НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Минеји

Минеји

Феvруaріа к7а

Прпdбнагw nц7A нaшегw тімоfeа, и4же въ сmмв0лэхъ:

И# и4же во с™hхъ nц7A нaшегw є3vстafіа, ґрхіепcкопа ґнтіохjйскагw.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры, глaсъ }.

Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE!

Џ§е бGомyдре тімоfeе, воздержaніемъ мн0гимъ, и3 чaстыми моли1твами, страстeй взыгр†ніz до концA потреби1лъ є3си2, и3 безстрaстіz бlгодaть пріeмъ, пріsтелище kви1лсz є3си2 бжcтвеннагw д¦а. Тёмже дyхи tгонsеши всегдA лук†выz, живhй и3 по смeрти, бGоблажeнне.

Џ§е бGомyдре тімоfeе, ґвраaму под0бникъ нел0женъ бhлъ є3си2, и3сцэлsz всю1ду къ тебЁ прибэгaющыz. јwвлеву стzжaлъ є3си2 въ болёзнехъ крёпость, дв7дову кр0тость и3мёz, житіE равноaгGльно на земли2 пожи1лъ є3си2, желaніе получи1лъ є3си2 конeчное, њ нaсъ молsсz.

Џ§е бGомyдре тімоfeе, цэломyдріz џбразъ, воздержaніz подписaтель, благочeстіz зрaкъ, и3 и3ст0чникъ ўмилeніz, правослaвіz ўтверждeніе непоколеби1мо, и3сцэлeній струS приснотeчна, с0лнце незаходи1мо, чaдо бжcтвенныz бlгодaти, и3 монaшествующихъ kви1лсz є3си2 ўдобрeніе, пречeстне.

И$ны стіхи6ры с™и1телю, глaсъ т0йже.

Под0бенъ: Что2 вы2 наречeмъ:

И#мёz житіE нбcно, t бGа свzщeнствовати положeнъ бhлъ є3си2 вои1стинну: и3 приноси1лъ є3си2 є3мY сл{жбы ўм0мъ чи1стымъ. Бэды6 претерпёлъ є3си2, бlжeнне, и3 болBзни, проповёданіz рaди бжcтвеннагw, и3 твeрдыz и4стины, ю4же твои1ми словесы2 ўтверди1лъ є3си2, без{мныz њбличaz ћвственнw.

Сл0вомъ свzщeнныхъ твои1хъ течeній запали1лъ є3си2 ћвэ хврaстіе ѓріа ѕлочести1вагw хулє1ніz, nц7Y невмэщaюща сн7у є3стеств0мъ и3меновaтисz равночeстну, всесвzщeнне є3vстafіе. И# сердцA просвэти1лъ є3си2, и3 и4стиною ўдержaлъ є3си2, вёрою творsщихъ пaмzть твою2.

Помавaz жезл0мъ словeсъ твои1хъ, всесвzщeнный пaстырю, стaдо б9іе словeсное соблю1лъ є3си2 тёмъ, t вHлкъ всsкихъ невреди1мо. Тёмже тS д0брый пaстырь введE во њгрaду нбcную, и3дёже nтeчестіи и3збрaнніи прaведныхъ дyси, є3vстafіе бGон0се преблажeнне.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ и3 под0бенъ т0йже:

КомY ўпод0биласz є3си2, nкаsннаz душE, къ покаsнію никaкоже возни1чущи, и3 nгнS не ўжасaющисz ѕлhхъ њжидaющагw; востaни, и3 є3ди1ну къ заступлeнію ск0рую призови2, и3 возопjй: дв7о м™и, моли2 твоего2 сн7а и3 бGа нaшего, и3збaвити мS t сёти льсти1вагw.

Кrтобогор0диченъ.

Под0бенъ: Что2 вы2 наречeмъ:

Ѓгница, ѓгнца ћкw ви1дэ на дрeвэ простeрта в0лею кrтнэмъ, вопіsше м™рски, и3 болёзнующи съ плaчемъ: сн7е м0й, что2 стрaнное сіE видёніе; всBмъ жив0тъ даsй ћкw гDь, кaкw ўмерщвлsешисz, долготерпэли1ве, земны6мъ подаS воскресeніе; слaвлю твоE мн0гое, б9е м0й, снизхождeніе.

Тропaрь, глaсъ д7:

Б9е nц7ъ нaшихъ, творsй при1снw съ нaми по твоeй кр0тости, не tстaви ми1лость твою2 t нaсъ: но моли1твами и4хъ въ ми1рэ ўпрaви жив0тъ нaшъ.

