Служебник

И#звёстіе ўчи1тельное

Кaкw д0лженствуетъ їерeю и3 діaкону служeніе въ цRкви с™ёй совершaти, и3 пріуготовлsтисz къ сщ7еннодёйству, наипaче же къ бжcтвеннэй літургjи, и3 каковhz бывaютъ бёдствєнныz и3 недоумBнныz въ ск0рости слyчаи, кaкw въ т0мъ и3справлsтисz, предложи1сz вкрaтцэ.

Въ бlгодaтномъ зак0нэ сп7си1телz нaшегw бGа ї}са хrтA, цRковь с™az сeдмь тaинствъ содержи1тъ, сjесть: кRщeніе, мmропомaзаніе, є3vхарjстію, сjесть причащeніе, покаsніе, сщ7eнство, брaкъ, є3леосщ7eніе: ±же вс‰ во хрaмэ с™ёмъ совершaютсz посщ7eнномъ t ґрхіерeа, во и3звёстное сп7сeніе всёхъ человёкwвъ: и4наz же т†инства и3з8 си1хъ въ нyждахъ м0гутъ и3 и4ндэ во хрaминахъ, и3 гдЁ ли1бо дёйствоватисz.

Сщ7eнства же тaинство и3 є3vхарjстіа, сjесть приношeніе безкр0вныz жeртвы, тёла и3 кр0ве гDа нaшегw ї}са хrтA, кромЁ посщ7eннагw хрaма, нигдёже творsтсz, и3 не подобaетъ под8 вeліимъ грэх0мъ. Тёмже, что2 къ таковы6мъ трeбуетсz, и3звэствyетсz си1це:

Хрaмъ с™hй, сjесть цRковь, въ собрaніе бlгодaрственное бGу всетв0рцу, въ трbцэ є3ди1ному, и3 въ мlтву, и3 просвэщeніе, и3 њчищeніе t грэхHвъ, да бyдетъ посщ7eнъ t самaгw ґрхіерeа, и3ли2 въ т0й при1сланъ ґнтіми1нсъ посщ7eнный, и3 по чи1ну сщ7eніе т0й хрaмъ пріsвшій.

Сщ7eнникъ человёкъ да бyдетъ и3збрaнъ чeстенъ, вёдущъ сщ7є1ннаz пи1смена, рукоположeнъ прaвильнэ t ґрхіерeа.

Њдэ‰ніz сщ7є1ннаz їерeй да и3мёетъ по ўстaвленному бGопредaнному чи1ну: стіхaрь, є3пітрахи1лій, нарук†вницы, п0zсъ, фелHнь. Діaконъ же стіхaрь, нарук†вницы и3 w3рaрь, на лёвое плечо2 полагaющійсz, н0ситъ. И# бжcтвенныz літургjи без8 сегw2 служи1ти їерeю и3 діaкону tню1дъ не подобaетъ. Ѓще ли же їерeй тaкw дeрзнетъ: тaинство ќбw соверши1тъ, nбaче сaмъ смeртнw согрэши1тъ, и3 за сіE сaна и3звeржесz.

Пр0чыz же т†йны с™ы6z, мwльбы2 же и3 въ цRкви пBніz, њ њблачeніи сщ7eнныхъ w3дeждъ по ўстaву и4мутъ бhти, ћкоже ўказaсz въ чи1нэ к0емъ.

Но къ тaйнэ сeй с™ёй, є4же соверши1ти тёло и3 кр0вь гDа нaшегw ї}са хrтA, пeрвэе н{ждныz вє1щи потрeбны сyть сі‰: хіротонисaнный їерeй t ґрхіерeа, намёреніе и3 в0лю сщ7eннику и3мёти крёпкw къ совершeнію тaйны тёла и3 кр0ве гDни, є4же чин0внымъ дёйствомъ совершeннw преложи1тсz въ сyщую ї}съ хrт0ву пл0ть и3 кр0вь.

Вeщь тaйнэ сeй прили1чнаz: просфwры2 муки2 чи1стыz пшени1чныz, кв†сныz, пsть, и3 віно2 віногрaдное: и3з8 и3нaгw же жи1та кромЁ пшени1цы, и3ли2 чє1рствыz, и3ли2 зацвBлыz просфwры2 и3ли2 и3з8 и3нhхъ дрeвъ, и3 ћгодныхъ с0кwвъ віно2. И#ли2 во ќксусъ претв0ршеесz ки1слостію, никaкоже да и4мать бhти.

Къ семY, совершeніе сеS тaйны мл7твою, и3 словесы2 съ бlгословeніемъ руки2 їерeевы: И# сотвори2 ќбw хлёбъ сeй чcтн0е тёло хrтA твоегw2, ґ є4же въ чaши сeй, чcтнyю кр0вь, преложи1въ д¦омъ твои1мъ с™hмъ: ћкоже мyдрствуетъ и3 содержи1тъ с™az ґпcльскаz вост0чнаz цRковь.

Њ сeмъ и3звёстнw да вёдzтъ їерє1и, ћкw без8 њсщ7eннагw хрaма, и3ли2 сщ7eнныz трапeзы, сjесть без8 ґнтіми1нса, и3 без8 сщ7eнныхъ w3дeждъ, и3 вещeй таковhхъ, ѓще намёреніz не и3мёетъ њ т0мъ, ѓще нечи1сты просфwры2, и3 не и3з8 чи1стыz пшени1цы, и3 ѓще к0ими словесы2 совершeніе бывaетъ, не знaетъ: ѓще служи1ти кто2 дeрзнетъ тaкw пр0стw, и3ли2 помрачeнъ t мн0гагw піsнства мaлw что2 вёсть, є4же дёетъ, не т0кмw ст7отaтскимъ грэх0мъ смeртнw согрэши1тъ, но и3 тaйна тёла и3 кр0ве хrтA бGа нaшегw никaкоже соверши1тсz.

Кaкw подобaетъ служи1телю пред8уготовлsти себE къ дост0йному служeнію бжcтвенныz літургjи, и3 причащeнію бжcтвенныхъ хrт0выхъ т†инъ.

T мірскaгw не сщ7eннагw, но простaгw человёка, тaкожде и3 t кли1ріка, и3 t діaкона, и3 v3подіaкона, кромЁ прaвильнагw їерeа, тaйна с™hz є3vхарjстіи никогдaже њс™и1тсz. И$бо ничт0же тогw2 сщ7eнства соверши1тъ, и3 въ тsжкое њсуждeніе, и3 въ грёхъ ст7отaтства дерзнyвшій впадeтъ.

Прaвильнэ же їерeй посщ7eнный, и3 діaконъ ўготовлsтисz въ служeніе д0лженъ си1це:

Прeжде да сохрани1тъ себE, и3 њпaснw да блюдeтъ t вещeй, запинaющихъ дост0йному літургисaнію, и3 пречcтыхъ т†инъ причащeнію.

Зап‰тіz же бHльшаz сyть сі‰: ѓще џнъ въ клsтвэ, и3ли2 во tлучeніи, и3ли2 въ запрещeніи t ґрхіерeа, и3ли2 и4мать въ себЁ грёхъ смeртный.

Ѓще ќбw въ клsтвэ, во tлучeніи же и3 запрещeніи свsзанъ сhй њбрэтaетсz, всsкw да не дерзaетъ служи1ти літургjи, д0ндеже њ свzзaвшагw є3го2 и3мyщагw влaсть прощeнъ и3 разрэшeнъ бyдетъ совершeннw. И$бо кто2 не разрэшeнъ сщ7еннодёйствовати дeрзнетъ, ст7отaтства грёхъ и3сп0лнитъ, и3 съ н0вымъ, и3 ѕэлw2 тsжкимъ грэх0мъ t бжcтвенныz слyжбы возврати1тсz, и3 пови1ненъ тёлу и3 кр0ви гDни: бGоубjйца бо кyпнw съ невёрными їудє1и хrтA ўби1вшими бyдетъ, и3 въ сyдъ себЁ и3 во њсуждeніе пречcтымъ тaйнамъ причасти1тсz.

Тaкожде под8 запрещeніемъ t ґрхіерeа, и3ли2 їерeа, nтцA своегw2 дух0внагw, кто2 и3 мірскjй человёкъ сyщъ, и4ндэ каков0ю стрaстію содержaсz, и3 пренебрегaz того2, и3 ко и3н0му духовникY без8 разрэшeніz преходS, и3 дерзaz пречcтымъ тaйнамъ тёла и3 кр0ве ї}съ хrт0вой причащaтисz, т0жде пострaждетъ, и3 ћкw бGоубjйца њсyдитсz.

Ѓще же њ грэсЁ смeртномъ њбличaетъ є3го2 с0вэсть є3гw2, да не дeрзнетъ літургисaти, д0ндеже њчи1ститъ себE t грэхA тогw2, въ нeмже њбрэтaетсz, сокрушeніемъ и3 болёзнію сердeчною, и3 и3сповёданіемъ ќстнымъ пред8 дух0внымъ nтцeмъ, и3 крёпкимъ предложeніемъ, є4же ктомY не возврати1тисz ко грэхY.

Ѓще бо дeрзнетъ въ грэсЁ смeртномъ сhй, не и3сповёдавсz и3 покаsніемъ не пред8wчи1стивъ себE, літургисaти, ко грэхY смeртному, въ нeмже є4сть, другjй грёхъ тzжчaйшій смeртный приложи1тъ, и3 бжcтвенныz т†йны въ сyдъ себЁ и3 во њсуждeніе недост0инства рaди пріи1метъ.

Ѓще въ сaмомъ служeніи бжcтвенныz літургjи пришeдъ въ себE їерeй, познaетъ себE бhти въ грэсЁ смeртномъ, є3ли1кw м0жетъ, вели1кою болёзнію и3 жaлостію да ўмили1тъ себE, и3 сокруши1тъ сeрдце своE, предложeніе непремённое и3мёz, є4же скорёе и3сповёдатисz и3 довлетвори1ти, и3 сокрушaтисz њ грэсЁ своeмъ.

Препинaетъ же къ дост0йному служeнію, и3 прес™hхъ т†инъ причащeнію, и3 сіE ѕэлw2: ѓще кого2 їерeй, и3ли2 діaконъ ўничижи1лъ є4сть, њскорби1лъ же, и3ли2 њнепрaвдовалъ, и3 вёсть, ћкw т0й гнёваетсz и3 скорби1тъ на него2: и3ли2 ѓще сaмъ їерeй и3 діaконъ њнепрaвдованъ, и3ли2 њскорблeнъ сhй t когw2, гнёваетсz и3 скорби1тъ, да не дeрзнетъ літургисaти: но шeдъ прeжде, по гDню повелёнію, да смири1тсz съ брaтомъ свои1мъ, и3 тaкw да літургисaетъ.

Ѓще же њскорблeнный далeче гдЁ, нyжда же належи1тъ служeніz, понE да предложeніе д0брое и4мать, є3гдA ќзритсz съ ни1мъ, всsкw примири1тисz, и3 въ с®цэ своeмъ да жалёетъ крёпкw, и3 по нyжди літургисaетъ.

Къ семy же дост0йному служeнію, и3 с™hхъ т†инъ причащeнію, препинaетъ многоzдeніе и3 питіE вечeрнее. Тёмже всsкw воздержaтисz t брaшенъ и3 пи1тій съ вeчера дост0итъ, и3ли2 вельми2 что2 мaло вкуси1ти, t полyнощи же конeчнw не подобaетъ вкуси1ти чесогw2: ѓще же и3 мaло что2 вкyситъ t брaшенъ и3 пи1тій по полyнощи, никaкоже да дeрзнетъ літургисaти, занE t полyнощи дeнь є3стeственный начинaетсz.

Въ конeцъ же, всsкъ їерeй и3 діaконъ и3мhй женY, t смэшeніz є3S пред8 літургисaніемъ воздержaтисz всsкw д0лженъ є4сть нёкwликіz дни6, но и3 по служeніи днE тогw2: не воздержaйсz бо и3 служaй, тsжкw согрэшaетъ.

Си1хъ ќбw препsтій, не т0чію їерeй, но и3 всsкъ хрcтіaнинъ, хотsй дост0йнw причасти1тисz бжcтвенныхъ хrт0выхъ т†инъ, весьмA блюсти1сz д0лженъ є4сть, кромЁ т0чію недyжныхъ въ смeртной нyждэ.

Сyть же къ си6мъ и3 и4наz преп‰тіz къ дост0йному служeнію, и3 с™hхъ т†инъ причащeнію: ±же ѓще и3 мє1ншаz t предречeнныхъ сyть, nбaче прилёжнw и3скоренsти |, и3 блюсти1сz и5хъ їерeй, и3 кjйждо хрcтіaнинъ, є3ли1кw м0жетъ, д0лженъ є4сть.

Пeрвое ќбw є4сть, и3зли1шнее п0мыслwвъ разсёzніе, ±же по си1лэ собирaти во є3ди1но, и3 њбуздовaти м0жетъ тeплою мlтвою, и3 ўсeрднымъ размышлeніемъ страстeй гDнихъ.

Втор0е, смущeніе внyтреннее, є4же є4сть тоскли1вость: tгнaти же t себE да тщи1тсz ўповaніемъ пріsтіz бlгодaти б9іz, є3sже спод0битисz и4мать причащeніемъ пречcтыхъ т†инъ.

Трeтіе, ўнhніе, и3ли2 разлэнeніе, є4же б0дростію, трезвёніемъ же и3 бдёніемъ, и3ли2 малоспaніемъ крёпкw t себE да tженeтъ.

Над8 всёми же си1ми, четвeртое є4сть смущeніе, и3ли2 движeніе тэлeсное, t њсквернeніz во снЁ бывaемагw, є4же ѓще и3 кромЁ всsкіz t негw2 дaнныz вины2 приключи1тсz, рaзвэ вели1кіz нyжды літургисaти да не дeрзнетъ.

Ѓще же сaмъ дaлъ є4сть винY препsтію семY, и3ли2 бесёдами, и3ли2 п0мыслы сквeрными съ вeчера, и3ли2 kдeніемъ, питіeмъ же и3ли2 сн0мъ дов0льнымъ, да никaкоже дeрзнетъ літургисaти, донeлэже и3сповёстсz nтцY своемY дух0вному, и3 t негw2 є3пітімію2 и3 разрэшeніе пріи1метъ.

Тёмже всsкаz недостaточєства тeплою мл7твою, слезaми же, болёзнію и3 сокрушeніемъ сердeчнымъ, и3 пред8 служeніемъ и3 въ сaмомъ служeніи, и3скорени1тисz м0гутъ.

Въ пeрвыхъ ќбw їерeй, въ сицев0мъ къ бжcтвенному служeнію пред8уготовлeніи, t препsтій предречeнныхъ д0лженъ є4сть храни1тисz.

