НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Минеји

Минеји

Феvруaріа }i

И$же во с™hхъ, nц7A нaшегw львA, пaпы ри1мскагw.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры, глaсъ }.

Под0бенъ: Что2 вы2 наречeмъ:

Чт0 тz и3менyемъ, бGодохновeнне; главy ли правослaвныz цRкве хrт0вы; џко ли благочeстіz, зрёти kвлeннw сeрдцемъ рaзумъ дух0вный, всBмъ и3сточaющій концє1мъ сл0во жи1зни, бGоначертaнный сви1токъ вёры прaвыz; моли2 спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Чт0 тz нhнэ пронарекY, чyдне; проповёдника ли и4стины, и3 њсновaніе твeрдо; старёйшину верх0внагw соб0ра честнaго, прaвило ўчeній и3звёстно, и3 мёрило и3мyще и3справлeніе, нест0ріево раздэлeніе и3 є3vтЂхіево сліsніе tсэкaюща бGоплетeнными kвлeньми.

Чт0 тz нhнэ нарекY, ди1вне; начaльника ли и3 царS тэлeсныхъ страстeй, душeвное владhчество направлsюща свётлw; бжcтвеннагw ми1лованіz сосyдъ, любвE совершeнныz жили1ще, человэколюбeзна согрэшaющымъ, њбращeніz њжидaюща; моли2 спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Под0бенъ: Что2 вы2 наречeмъ:

КомY ўпод0биласz є3си2, nкаsннаz душE, къ покаsнію никaкоже возни1чущи, и3 nгнS не ўжасaющисz ѕлhхъ њжидaющагw; востaни, и3 є3ди1ну къ заступлeнію ск0рую призови2, и3 возопjй: дв7о м™и, моли2 твоего2 сн7а и3 бGа нaшего, и3збaвити мS t сёти льсти1вагw.

КrтобGор0диченъ: Ѓгница, ѓгнца ћкw ви1дэ на дрeвэ простeрта в0лею кrтнэмъ, вопіsше м™рски, и3 болёзнующи съ плaчемъ: сн7е м0й, что2 стрaнное сіE видёніе; всBмъ жив0тъ даsй ћкw гDь, кaкw ўмерщвлsешисz, долготерпэли1ве, земны6мъ подаS воскресeніе; слaвлю твоE мн0гое, б9е м0й, снизхождeніе.

Тропaрь, глaсъ }:

Правослaвіz настaвниче, благочeстіz ўчи1телю и3 чистоты2, вселeнныz свэти1льниче, ґрхіерeєвъ бGодухновeнное ўдобрeніе, львE премyдре, ўчeньми твои1ми вс‰ просвэти1лъ є3си2, цэвни1це дух0внаz, моли2 хrтA бGа, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

КанHнъ, творeніе fеофaново, глaсъ }, є3гHже краегранeсіе:

Всемyдрому львY пBсни плетY.

Пёснь №.

Їрм0съ: Пои1мъ гDеви, провeдшему лю1ди сво‰ сквозЁ чермн0е м0ре, ћкw є3ди1нъ слaвнw прослaвисz.

Свzщeнства помaзаніемъ, всебlжeнне, ўдобрeнъ, ўкраси1лъ є3си2 сіE добродётельными ви1ды, пребогaте.

Ћкоже зрёлъ гр0здъ, џ§е, и3згнeлъ є3си2 рaзумъ, весeліz крати1ръ, треблажeнне, премyдрости твоеS всBмъ предложи1лъ є3си2.

ПетрA верх0внагw прест0ла наслёдникъ бhлъ є3си2, тогw2 и3мёz нрaвъ, и3 рeвность, бGомyдре, вёры.

БGор0диченъ: Зак0на преступлeніемъ њсуждeна первоздaннаго, сп7са р0ждши, бGомaти чcтаz, свободи1ла є3си2.

Пёснь G.

Їрм0съ: Нбcнагw крyга верхотв0рче, гDи, и3 цRкве зижди1телю, ты2 менE ўтверди2 въ любви2 твоeй, желaній крaю, вёрныхъ ўтверждeніе, є3ди1не чlвэколю1бче.

