НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Минеји

Минеји

Ѓvгуста к7є

Возвращeніе мощeй с™aгw ґпcла варfоломeа.

И# пaмzть с™aгw ґпcла тjта.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры с™aгw варfоломeа, G, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ћкw д0блz:

Многосвётлагw с0лнца ѕвэздY незаходи1мую, нб7о њдушевлeнное, повёдающее слaву б9ію спаси1тельную, бжcтвеннаго проповёдника, свэти1льника kзhкwвъ, рэкY проливaющу струю2 рaзума, и3 напоsющу вёрныхъ сердцA, ўблажи1мъ прилёжнw варfоломeа слaвнаго.

Шє1ствіz тво‰ kви1шасz въ м0ри, ґпcле, пaче ўмA человёческа kвлsєма: ввeрженъ бо бhвъ съ ковчeгомъ, къ зaпаду тeклъ є3си2, t вост0ка благосл†внымъ послёдующымъ мyченикwмъ тебЁ toбою1ду, и3 чeсть творsщымъ, мановeньми вLки всsческихъ, варfоломeе всеизрsдне.

В0ду восхождeньми чyдными њсвzти1лъ є3си2, и3 ко џстрову дости1глъ є3си2 ліпaрскому, мЂро и3сточaz, слaвне, и3 стр†сти неисцBльныz и3сцэлsz, и3 спaсъ сyщымъ тaмw бhвъ и3 прибёжище, и3 предстaтель и3 и3збaвитель, ко всёхъ цRю2 и3 сп7су, варfоломeе ґпcле.

И$ны стіхи6ры с™aгw тjта, G, глaсъ т0йже.

Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе:

Е#ди1но тріmпостaсное1 проповёдуz бжcтво2, многоб0жное м0ре kзы6къ возмути1лъ є3си2, и3 къ ти6химъ, блажeнне, пристaнищємъ, погружaємыz глубин0ю безб0жіz ты2 возвeлъ є3си2. Тёмже нбcное возмeздіе воспріsлъ є3си2, молS чlвэколю1бца њ воспэвaющихъ тS.

Бжcтвенными сіsньми њзари1въ тв0й ќмъ, ћкоже лучA шeствовавъ съ с0лнцемъ, просвэщaющи њмрачє1нныz съ пavломъ, бжcтвенный тjте: и3 съ ни1мъ всю2 зeмлю t глуб0кіz н0щи и3збaвилъ є3си2. Тёмже тS ўблажaемъ, ћкw с™и1телz бGопріsтна, ћкw ґпcла бжcтвенна, ћкw моли1твенника тeпла.

T кри1та ўстреми1всz, и3 въ него2 возвращaемь, ћкw незhблемо њсновaніе, на нeмже ўтверди1сz прaваz вёра, здaніемъ наздA вBрныz: нбcною бжcтвенною си1лою, тjтъ бlжeнный nтeчеству первопрест0льникъ, пavлу спyтникъ, и3 вёрныхъ ўтэшeніе.

Слaва, глaсъ №:

Њстaвивъ земн†z, послёдовалъ є3си2 хrтY, и3 знaменавсz дохновeніемъ с™aгw д¦а, п0сланъ бhвъ t негw2 въ kзhки поги1бшыz, њбращaти человёки въ свётъ бGоразyміz, ґпcле варfоломeе: и3 скончaвъ п0двиги бжcтвенныz твоеS стрaсти, и3 мyкъ разли1чныхъ, дyшу твою2 хrтY прeдалъ є3си2. Того2 моли2, всебlжeнне, даровaти нaмъ вeлію ми1лость.

И# нhнэ, бGор0диченъ, и3ли2 кrтобGор0диченъ:

Дрeву кrтному тS, ї}се, пригвождeна, зрsщи неискусобрaчнаz, плaчущи гlг0лаше: чaдо слaдкое, почто2 њстaвилъ є3си2 менE р0ждшую тS є3ди1ну, свёте непристyпный пребезначaльнагw nц7A; потщи1сz и3 прослaвисz, ћкw да слaву получaтъ бжcтвенную, и5же бжcтвєнныz стrти тво‰ слaвzщіи.