Втор0е, подобaетъ є3мY и3мёти болёзнь сердeчную њ грэсёхъ, ѓще и3 њ прости1тельныхъ, сjесть, повседнeвныхъ мaлыхъ.

Къ семy же, ѓще и3 въ мaломъ чес0мъ њбличaетъ є3го2 с0вэсть є3гw2, да и3сповёстсz д¦0вному своемY nц7Y, и3 t негw2 да пріи1метъ разрэшeніе.

Вкрaтцэ же рещи2: всE, є4же дост0итъ къ чи1стой с0вэсти t грэхHвъ, да тщи1тсz и3мёти.

Сeрдце же своE да њчисти1тъ t всsкіz любвE чyвственныz, и3 t п0хотей и3 сластeй тэлeсныхъ, любви2 б9іей противлsющихсz, и3 ч{вства сво‰ разсyднымъ нёкіимъ томлeніемъ, ѓще и3 не въ запрещeнныхъ вeщехъ, да њбуздaетъ.

Трeтіе, бlг0е произволeніе да и4мать, є4же послужи1ти гDни въ препод0біи и3 прaвдэ во вс‰ дни6 животA своегw2, и3 сіE произволeніе во своE врeмz дёлы бlги1ми и3звэсти1ти.

Четвeртое, ѓлчбу и3 жaжду къ бжcтвенному брaшну и3 питію2 семY, въ души2 и3 с®цэ своeмъ крёпкw дв0йственнымъ размышлeніемъ да возбуждaетъ:

Пeрвэе, вели1чествомъ сеS пребжcтвенныz тaйны: и4бо вещeственнэ въ нeй цRь и3 творeцъ всеS ви1димыz и3 неви1димыz твaри, хrт0съ бGъ и3 чlвёкъ, неви1димw под8 ви1димыми хлёба и3 вінA ви1ды, въ снёдь вBрнымъ предлежи1тъ, и3 и4стиннw даeтсz, и3 п0льзою, и3 пріwбрётеніемъ t неS происходsщымъ. И$бо дост0йнэ служaй и3 причащazйсz бжcтвенныхъ т†инъ, не т0чію њставлeніе грэхHвъ получaетъ, но и3 њсщ7eніz и3 бlгодaти и3зрsдныz сподоблsетсz: пріwбщaетсz бо хrтY и4же є4сть и3ст0чникъ неисчерпaемый њсщ7eніz и3 бlгодaти.

Втор0е, нищеты2 своеS недостaточествомъ и3 трeбованіемъ: всsкъ бо, къ сокр0вищу семY прибэгazй, вои1стинну бжcтвенныхъ дарHвъ богaтства и3з8oби1ліе пріeмлетъ, и3 лишeніе д¦0вныz своеS нищеты2 неwскyднw и3сп0лнитъ.

Къ семy же, да вёрою несумнённою къ причaстію пречcтыхъ и3 животворsщихъ тёла и3 кр0ве хrт0выхъ т†инъ пристyпитъ, во є4же си1ми дyшу питaти: сицев0 же произволeніе и3 вёру, не т0чію їерeй и3 діaконъ, но и3 всsкъ, дост0йнw хотsй причасти1тисz вёрный, д0лженъ є4сть и3мёти.

Їерeй же и3 діaконъ, літургисaти хотsй, къ семY всsкw д0лженъ є4сть nс0бнэ и3 сіE и3мёти, є4же и3зв0лити въ предложeніи своeмъ въ слaву бGа, въ трbцэ с™ёй слaвимагw, и3 въ чeсть всёхъ с™hхъ, въ нбcномъ раи2 веселsщихсz, въ п0льзу же и3 њставлeніе грэхHвъ себЁ и3 всBмъ вBрнымъ б9іимъ, на земли2 сyщымъ, и3 въ правовёріи бlгочeстнw ўс0пшымъ, за всёхъ же nс0бнэ живhхъ и3 ўс0пшихъ, мл7твамъ є3гw2 вручи1вшихсz, и3 њ бlгостоsніи с™hz соб0рныz ґпcтольскіz вост0чныz цRкве літургjю бжcтвенную по ўстaву гDню, и3 w3бhчаю цRкви с™hz вост0чныz, ћкоже тaйну њсщ7aющую, и3 ћкw жeртву бGа ўмилостивлsющую, и3 грэхи2 њчищaющую, совершaти, въ нeйже д¦ъ с™hй ўсты2 є3гw2, по словеси2 бжcтвенныхъ словeсъ: И# сотвори2 ќбw хлёбъ въ тёло хrт0во, и3 віно2 (вод0ю мaлw растворeное) въ кр0вь є3гw2 бжcтвенную, преложи1въ д¦омъ твои1мъ с™hмъ, на пrт0лэ предложє1нныz и4стиннw пресуществи1тъ.

Пsтое, всsкw да тщи1тсz, є4же съ вели1кою чeстію, и3 глуб0кимъ смирeніемъ къ бжcтвеннэй сeй тaйнэ приступи1ти, помышлsz є3гw2 вели1чество, и3 милосeрдіе, и3 безмёрную чистотY, свою1 же хyдость, сквeрность и3 нeмощь: t сегw2 ќбw размышлeніz вeлію бlгодaть и3 рaдость њбрsщетъ человёкъ.

Шест0е, прилёжнw да тщи1тсz бlгоговёинство себЁ стzжaти, и3 размышлsти стр†сти гDни: воз8имёетъ бо дух0вную надeжду и3 люб0вь къ хrт0вой тaйнэ сeй, къ нeйже прилёжнаz мл7тва со внимaніемъ ѕэлw2 є4сть пом0щна.

Си1це ќбw къ дост0йному служeнію пред8уготовлsz себE служи1тель, и3ли2 пріwбщи1тисz хотsй бжcтвеннагw тёла и3 кр0ве, д0лженъ є4сть съ вeчера по чи1ну цRк0вному вечeрню соверши1ти, (и3ли2 вhслушати) на нeйже бlгоговёйнw да поучaетсz въ мhсли своeй, ўмилeннw размышлsz: кaкw гDь и3 сп7съ нaшъ ї}съ хrт0съ, по сп7си1тельныхъ свои1хъ страстeхъ въ пzт0къ вeчера, на кrтЁ грBхъ рaди нaшихъ ви1сz, сп7сeніz рaди нaшегw ќмре: кaкw є3ди1нъ t в0инwвъ копіeмъ рeбра є3мY прободE, и3з8 негHже ѓбіе и3зhде кр0вь и3 водA: кaкw посeмъ їHсифъ съ нікоди1момъ тёло хrт0во снeмше, плащани1цею њбви1ша, и3 во гр0бэ положи1ша: и3 кaкw марjа магдали1на, съ пречcтою м™рію гDнею, съ плaчемъ и3 вeліимъ рыдaніемъ, въ г0рести сeрдца зрsху сі‰.

Повечeріе же, и3 ко снY и3дS моли6твы совершaz, и3 њпредэлeнныz себЁ канHны, ћкw ґкafістъ бGовLчцэ, и3ли2 гDу ї}су, и3ли2 с™ы6мъ кHимъ въ седми1цэ, и3 ѓгGлу своемY храни1телю, да бlгоговёйнw размышлsетъ: кaкw прес™az дш7A сп7си1телева, б9ествY совокуплeннаz, во ѓдъ сошeдши, держaвнw кнsзz тьмы2 свzзA, тогw2 цaрство плэни2, и3 дyшы t вёка всёхъ сyщихъ тaмw првdныхъ t мучи1тельства є3гw2 свободи2, съ соб0ю возведE, и3 въ рaй дaже до своегw2 преслaвнагw вознесeніz всели2. Тёмъ бл7годарS є3го2 за вс‰ бlгодэ‰ніz, ±же сп7си1тельною стрaстію, и3 животв0рною своeю смeртію р0ду человёческому сотвори2, прилёжнw м0литъ, да и3 є3гw2 вс‰ согрэшє1ніz тёхъ рaди њчи1стивъ, t вёчныz мyки и3збaвитъ є3го2 и3 цrтвіz своегw2 спод0битъ.

Пречcтую же бцdу, соo1бщницу страстeмъ и3 смeрти сн7а своегw2 бhвшую, и3 сі‰ зрsщи сболёзновавшую, прилёжнw моли1ти, є4же въ житіи2 сeмъ предстaтельницею, и3 ко всBмъ добродётелемъ пом0щницею бhти, и3 въ дeнь и3сх0да t тёла, дyшу t всёхъ діaвольскихъ нахождeній, крёпкимъ свои1мъ предстaтельствомъ и3збaвивши, въ цrтвіи сн7а своегw2 всели1тъ: вс‰ бо ћкw м™и ў сн7а своегw2 вёрнw къ нeй притекaющымъ и3спроси1ти м0жетъ.

Во ќтреннее же врeмz пёніz, прeжде њсвэтёніz днE полyнощницу совершaz, сі‰ бlгоговёйнw да размышлsетъ: кaкw гDь нaшъ въ полyнощи, и3дhй къ в0льнэй стрaсти, въ вертогрaдэ въ таков0мъ п0двизэ бЁ прилёжнw молsсz, ћкw п0ту є3гw2 бhти, ћкw к†пли кр0ве кaплющыz на зeмлю: и3 кaкw тaмw t в0инwвъ ћтъ, и3 ко ѓннэ пeрвэе ћкw ѕлодёй свsзанный ведeнъ бhсть: и3 каковA тaмw понHснаz ўничижє1ніz, њплев†ніz, біє1ніz же и3 неисчє1тнаz ѕл†z в0лею претерпЁ, да нaсъ t ќзъ грэх0вныхъ, и3 t мучи1тельства, и3 томлeніz діaволz свободи1тъ.

Ќтреню же совершaz, прилёжнw со ўмилeніемъ да размышлsетъ: кaкw гDь вeліимъ ўничижeніемъ t ѓнны къ каіaфэ ведeнъ бhсть: и3 какwвA тaмw и3спыт†ніz, лю6таz томлє1ніz, заушє1ніz, њплев†ніz, наруг†ніz же и3 неми1лwстивнаz ўдарє1ніz, t полyнощи дaже до ќтра, грBхъ рaди нaшихъ в0лею претерпЁ.

По ќтрени же въ совершeніи пeрвагw часA бlгоговёйнw да размышлsетъ: кaкw сп7си1тель нaшъ въ пeрвый чaсъ днE ведeнъ бhсть въ претHръ t каіaфы къ пілaту, ћкw ѕлодёй, бlгодётель, свsзанный: и3 кaкw тaмw всегw2 мjра судіS t беззак0нныхъ ґрхіерeєвъ и3 стaрцєвъ їудeйскихъ њболгaнъ, и3 t непрaведнагw судіи2 њсуждeнъ бhсть.

Трeтій же чaсъ во своE врeмz бlгоговёйнw во ўмилeніи сeрдца совершaz, прилёжнw да размышлsетъ: кaкw сп7си1тель нaшъ въ трeтій чaсъ днE, пілaтомъ суди1мь бhсть, и3 какwвaz тaмw безчи1слєннаz наруг†ніz, и3 заушє1ніz, посeмъ же немлcтивнw ў мрaморнагw столпA свsзанъ сhй, лю6тыz р†ны, къ семy же џстрымъ тeрніемъ вэнчaніе, и3 и3ны6z нестерпи6мыz м{ки (да нaсъ t мучи1тельства діaволz свободи1тъ) претерпЁ.

Къ семy же размышлsти и3 сіE прили1чно є4сть: кaкw д¦ъ с™hй въ трeтій чaсъ днE, во џгненныхъ љзhцэхъ на ґп0столы сyщыz на мlтвэ сни1де, и3 ты6z просвэти2. Сіe же размышлsz, прилёжнw бGу да м0литсz, ћкw да подaстъ и3 є3мY д¦а с™aго, ћкоже и3 с™ы6мъ ґпcлwмъ, къ д¦0внагw рaзума просвэщeнію, и3 во є4же дост0йнw соверши1ти є3мY предлежaщую бжcтвенную слyжбу.

Шестhй же чaсъ совершaz, бlгоговёйнw да размышлsетъ: кaкw шестaгw часA днE, сп7си1тель нaшъ носS кrтъ св0й, къ пропsтію ведeнъ бhсть: и3 кaкw немлcтивнw четhрмz гвоздьми2 на кrтЁ, лю1тэ пригвождeнъ на голг0fэ, посредЁ двою2 разб0йникwвъ рaспzтъ ви1сzше: и3 кaкw в0ини раздэли1ша ри6зы є3гw2 себЁ: кaкw же мимоходsщіи ругaхусz є3мY, и3 разб0йникъ њшyюю є3гw2 ви1сzщъ, хyлzше є3го2, и3 кaкw тмA бhсть по всeй земли2.

Девsтый же чaсъ тaкожде со всsкимъ бlгоговёніемъ совершaz, сіE внимaтельнэ да размышлsетъ: кaкw сп7си1тель нaшъ, сп7сeніz р0да человёча желaz, на кrтЁ ви1сzй возглаг0лz: жaжду, и3 кaкw џцтомъ, съ жeлчію смёшеннымъ, напоeнъ бhсть: кaкw же дш7у свою2 прес™yю въ руцЁ бGа nц7A предадE: и3 кaкw вс‰ њснов†ніz земли2 потрzс0шасz, кaменіе распад0шасz, мeртвіи t гробHвъ востaша: и3 кaкw є3ди1нъ t в0инwвъ копіeмъ рeбра є3мY прободE, и3 ѓбіе и3зhде и3з8 негw2 кр0вь и3 водA.

Сі‰ же вкрaтцэ помzнє1ннаz, и3 и3н†z сп7си1тєльнаz гDнz страд†ніz, бlгоговёйнw размышлsz въ сокрушeніи сeрдца ўсeрднw, ѓще же возм0жно, и3 со слезaми, да совершaетъ часHвныz моли6твы.

На и3з8wбрази1тельныхъ же, (ѓще и3 літургjи не бyдетъ) да бlгодари1тъ ўсeрднw сп7си1телz, сицевhхъ рaди лю1тыхъ страдaній, ±же в0лею нaсъ рaди претерпЁ, да t мучи1тельства діaволz нaсъ свободи1тъ: и3 и3зліsніz рaди пречcтыz є3гw2 кр0ве, є4юже нaсъ t клsтвы зак0нныz и3скупи2, и3 жив0тъ дaющіz рaди є3гw2 смeрти, є4юже р0дъ человёческій, ўмeршій грэх0мъ, њживотвори2, и3 прилёжнw въ смирeнномъ сeрдцэ да м0литсz, ћкw да си1хъ рaди всёхъ бlгодэsній свои1хъ, и4миже р0дъ человёческій њбл7годётельствова, подaстъ и3 є3мY бlгодaть њставлeніz грэхHвъ, во є4же дост0йнw принести2 є3мY безкр0вную жeртву, и3 неwсуждeннw причасти1тисz с™ы6мъ є3гw2 тaйнамъ.