Ст0лпъ правослaвіz хrт0вы цRкве, всемyдре львE, ўсeрднw носS возстaвилъ є3си2: є3г0же держaщи, є3ретікHвъ безбHжныz разрушaетъ полки2 и3 собHрища.

Нбcныz и3 бжcтвенныz насhтивсz бlгодaти, церкHвныz догмaты, џ§е, предложи1лъ є3си2, со всёми б0рствуz є3ретjческими љзыкобHліи, благочeстіz поб0рниче, львE пребогaте.

Свётомъ пресвэтлёйшимъ њзари1всz, прпdбне, неизглаг0ланнагw и3 бжcтвеннагw вочlвёченіz сл0во ўzсни1лъ є3си2, сугyбо рeкъ существо2 и3 сугyбо дёйство вопл0щшагwсz бGа.

БGор0диченъ: Ўкраси1ласz є3си2 ћкw невёста дёвственными добр0тами, њбрaдованнаz дв7о, м™и неневёстнаz: всsкіz бо твaри ты2 превознеслaсz є3си2 мн0жае, ћкw всёхъ вин0вное сл0во р0ждшаz.

Сэдaленъ, глaсъ G.

Под0бенъ: Бжcтвенныz вёры:

Ўстaвилъ є3си2 дерзновє1ніz, дёлы ўвёрилъ є3си2 правосл†віz, ћкw ўповA, ћкw лeвъ, прaведный. И$стины проповёдаеши ўчє1ніz, и3 њбличaеши прeлести сокровє1ніz, џ§е препод0бне, хrтA бGа моли2, даровaти нaмъ вeлію ми1лость.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Бжcтвеннагw є3стествA не tлyчсz, пл0ть бhвъ во чрeвэ твоeмъ: но бGъ вочlвёчсz и3 пребhсть, и4же по рождествЁ м™рь тS дв7у, ћкw прeжде рождествA сохрани1въ всенепор0чну, є3ди1нъ гDь: того2 прилёжнw моли2, даровaти нaмъ вeлію ми1лость.

КrтобGор0диченъ: Несквeрнаz ѓгница сл0ва, нетлённаz дв7а м™и, на кrтЁ зрsщи повёшена и3зъ неS безъ болёзни прозsбшаго, м™рски под0бнw рыдaющи, вопіsше: ўвы2 мнЁ, чaдо моE, кaкw стрaждеши в0лею, хотS и3збaвити t страстeй безчeстіz человёка;

Пёснь д7.

Їрм0съ: И#зъ горы2 приwсэнeнныz, сл0ве, прbр0къ, є3ди1ныz бцdы, хотsща воплоти1тисz бGови1днw ўсмотри2, и3 со стрaхомъ славосл0вzше си1лу твою2.

Лeвъ ты2 ћкw и4стиннw, пребlжeнне, kви1лсz є3си2, смущaющыz ли1сы tгонS, цaрскимъ рыкaніемъ ўжасaz нечести1выхъ ўмышлє1ніz.

Скрhлъ є3си2 приложeніемъ твои1хъ догмaтwвъ, богомeрзскихъ є3ресeй слэды2, сокровeнную и4стину взыскaвъ, свzщеннотаи1нниче всечeстне.

Ќтро t зaпада возсіsлъ є3си2, треблажeнне, сви1токъ благочести1выхъ догмaтwвъ, ћкw лучы2 цRкве, бGомyдре, и3спущaz и3 њзарsz дyшы нaшz.

БGор0диченъ: Ўмертви2 стремлє1ніz, дв7о, страстeй мои1хъ, ўстaви, бlгaz, молвY прегрэшeній, грэх0вную бyрю твоeю тишин0ю, бGороди1тельнице, потреблsющи.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Вскyю мS tри1нулъ є3си2 t лицA твоегw2, свёте незаходи1мый, и3 покрhла мS є4сть чуждaz тмA nкаsннаго, но њбрати1 мz, и3 къ свёту зaповэдей твои1хъ пути6 мо‰ напрaви, молю1сz.

Сугyбому дёйству проповёдникъ бhлъ є3си2 сп7са хrтA: дёйствовати бо, рeклъ є3си2, въ к0емждо є3стествЁ, ћкоже и3мsше, со nбои1мъ слежaщимъ nбщeніемъ, с™и1телю бGомyдре блажeнне. Двaжды.