КанHнъ прпdбнагw. Глaсъ }.

Пёснь №.

Їрм0съ: Пои1мъ гDеви, вси2 лю1діе, въ м0ри чермнёмъ фараHна погрузи1вшему, побёдную пёснь пою1ще, ћкw прослaвисz.

ТS мhсленную ѕвэздY, на высотЁ, џ§е, воздержaніz просіsвшую свётлw, и3 вёрныхъ сердцA њзарsющу, бlжeнне тімоfeе, восхвалsемъ при1снw.

И#мёz къ бGу протzжeнно ўмA твоегw2 џко, ўнhніz с0нъ t души2 tтрsслъ є3си2, џ§е, и3 хрaмъ бhлъ є3си2 бжcтвеннагw д¦а, и3 мёсто свzщeніz, тімоfeе.

Лукaвагw кHзни, смирeніемъ њграждeнъ, џ§е, прешeлъ є3си2 неврeднw, и3 къ бGу возвhсилсz є3си2: и3 тогw2 слaвы вhну наслаждaешисz, блажeнне тімоfeе.

БGор0диченъ: Несказaннw бGа творцA всsческихъ, во чрeвэ зачeншую безсёменнw, и3 пл0тію ћкw и4стиннw р0ждшую бцdу, nтрокови1цу, и3 дёвствующую, пёсньми почитaемъ.

И$нъ канHнъ с™и1телz. Глaсъ з7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Поспёшествовавшему бGу во є3гЂптэ мwmсeови, и3звести2 ї}лz, томY є3ди1ному пои1мъ, ћкw прослaвисz.

И$же nтцє1въ вeрхъ, ћкw сл0ва благодaтію њдёzнна, вели1каго є3vстafіа пёсньми восхвалsемъ.

Поб0рникъ вёры ћвльсz, хrт0ву цRковь неплэнeну борeніемъ є4реси сохрани1лъ є3си2, препод0бне.

ЎстA словесE бhвъ, tрhгнулъ є3си2 ўчeніz пучи1ну, препод0бне, въ нeйже потопи1лъ є3си2 ѓріево ѕлочeстіе.

БGор0диченъ: И$же сл0вомъ пл0тію, пaче сл0ва р0ждши начaльника жи1зни, непрестaннw моли2 спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Пёснь G.

Їрм0съ: Ўтвержeніе моE, сп7се, є3си2, прибёжище моE и3 си1ла, поколебaвшеесz сeрдце моE ўтверди2 въ стрaсэ твоeмъ, ћкw нёсть свsтъ, ћкоже ты2 бGъ нaшъ.

Ўщедрsz всёхъ ми1лованіемъ, и4ный ґвраaмъ бhлъ є3си2, пріeмлz tвсю1ду приходsщыz, q тімоfeе, и3 тёми ўгождaz всёхъ бGу.

Ўмертви1лъ є3си2, џ§е, ±же на земли2 тво‰ ќды, ћкw глаг0летъ ґпcлъ: жи1зни нбcнэй причaстникъ показaлсz є3си2, въ нeйже чтyщыz тS при1снw поминaй.

Вост0ка твои1хъ дёлъ, џ§е, с0лнце бhлъ є3си2 незаходи1мо, лучaми пHдвигъ концы2 њзарsz при1снw, и3 дeмwнwвъ разорsz њмрачeніе.

БGор0диченъ: С™az дв7о, цRS цaрствующихъ роди1тельнице, плени6цы прегрэшeній мои1хъ раст0ргни, и3 настaви къ покаsніz стезsмъ моли1твами твои1ми.

И$нъ.

Їрм0съ: Ўтверди1сz сeрдце моE во гDэ, вознесeсz р0гъ м0й въ бз7э моeмъ, разшири1шасz на враги2 мо‰ ўстA мо‰, возвесели1хсz њ спасeніи твоeмъ.

Ты2 nрyжіе и3звлeкъ и4стинное, kви1лсz є3си2 благочeстіz первоначaльникъ, сопроти6вныz вёрэ проб0дъ, є3vстafіе.

Ты2 любоболёзненнw воздёлавъ цRковь серп0мъ ўчeній твои1хъ, бlжeнне, и3зъ к0рене вс‰ посёклъ є3си2 тёмъ плeвелы.