Ѓще же їерeй и3 діaконъ, и3ли2 кто2 къ причащeнію гот0вzсz, предречeнное прaвило цRк0вное и3 бжcтвенному причащeнію подобaющее, самох0тнэ t разлэнeніz, и3ли2 небрежeніz, и3ли2 всE, и3ли2 чaсть нёкую њстaвитъ, смeртнw согрэши1тъ.

Ѓще же въ нyждныхъ їерeй человёческому сп7сeнію д¦0вныхъ вeщехъ себE ўпражднsz, сjесть, слyшаніемъ и4сповэди больнhхъ и3ли2 здрaвыхъ, и3ли2 причащeніемъ, и3ли2 крещeніемъ больнhхъ, врeмени же приспэвaющу бжcтвенныz слyжбы, прaвило њстaвити принуждeнъ бyдетъ, не согрэши1тъ: т0чію по бжcтвенной літургjи њстaвленное всE да соверши1тъ: моли6твы же ко причащeнію неtл0жнw да глаг0летъ пред8 літургjею.

Тёмже и3 хотsщіи причасти1тисz тaинства, д0лжни сyть пёніе цRк0вное, и3 прaвило къ с™0му причащeнію и3сп0лнити вседyшнw, и3 њ размышлeніи страстeй гDнихъ тщaтисz. Ѓще не вёдzтъ писaніz, тогдA їерeємъ, и3ли2 діaконwмъ, и3ли2 причeтникwмъ њ т0мъ џныz поучaти, да на б0льшее желaніе къ любви2 гDней лю1ди ўбэдsтсz. Ґ и5же и3 писaніе чести2 могyщіи, и3 њ прaвилэ церк0вномъ нерадsщіи, и3 без8 сокрушeніz сeрдца, мнёніемъ њ себЁ побэждeнніи, ѓще и3 вели1цыи к0егwлибо п0ла бyдутъ, дерзaющіи приступи1ти къ стрaшному тaинству семY, да њстaнутсz t тогw2, и3 їерeй, ћкw nтeцъ дух0вный, да и3стzзyетъ, и3 tлучи1тъ t с™hни тогдA, д0ндеже и3спрaвитсz кто2, и3 со внимaніемъ д0лжное воздaстъ: стрaшно бо впaсти въ рyцэ бGа жи1ва, ѓще въ сyдъ и3ли2 во њсуждeніе бyдетъ ћсти тёло, и3 пи1ти кр0вь гDа нaшегw ї}са хrтA.

Їерeй и3 діaконъ къ служeнію бжcтвенныz літургjи, ћкоже дш7eю, си1це и3 тёломъ д0лженъ є4сть чи1стъ бhти: и4бо ћкоже тёло чи1сто, тaкw и3 на себЁ чи1стыz и3 цёлыz nдє1жды и3мёти дост0итъ. Ѓще же бyдутъ вельми2 р{дныz, и3ли2 раздр†ныz, їерeй же дeрзнетъ въ ни1хъ служи1ти, смeртнw согрэши1тъ: понeже хrтA бGа ўничижaетъ, въ пречcтыхъ тaйнахъ свои1хъ и4стиннw сyщаго. Тёмже всsкw тщaтисz д0лжно сщ7еннослужи1телємъ, ѓще и3 нищeтны, но бlгоwбрaзны и3 чи1сты сщ7є1нныz nдє1жды да бyдутъ. Къ семY, главY ўчeсаную, лицE и3 ўстA и3змовeны, пaзнwкти же њбрёзаны да и4мать: си1це чeсти рaди бжcтвенныхъ т†инъ. Тaкожде и3 лю1ди на него2 зрsщіи, и3 рyку є3гw2 лобызaющіи, чи1млибо да не њгорчaтсz.

Д0брэ ќбw всsкъ сотвори1тъ причасти1тисz хотsщій, ѓще зyбы съ вeчера и3счи1ститъ, и3 ўстA сво‰ и3змhетъ, ћкw да не что2 воyтріе t воды2 въ гортaнь (є3гдA и3змывaетъ ўстA) впадeтъ, и3 запsтъ бyдетъ служи1ти, и3ли2 причасти1тисz кто2. Ѓще же и3 воyтріе сохрaннw ўстA и3змhетъ, во є4же ничт0же t воды2 поглоти1ти, без8 ўсумнёніz да слyжитъ.

Њ врeмени служeніz.

Врeмz служeніz є4сть, по дрeвнему w3бhчаю цRк0вному, трeтій чaсъ днE: но ќбw м0жетъ и3 рaнэе и3 п0зднэе начaтисz и3 совершaтисz бжcтвеннаz літургjа, ѓще потрeба сицевaz надлежaти бyдетъ, т0чію не прeжде свитaніz днE, нижE по полyдни: и4бо си1це начинazй и3 совершazй согрэши1тъ.

Сyть ќбw дни6 t цRкве tдэлeннэ ўрHчныz, въ ни1хже по полyдни подобaетъ літургисaти, наипaче же є3гдA літургjа вкyпэ съ вечeрнею совершaетсz, сjесть, преждеwсщ7eнныz, въ четыредесsтницэ, въ вели1кую же суббHту, и3 въ нaвечеріи хrт0ва ржcтвA, и3 бGоzвлeній, и3 въ дeнь пzтьдесsтный.

Вє1щи пред8 служeніемъ и3 въ служeніи дост0итъ їерeємъ храни1ти сі‰:

Ґнтіми1нсъ, ѓще бyдетъ раздрaный, дирaвый, и3ли2 и3счернёлый, ћкоже пи1сменамъ на нeмъ сyщымъ не познавaтисz, тaкожде, и3 на пи1шемэй бумaгэ, никaкоже на так0мъ служи1ти дост0итъ: дерзazй же на сицев0мъ служи1ти, ћкw ўничижи1тель бжcтвенныхъ т†инъ, смeртнw согрэшaетъ, и3 є3пjскопской кaзни подпaдаетъ, сjесть, запрещeнію, и3ли2 tлучeнію.

На пrт0лэ подобaетъ бhти срачи1цэ є3ди1ной, втор0й їндjтіи: си1ми бо прест0лъ њдэвaетсz до земли2, на верхy же літ0нъ t т0нкагw и3 густaгw платнA, и3ли2 шeлковый, на нeмже ґнтіми1нсъ простирaетсz, и3 мёрою таковhй же, каковhй ґнтіми1нсъ.

Сjи же: срачи1ца и3 їндjтіа, и3 літ0нъ да бyдутъ чи1сты, не раздрaны, и3 не дирaвы, и3 ѓще њбветшaютъ, премэни1ти по повелённому чи1ну съ молитвосл0віемъ. Въ цRкви же и3 во nлтарЁ, и3 на с™ёй трапeзэ б9іей, вс‰ чи6ста, цBла, бlгоoбр†зна, и3 ўметє1на, и3 чє1стна да бyдутъ: да не ўничижaютсz бжcтвєнныz т†йны нерадёніемъ, и3 тогw2 смотри1ти прилёжнw.

Ѓще цRковь, и3 пrт0лъ є4сть њсщ7eнный, но ќбw t слyчаz въ крамолЁ нёкоей њкроплeніемъ человёческіz кр0ве, и3ли2 t nрyжнагw, и3ли2 ручнaгw, и3ли2 каковaгwлибо бyди ўдарeніz, и3ли2 t тэлeсныz каковhz нечистоты2 на пом0стэ њсквернeна бyдетъ, никaкоже їерeй служи1ти да дeрзнетъ, д0ндеже w3бhчное, (со ґрхіерeйскимъ бlгословeніемъ) њчищeніе бyдетъ: пренебрегjй бо сіE, смeртнw согрэши1тъ, и3 ґрхіерeйской кaзни бyдетъ подлежaти.

Ѓще сjи слyчаи при зачaтой ўжE літургjи приключaтсz, пред8 вели1кимъ вх0домъ, да престaнетъ їерeй літургисaти, и3 и3стреби1въ хлёбъ и3 віно2 ћкw бlгословє1нныz, но не ћкоже тёло и3 кр0вь хrт0ву, и4бо не u5 њсщ7eны бhша, да совлечeтсz сщ7eнныхъ w3дeждъ, и3 да и3зhдетъ слyжбы не соверши1въ. Ѓще же по вели1комъ вх0дэ сі‰ приключaтсz, да не престaнетъ, но да соверши1тъ зачaтую б9ію слyжбу. Посeмъ же да не дeрзнетъ служи1ти пaки, донeлиже бlгословeніемъ є3пjскопскимъ чрез8 w3бы6чныz семY мlтвы њчи1ститсz, и3 њст7и1тъ мёсто џно.

Ѓще цeрковь t нахождeніz kзhческагw, и3ли2 t наси1ліz є3ретjческагw, и3ли2 tстyпническагw њсквернeна бyдетъ, и3ли2 ѓще ћвный є3ретjкъ тaмw погребeнъ бyдетъ, їерeй да не дeрзнетъ літургисaти, донeлиже бlгословeніемъ nс0бнымъ є3пcкпскимъ њчи1ститъ, и3 w3бhчнw цeрковь њс™и1тсz: без8 бlгословeніz же служи1ти дерзazй, смeртнw согрэши1тъ, и3 кaзни є3пjскопской подлежaти бyдетъ.

Сосyды сщ7є1нныz къ служeнію потрeбніи сyть сjи:

Поти1ръ, и3ли2 чaша, дjскосъ, ѕвэздA и3 л0жица: къ си6мъ сосyдwмъ потрeбны сyть три2 покр0вцы: є3ди1нъ покровeніz рaди поти1ра, вторhй дjскоса, трeтій nбои1хъ рaди: сjи ќбw покр0вцы да бyдутъ t чcтнhz вeщи содёланы, чи1сты же и3 цёлы.

Четhре же сjи сосyды да бyдутъ злaты, и3ли2 срeбрzны, и3ли2 ўжE nловsнны: да не бyдутъ же и3з8 каковhzлибо мёди, желёзны, нижE деревsнны, въ сицевhхъ бо служaй согрэшaетъ, и3 наказaнію є3пjскопскому подлежи1тъ.

Кни1га служeбникъ всsкw є4сть потрeбна къ служeнію, на пaмzть же мл7твъ да не глаг0летъ: и4бо ѓще їерeй служи1ти бyдетъ пaмzтнэ, без8 кни1ги, смeртнw согрэши1тъ: занE мнHгіz спHны, забвeніе же и3 зaпнwсти тогдA случaютсz, и3 не и4мать познaти, что2 дёетъ, и3ли2 глаг0летъ, и3 во ўсумнёніе людeй введeтъ, и3 kвлeнный пор0къ забhвсz сотвори1тъ.

Къ семY свэщы2 горsщыz, понE четhре, и3ли2 три2, да бyдутъ при літургjи бжcтвенной на прест0лэ, на жeртвенникэ, пред8 їкHнами двЁ, на и3схождeніе. Въ вели1цэй же нyждэ двЁ, и3ли2 є3ди1на: и4бо ѓще кромЁ свёщъ літургисaти дeрзнетъ їерeй, смeртнw согрэши1тъ.

Въ конeцъ же, послужи1тель во nлтарЁ всsкw мyжескій п0лъ да бyдетъ: ѓще бо сщ7eнникъ сaмъ себЁ во nлтарЁ, наипaче же въ бжcтвеннэй літургjи спомогaти бyдетъ, бжcтвенныz т†йны ўничижи1тъ, и3 самaго хrтA въ ни1хъ сyщаго, невёсту же є3гw2 цRковь, є3sже w4бразъ въ чaсъ џный на себЁ н0ситъ, въ ничто2 вмэни1тъ, и3 си1це смeртнw согрэши1тъ.

Во всeмъ служeніи бжcтвенныz літургjи їерeй д0лженъ бhти кр0токъ, ти1хъ примирeнъ, и3 бlгоговёинъ, ќмныма nчи1ма взирaz на своего2 вLку, пред8 ни1мже стои1тъ, є3мyже слyжитъ, и3 є3гHже w4бразъ на себЁ н0ситъ.

Моли6твы со всsкимъ бlгоговёніемъ бlгочeстнw, и3 вeліимъ внимaніемъ, прилёжнw и3 всецёлw, ничт0же њставлsz да чтeтъ, и3звёстнw вёдый, ћкw бGъ t ќстъ є3гw2, ћкоже нBкіz многоцBнныz би1серы, сі‰ пріeмлетъ.

Служи1ти же со стрaхомъ и3 трeпетомъ їерeй д0лженъ є4сть, смирeннымъ же зрёніемъ nчeсъ, и3 бlгоговёйнымъ поднесeніемъ рyкъ, и3 всёмъ дёйствомъ, бlгочeстнымъ же стоsніемъ, и3 всeю постaвою внёшнею, и3з8wбрази1ти и4мать внyтреннюю свою2 вёру, є4юже крёпкw и3звэствyетсz, ћкw прест0лъ є4сть сэдaлище цRS нбcнагw, судіи2 живhхъ и3 мeртвыхъ на нeмже и4стиннw џнъ сэди1тъ, и3 тьмы6 ѓгGлъ w3крестъ є3гw2 со стрaхомъ неви1димw предстоsтъ.

Њ вeщи тaйны самагw2 тёла хrт0ва.

Вeщь тaйны тёла гDа нaшегw ї}са хrтA, є4сть хлёбъ t чи1стыz пшени1чныz муки2, вод0ю прост0ю є3стeственною смёшаный, и3 д0брэ и3спечeный, квaсный, непресолeный, свёжій и3 чи1стый: вкyсъ, сjесть, смaкъ св0йственный и3мёzй, и3 къ kдeнію бlгопріsтный и3 спос0бный. Прёсный бо хлёбъ ѓще и3 пшени1чный бyдетъ, въ цeркви с™0й вост0чной православнокаfолjческой, матeріею, сjесть, сaмою вeщію тёла хrт0ва никaкоже бhти м0жетъ: тёмже никт0же над8 таковhмъ да слyжитъ.

И#нhй же хлёбъ, кромЁ сaмыz пшени1цы, квaсный, и3з8 всsкагw жи1та сёменъ, вeщію тёла хrт0ва бhти не м0жетъ. Дерзнyвый же їерeй над8 каковhмъ хлёбомъ и3з8 и3нhхъ сёменъ служи1ти: и3ли2 и3 и3з8 пшени1чныz муки2, и3 є3стeственныz воды2, и3 квaсный, но млек0мъ и3ли2 мaсломъ, и3ли2 ћицы помaзанный, зацвёлый же, сплёснелый, и3ли2 и3згорчaлъ, и3ли2 чeрствъ, и3ли2 растлёнъ, ѕэлw2 тsжкw согрэши1тъ, и3 и3звержeнію подпадeтъ, ћкw тaинство на таковhхъ ви1дахъ не соверши1тсz.