Тропaрь, глaсъ G:

Ґпcли с™jи, моли1те ми1лостиваго бGа, да прегрэшeній њставлeніе подaстъ душaмъ нaшымъ.

На ќтрени, канHнъ nктHиха є3ди1нъ, и3 с™hхъ двA, на }.

КанHнъ с™aгw ґпcла варfоломeа, творeніе їHсифово, глaсъ д7, є3гHже краегранeсіе:

Пёсньми почитaю д0браго моего2 предстaтелz.

Пёснь №.

Їрм0съ: Tвeрзу ўстA мо‰, и3 нап0лнzтсz д¦а, и3 сл0во tрhгну цRи1цэ м™ри, и3 kвлю1сz, свётлw торжествyz, и3 воспою2, рaдуzсz тоS чудесA.

Пречeстна кaменz тS, животA кaмень показA, на нeмже создA цRковь свою2, варfоломeе, ґпcле гDень. Тёмже тS чти1мъ и3 ўблажaемъ.

Вели6кимъ научи1лсz є3си2 сyщымъ, пaче ўмA и3 смhсла, премyдрость њбрётъ v3постaсную, њб8юр0дилъ є3си2 є4ллинwвъ мyдрость, ўмудри1въ концы2 бжcтвенными ўчє1ніи.

Мертвeцъ погребeнный м0рz шeственникъ бhлъ є3си2, бжcтвєннымъ повелёніємъ повинyzсz: и3 ћкw с0лнце къ зaпаду, t вост0ка, ґпcле, приспёлъ є3си2, просвэщaz є3го2.

БGор0диченъ: П0лный и3стощавaетсz, превёчный начинaетсz, t дв7ы бGоoтрокови1цы раждaемь: є3г0же проповёдалъ є3си2 во двою2 сущєствY, во є3ди1ной же v3постaси, бGоблажeнне.

Другjй канHнъ с™aгw ґпcла тjта, творeніе fеофaново, глaсъ д7, є3гHже краегранeсіе:

Пavлова ўченикA тjта пою2 премyдреннw.

Пёснь №.

Їрм0съ: Tвeрзу ўстA мо‰, и3 нап0лнzтсz д¦а, и3 сл0во tрhгну цRи1цэ м™ри, и3 kвлю1сz, свётлw торжествyz, и3 воспою2, рaдуzсz тоS чудесA.

Всsкими даровaньми њбогати1вши тS бlгодaть д¦а, проповёдника б9eственна ґпcла, въ концы2 проповёдающа послA сл0ва воплощeніе, тjте преслaвне.

Зарю2 бжcтвенныz бlгодaти пріeмь, њблистaлъ є3си2 ћкw с0лнце, премyдре, сyщымъ во тмЁ душaмъ, ±же просвэти1лъ є3си2, и3з8имaz невёдэніz, прeлести раб0ты и3збавлsz, бlжeнне.

Сhй и3сп0лненъ дарHвъ дух0вныхъ пavелъ премyдрый, на тS рукоположeніе возлагaетъ: и3 служи1телz и3 б9eственна ў§никA, и3 вёры проповёдника ўстроsетъ, тjте пречyдне.

БGор0диченъ: И#збавлsz мірск‡z концы2 прeлести, возсіS t твоегw2 чрeва гDь, бGоневёсто: є3г0же моли2 всегдA спасти2, вёрою тS, дв7о, чтyщыz.

Пёснь G.

Їрм0съ: Тво‰ пэсносл0вцы, бцdе, живhй и3 незави1стный и3ст0чниче, ли1къ себЁ совокyпльшыz дух0внw ўтверди2, въ бжcтвеннэй твоeй слaвэ вэнцє1въ слaвы спод0би.

Крёпко ўтэшeніе тS њбрэт0ша, и3 свётъ и3 лю1тыхъ и3збавлeніе, варfоломeе премyдре, и5же прeлестію содержи1міи, и3 безб0жіz мрaкомъ ўмоврeднw њбложeнніи.

