НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Минеји

Минеји

Ѓvгуста f7

С™aгw ґпcла матfjа.

На вечeрни поeмъ, Блажeнъ мyжъ: №-й ґнтіфHнъ.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры на }, прaздника G. Глaсъ в7.

Под0бенъ: Е#гдA t дрeва:

Пріиди1те, пресвётлое хrт0во бжcтвенное преwбражeніе вёрнw спрaзднуемъ, и3 и3змэни1вшесz нhнэ и3змэнeніемъ д0брымъ, совзhдемъ дyхомъ къ выс0кому добродётелей верхY ў§никHвъ хrт0выхъ: ћкw да съ ни1ми научи1вшесz стрaнныхъ т†инъ kвлeнію, сп7са гDа слaвимъ.

Рaдуйсz и3 весели1сz благоговёйнw, вёрныхъ честнaz цeрковь, нhнэ прaзднующи сeй честнhй и3 всесвётлый прaздникъ: без8oбрaзіе бо человёка, всёхъ вLка нhнэ преwбразyющійсz, просвэщaетъ ћснw зарeю свётлости неизречeнныz, пaче зари2 с0лнца сіsніе и3спущaюща свётлw.

Всёхъ бGъ сhй и3 зижди1тель, богaтствомъ милосeрдіz неизречeннымъ пріeмь зрaкъ рaбій, сeй њмрачeніz спасaетъ нhнэ дрeвнzго, њблистaвъ лицeмъ, и3 њбнажи1въ сіsніе б9ествA во пл0ти своeй: toнyдуже ўжaсни со стрaхомъ, и3 ни1цы пaдше ў§ницы2, вLцэ всёхъ поклони1шасz.

И$ны стіхи6ры ґпcла, є7, глaсъ №.

Под0бенъ: Всехвaльніи м§ницы:

Матfjе ґпcле, ли1къ бжcтвенный нап0лнилъ є3си2, и3зъ негHже їyда и3спадE. И# бжcтвенными блист†ніи мyдрыхъ твои1хъ словeсъ тмY tгнaлъ є3си2 їдwлонеи1стовства, б9іею бlгостію, и3 нhнэ моли1сz, даровaти душaмъ нaшымъ ми1ръ и3 вeлію ми1лость. Двaжды.

Матfjе бlжeнне, є3дeмъ мhсленный потeклъ є3си2, ћкw рэкA наводнsема бжcтвенными водaми: и3 зeмлю напоє1ніи тaйными напои1лъ є3си2, и3 сію2 плодон0сну показaлъ є3си2, тёмже моли1сz, даровaти душaмъ нaшымъ ми1ръ и3 вeлію ми1лость. Двaжды.

Матfjе бGодохновeнне, к0ло мірск0е, њсвэти1ша м0лніи ўчeній твои1хъ, всёхъ просвэщaюще, всёхъ наставлsюще къ бжcтвенному познaнію, пріsтєлища свёта содэвaюще прeжде спsщыz въ нощи2 сyетства, и3 во тмЁ всsкагw безб0жіz.

Слaва, глaсъ ѕ7:

И#зліsсz благодaть во ўстнaхъ твои1хъ, слaвне ґпcле матfjе, и3 бhлъ є3си2 свэти1льникъ цRкве хrт0вы, ўчS словє1сныz џвцы, вёровати въ трbцу є3диносyщную, и3 во є3ди1но бжcтво2.

И# нhнэ, глaсъ в7:

И$же свётомъ твои1мъ всю2 вселeнную њсвzти1въ, на горЁ выс0цэ преwбрази1лсz є3си2, бlже, показaвъ ў§никHмъ твои6мъ си1лу твою2: ћкw мjръ и3збавлsеши t преступлeніz. Тёмже вопіeмъ ти2: милосeрде гDи, спаси2 дyшы нaшz.

Вх0дъ, прокjменъ днE, и3 чтє1ніz три2.

T дэsній с™hхъ ґпcлъ чтeніе.

Во дни6 тhz востaвъ пeтръ посреди2 ў§ни6къ, речE: (бё же и3мeнъ нар0да вкyпэ, ћкw сто2 и3 двaдесzть:) мyжіе брaтіе, подобaше скончaтисz писaнію семY, є4же предречE д¦ъ с™hй ўсты2 дв7довыми њ їyдэ, бhвшемъ вожди2 є4мшымъ ї}са: ћкw причтeнъ бЁ съ нaми, и3 пріsлъ бsше жрeбій слyжбы сеS. Сeй ќбw стzжA село2 t мзды2 непрaведныz, и3 ни1цъ бhвъ, просёдесz посредЁ, и3 и3зліsсz всS ўтр0ба є3гw2. И# разyмно бhсть всBмъ живyщымъ во їеrли1мэ, ћкw нарещи1сz селY томY свои1мъ и4хъ љзhкомъ, ґкелдамA, є4же є4сть село2 кр0ве. Пи1шетсz бо въ кни1зэ pал0мстэй: да бyдетъ дв0ръ є3гw2 пyстъ, и3 да не бyдетъ живyщагw въ нeмъ, и3 є3пjскопство є3гw2 да пріи1метъ и4нъ. Подобaетъ u5бо t сходи1вшихсz съ нaми мужeй, во всsко лёто, въ нeже вни1де и3 и3зhде въ нaсъ гDь ї}съ, начeнъ t кRщeніz їwaннова, дaже до днE, въ џньже вознесeсz (на нб7о) t нaсъ, свидётелю воскrніz є3гw2 бhти съ нaми є3ди1ному t си1хъ. И# постaвиша двA, їHсифа, нарицaемаго варсaву, и4же наречeнъ бhсть їyстъ, и3 матfjа. И# помоли1вшесz, рёша: ты2, гDи, сердцевёдче всёхъ, покажи2, є3г0же и3збрaлъ є3си2 t сею2 двою2 є3ди1наго пріsти жрeбій служeніz сегw2 и3 ґпcльства, и3зъ негHже и3спадE їyда и3ти2 въ мёсто своE. И# дaша жрє1біz и4ма: и3 падE жрeбій на матfjа: и3 причтeнъ бhсть ко є3динонaдесzти ґпcлwмъ.