Њ вeщи кр0ве хrт0вы.

Вещество2 кр0ве хrт0вы є4сть віно2 t плодA л0знагw, сjесть, и3з8 гр0здwвъ вjнныz лозы2 и3сточeнное: подобaетъ семY вінY св0йственный и3мёти вкyсъ, и3 њбонsніе, и3 къ питію2 пріeмное, и3 чи1стое бhти, несмёшеное съ каковhмъ либо и3нhмъ питіeмъ, кромЁ є4же и3з8 гр0здіz: въ проскомjдіи же вліsти мaлw въ віно2 воды2, и3 по њсщ7eніи т†инъ тeплыz воды2, ћкоже чи1нъ и4мать.

Він0мъ же не сyть, и3 бhти не м0гутъ вс‰ с0ки t разли1чныхъ nвощeй и3 ћгодъ и3сточeны, сjесть, ћблочный, грyшевый, ви1шневый, терн0вый, мали1новый, и3 и3ны6z си6мъ подHбныz.

Ѓще же кто2 дeрзнетъ кромЁ самaгw віногрaднагw вінA, на и3нhхъ ви1дахъ и3 с0кахъ, и3ли2 віно2 ки1слостію во џцетъ претвори1тсz, и3ли2 съ чи1мъ смёшаное бyдетъ, никaкоже тaинства соверши1тъ: но согрэши1тъ їерeй тsжкw смeртнw, и3 и3звержeнію t сщ7eнства подпадeтъ.

Е#гдa же и3 въ проскомjдіи їерeй, глаг0лz словесA сі‰: Ѓбіе и3зhде кр0вь и3 водA, воды2 мaлw не вліeтъ, є3щe же по њсщ7eніи с™hхъ т†инъ во своE врeмz, є3гдA влагaетъ во с™hй поти1ръ чaсть с™aгw ѓгнца, не вліeтъ мaлw тeплыz воды2, и3ли2 вмёстw тeплыz хлaдную вліeтъ в0ду, смeртнw, ћкw престyпникъ цRк0внагw предaніz, согрэши1тъ.

Вливaти же в0ду въ проскомjдіи, и3ли2 по совершeніи въ поти1ръ, д0лжно съ вeліимъ тщaніемъ смотрёти, є4же бы вінY св0йственнагw вкyса не и3змэни1ти въ в0дный: и4бо тaйна въ сицев0мъ вінЁ, є4же во вкyсъ воднhй и3змэни1тсz, не соверши1тсz, и3 служaй тsжкw смeртнw согрэши1тъ.

Њ слyчаzхъ въ служeніи літургjи, приключи1тисz могyщихъ въ вeщехъ, въ совершeніи, и3 въ служи1телехъ.

Въ вeщи тёла хrт0ва, сjесть, хлёба, случи1тисz м0гутъ сі‰: Ѓще їерeй служaй, пред8 њсщ7eніемъ познaетъ хлёбъ на пrт0лэ, на дjскосэ ко њсщ7eнію предложeнный, бhти растлённый, и3ли2 жи1тныхъ сёменъ каковhхъ, и3ли2 мaлw прицвёлый, и3ли2 прёсный, ѓбіе да tл0житъ сeй, да в0зметъ же и3нhй свёжій, и3 чи1стый пшени1чный, и3 глаг0летъ над8 ни1мъ ти1хw: [В[ъ воспоминaніе гDа бGа: и3 вс‰ прHчаz проскомід‡йнаz, ±же над8 ѓгнцемъ, да и3з8имaетъ ѓгнецъ w3бhчнw, и3 положи1въ є3го2 на с™0мъ дjскосэ, да жрeтъ и3 прободaетъ. И# тaкw t к0егw мёста пред8 њсщ7eніемъ престA, да нaчнетъ и3 њс™и1тъ, и3 w3бhчнw слyжбу соверши1тъ.

Ѓще же пред8 и3зречeніемъ сaмыхъ бжcтвенныхъ словeсъ, познaніе сіE бyдетъ, да нaчнетъ t мл7твы: Съ си1ми и3 мы2 бл7жeнными си1лами: повторsz ю5, и3 тaкw вс‰ по рsду да соверши1тъ.

Си1це ќбw твори1тъ по всемY, ѓще по проскомjдіи пред8 вели1кимъ вх0домъ, и3ли2 по вх0дэ, каковhмъ либо бyди w4бразомъ не њбрsщетсz ѓгнецъ на дjскосэ, сjесть и3ли2 чуд0внэ, и3ли2 t мhши взsтъ, и3ли2 tпaлъ бyдетъ, и3 никaкоже њбрэсти1сz возм0жетъ.

Ѓще же по њсщ7eніи познaніе сицево2 бyдетъ, тaкожде по пред8укaзанному да твори1тъ: взeмъ просфорY и3нyю пшени1чную свёжую, и3 вс‰ проскомід‡йнаz над8 нeю и3зглаг0лавъ, да и4зметъ ѓгнецъ, и3 t мл7твы: Съ си1ми бл7жeнными си1лами, да нaчнетъ, и3 w3бhчнw њс™и1тъ, и3 слyжбу соверши1тъ.

Пeрвый же ѓгнецъ по причащeніи бжcтвеннагw тёла и3 кр0ве, и3ли2 на жeртвенницэ со њстaнки бжcтвенныхъ т†инъ, по tнесeніи тaмw да потреби1тъ.

Ѓще же въ сaмомъ причащeніи потреби1въ чaсть, сіE познaетъ, да твори1тъ по предпи1санному: сjесть, взeмъ свёжую пшени1чную просфорY, и3 прочитaвъ над8 нeю, и3 сотвори1въ вс‰ проскомід‡йнаz, да и4зметъ ѓгнецъ, закалaетъ же и3 прободaетъ, и3 t сегw2 мёста нaчнетъ: Въ н0щь, въ ню1же прeданъ бывaше: и3 словесA гDнz ±же над8 хлёбомъ т0кмw глаг0лати (над8 чaшею же ничт0же глаг0лz, да преминeтъ, понeже вс‰ и3зречє1на бhша), чтs же мл7тву: Поминaюще ќбw: и3 Тво‰ t твои1хъ: да поднесeтъ т0чію дjскосъ съ бжcтвеннымъ ѓгнцемъ, тaже чтS мл7тву: Е#щE прин0симъ тебЁ: и3, ГDи, и4же прес™aго твоего2 д¦а: со стіхaми: над8 ѓгнцемъ да глаг0летъ, въ совершeніе њсщ7eніz: И# сотвори2 ќбw хлёбъ сeй чcтн0е тёло хrтA твоегw2, преложи1въ є3го2 д¦омъ твои1мъ с™hмъ. Да чтeтъ же и3 мл7тву: Ћкоже бhти причащaющымсz: вс‰ же сі‰ тaйнw да глаг0летъ, ничт0же втор0е возглашaz. И# тaкw да причасти1тсz бжcтвеннагw тёла и3 кр0ве хrт0вы, и3 порsду да соверши1тъ бжcтвенную слyжбу.

Ѓще же ќбw пред8 њсщ7eніемъ познaетъ, ћкоже предречeсz, хлёбъ не бhти прили1чный къ совершeнію въ нeмъ тaйны тёла хrт0ва, и3нaгw же хлёба спос0бнагw тогдA пріwбрэсти2 не возм0жетъ, ѓбіе да престaнетъ служи1ти.

Ѓще по њсщ7eніи сіE познaетъ, и3 не бyдетъ и3нaгw хлёба, да не престaнетъ служи1ти, но да соверши1тъ.

Тёмже хотsй и3збёгнути всёхъ си1хъ слyчаєвъ (пaче же въ ни1хъ смeртнагw грэхA) їерeй ў пекyщихъ просфоры2 да надсмотрsетъ, чт0бы пекли2 просфоры2 и3з8 чи1стыz и3 д0брыz муки2 пшени1чныz, ґ не и3з8 зaтхлыz и3 смердsщіz, и3 каковhz либо неспос0бныz, и3 и3зли1шнюю просфорY сегw2 рaди да взимaетъ.

Къ семY, просфор0ю чeрствою, вельми2 многодeнною, никогдA да дeрзнетъ кто2 служи1ти. И# є3щE не начинaz проскомjдіи, їерeй взeмъ въ рyцэ просфорY да и3скyситъ, каковaгw џнаz состоsніz, и3 къ лyчшему познaнію є3ди1ну да прел0митъ: ўвёдэвъ же потрeбну бhти хлёбу, без8 всsкагw смущeніz и3 ўсумнёніz, чи1стою и3 ми1рною с0вэстію літургисaти и4мать.

Њ приключeніи њ вeщи кр0ве хrт0вы.

Ѓще їерeй пред8 њсщ7eніемъ кр0ве, по њсщ7eніи тёла познaетъ, ћкw вінA въ чaши нёсть, т0чію водA, да и3зліeтъ џную в0ду въ нёкій чи1стый и3 чcтнhй сосyдъ, и3 ѓбіе вліeтъ віно2 и3 мaлw t воды2, глаг0лz и3: Е#ди1нъ t вHинъ копіeмъ рeбра є3мY прободE: посeмъ же да начинaетъ t џныхъ словeсъ: Тaкожде и3 чaшу по вeчери глаг0лz: и3 прHчаz.

Ѓще же по и3зречeніи словeсъ познaетъ, ћкw нёсть вінA во с™0й чaши, т0чію водA, тaкожде твори1тъ и3 глаг0летъ, ћкоже речeсz.

Ѓще же въ сaмомъ причащeніи познaетъ сіE, да и3зліeтъ в0ду во и4ный сосyдъ, въ чaшу же да вліeтъ віно2, и3 мaлw воды2, глаг0лz и3: Е#ди1нъ t вHинъ копіeмъ: и3 прHчаz, и3 t словeсъ начинaетъ: Тaкожде и3 чaшу по вeчери, глаг0лz: пjйте t неS вси2: (сі‰ же вс‰ глаг0летъ ти1хw). Тaже мл7тву: Поминaюще ќбw: и3 подносS чaшу глаг0летъ: Тво‰ t твои1хъ: и3 мл7тву: Е#щE прин0симъ тебЁ: и3 въ совершeніе м0литсz: ГDи, и4же прес™aго твоего2 д¦а: минyвъ же ±же над8 с™hмъ хлёбомъ, глаг0летъ: (Благослови2 влады1ко. Ѓще діaконъ є4сть): Ґ є4же въ чaши сeй: и3 бл7гословлsz т0чію чaшу, да глаг0летъ: Преложи1въ є5 д¦омъ твои1мъ с™hмъ, и3 прHчыz вс‰ моли6твы до причащeніz. И# тaкw причасти1всz, соверши1тъ w3бhчнw слyжбу бжcтвенную.

В0ду же џную по совершeніи бжcтвенныz слyжбы, и3 по потреблeніи њстaнкwвъ бжcтвенныхъ т†инъ, во с™yю чaшу, вмёстw њчищeніz да вліeтъ и3 потреби1тъ.

Ѓще же въ проскомjдіи забyдетъ їерeй вли1ти в0ду къ вінY во с™yю чaшу, воспомsнетъ же сіE пред8 њсщ7eніемъ с™hz чaши, да вліeтъ ѓбіе мaлw воды2, глаг0лz: Е#ди1нъ t вHинъ копіeмъ рeбра є3мY прободE, и3 ѓбіе и3зhде кр0вь и3 водA, и3 ви1дэвый: ѓще бо не вліeтъ, воспомzнyвъ, ћкw не вліS, смeртнw согрэши1тъ.

По њсщ7eніи же ѓще сіE воспомsнетъ, да не вливaетъ, т0чію w3бhчную теплотY во своE врeмz.

Тёмже д0лжно їерeю и3 діaкону, є3гдA х0щетъ вливaти віно2, nпaснw всёхъ си1хъ слyчаєвъ смотрёти, да не погрэши1тъ нерадёніемъ смeртнw, є4же бы віно2 не џцетно, не заплёснэло, не загни1ло, и3 чи1мъ либо не мeрзско бhло. И$бо ѓще неспос0бное ќзриши, служи1ти не дерзaй: но при1снw њ лyчшемъ во ўгождeніе гDу бGу промышлsти, и3 всBмъ хrтіaнwмъ д0лжно: со стрaхомъ, речE, сп7сeніе своE содэвaйте: пренебрегaющіи бо стрaшное сіE служeніе, и3 њ бlгоискyсствэ не тщaщіисz лю1тw пострaждутъ.

Њ слyчаи њсщ7eніz и3 совершeніz с™hхъ дарHвъ.

Подобaетъ ќбw, ѓще слyжатъ їерeи мнHгіz, ћкоже словесA гDнz: Пріими1те и3 kди1те: и3 Пjйте t неS вси2: и3 Тво‰ t твои1хъ: тaкw, И# сотвори2 ќбw хлёбъ сeй: Ґ є4же въ чaши сeй: Преложи1въ д¦омъ твои1мъ с™hмъ: кyпнw глаг0лати, ґ не предварsти комyждо себЁ глаг0лати nс0бь.

Ѓще же їерeй служaй забhлъ бы, ћкw и3згласи2 гDнz словесA над8 хлёбомъ и3 він0мъ, и3ли2 мlтвы: ГDи, и4же прес™aго твоего2 д¦а: тaкожде словeсъ совершeніz: И# сотвори2 ќбw хлёбъ сeй: Ґ є4же въ чaши сeй: Преложи1въ д¦омъ твои1мъ с™hмъ: и3 въ недоумёніи, сjесть, въ смущeніи њ њсщ7eніи тaйны бhлъ бы, и3зли1ше да не смущaетсz: но поти1ху во ўмЁ своeмъ п0мыслъ сицевhй да воз8и1мать, ѓще не њсщ7ены2 сyть сі‰ предлежaщыz дaры, хлёбъ и3 віно2, нhнэ њсщ7aютсz, да глаг0летъ над8 ни1ми гDнz словесA, начeнъ t сегw2 мёста: Въ н0щь, въ ню1же прeданъ бывaше, пріи1мъ хлёбъ: и3 прHчаz, и3 њ к0ихъ словесaхъ ўсумни1тсz, ѓще не глаг0ла, и3 моли6твы дaже до концA соверши1тъ.

Њ прилyчаzхъ недостaточества служaщагw сщ7eнника.