ЎстA бhлъ є3си2 бGа сл0ва, t ќстъ в0лка лукaвагw лю1ди и3збaвилъ є3си2, слaвне, приводS къ зижди1телю твоемY бaнею крещeніz, варfоломeе ґпcле.

Љзhкомъ твои1мъ џгненнымъ попали1въ прeлести вeщь г0рькую, њлzденёвшаz, премyдре, сердцA њбнови1лъ є3си2, и3 дёлати нбcныz рaзумы ўстр0илъ є3си2.

БGор0диченъ: И#зъ тебє2, пaче сл0ва бGъ сл0во роди1тисz бlгоизв0ли пл0тію, дв7омaти чcтаz, ўченикA и3збрaвъ и3 служи1телz при1снаго, варfоломeа слaвнаго.

И$нъ.

Їрм0съ: Не мyдростію, и3 си1лою, и3 богaтствомъ хвaлимсz, но тоб0ю, џ§ею v3постaсною мyдростію, хrтE, нёсть бо свsтъ, пaче тебє2, чlвэколю1бче.

Не мyдростію њб8юр0ди т0й внимaющыz, но рaзумомъ и4стинны њслэплeніе, блажeнне, дyшъ, tгнaлъ є3си2, притекaющихъ къ тебЁ.

Њлzденёвшую безб0жіz тeрніемъ браздY, всенаслёдіе kзы6къ, серп0мъ бжcтвеннымъ њчи1стилъ є3си2, рaзума сёмена насёzвъ.

Е#ди1но проповёдаz въ трeхъ ли1цахъ б9ество2, tгнaлъ є3си2 мглY многоб0жіz, блажeнне, къ бжcтвенному рaзуму приводS концы2.

БGор0диченъ: С™ёйшу ѓгGлwвъ, и3 всеS твaри вhшшу, и3зъ тебє2 пл0тію роди1выйсz тS содёла: тёмже тS ћкw вLчцу всёхъ почитaемъ.

Кондaкъ тjта, глaсъ в7.

Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Пavловъ kви1всz собесёдникъ, ґпcле, съ ни1мъ нaмъ сл0во предвозвэсти1лъ є3си2 бжcтвенныz благодaти, тайноглаг0льниче тjте приснопaмzтне. Сегw2 рaди вопіeмъ ти2: не престaй молsсz њ всёхъ нaсъ.

Сэдaленъ варfоломeа, глaсъ G.

Под0бенъ: Бжcтвенныz:

Богaтство некрaдомо цRкви, ст0лпъ непоколеби1мь благочeстіz, варfоломeе показaлсz є3си2 ґпcле, въ м0ри же стезю2 творS, пучи1ну бжcтвенныхъ и3сточaеши и3сцэлeній, достослaвне: хrтA бGа моли2, даровaти нaмъ вeлію ми1лость.

Слaва, тjта, глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрости:

Ћкоже ѕвэздA съ с0лнцемъ, ходи1лъ є3си2, преслaвне тjте, съ пavломъ, ћвэ зeмлю просвэти1сте, и3 тмY разори1сте, въ кри1тстэмъ же џстровэ зашeдъ, блажeнне, смeртію, всBмъ незаходи1мы њстaвилъ, є3си2 ћкw зари6, бGомyдре, тво‰ болBзни и3 словесA, и4миже просвёщшесz благочeстнw тS чти1мъ, и3 соглaснw вопіeмъ ти2: моли2 хrтA бGа, грэхHвъ њставлeніе подaти чтyщымъ люб0вію свzтyю пaмzть твою2.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Ћкw всенепор0чнаz невёсто творцY, ћкw неискусомyжнаz м™и и3збaвителz, пріsтелище ћкw сyщи ўтёшителz, препётаz, беззак0нію мS сyща сквeрное nби1телище, и3 бэсHмъ и3грaлище въ рaзумэ бhвша, потщи1сz t тёхъ ѕлодёйства мS и3збaвити: и3 свётлое жили1ще добродётелей соверши2, свэтон0снаz, нетлённаz: tжени2 џблакъ страстeй, и3 вhшнzгw причaстіz спод0би, и3 свёта невечeрнzгw моли1твами твои1ми.

