Служебник

Tпyсты днeвніи во всю2 седми1цу, по w3бhчаю с™ы6z вост0чныz цRкве

Въ суббHту вeчера:

Хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, мл7твами пречcтыz своеS м™ре, с™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ ґпcлъ, и3 с™aгw и4м>къ (є3гHже є4сть хрaмъ), и3 с™aгw и4м>къ (є3гHже є4сть дeнь), с™hхъ првdныхъ бGоoтє1цъ їwакjма и3 ѓнны, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луетъ и3 сп7сeтъ нaсъ, ћкw бlгъ и3 чл7колю1бецъ.

Въ недёлю на ќтрени:

Воскр7сhй и3з8 мeртвыхъ хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, мл7твами пречcтыz своеS м™ре, с™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ ґпcлъ: и3 прHчаz, ћкоже вhше пи1сано є4сть.

Во с™ёй літургjи tпyстъ т0йже, ћкоже и3 на ќтрени: приглашaетъ же и3 с™aго, є3гw1же бывaетъ літургjа, златоyстагw, и3ли2 васjліа вели1кагw.

Въ недёлю вeчера, и3 въ понедёльникъ на ќтрени:

Хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, мlтвами пречcтыz своеS м™ре, предстaтельствы чcтнhхъ нбcныхъ си1лъ безпл0тныхъ: с™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ ґпcлъ, (и3 с™hхъ хрaма и3 днE), с™hхъ првdныхъ бGоoтє1цъ їwакjма и3 ѓнны, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луетъ и3 сп7сeтъ нaсъ, ћкw бlгъ и3 чл7колю1бецъ.

Въ понедёльникъ вeчера, и3 во вт0рникъ на ќтрени:

Хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, мл7твами пречcтыz своеS м™ре, чcтнaгw слaвнагw прbр0ка, прdтeчи и3 крcти1телz їwaнна, с™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ ґпcлъ: и3 прHчаz.

Во вт0рникъ вeчера, и3 въ срeду на ќтрени:

Хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, мл7твами пречcтыz своеS м™ре, си1лою чcтнaгw и3 животворsщагw кrтA, с™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ ґпcлъ: и3 прHчаz.

Въ срeду вeчера, и3 въ четверт0къ на ќтрени:

Хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, мл7твами пречcтыz своеS м™ре, с™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ ґпcлъ: и4же во ст7hхъ nтцA нaшегw ніколaа ґрхіепcкопа, мmрлmкjйскагw чудотв0рца: и3 прHчаz.

Въ четверт0къ вeчера, и3 въ пzт0къ на ќтрени:

Хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, мл7твами пречcтыz своеS м™ре, си1лою чcтнaгw и3 животворsщагw кrтA, с™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ ґпcлъ: и3 прHчаz.

Въ пzт0къ вeчера, и3 въ суббHту на ќтрени:

Хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, мл7твами пречcтыz своеS м™ре, с™hхъ слaвныхъ и3 всехвaльныхъ ґпcлъ, с™hхъ слaвныхъ и3 добропобёдныхъ мч7нкwвъ, прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ, (и3 с™aгw хрaма и3 днE), с™hхъ првdныхъ бGоoтє1цъ їwакjма и3 ѓнны, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луетъ и3 сп7сeтъ нaсъ, ћкw бlгъ и3 чл7колю1бецъ.

Ґ во всю2 седми1цу на с™ёй літургjи бывaютъ tпyсты, ћкоже предписaсz, на вечeрни и3 на ќтрени по днeхъ: т0чію прилагaетсz и3 с™aгw и4мz, є3гHже є4сть літургjа, си1це:

И$же во с™hхъ nтцA нaшегw їwaнна, ґрхіепcкпа кwнстантjнz грaда, златоyстагw и3ли2 вели1кагw васjліа, и3ли2 григ0ріа двоесл0ва, пaпы ри1мскагw.

Ґ въ повечeріи, и3 въ полyнощницэ, и3 въ часёхъ, мaлый tпyстъ бывaетъ во всeй седми1цэ, си1це:

Хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, мlтвами пречcтыz своеS м™ре, прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луетъ и3 сп7сeтъ нaсъ, ћкw бlгъ и3 чл7колю1бецъ.

Т0чію въ недёлю на полyнощницэ и3 въ часёхъ прилагaетсz въ начaлэ:

Воскресhй и3з8 мeртвыхъ:

Въ пzт0къ вeчера, и3 въ суббHту на ќтрени, и3 на літургjи, не подобaетъ возглашaти на tпyстэ:

Си1лою чcтнaгw и3 животворsщагw кrтA:

ЗанE въ т0й дeнь кrтY слyжбы никакjz нёсть. Въ кот0рый бо дeнь воспоминaніе и3 слyжба чcтнaгw кrтA бывaетъ, тогдA и3 п0стъ є4сть: ћкоже въ средЁ и3 въ пzтцЁ, и3 въ воздви1женіе чcтнaгw кrтA, под0бнэ и3 въ недёлю во tпyстэ, кrтA не воспоминaетсz, занE не п0стный дeнь є4сть: си1це держи1тъ чи1нъ и3 w3бhчай с™az вост0чнаz цRковь, во всёхъ патріархjахъ, и3 с™hхъ nби1телехъ, и3 повсю1ду.

Вёдомо бyди и3 њ сeмъ: ћкw и3дёже є4сть хрaмъ сп7са хrтA, ржcтво2, и3ли2 бGоzвлeніе, и3ли2 вознесeніе, и3 прHчаz, въ седми1чномъ tпyстэ не возглашaютсz никогдA прaздничныz tпyсты, т0чію возглашaетсz прaздничный tпyстъ въ дeнь прaздника, и3 до tдaніz: ґ во вeсь г0дъ т0кмw:

Хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ: и3 прHчаz по дню2.

 

Коментарисање није више омогућено.