Ѓще їерeй літургисazй, прeжде њсщ7eніz тёла и3 кр0ве гDни, тsжкw разболи1тсz, ћкw tню1дъ є3мY не мощи2 дёйствовати, и3ли2 вск0рэ ќмретъ, слyжба њставлsетсz, и3 престаeтъ.

Ѓще же по њсщ7eніи и3 совершeніи сіE приключи1тсz: и3нhй сщ7eнникъ, ѓще тaмw бyдетъ слyшаz літургjю, да соверши1тъ бжcтвенную літургjю начeнъ t мёста, є3гHже пeрвый престA.

Ѓще же разболёвыйсz їерeй не ќмре, но жи1въ є4сть, и3 м0жетъ бжcтвєнныz т†йны пріsти, въ є3гw2 мёсто служaй да tл0митъ мaлую чaсть с™aгw ѓгнца, и3 лжи1цею бжcтвенныz кр0ве почeрпъ да причасти1тъ є3го2, сaмъ же по чи1ну да причасти1тсz, и3 соверши1тъ слyжбу w3бhчнw.

Ѓще тогдA и3нaгw їерeа не бyдетъ є4же соверши1ти слyжбу, и3 потреби1ти с™†z, t бlгоговёйныхъ и3 чи1стыхъ мужeй кто2, взeмъ покр0вецъ не прикасazсz наг0ю рук0ю, да покрhетъ д0брэ с™†z, є4же ничесомyже мощи2 вни1ти на дjскосъ, и3ли2 въ с™yю чaшу, д0ндеже и3нhй сщ7eнникъ пріи1детъ: и4же пришeдъ да соверши1тъ бжcтвенную слyжбу совершeннw, во и4нъ дeнь и3ли2 на и3н0мъ пrт0лэ, и3 тогw2 днE начeнъ t проскомjдіи, и3 н0вый ѓгнецъ и3з8eмъ, w3бhчнw въ служeніи да њст7и1тъ, занeже не бЁ џнъ въ слyшаніи літургjи. По потреблeніи же н0вагw њсщ7eннагw ѓгнца, да потреби1тъ и3 прeжній ѓгнецъ, и3 кр0вь бжcтвенную да и3спіeтъ, и3ли2 всhпавъ въ с™yю чaшу, вс‰ вкyпэ на жeртвенницэ да потреби1тъ.

Ѓще же пред8 њсщ7eніемъ с™hхъ дарHвъ сіE приключи1тсz, и3нhй, и3ли2 и3 т0йже їерeй, тaкожде літургисaвъ совершeннw, по tнесeніи на жeртвенникъ бжcтвенныхъ т†инъ и3 по потреблeніи и4хъ, да потреби1тъ и3 њстaвшій хлёбъ и3 віно2: но не ћкоже тёло и3 кр0вь хrт0ву. Но ћкоже бlгословeнный хлёбъ и3 віно2.

Ѓще їерeй нaчнетъ літургисaти, и3 въ проскомjдіи бyдетъ дёйствэ, и3ли2 ўжE въ літургjи до вх0да вели1кагw позовeтсz смeртныz рaди каковhz приключaемыz нyжды, ѓще крести1ти, и3ли2 и3сповёдати, ґ не въ дaльнемъ разстоsніи, да њстaвитъ на т0мъ мёстэ служeніе, и3 и4детъ б0рзw тaмw, и3 сотвори1въ болёзненному въ сaмой смeрти надeжно сп7сeніе, и3 возврати1всz докончaетъ бжcтвенную слyжбу: въ цRкви же вели1тъ чтeніемъ ґпcла и3ли2 pалмHвъ и3ли2 канHнwвъ, и3ли2 поучeніемъ ко сп7сeнію полeзнымъ, пришeдшыz лю1ди п0льзовати въ т0е врeмz.

Ѓще ли же ўкоснёетъ тaмw за слyчаемъ нyжднымъ, и3 њпоздaетъ, ґ т0чію по сaмой проскомjдіи, да њстaвитъ літургисaти, и3 во ќтріе да літургисaетъ вн0вь всE, и3 по пріsтіи, и3 т0е nс0бь потреби1тъ, ћкоже и3 вhше речeсz. По вели1комъ же вх0дэ, и3 по њсщ7eніи дарHвъ да не њставлsетъ совершaти літургjи, въ в0лю б9ію њ болёзненномъ полагazсz.

Ѓще же на д0лзэ с™ы6z дaры, и3ли2 њсщ7ены2, и3ли2 њсщ7ены2, по сицев0мъ слyчаи, не сyщу сщ7eннику, растлёютсz, сjесть, сплёснэютъ, и3 хлёбъ и3 віно2 џцетно бyдетъ, ћкw не мощи2 и5мъ къ потреблeнію пріє1мнымъ бhти, сщ7eнникъ сі‰ взeмъ, въ текyщую рэкY да всhплетъ.

Ѓще кот0рый їерeй кромЁ сицевaгw слyчаz літургисaвъ не причасти1тсz бжcтвенныхъ т†инъ, тsжкw смeртнw вельми2 согрэши1тъ, и3 и3звержeніz винЁ подлежи1тъ.

Ѓще пред8 њсщ7eніемъ с™hхъ дарHвъ мyха впадeтъ во с™yю чaшу, да и4зметсz, и3 въ бумaгу њбви1та да сожжeна бyдетъ.

Ѓще же паyкъ, и3ли2 и4но что2 kдови1тое, да и3зліsно бyдетъ віно2 и3з8 с™hz чaши, во и4ный чcтнhй сосyдъ, во с™yю же чaшу и3н0е віно2 и3 мaлw воды2 да вліeтсz t їерeа, глаг0лz сі‰ словесA: Е#ди1нъ t вHинъ копіeмъ рeбра є3мY прободE, и3 ѓбіе: и3 тaкw да соверши1тъ літургjю w3бhчнw, по совершeніи же слyжбы віно2 џное да и3зліeтъ въ текyщую рэкY.

Ѓще по њсщ7eніи сіE бyдетъ, и3 стрaшно и3ли2 мeрзско бyдетъ їерeю впaдшее съ бжcтвенною кр0вію поглоти1ти, тогдA сохрaннw со всsкимъ блюдeніемъ да и4зметъ впaдшее, є4же не ўкaнути нигдёже ничт0же t бжcтвенныz кр0ве, над8 и3нhмъ же поти1ромъ, и3ли2 чcтнhмъ сосyдомъ, він0мъ три1жды д0брэ да и3змhетъ и3з8sтое, він0 же да соблюдeтъ: и3з8sтое же да свіeтъ въ бумaгу, и3ли2 въ нёкое чи1стое полотeнцо: и3 по совершeніи літургjи жив0тное џное съ бумaгою и3ли2 полотeнцомъ на плjнfэ, и3ли2 на чи1стомъ кaмени да сожжeтъ, пeпелъ же под8 с™0ю трапeзою да вкопaетъ, и3ли2 и3дёже ўмовeніе рyкъ бывaетъ да всhплетъ: він0 же џное, и4мже жив0тно и3з8sтое и3змовeно бhсть, въ текyщую рэкY да и3зліeтъ. Ѓще рэкA далeче бyдетъ, под8 пrт0лъ ћму и3скопaвъ, и3дёже ногaми попирaема не бывaетъ, да вліeтъ и3 закрhетъ.

Ѓще въ зимЁ кр0вь бжcтвеннаz въ чaши замeрзнетъ, їерeй и3ли2 діaконъ согрэвaz покр0вцы над8 nгнeмъ, да њбвивaетъ и4ми с™yю чaшу, д0ндеже tмeрзнетъ, и3ли2 въ кипsщій ўкр0пъ впусти1въ с™yю чaшу, да дeржитъ сохрaннw, є4же не вліsтисz въ ню2 t ўкр0па что2, д0ндеже tмeрзнетъ.

Ѓще что2 t бжcтвенныz кр0ве нерадёніемъ служaщагw їерeа ўкaнетъ, смeртнw согрэши1тъ. Ѓще на дскY ўкaнетъ (и3 ѓще возм0жно бyдетъ є3мY склони1тисz и3 дости1гнути), љзhкомъ да и3зли1жетъ. Ѓще же невозм0жно, гyбою д0брэ да и3стрeтъ, посeмъ же д0ску њстругaвъ, и3 њстр{жины на плjнfэ, и3ли2 на чи1стомъ кaмени да сожжeтъ, пeпелъ же под8 пrт0лъ да вкопaетъ.

Ѓще же на земли2 г0лой ўкaнетъ, да њстрyжено бyдетъ мёсто, на нeмже ўкaну, њстр{жины же да сожгyтсz, и3 под8 пrт0лъ да сокрhютсz.

Ѓще же на кaмени, тaкожде ѓще возм0жно да и3зли1зано бyдетъ, и3ли2 гyбою д0брэ и3сти1рано, и3 и3змовeно вод0ю чи1стою, водa же гyбою собранA, и3 под8 пrт0лъ и3сцёжена да бyдетъ.

Ѓще на їндjтіzхъ пrт0льныхъ ўкaнетъ бжcтвеннаz кр0вь, и3ли2 на ґнтіми1нсэ, ўсты2 пeрвэе да њсм0кчетъ, посeмъ же ґнтіми1нсною гyбою д0брэ да њтрeтъ: по совершeніи же літургjи їнд‡тіи съ с™hz трапeзы снeмъ, мёсто т0чію, на нeмже ўкaну кр0вь вLчнz, подложи1въ с™yю чaшу, и3ли2 ґнтідHрное блю1до, три1жды чи1стою вод0ю сaмъ їерeй да и3змhетъ, в0ду же џну въ текyщую рэкY, и3ли2 ћму под8 с™0ю трапeзою и3скопaвъ да и3зліeтъ, їнд‡тіи же и3зсуши1въ, пaки да њблечeтъ и4ми с™yю трапeзу.

Ѓще на покр0вецъ, и3ли2 на с™yю w3дeжду кр0вь с™az ўкaнетъ: пeрвэе ўсты2 да њсм0кчетъ д0брэ, пот0мъ же гyбою да њтрeтъ: по совершeніи же слyжбы три1жды да и3змhетъ вод0ю д0брэ над8 ґнтідHрнымъ блю1домъ, и3змовeніе же под8 пrт0лъ, ћму и3скопaвъ, да и3зліeтъ.

Ѓще на подн0жномъ п0стланомъ сукнЁ, и3ли2 коврЁ ўкaнетъ бжcтвеннаz кр0вь, гyбою прeжде, є4юже њтирaетсz с™az чaша, мокротA да њтрeтсz, посeмъ да и3змhетсz д0брэ мёсто, на нeже ўкaну, над8 ґнтідHрнымъ блю1домъ, и3 да tрёзанъ бyдетъ плaтъ џнъ м0крый, и3 на кaмени сожжeнъ: пeпелъ же, и3 водA, є4юже и3змhсz, да и3зсhплютсz въ зeмлю под8 прест0ломъ, и3 землeю да покрhютсz.

Ѓще слyчаемъ к0имъ приключи1тсz всeй бжcтвеннэй кр0ви по њсщ7eніи и3зліsтисz, ѓще мaлw что2 њстaнетъ во с™0й чaши, сeю да причасти1тсz, и3 соверши1тъ слyжбу: пролитhz же бжcтвенныz кр0ве собрaніе, стeртіе и3 њмhтіе да бyдетъ по всемY, ћкоже пред8указaсz.

Ѓще же ничт0же њстaнетъ во с™ёй чaши, да вліeтъ пaки віно2, и3 мaлw воды2 въ ню2, глаг0лz словесA проскомід‡йнаz: И# ѓбіе и3зhде кр0вь и3 водA: и3 да њс™и1тъ, начeнъ t мёста џнагw. Тaкожде и3 чaшу по вeчери, глаг0лz: Пjйте t неS вси2: и3 прHчаz, и3 моли6твы: Поминaюще ќбw: и3 Тво‰ t твои1хъ: глаг0лz, є3ди1ну чaшу подн0ситъ: и3 Е#щE прин0симъ тебЁ: и3 ГDи, и4же прес™aго твоего2 д¦а: со стіхи2, и3 т0кмw на є3ди1ну чaшу глаг0летъ бlгословлsz: Ґ є4же въ чaши сeй: и3 Преложи1въ є5 д¦омъ: и3 мlтву: Ћкw бhти причащaющымсz: и3 всE до концA, и3 тaкw да причасти1тсz. Вс‰ же сі‰ моли6твы и3 возглaсы тaйнw да глаг0летъ: въ цRкви же да пою1тъ въ то2 врeмz прили6чныz стіхи2, донeлэже и3спрaвитсz їерeй въ таковhхъ приключaемыхъ слyчаzхъ, чт0бы стоsщіи въ цRкви лю1ди неунhвнw рaди медлeніz въ т0мъ дёйствэ нyждномъ стоsли.

Крёпцэ же смотри1ти подобaетъ, и3 зазирaти себЁ, є3гдA таков0е приключи1тсz стрaшное дёло въ каков0мъ ли пренебрeжествэ, и3 ўсeрднw плaкати таковaгw рaди слyчаz.

Ѓще по причащeніи с™hхъ т†инъ, ѓбіе приключи1тсz їерeю и3зблевaти, блевHтины да сберyтсz въ льнsныz сгрeбіz, и3 въ чи1стый сосyдъ да вл0жатсz, и3 сохранsтсz, д0ндеже д0брэ и3зс0хнутъ, и3 тогдA въ текyщую рэкY да и3змeщутсz, и3ли2 на плjнfэ, и3ли2 чи1стомъ кaмени да сожгyтсz. Тaкожде и3 землS, на нeйже пад0ша, да њстрyгана и3 сожженA бyдетъ, пeпелъ же под8 прест0лъ да вкопaетсz, и3ли2 въ рэкY да и3змeщетсz.

Ѓще нёкаz чaстка t бжcтвеннагw тёла на земли2 пaднетъ, чeстнw взeмлема, и3 на дjскосэ положeна да бyдетъ, землs же, на нeйже падE, да њстрyжетсz д0брэ, и3 стр{жины џныz въ рэкY текyщую да и3змeщутсz, и3ли2 да сожгyтсz, пeпелъ же под8 с™0ю трапeзою да вкопaетсz.

Ѓще сщ7eнникъ и3мёzй космaты ўсы2, t нерадёніz њм0читъ ты6z въ бжcтвенной кр0ви, согрэшaетъ, но ќбw ўсты2 свои1ми д0брэ да њсмоктaетъ џныz прeжде, пот0мъ же покр0вцемъ да њтрeтъ: пaче же прeжде д0брэ ты6z да ўпрaвитъ, и3 грэхA сегw2 возм0жетъ ўбэжaти.

