню2, бжcтвенное желaніе сопротивлszсz, џгнь ќбw њрошaше, ћрости же смэsшесz, бGодухновeнною словeсною прпdбныхъ тривэщaнною цэвни1цею, противовэщaz мусік‡йскимъ nргaнwмъ посреди2 плaмене: препрослaвленный nц7є1въ и3 нaшъ б9е, благословeнъ є3си2.

БGодBланныz скриж†ли мwmсeй, пи6санныz бжcтвеннымъ д¦омъ, ћростію сокрyшъ: но сего2 вLка, р0ждшую невреждeнну въ нбcныz сохрaнь д0мы, нhнэ внyтрь всели2. Съ нeю и3грaюще вопіeмъ хrтY, препрослaвленный nтцє1въ и3 нaшъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Въ кmмвaлэхъ ўсты2 чи1стыми, мусікjйски же сeрдцемъ свётлымъ, доброглaсною труб0ю, выс0кою мhслію, дв7ы и3 чcтыz въ нар0читый и3збрaнный дeнь преставлeніz, дётельными плeщуще рукaми, вопіeмъ: препрослaвленный nтцє1въ и3 нaшъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

БGомyдріи собери1тесz лю1діе: б9іz бо слaвы селeніе t сіHна преставлsетсz къ нбcному жили1щу, и3дёже глaсъ чи1стъ прaзднующихъ, глaсъ несказaннагw рaдованіz, и3 въ весeліи вопію1щихъ хrт0ви: препрослaвленный nтцє1въ и3 нaшъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

И$нъ.

Їрм0съ: Џтроцы въ вавmлHнэ пeщнагw плaмене не ўбоsшасz, но посредЁ плaмене ввeржени, њрошaеми поsху: бlгословeнъ є3си2, гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Глаг0ломъ ќбw всsку болёзнь, сл0ве б9ій, tгнaлъ є3си2, по земли2 ходsй: но ко n§ескому пrт0лу восходsй, и3зwбражeніемъ и3сцэлsеши нaшу болёзнь.

Сл0вомъ всsчєскаz создaвый, и3 воwбрaжсz въ чуждeе, зрaка своегw2 њстaвилъ є4сть нaмъ св0йствєннаz, ±же под8eмлюще, въ рaдости весели1мсz.

T всеS души2 поискaвъ св0йства твоегw2 напечaтаніе вёрный цaрь, ћкоже и3скaше, тaкw и3 получи2, гDи, взаи1мъ њбрётъ бжcтвеннагw желaніz и3сполнeніе.

Къ бGовидёнію џчи ўгот0вимъ, и3 дост0йнw потщи1мсz ви1дэти џбразъ хrт0въ всечестнhй, во спасeніе нaше.

БGор0диченъ: Њсуждeніz дрeвнzгw разрэши1сz человёчество ржcтв0мъ твои1мъ: тs бо є3ди1ну нб7съ ши1ршую њбрётъ, всенепор0чнаz, бGъ въ тS всели1сz.

Пёснь }.

Їрм0съ: Плaмень њрошaющь прпdбныz, ѕлочести6выz же попалsющь, ѓгGлъ б9ій всем0щный, показA nтрокHмъ, живоначaльный же и3ст0чникъ содёла бцdу, тлю2 смeрти и3 жив0тъ точaщу пою1щымъ: содётелz є3ди1наго пои1мъ и3збавлeнніи, и3 превозн0симъ во вс‰ вёки.

Глаг0лы послёдоваху бжcтвенному ковчeгу свzщeнному, всE мн0жество бGосл0вwвъ въ сіHнэ: кaмw и4деши нhнэ, ски1ніе, зовyще, бGа живaгw; не престaй призирaющи вёрою пою1щыz: содётелz є3ди1наго поeмъ и3збaвленніи, и3 превозн0симъ во вс‰ вёки.

Ћкоже воздёвши рyцэ, и3сх0диши, всенепор0чнаz, рyцэ, и4миже бGа носи1ла є3си2 пл0тію, со дерзновeніемъ ћкw м™и реклA є3си2 къ рождeнному: ±же ми2 дaлъ є3си2, во вёки сохрани2 вопію1щыz тебЁ: содётелz є3ди1наго поeмъ и3збaвленніи, и3 превозн0симъ во вс‰ вёки.

И$нъ.

Їрм0съ: За зак0ны n§єскіz блажeнніи въ вавmлHнэ ю4ношы предбёдствующе, царю1ющагw њплевaша повелёніе безyмное, и3 совокyплени и4мже не свари1шасz nгнeмъ, держaвствующему дост0йную воспэвaху пёснь: гDа п0йте дэлA, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Ћкоже ќбw лицeмъ къ лицY надёющесz тS гDа пріити2, вси2 грaда и3збрaннэйшіи лю1діе срётеніе чудeсно ти2 сотворsютъ. Ґрхіерewвъ бжcтвенный предводsй ли1къ, на и4хже рaмэхъ носи1мый, и3 къ достоsнію твоемY влагaемь щeдрый, почи1лъ є3си2 въ хрaмэ м™ре твоеS.

ЎстA неѕл0бивыхъ дэтeй къ прbрокоубjйственному тS дрeвле шeствующа грaду пэсносл0вzху, но с0нмъ соб0рища є3врeйскагw беззак0нный ўбjйственную рyку воwружaше свирёпэющую на тS. Нhнэ же зак0нный грaдъ, вси2 кyпнw предтeкши ћкw содётелz тS зрS, рaдуетсz, пріeмлz џбразъ зрaка твоегw2.

Пaче мwmсeа бGови1дца, бGопи6санныz скриж†ли пріeмшагw, возвели1чилсz є3си2 честнhй мэстоначaльниче пріeмъ честн0е послaніе б9іz сл0ва, блажaщее тS благочeстію вёровавшаго, и4же никaкоже ви1дэ чудодёйствіz.

БGор0диченъ: Пл0ть произв0ливый носи1ти, вели1кагw совёта џ§а ѓгGлъ, во ўтр0бэ твоeй, пречcтаz, совершeннw дёйствовасz: и3 тS м™рь д0лэ њписA, чcтаz, и3 и3стлёвшее њбнови2 человёческое є3стество2. Е#г0же бlгослови1мъ вси2 ћкw зижди1телz, и3 превозн0симъ во вс‰ вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Побэждaютсz є3стествA ўстaвы въ тебЁ, дв7о чи1стаz: двcтвуетъ бо рождество2, и3 жив0тъ пред8wбручaетъ смeрть: по рождествЁ дв7а, и3 по смeрти живA, спасaеши при1снw, бцdе, наслёдіе твоE.

Дивлsхусz ѓгGльскіz си6лы, въ сіHнэ смотрsюще своего2 вLку, жeнскую дyшу рукaми носsщаго: пречи1стw бо р0ждшей, сынолёпнw провозглашaше: грzди2, чcтаz, съ сн7омъ и3 бGомъ прослaвлена бyди.

Њпрsта ли1къ ґпcльскій бGопріsтное тёло твоE, со стрaхомъ зрsще, и3 глaсомъ вeліимъ вэщaюще: въ нбcныz д0мы къ сн7у восходsщи, спасaеши при1снw, бцdе наслёдіе твоE.

И$нъ.

Їрм0съ: Стрaнствіz вLчнz, и3 безсмeртныz трапeзы на г0рнэмъ мёстэ, выс0кими ўмы2, вёрніи, пріиди1те, наслади1мсz, возшeдша сл0ва, t сл0ва научи1вшесz: є3г0же величaемъ.

И#зблевA на тS нар0дъ неразyмный, сп7се, и3 вмёстw благодётельства, безмBстнаz дeрзостнэ ти2 протzжE: но мы2, и5же далeче tстоsщіи, стrтьми2 твои1ми сыноположи1хомсz.

П0мощь на враги2, благочести6вымъ и3 вBрнымъ подaждь лю1демъ, ћкw знaменіе пл0ти твоеS, ћкоже неwбори1мое, вLко, стzжaвше њграждeніе, си1ми да ви1дzтъ спасeніе своE.

Џбразе неизмённый n§ь, сіsніе слaвы присносyщнагw свёта, печaть вhшнzгw, сл0ве, си1ло и3 мyдросте, тS бGосл0вzщымъ благопремэни1тель бyди.

БGор0диченъ: Ви1дэно бhсть на земли2 плотон0сное сл0во, сугyбо є3стеств0мъ и3зъ тебє2, всенепор0чнаz, воздaніемъ бжcтвA, въ є3ди1ной v3постaси, несмёснэ соедини1всz смэшeнію: є3г0же слaвимъ.

Свэти1ленъ џбраза.

Под0бенъ: Жєны2 ўслhшите:

Свётъ невечeрній, хrтE, просвэти2 нaсъ лицA твоегw2 зрaкомъ, и3 свётлости с™hхъ спод0би, є3гдA сsдеши воздaти комyждо по дэлHмъ є3гw2, моли1твами р0ждшіz тS бцdы. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника.

Под0бенъ: Жєны2 ўслhшите:

Q коли6ка вели6чіz тебЁ си1льный сотвори2, t непл0дныz бо родилaсz є3си2, родилa же є3си2 дв7а, и3 дв7а пaки пребhвши: пребывaеши же по смeрти, смeрти вhшши, чcтаz, и3 не њставлsющи мjра, њ мjрэ м0лишисz.

На хвали1техъ стіхи6ры џбраза, на д7. Глaсъ д7.

Под0бенъ: Звaнный свhше:

И$же во зрaцэ б9іи бGъ сhй, ћкw слaвы сіsніе, и3 и3з8wбражeніе џ§ее, за милосeрдіе безмёрное, хотёніемъ бжcтвеннымъ џбразъ ви1дэнъ бhсть, рабA носи1въ зрaкъ. Сегw2 под0біе є3ди1нъ, ћкоже вёсть сaмъ, и3звёстнw воwбрази2 бGоначертaннw, въ под0біи лицA своегw2: є3гHже пришeствіемъ, совокупи2 съ человёки ѓгGлъ мн0жество, и3 просвэти2 мjръ ви1димый и3 неви1димый. Двaжды.

И$же бGовидёніемъ и3ногдA зaднихъ, мwmсeово лицE прослaвивый бGъ, и3 тёмъ бGоначертaнный зак0нъ послaвъ, невёрующымъ ї}льтєскимъ лю1демъ, сE пріи1де ћкw t є3гЂпта, t земли2 и3нор0дныz пришeдъ, во хrтоимени1тый грaдъ н0выхъ людeй, бжcтвеннымъ начертaніемъ первоoбрaзнагw є3гw2 стрaшнагw џбраза. Е#г0же лицeмъ къ лицY ви1дэти сподоблsеміи слaвимъ.

И$же цrтвуzй твaрію всeю, нищетY в0льную пріeмь, њбогащaетъ б9еств0мъ, познaвшихъ є3гw2 гDьство: тёмже и3 ко ѓvгарю бGоначертaнна пи1смена послaвъ, просsщему спасeніz и3 здрaвіz семY, є4же t под0біz твоегw2 зрaка бжcтвеннагw. Е#гHже пришeствіе рaдостнw прaзднующе нhнэ, возвесели1мсz вёрою, просвэщeніе почерпaюще.