КrтобGор0диченъ: Ѓгнца и3 пaстырz и3 и3збaвителz ѓгница зрsщи на кrтЁ, восклицaше плaчущи, и3 г0рькw рыдaющи, вопіsше: мjръ ќбw рaдуетсz, пріeмлz тоб0ю и3збавлeніе, ўтр0ба же моS гори1тъ, зрsщи твоE распsтіе, є4же терпи1ши за милосeрдіе ми1лости. Долготерпэли1ве гDи, ми1лости бeздно, и3 и3ст0чниче неисчерпaемый, ўмилосeрдисz и3 дaруй согрэшeній њставлeніе, вёрою пою1щымъ бжcтвєнныz стrти тво‰.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Неизслёдный б9ій совётъ, є4же t дв7ы воплощeніz тебє2 вhшнzгw, прbр0къ ґввакyмъ ўсмотрsz, зовsше: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Речє1ніz конeцъ пріsша прbр0чєскаz: свётъ бо, kзhкwмъ въ снабдёніе, бGоглaсный п0йде ў§ни1къ, просвэщaz вс‰ вселeнныz концы2.

Зарeю просвэщaемь бGоначaльною, бжcтвеннымъ причaстіемъ, вторhй свётъ kви1лсz є3си2, служи1въ перводётельнw нaсъ рaди њбнищaвшему пл0тію, слaвне.

И#збaви твоE стaдо грэх0вныz бyри и3 бёдъ, и3 скорбeй сопроти1вныхъ, наставлsz нaсъ при1снw ко пристaнищємъ, слaвне, спаси1тєльнымъ, бlгодaтію.

БGор0диченъ: Ћкw несказaнное премн0гое богaтство милосeрдіz р0ждши несказaннw, њбнищaвшыz ны2 грэх0мъ, пречcтаz, бжcтвенными даров†ніи њбогати2.

И$нъ.

Їрм0съ: Сэдsй въ слaвэ на пrт0лэ бжcтвA, во џблацэ лeгцэ пріи1де ї}съ пребжcтвенный, нетлённою длaнію, и3 спасE зовyщыz: слaва, хrтE, си1лэ твоeй.

T сокр0вищъ неистощи1мыхъ почeрпъ, всемyдре, ж†дныz рaзумы богaтства и4стиннагw насhтилъ є3си2, и3 ўмерщвлє1ннаz сердцA њживи1лъ є3си2, неразyміz tгонsz мглY, всеслaвне.

Пavлова тS мрeжа промышлeніемъ благодaти, ўловлsетъ, тjте, хотsща ўсeрднw п0слэжде твоeю ќдицею сл0ва, kзhки премнHгіz и3звлещи2 t лeстныz глубины2 ко благочeстію.

Слaвному ћкоже ѓгнz бжcтвенному пavлу послёдуz, тsжкіz t среды2 в0лки, бGоглaсе, tгнaлъ є3си2: јдwльскіz же хрaмы на зeмлю низвeрглъ є3си2, и3 хрaмы бGу земнорHдныz сотвори1лъ є3си2.

БGор0диченъ: С™az бцdа, сёнь несквeрнаz, свёта двeрь, трапeза и3 рyчка всезлатaz, несэк0маz горA и3 присённаz, ћкw вмэсти1вшаz содётелz, ўблажaетсz.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Ўжас0шасz всsчєскаz њ бжcтвеннэй слaвэ твоeй: тh бо, неискусобрaчнаz дв7о, и3мёла є3си2 во ўтр0бэ надъ всёми бGа, и3 родилA є3си2 безлётнаго сн7а, всBмъ воспэвaющымъ тS ми1ръ подавaющаz.