Е#гдA їерeй служaй, на длaнь своеS десни1цы бжcтвенное тёло возлагaетъ, и3ли2 въ соб0рэ t начaльствующагw пріeмлетъ, никaкоже десни1цею да стэснsетъ, но мaлw что2 согнyвъ (ѓще t начaльника пріeмлетъ) шyйцею да поддержи1тъ, и3 не над8 глав0ю, но над8 пrт0ломъ да держи1тъ: и3 прекл0нь главY бlгоговёйнw и3 къ длaни бжcтвенному тёлу со стрaхомъ и3 вёрою взирaz, w3бы6чныz мlтвы да глаг0летъ, и3 причасти1тсz. По причащeніи же д0брэ да соглzди1тъ на длaнь своеS десни1цы, и3 ѓще крупи1ца кaz t мeньшихъ њстA, и3 сію2 љзhкомъ во ўстA да в0зметъ, и3 д0брэ да и3зли1жетъ длaнь, во є4же ничесомY њстaтисz на нeй. Посeмъ же взeмъ ґнтіми1нсную гyбу, да њтрeтъ длaнь д0брэ над8 дjскосомъ, тaкожде и3 њ літ0нъ.

T с™hz же чaши бжcтвенныz кр0ве причасти1всz, ўстA сво‰ д0брэ їерeй да и3зссeтъ, и3 љзhкомъ и3зли1жетъ, посeмъ же и3 гyбою ґнтіми1нсною да њтрeтъ. Піsй же д0брэ крaй с™hz чaши да и3зссeтъ, да не њстaнетсz на брeзэ кр0ве бжcтвенныz, посeмъ же гyбою да њтрeтъ крaй.

Ѓще с™hй ѓгнецъ на дjскосэ си1це замeрзнетъ, ћкw не возмощи2 їерeю во своE є3мY врeмz преломи1ти є3го2, над8 ќгліемъ въ скудeли на пrт0лэ ѕвэзд0ю и3 покр0вцемъ покрhвъ с™hй дjскосъ, съ бжcтвеннымъ ѓгнцемъ да положи1тъ и3 придержи1тъ, д0ндеже размeрзнетъ.

Ѓще служaщу їерeю нападyтъ врази2, и3ли2 и3ноплемeнницы, є3ретіцы2, и3ли2 погaніи, и3 ўбjйцы, и3 никaкоже слyжба соверши1тисz возм0жетъ, да потреби1тъ с™†z, во є4же не њстaтисz въ поругaніе и3 попрaніе сквє1рнымъ ўбjйцамъ: сaмъ же да и3збёгнетъ, ѓще м0жетъ. Ѓще же не tстyпитъ, лyчше сотвори1тъ: и4бо ѓще ўбіeнъ бyдетъ, мyченическій вэнeцъ пріи1метъ.

Ѓще же кто2 восх0щетъ, ўничижaz вёру с™yю правослaвную, їерeа служaщаго ўби1ти, д0лженъ є4сть їерeй никaкоже служeніz tступи1ти, но соверши1ти, ѓще и3 ўбjйство претерпёти є3мY пріи1детъ: ѓще бо ўбіeнъ бyдетъ тогдA, съ мyченики причтeнъ бyдетъ.

Ѓще служaщу їерeю бжcтвенную слyжбу, цRковь возгори1тсz, и3ли2 t бyри, и3ли2 и3нhz рaди вины2 вeрхъ пaстисz нaчнетъ, сохрaннw со ґнтіми1нсомъ да в0зметъ с™†z, и3 да и3зhдетъ и3з8 цRкве, и3 на и3н0мъ мёстэ чeстномъ, на т0мже ґнтіми1нсэ да соверши1тъ бжcтвенную слyжбу, начeнъ t мёста, є3гHже и3сходS престA.

Ѓще по њсщ7eніи хлёба и3ли2 вінA покaжетсz чyдо, сjесть, ви1дъ хлёба въ ви1дэ пл0ти, и3ли2 nтрочaте, він0 же въ ви1дэ кр0ве, и3 ѓще вкрaтцэ не премэни1тсz сeй ви1дъ, сjесть, ѓще не пaки kви1тсz ви1дъ хлёба, и3ли2 вінA, но си1це непремённw пребyдетъ, никaкоже їерeй да причасти1тсz: и4бо не сyть сі‰ тёло и3 кр0вь хrт0ва, но т0чію чyдо t бGа, невёрства и3ли2 и3нhz рaди вины2 kвлeно. Да в0зметъ же їерeй и3нyю просфорY (ѓще т0чію ви1дъ хлёба премэни1сz) и3 ћкоже пред8указaсz, проскомід‡йнаz над8 ѓгнцемъ да твори1тъ и3 глаг0летъ, и3 да и4зметъ с™hй ѓгнецъ, и3 tложи1въ въ чyдо претворeнный, и3 чeстнw сохрани1въ, да нaчнетъ t мlтвы: Съ си1ми и3 мы2 бlжeнными си1лами: и3 вс‰ по рsду да соверши1тъ, над8 чaшею же ничт0же да повторsетъ. Ѓще же и3 въ чaши вjнный ви1дъ въ кр0вь премэни1тсz, во и3нyю чcтнyю чaшу, и3ли2 въ сосyдъ и3зліsвъ, да вліeтъ пaки віно2, проскомід‡йнаz над8 ни1мъ глаг0лz. И# тaкw w3бhчнw по рsду и3 сіE да њс™и1тъ, и3 во врeмz причащeніz да причасти1тсz w3бhчнw, и3 слyжбу да соверши1тъ.

Ѓще вск0рэ пaки, и4же показaсz мsсомъ, и3ли2 nтрочaтемъ, ви1дъ хлёбный зри1мь бyдетъ, и3ли2 въ чaши, и4же зри1мь бhсть кр0вію, ѓбіе пaки вjнный покaжетсz, да не закалaетъ и3нaгw ѓгнца, нижE и3нaгw вінA въ чaшу да вліeтъ, но си1ми да причасти1тсz, и3 слyжбу соверши1тъ: и4бо и4стиннымъ тёломъ и3 кр0вію хrт0вою сyть.

Въ конeцъ же да вёсть прих0дскій їерeй, ћкw въ кjйждо вели1кій прaздникъ и3 недёлю, къ си1мъ же и3 въ кyюждо суббHту д0лженъ є4сть літургисaти, под8 смeртнымъ грэх0мъ: и4бо ѓще літургисaти не бyдетъ, мнHгимъ t слyшаніz бжcтвенныz слyжбы запнeтъ, ю4же t б9іzгw и3 церк0внагw повелёніz, кjйждо хрcтіaнинъ, въ кjйждо с™hй дeнь слyшати д0лженъ є4сть.

Къ семY да вёсть и3 сіE, ћкw є3ди1ну т0чію на дeнь літургjю, на є3ди1номъ прест0лэ д0лженъ є4сть їерeй соверши1ти: сіs бо є3ди1ность с™hz жeртвы знaменуетъ є3ди1ну смeрть хrт0ву, ю4же є3ди1ною нaсъ рaди под8sтъ, и3 є3ди1ну стрaсть є3гw2, ю4же є3ди1ною њ нaсъ претерпЁ.

По совершeніи бжcтвенныz літургjи д0лженъ є4сть їерeй твори1ти си1це:

Ѓбіе по причaстіи бжcтвенныхъ т†инъ, д0лженъ є4сть їерeй и3ли2 діaконъ њстaнокъ бжcтвеннагw тёла t дjскоса въ с™yю чaшу всhпати со всsкимъ внимaніемъ, ћкw да нигдЁ чт0-либо ѓще и3 t мeньшихъ крупи1цъ ўпадeтъ, и3ли2 њстaнетсz. И# сегw2 рaди д0брэ гyбою ґнтіми1нсною дjскосъ да њтрeтъ над8 с™0ю чaшею, д0брэ соглsдаz, да не њстaнетсz на нeмъ что2.

Тaкожде и3 на ґнтіми1нсэ, и3ли2 літ0нэ гyбою, ѓще что2 є4сть, собрaвъ вкyпэ на дjскосэ да всhплетъ въ с™yю чaшу: и3 тaкожде д0брэ да соглsдаетъ, є4же ничемyже њстaтисz на нeмъ. Си1це ќбw д0лженъ є4сть їерeй всегдA на всsкой літургjи твори1ти, и3 под8 смeртнымъ грэх0мъ и3 и3звержeніемъ, никогдaже ґнтіми1нсъ и3ли2 літ0нъ над8 nгнeмъ и3стрzсaти, и3ли2 над8 вод0ю. И$бо на нeмъ ничт0же и4но, рaзвэ t бжcтвеннагw тёла крупи1цы t нерадёніz їерeйскагw њстаю1тсz. И# сегw2 рaди, ћкоже речeсz, nпaснw на дjскосэ с0браны, и3 въ с™yю чaшу всhпаны да бyдутъ, и3 на жeртвенницэ t негw2, и3ли2 t діaкона потреблены2.

По совершeніи же бжcтвенныz слyжбы, въ потреблeніи њстaнкwвъ с™hхъ т†инъ на жeртвенницэ, всsкое њпасeніе и3мёти подобaетъ їерeю, є4же ничесомY, ѓще и3 t мeньшихъ крупи1цъ, и3ли2 кaплей њстaтисz во с™ёй чaши. Сегw2 u5бо рaди не є3ди1нощи т0чію, но и3 втори1цею и3 трети1цею чaшу и3сполоскaвъ да и3спіeтъ, пот0мъ же гyбою, и3ли2 плaтомъ, на сіE ўстр0енымъ њтрeтъ, гyбу же и3ли2 т0й плaтъ во с™ёй чaшэ да њстaвитъ. На жeртвенницэ же, є3гдA бжcтвєнныz т†йны принесены2 стоsтъ, свэщA зажженA да бyдетъ. Д0ндеже потребsтсz с™†z.

Пономaрь же да научeнъ бyдетъ t їерeа, и3 вси2 во nлтарЁ служaщіи, є4же со стрaхомъ и3 трeпетомъ и3 бlгоговёніемъ ходи1ти џколw жeртвенника, ћкоже и3 џколw с™hz трапeзы, є3гдA на ни1хъ сyть бжcтвєнныz т†йны, и3 бlголёпное поклонeніе ми1мw и3дyще, и3ли2 приближaющесz, да творsтъ.

Гyбу си1це літ0нную, ћкоже и3 и3стирaльную, и3ли2 плaтъ, є3гдA ўчерни1тсz и3 ўпыли1тсz, сaмъ їерeй, и3ли2 діaконъ да и3змывaетъ свои1ма рукaма д0брэ, над8 ўмывaльницею nлтaрною: сіe же и3змовeніе чaстw да бyдетъ, во є4же всегдA чи6стымъ си6мъ бhти.

Сосyды сщ7є1нныz, сjесть, чaша, дjскосъ, ѕвэздA, и3 лжи1ца, чaстw и3сти1раны t прaха да бyдутъ, тaкожде и3 t мокроты2, во є4же не пaсти на ни1хъ ржЁ.

Въ конeцъ же, по совершeніи бжcтвенныz літургjи, и3 по потреблeніи бжcтвенныхъ т†инъ, ѓбіе прeжде совлечeніz сщ7eнныхъ w3дeждъ, и3ли2 по совлечeніи, и3з8 nлтарS не и3сходS, їерeй д0лженъ є4сть чести2 со всsкимъ ўмилeніемъ, бlгодaрнымъ сeрдцемъ мlтвы бlгодaрныz по с™0мъ причащeніи.

И#з8 цRкве же и3зшeдъ, да не ѓбіе њбрати1тсz ко и3н0му к0ему дёлу, но врeмz нёкое да пребyдетъ въ мlтвахъ и3 размышлeніи толи1кагw дaра спод0бивсz во с™ёй літургjи, и3 бlгодарS бGа, да пр0ситъ, є4же во вс‰ дни6 жи1зни є3гw2 сицевaгw дaра дост0йнw пріsти спод0битъ є3го2.

Въ сjй ќбw дeнь да сохрани1тсz t и3зли1шнzгw kдeніz, питіS и3 снA, наипaче же и3мёzй супрyжницу, t тёлеснагw совокуплeніz, и3 t всsкіz плотскjz любвE, рaди любвE и3 чeсти нбcнагw цRS, є3г0же въ хрaмъ и3 nбитaлище души2 своеS пріsтъ.

Кaкw храни1ти бжcтвєнныz т†йны больнhхъ рaди.

Прeжде всегw2 прих0дскій їерeй, (и3ли2 и3 въ монастырёхъ) д0лженъ тщaніе и3мёти є4же бы сосyды бhли, сjесть, поти1ръ, дjскосъ, ѕвэздA, лжи1ца, ківHтъ и3ли2 гробни1ца златы6z и3ли2 срє1брzныz, въ вeліей же нyжди nлов‰ныz, прили1чнw ўстр0ены къ служeнію и3 хранeнію бжcтвеннагw и3 животворsщагw тёла ї}съ хrт0ва, въ ни1хже стрaшное тaинство совершaетсz, и3 сaмъ гDь ї}съ ви1днэ пребывaетъ.

И# вс‰ ќбw вє1щи цRкHвныz въ лёпоту творsтсz, ћкw nдє1жды сщ7є1нныz, кrты2 с™ы6z, є3ђліz дрaгw ўкрaшєнаz: но по тёхъ и3сполнeніи да бyдутъ. Ѓще ќбw невозм0жно гдЁ за скyдостію бhти златы6мъ, и3 срє1брzнымъ си6мъ сосyдwмъ, потирю2, дjскосу, ѕвэздЁ, лжи1цэ, и3 ківHту и3ли2 гробни1цэ на сохранeніе больны6мъ, всsчески nлов‰ныz да бyдутъ, под8 прaвильною кaзнію, и3 ґрхіерeйскимъ запрещeніемъ.

КівHтъ, въ нeмже и4мутъ храни1тисz с™ы6z т†йны, тёло гDне, покровeнъ да бyдетъ, и3 на верхY кrтъ, и3 всегдA съ бжcтвенными т†йны на пrт0лэ да стои1тъ, ґ не на и3н0мъ гдЁ мёстэ.

Несщ7eннаz рукA никогдaже сегw2 да к0снетсz, под8 смeртнымъ грэх0мъ, и3 под8 вели1кою є3пітіміeю, рaзвэ вели1кіz каковhzлибо нyжды.

Б9eствєнныz т†йны, не т0чію въ вели1кій четверт0къ, но и3 во и3ны6z дни6, мн0гихъ рaди ви1нъ, по чи1ну вели1кагw четверткA напи1санному њсщ7ены2, сушены2 и3 храни1мы бhти м0гутъ.

