НАСЛОВНА » Црквене књиге за заједничко богослужење » Минеји

Минеји

Феvруaріа f7i

С™aгw ґпcла ґрхjппа.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры, глaсъ }.

Под0бенъ: М§ницы твои2, гDи:

Свётомъ словeсъ ґрхjппъ лю1ди просвэти2, и3 невёдэніz тмы2 и3збaви, и3 пострадaвъ, и3 попрaвъ врагA, къ сіsнію невечeрнему востечE, и3 со ѓгGлы нhнэ весели1тсz. Тогw2 моли1твами, вLко, всBмъ подaждь вeлію ми1лость.

Влек0мь, бlжeнне, и3 прободaемь, и3 всёми и3нhми њкружaемь лю1тыхъ ви1ды, не tвeрглсz є3си2 хrтA, нижE и3стук†ннымъ чeсти tдaлъ є3си2. Тёмже вэнeчникъ бhлъ є3си2, при1снw молsсz, всBмъ даровaти вeлію ми1лость.

Кровeй бжcтвенными струsми, м§ниче, њсвzти1лъ є3си2 зeмлю, бGомyдре, и3 ўzзви1лъ є3си2 ћзвами твои1ми мн0жество дeмwнwвъ лукaвое: и3сточaz же непрестaннw и3сцэлє1ніz, стр†сти и3сцэлsеши лютёйшыz. Тёмже твои1ми моли1твами и3спроси2 всBмъ, бlжeнне, вeлію ми1лость.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

И#схи1ти мS, вLчце, руки2 ѕмjевы человэкоубjйцы, хотsща мS лукaвствомъ поглоти1ти до концA, сокруши2 чє1люсти є3гw2, молю1 тz, и3 кHзни разори2: ћкw да и3збhвъ t ногтeй є3гw2, величaю заступлeніе твоE.

Кrтобогор0диченъ: Не терплю2, чaдо, ви1дzщи тS на дрeвэ ўснyвша, б0дрость всBмъ подаю1щаго: ћкw да дрeвле преступлeніz плод0мъ, сн0мъ поги1бельнымъ ўснyвшымъ, бжcтвенную и3 спаси1тельную б0дрость подaси, дв7а гlг0лаше плaчущисz, ю4же величaемъ.

Тропaрь, глaсъ G:

Ґпcле с™hй ґрхjппе, моли2 млcтиваго бGа, да прегрэшeній њставлeніе подaстъ душaмъ нaшымъ.

КанHнъ, творeніе їHсифово, глaсъ д7, є3гHже краегранeсіе:

Ґрхjппа пою2 мyдраго бGоглаг0ливаго.

Пёснь №.

Їрм0съ: М0рz чермнyю пучи1ну невлaжными стопaми дрeвній пэшешeствовавъ ї}ль, кrтоoбрaзными мwmсeовыма рукaма ґмали1кову си1лу въ пустhни побэди1лъ є4сть.

Њблистaвъ просвэщeніемъ бlгодaти, пavелъ премyдрый, ћкоже зарю2, бlжeнне, тS свётлу и3спусти2, tгонsщу многоб0жіz, ґрхjппе, тмY глубочaйшую д¦омъ.

ГлагHлъ бжcтвенными плени1цами ўловлeнъ бhлъ є3си2 пavла проповёдника: и3 и3зъ глубины2 ѕл0бы врaжіz лю1ди преслaвнw ўлови1лъ є3си2, и3 словeсно брaшно на бжcтвенную трапeзу принeслъ є3си2.

Въ ри1зу њдёzнъ, ґрхjппе, бжcтвенныz бlгодaти, њбнажи1вшыzсz слaвы бжcтвенныz въ нетлёніz ри1зу и3 спасeніz, слaвне, nдeжду бжcтвенную њдёzлъ є3си2.

БGор0диченъ: Ви1дэвше прbр0ческими nчесы2 и3здалeча, всечcтаz, є4же пaче ўмA, твоегw2 бжcтвеннагw ржcтвA стрaшное тaинство бGоглаг0ливіи, пречcтаz, разли1чными џбразы ўzсни1ша.

Пёснь G.

Їрм0съ: Весели1тсz њ тебЁ цRковь твоS, хrтE, зовyщи: ты2 моS крёпость, гDи, и3 прибёжище, и3 ўтверждeніе.

Вёрна тS рабA хrт0ва пavелъ бжcтвенный свидётельствуетъ, ґрхjппе. И# свzщeнна проповёдника, и3 св0ина, блажeнне.

Распалsемь мhсленнw ўтёшителz nгнeмъ, попали1лъ є3си2 вeщь г0рькую, ґрхjппе, їдwлонеи1стовства, всехвaльне.

ЖитіE твоE свэтозaрно добродётельными м0лніzми просіS, просвэщaz, ґрхjппе, благочeстнw тS почитaющыz.