Соб0рнагw послaніz їwaннова чтeніе.

Возлю1бленніи, ѓще сeрдце нaше не зaзритъ нaмъ, дерзновeніе и4мамы къ бGу. И# є3гHже ѓще пр0симъ, пріeмлемъ t негw2, ћкw зaпwвэди є3гw2 соблюдaемъ, и3 ўгHднаz предъ ни1мъ твори1мъ. И# сіS є4сть зaповэдь є3гw2, да вёруемъ во и4мz сн7а є3гw2 ї}са хrтA, и3 лю1бимъ дрyгъ дрyга, ћкоже дaлъ є4сть зaповэдь нaмъ. И# соблюдazй зaпwвэди є3гw2, въ нeмъ пребывaетъ, и3 т0й въ нeмъ: и3 њ сeмъ разумёемъ, ћкw пребывaетъ въ нaсъ, t д¦а є3г0же дaлъ є4сть нaмъ. Возлю1бленніи, не всsкому дyху вёруйте, но и3скушaйте дyхи, ѓще t бGа сyть, ћкw мн0зи лжепрор0цы и3зыд0ша въ мjръ. Њ сeмъ познавaйте д¦а б9іz, и3 дyха лeстча. Всsкъ дyхъ, и4же и3сповёдуетъ ї}са хrтA во пл0ти пришeдша, t бGа є4сть. И# всsкъ дyхъ, и4же не и3сповёдуетъ ї}са хrтA во пл0ти пришeдша, t бGа нёсть: и3 сeй є4сть ґнтjхрістовъ, є3г0же слhшасте ћкw грzдeтъ, и3 нhнэ къ мjрэ є4сть ўжE. Вы2 t бGа є3стE ч†дца, и3 побэди1сте тёхъ, ћкw б0лій є4сть и4же въ вaсъ, нeжели и4же въ мjрэ. Nни2 t мjра сyть, сегw2 рaди t мjра глаг0лютъ, и3 мjръ тёхъ послyшаетъ. Мы2 t бGа є3смы2: и4же знaетъ бGа, послyшаетъ нaсъ: и3 и4же нёсть t бGа, не послyшаетъ нaсъ.

Соб0рнагw послaніz їwaннова чтeніе.

Возлю1бленніи, ѓще си1це возлюби1лъ є4сть нaсъ бGъ, и3 мы2 д0лжни є3смы2 дрyгъ дрyга люби1ти. БGа никт0же нигдёже ви1дэ. Ѓще дрyгъ дрyга лю1бимъ, бGъ въ нaсъ пребывaетъ, и3 любы2 є3гw2 совершeнна є4сть въ нaсъ. Њ сeмъ разумёемъ, ћкw въ нeмъ пребывaемъ и3 т0й въ нaсъ, ћкw t д¦а своегw2 дaлъ є4сть нaмъ. И# мы2 ви1дэхомъ и3 свидётельствуемъ, ћкw nц7ъ послA сн7а сп7си1телz мjру. И$же ѓще и3сповёсть, ћкw ї}съ є4сть сн7ъ б9ій, бGъ въ нeмъ пребывaетъ, и3 т0й въ бз7э. И# мы2 познaхомъ, и3 вёровахомъ, люб0вь ю4же и4мать бGъ въ нaсъ. БGъ любы2 є4сть, и3 пребывazй въ любви2, въ бз7э пребывaетъ, и3 бGъ въ нeмъ пребывaетъ.

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ ѕ7.

Под0бенъ: Триднeвенъ:

Воwбрaжсz за милосeрдіе, хrтE, во ґдaма пeрваго человёка t дв7ы, kви1лсz є3си2 вторhй ґдaмъ: на горё же, сп7се м0й, fавHрстэй преwбрази1лсz є3си2, њбнажaz б9ество2 твоE.

Стjхъ: Тво‰ сyть нб7сA, и3 тво‰ є4сть землS.

Ўдиви1шасz зрsще твоеS бlгодaти лyчшіи зак0на, преwбражeніz, хrтE, на горЁ с™ёй: съ ни1миже покланsемсz тебЁ со nц7eмъ, и3 бжcтвеннымъ д¦омъ.

Стjхъ: FавHръ и3 є3рмHнъ њ и4мени твоeмъ возрaдуетасz.

Просвэщaетсz твaрь ћснw твои1мъ преwбражeніемъ, хrтE, є4же бжcтвеннымъ ґпcлwмъ на fавHрэ, мwmсeю же и3 и3ліи2 показaлъ є3си2 бGъ сhй, неизречeннw просіsвъ пaче с0лнца.