Равном0щно сyщо р0ждшему сл0во познaлъ є3си2, ћкоже пл0ть сего2 бhвша, треблажeнне, ўвёрилъ є3си2: прили1чно, рeклъ є3си2, плотск†z свHйства дёzти, несли1тнw непреврaтнw nбо‰.

БGор0диченъ: Е$же прeжде всёхъ вBкъ є3ди1ному вёдомо бGу тaинство, человёка бhти всsческихъ вLку и3 гDа, и3 съ пл0тію смэси1тисz кромЁ преложeніz, и3зъ тебє2, дв7о, kви1сz, прехождeніе пріeмъ.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Моли1тву пролію2 ко гDу, и3 томY возвэщY печ†ли мо‰, ћкw ѕHлъ душA моS и3сп0лнисz, и3 жив0тъ м0й ѓду прибли1жисz, и3 молю1сz, ћкw їHна: t тли2, б9е, возведи1 мz.

ПетрA честнaгw преeмникъ, и3 сегw2 начaльствомъ њбогати1всz, и3 теплY стzжaвъ рeвность, бGодви1жимый сви1токъ написaлъ є3си2, є3ретjческое велёніе tметaz смущeнное, растворeніе несмёсно соединsz.

Сн7а є3ди1наго хrтA и3 гDа, прeжде вBкъ t nц7A рождeнна, и3 нaсъ рaди t дв7ы р0ждшагосz, и3 ћвльшасz нaмъ є3диносyщна проповёдалъ є3си2 преестeственнw, служи1телю неизглаг0ланныхъ, бGопріsтне.

БGор0диченъ: ТS, всечcтаz, спасeніz ходaтаицу вёрніи и3сповёдающе, вопіeмъ: рaдуйсz, чcтаz: рaдуйсz, невёсто дв7о: рaдуйсz, горо2 б9іz присённаz: мjру бо ты2 рaдость присносyщную и3сточи1ла є3си2.

Кондaкъ, глaсъ G.

Под0бенъ: Дв7а днeсь:

На прест0лэ, слaвне, свzщeнства сёдъ, и3 львHвъ ўстA словeсныхъ загради1въ, догмaты бGодухновeнными чcтнhz трbцы, њзари1лъ є3си2 свётъ бGоразyміz твоемY стaду. Сегw2 рaди прослaвилсz є3си2, ћкw бжcтвенный таи1нникъ б9іz бlгодaти.

Јкосъ: Nц7A, и3 сн7а, и3 д¦а с™aго, трис0лнечный свётъ, трис™yю си1лу, бжcтво2 є3ди1но, и3 є3ди1но существо2 сію2 проповёдавъ, ўстA льсти6ваz до концA загради1лъ є3си2 є3ретjчествующихъ, львE бGомyдре. Тёмже чcтую бGороди1тельницу ћкw бцdу и3сповёдавъ, нест0ріево безyміе и3 буесл0віе низложи1лъ є3си2: сегw2 рaди познaлсz є3си2 въ мjрэ и3 въ ри1мэ, ћкw бжcтвенный таи1нникъ б9іz бlгодaти.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Џтроцы є3врeйстіи въ пещи2 попрaша плaмень дерзновeннw, и3 на р0су џгнь преложи1ша, вопію1ще: бlгословeнъ є3си2, гDи б9е, во вёки.

СнA не дaлъ є3си2 вёждома, д0ндеже и3зъ к0рене и3ст0рглъ є3си2 лeсть є3vтЂха њбезyмившагwсz, зовhй: бlгословeнъ є3си2, гDи б9е, во вёки.

Е#ди1ну v3постaсь во двою2 сущєствY, хrтA и3сповёдавъ, дёйствующа сугyбw и3 хотsща, нhнэ поeши: бlгословeнъ є3си2, гDи б9е, во вёки.

БGор0диченъ: Нhнэ къ тебЁ прибэгaю, бGомaти, прегрэшeній плени1цами стsгнутъ, за милосeрдіе ми1лости, и3збaви мS вопію1ща: бlгословeнъ, пречcтаz, пл0дъ твоегw2 чрeва.

Пёснь }.