Н0ги стzжaвъ красны2 проповёданіемъ, всBмъ благ†z благовэсти1лъ є3си2, всBмъ ми1ръ, блажeнне, проповёдалъ є3си2, вражды2 дрeвніz tчужди1въ бжcтвенными ўчє1ніи, сп7са, ґпcле.

Сл0во твоE цэльбA бhсть пріeмшымъ ѕмjz ћдъ смертон0сный, варfоломeе: землs же падeсz нечести1выхъ прbр0чески, вэщaніемъ премyдрыхъ ўчeній твои1хъ.

Мертвeцъ многоднeвный жи1знь и3сточaz незави1стную, хрєбты2 носи1мь морски1ми, варfоломeе, съ бжcтвенными мyчєники, безмBрныz пучи6ны прошeдъ, во џстровъ ліпaрскій ўстреми1лсz є3си2, ґпcле.

БGор0диченъ: И$стиннw слaвлю тS б9ію м™рь пречcтую, рaдуzсz, тебЁ зовY ћкw ѓгGлъ, бlгословeннаz њбрaдованнаz, слhшаніе и3 глаг0ланіе стрaшно, стрaнно пріsтелище вLцэ твaри.

И$нъ.

Їрм0съ: Нечести1віи не ќзрzтъ слaвы твоеS, хrтE, но мы2 тS, є3динор0дне, n§ескіz слaвы сіsніе бжcтвA, t н0щи ќтренююще, воспэвaемъ тS, чlвэколю1бче.

Смердsщую ўстaвилъ є3си2 ѕл0бы ћзву, kзhкwмъ, бlжeнне, дyшъ, слaдкою с0лію бжcтвенныхъ словeсъ твои1хъ, ћкоже врaчь и3зрsденъ, и3 ћкw бlгодaти служи1тель.

Пavла велёніємъ повинyzсz кр0ткw, съ ни1мъ поднбcную њбх0диши, премyдре, сл0во рaзума благовэствyz, бGопроповёдниче всечeстне.

Равнодётельна, є3динопрест0льна, сл0ва nц7Y научaz, ћкоже мyдръ, бGоглaсе, повинyлъ є3си2 суем{дрыz, јдwльскую всю2 лeсть tри1нути.

БGор0диченъ: Чтcую чи1стымъ почти1мъ ўм0мъ, добр0ту їaкwвлю, бжcтвенными дэsньми ўдобрsеми, благочeстнw воспоeмъ, ћкw м™рь бGа нaшегw.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Б9eственное сіE и3 всечестн0е совершaюще прaзднество, бGомyдріи, бGомaтере, пріиди1те, рукaми восплeщимъ, t неS р0ждшагосz бGа слaвимъ.

ЗарS с0лнца возсіsвшагw мjру пл0тію бhлъ є3си2, свэтон0сными твои1ми ўчє1ніи, ґпcле, tгонsz н0щь лeсти многоб0жную.

Лю1демъ б9іе спасeніе ўzсни1лъ є3си2, пл0ти под0біемъ ћвльшагосz за мн0гую бlгость, варfоломeе, проповёдниче kзhкwвъ и3 ґпcле.

Пyть м0рz и3мёлъ є3си2, и3 стези6 въ водaхъ сотвори1лъ є3си2: и3 познaшасz тво‰ въ си1хъ стопы6 д¦омъ, ћкоже дв7дъ проречE, бlжeнне ґпcле.

БGор0диченъ: Хрaмъ слaвы былA є3си2, и3 двeрь свёта kви1ласz є3си2, горA присённаz, знaменьми прbр0ческими пэвaема, дв7о м™и бGорaдованнаz.

И$нъ.

Їрм0съ: Пожрy ти со глaсомъ хвалeніz, гDи, цRковь вопіeтъ ти2, t бэс0вскіz кр0ве њчи1щшисz, рaди ми1лости t рeбръ твои1хъ и3стeкшею кр0вію.