БGор0диченъ: Хрaмъ показaласz є3си2 б9ій вмэсти1теленъ преzвлeннw, всечcтаz, и3 чи1сто селeніе и3 бGопод0бно жили1ще.

Сэдaленъ, глaсъ №.

Под0бенъ: Ли1къ ѓгGльскій:

Пavловъ ўчени1къ бhвъ, бGон0се, просвэти1лъ є3си2 лю1ди, воспэвaти трbцу, хрaмы же разори1лъ є3си2 п†губныz бlгодaтію, пострадaвъ же терпэли1внw, вэнцы2 рaдуzсz пріsлъ є3си2, њ нaсъ молsсz, блажeнне ґрхjппе.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Безневёстнаz чcтаz бцdе дв7о, є3ди1на вёрныхъ предстaтельнице и3 покр0ве, бёдъ и3 скорбeй, и3 лю1тыхъ њбстоsній всёхъ и3збaви, и5же на тS ўповaніе, nтрокови1це, и3мyщыz, и3 дyшы нaшz спаси2 бжcтвенными моли1твами твои1ми.

КrтобGор0диченъ: Зрsщи тS, хrтE, всенепор0чнаz м™и, мeртва на кrтЁ простeрта, вопіsше: сн7е м0й, собезначaльне nц7Y и3 д¦у, что2 неизречeнное твоE сіE смотрeніе, и4мже спaслъ є3си2 пречcтыхъ рyкъ твои1хъ, щeдре, создaніе;

Пёснь д7.

Їрм0съ: Вознесeна тS ви1дэвши цRковь на кrтЁ, сlнце прaведное, стA въ чи1нэ своeмъ, дост0йнw взывaющи: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Повэствyюща бжcтвєннаz, и3 безбHжныz kвлeннэ њбличaюща, беззак0нный гони1тель біeніємъ предадe тz, и3 рaнамъ, ґрхjппе, и3 различноoбр†знымъ мyкамъ.

Д0брэ проходS житіE, бlжeнне, кончи1ну њбрэсти2 блажeнну вои1стинну спод0билсz є3си2: мyченикъ бо бhлъ є3си2 хrт0въ, д0блественнэйше болBзни претерпёвъ тэлє1сныz.

Жирyющую безб0жіz гни1лость, благочести1выхъ и3сполнeніе, ўстaвилъ є3си2 слaдкою с0лію словeсъ твои1хъ, и3 рaдуzсz взывaлъ є3си2: слaва си1лэ твоeй, гDи.

БGор0диченъ: Ћкw присённу прови1дz тS дрeвле г0ру ґввакyмъ, всенепор0чнаz, носsщу сл0во, вс‰ њсэнsющее t плaмене преступлeніz и3 грэхHвъ, nтрокови1це, жжeніz.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Ты2, гDи м0й, свётъ въ мjръ пришeлъ є3си2, свётъ с™hй, њбращazй и3зъ мрaчна невёдэніz вёрою воспэвaющыz тS.

Бжcтвенными м0лніzми всемyдрагw проповёданіz, просвэти1лъ є3си2 невёдэніz н0щію њдержи6мыz, бGомyдре всеблажeнне.

Бжcтвеннаz рэкA прошeдши и3зъ сeрдца твоегw2, потопи2 пот0ки лє1стныz, и3 рaзумы вёрныхъ, преблажeнне, напои2.

Вжилsемь благи1ми надeждами, претерпёлъ є3си2 влек0мь четhрьми, и3 зeмлю њсвzщaz кровьми2, бGопріsтне.

БGор0диченъ: ТS є3ди1ну t всёхъ родHвъ и3збрA гDь, бцdе? и3 и3зъ тебє2 воплоти1сz, њбожи1въ человёчество.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Пожрy ти со глaсомъ хвалeніz, гDи, цRковь вопіeтъ ти2, t бэс0вскіz кр0ве њчи1щшисz, рaди ми1лости t рeбръ твои1хъ и3стeкшею кр0вію.

Никaкоже прельщeньми њслабёвша, льсти1вый неми1лостивнw тS ссэцaетъ рaнами, бGомyдре, смотрsюща къ слaвэ, ю4же ти2 хrт0съ подaстъ, прославлsz тS.

Полки2 врагHвъ неви1димыхъ ћзвами ўzзви1лъ є3си2, бlжeнне, пл0ти твоеS, ґрхjппе, и3 њбличaz сeрдце мучи1телево, терзaньми раст0рглъ є3си2.

И%же кaменію нечyвственнымъ сeрдцемъ служaщіи кaменіемъ побивaютъ тS, бlжeнне, животA кaмень и3сповёдающа, и3 прeлести ўтверждeніе, м§ниче, сокрушaюща.

БGор0диченъ: Ўмерщвлeніz совлeксz, въ жи1знь њблечeсz въ раи2, дв7о, ґдaмъ, твои1мъ же њбезсмeртвисz живон0снымъ ржcтв0мъ, всес™az бGоневёсто.

Кондaкъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Kви1лсz є3си2 днeсь:

Ћкw ѕвэздY вели1кую тS цRковь и3мyщи, ґрхjппе, чудeсъ твои1хъ лучaми просвэщaема, зовeтъ тебЁ: спаси2 вёрою почитaющыz пaмzть твою2.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Въ пещи2 ґвраaмстіи џтроцы персjдстэй, люб0вію благочeстіz пaче, нeжели плaменемъ њпалsеми, взывaху: бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS, гDи.

БGоглаг0ланьми бGомyдрыми, всебlжeнне, свидётельствованъ, рaзумомъ и4стиннымъ, тмY невёдэніz t дyшъ tгнaлъ є3си2 мyдрости благодaтію честн0му сл0ву твоемY повинyвшыzсz.

Въ р0вэ тS, мyчениче, д0льнэйшемъ погребaютъ нар0ди ѕлочести1выхъ, и3 кaменіемъ неми1лостивнw ўмерщвлsютъ воспэвaющаго: бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS, гDи.

ЗемлS тёло погребeнное, мyчениче, показyетъ, и3сточaz и3сцэлeній в0ды вBрнымъ: нб7о же, бlжeнный ґрхjппе, дyхъ тв0й страстотeрпчєскимъ душaмъ причитaетъ.

БGор0диченъ: Зeмлю ќбw мгл0ю, нб7о же џблаки гDи, nтрокови1це, њдэвaz, в0лею въ пл0ть мeртвенную t кровeй твои1хъ њдэвaетсz, во nдeжду слaвы безсмeртныz њдэвaz человёка.

Пёснь }.

Їрм0съ: Рyцэ распростeръ даніи1лъ, львHвъ зі‰ніz въ р0вэ затчE: џгненную же си1лу ўгаси1ша, добродётелію препоsсавшесz, благочeстіz рачи1тели џтроцы, взывaюще: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Пavелъ похвалaми свzщeнными похвалsz тS, ґрхjппе слaвне, св0ина тS, свsте, написA, соверши1телz бжcтвенныхъ дэsній, служaща є3мY, и3 вёрою пою1ща: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Глаг0лы помaзасz честнhми къ мучeнію досточyднаz ґпфjа, лю1бzщи, премyдре, ћкw сhна тS и4скреннэйшаго, съ нeюже въ вhшнихъ живeши цaрствіихъ, вопіS: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Младeнцы сyщіи рaзумомъ, тS и3мyщаго, смhслъ, младeнцємъ во и3грaніе предaша, ґрхjппе, стрaждуща терпэли1вэйше, и3 t ни1хъ неми1лостивнw прободaема, и3 вопію1ща: вс‰ дэлA, благослови1те, гDнz, гDа.

БGор0диченъ: Мeртвъ снёди рaди є3ди1ныz ґдaмъ бhсть, њб8eмь смeрть сaда разyмнагw, чcтаz: тебє1 же рaди њживлeнъ, и3 раS пи1щу пaки воспріsтъ, воспэвaz: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Кaмень нерукосёчный t несэк0мыz горы2 тебє2, дв7о, краеуг0льный tсэчeсz, хrт0съ, совокупи1вый разсто‰щаzсz є3стєствA. Тёмъ веселsщесz, тS, бцdе, величaемъ.

Да вёчную слaву наслёдиши, страстотeрпче, слaву земнyю презрёлъ є3си2, непостоsнную же и3 преходsщую: и3 ко хrтY приступи1лъ є3си2, слaвою сегw2 ўкрашaемь.

Вэнцeмъ ўвzзeсz, бGомyдре, побёднымъ вeрхъ тв0й, и3 њдёzлсz є3си2 въ багрzни1цу, твои1ми кр0вьми њмочeную, ґрхjппе: и3 со хrт0мъ рaдуzсz цaрствуеши, пребlжeнне.

Ћкw верх0внагw, всеблажeнне, ґпcлwвъ, бhвъ ўчени1къ пavла мyдрагw бGоглаг0ливагw, съ тёмъ рaдуешисz, вёчнующее наслёдуеши наслаждeніе, колоссaєвъ ўдобрeніе.

Собрaшасz лю1діе въ пaмzти свэтон0снэй твоeй воспёти бlгодaвца сп7са, и3 дHбліz, ґрхjппе, болBзни тво‰, ±же мyжески претерпёлъ є3си2, низложи1въ многок0зненнаго.

БGор0диченъ: Носsщи хrтA на њб8sтіихъ, мaніемъ носsщаго вс‰, сего2 ћкw сн7а твоего2 моли2, t рyкъ врагA мS, пречcтаz, и3збaвити, и3 за милосeрдіz бeздну, њб8sти и3 спасти1 мz.

 

Коментарисање није више омогућено.