Слaва, глaсъ в7:

Рeвности бжcтвенныz и3сп0лненъ, ґпcле матfjе досточyдне, ревнyz поревновaлъ є3си2 бGу вседержи1телю, и4же и3 бжcтвенныхъ тS чудeсъ и3сп0лнена показA: стрaнную бо рeвность и3мёz, дёйствіемъ нрaвъ стzжaлъ є3си2. Тёмже въ вhшнихъ сhй, съ вhшними ли6ки вселsемь, моли1сz, бGови1дче, сл0ву хrтY бGу нaшему, даровaти нaмъ вeлію ми1лость.

И# нhнэ, глaсъ т0йже:

И$же на горЁ fавHрстэй преwбрaжсz во слaвэ, хrтE б9е, и3 показaвъ ў§никHмъ твои6мъ слaву твоегw2 б9ествA, њзари2 и3 нaсъ свётомъ твоегw2 разумёніz, и3 настaви на стезю2 зaповэдей твои1хъ, ћкw є3ди1нъ бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.

Тропaрь ґпcла, глaсъ G:

Ґпcле с™hй матfjе, моли2 ми1лостиваго бGа, да прегрэшeній њставлeніе подaстъ душaмъ нaшымъ.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ з7:

Преwбрази1лсz є3си2 на горЁ, хrтE б9е, показaвый ў§никHмъ твои6мъ слaву твою2, ћкоже можaху: да возсіsетъ и3 нaмъ грBшнымъ свётъ тв0й присносyщный, моли1твами бцdы, свэтодaвче, слaва тебЁ.

На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь прaздника двaжды. Слaва, ґпcла: И# нhнэ, прaздника.

По №-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ в7:

Ўлови1въ kзhки ґпcлwвъ слaвный, и3 научи1въ концы2 земны6z тебЁ клaнzтисz со nц7eмъ и3 д¦омъ, хrтE б9е. Тогw2 рaди ўтверди2 цRковь твою2, и3 вBрнымъ низпосли2 благословeніе твоE, є3ди1не ми1лостиве и3 чlвэколю1бче. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ўдиви1сz їHсифъ:

Человёческое и3змэнeніе, є4же со слaвою твоeю, сп7се, втор0е и3 стрaшное твоегw2 пришeствіz показyzй, на горЁ fавHрстэй преwбрази1лсz є3си2, и3ліA и3 мwmсeй глаг0лаху съ тоб0ю, и3 тріeхъ t ў§ни6къ спризвaвъ, и5же ви1дэвше, вLко, слaву твою2, блистaнію твоемY ўдиви1шасz. И$же тогдA си6мъ свётъ, тв0й возсіsвый, просвэти2 дyшы нaшz.

По в7-й стіхол0гіи сэдaленъ, глaсъ д7:

ЛучY ћкw с0лнце прaвды и3спусти1 тz хrт0съ, просвэти1ти всю2 зeмлю ґпcле слaвный матfjе, бжcтвенными твои1ми моли1твами њзарsеши, и3 бжcтвеннымъ свётомъ невечeрнимъ всёхъ просвэщaеши, вёрою совершaющихъ свzтyю пaмzть твою2. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже.

Под0бенъ: Вознесhйсz:

Возшeдъ со ў§ники6 на г0ру, и3 во слaвэ џ§и њблистaвъ, съ мwmсeомъ и3ліA тебЁ предстоsтъ: зак0нъ и3 прbр0цы бо ћкw бGу слyжатъ, є3мyже и3 сыновство2 є3стeственное роди1тель и3сповёдаz нарицaше сн7а: є3г0же воспэвaемъ съ тоб0ю и3 д¦омъ.

По полmелeи сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрости:

Јдwльскую гордhню низложи1въ, сп7совы стrти желaz, матfjе ґпcле, kви1лсz є3си2 мjру съ нб7сE, всBмъ и3сточaz чудесA, и3 kзhкwмъ бhлъ є3си2, преблажeнне, ўчи1тель. Тёмже твою2 пaмzть по дост0инству почитaемъ, въ пёснехъ слaвzще, и3 вёрнw величaюще, бGоглaсе пребогaте: моли2 хrтA бGа, грэхHвъ њставлeніе подaти чтyщымъ люб0вію свzтyю пaмzть твою2. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ўдиви1сz їHсифъ:

На горЁ fавHрстэй преwбрази1лсz є3си2, б9е, посредЁ и3ліи2 и3 мwmсeа премyдрыхъ, со їaкwвомъ и3 сjмwномъ и3 їwaнномъ. Пeтръ же сhй тY, сі‰ тебЁ глаг0лаше: добро2 є4сть здЁ сотвори1ти три2 сёни, є3ди1ну мwmсeю, и3 є3ди1ну и3ліи2, и3 є3ди1ну тебЁ вLцэ хrтY. И$же тогдA си6мъ свётъ тв0й возсіsвый, просвэти2 дyшы нaшz.

Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса.

Прокjменъ, глaсъ д7:

Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ:

Стjхъ: Нб7сA повёдаютъ слaву б9ію:

Всsкое дыхaніе:

Е#ђліе їwaнна, зачaло …з.

По н7-мъ pалмЁ стіхи1ра, глaсъ ѕ7:

И#зліsсz благодaть во ўстнaхъ твои1хъ, слaвне ґпcле матfjе, и3 бhлъ є3си2, свэти1льникъ цRкве хrт0вы, ўчA словє1сныz џвцы, вёровати въ трbцу є3диносyщную, и3 во є3ди1но б9ество2.