Слaва, глaсъ т0йже:

Да кaплютъ џблацы слaдость, и3 г0ры да взыгрaютсz рaдостнw, њ преслaвныхъ вели1чіихъ хrтA бGа нaшегw: вчерa бо на fавHрстэй горЁ свётъ њблистA б9ествA, ўвэрsz ў§никHвъ верхHвныz, мwmсeа же и3 и3лію2 со слaвою предстaви, того2 свидётельствующихъ зак0номъ њбладaюща, и3 живhми и3 мeртвыми владsща. Днeсь посреди2 вселeнныz, свэтозaрное воwбражeніе возсіS, ўвэрsz всsчєскаz, ћкw т0й є4сть вочlвёчивыйсz бGъ нaшъ, є3мyже вопіeмъ: слaва, хrтE, чlвэколю1бію твоемY.

И# нhнэ, глaсъ №:

Подобaше самови1дцємъ сл0ва и3 слугaмъ, и3 є4же по пл0ти м™ре є3гw2 ўспeніе ви1дэти, конeчное є3ли1кw на нeй тaинство: ћкw да не т0кмw є4же t земли2 сп7сово восхождeніе ќзрzтъ, но и3 р0ждшіz є3го2 преставлeнію свидётельствуютъ. Тёмже tсю1ду бжcтвенною си1лою собрaвшесz, сіHна достиг0ша, и3 на нб7о и3дyщую предсылaху, вhшшую херув‡мъ: є4йже и3 мы2 съ ни1ми покланsемсz, ћкw молsщейсz њ душaхъ нaшихъ.

Славосл0віе вели1кое. По трис™0мъ тропaрь џбраза. Слaва, и3 нhнэ, прaздника бцdы.

На літургjи, Бlжє1нна прaздника, пёснь №, на д7, и3 џбраза, пёснь ѕ7, на д7.

Прокjменъ глaсъ д7:

Восп0йте гDеви пёснь н0ву, ћкw ди6вна сотвори2 гDь.

Стjхъ: Ви1дэша вси2 концы2 земли2 спасeніе бGа нaшегw.

Ґпcлъ къ колоссaємъ, зачaло ©н: и3ли2 къ корjнfzнwмъ, зачaло рo7г.

Тaже, рzдовhй ґпcлъ.

Ґллилyіа, глaсъ д7: ГDи, во свётэ лицA твоегw2 п0йдемъ, и3 њ и4мени твоeмъ возрaдуемсz во вёки.

Е#ђліе луки2, зачaло м7и t полY.

Причaстенъ: ГDи, во свётэ лицA твоегw2 п0йдемъ, и3 њ и4мени твоeмъ возрaдуемсz во вёки.

Слyжба с™aгw діоми1да поeтсz на повечeріи.

КанHнъ с™aгw діоми1да. Глaсъ д7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Tвeрзу ўстA мо‰, и3 нап0лнzтсz д¦а, и3 сл0во tрhгну цRи1цэ м™ри, и3 kвлю1сz свётлw торжествyz, и3 воспою2 рaдуzсz тоS чудесA.

Свётомъ њзарsемь трис0лнечнымъ, разрэши2 мрaкъ, бlжeнне, неразyміz моегw2: ћкw да воспою2 свэтон0сную твою2 пaмzть, и3 и3справлeніе житіS твоегw2.

Страстeй непріsтенъ п0мыслъ содёлавъ, пріsтелище, слaвне, kви1лсz є3си2 д¦а, и3 и3сточи1лъ є3си2 и3сцэлeній пучи1ну, всю2 потоплsющую недyгwвъ сквeрну.

Жи1зни желaz безконeчныz, чaшу смeртную, прехвaльне, и3спи1ти потщaлсz є3си2, ю4же и3 получи1лъ є3си2, ћкоже вёсть звaвый тS къ вэнцY неувzдaющему, мyчениче непобэди1мый.

БGор0диченъ: Грaде њдушевлeнный цRS, всенепор0чнаz, стрaнное рождество2 и3 бжcтвенное ўспeніе показaвшаz, грaдъ тв0й t всsкагw трyса и3 падeніz, покажи2 невреди1мь.

Пёснь G.

Їрм0съ: Тво‰ пэсносл0вцы, бцdе, живhй и3 незави1стный и3ст0чниче, ли1къ себЁ совокyпльшыz дух0внw ўтверди2, въ бжcтвеннэй твоeй слaвэ вэнцє1въ слaвы спод0би.

Неизглаг0ланнымъ и3 бжcтвеннымъ рукодёйствомъ њчищaz стр†сти человёкwвъ, t бGа даровaлсz є3си2 вBрнымъ врaчь и3зрsденъ, и3 моли1твенникъ тeплъ, тS чтyщымъ, пребогaте.

Въ пyть свидёній твои1хъ текY, и3 твоeй под0бzсz стрaсти в0льнэй, мyченикъ взывaше, на заколeніе влек0мь, къ тебЁ є3ди1ному бGу нaшему.

Слaвный мyченикъ діоми1дъ, нaсъ созвaвъ тaйнw на трапeзу днeсь, предлагaетъ страд†ніz сво‰ ћкоже брaшно невещeственное, вёрніи, пріиди1те, наслади1мсz.

БGор0диченъ: Грaдъ тв0й сeй, t всsкагw трyса и3 падeніz, чcтаz, ћкw на тS, бGоблагодaтнаz, возложeнъ є4сть, и3збaви, и3 въ ми1рэ сохрани2 и3 є3диномhсліи, бGоневёсто.

Сэдaленъ с™aгw, глaсъ д7.

Под0бенъ: Вознесhйсz:

ДарHвъ бжcтвенныхъ и3сп0лненъ, дyшъ показaлсz є3си2 врaчь и3 тэлeсъ, и3 мyченическимъ благослaвіемъ њбогати1всz ћвэ, рaдуzсz прешeлъ є3си2 ко nби1телемъ присноживHтнымъ. Тёмже свzтyю твою2 прaзднующе пaмzть, взывaемъ: помzни2 нaсъ тS чтyщихъ, бGомyдре и3 пребогaте.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Неизслёдный б9ій совётъ, є4же t дв7ы воплощeніz тебє2 вhшнzгw, прbр0къ ґввакyмъ ўсмотрsz, зовsше: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Сл0во бжcтвеннагw рaзума, ћкw рэкY носS въ сeрдцы, потопи2 прeлести пот0ки, и3 јдwльскую крёпость до концA погрузи2 мyченикъ діоми1дъ слaвный.

ВозсіS ћкw с0лнце на земли2, зарeю добродётелей, и3 чудeсъ богaтствомъ, и3 просвэти2 вёрныхъ правосл†вныz соб0ры, мyченикъ діоми1дъ всемyдрый.

Врачество2 безмeздно тв0й хрaмъ, всBмъ вёрою притекaющымъ kви1сz, пребlжeнне, и3 забрaло твeрдо цaрскому грaду, ўпражнsz нашє1ствіz и3ноплемeнныхъ вр†гъ.

БGор0диченъ: Стрaнно твоE ржcтво2, ћкw и3 честн0е ўспeніе показaсz, пренепор0чнаz, бlгословeннаz: є4же грaдъ тв0й почитaетъ, и3ноплемeнныхъ и3збэгaz врeдwвъ, тeплымъ твои1мъ предстaтельствомъ.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Ўжас0шасz всsчєскаz њ б9eственнэй слaвэ твоeй: тh бо, неискусобрaчнаz дв7о, и3мёла є3си2 во ўтр0бэ надъ всёми бGа, и3 родилA є3си2 безлётнаго сн7а, всBмъ воспэвaющымъ тS ми1ръ подавaющаz.

Kви1лсz є3си2 безъ кр0ве мyченикъ досточyденъ, безъ болёзней вэнeчникъ, безъ ћзвъ побэди1тель и3зрsденъ, полки2 врагHвъ низлагaz твои1ми пHдвиги, діоми1де блажeнне.

Свётъ тебЁ возсіS сyщу прaведну неугаси1мый, сегH же супрyгъ, бGомyдре, тебЁ весeліе послёдова, ћкw прaву и3мyщу дyшу, всBмъ послёдующу сп7са повелёніємъ.

Свёта лишaютсz ќбw тэлeснагw мучи1тели, твою2 главY по кончи1нэ tсёкшіи: но душeвніи свэтозaрнw зBницы tверзaютсz, хrтY вёрою пристyпльше, діоми1де чyдный.

БGор0диченъ: Забрaло и3мёz цaрскій грaдъ, тS цRи1цу и3 гпcжY, побэждaетъ вaрварwвъ ѕвэри1на стремлє1ніz, и3збавлsетсz всsкихъ напaстей, растeтъ и3 ўтверждaетсz, бGомaти всенепор0чнаz.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Бжcтвенное сіE и3 всечестн0е совершaюще прaзднество, бGомyдріи, бGомaтере, пріиди1те, рукaми восплeщимъ, t неS р0ждшагосz бGа слaвимъ.

Твои1хъ пHдвигъ течeніемъ погрузи1лъ є3си2 врагA безпл0тнаго, и3 чудeсъ твои1хъ и3сточeніемъ њмывaеши страстeй многови6дныz сквє1рны, досточyдне.

Бжcтвенными дых†ніи дви1жимь, вhшнимъ мановeніемъ њкормлsемь, къ ти1хому пристaнищу прaвэ дости1глъ є3си2, њ нaсъ моли1сz, мyчениче прехвaльне.

Страстeй п†жити потреблsютсz неизглаг0ланнымъ рукодёйствіемъ твои1мъ, слaвне, и3 tгонsетсz п0лкъ дeмwнскій бжcтвеннымъ твои1мъ предстaтельствомъ мyчениче присноблажeнне.

БGор0диченъ: Њ тебЁ, дв7о, хвaлимсz, тоб0ю t вр†гъ и3збавлsемсz, надёzніемъ твои1мъ нашeствіz не ўбои1мсz вр†гъ и3ноплемeнныхъ, воспэвaющіи тS.

Кондaкъ, глaсъ в7.

Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

И$стинный и3 непобэди1мый страстотeрпецъ, благочeстіz и3 благодaти нбcный таи1нникъ ћвльсz, діоми1де преслaвне, побэди1въ мучи1телz, и3 побэдон0сецъ бhвъ, вэнцы6 побёдными прослaвисz.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Не послужи1ша твaри бGомyдріи пaче создaвшагw, но џгненное прещeніе мyжески попрaвше, рaдовахусz пою1ще: препётый nтцє1въ гDь и3 бGъ, бlгословeнъ є3си2.

Tсёчена бhвши главA твоS, свётъ њблистA суем{дрымъ, ю4же ћкw жи1ву ви1дэвъ, ўстыдёсz мучи1тель, ўмерщвлeнъ ўм0мъ, не разумё же вопи1ти, преслaвне: б9е, бlгословeнъ є3си2.

Совлeклсz є3си2 ўмерщвлeніz, слaвне, ри1зы ѕлоoбрaзныz, въ безсмeртіz nдeжду краснY благодaтію њблeклсz. Тёмже вLцэ твоемY вопіeши рaдуzсz: б9е, бlгословeнъ є3си2.

Nгнeмъ терпёніz попали1лъ є3си2 вeщную лeсть врагHвъ: бGосіsнна же ѕвэздA kви1лсz є3си2 и3сцэлeній, мyчениче, њблистaz лучы2 зовyщымъ: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

БGор0диченъ: ЦRи1ца мjра р0ждшаz цRS хrтA, и3збaви тли2 и3 трyса, и3 kзы6къ наи1тіz, цaрствующій грaдъ, вLчце, бlгословeнъ, пою1щій, пл0дъ чрeва твоегw2.

Пёснь }.