Ѓще ківHтъ злaтъ, и3ли2 срeбрzнъ внyтрь позлащeнъ, сушє1ныz т†йны с™ы6z, и3 без8 подложeнныz бумaги да возлагaютсz. Ѓще срeбрzнъ не позлащeнъ, и3ли2 nловsнъ, конeчнw да подстeлетсz въ нeмъ чи1стаz бумaга, и3 на т0й бжcтвєнныz т†йны положaтсz.

Б9eствєнныz т†йны, въ ківHтэ храни1мыz, чaстw со всsкою достод0лжною чeстію, tкровeнною глав0ю поклонeніе сотвори1въ, рyцэ же и3змовeны и3мёz, на всsкъ дeнь посэщaй: ѓще же невозм0жно на всsкъ дeнь, понE во вторhй и3ли2 трeтій дeнь tкрhвъ сосyдъ призирaй, да не кaкw нерадёніz и3 непризи1раніz рaди твоегw2, сплёснэютъ, и3ли2 растлёютъ t мокроты2. И# сегw2 рaди ћкw ўничижи1тель бжcтвенныхъ т†инъ, и3 тsжкw смeртнw согрэши1ши, и3 и3звержeніz винЁ подлежaти бyдеши.

Ѓще ќбw ќзриши, ћкw къ мокротЁ преклони1шасz, развeй ґнтіми1нсъ на с™0мъ прест0лэ, и3 со всsкимъ њпасeніемъ t ківHта на с™hй дjскосъ вложи2, и3 џкна tвeрзъ просуши2, сaмъ блюдhй, д0ндеже и3зс0хнутъ, да мyха и3ли2 и4но что2 t сицевhхъ не к0снетсz и5мъ, и3 тaкw тsжкw смeртнw согрэши1ши.

Ѓще же t небрежeніz, б9іz т†йны сушS, припали1ши, и3ли2 кaкwлибо t мокроты2 и3ли2 лёности, и3ли2 растли1тисz њстaвиши, смeртнw тsжкw согрэши1ши, и3 и3звержeніz винЁ подлежaти бyдеши.

Ѓще ќбw сицевhй слyчай, (є4же не бyди) когдA приключи1тсz, никaкоже никог0же да дeрзнеши причасти1ти сицевhми тaйнами: но и3нhй ѓгнецъ по ўстaву ниженапи1санному, ничт0же tлагaz, къ служeнію себE пріугот0вавъ, во ќтрій дeнь по њщутёніи сегw2, літургjю бжcтвенную начeнъ, и3зми2, њст7и2, и3 и3зсуши1въ сохрани2, и3 си1мъ бwльнhz и3 трeбующыz причасти2. СплBснэлыz же и3ли2 растлBнныz т†йны, на т0йже літургjи на жeртвенницэ со њстaнки бжcтвенныхъ т†инъ въ поти1ръ всhпавъ потреби2.

Е#гдA ќбw с™ы6z т†йны и4маши пріуготовлsти рaди нyждныхъ потрeбъ, q їерeю, въ четверт0къ вели1кій, и3ли2 во и4но врeмz: тогдA ѓгнецъ вторhй и3зми2, и3 по чи1ну ћкоже въ вели1кій п0стъ ко преждеwсщ7eнной літургjи сотвори2, напаsй же с™hй ѓгнецъ животворsщею кр0вію над8 с™0ю чaшею помaлу лжи1цею, съ вели1кимъ њпасeніемъ и3 и3скyсствомъ, є4же бы не премочи1ти є3гw2, и3 не ўкaнути гдЁ t и3зли1шества.

Суши1ти же подобaетъ напоeнный ѓгнецъ на с™ёмъ пrт0лэ си1це: прeжде развeй ґнтіми1нсъ, и3 t ківHта и3з8eмъ на дjскосэ положи2, и3 покади2 w3крестъ: тaже лёпотное поклонeніе сотвори1въ, раздроби2 с™hмъ копіeмъ на чaстицы мaлы, со всsкимъ бlгоговёніемъ.

По раздроблeніи же положи2 плjтzный кaмень, и3ли2 плjнfу, сjесть кирпи1чь, при крaи ґнтіми1нса, t деснhz себE страны2, и3 верхY кaмене скудeль н0вый, и3ли2 горшeкъ желёзный, и3ли2 мёдный, чи1стъ, со ќгліемъ горsщимъ, и3 поклони1всz достод0лжнw, возми2 с™hй дjскосъ съ бжcтвенными тaйнами, раздроблeнными съ вeліимъ внимaніемъ, и3 возложи2 є3го2 верхY скудeльника, nпaснw блюдhй, да помaлу и3зс0хнутъ бжcтвєнныz т†йны, превращaz ты6z с™hмъ копіeмъ, да не кaкw пригорsтъ. Е#гдa же д0брэ согрёетсz с™hй дjскосъ, снимaй є3го2, и3 полагaй на с™0мъ ґнтіми1нсэ, и3ли2 на покр0вцэ, да не вельми2 разгорёвсz, и3спали1тъ с™ы6z т†йны: є3гдa же ўстуди1тсz мaлw, пaки возлагaй є3го2 верхY горшкA, и3ли2 на то2 сосyда ўстр0еннагw. Сіe же твори2 и3 мн0гажды, д0ндеже и3зс0хнутъ. Сух‡z же со всsкимъ внимaніемъ вложи2 во с™hй ківHтъ, и3 покрhвъ положи2 на своeмъ мёстэ, и3 достод0лжное поклонeніе сотвори1въ, свeй пaки ґнтіми1нсъ.

Ґ и3дёже по вс‰ дни6 слyжба бжcтвеннаz совершaетсz, ћкоже во грaдэхъ вели1кихъ бывaетъ, и3ли2 въ монастырёхъ и3 кромЁ всsкагw сушeніz бжcтвєнныz т†йны бhти м0гутъ, сицевhмъ w4бразомъ: Не двA ѓгнца закалaz, но тогHжде є3ди1нагw чaсть взeмъ, напои1въ кр0вію бжcтвенною, ћкоже пріуказaсz, до ќтріz, слyчаz рaди к0егw смeртнагw, храни1ти. И# тaкw на всsкъ дeнь творS, не трeбэ бyдетъ сушeніz, и3 всsкихъ слyчаєвъ бёдственныхъ и3збёгнетъ.

Њ подаsніи, пріsтіи, хранeніи же и3 поклонeніи бжcтвенныхъ т†инъ.

Вси2 ќбw сщ7еннослужи1тели д0лжни сyть съ подобaющею чeстію совершaти во хрaмэ гDни служeніе своE, и3 тaйнамъ б9іимъ твори1ти поклонeніе с™олёпное, и3 чaстw њ пріsтіи таковaгw дaра тщaтисz. Прих0дстіи же їерeи, и3 прихожaнъ свои1хъ њ т0мъ да поучaютъ: є4же бы въ чи1стой с0вэсти всsкій п0лъ ѓще возм0жно въ прaздники, ѓще ли же ни2, всsчески бы въ четhре посты2 въ лётэ пріуготовлsлисz на то2: д0лжни ќбw сyть смирeннымъ и3 чи1стымъ тёла ўстроeніемъ приступaти къ сицевы6мъ тaйнамъ бжcтвєннымъ.

Ѓще ќбw кромЁ постHвъ четhрехъ w3бhчныхъ приступи1ти къ с™0му причащeнію восхотsтъ: сeдмь днeй прeжде да постsтсz, въ мл7твахъ цRк0вныхъ и3 домaшнихъ пребывaюще (сіe же не въ нyждэ: въ нyждэ бо три2 дни6, и3ли2 є3ди1нъ дeнь да постsтсz т0чію) и3 пред8уготовлsюще себE къ чи1нному и3сповёданію грэхHвъ свои1хъ.

Сyщіи же въ супрyжествэ, t супрyжескагw совокуплeніz въ ты6z дни6 да воздержaтсz всsкw.

Пред8 nсмhмъ же днeмъ да и3сповёдzтъ пред8 їереeмъ вс‰ грэхи2 сво‰, и3 съ вeчера ничт0же да вкyсzтъ: не могyщіи же ю4ности и3ли2 престарёлости рaди, всsкw съ вeчера воздержaтисz ничт0же ћдше, мaлw что2 да вкyсzтъ: t полyнощи же всsкw вси2 да воздержaтсz, въ мlтвахъ же, покл0нахъ, и3 дух0вныхъ размышлeніихъ да ўпразднsтсz, є3ли1кw м0щно, гот0вzщіисz: ґ не ўмёющымъ писaніz, и3 въ разстоsніи t цeркве дaльнэмъ, їерeй прaвило и3 въ д0мэ и5мъ, кaкw комY, да завэщaетъ.

По ќтреннихъ же w3бhчныхъ мlтвахъ цRк0вныхъ, вси2 причащaтисz и3мyщіи, не ўмёющіи же чести2, да њстaнутсz въ цRкви, во є4же слyшати t їерeа чт0мое къ с™0му причащeнію прaвило, и3 w3бы6чныz часы2: ўмёющіи же чести2, и3 сaми во свои1хъ домaхъ сі‰ прочести2 себЁ м0гутъ.

Въ начaлэ с™hz літургjи да соберyтсz вси2 въ цRковь, и3 всеS с™hz слyжбы со стрaхомъ и3 бlгоговёніемъ стоsще да м0лzтсz, и3 слyшаютъ. Во врeмz же причащeніz да пристyпzтъ чи1ннw, въ глуб0комъ смирeніи, и3 хrтY и4стиннw въ тaйнахъ сyщему под8 ви1домъ хлёба и3 вінA до земли2 кjйждо да покл0нитсz є3ди1нощи, рyцэ къ пeрсємъ крестоwбрaзнw согбeннэ и3мyще, и3 хrтA распsтаго и3сповёдающе, и3 люб0вь къ немY и4мутъ. Пріeмше же чeстнw да поглотsтъ, и3 по ўтeртіи ќстъ покр0вцемъ рук0ю сщ7eнническою, лобызaютъ крaй с™hz чaши, ћкоже сaмое хrт0во ребро2, и3з8 негHже и3стечE кр0вь и3 водA, и3 tступи1вше мaлw клaнzютсz не до земли2, рaди њхранeніz пріsтыхъ т†инъ, и3 стоsтъ на свои1хъ мёстэхъ, не глаг0люще дрyгъ со дрyгомъ, нижE да плю1ютъ, д0ндеже ґнтjдwръ и3 віно2 со ўкр0помъ подaстсz и5мъ: и3 до скончaніz с™hz літургjи да ждyтъ неисх0днw и3 мlтвы бlгодaрствєнныz по с™0мъ причащeніи да совершaтъ.

Вёстно тебЁ бyди, q їерeю, ћкw ѓще мн0зи бyдутъ прич†стницы, никaкоже да дeрзнеши, (недоставaющу въ с™0й чaши бжcтвенныz кр0ве, и3ли2 тёла) прили1ти віно2, и3ли2 хлёбъ простhй всыпaти: смeртнw бо тsжкw согрэши1ши, и3 и3звержeніz кaзни подпадeши. Въ таков0мъ ќбw слyчаи, до ќтріz повели2 и3ны6мъ пождaти, и3 служи1въ причасти2 ты6z, и3ли2 t ківHта храни6мыz больнhхъ рaди бжcтвєнныz т†йны, всhпли во с™yю чaшу, и3 причасти2 ты6z по w3бhчаю.

Къ семY входsще въ хрaмъ б9ій с™hй, и3 зрsще ко с™0му nлтарю2, со стрaхомъ достод0лжное поклонeніе сотворsютъ сщ7еннослужи1тели и3 вси2 лю1діе: во хрaмэ бо стоsщіи, мнёти на нб7си2 пред8 самhмъ бGомъ стоsти: и3 мlтвы приношaй бGу, ћкw тY сyщему њбэщaннэ.

Во nлтaрь же входS, всегдA прeжде главY tкрhвъ, и3 поклонeніе сотвори1въ, вни1ди, и3 къ бжcтвенному пrт0лу приступи1въ, нижaйшее сотвори2 поклонeніе, и3 всE є4же ѓще во nлтари2 дёеши, со всsкимъ смирeніемъ и3 бlгоговёніемъ, ћкw пред8 лицeмъ бGа тY сyщагw дёйствуй: и3сходs же, тaкожде пeрвэе бжcтвєннымъ тaйнамъ ни1зкw поклони1всz, и3зhди.

Е#гдA є3ктенію2 пред8 с™hми цaрскими враты2 глаг0леши, всегдA пeрвэе бlгоговёйнw главY tкрhвъ, поклони1сz, и3 тогдA начинaй: тaкожде скончaвъ поклони1сz, и3 tиди2. Си1мъ же w4бразомъ, и3 є3гдA приключaетсz ми1мw с™hхъ цaрскихъ дверeй и3ти2, никогдaже ми1мw и3ди2 не поклони1всz.

Наконeцъ же, соверши1въ всsкъ сщ7еннослужи1тель и3 причeтникъ цRкве въ своeмъ чи1нэ, нощн0е, ќтреннее и3ли2 дневн0е, и3ли2 вечeрнее цRк0вное служeніе, воздaждь гDу бGу поклонeніе бlгоговёйнw, ћкw є3мY сіE t тебE, и3 t людeй всёхъ пріsтно є4сть. И$бо таковaгw рaди с™ы6мъ бжcтвєннымъ тaйнамъ поклонeніz, и3 во њпaсствэ хождeніz, nс0бную и3 и3з8oби1льную бlгодaть t хrтA бGа полyчитъ кjйждо.

Nлтарю2 служaщыz, сjесть, пономари2, д0лженъ їерeй ѕэлw2 ўчи1ти, ћкw да вeліимъ стрaхомъ и3 трeпетомъ, и3 всsкимъ бlгоговёніемъ вх0дzтъ во с™hй б9ій nлтaрь, и3 своE и5мъ належaщее дёло сотворsютъ, вёдуще, ћкw тaмw присyтственнэ хrт0съ бGъ нaшъ на пrт0лэ: входsще же и3 и3сходsще, ни1зкw да покланsютсz. Пrт0ла же бжcтвеннагw, пaче же сaмыхъ бжcтвенныхъ на нeмъ сyщихъ т†инъ, тaкожде сосyдwвъ служeбныхъ, и3 и3нhхъ сщ7eнныхъ вещeй, никaкоже прикоснyтисz да дeрзнутъ, да не въ грёхъ впaднутъ: рaзвэ свэти1льникwвъ и3 свёщъ, кади1льницы же и3 и3нhхъ мeньшихъ сщ7eнныхъ вещeй.

Чeсти рaди бжcтвенныхъ т†инъ, никт0же t несщ7eнныхъ во с™hй nлтaрь да вх0дитъ: жєнh же никогдA.