КанHнъ прaздника, со їрмос0мъ на ѕ7: Творeніе кЂръ космы2. Глaсъ д7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Ли1цы ї}льтестіи невлaжными стопaми п0нтъ чермнhй, и3 влaжную глубинY прогнaвше, всaдники трістaты враги2 ви1дzще въ нeй погружє1ны, съ весeліемъ поsху: пои1мъ бGу нaшему, ћкw прослaвисz.

Глаг0лы живHтныz другHмъ хrт0съ, и3 њ бжcтвеннэмъ наказyz цrтвіи, речE: во мнЁ nц7A познaйте, свётомъ ћкw њблистaю непристyпнымъ, въ рaдости пою1ще: пои1мъ бGу нaшему, ћкw прослaвисz.

Си1лою kзы6къ њблечeтесz, дрyзи ў§ницы2, чyдни же бyдете въ богaтствэ и4хъ, ћкw слaвы нап0лнитесz: ћкw kвлю1сz свэтлёе с0лнца, њблистaz въ рaдости пою1щихъ: пои1мъ бGу нaшему, ћкw прослaвисz.

Днeсь хrт0съ на горЁ fавHрстэй, просіsвъ ћснw бжcтвенною зарeю, ћкоже њбэщaсz, ў§никHмъ њбнажи2 зрaкъ: свэтон0снаz же нап0лнившесz бжcтвенныz зари2, въ рaдости поsху: пои1мъ бGу нaшему, ћкw прослaвисz.

И$нъ канHнъ с™aгw ґпcла, на }, творeніе fеофaново, глaсъ }, є3гHже краегранeсіе:

Пёсньми тS пою2, матfjе, хrт0въ дрyже.

Пёснь №.

Їрм0съ: Пои1мъ гDеви, провeдшему лю1ди сво‰ сквозЁ чермн0е м0ре, ћкw є3ди1нъ слaвнw прослaвисz.

Пёсньми твоE свэтон0сное пою1щу, матfjе, нhнэ торжество2, съ нб7сe ми зарю2 спасeніz дaти, моли1сz.

Вeліе с0лнце kви1лсz є3си2 свёта вели1кагw, досточyдне: съ нaми бо бhвшу бесёдовалъ є3си2, неходaтайственнэ ґпcле.

Зак0нwмъ вLки, блажeнне, повинyzсz, мрeжею ўловлsеши твоегw2 љзhка, и3зъ глубины2 невёдэніz концы2.

БGор0диченъ: Всег0 мz спасaетъ, сл0во пребжcтвенное блaгостію, восхотёвъ и3зъ ўтр0бы твоеS воплоти1тисz, чcтаz м™и дв7о.

Катавaсіа прaздника: Ли1цы ї}льстіи:

Пёснь G.

Їрм0съ: Лyкъ си1льныхъ и3знем0же, и3 немощствyющіи препоsсашасz си1лою: сегw2 рaди ўтверди1сz въ гDэ сeрдце моE.

Во всего2 ґдaма њблeксz, хrтE, њчернёвшее и3змэни1въ просвэти1лъ є3си2 дрeвле є3стество2, и3 и3змэнeніемъ зрaка твоегw2 бGосодёлалъ є3си2.

Столп0мъ nгнезрaчнымъ, и3 џблакомъ дрeвле, и4же въ пустhни ї}лz ведhй, днeсь на горЁ fавHрстэй, неизречeннw во свётэ хrт0съ просіS.

И$нъ.

Їрм0съ: Ты2 є3си2 ўтверждeніе притекaющихъ къ тебЁ, гDи, ты2 є3си2 свётъ њмрачeнныхъ, и3 поeтъ тS дyхъ м0й.

Возм0глъ є3си2 ўкрэплsемь, живоначaльнымъ, мyдре, мановeніемъ, крёпкагw коры6сти восхи1тити, и3 пораб0тити благодaтію.

ЛюбS ўчи1телz, служS тогw2 мановeніемъ вседёйственнымъ, t прeлести спасaеши человёки, досточyдне.

ТS двоенадесsтному числY, ў§никHвъ ли1ка свzтaгw, вседёйственный д¦ъ и3сполнsюща, бGоглаг0ливе, и3збирaетъ.

БGор0диченъ: И#мёz тS п0мощь, ѕлhхъ врагHвъ стремлeніz, чcтаz, не ўжасaюсz: и3мёz тS предстaтельницу, тёхъ, побэждaю полки2.

Кондaкъ прaздника, глaсъ з7:

На горЁ преwбрази1лсz є3си2, и3 ћкоже вмэщaху ўченицы2 твои2, слaву твою2, хrтE б9е, ви1дэша: да є3гдa тz ќзрzтъ распинaема, страдaніе ќбw ўразумёютъ в0льное, мjрови же проповёдzтъ, ћкw ты2 є3си2 вои1стинну џ§ее сіsніе.

Јкосъ: Востaните, лэни1віи, и5же всегдA ни1зу пони1кшіи въ зeмлю, души2 моеS п0мыслы, возми1тесz и3 возвhситесz на высотY бжcтвеннагw восхождeніz. Притецeмъ къ петрY и3 къ зеведeєвымъ, и3 вкyпэ со џнэми fавHрскую г0ру дости1гнемъ, да ви1димъ съ ни1ми слaву бGа нaшегw, глaсъ же ўслhшимъ, и4же свhше слhшаша, и3 проповёдаша џ§ее сіsніе.