Старёйшинствуz со слaвою и4стинному, сyщаго вои1стинну начaльника лжи2 ѓріа, бGоблажeнне, порази1лъ є3си2 кaменіемъ словeсъ твои1хъ.

БGор0диченъ: Роди1лсz є3си2 несказaннw, kви1лсz є3си2 ћкоже благоволи1лъ є3си2, сп7се нaшъ: и3 мjръ њбнови1лъ є3си2, гDи.

Сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрости:

Научи1всz сл0ву, нaсъ рaди t дв7ы р0ждшемусz безъ и3стлёніz, сегw2 б9ество2 безбHжнымъ проповёдалъ є3си2: и3 мнHги привeлъ є3си2 бGови вёрою, свzщeнныхъ чудeсъ мн0гими kвлeньми. Тёмже, бGон0се, с™yю твою2 пaмzть творsще, бlгодaтію твоeю дyшы просвэщaемъ, и3 соглaснw вопіeмъ ти2: бGон0се тімоfeе, моли2 хrтA бGа, грэхHвъ њставлeніе подaти чтyщымъ люб0вію с™yю пaмzть твою2.

Слaва, сэдaленъ, глaсъ G.

Под0бенъ: КрасотЁ дёвства:

Е#диносyщнаго nц7Y и3 д¦у сл0ва проповёдалъ є3си2, џ§е є3vстafіе, и3 безyмнаго твeрдw жи1лами ўчeній твои1хъ ѓріа ўдави1лъ є3си2, хyлzщаго на прaвое ўчeніе. Тёмже спричтeсz ликHмъ рaдуzсz, бжcтвенныхъ проповBдникъ nтє1цъ, съ ни1миже нaсъ поминaй.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Ћкw невоздёланнаz, дв7о, лозA, краснёйшій гр0здъ прозzблA є3си2, и3сточaющъ нaмъ віно2 спасeніz, всёхъ веселsщее дyшы же и3 тэлесA. Тёмже ћкw винy тz д0брыхъ блажaще при1снw, со ѓгGломъ вопіeмъ ти2: рaдуйсz, бlгодaтнаz.

КrтобGор0диченъ: Неискусобрaчнаz чcтаz и3 м™и твоS, хrтE, ви1дzщи тS мeртва ви1сzща на кrтЁ, м™рски плaчущи гlг0лаше: что2 тебЁ воздадE є3врeйскій беззак0нный соб0ръ и3 неблагодaрный, и4же мн0гихъ и3 вели1кихъ твои1хъ, сн7е м0й, дарHвъ наслади1выйсz; пою2 твоE бжcтвенное снизхождeніе.

Пёснь д7.

Їрм0съ: И#зъ горы2 приwсэнeнныz, сл0ве, прbр0къ, є3ди1ныz бцdы, хотsща воплоти1тисz бGови1днw ўсмотри2, и3 со стрaхомъ славосл0вzше си1лу твою2.

Ты2 моли1твами ўтверждazсz при1снw, мhсленныхъ врагHвъ лyки и3 стрёлы, ћкоже младeнєцъ стрэлsніz вмэни1лъ є3си2, џ§е преслaвне тімоfeе.

Е$же къ нaмъ хrт0ва смотрeніz, люб0вію покланszсz, бGомyдре, џбразу, и3скушeніе мyкъ претерпёлъ є3си2, t сегw2 tметaющихсz, q тімоfeе!

Ћкоже нёкій ст0лпъ непоколеби1мь бhлъ є3си2 при1снw къ бGу въ славосл0віи, никaкоже почивaz въ си1хъ пребhлъ є3си2 красотaхъ причaстникъ, q тімоfeе!

БGор0диченъ: Н0во на земли2 родилA є3си2 nтрочA, є4же t nц7A прeжде всёхъ вBкъ рождeннаго, нетлённw м™и чcтаz, хrтіaнъ и3справлeніе.

И$нъ.

Їрм0съ: Нб7сA покрhла є4сть добродётель твоS, гDи, и3 твоегw2 хвалeніz вс‰ и3сп0лнилъ є3си2: слaва си1лэ твоeй, чlвэколю1бче.

Вёры собирaz побэди1тєльнаz, стрэлaми словeсными нечести1ваго бGомyдреннw низложи1лъ є3си2, џ§е, ѓріа.

Словeсъ твои1хъ свётлость ћкоже м0лніz и3зшeдши, ѓріево ѕлослaвіе попалsетъ, є3vстafіе премyдре.