Їрм0съ: Џтроки благочести6выz въ пещи2 ржcтво2 бGор0дичо спасло2 є4сть. ТогдA ќбw њбразyемое, нhнэ же дёйствуемое, вселeнную всю2 воздвизaетъ пёти тебЁ: гDа п0йте дэлA, и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.

Н0ги честны6z тво‰, страстотeрпче, ко стезsмъ мучeніz напрaвишасz: х0дzтъ же нhнэ рaдующесz во странЁ живyщихъ, премyдре въ рaйстэй пи1щи. Тёмже и3 сошeдшесz чти1мъ, воспэвaющи хrтA во вёки.

И#сплетeсz тебЁ вэнeцъ нетлёніz, твeрдw подви1гшусz и3 побэди1вшу ѕмjz ѕлоначaльнаго, мyчениче достохвaльне, и3 страдaльческій ли1къ тS пріsтъ, гDа п0йте, вопію1ща, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Чудeсъ и3спущaеши лучы2, бжcтвенною њдёzнъ, мyчениче, си1лою, ўставлsеши болBзни, рэши1ши недyги, tгонsеши дyхи лук†выz, вопіS: гDа п0йте дэлA, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

БGор0диченъ: Мн0гими прилHги грэх0вными преклонeни, къ твоемY непрекл0нному покр0ву прибэгaемъ: ўтверди2 рабы6 тво‰, на стр†сти ўкрэпи2, и3 t трyса и3 глaда и3 kзы6къ нашeствіz, дв7о, и3збaви твоE стaдо, ћкw на тS возложeно є4сть.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Всsкъ земнор0дный да взыгрaетсz, д¦омъ просвэщaемь, да торжествyетъ же безпл0тныхъ ўмHвъ є3стество2, почитaющее свzщeнное торжество2 бGомaтере, и3 да вопіeтъ: рaдуйсz, всеблажeннаz бцdе, чcтаz приснодв7о.

Њбрёлъ є3си2 возмeздіе трудHвъ горЁ тебЁ ўгот0вльшуюсz пи1щу, и3дёже водворszсz, ўкрaшенъ мyченическими добр0тами, наслаждaешисz зижди1телz твоегw2 красоты2, просS, мyчениче, чтyщымъ тS њчищeніz и3 ѕHлъ и3збавлeніz.

Ст0лпъ добродётелей, и3 вёры ўтверждeніе, забрaло недви1жимо, и3 стэнA непреклони1ма, показaлсz є3си2, мyчениче, цRкви хrт0вэ, и3 рэкA и3сцэлeній, и3сточaz т0ки врачевaніz безмeздна люб0вію творsщымъ твою2 пaмzть, преслaвне.

Tгнaлъ є3си2 t земли2 јдwльское безб0жіе, потреби1лъ є3си2 мглY, и3 къ невечeрнэй зари2 преложи1лсz є3си2 свэтоначaльныz жи1зни, є3sже kвлeніz, слaвне, пeрвэе стzжaлъ є3си2, toнyдными сі‰ніи њзарsемь, и3 рaдости присносyщныz и3сполнszсz.

БGор0диченъ: Грaде б9ій, въ џньже сaмъ всели1сz, вои1стинну непоколеби1мый, и3збaви стaдо твоE трyса, дв7о, и3 падeніz, вaрварскагw плэнeніz, nгнS и3 мечA врагHвъ, t всsкагw, пречcтаz, њѕлоблeніz, тeплымъ ко хrтY предстaтельствомъ твои1мъ.

Стіхи6ры с™aгw діоми1да, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ћкw д0блz:

И#сцэли1ти стр†сти, tгони1ти недyги, прогнaти дyхи лук†выz, дёйствомъ с™aгw д¦а, пребlжeнне, спод0билсz є3си2, потреби1въ мyжески є4ллинскіz слyжбы, противлeніемъ страдaніz, мyчениче вэнчен0сче, сограждани1не ѓгGлwмъ, страстотeрпцємъ є3диносeльниче.

П0двигомъ подвизaлсz є3си2, и3 течeніе скончaлъ є3си2, и3 вёру, слaвне, соблю1лъ є3си2, и3 къ бGу tшeлъ є3си2, даровaніе чудeсъ t негw2 пріeмъ: и3 побёды вэнeцъ неувzдaемый, ћкw непобэди1мь м§никъ, ћкw вhшнzгw цrтвіz наслёдникъ, њ мjрэ моли1сz.

Слaва:

Въ пути2 мучeніz твоегw2, ћкw въ богaтствэ красyzсz діоми1дъ, гDи, в0лею твоeю, св0й дyхъ въ рyцэ твои2, хrтE, предадE, ўсёченъ въ главY, и3 по кончи1нэ бlжeннэй бhвъ настaвникъ и4стинный безбHжнымъ, њслёпшымъ и3 преслaвнw вёрою прозрёвшымъ.

И# нhнэ: вмёстw бGор0дична, и3ли2 кrтобGор0дична, поeмъ:

Дост0йно є4сть.

Ѓще хрaмъ нерукотворeннагw џбраза, и3ли2 настоsтель и3зв0литъ, твори1мъ бдёніе.

На мaлэй вечeрни стіхи6ры на д7, глaсъ №.

Под0бенъ: Нбcныхъ чинHвъ:

Почитaz сп7съ чlвёческій џбразъ, воwбрази1сz по нaмъ, непрел0жный человёчествомъ, и3 ћкw сaмую и4стину своегw2 пречcтагw џбраза далeче сyщымъ послA, приложeніемъ ўбрyса. Двaжды.

ВозводS на первоwбрaзное сп7съ, џбразъ ґдaмовъ, поп0лзшійсz, на земли2 съ человBки поживE: зри1мь же и3 њсzзaемь, и3 њписyемь неwпи1санный существ0мъ.

Њбновлsетъ твaрь њбетшaвшую сп7съ, въ рaбій џбразъ њблечeсz и4стиною, ґ не привидёніемъ, и3 самоwбрaзное на чертaніе лю1бzщымъ предадE на поклонeніе.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ ѕ7:

Преклони1лъ є3си2 нб7сA, непостижи1ме гDи, сшeлъ є3си2 во чрeво дв7ыz, неwпи1санне, бhвъ и3з8 неS чlвёкъ существ0мъ же и3 є3стеств0мъ, да спасeши человёчество крaйніz рaди твоеS ми1лости.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ в7.

Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ:

Pал0мски торжествyемъ, дух0внw веселsщесz, съ дв7домъ вопію1ще: знaменасz днeсь на нaсъ свётъ лицA твоегw2, гDи.

Стjхъ: Знaменасz на нaсъ свётъ лицA твоегw2, гDи.

Въ кmмвaлэхъ дух0вныхъ восплeщемъ рaдующесz, и3 чeстнw пред8усрsщемъ вLчнzгw џбраза с™0е и3зwбражeніе.

Стjхъ: ГDи, во свётэ лицA твоегw2 п0йдемъ, и3 њ и4мени твоeмъ возрaдуемсz во вёки.

T вост0ка къ зaпаду со слaвою прин0ситсz, спаси1тельнагw зрaка тождеwбрaзнаz печaть, сіsz ћкw сlнце незаходи1мо.

Слaва, и3 нhнэ:

Подaждь пэвцє1мъ џбраза пречcтагw твоегw2, q гDи, крёпость на бори1телz, и3 грэхHвъ њставлeніе, моли1твами чcтыz бGомaтере.

Тропaрь, глaсъ в7:

Пречcтому твоемY џбразу покланsемсz, бlгjй, просsще прощeніz прегрэшeній нaшихъ, хrтE б9е: в0лею бо благоволи1лъ є3си2 пл0тію взhти на кrтъ, да и3збaвиши, ±же создaлъ є3си2, t раб0ты врaжіz. Тёмъ благодaрственнw вопіeмъ ти2: рaдости и3сп0лнилъ є3си2 вс‰, сп7се нaшъ, пришeдый спасти2 мjръ.

На вели1цэй вечeрни, на ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры на }, глaсъ д7.

Под0бенъ: Звaнный свhше:

И$же во зрaцэ б9іи бGъ сhй, ћкw слaвы сіsніе, и3 и3зwбражeніе џ§ее, за милосeрдіе безмёрное, хотёніемъ бжcтвеннымъ џбразъ ви1дэнъ бhсть, рабA носи1въ зрaкъ. Сегw2 под0біе є3ди1нъ, ћкоже вёсть сaмъ, и3звёстнw воwбрази2 бGоначертaннw, въ под0біи лицA своегw2. Е#гHже пришeствіемъ совокупи2 съ человBки ѓгGлъ мн0жество, и3 просвэти2 мjръ ви1димый и3 неви1димый. Двaжды.

И$же бGовидёніемъ и3ногдA зaднихъ, мwmсeово лицE прослaвивый бGъ, и3 тёмъ бGоначертaнный зак0нъ послaлъ, невёрующымъ ї}льтєскимъ лю1демъ, сE пріи1де ћкw t є3гЂпта, t земли2 и3нор0дныz пришeдъ, во хrтоимени1тый грaдъ н0выхъ людeй, бжcтвеннымъ начертaніемъ первоoбрaзнагw є3гw2 стрaшнагw џбраза: є3г0же лицeмъ къ лицY ви1дэти сподоблsеміи, слaвимъ.

И$же цrтвуzй твaрію всeю, нищетY в0льную пріeмь, њбогащaетъ бжcтв0мъ, познaвшихъ є3гw2 гDьство. Тёмже и3 ко ѓvгарю бGоначерт†нна пи1смена послaвъ, просsщему спасeніz и3 здрaвіz семY, є4же t под0біz твоегw2 зрaка бжcтвеннагw. Е#гHже пришeствіе рaдостнw прaзднующе нhнэ, возвесели1мсz вёрою, просвэщeніе почерпaюще.

И$ны стіхи1ры, глaсъ ѕ7:

ГDи, и4же б9еств0мъ вс‰ и3сполнszй, блaгостію къ человёкwмъ ўедини1всz, є3ди1нъ t двою2 прошeдъ t чcтыz, неви1димь сhй ви1дэнъ бhлъ є3си2, зрaка же плотскaгw сотворsеши џбразъ: є3г0же пріи1мше, на нeмъ покланsемсz тебЁ ћкw вLцэ, содётелz познaвше. Двaжды.

ГDи, непостижи1мое смотрeніе, є4же t вёка пронаречeнное, пришeдъ назнaменуеши, и3 то2 ўвэрsz писaніz рaди, є4же ко ѓvгарю, тв0й показaлъ є3си2 мjрови џбразъ, и3сп0лнилъ є3си2 всsчєскаz рaдости. И# нhнэ ўкрашaеши вэнeцъ цaрски, и3 ўстроsеши, и3 њбновлsеши пaки нaмъ џбразъ: бlгословeнъ є3си2, сп7се, поми1луй нaсъ.

ГDи, прослaвлєна непостижи1магw сошeствіz твоегw2 дэлA, въ вhшнихъ и3 земнhхъ ви1дэвше, вознесeни бhхомъ, тS, и4же въ нёдрэхъ џ§ихъ, зрaка њбрэт0хомъ џбразъ тв0й, и3збавлsемсz t страстeй є3гw2 рaди, њживлsемсz, сп7се, ѕмjz стропти1ваго ўмерщвлsемъ, чтyщіи тS на нeмъ вLку: бlгословeнъ є3си2, сп7се, поми1луй нaсъ.

