НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Минеји

Минеји

Феvруaріа к7f

Прпdбнагw nц7A нaшегw и3 и3сповёдника кассіaна ри1млzнина.

Е#гдA и4мать феvруaрій мёсzцъ днeй к7и, тогдA слyжба с™aгw кассіaна поeтсz на повечeріи. Ѓще же є4сть вjсектъ:

Стіхи6ры, глaсъ ѕ7.

Под0бенъ: ВсE tл0жше:

Мyдрэ проразумёлъ є3си2 текyщую прeлесть, џ§е преслaвне: и3 сію2 трeбующымъ и3мёти возбрани1лъ є3си2, никaкw пребывaющую, по и3схождeніи tсю1ду ко гDу: мимотекyщее сіE и3 врeменное житіE, и3 ўстроeніе. Тёмже и3 къ лyчшей жи1зни престaвилсz є3си2, ћкw смотри1тель и3 мyдръ, житіeмъ и3 дёломъ, кассіaне, хrтY ўгоди1въ.

Кrтъ t младeнства взeмъ, и3 стезeю, џ§е, жест0кою и3 тёсною шeствовалъ є3си2 спёшнw, и3 честн0ю пaче, повинyzсz, слaвне, велёніємъ призвaвшагw. Тёмже сугyбо њбрёлъ є3си2 трудHвъ воздаsніе, и3 дост0йну мздY, нбcное цrтвіе хrт0во, и3 со всёми с™hми ликовaніе во свётэ, кассіaне. Съ ни1миже непрестaннw моли2 њ душaхъ нaшихъ.

ЧудесE вeщь всsкіz є4сть добродётели, бGомyдре, съ нeюже и3 въ пл0ти на земли2 пeрвэе, смотрsz молчS, прпdбне, и3 глаг0лz п0слэжде и3 словесы2 и3 вещми2, смирeнъ и3 кр0токъ неѕл0бивъ, и3 вельми2 бlгоглaсникъ прbр0ческій: мн0жае же нhнэ пaче, є3гдA къ бGу востeкъ ўдиви1лсz є3си2, и3 пріsлъ бlгодaть и3сцэлeній.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, под0бенъ т0йже:

Нрaвомъ ѕлhмъ пополз0хсz, и3 порабощeнъ лeстію лукaвною, бGоневёстнаz, къ пречyдному твоемY милосeрдію, и3 тeплому заступлeнію, прес™az nтрокови1це, прибэгaю nкаsнный: сою6зъ мS и3збaви напaстей и3 печaлей, и3 спаси1 мz, пренепор0чнаz, бэс0вскихъ прилHгъ, да прославлsю тS и3 люб0вію пою2, и3 покланsюсz, и3 величaю тS, вLчце, приснобlжeнную.

Кrтобогор0диченъ, под0бенъ т0йже:

Nрyжіе, ћкоже речE сmмеHнъ, сeрдце твоE пр0йде, пречcтаz вLчце, є3гдA ўзрёла є3си2 и3зъ тебє2 возсіsвшаго неизречeннымъ сл0вомъ, t беззак0нныхъ, ћкw њсуждeна возноси1ма на кrтъ, џцтомъ и3 жeлчію напаsемаго, рє1бра же прободaєма, и3 рyцэ и3 н0зэ пригвождaємы, и3 рыдaющи восклицaла є3си2, м™рски вопію1щи: что2 сіE, чaдо сладчaйшее, н0вое тaинство;

КанHнъ, глaсъ в7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Во глубинЁ постлA и3ногдA фараwни1тское всев0инство преwружeннаz си1ла, вопл0щшеесz же сл0во всеѕл0бный грёхъ потреби1ло є4сть, препрослaвленный гDь, слaвнw бо прослaвисz.

Вэнчaвъ бжcтвенными добродётельми, прпdбне, житіE твоE, кассіaне, къ бGу tшeлъ є3си2: t негHже нaмъ проси2 и3збавлeніz прегрэшeній, м0лимсz, совершaющымъ вёрою с™0е твоE преставлeніе.