Сэдaленъ, ґпcла глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрости:

М0лніzми твои1хъ словeсъ бжcтвенныхъ, попали1лъ є3си2 прeлесть лукaвую, вBрныz просвэти1лъ є3си2, воспэвaти є4же во пл0ти пришeствіе, блажeнне, всёми вLчествующагw, и3 тогw2 стrти бжcтвеннэй поревновaлъ є3си2. Toнyдуже сошeдшесz, свzтyю твою2 пaмzть совершaемъ веселsщесz, и3 соглaснw вопіeмъ ти2: матfjе ґпcле, моли2 хrтA бGа, согрэшeній њставлeніе даровaти, чтyщымъ люб0вію с™yю пaмzть твою2. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже.

Под0бенъ: Повелённое:

Сокровeнную м0лнію подъ пл0тію существA твоегw2 хrтE, и3 бжcтвеннагw благолёпіz, на с™ёй показaлъ є3си2 горЁ, бlгодётелю, просіsвъ сyщымъ съ тоб0ю ў§никHмъ: и3 разумёвше нестерпи1му сyщу слaву твою2, с™ъ є3си2, возопи1ша, ћкw непристyпенъ сhй, ви1дэнъ бhлъ є3си2 пл0тію мjрови, є3ди1не чlвэколю1бче.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Ўслhшахъ слaвное смотрeніе твоE, хrтE б9е, ћкw роди1лсz є3си2 t дв7ы, да t лeсти и3збaвиши зовyщыz: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Зак0нъ въ сінaи писaніемъ воwбражaz, хrтE б9е, во џблацэ, и3 nгни2, и3 мрaцэ, и3 въ ви1хрэ kви1лсz є3си2 носи1мь: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Да ўвёриши слaвное строeніе твоE, хrтE б9е, ћкw сhй прeжде вBкъ, и3 т0йже на џблацэ восхождeніе положи1вый, на fавHрэ неизречeннw просіsлъ є3си2.

Соглаг0люще предстоsху раболёпнw тебЁ вLцэ хrтY, къ ни1мже пaрою nгнS и3 мрaка, и3 т0нкимъ хлaдомъ бесёдовалъ є3си2: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Возвэщaху слaвное кrтA рaди твоегw2, на fавHръ пришeдше, и4же во nгни1 тz и3 купинЁ дрeвле предви1дэвый, мwmсeй и3 взsтый на колесни1цэ џгненнэй и3ліA, хrтE.

И$нъ.

Їрм0съ: Ўслhшахъ, гDи, смотрeніz твоегw2 тaинство, разумёхъ дэлA тво‰, и3 прослaвихъ твоE бжcтво2.

Е#ди1но є3стество2 бжcтвA, є3ди1но цrтво и3 гDьство, возвэщaz, преблажeнне, kзhкwвъ стадA ўлови1лъ є3си2.

Наведe тz гDь на м0ре житіS, премyдре, ћкоже конS смущaюща многоб0жіz гHрькіz в0ды.

Сл0вомъ б9eственнымъ њбнови1лъ є3си2 њлzденBвшаz сердцA, слaвне, всёzвъ благочeстіе, и4стины познaніе.

БGор0диченъ: Дёвства сосyде, и3 невмэсти1магw є3стествA селeніе, дyшу мою2 просвэти2 њмрачeнную мн0гими страстьми2.

Пёснь є7.

Їрм0съ: T свёта пресэкjй первор0дный свётъ, ћкw во свётэ дэлA пою1тъ тS, хrтE, содётелz, во свётэ твоeмъ пути6 нaшz напрaви.

Предъ лицeмъ твои1мъ г0ры ўклони1шасz: свётъ бо и3 предъ ногaми, нб7отeчныz лучи2, хrтE, с0лнце пріи1де, зрaкъ зeмленъ ћкw пріsти благоволи1лъ є3си2.

СE сп7съ, вопіsху мwmсeй и3 и3ліA ўченикHмъ, на горЁ с™ёй fавHрстэй њглашaємымъ, хrт0съ, є3г0же дрeвле провозвэсти1хомъ сyщаго бGа.

Неизмённое є3стество2 чlвёческому примёшсz, nби1льнw невещeственнагw бжcтвA, свётъ и3з8wбнажи1въ ґпcлwмъ, неизречeннw возсіS.

ТS присносyщное сіsніе, во n§естэй слaвэ, ў§ницы2 ћкw ви1дэвше возсіsвша, хrтE, тебЁ вопіsху: во свётэ твоeмъ пути6 нaшz напрaви.

И$нъ.

Їрм0съ: Вскyю мS tри1нулъ є3си2 t лицA твоегw2, свёте незаходи1мый, и3 покрhла мS є4сть чуждaz тмA nкаsннаго; но њбрати1 мz, и3 къ свёту зaповэдей твои1хъ пути6 мо‰ напрaви, молю1сz.

Ћкw многопл0дну л0зу, и4стинный тS прострE віногрaдъ, дёлающа гр0здъ, проливaюща віно2 спаси1тельное: є3г0же пи1вше, бlжeнне, њдержи1міи неразyміемъ, прeлести піsнство tверг0ша.