Пavелъ мjра невечeрнее с0лнце, тS ћкоже зарю2 и3спущaетъ свэтолyчну, блажeнне, ћже во тмЁ неразyміz сэдsщаz сердцA просвэщaюща.

В0дъ живот0чныхъ сhй и3сп0лненъ, струsми бжcтвенныхъ ўчeній пот0ки, блажeнне, неразyміz потоплsеши, напаsz kзhкwвъ совокуплє1ніz.

БGор0диченъ: Пою1тъ р0ди родHвъ тS, всепётаz: препётое бо сл0во б9іе родилA є3си2 пaче сл0ва, є3г0же слaвzтъ и3 человёчестіи и3 ѓгGльстіи чи1ни.

Кондaкъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Kви1лсz є3си2 днeсь:

Kви1лсz є3си2 вeліе с0лнце цRкви, ўчeній сіsніемъ, и3 чудесы2 стрaшными, просвэщaz пою1щыz тS, варfоломeе, гDень ґпcле.

Јкосъ: Ћкоже с0лнце многосвётлое прошeдъ мjръ, и3 сeй лучaми словeсъ твои1хъ просвёщь, зашeлъ є3си2 ќмеръ мyченически, и3 и3сходsщими t гр0ба твоегw2 сі‰ніи тмY страстeй tгнaлъ є3си2. Тёмже тS и5же зaвистію њдержи1міи, и3 къ зaпадwмъ с0лнца tгнaвше, страстон0сче, tпущaютъ по м0рю ходsща, ўзрёжесz въ тебЁ превели1ко чyдо, t плaвающагw стрaшнw глубины2 м0рz, є4же чyдными њсвzти1сz твои1ми шeствованіи, варfоломeе гDень ґпcле.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Не послужи1ша твaри бGомyдріи пaче создaвшагw, но џгненное прещeніе мyжески попрaвше, рaдовахусz пою1ще: препётый nц7є1въ гDь и3 бGъ, благословeнъ є3си2.

Њб8юродёвшее ѕл0бою, преслaвне, человёчество, слaдкою с0лію и3сцэли1лъ є3си2 словeсъ твои1хъ, и3 пёти ўвёрилъ є3си2: препётый nтцє1въ гDь и3 бGъ, бlгословeнъ є3си2.

Ћкw нб7о превыс0ко бhвъ, слaву б9ію мhсленнw выс0кимъ глaсомъ проповёдуеши, ћкw бжcтвенный ґпcлъ, є3мyже зовeмъ: препётый nтцє1въ гDь и3 бGъ, бlгословeнъ є3си2.

И#зткaвъ бжcтвенныz благодaти ри1зу, блажeнне, њдёzлъ є3си2 њбнажє1нныz лю1тэ ѕл0бою ѕмjz, и3 пёти ўвёрилъ є3си2: препётый nтцє1въ гDь и3 бGъ, бlгословeнъ є3си2.

БGор0диченъ: Предстaтельницу тS и3 стёну неwбори1мую њбогати1вшесz, бGороди1тельнице чcтаz, раби2 твои2 всегдA вёрою вопіeмъ ти2: рaдуйсz, м0сте къ бGу преводsй t земли2, бlгословeннаz.

И$нъ.

Їрм0съ: Спасhй во nгни2 ґвра†мскіz тво‰ џтроки, и3 халдє1и ўби1въ, ±же прaвда прaведнw ўловлsше: препётый гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ, бlгословeнъ є3си2.

Е#ди1но бжcтво2 пёти, є3ди1но гDьство чти1ти, тjтъ научaz человёки, многоб0жнагw неи1стовства и3змэни2 благочeстнw взывaющыz: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Ўмерщвлє1нныz душeю, бездyшную чтyщыz вeщь, ўмерщвлeннаго нaсъ рaди животодaвца бGа познaша, тоб0ю наказyеми, ўченичE, и3 тайновэщaтелю неизречeнныхъ.