Всеoбрaзнымъ мановeніемъ къ бGу всёхъ, достослaвне, t стрaстныхъ помышлeній ўклони1лсz є3си2, и3 свётъ бhлъ є3си2, прич†стіи невещeственными њбожaемь, препрослaвленнаго гDа поS, тS прослaвльшаго.

Врaчь бhлъ є3си2 душaмъ, бжcтвенными твои1ми ўчє1ніи, кассіaне, ўправлsz мудров†ніz монaшествующихъ бlгодaтію, и3 къ жи1зни вёчнэй настaвилъ є3си2: сегw2 рaди тS вси2 люб0вію почитaемъ.

БGор0диченъ: Во чрeвэ носи1вшую, чcтаz, вси2 вёмы: бGа бо въ пл0ть мeртвенную њблeкшасz пaче ўмA родилA є3си2, просвэти1вшаго прпdбныхъ сосл0віе, препрослaвленнаго гDа, слaвнw бо прослaвисz.

Пёснь G.

Їрм0съ: ПроцвэлA є4сть пустhнz ћкw крjнъ, гDи, kзhческаz неплодsщаz цeрковь, пришeствіемъ твои1мъ, въ нeйже ўтверди1сz моE сeрдце.

Ѕвэздy тz на высотЁ цRк0внэй возсіsвшую, просвэщeніе показA сyщымъ во тмЁ хrт0съ, всехвaльне, п0стникwвъ ўкрашeніе, прпdбне.

КrтY приwбщи1вшемусz, и3 мjръ просвёщшему, кассіaне, под0бzсz, распsлсz є3си2 мірски6мъ страстє1мъ, ков†рствіz бэсHвъ побэди1въ.

Мyдрости и3сп0лнисz твоE сeрдце, премyдре, ўчeніz бeздну с™hмъ и3сточи2 д¦омъ, монaхwвъ стадA напаsющу.

БGор0диченъ: И#сцэли2, всенепор0чнаz, дyшу мою2, молю1сz, и3знем0гшую страстьми2 и3 всsкими насто‰ніи ѕлёйшихъ дeмwнwвъ. Бжcтвеннымъ ходaтайствомъ твои1мъ.

Сэдaленъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Вознесhйсz:

Препод0бенъ бhвъ, бGу возложи1лсz є3си2, и3 просвёщсz д0брыми ви1ды, кассіaне, ћкw с0лнце њблистaлъ є3си2 сіsніемъ бжcтвенныхъ твои1хъ ўчeній, сердцA всёхъ чтyщихъ тS всегдA просвэщaz: но прилёжнw моли2 хrтA, њ и5же люб0вію тeплэ восхвалsющихъ тS.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Грэхолюби1въ сhй, молю1 тz безгрёшнаго бGа р0ждшую, взeмлющаго грэхи2 мjра, пречcтаz, многогрёшную дyшу мою2 ўщeдрити, и3 грэхи2 мо‰ мнHгіz њчи1стити: грёшныхъ бо ты2 є3си2 њчищeніе и3 спасeніе вёрныхъ, и3 заступлeніе.

Кrтобогор0диченъ: И$же в0лею нaсъ рaди распeншагосz на дрeвэ ѓгница зрsщи, рыдaющи глаг0лаше слезsщи: чт0 ти безблагодaтный є3врeйскій соб0ръ воздадE, и4же мн0гихъ, и3 вели1кихъ, сн7е м0й, дарHвъ наслаждeйсz; но воспэвaю твоE, б9е м0й, долготерпёніе.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Пришeлъ є3си2 t дв7ы, не ходaтай, ни ѓгGлъ, но сaмъ, гDи, вопл0щсz, и3 спaслъ є3си2 всег0 мz человёка. Тёмъ зовy ти: слaва си1лэ твоeй, гDи.