ЎченикHвъ двоенадесsтыхъ kви1лсz є3си2 и3сполнsz ли1къ бlжeнный: и3зъ негHже предaтель себE tвeргъ, приwбрёте г0рькое ўдавлeніе, на хrтA воздви1гъ пsту, тайновэщaтелю матfjе чyдне.

С0ль бжcтвенна ввeрглсz є3си2, бlжeнне, въ мjръ, матfjе ґпcле, гн0й прeлести њчищaz слaдкими ўчє1ніи, tгонS болBзни, и3 teмлz ћзвы дyшъ и3 тэлeсъ, прехвaльне.

БGор0диченъ: Без8oбрaзныхъ ри1зъ, и3 дрeвнzгw совлечeсz ўмерщвлeніz ґдaмъ, дв7о, пречcтымъ твои1мъ ржcтв0мъ, бGоневёсто, и3 во њдeжду свsту и3 и4стинну њблечeсz, никaкоже њсквернeну страстьми2.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: ВнегдA скорбёти ми2, возопи1хъ ко гDу: и3 ўслhша мS бGъ спасeніz моегw2.

Сіsніz пaче с0лнца, свётъ kснёйшій, сп7съ просіS на fавHрэ, нaсъ просвэти1лъ є4сть.

Возшeдъ на г0ру fавHрскую, преwбрази1лсz є3си2, хrтE, и3 лeсть всю2 њмрачи1въ, нaсъ просвэти1лъ є3си2.

ТS бGа познaвше слaвніи ґпcли, на fавHрэ же, хrтE, ўди1вльшесz, колBни преклони1ша.

И$нъ.

Їрм0съ: Њчи1сти мS, сп7се, мнHга бо беззакHніz мо‰, и3 и3зъ глубины2 ѕHлъ возведи2, молю1сz: къ тебё бо возопи1хъ, и3 ўслhши мS, б9е спасeніz моегw2.

БGъ бhлъ є3си2 положeнъ, є3динeніемъ б9eственнымъ њбожaемь, и3 перводёлательны t бGа лучи2 пріи1мъ, вBрныz просвэти1лъ є3си2, и3 зeмлю t мглы2 јдwльскіz њчи1стилъ є3си2. Двaжды.

СE тебЁ вмэщaетсz ў§никY всsко проречeніе свzщeнныхъ прbрHкъ: самови1децъ бо бhвъ, є3г0же дрeвле провозвэсти1ша, служи1телю матfjе, под0бникъ же и3 ґпcтолъ.

БGор0диченъ: Сщ7eніе ќмное, и3 неприкосновeнно њчисти1лище, свёщникъ злaтъ, и3 трапeзу њдушевлeну, хлёбъ носи1вшую животA, дв7о, вёрніи тS и3менyемъ.

Кондaкъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Kви1лсz є3си2 днeсь:

Свэтозaрное, ћкw с0лнце во вeсь мjръ и3зшeдшее, вэщaніе твоE просвэщaетъ kзhческую цRковь бlгодaтію, чудон0сче матfjе ґпcле.

Јкосъ: Струю2 сл0ва подaждь ми2, гDи, водн0е є3стество2 содёzвый, и3 сeрдце моE ўкрэпи2, бlгоутр0бне, и4же зeмлю ўтверди1вый сл0вомъ твои1мъ: и3 просвэти2 моE помышлeніе, свётомъ ћкw ри1зою њдэвazйсz, да глаг0лю и3 пою2 подHбнаz: дост0йнw почести2 многоми1лостиве, твоего2 матfjа ґпcла.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Ґвраaмстіи и3ногдA въ вавmлHнэ џтроцы пeщный плaмень попрaша, пёсньми взывaюще: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Њблистaвшесz свётомъ непристyпныz слaвы на fавHрстэй горЁ, ґпcли хrтY вопіsху: nтє1цъ нaшихъ б9е бlгословeнъ є3си2.

Сіsніемъ бжcтвеннагw шyма и3 росодaтельнымъ џблакомъ, хrтE, и3 зарeю твоeю наслаждaеми, ґпcли поsху: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Въ непристyпномъ свётэ, ћкw ви1дэ тS пeтръ, на fавHрстэй горЁ њблистaвша, хrтE, возопи2: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Съ начaльникомъ жи1зни хrт0мъ сyще, дёти зеведeевы, ћкw и3спусти2 зрaка свётъ, возгремёша: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

И$нъ.

Їрм0съ: Џтроцы є3врeйстіи въ пещи2 попрaша плaмень дерзновeннw, и3 на р0су џгнь преложи1ша, вопію1ще: бlгословeнъ є3си2, гDи б9е, во вёки.

Т0къ и3зсуши1лъ є3си2 прeлести наводнeніемъ твоеS бжcтвенныz мyдрости, и3 пот0комъ пи1щи напои1лъ є3си2 вёрою вопію1щыz, слaвне: б9е, бlгословeнъ є3си2.

Си1лою бGа всеси1льнагw и3знемог0ша вр†жіz ков†рства предъ лицeмъ твоегw2, ґпcле, шeствіz, и3 сокруши1шасz г0ры же и3 х0лми безб0жіz.

БGор0диченъ: СE, ю4же речE дв7у д¦омъ вели1кій и3сaіа, во чрeвэ бGа зачaтъ и3 раждaетъ, є3мyже поeмъ: гDи б9е, бlгословeнъ є3си2.

Пёснь }.