Слaва, глaсъ }:

Чlвэколю1бче вLко, вели1ка твоегw2 смотрeніz бeздна: въ р0ды бо родHвъ твоE бlгодётельствуz создaніе, пречcтагw твоегw2 лицA зрaкъ и3з8wбрази1въ, ѓvгарю вёрному послaлъ є3си2, возжелaвшу тS ви1дэти, по бжcтвY херувjмы неви1димаго. Ћкw да тв0й џбразъ зрsще, нaсъ рaди вопл0щшагwсz, и3 пострадaвшагw в0лею, къ твоeй любви2 распалaемсz, ю4же на нaсъ и3зліsлъ є3си2, вели1кіz рaди твоеS ми1лости.

И# нhнэ, глaсъ т0йже.

Дэви1честіи ли1цы днeсь тaйнw nдрY дв7ы и3 м™ре џкрестъ предстоsтъ, и3 дyшы првdныхъ њбступи1вше цRи1цу слaвzтъ: џви ќбw ћкw дaръ дёвство, вмёстw мЂра прин0сzтъ: џви же невещeственное пёніе съ добродётелію прин0сzтъ. Подобaетъ бо м™ри б9іи ћкw цRи1цэ, цaрскими добродётельми, свэтлосіsющими дорmноси1тисz: съ ни1миже и3 мы2 житіE чи1стое совнeсше, и3зhдемъ къ погребeнію сyщіz м™ре бGа нaшегw, пёньми и3 пёсньми дух0вными соглaснw ю5 ўблажaюще.

Вх0дъ. Прокjменъ днE. Чтє1ніz три2.

Вторaгw зак0на чтeніе. (ГлавA д7.)

РечE мwmсeй къ лю1демъ: нhнэ слhши, ї}лю, њправд†ніz и3 судьбы6, є3ли6ка ѓзъ научY вaсъ днeсь твори1ти, да жи1ви бyдете, и3 сохрани1те и3 сотвори1те, ћкw сіS премyдрость вaша, и3 рaзумъ предъ всёми kзhки, є3ли1цы ѓще ўслhшатъ њправд†ніz сі‰, и3 рекyтъ: сjи лю1діе мyдри и3 худ0жни, и3 kзhкъ вели1кій сeй. Ћкw гDь, бGъ нaшъ є4сть во всёхъ, и4же ѓще того2 призовeмъ. И# нhнэ внемли1те себЁ вeсь д0мъ ї}левъ, и3 сохрани1те дyшы сво‰ ѕэлw2, и3 не забyдите вс‰ словесA, ±же ви1дэша џчи вaши, и3 да не tстyпzтъ t сердeцъ вaшихъ во вс‰ дни6 животA вaшегw. И# привед0сте сhны вaшz, и3 сhны сынHвъ вaшихъ въ дeнь, въ џньже стaсте предъ гDемъ бGомъ въ хwри1вэ, въ дeнь, въ џньже речE гDь ко мнЁ: собери2 въ цRковь лю1ди, и3 да ўслhшатъ глаг0лы мо‰, ћкw да навhкнутъ боsтисz менє2 во вс‰ дни6, є3ли1ки поживyтъ nни2 на земли2, и3 сhны сво‰ да научaтъ. И# приступи1сте и3 стaсте подъ гор0ю, и3 горA горsше nгнeмъ дaже до нб7сE, тмA, сумрaкъ и3 дhмъ. И# глаг0ла гDь бGъ къ вaмъ на горЁ t среды2 nгнS. Глaсъ словeсъ є3гw2 вы2 слhшасте, и3 под0біz не ви1дэсте: но глaсъ. И# возвэсти2 вaмъ завётъ св0й, и4же завэщA вaмъ твори1ти. И# мнЁ завэщA гDь во врeмz џно, научи1ти вaсъ њправдaніємъ и3 судьбaмъ, твори1ти вaмъ т† на земли2. Глаг0ла гDь къ вaмъ на горЁ въ хwри1вэ t среды2 nгнS.

Вторaгw зак0на чтeніе. (ГлавA є7.)

СобрA мwmсeй вс‰ лю1ди ї}льтєскіz, и3 речE къ ни6мъ: слhши, ї}лю, всёхъ њправдaній мои1хъ, и3 судeбъ мои1хъ, є3ли1кw ѓзъ глаг0лю во ќши вaшz: во дни6 тhz научи1тесz и5мъ и3 сохрани1ти |, и3 сотвори1ти. ГDь бGъ завэщA вaмъ завётъ въ хwри1вэ, не є3ди6нымъ nтцє1мъ вaшымъ завэщA гDь завётъ сeй, но и3 вaмъ: лицeмъ къ лицY гlг0ла гDь въ хwри1вэ и3зъ среды2 nгнS на горЁ. Ѓзъ же стоsхъ междY гDемъ и3 вaми во врeмz џно, возвэсти1ти вaмъ гlг0лы гDни, гlг0лz: ѓзъ є4смь бGъ тв0й, и3зведhй тS и3зъ земли2 є3гЂпетскіz, и3зъ д0му раб0ты, не сyть б0зи и4ни рaзвэ менє2: ѓзъ бо є4смь гDь бGъ тв0й ревни1тель, творS ми1лость тhсzщами лю1бzщымъ мS и3 хранsщымъ зaпwвэди мо‰. И# бhсть ћкw ўслhшасте глaсъ посреди2 nгнS, и3 горA горsше nгнeмъ, и3 приступи1сте ко мнЁ вси2, и3 рек0сте: сE показA гDь бGъ нaшъ нaмъ слaву свою2, и3 глaсъ слhшахомъ посреди2 nгнS: въ дeнь џнъ ви1дэхомъ: ћкw возгlг0летъ гDь бGъ къ человёку, и3 жи1въ бyдетъ, и3 нhнэ не ќмретъ. Ћкw погуби1тъ ны2 џгнь вели1кій сeй, ѓще приложи1мъ послyшати глaсъ гDа бGа нaшегw и3 є3щE, ќмремъ: кaz бо пл0ть, и3ли2 кто2 слhша глaсъ бGа гlг0люща посреди2 nгнS, и3 жи1въ бyдетъ; И# слhша гDь бGъ глaсъ словeсъ глаг0лющихъ ко мнЁ, и3 рёхъ къ ни6мъ зaпwвэди, њправд†ніz и3 суды2, є3ли1кw заповёда вaмъ гDь бGъ: да ўбоитeсz всёхъ њправдaній є3гw2, да ми1лостивъ бyдетъ, и3 ўмн0житесz на земли2. Слhши, ї}лю, гDь бGъ нaшъ, гDь є3ди1нъ є4сть. И# возлю1биши гDа бGа твоего2 t всегw2 помышлeніz твоегw2, и3 t всегw2 сeрдца твоегw2, и3 t всеS души2 твоеS, и3 t всеS крёпости твоеS. И# тогw2 ўбои1шисz, и3 томY є3ди1ному послyжиши, и3 къ немY прилэпи1шисz, и3 и4менемъ є3гw2 кленeшисz, и3 ўгHднаz є3мY сотвори1ши: да добро2 тебЁ бyдетъ.

Цaрствъ трeтіихъ чтeніе. (ГлавA }.)

СтA соломHнъ предъ лицeмъ жeртвенника гDнz, предъ всёмъ соб0ромъ ї}левымъ: и3 воздёвъ рyцэ свои2 на нб7о, и3 речE: гDи б9е ї}левъ, нёсть бGъ, ћкоже ты2 на нб7си2 горЁ, и3 на земли2 д0лэ. Ѓще бо нб7о и3 нб7о нб7сE не довлёютъ тебЁ: кaкw д0мъ сeй, є3г0же создaхъ и4мени твоемY; nбaче и3 при1зриши на моли1тву мою2, гDи б9е ї}левъ, ўслhшати молє1ніz и3 моли1тву, є4юже рaбъ тв0й м0литсz предъ тоб0ю къ тебЁ днeсь. Да бyдутъ џчи твои2 tвeрсты на д0мъ сeй дeнь и3 н0щь, на мёсто сіE, њ нeмже гlг0лалъ є3си2: бyдетъ и4мz моE тaмw, є4же ўслhшати моли1тву, є4юже м0литсz рaбъ тв0й на мёстэ сeмъ, во дни2 и3 н0щи: И# послyшати мольбы6 рабA твоегw2, и3 людeй твои1хъ ї}лz. И# є3ли6ка ѓще пом0лzтсz къ тебЁ на мёстэ сeмъ, и3 ты2 ўслhшиши на мёстэ жили1ща твоегw2 на нб7си2: и3 сотвори1ши, и3 ми1лостивъ бyдеши и5мъ.

На літjи стіхи6ры, глaсъ №:

Пріиди1те, вёрныхъ совокуплeніе, пріиди1те, ли1къ состaвимъ, въ нар0читомъ прaздницэ слaвнагw пренесeніz, бGомyжнагw џбраза сп7сова, и3 возопіи1мъ: бlгословeнъ грzдhй во и4мz гDне, џбразъ и3 начертaніе первоoбрaзнагw. Благослови2 нaсъ твои1мъ kвлeніемъ и3 цeрковь соблюди2 t є4реси, въ нeйже вёрнw покланsемтисz.

Монaшєскаz мн0жєства днeсь ўсeрднw собери1тесz, на срётеніе џбраза, рукaми человёки создaвшагw, добродётєли томY вмёстw дарHвъ приносsще, пою1ще и3 глаг0люще: да знaменаетсz на нaсъ свётъ лицA твоегw2, гDи. Тогw2 си1лою сохрани2 стaдо твоE, в0лки т‰жкіz tгонS, ўмирeніе подаS вселeннэй и3 душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость.

Рaдуйсz, цaрствующій грaде, слaва бо гDнz на тебЁ возсіS, пришeствіемъ ўбрyса, небeсъ прострaннэйшагw: є3дeса бо не њстaвль, къ тебЁ принесeсz, дёйствуz чудесA пресл†внаz, и3 прогонS дyхъ лукaвствіz. В0инству благочести1вому на вaрвары подаS крёпость, стэнa же и3 забрaло бывaетъ, вёрою томY покланsющымсz.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ ѕ7.

Нёдръ не tлучи1всz n§ескихъ, многоми1лостиве гDи, съ человёки пожи1лъ є3си2, ћкоже подобaше, и3сполнsz твоегw2 чlвэколю1біz, t вэкHвъ тaйну сокровeнную, и3 нeмощь понeсъ человёческую, непрел0жнw въ ню2 њблeксz, t приснодв7ы бцdы: и3 пречcтагw твоегw2 зрaка воwбражeніе нaмъ на њсвzщeніе њстaвилъ є3си2, ўжE къ стrти в0льнэй гот0вzсz, слaва мн0гому твоемY њ нaсъ милосeрдію.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ д7.

Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе:

На г0ру вчерA вLка возведE ±же њ петрЁ, предъ ни1ми преwбрази1сz, kвлsz бжcтвA свётлость, и3 зари2 несоздaнныz: и3 днeсь нaмъ показA своE воwбражeніе. Е#мyже покланsемсz, и3 люб0вію цэлyемъ, слaвzще смотрeніе ї}са чlвэколю1бца и3 сп7са дyшъ нaшихъ.

Стjхъ: Знaменасz на нaсъ свётъ лицA твоегw2, гDи.

Пaдше поклони1шасz на горЁ с™ёй верх0вніи, вLку ћкw ўзрёша, зарю2 њбнажи1вша бжcтвенныz свётлости, и3 нhнэ мы2 припaдаемъ нерукотворeнному џбразу, пaче с0лнца сіsющу, слaвzще даровaвшаго нaмъ сего2 на ўтэшeніе, ї}са чlвэколю1бца и3 сп7са дyшъ нaшихъ.