Њграждeніе положи1въ словесы2 твои1ми, ћкоже віногрaду гDню, цRкви, прпdбне.

БGор0диченъ: РодилA є3си2 пл0тію, дв7о чcтаz, и4же прeжде тебє2 безначaльнаго сл0ва, и3 по тебЁ пaче сл0ва, и3зъ тебє2 вочlвёчшасz.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Мрaкъ души2 моеS разжени2, свэтодaвче хrтE б9е, началор0дную тмY и3згнaвъ бeздны, и3 дaруй ми2 свётъ повелёній твои1хъ, сл0ве, да ќтренюz слaвлю тS.

Ўм0мъ њчищeннымъ предстоS трbцэ, бlжeнне, и3 toнyдными зарsми њсіsемь, џ§е, сyщыz ны2 во тмЁ бёдствующыz душeвными страстьми2 просвэщaеши всегдA.

Пл0ть воздержaніемъ, дyшу безстрaстіемъ ўкраси1въ, мyдре, цRS всsческихъ ўг0дникъ kви1лсz є3си2, и3 t негw2 ћвэ чудeсъ дaры пріsлъ є3си2, тімоfeе.

Не ўм0мъ льсти1внымъ, но простhмъ сeрдцемъ проси1вши приступи1вшаz непл0ды, вёрною моли1твою благочaдна kвлsетсz t непл0дства, пою1щи хrтA бGа нaшего.

БGор0диченъ: Всели1всz во чрeво твоE живhй въ вhшнихъ, тS содёла нб7съ ши1ршую, марjе бцdе: є3г0же њ всёхъ нaсъ, ћкw бlгaz, не престaй молsщи, бGоневёсто.

И$нъ.

Їрм0съ: Ќтренюетъ дyхъ м0й къ тебЁ, б9е, занE свётъ є3си2, и3 тво‰ повелBніz бhша и3сцэлє1ніz рабHмъ твои6мъ, чlвэколю1бче.

Мрaкъ разори1лъ є3си2 є3ресeй, и3 возсіsлъ є3си2 концє1мъ всBмъ зари6 ўчeній твои1хъ, є3vстafіе блажeнне. Двaжды.

Њр{жіи њграждaеми, є3vстafіе, ўчeній твои1хъ, настоsщыz бжcтвеннэй вёрэ є4рєси побэждaемъ.

БGор0диченъ: Дв7о, не престaй молsщи бGа, и3зъ тебє2 р0ждшагосz пл0тію, и3збaвитисz рабHмъ твои6мъ t всsкагw њбстоsніz.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Њчи1сти мS, сп7се, мнHга бо беззакHніz мо‰, и3 и3зъ глубины2 ѕHлъ возведи2, молю1сz: къ тебё бо возопи1хъ, и3 ўслhши мS, б9е спасeніz моегw2.

Д0брэ твоE соблюдaz дёвства дост0инство во всeй твоeй жи1зни, женЁ никогдaже въ лицE зрёлъ є3си2, є4же t сегw2 врeдъ до концA tрази1въ.

Въ пристaнище мhсленное ўстреми1лсz є3си2, волнaми сластeй не њмочи1всz, всебlжeнне тімоfeе: но д¦а живон0сными вётры д0брэ преплhлъ є3си2, всеслaвне.

Ўдали1лсz є3си2 pал0мски, въ горaхъ живhй, въ пустhнzхъ при1снw, мyдре, водворszсz, д0ндеже вшeлъ є3си2 въ б9ій грaдъ нбcный, тімоfeе блажeнне.

БGор0диченъ: На плещ{ херув‡мску неwпи1саннw сэдsй, њпи1саннw въ твоE чрeво всели1сz пл0тію, ґ не б9еств0мъ, и3 и3зъ тебє2 пр0йде, спасaz мS, всенепор0чнаz.

И$нъ.

Їрм0съ: ЇHна и3зъ чрeва ѓдова вопіsше: возведи2 t тли2 жив0тъ м0й. Мh же тебЁ вопіeмъ: всеси1льне сп7се, поми1луй нaсъ.

Словeсъ твои1хъ бGодохновeнныхъ вётромъ ўтиши1лъ є3си2 бyрю є3ретjчествующихъ, въ пристaнище благочeстіz цRковь направлsz, пребlжeнне. Двaжды.

Въ добродётели непор0ченъ сhй, препод0бне, слaвенъ kви1лсz є3си2 сл0вомъ и3 житіeмъ, цRкве хrт0вы ўдобрeніе.