П0двиги твои1ми плотск†z покори1лъ є3си2 и3гр†ніz дyху, прпdбне: и3 свzщeнными ўчє1ніи твои1ми вс‰ њбнажи1лъ є3си2 ков†рствіz льсти1вагw и3 ловлє1ніz.

Ўмерщвлsемь в0лею t мірскjz мeртвости, бyдущіz жи1зни наслёдіе пріsлъ є3си2, кассіaне преслaвне: зак0ны же написaлъ є3си2 монaхwвъ въ наставлeніе и3 совершeніе.

Всели1сz въ дyшу твою2 бlгодaть д¦а, и3 всёхъ вhшша плотски1хъ мудровaній тS показA, пребогaте, и3 льсти1вагw сэтeй kвлeннw.

БGор0диченъ: Безлётнаго, въ лёто бhвша, родилA є3си2 неизречeннw, всенепор0чнаz, прпdбныz просвэти1вшаго, вёрою пожи1вшыz, и3 ѕлоначaльнаго ѕмjz смири1вшаго.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Ходaтай бGу и3 человёкwмъ бhлъ є3си2, хrтE б9е: тоб0ю бо, вLко, къ свэтоначaльнику nц7Y твоемY, t н0щи невёдэніz приведeніе и4мамы.

Восхи1тилсz є3си2, твои1ми добродётельми, бGопріsтне, носи1мь: и3 рaдуzсz, дости1глъ є3си2 къ нбcнымъ селeніємъ, трудHвъ п0чєсти дост0йнw пріeмлz.

Ўм0мъ чи1стымъ ты2 взирaz добр0ту хrт0ву, стоsлъ є3си2 непрекл0ненъ въ нощи2 и3 во дни2, преслaвне, бжcтвєннаz kвлє1ніz tтyду пріeмлz.

Слeзъ течє1ніи, бGон0се џ§е, напаsемь, ћкw дрeво высоковётвенно принeслъ є3си2 плоды2 и3справлeніz, веселsщаz всёхъ бжcтвеннw помышлє1ніz.

БGор0диченъ: И#зъ тебє2 жи1знь пaче ўмA возсіsвши, дв7о, врагA ўмертви2, вс‰ ны2 ўмертви1вшаго, и3 њживи2 мjръ непрестaннw воспэвaющій тS.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Въ бeзднэ грэх0внэй валszсz, неизслёдную милосeрдіz твоегw2 призывaю бeздну, t тли2, б9е, мS возведи2.

Путeмъ тёснымъ, џ§е, шeствовалъ є3си2, всBмъ же словесы2 твои1ми сeй показaлъ є3си2, и4мже д0брэ ходsщіи, въ рaйскую широтY вводи1ми бывaютъ.

Жи1знь твоS препод0бна бhсть и3 кончи1на блажeнна, и3 честнA, кассіaне џ§е нaшъ, с™hхъ ѓгGлwвъ собесёдниче.

Дремaніе ўнhніz tвeрглъ є3си2, и3 пребдэвaz въ видёніихъ и3 дэsніихъ, ѓгGльски пожи1лъ є3си2 на земли2, бGон0се всебlжeнне.

БGор0диченъ: Ћкw добрY, ћкw краснY возлюби1въ тS, добротворsй ї}съ, всенепор0чнаz, и3зъ тебє2 пл0тію раждaетсz, и3 њбожaетъ мS за милосeрдіе безмёрное.

Пёснь з7.

Їрм0съ: БGопроти1вное велёніе беззак0ннующагw мучи1телz выс0къ плaмень вознесло2 є4сть: хrт0съ же прострE бGочести6вымъ nтрокHмъ р0су дух0вную, сhй бlгословeнъ и3 препрослaвленъ.

ВсегдA воззрёньми свэтлёйшими, бGомyдре, њбожaемь, свэти1льникъ kви1лсz є3си2 незаходи1мь: tню1дуже њблистaлъ є3си2 сл0во спаси1тельное, всёхъ нaсъ рaзумы просвэщaющее восхвалsющихъ тS.