Стjхъ: ГDи, во свётэ лицA твоегw2 п0йдемъ, и3 њ и4мени твоeмъ возрaдуемсz во вёки.

Ўбэли1въ њчернёвшій человёчь џбразъ, создaтелю, на fавHрэ показaлъ є3си2, петрY и3 сынHмъ гр0мwвымъ, teмлz сомнёніе є4же њ кrтЁ и3 стrти, и3 свётлости наказyz вторaгw твоегw2 пришeствіz. И# нhнэ нaсъ, чlвэколю1бче, благослови2, и3 њсвzти2 њзарeніемъ, гDи, пречcтагw твоегw2 џбраза.

Слaва, глaсъ ѕ7:

ГDи, воплоти1лсz є3си2, ћкоже восхотёлъ, и3зв0лилъ є3си2 воспріsти нищетY нaшу, и3 богaтство благосeрдіz показaлъ є3си2, и4мже мS пeрсть њбожи1лъ є3си2. Слaвимъ тS человэколю1бче, смотрeніz џбразъ ви1дzще зрaка твоегw2: си1мъ невозбрaннw, є4же во є3дeмъ вх0дъ, сп7се, дaруй рабHмъ твои6мъ, презирaz вс‰ прегрэшє1ніz.

И# нhнэ, глaсъ }:

ЛеHнта дeспота: Ўвэрsz ї}съ сн7ъ тв0й, бцdе, и3 бGъ нaшъ, двA є3стєствA сво‰, ћкw ќбw человёкъ ўмирaетъ, и3 ћкоже бGъ востаeтъ, и3 тS, бGомaти, зак0номъ є3стествA ўмрeти благоизв0ли, да не невBрнымъ привидёніе мни1тсz смотрeніе: прешлa бо є3си2 къ нбcнэй странЁ, нбcнаz невёсто, ћкw t черт0га селeніz твоегw2 t земли2 взzтA. Њс™и1сz воздyхъ восхождeніемъ твои1мъ, ћкw просвэти1сz землS ржcтв0мъ твои1мъ: предпосылaютъ ґпcли, и3 ѓгGли под8eмлютъ. Тёмже, погрeбше пречcтое тёло твоE, и3 надгр0бное пёніе воспёвше, ўжaснw зрsху, и3 со стрaхомъ глаг0лаху: сіS и3змёна десни1цы вhшнzгw, т0й бо посреди2 тебє2, и3 не подви1жешисz. Но, q многопётаz м™и! Не tступaй, нaсъ назирaющи: мh бо лю1діе твои2, и3 џвцы пaжити твоеS и3 и4мz твоE призывaемъ, просsще тебє2 рaди спасeніz и3 вeліz ми1лости.

На благословeніи хлёбwвъ, тропaрь, глaсъ в7:

Пречи1стому твоемY џбразу:

Пречcтому твоемY џбразу покланsемсz, бlгjй, просsще прощeніz прегрэшeній нaшихъ, хrтE б9е: в0лею бо благоволи1лъ є3си2 пл0тію взhти на кrтъ, да и3збaвиши ±же создaлъ є3си2, t раб0ты врaжіz. Тёмже благодaрственнw вопіeмъ ти2: рaдости и3сп0лнилъ є3си2 вс‰, сп7се нaшъ, пришeдый спасти2 мjръ. Двaжды.

И# ўспeніz №.

На ќтрени. По №-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ №.

Под0бенъ: Гр0бъ тв0й, сп7се:

Бlгодaть твоS, сп7се, на нaсъ и3зліsсz, ви1диму бhвшу тебЁ, непостижи1ме, и3 прeлести тмA ўгасE: тёмъ во свётэ лицA твоегw2 стwпы2 нaшz напрaви, да въ зaповэдехъ твои1хъ ходsще, тебE спод0бимсz ўзрёти, свёте непристyпный. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ т0йже.

Под0бенъ: Кaмени запечaтану:

Ли1къ бжcтвенныхъ ґпcлъ собрaсz, погребсти1 тz пречeстнw, бцdе всечcтаz: съ ни1миже и3 ѓгGльстіи чи1ни воспэвaху преставлeніе твоE, взывaюще прехвaльнw. Съ ни1миже и3 мы2 люб0вію и3грaюще, чcтаz, хвалY тебЁ прин0симъ, глaсы пёсненными вёрніи, и3 вопіeмъ: рaдуйсz, предстaтельнице присночтyщихъ тS.

По в7-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ є7.

Под0бенъ: Собезначaльное сл0во:

Собезначaльный сн7ъ nц7Y и3 превёчный, и3 неви1димый существ0мъ, и3 неwсzзaемый, подъ лётомъ бhвъ за ми1лость неизречeнную њпи1санныz пл0ти твоеS, вLко, нaмъ њстaви слaдкое и3з8wбражeніе на спасeніе дyшъ нaшихъ. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ўдиви1сz їHсифъ:

Зрsще вои1стинну ѓгGльскаz вHинства преставлeніе твоE, прес™az вLчце чcтаz, бlгословeннаz всепётаz бцdе, и3мyще в0лю рождeнна и3зъ тебє2, ли1къ ў§ни6къ собрaвшесz, съ весeліемъ ношaху честн0е въ рaй тёло твоE, хrтA пою1ще живодaвца сyща во вёки.

Припёвъ: Величaемъ тS, живодaвче хrтE, и3 почитaемъ пречcтагw лицA твоегw2 преслaвное воwбражeніе.

И$но величaніе: Величaемъ тS, живодaвче хrтE, и3 чти1мъ џбразъ тв0й с™hй, и4мже нaсъ спaслъ є3си2 t раб0ты врaжіz.

Pал0мъ и3збрaнный: Вeлій гDь и3 хвaленъ ѕэлw2:

По полmелeи сэдaленъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ўдиви1сz їHсифъ:

Не ктомY сётованіе на лицЁ ґдaмовэ, во ґдaма њблeкшусz того2 создaвшему, и3 лицA под0біемъ себE всBмъ kвлsющу, и3 къ любви2 подви1жущу, благочести1выхъ составлє1ніz, є3диноглaснw вопи1ти: слaва, чlвэколю1бче, крaйнему твоемY схождeнію. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ и3 под0бенъ т0йже:

Возопjй, дв7де: что2 сeй прaздникъ, є3г0же воспёлъ є3си2 дрeвле въ кни1зэ pал0мстэй; ћкw дщeрь бGоoтрокови1цу и3 дв7у, преложи2 ю5 на џны nби1тєли хrт0съ, и4же и3зъ неS безъ сёмене р0ждсz: и3 сегw2 рaди рaдуютсz мaтєри и3 дщє1ри, и3 невBсты хrтHвы, вопію1ще: рaдуйсz престaвившаzсz къ вhшнему цrтвію.

Степє1нна № ґнтіфHнъ д7-гw глaса.

Прокjменъ: ГDи, во свётэ лицA твоегw2 п0йдемъ, и3 њ и4мени твоeмъ возрaдуемсz во вёки.

Стjхъ: Ви1дэша вси2 концы2 земли2 спасeніе бGа нaшегw.

Е#ђліе луки2, зачaло м7и t полY.

По н7-мъ pалмЁ стіхи1ра, глaсъ ѕ7:

ГDи, воплоти1лсz є3си2, ћкоже восхотёлъ, и3зв0лилъ є3си2 воспріsти нищетY нaшу, и3 богaтство благосeрдіz показaлъ є3си2, и4мже мS пeрсть њбожи1лъ є3си2. Слaвимъ тS, чlвэколю1бче, смотрeніz џбразъ ви1дzще зрaка твоегw2: си1мъ невозбрaннw во є3дeмъ вх0дъ, сп7се, дaруй рабHмъ твои6мъ, презирaz вс‰ прегрэшє1ніz.

КанHнъ ўспeніz №-гw глaса, со їрмос0мъ на ѕ7: и3 џбраза двA канHна на }.

КанHнъ. Глaсъ д7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Tвeрзу ўстA мо‰, и3 нап0лнzтсz д¦а, и3 сл0во tрhгну цRи1цэ м™ри, и3 kвлю1сz свётлw торжествyz, и3 воспою2 рaдуzсz тоS чудесA.

Tвeрземъ ўстA человёцы, и3 љзhкъ ўzсни1мъ, въ нар0читый дeнь прaздника нaшегw, kвлeніе бжcтвеннагw џбраза хrтA бGа нaшегw свётлw слaвzще.

Свётъ превёчный џ§а и3сполнsz словесA, nбразнопод0біемъ пл0ти прeжде ви1дэнъ бhсть человёкwмъ: нhнэ же kви1сz џбразомъ нерукотворeннымъ, бжcтвеннагw воплощeніz свётъ њблистaz нaмъ.

Сказaти хотS свою2 благодaть вhшній, пріsтъ рaбій џбразъ нaсъ рaди, и3 на ўвэрeніе є3стествA человёческагw, зрaка под0біе вBрнымъ днeсь даровA.

БGор0диченъ: Сказaніе днeсь вои1стинну бGочеловёчнагw твоегw2 ржcтвA познaхомъ, тS чтyще, всечcтаz, спод0блени бhвше ви1дэти зрaка џбразъ нерукотворeнный р0ждшагwсz и3зъ тебє2.

Другjй канHнъ. Глaсъ ѕ7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Волн0ю морск0ю, скрhвшаго дрeвле гони1телz мучи1телz, подъ землeю скрhша спасeнныхъ џтроцы: но мы2, ћкw nтрокови6цы, гDеви пои1мъ: слaвнw бо прослaвисz.

Свhше бlгодaть бжcтвеннаz, мjръ нhнэ земнhй њзарsющи, свои1ми даров†ніи наполнsетъ воспэвaющыz: гDеви пои1мъ, слaвнw бо прослaвисz.

Подобaше принести1сz къ цaрствующему всёми гр†ды, нб7сE и3 земли2 цRS, џбраза начертaнію: є4же џнъ вопл0щсz самодёльнw њмочи2, царeй хrтолюби1выхъ поспэшeньми.

БGоз†рныz лучи2 и3сполнsху, всE ўzснsюще, и3 ўкрашaюще человёческое существо2, t џбраза и3сходsще, є3г0же покрывaютъ серафjми слaвою хrт0вою.

БGор0диченъ: Возвращaема къ земли2, и4же t земли2, бGоблагодaтнаz, прeлестію врагA: на тs бо сошeдшаго вопл0щши бGа пaче ўмA, t земли2 взeмши, къ нб7си2 вознеслA є3си2.

Катавaсіа: Преукрашeннаz:

Пёснь G.

Їрм0съ: Тво‰ пэсносл0вцы, бцdе, живhй и3 незави1стный и3ст0чниче, ли1къ себЁ совокyпльшыz дух0внw ўтверди2, въ бжcтвеннэй твоeй слaвэ вэнцє1въ слaвы спод0би.

ВLка сhй по существY, соедини1всz съ рабы6 пл0тію, и3 нaше дётельствуz разли1чнw спасeніе, хrтE, є4же и3 нhнэ промышлsz, свои1мъ џбразомъ ви1дэнъ бhлъ є3си2 нaми.

Е#дeсъ честнёйшій грaдъ, честнhй бжcтвенный џбразъ тв0й, и4же твeрдый зал0гъ вёры рaди пріsтъ: цaрскій же тв0й грaдъ, дaръ ћкw лyчшій пріeмлетъ нhнэ.