Ћкw и4стины служи1тель, лжи2 tгони1тель kви1лсz є3си2, и3 ћкw пavловъ ўчени1къ, гонє1ніz и3 бэды6 претерпёлъ є3си2, съ ни1мъ поS, слaвне: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

БGор0диченъ: И#спещрeна добродётельми, всецRю2 предстaла є3си2 њдеснyю, t твои1хъ воплощeна кровeй, безневёстнаz, прилёжнw молsщи, и3збaвитисz нaмъ t всsкіz нyжды.

Пёснь }.

Їрм0съ: Џтроки бlгочести6выz въ пещи2 ржcтво2 бGор0дичо спасло2 є4сть, тогдA ќбw њбразyемое, нhнэ же дёйствуемое, вселeнную всю2 воздвизaетъ пёти тебЁ: гDа п0йте дэлA, и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.

Струsми наводнsемь бжcтвенными, ћкоже и3зъ є3дeма рэкA и3зшeлъ є3си2, напои1ти подс0лнечную ўчє1ніи твои1ми, и3 прелє1стныz в0ды и3зсушaz благодaтію, гDа п0йте, зовhй и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Сл0во, ћкw бжcтвенна бGосл0ва, словeсъ вhшшихъ научи1въ тS, ћкоже стрэлY нбcную мjру послA, ўzзвлsz соб0ры вр†жіz, слaвне, и3 спасaz вёрою пою1щыz, и3 превозносsщыz є3го2 во вёки.

И#скaпаz, ћкоже горA kви1лсz є3си2, бжcтвенную слaдость, достохвaльне: м0ре же и3мёлъ є3си2 стезю2 по смeрти, б9eственными си1лами плaваz, сегw2 непотоплsемь пучи1ною, тS дорmносsщымъ, д0блій страдaльче.

БGор0диченъ: Зак0нwвъ є3стествA ўтаи1вшисz, и3 раждaеши и3 пребывaеши приснодв7а: сл0во бо родилA є3си2, чlвёка бhвша за премн0гую блaгость, є3мyже вси2 зовeмъ: гDа п0йте дэлA, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

И$нъ.

Їрм0съ: Џтроки бlгочести6выz въ пещи2 ржcтво2 бGор0дичо спасло2 є4сть, тогдA ќбw њбразyемое, нhнэ же дёйствуемое, вселeнную всю2 воздвизaетъ пёти тебЁ: гDа п0йте дэлA, и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.

Кроплeніемъ кровeй твои1хъ ўгасE џгнь прeлести чуждjй, недyзи tгнaшасz, дeмwни и3счез0ша, къ бGу мольб0ю твоeю, тjте ґпcле. Тёмъ тS, ћкw ўг0дника б9eственна всецRS хrтA, восхвалsемъ.

Вeсь бGу њсвzщeнъ, и3 бжcтвенными ўкрaшенъ, тjте, бlгодaтьми, сл0во спаси1тельное всBмъ ўzсни1лъ є3си2, безсловeсіz, всемyдре, нaсъ и3збaвльшее, вёрою и4стинною бlгосл0вzщихъ, и3 превозносsщихъ хrтA во вёки.

Свёта чистёйшее пріsтелище бhвъ, просвэти1лъ є3си2 подс0лнечную бжcтвенными сіsньми, тjте досточyдне: и3 њмрачи1лъ є3си2 сопротивлє1ніz беззак0ннующихъ вр†гъ, гDа поS и3 превозносS во вс‰ вёки.

БGор0диченъ: Nрyжіе дрeвле њбращaемое, плещи2, дв7о, нhнэ мнЁ даeтъ, ћкw сл0во родилA є3си2 пл0тію њбложeно, и3 во двою2 є3стєствY разумэвaемо: є3гHже трепeщутъ ѓгGльстіи чи1ни, и3 славосл0вzтъ земнjи во вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Всsкъ земнор0дный да взыгрaетсz, д¦омъ просвэщaемь, да торжествyетъ же безпл0тныхъ ўмHвъ є3стество2, почитaющее свzщeнное торжество2 бGомaтере, и3 да вопіeтъ: рaдуйсz, всебlжeннаz бцdе, чcтаz приснодв7о.