Їрм0съ: Седмери1цею пeщь халдeйскій мучи1тель бGочести6вымъ неи1стовнw разжжE, си1лою же лyчшею спасє1ны сі‰ ви1дэвъ, творцY и3 и3збaвителю вопіsше: џтроцы, бlгослови1те, свzщeнницы, восп0йте, лю1діе, превозноси1те во вс‰ вёки.

Всесвётелъ ћкw с0лнце t зaпада возсіsлъ є3си2, чyдо бGоглаг0ливе, ћвэ преслaвно, смэшeніе и3 сліsніе є3vтЂхіево и3зсуши1въ ћвэ, и3 нест0ріево раздэлeніе пресэкaz, ўчA є3ди1наго чествовaти хrтA во двою2 сущєствY нераздёльнw, непреврaтнw, несліsннw.

T бGа дви1жимь, бlгочeстіz ўчє1ніz, ћкw на бGоначертaнныхъ скрижaлэхъ воwбрази1лъ є3си2, ћкоже мwmсeй вторhй kви1всz бжcтвєннымъ лю1демъ, и3 соб0ру честнhхъ ўчи1телей, зовhй: џтроцы, бlгослови1те, свzщeнницы, восп0йте, лю1діе, превозноси1те во вс‰ вёки.

Воплощeннаго, прпdбне, прeжде безпл0тнаго познaлъ є3си2, сл0ва џ§а є3динор0днаго и3 собезначaльнаго, въ лёто безлётнаго, њпи1сана ќбw пл0тію, ћкw творцa же њписaніz не вёдуща, ўчи1ши взывaz: свzщeнніи, восп0йте, лю1діе, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

БGор0диченъ: Њбложeніемъ тэлесE њбложи1сz, пречcтаz, t твои1хъ кровeй, свэти6лъ добр0тами, с0лнцемъ и3 лун0ю нб7о просвэти1вый бGъ, њдушевлeнное тS друг0е нб7о показaвъ: є3г0же џтроцы бlгословsтъ, свzщeнницы воспэвaютъ, лю1діе превозн0сzтъ во вс‰ вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Ўстраши1сz всsкъ слyхъ неизречeнна б9іz снизхождeніz, ћкw вhшній в0лею сни1де дaже и3 до пл0ти, t дв7ческагw чрeва бhвъ чlвёкъ. Тёмже пречcтую бцdу, вёрніи, величaемъ.

Сіsеши нhнэ, таи1нниче хrт0въ, благолёпіz вэнцeмъ ўкрaшенъ: и3 ћкw вёренъ с™и1тель, прaвдою вои1стинну њдёzлсz є3си2, и3 въ раи2 слaдости ликyz, чyдне, њ пaствэ твоeй вLку прилёжнw ўмоли2.

И#дёже нhнэ патріaрхwвъ предсэд†ніz же и3 прест0ли и3 чи1ны, львE всебlжeнне, ты2 дост0йнw, џ§е, всели1лсz є3си2, ћкw патріaрхъ и4стиненъ, и3 вёрою и3 бlгодaтію њсіsемь: тёмже вси1 тz при1снw блажи1мъ.

T бyри житeйскіz tступи1въ, ко хrтY пришeлъ є3си2, львE всеизрsднэйше, на мёстэ ѕлaчнэмъ почивaz, и3дёже пот0къ слaдости и3 свётъ невечeрній, и3 несказaнное весeліе, и3 рaдость пребывaющаz.

БGор0диченъ: Зрёлу пожинaю жи1знь, невреди1му дрeвомъ рaзума: тh бо, всенепор0чнаz, жи1зни дрeво хrтA процвэлA є3си2, вх0ды жи1зни всBмъ сказaвши. Тёмъ тS, всечcтаz, бцdу вёрніи величaемъ.

Свэти1ленъ.

Под0бенъ: Нб7о ѕвэздaми:

С™и1телей слaва, и3 вёрныхъ защи1тникъ, ты2 kви1лсz є3си2, бGомyдре џ§е, и3 ст0лпъ добродётелей. Тёмже поминaй всегдA воспэвaющыz тS люб0вію.

БGор0диченъ: ТS предстaтельницу вси2 и3мyще грёшніи, q прес™az дв7о! Ты2 бlгопремэни1тельна нaмъ сотвори2 сн7а твоего2, м™рними твои1ми моли1твами.

 

Коментарисање није више омогућено.