Жив0тъ v3постaсный нhнэ вкуси2 смeрти плотскjz, є4юже жив0тъ и3сточи1лъ є3си2 мє1ртвымъ, востaніемъ твои1мъ, хrтE: нhнэ же ћкw животA ходaтаz, зрaка џбразъ тв0й п0далъ є3си2 нaмъ.

БGор0диченъ: И#зъ тебє2 спасeніе, и5же сyть въ мjрэ, возсіS прeжде пл0тію, нhнэ же жив0тъ kви1сz въ мjрэ вBрнымъ, ходaтайствомъ твои1мъ, свэтон0сное пришeствіе прeжде nбрaзнагw под0біz хrт0ва.

И$нъ.

Їрм0съ: ТебE на водaхъ повёсившаго всю2 зeмлю неwдержи1мw твaрь ви1дэвши на л0бнэмъ ви1сима, ќжасомъ мн0гимъ содрогaшесz, нёсть свsтъ, рaзвэ тебє2, гDи, взывaющи.

ТебE сотв0ршаго человёка по џбразу пeрвэе, въ џньже воwбрази1сz ѓбіе за милосeрдіе, пріeмша вои1стинну под0біе неизмённое, со ѓгGлы, хrтE, слaвимъ.

Ты2 желaющымъ благопристyпенъ, и4щущымъ же всBмъ благопослушли1въ, щeдре, за мн0гую благостhню, є3sже рaди приближeніемъ, вLко, красотЁ твоегw2 рачeніz чуди1мсz.

Ўстaвилъ є3си2 мёстному кнsзю жел†ніz, є4же къ тебЁ люб0вь, вкyпэ же и3 недyгъ, ти1химъ твои1мъ подaніемъ, вседётельною держaвою твоeю, ви1дэвшу тS, сп7се, во и3з8wбражeніи.

БGор0диченъ: Мёсто тS гDне, всепётаz, дв7дъ преднаписA, хотsщее kви1тисz: и4же бо никaкоже вмэсти1мый, въ твоE чрeво вмэсти1сz, и3 њблагaетсz пл0тію вeщною невещeственный.

Кондaкъ ўспeніz, и3 јкосъ.

Сэдaленъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Вознесhйсz:

Сшeдый съ нб7сE за милосeрдіе ми1лости, благоутр0бне сп7се, пл0ти твоеS прес™hz днeсь пречи1стый зрaкъ, грaду чтyщему тS, и3 лю1демъ хrтоимени6тымъ сокр0вище п0далъ є3си2, ћкw твeрдо всеoрyжіе: t негHже почерпaюще њсвzщeніе, сего2 вёрою тeплэ пріи1мемъ. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, под0бенъ т0йже:

Въ рyцэ сн7а твоегw2 и3 бGа нhнэ предaвши дyшу свzтyю, ни тёло же њстaвила є3си2 во гр0бэ: ћкоже бо пріsтъ жи1знь всёхъ, си1це по смeрти къ животY престaвльшисz, бцdу тS и4стинную вёдущымъ и3сточaеши жив0тъ вёчный.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Неизслёдный б9ій совётъ, є4же t дв7ы воплощeніz тебє2 вhшнzгw, прbр0къ ґввакyмъ ўсмотрsz зовsше: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Плотопод0бный бжcтвенный џбразъ, пл0тію прибли1жшагwсz человёкwмъ, пріи1де къ новоизбрaнному ї}лю, ћкw и3зъ є3гЂпта днeсь, и3 просвэщaетъ концы2.

БGовидёніz слaвы дрeвле тeмнw твои1хъ зaднихъ спод0бисz мwmсeй проси1въ: н0вый же ї}ль лицeмъ нhнэ въ лицE тS и3збaвителz ви1дитъ ћснw.

Ви1дите ч{днаz вси2 лю1діе, и3 д¦0внw нhнэ возвесели1тесz, хrтA пою1ще даровaвшаго нaмъ, ћкw многоцённое богaтство, своегw2 зрaка воwбражeніе.

БGор0диченъ: Ћкw на џблацэ ќбw дрeвле хrт0съ kви1сz на земли2 сyщымъ, сэдS на твоє1ю рукY: нhнэ же напослёдокъ лю1демъ чтyщымъ тS, всечcтаz, бжcтвеннымъ џбразомъ kви1сz.

И$нъ.

Їрм0съ: На кrтЁ твоE бжcтвенное и3стощaніе прови1дz ґввакyмъ, ўжaссz вопіsше: ты2 си1льныхъ пресёклъ є3си2 держaву, бlже, приwбщazсz сyщымъ во ѓдэ, ћкw всеси1ленъ.

И$же цaрскимъ благолёпіемъ њбложeни нhнэ, и5же t негHже цaрствовати ўчини1шасz, слaвzще, благолёпное t под0біz видёніе є3гw2 пріeмлютъ.

И$же прbр0кwмъ жадaемый пeрвэе сп7совъ зрaкъ, лю1діе зрsтъ, всёми ўблажaемый, въ самодёйствіи нерукотв0рнэ воwбражeный.

Кнsзи вси2 и3 судіи6 земли2 благослови1те хrтA съ первосвzщє1нники и3 свzти1тєли днeсь и3 со всёми людьми2, и5же тогw2 зрёніz спод0бленніи.

БGор0диченъ: Присносyщнагw тS м™рь хrтA человёкwмъ познaвшымъ блажeнство нбcное и3спроси2, и5же твоE неизречeнное ржcтво2 вёрнw пэсносл0вzтъ.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Ўжас0шасz всsчєскаz њ бжcтвеннэй слaвэ твоeй: тh бо, неискусобрaчнаz дв7о, и3мёла є3си2 во ўтр0бэ надъ всёми бGа, и3 родилA є3си2 безлётнаго сн7а, всBмъ воспэвaющымъ тS ми1ръ подавaющаz.

Восплeщемъ днeсь рукaми, и3 воскли1кнемъ хвалє1ніz гDеви: сe бо вои1стинну пріи1де, и3 kви1сz вс‰ њзарsz вBрныz, бжcтвеннымъ под0біемъ чcтыz пл0ти є3гw2.

Просвэти1сz днeсь правослaвныхъ с0нмище: є3ретjческій же п0лкъ да посрами1тсz, покланsемь ви1дz нерукотворeнный џбразъ, пл0тію нaмъ и3збaвителz предл0жшійсz.

Тaйна вели1ка пришeдшее торжество2: свётъ бо лицA гDнz мjрови провозсіS, благоустр0еннымъ џбразомъ, и3 бGочертaнными самагw2 руки2 бжcтвенными писaній, и4миже ўкрэпи1сz прeжде ѓvгарь.

БGор0диченъ: Да кaплютъ нhнэ свhше џблацы земны6мъ слaдость, ходaтайствомъ твои1мъ, дв7о: мjръ бо ўщeдри тв0й сн7ъ и3 бGъ, р0гъ вBрнымъ спасeніz днeсь даровA, св0й бжcтвенный џбразъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Къ тебЁ ќтреннюю, милосeрдіz рaди себE и3стощи1вшему непрел0жнw, и3 до страстeй безстрaстнw прекл0ншемусz, сл0ве б9ій, ми1ръ подaждь ми2 пaдшему, чlвэколю1бче.

Не въ багрzни1цэ, не въ червлени1цэ, ни въ вэнцЁ чeстнэ, бжcтвенніи вэнцен0сцы, но њ гDэ бз7э красsщесz рaдуютсz. Е#гHже добр0ту зрsще ўкрашaютсz.

На прaвєдныz џчи гDни людeй, и3 ќши на моли1тву людeй, благочeстнw мyдрствующихъ, чтyщымъ є3гw2 под0біе благолёпіz самопи1санное.

Нhнэ зрsще неизмённагw бGа и3 сп7са, и3 неизчертaемагw зрaка ви1дъ, человёческое ви1дэти предстоsтъ, ћкw њдушевлeнну притекaти и3 просвэти1тисz.

БGор0диченъ: Ни чистотY поколебaвши чcтымъ твои1мъ ржcтв0мъ, и3 м™и познaласz є3си2, ѓще и3 м™рское не под8sла: nбоs бо на тебЁ, бGомaти, совершaше бжcтвенное хотёніе.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Бжcтвенное сіE и3 всечестн0е совершaюще прaзднество, бGомyдріи, бGомaтере, пріиди1те, рукaми восплeщимъ, t неS р0ждшагосz бGа слaвимъ.

Мє1ртвымъ жив0тъ возсіS, слэпы6мъ свётъ ўжE пришeствова, немощны6мъ лю1тэ врачевство2 tвeрзесz, и3 всBмъ спасeніе днeсь прибли1жисz.

Стрaнствуетъ всsкъ рaзумъ, невещeственна зрaка ви1дz бжcтвенный џбразъ хrт0въ воwбражeнъ нhнэ ћснw, и3 просвэщeніе и3сточaz покланsющымсz є3мY.

Пyть хrт0въ ўгот0вимъ, и3 нhнэ њсaнна хrтY зовyще: бlгословeно б9іz слaвы и4мz, є4же на џбразэ б9eственнэ ћвльшеесz сyщымъ на земли2.

БGор0диченъ: Знaемо kви1сz странaмъ, бGомaти чcтаz, спасeніе, воwбражeніе сп7са нaшегw р0ждшагwсz и3зъ тебє2 ви1дэти твои1мъ ходaтайствомъ нhнэ спод0бихомсz.

И$нъ.

Їрм0съ: Ћтъ бhсть, но не ўдержaнъ въ пeрсэхъ ки1товыхъ їHна: тв0й бо џбразъ носS, страдaвшагw и3 погребeнію дaвшагwсz, ћкw t черт0га t ѕвёрz и3зhде, приглашaше же кустwдjи, хранsщіи сyєтнаz и3 лHжнаz, ми1лость сію2 њстaвили є3стE.

Содержи6мыz врeдомъ человёки, и3 подпaдшыz въ тлёніе, не презрЁ стерпёти, содётелю и3 њбнови1телю р0да, но и3зліsвъ себE вhшній и3 ћвльсz въ под0біе моE и3 смирeніе, наздA премyдрэ, добр0ту подaвъ ми2 первоoбрaзную.

Невёдущу њ цrтвіи твоeмъ нбcнэмъ, къ немyже нaсъ благjй, тлBнныz и3 д0лу лежaщыz возведE, и4же невещeственными херувjмы непристyпенъ, сни1де же ми2 до ѓда, твоего2 ґпcла ѓvгарю царю2, хrтE, послaлъ є3си2, тaинство ўвэрsюща.

Ви1дэвъ твоего2, сл0ве, и3 мyдросте, всеси1льнаго nц7A, неви1димаго бGа, неtстyпнэ прeжде вBкъ, џбраза всечеловэкозрaчна, дивлsшесz, бGа вёдый, пл0ть и3 кр0вь и3 дyшу ќмну пріeмша тS, мёстный начaльникъ.

БGор0диченъ: Невёріемъ њ бжcтвеннэй, сотв0ршимъ є3го2, дв7о, стрaшнэй зaповэди, родоначaльника безсмeртна, всегуби1тель премэни1лъ є4сть: жи1зни же подaтелz сyщымъ р0ждши, нетлёніемъ нaсъ є3ди1на си1лою ўтверди1ла є3си2.

Кондaкъ, глaсъ в7.

Под0бенъ: Въ моли1твахъ:

Неизречeннагw и3 бжcтвеннагw твоегw2 къ человёкwмъ смотрeніz, неwпи1санное сл0во џ§ее, и3 џбразъ непи1санный, и3 бGопи1санный побэди1теленъ, вёдуще нел0жнагw твоегw2 воплощeніz, почитaемъ того2 лобызaюще.