БGор0диченъ: Е#г0же родилA є3си2, бцdе, несказaннw бGа нaшего, молsщи не престaй, и3збaвитисz t бёдъ, пою1щымъ тS, чcтаz приснодв7о.

Кондaкъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Kви1лсz є3си2 днeсь:

Ћкw ѕвэздA многосвётлаz t вост0ка возсіsвъ, њзари1лъ є3си2 въ сердцaхъ вёрныхъ добродётєли чудeсъ твои1хъ, чудон0сче всебlжeнне тімоfeе.

Пёснь з7.

Їрм0съ: ЃгGломъ џтроки и3зъ nгнS спасhй, и3 гремsщую пeщь преложи1вый на р0су, бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Ўгаси1въ страстeй плaмень слeзъ рос0ю, бlгодaть чудeсъ и3сточи1лъ є3си2: и4миже њчищaеши сквє1рны страстeй, тімоfeе.

Блажeнство бжcтвенное нел0жно получи1лъ є3си2, кр0ткихъ, препод0бне, наслёдовалъ є3си2 зeмлю, и3 рaдости и3збрaнныхъ насыщazсz.

Разрэшeніе грэхHвъ творsщымъ люб0вію свzщeнную пaмzть твоегw2 преставлeніz, ћкw дерзновeніе њбрётъ, блажeнне, и3спроси2.

БGор0диченъ: И#збaвленніи вси2 t пeрвыz клsтвы, прес™hмъ рождеств0мъ твои1мъ, бlгословeннаz є3ди1на, тS благослови1мъ, бцdе несквeрнаz.

И$нъ.

Їрм0съ: Въ пещи2 сyще халдeйстэй, ґвраaмстіи џтроцы ликовaху со ѓгGломъ, глаг0люще: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Е#ретjчествующихъ брaнь nрyжіемъ д¦а, мyдре, побэди1въ, п0чєсти нетлBнныz пріsлъ є3си2 t хrтA вэнчaемь.

Мeчь nбоюдуo1стръ ўстA тво‰, на нечести1выхъ, џ§е, показaшасz, подъ рук0ю сл0ва покрывaема, ћкw си1хъ брaнь посёкъ.

Ўчeніz лопaтою развёzлъ є3си2 ѓріеву лeсть ћкw плeвы, во њдушевлeнную, џ§е, жи1тницу собирaz пшени1цу вёры.

БGор0диченъ: Бцdу вси2 почти1мъ, ћкw сп7са родилA є4сть, вёрою взывaюще: рaдуйсz, рабо2 и3 м™и хrтA бGа нaшегw.

Пёснь }.

Їрм0съ: Покрывazй водaми превhспрєннzz сво‰, полагazй м0рю предёлъ пес0къ, и3 содержaй вс‰, тS поeтъ с0лнце, тS слaвитъ лунA, тебЁ прин0ситъ пёснь всS твaрь, ћкw содётелю всёхъ во вёки.

Страстоубjйца бhлъ є3си2 воздержaніемъ мн0гимъ и3 ѕёльными болёзньми бдёніz, восхождeньми при1снw добродётелей, препод0бне, поучazсz въ сeрдцы, и3 t слaвы преходS въ слaву некончaемыz жи1зни и3 нетлёніz.

Ћкw жeртву, прпdбне, моли6твы тво‰ бGу пречcтому ты2 принeслъ є3си2 чи6сты t души2: бжcтвенно дёйство t негw2 пріsлъ є3си2 чудeсъ, дeмwны tгонsти, и3 человёчєскіz цэли1ти нeмwщи.

Ненавистоѕл0бенъ и3 неѕл0бивъ, ми1лостивъ и3 кр0токъ и3 прaвдою ўкрaшенъ, џ§е, бhлъ є3си2, прпdбенъ, непор0ченъ, њшazсz всsкіz непрaвды, ст0лпъ монaшествующихъ: тёмже тS почитaемъ вёрніи во вёки.

БGор0диченъ: Е#ди1ну тS и3збрA добр0ту їaкwвлю џ§ее сл0во, и3 во ўтр0бэ твоeй всели1сz, ћкоже благоволи2, пaче всёхъ краснёйшій человBкъ, всечcтаz, пр0йде, њмрачeнное нaше њчищaz є3стество2.

И$нъ.