Їрм0съ: Въ вавmлHнэ џтроцы бжcтвенною распалaеми рeвностію, мучи1телz и3 плaмене прещeніе мyжески попрaша, и3 посредЁ nгнS ввeржени, њрошaеми поsху: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Мановeніемъ вс‰ носsй, ногaми пречcтыми на г0ру взhде fавHрскую хrт0съ: на нeйже пaче с0лнечныz лучи2 њблистA лицeмъ, и5же зак0ну старёйшыz и3 благодaти, показA пою1щыz: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Непристyпною слaвою, на горЁ ћвльсz неизречeннw fавHрстэй, неwдержи1мый и3 незаходи1мый свётъ, џ§ее сіsніе, твaрь ўzсни1въ, человёки њбожи2 пою1щыz: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Сщ7еннолёпнw стоsще мwmсeй же и3 и3ліA на горЁ fавHрэ, бжcтвеннагw начертaніz ћснw v3постaсь ви1дэвше, хrтA во n§естэй њблистaвша слaвэ, воспэвaху: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

И$же во зрaцэ бжcтвеннагw рaди kвлeніz, лицE прослaвисz и3ногдA мwmсeево: хrт0съ же, ћкw ри1зою, свётомъ и3 слaвою њдэвaетсz, свёта бо самодётеленъ сhй, њзарsетъ пою1щыz: благослови1те, вс‰, дэлA гDнz, гDа.

T свэтор0дна џблака, хrтA ў§ницы2 њб8sта зрsще на fавHрэ, и3 ни1цы на зeмлю пaдше, ќмъ просвёщше, со nц7eмъ сего2 поsху и3 д¦омъ: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

И$нъ.

Їрм0съ: Седмери1цею пeщь халдeйскій мучи1тель бGочести6вымъ неи1стовнw разжжE, си1лою же лyчшею спасє1ны сі‰ ви1дэвъ, творцY и3 и3збaвителю вопіsше: џтроцы бlгослови1те, свzщeнницы восп0йте, лю1діе превозноси1те во вс‰ вёки.

ЎстA б9іz бhвъ, и3зъ гортaни восхи1тилъ є3си2 человэкоубjйцы, и5хже лю1тэ пожрE, и3 снёдь содёла своeй ѕл0бэ, мyдре, и3 бaнею пакибытіS си1хъ привeлъ є3си2 гDеви, пою1щыz непрестaннw: лю1діе, превозноси1те во вс‰ вёки.

Прeлести мечA, ѕл0бы nрyжіz, nрyжіе бhвъ б9іz сл0ва, слaвне, до концA и3стни1лъ є3си2 јдwльскіz трє1бы, столпи1 же и3 хрaмы бжcтвенною си1лою низложи1лъ є3си2, хрaмы же вопію1щыz трbцы содёлалъ є3си2: лю1діе, превозноси1те во вс‰ вёки.

Словeсное kви1сz нб7о, повёдуz є3динор0днагw слaву б9ію неизглаг0ланную, матfjй всемyдрый, м0лніz благодaти, ловeцъ заблyждшихъ, свёщникъ бжcтвеннагw свэтозарeніz, неизречeнныхъ таи1нникъ. Того2 съ весeліемъ воспоeмъ соглaснw.

БGор0диченъ: Пaче є3стествA зачалA є3си2, пaче сл0ва родилA є3си2 содётелz человёческагw є3стествA, бhвша человёка, nц7Y неразлyчна, вLчце чи1стаz. Е#г0же поeтъ всS твaрь: џтроцы благослови1те, свzщeнницы восп0йте, лю1діе превозноси1те во вс‰ вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Ржcтво2 твоE нетлённо kви1сz: бGъ и3зъ бокY твоє1ю пр0йде, ћкw плотон0сецъ kви1сz на земли2, и3 съ человёки поживE. ТS, бцdе, тёмъ вси2 величaемъ.

Ўжaсни, н0вымъ свэтоли1тіемъ внезaпу ў§ницы2 њсвёщшесz, дрyгъ дрyга зрsху: ўди1вльшесz же, и3 къ земли2 прекл0ншесz, тебЁ вLцэ всёхъ поклони1шасz.

Шyмъ и3зъ џблака посылaшесz бGоглaсенъ, и3звэствyz чyдо: nц7ъ бо свётwвъ, сeй є4сть сн7ъ м0й возлю1бленный, ґпcлwмъ вопіsше, тогw2 послyшайте.

НHваz ви1дэвше и3 пресл†внаz, глaсъ n§ескій внуши1вше, на fавHрэ словесE слуги6, и3з8wбражeніе первоoбрaзнагw, сeй є4сть, вопіsху, сп7съ нaшъ.

Џбразе непремённый сyщагw, недви1жиме, печaть неизмённа, сн7е, сл0ве, мyдросте и3 мhшце, десни1це вhшнzгw, си1ло, тS воспэвaемъ со nц7eмъ же и3 д¦омъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Ўстраши1сz всsкъ слyхъ неизречeнна б9іz снизхождeніz. Ћкw вhшній в0лею сни1де дaже и3 до пл0ти, t дв7и1ческагw чрeва бhвъ чlвёкъ. Тёмже пречи1стую бцdу вёрніи величaемъ.

Дрyга тS речE сп7съ, тогw2 служaща повелёніємъ, блажeнне ґпcле, и3 наслёдника цrтвіz своегw2, въ бyдущій стрaшный дeнь сосэдaтелz, матfjе премyдре, двоенадесsтыхъ ў§ни6къ и3сполнeніе.

