НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Минеји

Минеји

Феvруaріа к7и

Прпdбнагw nц7A нaшегw и3 и3сповёдника васjліа, сп0стника с™aгw прок0піа.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры, глaсъ д7.

Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе:

Блажeнства сyщагw пaче ўмA желaz, вмэни1лъ є3си2, чyдне, пи1щу, воздержaніе, нищетY, богaтство, нестzжaніе, и3мёніе nби1льно, и3 благослaвіе, смирeніе. Тёмже и3 желaніе є4же по рaзуму получи1лъ є3си2, въ ски1ніихъ водворszсz с™hхъ, васjліе.

Течeніе воздержaніz непрел0жно соверши1лъ є3си2, и3 вёру соблю1лъ є3си2. Тёмже и3 вэнцeмъ ўкраси1лсz є3си2, џ§е, прaвды, є3г0же тебЁ ўгот0ва хrт0съ, по достоsнію подавazй возмє1здіz, и3 п0чєсти дaруz, и3 болёзней возд†ніz. Е#г0же моли2, бGодухновeнне, спасти2 дyшы нaшz.

Всsкое сладострaстіе, порабощaz тёло твоE, tвeрглъ є3си2, бGомyдре, њгорчевaz чyвство воздержaніz болёзньми, и3 жестокопребывaньми, терпёніемъ же напaстей, и3 пождaніемъ њбстоsній, и4миже безконeчное пріeмлеши наслаждeніе, и3 слaдость непреeмную, и3 рaдость неизглаг0ланную.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ и3 под0бенъ т0йже:

Дeмwнскими преклонeна прил0ги, и3 въ р0въ поги1бели ввeржена, ўщeдри, вLчце, и3 ўтверди1 мz на кaмени добродётелей: и3 навёты вр†жіz разори1вши, спод0би мS твори1ти повелBніz твоегw2 сн7а и3 бGа нaшегw, ћкw да ўлучY њставлeніе въ дeнь судA.

КrтобGор0диченъ, под0бенъ т0йже:

Распинaема хrтA чlвэколю1бца ви1дzщи пречcтаz, и3 рє1бра и3скоповaєма копіeмъ, плaчущи вопіsше: что2 сіE, сн7е м0й; чт0 ти безблагодaтніи лю1діе воздaша, за ±же сотвори1лъ є3си2 дHбраz и5мъ; и3 тщи1шисz безчaдствовати мS, вселюбeзнэйшій: ўдивлsюсz, бlгоутр0бне, твоемY в0льному распsтію.

Тропaрь, глaсъ №:

Пустhнный жи1тель и3 въ тэлеси2 ѓгGлъ, чудотв0рецъ kви1лсz є3си2, бGон0се џ§е нaшъ васjліе, пост0мъ, бдёніемъ, моли1твою нбcнаz даров†ніz пріи1мъ, и3сцэлsеши нед{жныz, и3 дyшы вёрою притекaющихъ ти2. Слaва дaвшему ти2 крёпость, слaва вэнчaвшему тS, слaва дёйствующему тоб0ю всBмъ и3сцэлє1ніz.

КанHнъ, творeніе fеофaново, глaсъ д7, є3гHже краегранeсіе:

Вёры њсновaніе тS знaю, џ§е.

Пёснь №.

Їрм0съ: М0рz чермнyю пучи1ну невлaжными стопaми дрeвній пэшешeствовавъ ї}ль, кrтоoбрaзными мwmсeовыма рукaма ґмали1кову си1лу въ пустhни побэди1лъ є4сть.

Восхождeніе на кaмени положи1въ, џ§е, вёры, напaстей не ўбоsлсz є3си2 стремлeніz: но непоколеби1мь прeбылъ є3си2, ћкw добродётели поб0рникъ, и3 ћкw цrтвіz тезоимени1тъ.

Бlгодaть прес™aгw д¦а тS ўкрэпи1вши, болёзнєнныz р†ны претерпёти ўтверди2, и3 побэдон0сца показA на мучи1телz суемyдреннаго.

Сострадaльца и3 св0ина мyдра, џ§е, получи1лъ є3си2, добродётельми преспэвaюща при1снw: съ ни1мже рaдуzсz, пребогaте, п0двигъ страдaніz прошeлъ є3си2 мучeніемъ.

БGор0диченъ: Предстaтельницу и3 спасeніz ходaтаицу, и3 стёну неwбори1му, тS предлагaю моеS жи1зни, бцdе всепётаz, бGа р0ждшую, бlгодётелz всеS твaри.

Пёснь G.

Їрм0съ: Весели1тсz њ тебЁ цRковь твоS, хrтE, зовyщи: ты2 моS крёпость, гDи, и3 прибёжище, и3 ўтверждeніе.