Їрм0съ: Е#ди1наго безначaльнаго цRS слaвы, є3г0же славосл0вzтъ нбcныz си6лы, и3 трепeщутъ чи1ны ѓгGльстіи, п0йте, свzщeнницы, лю1діе, превозноси1те є3го2 во вёки.

Жезл0мъ премyдрости твоеS писaній раздэли1въ б9eственную пучи1ну, хrт0въ с™и1телю, и3 преложи1лъ є3си2 къ земли2 правослaвіz н0ваго ї}лz: ґріани1ты же ћкw є3гЂптzны ўдави1лъ є3си2.

Нбcнагw ты2 сшeдъ видёніz, на ст0лпъ халaнскій, ѓріевъ, размэси1лъ є3си2 љзhки є3ретjчествующихъ, є3vстafіе мyдре, є3диноглaсную вёру проповёдуz во вёки.

И#сповёданьми твои1ми, и5же по и4стинэ, на зaпадэ жи1знь скончaлъ є3си2: возсіsлъ є3си2 пaки на вост0цэ стaду твоемY, мyдре, зарю2 бlгочeстіz и3спущaz во вёки.

БGор0диченъ: Создaвшаго ґдaма по џбразу, и3 t смэшeніz є3гw2 прошeдша, и3 спaсша человёческій р0дъ, п0йте, свzщeнніи, лю1діе, превозноси1те є3го2 во вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Бlгословeнъ гDь бGъ ї}левъ, воздви1гнувый р0гъ спасeніz нaмъ въ домY дв7довэ џтрока своегw2: въ ни1хже посэти2 нaсъ вост0къ съ высоты2, и3 напрaвилъ ны2 є4сть на пyть ми1ра.

Свzщeніz хрaмъ, ўмилeніz и3ст0чникъ, сострадaніz струS kви1лсz є3си2, мyдре, любвe же безмёрнаz пучи1на, гDень ўг0дникъ нел0женъ, и3 нбcный граждани1нъ, и3 ѓгGлwвъ є3динокр0вникъ, и3 чудeсъ точeніе.

Хвали1тисz ми1лости, џ§е, судA свёдый, не презрёлъ є3си2 стрaнна: но всBмъ блaгъ, милосeрдіz tвeрзлъ є3си2, препод0бне, nтeцъ бhвъ си1рыхъ, и3 вдови1цъ застyпникъ, и3 наги1хъ њдэsніе, и3 пи1ща ѓлчущихъ.

T земли2 tлучи1лсz є3си2 къ нб7си2, и3дёже и3мёлъ є3си2 є3щE ходS во пл0ти, д0брэ житіE, препод0бне, нaмъ њчищeніе согрэшeній молS даровaти, вёрнw чтyщымъ твою2 свzтyю пaмzть.

Струю2 нaмъ всегдA честнaz твоS рaка и3сцэлeніz и3сточaетъ, џ§е, страстeй и3злі‰ніz всsческихъ и3зсушaющи, и3 всsку напоsющи дyшу, къ благопл0дію бжcтвенному, свzщeнне тімоfeе, хrт0въ ўг0дниче.

БGор0диченъ: Глаг0лwмъ твои6мъ послёдующе, р0ди родHвъ, блажeннаz, тS бlжи1мъ при1снw, бGа бо и4стиннw бlжeннаго родилA є3си2, прес™az чcтаz, вс‰ блажє1нны томY раб0тающыz нел0жнw творsща.

И$нъ.

Їрм0съ: Пaче є3стествA м™рь, и3 по є3стествY дв7у, є3ди1ну въ женaхъ бlгословeнную, пёсньми, вёрніи, бцdу величaемъ.

И$же въ писaніихъ гр0здъ ўчи1тельнw и3згнeтъ, напои1лъ є3си2 вёрныхъ вінA, џ§е, и4стины хrт0вы, сердцA веселsща.

Nрyжіе nбоюдуoстро2 носS бGосл0вный тв0й љзhкъ, посёклъ є3си2 лукaвый ѓріа гнёвъ, непови1нную и3 душeвную кр0вь, бlжeнне, и3зливaющъ.

Нар0читый свzтhй дeнь всесвzтhz твоеS пaмzти творsще дух0внw, тS м0лимъ: моли2 прилёжнw, с™и1телю спасти1сz нaмъ.

БGор0диченъ: Ю$же во чрeвэ зачeншую неwпи1санное сл0во, и3 двeрь бжcтвенныz жи1зни нaмъ ћвльшую, пречcтую вои1стинну бцdу величaемъ.

 

Коментарисање није више омогућено.