Љзhкъ тв0й д¦омъ њбощрeнъ, ћвэ начертaвшій зак0нъ спаси1теленъ, и3 џбразы и3зложи2, и4миже ўправлsютсz вс‰, всебlжeнне, при1снw монaшествующихъ стадA рaдующесz.

Рaзумы, прпdбне, спаси1тєльныz и3 глаг0лы, невёдэніе сердeчное tгонsющыz, богaтнw и3сточи1лъ є3си2, џ§е бGомyдре. Тёмже тS почитaемъ вёрнw, всес™yю совершaюще пaмzть твою2.

БGор0диченъ: Черт0гъ былA є3си2 бжcтвенныz слaвы, и3 пrт0лъ nгнезрaченъ, на нeмже почи2 сл0во воплощeнное за крaйнюю бlгостhню: того2 ќбw моли2, чcтаz, ўщeдрити и3 поми1ловати ны2.

Пёснь }.

Їрм0съ: Пeщь и3ногдA џгненнаz въ вавmлHнэ дBйства раздэлsше, б9іимъ велёніемъ халдє1и њпалsющаz, вBрныz же њрошaющаz, пою1щыz: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Сіsz ћкоже ѕвэздA, сл0вомъ и3 житіeмъ, кассіaне, просвэщaеши вс‰ земны6z концы2, невёдэніz и3з8имaz мглы2, и3 пёти повелэвaz всегдA: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Зашeлъ є3си2, ќмеръ ћкw с0лнце, пребlжeнне, ћкw зарю1 же њстaвилъ є3си2 незаходи6ма словесA тво‰, просвэщ†ющаz дyшы нaшz, вёрою с™yю твою2, прпdбне, совершaющихъ пaмzть.

Добр0ты мhсленныz неизречeннw наслаждaешисz, њстaвль тлённое тёло, и3 ви1дэти спод0билсz є3си2, ±же ви1дzтъ, слaвне, ѓгGльскаz вHинства пою1ще: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

БGор0диченъ: Kви1ласz є3си2 нб7съ ши1рши, дв7о, є3гHже бо т†z не вмэсти1ша, несказaннw вмэсти1вши и3 р0ждши пaче смhсла, сугyба сyща є3стеств0мъ, є3ди1ну же и3мyща бGолёпнw v3постaсь.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Безначaльна роди1телz сн7ъ, бGъ и3 гDь, вопл0щсz t дв7ы, нaмъ kви1сz, њмрачє1ннаz просвэти1ти, собрaти расточє1ннаz. Тёмъ всепётую бцdу величaемъ.

Крёпость тебЁ даровaсz t бGа и3 си1ла, нач†ла tгони1ти міродeржца: тёмже д0блествовавъ вельми2, ћкw вои1стинну, џ§е бGомyдре, ликHмъ счи1слилсz є3си2 препод0бныхъ, рaдуzсz.

Ћкw шип0къ сладков0ненъ, нaсъ бlгоухaютъ бGодухновє1ннаz словесA, бжcтвеннагw љзhка твоегw2: тh бо бlгоухaніе бhлъ є3си2, нaсъ рaди и3зліsвшагwсz за милосeрдіе, и3 въ пл0ть њблeкшасz, бGон0се всечeстне.

Пaмzть твоS днeсь препод0бнw возсіsвши, њзарsетъ сердцA восхвалsющихъ твоE ѓгGльское житіE, кассіaне, въ нeйже м0лимсz, согрэшeній прощeніе даровaти всBмъ, помоли1сz.

БGор0диченъ: Глaсъ ти2 прин0симъ гавріи1ловъ, взывaюще: рaдуйсz, трапeзо, бжcтвенный хлёбъ носи1вшаz: рaдуйсz, непроходи1маz двeре: рaдуйсz, рaдосте всёхъ спасaемыхъ, прпdбныхъ похвало2, бцdе приснодв7о.

 

 

Коментарисање није више омогућено.