Јкосъ: Ўвэрsz человёкwмъ гDь вочlвёченіz своегw2 тaйну ўжaсную, самописyетъ бGомyжный св0й џбразъ на ўбрyсэ, и3 первоoбрaзное ќбw вознeсъ t горы2 є3леHнскіz, на прест0лэ спосаждaетъ џ§и, покланsтисz t безтэлeсныхъ ѓгGлъ, под0бію же первоoбрaзнагw нaмъ даровA покланsтисz: є3г0же њб8eмлюще душeю же и3 сeрдцемъ, почитaемъ того2 лобызaюще.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Не послужи1ша твaри бGомyдріи, пaче создaвшагw, но џгненное прещeніе мyжески попрaвше, рaдовахусz, пою1ще: препётый nтцє1въ гDь и3 бGъ, бlгословeнъ є3си2.

Всsкъ грaдъ рaдуетсz прaзднуz вёрнw съ н0вымъ сіHномъ: цRь бо є3гw2 кр0ткw пришeлъ є4сть не на жребsти, ћкоже прeжде, на џбразэ же, спасaz вёрою пою1щыz: б9е, бlгословeнъ є3си2.

Рёчь бжcтвеннаz безпл0тныхъ и3сп0лнисz, и5же глaса гDнz ўслhшавше прeжде, нhнэ ви1дэхомъ њбли1чіе є3гw2, ћснw просвэщaеми свэтодaтельными сі‰ніи тогw2 kвлeніz.

Веселsтсz съ земнhми нбcнаz, и3 срaдуютсz всёхъ свzтhхъ мн0жество. Монaси и3 простjи, богaтіи и3 ўб0зіи прaзднуютъ, ћвльшусz днeсь бжcтвенному џбразу.

БGор0диченъ: Свzщeнницы въ прaвду њблецhтесz, и3 вси2 прпdбніи возрaдуйтесz свётлw: сE ќбw ўгот0ва свэти1льникъ нaмъ хrт0съ, є4же џбраза своегw2 бGодёльное под0біе, є4же пріsтъ t дв7ы.

И$нъ.

Їрм0съ: Неизречeнное чyдо: въ пещи2 и3збaвивый прпdбныz џтроки и3зъ плaмене во гр0бэ мeртвъ бездыхaненъ полагaетсz, во спасeніе нaсъ пою1щихъ: и3збaвителю б9е, бlгословeнъ є3си2.

Къ бGовидёнію џчи ўгот0вимъ, и3 дост0йнw потщи1мсz џбразъ ви1дэти хrт0въ всBмъ честнhй, во спасeніе нaмъ пою1щымъ: и3збaвителю б9е, бlгословeнъ є3си2.

Ћкоже на fавHрскую г0ру возноси1ми, восх0дными nчесы2 ўмA зарю2 свётлу въ бGовочеловёченіи хrт0вэ ви1дzще, є3диноmпостaснэ, въ двy же є3стєствY бGосл0вzще є3го2 во вёки.

Прaзднующихъ и3 веселsщихсz, ўсeрднw же њ гDэ всёхъ глaсъ, пёніе нaше да состaвитсz, и3 да и3сп0лнитсz соглaснw пою1щихъ: и3збaвителю б9е бlгословeнъ є3си2.

БGор0диченъ: Въ дёвства ћкw свэтлA є3ди1на добр0тахъ, содётелz былA є3си2 питaтельница, сквeрну нaшу всю2 њчи1стила є3си2, бGороди1тельнице, сyщую t грэхA вопію1щихъ: б9е, бlгословeнъ є3си2.

Пёснь }.

Їрм0съ: Џтроки благочести6выz въ пещи2 ржcтво2 бGор0дичо спасло2 є4сть, тогдA ќбw њбразyемое, нhнэ же дёйствуемое, вселeнную всю2 воздвизaетъ пёти тебЁ: гDа п0йте дэлA, и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.

Совершeнъ сhй по существY бGъ и3 чlвёкъ ви1дэнъ бhсть, совершeннw спасaz по nбоемY сво‰ вои1стинну свHйства: ћкw бGъ бо человёческій џбразъ ўвэрsz, безпл0тнэ воwбрази2, є3г0же нaмъ ћкw стёну и3 покр0въ даровaлъ є4сть.

Вознеси2 р0гъ, б9ій сл0ве, и3сповёдающихъ тS бGа и3 чlвёка, и3 бGоначертaнному џбразу покланsющихсz, и4мже жив0тъ вёчный всBмъ даровaсz вBрнымъ, и3 ўпраздни2 пог†нскаz шат†ніz, твоеS невёдущихъ бжcтвенныz си1лы.

Свётитсz н0ваz цRковь, слaвы бо свётъ возсіsлъ є4сть, плотоподобозрaчное nбли1чіе бGа нaшегw: безпл0тное же ўкраси2, є3ди1нъ ћкоже вёсть сaмъ, лицE своE просвэти1въ, на спасeніе людeй хrтоимени1тыхъ.

БGор0диченъ: Всю2 њс™и1лъ є4сть твaрь, прeжде t с™aгw твоегw2 возсіS чрeва, дв7о, но превозсіsлъ є4сть тогw2 пaче днeсь, ћкw t незаходи1мыхъ ћвльшусz, тогw2 бжcтвенному џбразу, t земли2 погaнскіz преслaвнw, дaвъ на спасeніе вBрнымъ лю1демъ и3 грaду.

И$нъ.

Їрм0съ: Ст0лпъ ѕл0бы бGопроти1вныz бжcтвенніи џтроцы њбличи1ша: на хrтa же шатaющеесz беззак0нныхъ соб0рище совётуетъ тщє1тнаz, ўби1ти поучaетсz жив0тъ держaщаго длaнію. Е#г0же всS твaрь благослови1тъ, слaвzщи во вёки.

По бжcтвенному є3стествY, сп7се, сhй всBмъ неви1димь, по человёческому же, ѓще и3 ви1димь человёкъ, пи1санъ безъ шарHвъ, воwбрази1въ себE просвэщeніемъ твоегw2 лицA самозри1магw, твоегw2 рабA не лиши1лъ є3си2, пою1ща: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Самоначертaнное первоoбрaзное сп7са и3з8wбражeніе подобозрaчно, бGодётельный џбразъ зрsще, и4же всёми владsщій и3збрaнный, со благоговёніемъ и3 чeстію, ћкw надёющіисz нaнь покрывaютсz и3 ўтверждaютсz.

Пaче мwmсeа бGови1дца бGопи6санныz скриж†ли пріeмшагw, возвели1чилсz є3си2 честнhй мэстоначaльниче, пріsтъ чcтн0е послaніе б9іz сл0ва, блажaщее тS, благочeстію вёровавша, и4же никaкоже ви1дэ чудодёйствіz.

БGор0диченъ: Во двою2 є3стєствY несмёснw, бGомaти, є3ди1ну v3постaсь воплощeннагw t пречcтыхъ твои1хъ кровeй ви1дzще, бGа же и3 чlвёка и3сповёдуемъ, тог0же t nц7A безлётна прeжде вёкъ, безстрaстнw и3 несліsннw рождeнна.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Всsкъ земнор0дный да взыгрaетсz, д¦омъ просвэщaемь, да торжествyетъ же безпл0тныхъ ўмHвъ є3стество2, почитaющее свzщeнное торжество2 бGомaтере, и3 да вопіeтъ: рaдуйсz, всебlжeннаz бцdе, чcтаz приснодв7о.

Рaдуйсz тaйнw, б9ій хrтолюби1вый нhнэ вели1кій грaде: къ тебё бо пріи1де цrтвуzй всeю твaрію, бжcтвеннагw рaди њбли1чіz первоoбрaзнагw под0біz, и3 тебE и3зв0лилъ є4сть и3збрaти себЁ въ жили1ще.

Поeмъ бGу пёснь благодaрную, и3зв0лившему богaтство превели1ко нaмъ подaти, стёну неwбори1му, и3 неблaзненно ўтверждeніе, бGовоwбражeнный зрaкъ бжcтвенныz пл0ти є3гw2: є3г0же чтyще вёрніи величaемъ.

Q пaче ўмA чудeсъ твои1хъ, гDи, ±же сотвори1лъ є3си2 нaмъ на тS надёющымсz. Ћкоже бо и3мёлъ є3си2 неизречeнно ржcтво2, тaкw и3 стрaнно всBмъ показaлъ є3си2 воwбражeніе зрaка твоегw2 недоразумэвaемое: є3г0же чтyщыz ны2 и3збaви t всsкагw гнёва.

БGор0диченъ: ВысотA вои1стинну, и3 глубинA неизречeнна твоеS тaйны, чcтаz: ћкоже бо и3зhде несказaннw и3зъ тебє2 вhшній, тaкw и3 ви1дэнъ бhсть, днeсь пришeдъ къ нaмъ безпл0тнымъ свётомъ зрaка є3гw2, пл0тію смёшсz вeщи съ земнhми.

И$нъ.

Їрм0съ: Честнёйшую херув‡мъ, и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, безъ и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сyщую бцdу тS величaемъ.

Добр0та недомhслима вои1стинну, крас0тъ краснёйши пaче є3стествA, сE зри1тсz дост0йнw желaющымъ, притецeмъ ли1ца њсвzщaюще.

СтэнA и3 ўтверждeніе держaвно, nрyжіе ми1рно, забрaло неwбори1мо, невреди1мо всёми хитростьми2 сопроти1вными, њграждeніе грaду нaшему даровaсz.

Џбразе неизмённый n§ь, сіsніе слaвы присносyщнагw свёта, печaть вhшнzгw, сл0ве, си1ло и3 мyдросте, тS бGосл0вствующымъ благопремэни1тель бyди.

БGор0диченъ: Ўстaвила є3си2 поношeніе женaмъ, взzлA є3си2 t человBкъ, и3 потреби1ла є3си2 клsтву, и3сточи1ла є3си2 всBмъ рaдость и3 благословeніе, дв7о пречcтаz бGороди1тельнице.

Свэти1ленъ.

Под0бенъ: Жєны2 ўслhшите:

Свётъ невечeрній хrтE, просвэти2 нaсъ лицA твоегw2 зрaкомъ, и3 свётлости с™hхъ спод0би, є3гдA сsдеши воздaти комyждо по дэлHмъ є3гw2, моли1твами р0ждшіz тS бцdы. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, ўспeніz.

Под0бенъ: Нб7о ѕвэздaми:

Ґпcли, t конє1цъ совокyпльшесz здЁ, въ геfсіманjйстэй вeси погреби1те тёло моE: и3 ты2, сн7е и3 б9е м0й, пріими2 дyхъ м0й.

На хвали1техъ стіхи6ры на д7, глaсъ є7.

Под0бенъ: Рaдуйсz:

Рaдуйсz, пречестнhй џбразе, ѓгGлы покланsемый, и3 ґдaму создaтельный, человёкwмъ возжелённый и3 бэсHмъ вои1стинну стрaшный: любвE б9іz и3звэщeніе, начертaніе слaдкагw ї}са, бyдущихъ бл†гъ њбручeніе, вели1кое сокр0вище вселeнныz, никогдaже нищеты2 боsщеесz. Дaруй нaмъ є3диномhсліе, ми1ръ и3 вeлію ми1лость. Двaжды.