Напрaвилъ є3си2 ўсeрднw твоE сeрдце къ бGу, прпdбне, п0стною благодaтію, и3 и3сповёданіемъ просіsлъ є3си2.

В0инство воспріи1мъ, и3 всеoрyжіе кrтA, побэди1лъ є3си2 мhсленнаго ѕмjz, и3 чyвственнаго, џ§е, львA.

Соблю1дше благочести1вэ є4же по џбразу души2, препод0бніи, хrт0въ пречcтый чтyще џбразъ пострадaсте.

БGор0диченъ: Бlгослови1сz тоб0ю пeрваz клsтва, и3 тлёніемъ держи1мое є3стество2 нaше, чcтаz, нетлёніе пріsтъ.

Сэдaленъ, глaсъ G.

Под0бенъ: КрасотЁ дёвства:

Богaтство тлённое и3 слaву текyщую њстaвивъ, нбcное богaтство воспріsлъ є3си2, и3 слaву, џ§е, вои1стинну блажeнне, вёчную. Тёмже бlжи1мъ с™0е твоE ўспeніе, и3 торжествyюще въ нeмъ вопіeмъ ти2: поминaй нaсъ, къ бGу и3мёz дерзновeніе, васjліе.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Недомhсленно и3 непостижи1мо є4сть, вLчце бGорaдованнаz, є4же содёланное њ тебЁ стрaшное б9іе тaинство: и4бо неwбымeннаго зачeнши родилA є3си2, пл0тію њбложeнна t пречcтыхъ кровeй твои1хъ: є3г0же всегдA, чcтаz, ћкw сн7а твоего2 моли2, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

КrтобGор0диченъ: Неискусобрaчнаz чcтаz и3 м™и твоS, хrтE, ви1дzщи тS мeртва, ви1сzща на кrтЁ, м™рски плaчущи, глаг0лаше: что2 тебЁ воздадE є3врeйскій беззак0нный соб0ръ и3 неблагодaрный, и4же мн0гихъ и3 вели1кихъ твои1хъ, сн7е м0й, дарHвъ наслади1выйсz; пою2 твоE бжcтвенное снизхождeніе.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Вознесeна тS ви1дэвши цRковь на кrтЁ, сlнце прaведное, стA въ чи1нэ своeмъ, дост0йнw взывaющи: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Ћкw красно2 твоE, всеблажeнне, терпёніе, въ стaрости ю4ностную показyz, препод0бне, твeрдость, въ нeйже взывaлъ є3си2: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Соединeнъ люб0вію твоемY вLцэ, и3 тогw2 п0мощію њдёzвсz, болёзни не чyвствовалъ є3си2 плотскjz, взывaz же пёлъ є3си2: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Цrтва ћкw тезоимени1тъ нбcнагw, и4же къ немY ведyщимъ путeмъ шeствовалъ є3си2, спyтника њбрётъ прок0піа, зовyща: слaва си1лэ твоeй, гDи.

БGор0диченъ: Неискусобрaчнw родилA є3си2, q дв7о! И# по ржcтвЁ kви1ласz є3си2 дёвствующи пaки: тёмже нем0чными глaсы, рaдуйсz, тебЁ, вLчце, вёрою несумнённою зовeмъ.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Ты2, гDи м0й, свётъ въ мjръ пришeлъ є3си2, свётъ с™hй, њбращazй и3зъ мрaчна невёдэніz вёрою воспэвaющыz тS.

Ты2, прпdбне, свётлw подвизaлсz є3си2, васjліе, льв0ву ўкори1въ неукроти1мую дeрзость, и3 нрaвъ неразyмный.

Равном0щна њбрётъ прок0піа въ трудёхъ, совершaеши страдaніе, преспBzніи многоoбрaзными, б9eственнэ вэнчaемь.

Нhнэ ви1диши мhсленнw хrтA, є3гHже возжелaлъ є3си2, и3 є3гHже и3здалeча kвлє1ніz дёйственнw ви1дэлъ є3си2, пребlжeнне свzщeннэйше.

БGор0диченъ: ТS nрyжіе непобэди1мое на враги2 предлагaемъ, тS ўтверждeніе и3 надeжду нaшегw спасeніz, бGоневёсто, стzжaхомъ.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Пожрy ти со глaсомъ хвалeніz, гDи, цRковь вопіeтъ ти2, t бэс0вскіz кр0ве њчи1щшисz, рaди ми1лости t рeбръ твои1хъ и3стeкшею кр0вію.

Рачeніемъ цrтвіе вhшнее воспріeмь, земнaгw царS несмhсленный нрaвъ и3 повелBніz, и3 зaпwвэди, бGон0се, д0блественнэ пренебрeглъ є3си2. Двaжды.