Вётриломъ, бlжeнне, кrтA прешeдъ волнyющеесz м0ре житіS, дости1глъ є3си2 ко пристaнищу пок0z, и3 крaйнему желaнію: рaдуzсz нhнэ предстои1ши со ґпcльскимъ ли1комъ, молS њ нaсъ чlвэколю1бца.

Свёщникъ вои1стинну златозaренъ, свэти1ло д¦а сіsющее kви1сz љзhкъ тв0й, попалsющь и3ноплемє1ннаz ўчє1ніz, погашaющь џгнь, мyдре, чуждjй, свётъ њблистaющь во тмЁ неразyміz спsщымъ.

БGор0диченъ: Ўстaвила є3си2 є3ди1на въ женaхъ клsтву первоздaнныхъ, бGоневёсто: неwпи1саннаго пл0тію р0ждши њписyема, њбнови1ла є3си2 предёлы є3стествA, несквeрнаz, разсто‰щаz пeрвэе, преслaвнымъ ходaтайствомъ твои1мъ соедини1ла є3си2.

Свэти1ленъ ґпcла.

Под0бенъ: Д¦омъ во с™и1лищи:

Течeніе крaсныхъ твои1хъ н0гъ, матfjе ґпcле, возврати1въ, къ шeствію нбcному возшeлъ є3си2 рaдуzсz, и3 трbцэ предстaвъ, во nц7Ё ви1диши сн7а, и3 д¦а бжcтвеннаго. Сегw2 рaди вёрою пресвzщeнную твою2 и3 бжcтвенную прaзднуемъ пaмzть. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника:

Свёте неизмённый, сл0ве, свёта nц7A нерождeнна, въ kвлeннэмъ свётэ твоeмъ, днeсь на fавHрэ свётъ ви1дэхомъ nц7A, свётъ и3 д¦а, свётомъ наставлsющаго всю2 твaрь.

На хвали1техъ стіхи6ры на ѕ7, прaздника G, глaсъ в7.

Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ:

На горЁ fавHрстэй трbцы слaва ћвэ познaсz, тебЁ преwбразyющусz, сп7се м0й пребlгjй.

Џблакъ свётелъ ћснw прострeсz въ преwбражeніи, ўдиви2 бжcтвенныхъ ў§ни6къ вeрхъ.

И#ліA съ мwmсeомъ предстaша тебЁ, сл0ве, въ преwбражeніи, nц7ъ же свидётельствоваше, съ нб7сE вэщaz.

И# ґпcла G, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ћкw д0блz:

Тр0стію благодaтною t глубины2 сyетства человёки и3звлeклъ є3си2, досточyдне, ўчи1телz мaніємъ повинyвсz, матfjе, просвёщшагw по всемY твоE разумёніе и3 ґпcла, и3 чeстна бGоглaсника, тS, всеблажeнне, показaвша, тогw2 непости1жнагw б9ествA.

И$же д¦а сіsніе на тS сни1де, во џгненнэ видёніи, и3 тS, блажeнне, бжcтвенное пріsтелище содёла, ск0рw tгонsще безб0жіz мглY, и3 мjръ просвэщaюща сіsніемъ всемyдрыхъ твои1хъ словeсъ, тайноглаг0льниче, ґпcлwвъ ўкрашeніе, хrт0въ самови1дче блажeнне.

М0лніzми проповёданіz, ±же во тмЁ сэдsщыz слaвне, просвэти1въ, показaлъ є3си2 сhны вLки и3 бGа вёры рaди: є3гHже стrтeмъ ревновaлъ є3си2 и3 смeрти, и3 слaвы бhлъ є3си2 наслёдникъ, ћкw мyдръ, ћкw бGоглaсенъ, ћкw ў§ни1къ и4стины.

Слaва, глaсъ в7:

Њстaвивъ зємнaz, послёдовалъ є3си2 хrтY, и3 знaменавсz дохновeніемъ с™aгw д¦а, п0сланъ бhвъ t негw2 въ kзhки поги1бшыz, њбращaти человёки во свётъ бGоразyміz, ґпcле матfjе, и3 скончaвъ п0двиги бжcтвенныz твоеS стрaсти, и3 мyкъ разли1чныхъ, дyшу твою2 хrтY прeдалъ є3си2. Того2 моли2, всеблажeнне, даровaти нaмъ вeлію ми1лость.

И# нhнэ, прaздника, глaсъ т0йже:

Ви1дэша на горЁ fавHрстэй, мwmсeй же и3 и3ліA, t дв7ы nтрокови1цы бGа воплощeнна человёкwмъ на и3збавлeніе.

Славосл0віе вели1кое.

На літургjи: бlжє1нна, прaздника пёснь д7-z на д7: и3 ґпcла пёснь ѕ7-z, на д7.

Прокjменъ прaздника. И# с™aгw, глaсъ }:

Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ, и3 въ концы2 вселeнныz глаг0лы и4хъ.

Стjхъ: Нб7сA повёдаютъ слaву б9ію:

Ґпcлъ дэsній, зачaло в7.

Ґллилyіа, глaсъ №: И#сповёдzтъ нб7сA чудесA тво‰, гDи.

Е#ђліе луки2, зачaло м7.

Причaстенъ прaздника: И# с™aгw:

Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ:

 

Коментарисање није више омогућено.