Рaдуйсz, бжcтвенный џбразе, є3г0же херувjми њбстоsтъ, и3 серафjми слyжатъ, и3 вс‰ нбcныz си6лы трепeщутъ, всsка же твaрь послyшаетъ, и3 бє1здны боsтсz: и4мже тмA tгнaна бhсть, и3 діaволъ ўпраздни1сz, и3 свободи1сz ґдaмъ t грэх0вныхъ ќзъ, и3 є4vины ўтоли1шасz слeзы. Дaруй нaмъ є3диномhсліе, ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

Рaдуйсz, цaрскій џбразе, краснёйшагw добр0тою пaче всёхъ сынHвъ человёческихъ, ї}са и3збaвителz, пл0тію покрhвшагwсz, и3 на взыскaніе пришeдшагw, заблyждшагw волкохи1щнагw nвчaте, и3 на рaму понeсшагw, и3 nц7Y принeсшагw кrт0мъ и3 кр0вію њчищeно, дaруй вселeннэй є3диномhсліе, ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

Слaва, глaсъ д7:

Да кaплютъ џблацы слaдость, и3 г0ры да взыгрaютсz рaдостнw, њ преслaвныхъ вели1чіихъ хrтA бGа нaшегw. Вчерa бо на fавHрстэй горЁ, свётъ њблистA б9ествA, ўвэрsz ў§никHвъ верхHвныz, мwmсeа же и3 и3лію2 со слaвою предстaви, того2 свидётельствующихъ зак0номъ њбладaюща, и3 живhми и3 мeртвыми владsща. Днeсь посреди2 вселeнныz, свэтозaрное воwбражeніе возсіS, ўвэрsz всsчєскаz, ћкw т0й є4сть вочlвёчивыйсz бGъ нaшъ, є3мyже вопіeмъ: слaва, хrтE, чlвэколю1бію твоемY.

И# нhнэ, глaсъ №:

Подобaше самови1дцємъ сл0ва и3 слугaмъ, и3 є4же по пл0ти м™ре є3гw2 ўспeніе ви1дэти, конeчное є3ли1ко на нeй тaинство: ћкw да не т0кмw є4же t земли2 сп7сово восхождeніе ќзрzтъ, но и3 р0ждшіz є3гw2 преставлeнію свидётельствуютъ. Тёмже tвсю1ду бжcтвенною си1лою собрaвшесz, сіHна достиг0ша, и3 на нб7о и3дyщую предсылaху, вhшшую херув‡мъ: є4йже и3 мы2 съ ни1ми покланsемсz, ћкw молsщейсz њ душaхъ нaшихъ.

Славосл0віе вели1кое, и3 пр0чее, и3 tпyстъ.

На літургjи, Бlжє1нна ўспeніz, t канHна №-гw глaса, пёснь №-z, на д7: и3 ўбрyса, t канHна д7-гw глaса пёснь ѕ7, на д7. По вх0дэ тропaрь ўбрyса, и3 ўспeніz. Слaва, кондaкъ ўбрyса: И# нhнэ, кондaкъ ўспeніz.

Прокjменъ, глaсъ д7:

Восп0йте гDеви пёснь н0ву, ћкw ди6вна сотвори2 гDь.

Стjхъ: Ви1дэша вси2 концы2 земли2 спасeніе бGа нaшегw.

Ґпcлъ къ колоссaємъ, зачaло ©н: и3ли2 къ корjнfzнwмъ, зачaло рo7г.

Ґллилyіа, глaсъ д7: ГDи, во свётэ лицA твоегw2 п0йдемъ:

Е#ђліе луки2, зачaло м7и, t полY.

Причaстенъ: ГDи, во свётэ лицA твоегw2 п0йдемъ, и3 њ и4мени твоeмъ возрaдуемсz во вёки.

Подобaетъ вёдати, ћкw ѓще случи1тсz попрaзднство ўспeніz бцdы, и3 нерукотворeннагw џбраза, въ недёлю, кромЁ хрaма.

Въ суббHту на мaлэй вечeрни: Стіхи6ры воскrны, и3 бцdы по nбhчаю.

На вели1цэй вечeрни: По каfjсмэ, на ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры воскrны, G: и3 прaздника, G: и3 џбраза д7. Слaва, џбраза: И# нhнэ, бGор0диченъ №-й глaса. Вх0дъ. На літjи стіхи6ры прaздника, стіх0вна вечeрнzz тогw2 днE. Слaва, џбраза: и3 нhнэ, прaздника, глaсъ є7: Восп0йте лю1діе: На стіх0внэ стіхи6ры воскrны: Слaва, џбраза: И# нhнэ, прaздника. На благословeніи хлёбwвъ тропaрь прaздника двaжды, и3 џбраза є3ди1ножды. Ѓще нёсть бдёніz, по Нhнэ tпущaеши, тропaрь воскrнъ. Слaва, џбраза: И# нhнэ, прaздника. На повечeріи по Дост0йнэ, кондaкъ џбраза: Слaва, и3 нhнэ, прaздника.

На ќтрени: На БGъ гDь, тропaрь воскrнъ двaжды. Слaва, џбраза: И# нhнэ, прaздника. И# пр0чее поeмъ и3 до канHна воскrно. КанHнъ воскrнъ, со їрмос0мъ на д7: и3 прaздника на д7: и3 џбраза на ѕ7. Катавaсіа прaздника: Преукрашeннаz: По G-й пёсни кондaкъ и3 јкосъ прaздника: и3 сэдaленъ џбраза: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. По ѕ7-й пёсни кондaкъ и3 јкосъ џбраза. На f7-й пёсни поeмъ, Честнёйшую: Свэти1ленъ воскrнъ: Слaва, џбраза: И# нhнэ, прaздника. На хвали1техъ стіхи6ры воскrны д7, и3 џбраза д7, съ припёвы є3гw2. Слaва, стіхи1ра є3ђльскаz. И# нhнэ, Пребlгословeнна є3си2: и3 Славосл0віе вели1кое. Тaже тропaрь воскrнъ, и3 є3ктєніи2, и3 tпyстъ, и3 њглашeніе, и3 и3схождeніе въ притв0ръ и3 чaсъ №. На часёхъ же глаг0лемъ тропaрь воскrнъ: Слaва, џбраза: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Џ§е нaшъ, кондaкъ воскrнъ. На G-мъ часЁ тропaрь воскrнъ: Слaва, прaздника: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Џ§е нaшъ, кондaкъ џбраза. Тaкожде глаг0лемъ и3 на пр0чихъ часёхъ тропaрь воскrнъ: џбраза же и3 прaздника тропaрь и3 кондaкъ премэнsемъ.

На літургjи: Бlжє1нна глaса на д7: и3 прaздника пёснь №, на д7: и3 џбраза пёснь ѕ7-z, на д7. По вх0дэ тропaрь воскrнъ, и3 џбраза, и3 прaздника. Кондaкъ воскrнъ: Слaва, џбраза: И# нhнэ, прaздника. Прокjменъ, ґпcлъ, ґллилyіа, є3ђліе, и3 причaстенъ воскrнъ, и3 џбраза.

(Зри2) Ѓще случи1тсz попрaзднство ўспeніz бцdы въ суббHту:

Глаг0лемъ на ГDи, воззвaхъ, Слaва, прaздника: И# нhнэ, бGор0диченъ №-й, настоsщагw глaса. На ќтрени канHнъ прaздника на ѕ7. И# с™aгw на ѕ7.

Ѓще случи1тсz попрaзднство ўспeніz прес™hz бцdы въ недёлю, кромЁ прaздника нерукотворeннагw џбраза:

Въ суббHту на мaлэй вечeрни: Стіхи6ры воскrны, и3 бцdы, по nбhчаю.

На вели1цэй вечeрни: На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры воскrны G, и3 вост0ченъ №: и3 прaздника тогw2 днE на рzдY G: и3 минeи с™aгw G. Слaва, прaздника, и3ли2 с™aгw: И# нhнэ, бGор0диченъ №-й глaса. Вх0дъ, прокjменъ днE: и3 є3ктєніи2. На літjи стіхи6ры прaздника, стіх0вна вечeрнzz, тогw2 днE. Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На стіх0внэ стіхи6ры воскrны. Слaва, с™aгw. Ѓще ли ни2: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На благословeніи хлёбwвъ, тропaрь, Бцdе дв7о, рaдуйсz: двaжды, и3 прaздника є3ди1ножды. И# чтeніе во ґпcльскихъ послaніихъ.

На ќтрени: Тропaрь воскrнъ двaжды: Слaва, с™aгw. Ѓще ли ни2: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. По каfjсмахъ сэдaльны воскrны, съ бGорHдичны и4хъ, и3 чтeніе во є3ђліи толков0мъ. Тaже непор0чны: и3 тропари2, ЃгGльскій соб0ръ: и3 v3пакои2 глaса, и3 чтeніе. Степє1нна, и3 прокjменъ глaса. Е#ђліе воскrное. Воскресeніе хrт0во: и3 pал0мъ н7. И# пр0чее воскrно. КанHнъ воскrнъ, со їрмос0мъ на д7: и3 бцdы на в7: и3 прaздника на д7: и3 с™aгw на д7. Катавaсіа прaздника. По G пёсни кондaкъ и3 јкосъ прaздника, и3ли2 с™aгw, и3 сэдaленъ: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. По ѕ7 пёсни кондaкъ воскrнъ, и3 јкосъ. На f7-й пёсни поeмъ: Честнёйшую: Свэти1ленъ воскrнъ: Слaва, с™aгw. Ѓще ли ни2: Слaва, и3 нhнэ, прaздника. На хвали1техъ стіхи6ры воскrны д7: и3 прaздника д7: стіх0вна тогw2 днE, со Слaвнымъ, съ припёвы прaздника. Слaва, стіхи1ра є3ђльскаz, И# нhнэ: Пребlгословeнна є3си2: По славосл0віи тропaрь воскrнъ т0чію, и3 є3ктєніи2, и3 tпyстъ, и3 њглашeніе. И# и3схождeніе въ притв0ръ, и3 чaсъ №. На №-мъ часЁ тропaрь воскrнъ: Слaва, прaздника: И# нhнэ, бGор0диченъ часHвъ. По Џ§е нaшъ, кондaкъ прaздника: и3 конeчный tпyстъ. На G-мъ часЁ тропaрь воскrнъ: Слaва, с™aгw: Ѓще ли ни2: Слaва, прaздника. По Трис™0мъ, кондaкъ прaздника, и3 воскrнъ, глаг0лемъ премэнsюще.

На літургjи: Бlжє1нна глaса на ѕ7: и3 прaздника, t канHна пёснь рzдовyю, на д7. По вх0дэ тропaрь воскrнъ, и3 прaздника, и3 хрaма с™aгw, и3 с™aгw, ѓще є4сть. Тaже кондaкъ воскrнъ, и3 хрaма с™aгw, и3ли2 с™hz. Слaва, с™aгw, ѓще є4сть: ѓще ли ни2: Слaва, хрaма с™aгw: И# нhнэ, прaздника. Прокjменъ, воскrнъ глaса, и3 прaздника. Ґпcлъ, Ґллилyіа, и3 є3ђліе днE. Причaстенъ: Хвали1те гDа съ нб7съ: и3 прaздника. Ѓще и4мать с™hй ґпcлъ и3 є3ђліе, тогдA поeмъ прокjменъ воскrнъ глaса, и3 с™aгw: ґпcлъ, и3 є3ђліе днE, и3 с™aгw. Причaстенъ: Хвали1те гDа съ нб7съ: и3 с™aгw.

 

Коментарисање није више омогућено.