Прив0дитъ прaздникъ пaмzти твоеS днeсь, ґпcльскій ли1къ: мyчєницы рaдуютсz, и3 прaведныхъ всёхъ чи1нове. Вёрніи же пёсньми тS почитaемъ, и3 вопіeмъ: t всsкіz нaсъ печaли, ў§ничE хrт0въ, и3збaви.

Кrт0мъ блажeнную кончи1ну, слaвне, пріeмъ, соoбрaзенъ бhлъ є3си2 стrтeмъ ўчи1телz твоегw2, и3 причaстникъ свётлости, и3 бжcтвенныz слaвы, при1снw со ѓгGлы томY предстоS, и3 неизречeннагw свёта сподоблsемь.

Пресвётлаz и3 бlгонар0читаz пaмzть твоS нaмъ возсіS, всёхъ просвэщaющи, хrт0въ самови1дче, варfоломeе мyдре, въ нeйже м0лимъ тS: помzни2 всёхъ нaсъ, супротивлeніz всsкагw и3 њбстоsніz, моли1твами твои1мъ нaсъ и3збавлsz.

БGор0диченъ: Ўмертви2 н†ша плотск†z мудров†ніz, бGороди1тельнице чcтаz, ўстaви страстeй нaшихъ бyрю, ўти1ши смущeніе, и3 помышлeньми ўтверди2 бжcтвенными, чcтаz, сердцA вёрою чтyщихъ тS, предстaтельнице нaша непостhднаz.

И$нъ.

Їрм0съ: Е$vа ќбw недyгомъ преслушaніz клsтву всели1ла є4сть: тh же, дв7о бцdе, прозzбeніемъ чревоношeніz, мjрови благословeніе процвэлA є3си2. Тёмъ тS вси2 величaемъ.

Всю2 твою2 ко и3збaвителю носS, и3 люб0вь и3 надeжду, влечeтъ спyтника пavелъ, съ тоб0ю свzщeнное є3ђліе kзhкwмъ проповёдуz, ґпcле. Тёмже съ ни1мъ тS почитaемъ.

Недyги tг0ниши вёрныхъ, дeмwны прогонsеши б9eственною бlгодaтію. Кри1тъ вели1кій грaдъ первопрест0льника тS стzжA бжcтвенна, свэти1льника же и3 зарю2 небeсную, тjте бGомyдре и3 достохвaльне.

Ћкw с0лнце возсіS нaмъ пaмzть твоS, зарsми дух0вными всесвётлw ўкрaшена, џблаки дyшъ tгонsщи: ю4же вёрою творsщыz нaсъ сохранsй, тjте всеблажeнне и3 достохвaльне.

БGор0диченъ: Плени6цы прегрэшeній мои1хъ, чcтаz, разрэши2 ходaтайствомъ твои1мъ, всенепор0чнаz, разори2 тмY души2 моеS, бyрю страстeй мои1хъ ўти1ши, всyе борю1щыz мS сокруши2, и3 спаси1 мz, вLчце приснодв7о.

Свэти1ленъ.

Под0бенъ: Нeбо ѕвэздaми:

Свёта пріsтєлища, непремBнныz зари2 невечeрнzгw днE, свэтол{чныz мHлніи, варfоломeа и3 тjта вёрніи слaвимъ вси2.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Крёпкимъ твои1мъ покр0вомъ t навёта врaжіz нaсъ, чcтаz, тво‰ рабы6 сохрани2 вс‰ неврeдны: тs бо и4мамы є3ди1ну прибёжище въ напaстехъ.

На літургjи прокjменъ, глaсъ }:

Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ:

Стjхъ: Нб7сA повёдаютъ слaву б9ію:

Ґпcлъ къ тjту, зачaло ™.

Ґллилyіа, глaсъ №: И#сповёдzтъ нб7сA чудесA тво‰, гDи.

Е#ђліе матfeа, зачaло №i.

Причaстенъ: Во всю2 зeмлю:

 

Коментарисање није више омогућено.