Нaгъ ќбw сyщихъ на земли2, мyдростнэ подвизaлсz є3си2, њдёzнъ же бжcтвенною си1лою, kви1лсz є3си2 вэнцен0сецъ, ћкw побэди1въ безб0жныхъ мучи1телей противлeніе.

БGор0диченъ: СE нhнэ прbр0кwвъ и3сполнsютсz проповBданіz, тебЁ дв7э р0ждшей прbр0ки дрeвле проповёданнаго, и3 и3сполнsющаго проречє1ннаz д¦а бlгодaтію.

Кондaкъ, глaсъ в7.

Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Съ высоты2 пріи1мь бжcтвенное tкровeніе, и3зшeлъ є3си2, мyдре, t среды2 м0лвъ: и3 монaшествовавъ препод0бнw, чудeсъ пріsлъ є3си2 дёйство, и3 недyги и3сцэлsти бlгодaтію, васjліе всебlжeнне, свzщeннэйшій.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Въ пещи2 ґвраaмстіи џтроцы персjдстэй, люб0вію бlгочeстіz пaче, нeжели плaменемъ њпалsеми, взывaху: бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS, гDи.

Ўкрэплeнъ бжcтвенною си1лою, џ§е, њбличи1лъ є3си2 вс‰, чcтнaгw џбраза хrт0ва tметaющыzсz ћкw пребез{мны, бlгословeнъ є3си2, вопіS, въ хрaмэ слaвы твоеS, гDи. Двaжды.

Воздёлана и3 њчищeна воздержaніемъ, џ§е, и3 пощeніемъ возсіsвша терпэли1внw, хrт0съ тS пріsтъ, бlгословeнъ є3си2, зовyща, въ хрaмэ слaвы твоеS, гDи.

БGор0диченъ: Ћкw бцdу и3 цRи1цу всеS твaри вси2, вёрніи, поeмъ тS чcтую, и3 є4же рaдуйсz, тебЁ взывaемъ: бlгословeна ты2 въ женaхъ є3си2, всенепор0чнаz вLчце.

Пёснь }.

Їрм0съ: Рyцэ распростeръ даніи1лъ, львHвъ зі‰ніz въ р0вэ затчE: џгненную же си1лу ўгаси1ша, добродётелію препоsсавшесz, благочeстіz рачи1тели џтроцы, взывaюще: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Тёло, бGон0се, и3 ќмъ во всепл0діе хrтY принeслъ є3си2, ћкw всесожжeніе совершeно nгнeмъ свёдэніz, и3 плaменемъ р†нъ всесожегaемь, и3 зовhй: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Погнaвъ тво‰ враги2, и3 гони1мь, џ§е, низложи1лъ є3си2, и3 попрaлъ є3си2, прпdбне, безyміе высокомyдреннагw, неукроти6мы ви1дz тебE мyчащыz, взывaz: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Ћкоже нёкій худ0жникъ нaмъ ўчeньми и3зрsденъ kви1лсz є3си2, пребогaте: пeрвэе бо воздержaніе къ страдaніємъ мyжественнэйше предложи1лъ є3си2, сострадaльца и3мёz ўченикA прок0піа, и3 вопію1ща: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

БGор0диченъ: Двeрь свэтон0сну нбcную тS и3менyемъ, є4юже пр0йде бGъ: и3 воплоти1сz, пречcтаz, безпл0тный пeрвэе, ћкw бGъ и3 nц7Y сhй є3диносyщенъ, є3мyже вопіeмъ: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Кaмень нерукосёчный t несэк0мыz горы2 тебє2, дв7о, краеуг0льный tсэчeсz, хrт0съ, совокупи1вый разсто‰щаzсz є3стєствA. Тёмъ веселsщесz, тS, бцdе, величaемъ.

Всsко чyвство, џ§е, нhнэ превозшeдъ, ко вLцэ рaдуzсz прешeлъ є3си2 люб0вію, твои1хъ подвигHвъ богaтство њбрaвъ, ѓгGльскую красотY, и3 раS слaдость непрестaнную.

Съ твои1мъ ўченик0мъ и3 сострадaльцемъ воспріeмлz, бGон0се, блажeнныхъ надeжду и3 вёчнующее весeліе, вaше торжество2 творsщихъ назирaйте.

T земли2 къ нбcному наслаждeнію, вэнцен0сцы, престaвльшесz, и3дёже с™hхъ соб0ри, и3 ѓгGлъ бжcтвєннаz вHинства, ўчени6къ сосл0віе, вaшими моли1твами спасaйте.

БGор0диченъ: Раст0ргни плени6цы прегрэшeній, тS пою1щихъ, бGомaти, ўстaви стремлє1ніz напaстей, грэх0вную ўти1ши молвY, бyрю сокруши2 бёдъ, м™и дв7о.

 

Коментарисање није више омогућено.