Пономари2, чaстw и3сповёдающіисz, и3 бжcтвєннымъ тaйнамъ причащaющіисz, трeзвеннw же и3 бlгочeстнw въ добродётелехъ пребывaющіи, сjи пономари2 д0лжни сyть, просфоры6, віно2, в0ду, fmміaмъ, и3 џгнь во nлтaрь внести2, свэщh же вжигaти и3 ўгашaти, кади1льницу же и3 теплотY пріуготовлsти, и3 їерeю подавaти, nлтaрь вeсь чи1ннw и3 чaстw ўмести2 и3 њчищaти: си1це зeмлю t всsкихъ ўмeтій, ћкоже и3 стёны, и3 вeрхъ кр0вный t прaха и3 паучи1ны.

Пrт0лъ же и3 жeртвенникъ їерeю т0чію, и3 діaкону, и3ли2 v3подіaкону њчищaти и3 и3стирaти, во є4же николи1же њбрэсти1сz на ни1хъ прaху, и3ли2 ўмeтію к0ему: да не к0снетсz со грэх0мъ сщ7eнныхъ несщ7eннаz рукA.

Въ цRкви же и3 пaперти, пономари2, тaкожде w4бразы, стёны, потол0къ, крHвли t прaха и3 паучи1ны, зeмлю же t ўмeтій чaстw њчищaти д0лжни. Ўмє1тіz же nлт†рнаz и3 цRкHвнаz не дост0итъ на мэстA непотрє1бнаz и3зметaти, но и3ли2 въ рэкY, и3ли2 въ нех0дномъ и3 непопирaемомъ мёстэ.

Къ семY не т0чію їерє1и и3 nлтaрніи сщ7еннослужи1тели, но и3 вси2 бlгочести1віи хрcтіaне, ѓще въ цRкви, ѓще къ больны6мъ нес0мы бжcтвєнныz т†йны ќзрzтъ, бGолёпнымъ поклонeніемъ да почитaютъ.

Тaкожде и3 въ хрaмъ с™hй пришeдше, во всsкомъ пёніи по чи1ну и3ли2 ўстaву цRкве, клaнzтисz гDу бGу въ мlтвахъ когдA, коли1кw и3 кaкw вси2 тщaтельнw да сотворsютъ, и3 начaтки ўсeрдіz трудHвъ свои1хъ, мwльбы2, молє1ніz, и3 бlгодарє1ніz да приношaютъ: пёніz же и3 чтeніz цRк0внагw во и3звёстіи да слyшаютъ, вразумлsющесz по ґпcтолу, во pалмёхъ и3 пёніихъ и3 пёснехъ дух0вныхъ, и3 во чтeніи сщ7eннагw писaніz, и3 ўчи1телей с™hхъ цRк0вныхъ, и3 пою1ще гDа бGа въ сердцaхъ свои1хъ непрестaннw. И# сегw2 подобaетъ їерeю прихожaнъ и3 дэтeй свои1хъ д¦0вныхъ всегдA научaти, да вёдzтъ в0лю въ т0мъ б9ію и3 повелёніе м™ре своеS цRкве.

Вёдати же и3 сіE їерeємъ подобaетъ: ћкw вси2 хрcтіaне є3ди1ныz вёры, є3ди1ныz цeркве нaшеz, tлучeніz и3 клsтвы не и3мёющіи на себЁ, и3 покаsніе и4сповэдію чи1стw приносsщіи, живyщіи бл7гочeстнw, и3 t духовникA не и3мyщіи запрещeніz на врeмz, тёла хrт0ва и3 кр0ве є3гw2 съ подобaющею чeстію да причастsтсz. Тaкожде и3 подрHслыz џтроки, и5мже пріsтна и4сповэдь, и3 м†лыz младeнцы, по w3бhчаю цeркве подобaетъ за вёру приносsщихъ, ты6z сподоблsти с™hхъ т†инъ, въ њсщ7eніе дyшъ и3 тэлeсъ и4хъ, и3 въ пріsтіе бл7годaти гDни.

Недост0йніи же, всsчески t таковaгw тaинства tлучeни да бyдутъ, и5же клsтву на себЁ t є3пjскопа, и3ли2 запрещeніе nтцA дух0внагw, и3 tлучeніе к0е и3мyщіи, и3 ћвніи грBшницы, блудники2 и3 блудни6цы, нал0жницъ и3мёющіи, и3 с†мыz ты6z налHжницы, прелюбодёи, лихои1мцы, чародёи, ворожби1ты вс‰кіz, ст7отaтцы, кaртовники, зернщики2, хyльники, срамосл0вцы, и3 всsкое безчи1нство, заз0ръ же и3 ўк0ръ творsщіи, и3 и3нjи си6мъ под0бніи: и3 сjи донeлэже и4стиннw не покaютсz, и3 плоды2 дост0йны покаsніz не сотворsтъ, и3 соблaзны, и5хже ћвэ содёzша, и3 содёловаютъ, покаsніемъ свои1мъ kвлeннw не потребsтъ, причaстіz с™hхъ тaинствъ никaкоже да спод0бzтсz.

Сокровeнныхъ же грёшникwвъ, тaкw и3сповёдающихсz, и3справлsй бл7горазyмнw, є4же бы не и3зрaслъ кjй соблaзнъ и3ны6мъ лю1демъ, t таковaгw през0рства, и3 т0е бы лицE въ подозрёніи не состоsлосz, и3 въ дeрзость на пріsтіе не бhло причащazсz, и3ли2 tлучazсz.

И#з8умлє1ннымъ, и3ли2 њбмeршымъ, бжcтвєнныz т†йны подавaти никaкоже дост0итъ, т0чію є3гдA въ себE прих0дzтъ, и3 ќмны, и3 въ сочyвствіи t њб8умeртвіz бывaютъ, и3 є3гдA въ сокрушeніи сердeчномъ и3сповёданіе грэхHвъ свои1хъ творsтъ, къ цeркви прих0дzтъ, бGу м0лzтсz, и3 церк0вныхъ мл7твъ слyшаютъ: и3зрsднэе же ѓще ни є3ди1на бэдA недост0инства въ ни1хъ њбрэтaетсz, да причастsтсz тогдA.

За и4стинное ќбw бл7гочи1нное и3 прaвильное смотри1тельство, є4же бл7гоугождaти гDу бGу всsкимъ тщaніемъ, и3 храни1ти церк0вное предaніе въ чистотY тэлeсную и3 душeвную, повсю1ду лю1демъ свои6мъ дaстъ гDь ми1ръ и3 млcть, и3 бл7годeнство всBмъ бл7гочeстнw живyщымъ на земли2: посeмъ и3 наслёдіе въ небесёхъ всерaдостныхъ вёчныхъ крас0тъ подaрствитъ. Е$же и3 бyди получи1ти хрісті†нскимъ правосл†внымъ душaмъ бл7годaтію ї}съ хrт0вою, и3 предстaтельствомъ всеслaвныz пречcтыz дв7ы бцdы мRjи, и3 мл7твами всёхъ с™hхъ ґми1нь.

Прaвило гот0вzщымсz служи1ти, и3 хотsщымъ причасти1тисz с™hхъ бжcтвенныхъ тaинствъ тёла и3 кр0ве гDа ї}са хrтA, и3мёти подобaетъ си1це:

По цRк0вномъ повечeріи глаг0лати канHнъ ї}су хrтY, и3 бцdэ ґкafістъ, канHнъ ѓгGлу храни1телю, и3 канHнъ днE, кот0рый прилучи1тсz (и3нjи же и3 моли6твы на с0нъ грzдyщихъ), пот0мъ, Дост0йно є4сть: С™hй б9е: и3 по Џ§е нaшъ, тропари2: Поми1луй нaсъ гDи: и3ногдa же кондaкъ прaздника глаг0лютъ, и3 мл7тву: Несквeрнаz, неблaзнаz: и3 tпyстъ. И# Ненави1дzщихъ и3 њби1дzщихъ нaсъ:

Воyтріе же літургисyющымъ д0лжно глаг0лати часы2, G-й и3 ѕ7-й: и3 по мл7твэ, Б9е и3 гDи си1лъ: ко с™0му причащeнію канHнъ, и3 моли6твы. По прочтeніи же мл7твъ сотвори1ти tпyстъ часHвъ.

Хотsщіи же причасти1тисz, часы2 слyшаютъ, и3 въ цRкви пред8 літургjею.

И# є3гдA кто2 причасти1тсz животворsщихъ с™hхъ тaинствъ, моли6твы по причащeніи, и3 tпyстъ сотвори1тъ.

Въ пр0чыz же дни6, въ вeчеръ недёли, канHнъ ї}су, бцdэ парaклисісъ, є3мyже їрм0съ: В0ду прошeдъ: тропaрь же: Мн0гими содержи1мь напaстьми: канHнъ ґрхaгGлwмъ, и3 ѓще х0щетъ кто2, ѓгGлу храни1телю. Воyтріе по вышепи1санному да сотворsетъ (и3нjи же и3 моли6твы ќтрєнніz глаг0лютъ).

Въ вeчеръ понедёльника, канHнъ гDу ї}су, и3 парaклисісъ бцdэ, предтeчи с™0му їwaнну, и3 ѓгGлу храни1телю.

Во вт0рникъ вeчера, канHнъ ї}су, бцdэ канHнъ nдиги1трію, и3ли2 и4нъ кот0рый, и3 ѓгGлу храни1телю.

Въ срeду вeчера, канHнъ гDу ї}су, парaклисісъ бцdэ, ѓгGлу храни1телю, с™ы6мъ ґпcлwмъ (и3 ѓще кто2 и3зв0литъ, и3 с™0му ніколaю).

Въ четверт0къ вeчера, канHнъ животворsщему кrтY, парaклисісъ бцdэ, ѓгGлу храни1телю.

Въ пzт0къ вeчера, канHнъ ї}су сладчaйшему, ґкafістъ бцdэ неtл0жнw, ѓгGлу храни1телю, и3 всBмъ с™ы6мъ.

Въ суббHту вeчера, канHнъ гDу ї}су, парaклисісъ бцdэ, ѓгGлу храни1телю.

И#нjи же ґкafістъ бцdэ (съ размышлeніемъ т†инъ бжcтвенныхъ, кaкw содёzсz) и3 по вс‰ дни6 читaютъ, но и3 тогдA, ѓще восх0щетъ кто2, да глаг0летъ парaклисісъ бцdэ: ѓще ли ни2, да њстaвитъ.

БGобоsзнивіи же лю1ди, и3 къ семY не вдавaющесz въ сyєтнаz помышлє1ніz, и3 ќмъ св0й воздержавaюще, ўпражнsютсz въ читaніи pалти1ри, съ мл7твами, по њпредэлeнію и3 кни1гъ зак0на гDнz, и3 ўчи1телей с™hхъ.

Сицев0е же прaвило и3 монaшествующіи во nби1телехъ с™hхъ, тaкожде сщ7eнницы, діaкони, и3 причeтницы цRк0вніи, и3 грaмматэ ўмёющіи всsкагw чи1на и3 п0ла; твори1ти повседнeвнw д0лжни сyть, кромЁ пріуготовлeніz ко причащeнію часHвъ, канHна и3 мл7твъ.

И# начинaти си1це (ѓще повечeріе слyша кто2 въ цeркви): наединЁ, въ вeчеръ и3ли2 порaну, ћкw и3нjи раздэлsюще канHны глаг0лютъ по начaлэ: Бlгословeнъ бGъ нaшъ: и3ли2 Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ: ЦRю2 нбcный: по Пріиди1те поклони1мсz: pал0мъ н7. И# Вёрую во є3ди1наго бGа: и3 канHны, пот0мъ, Дост0йно є4сть: Слaва, и3 нhнэ: tпyстъ, и3 мл7тва, Ненави1дzщихъ, и3 њби1дzщихъ нaсъ: и3 покл0нwвъ є7i, съ мlтвами. И#нjи же в7i pалмHвъ, по њпредэлeнному чи1ну въ прaвило себЁ читaютъ.

Не њставлsти бо цRк0внагw собрaніz ґпcлъ завэщA: u5бо и3 мlтвъ цRк0вныхъ, и3 њпредэлeннагw себЁ прaвила nс0бь њставлsти не подобaетъ комyждо: понeже въ люб0вь б9ію простирaтисz всsкому чlвёку потрeбно, ћкоже пи1сано є4сть: Возлю1биши гDа бGа твоего2 всёмъ сeрдцемъ твои1мъ, всeю душeю твоeю, всeю крёпостію твоeю, и3 всёмъ помышлeніемъ твои1мъ. Люб0вь же и3мёти, сотворsти мlтвы прилBжныz подобaетъ къ бGу тріmпостaсному, и3 къ пречcтэй дв7э бцdэ мRjи, и3 ко всBмъ с™ы6мъ: и3 ўготHваннаz бл7г†z въ нб7сёхъ получи1ши со всёми с™hми, бlгоугоди1вшими въ некончaемыz вёки, ґми1нь.

Начaти же комyждо прaвило клaнzzсz, и3 по предёлу покл0ны твори1ти, си1це глаг0лати д0лжно:

Б9е, млcтивъ бyди мнЁ грёшному.

Б9е, њчи1сти грэхи2 мо‰, и3 поми1луй мS.

Создaвый мS гDи, поми1луй.

Без8 числA согрэши1хъ, гDи, прости1 мz.

И# Бцdе вLчце дв7о, сп7си1 мz.

СіE и3 за канHны є3S коли1кимъ числ0мъ глаг0лати, и3ли2 nс0бнw рaди ўсeрдіz къ нeй по R крaтъ не ўмёющіи да вэщaютъ.

Тaкожде и3 ѓгGлу храни1телю, и3 с™ы6мъ глаг0лати:

ЃгGле храни1телю м0й с™hй, t всsкагw ѕлA сохрани1 мz.

С™hй ґпcле и4м>къ, и3ли2 мyчениче, и3ли2 прпdбне џтче, моли2 бGа њ мнЁ.

Прeжде же сегw2 прaвило монaшествующымъ, и3 комyждо человёку џное и3мёти хотsщему, и3 въ мjрэ живyщу, напечaтано на всsкій дeнь грaмматэ ўмёющымъ.

Повечeріе, и3 котHрыz њпредэлє1нныz канHны, и3 д7 каfjсмы, съ тропари2 и3 мlтвами, и3 пBсни прbр0чєскіz: три2 стA покл0нwвъ, шeсть сHтъ мlтвъ ї}совыхъ: седм0е сто2 бцdэ, съ мlтвою: ВLчце моS прес™az бцdе, сп7си1 мz грёшнаго.

И# тaкw во всю2 седми1цу всю2 pалти1рь совершaютъ, и3 прaвило творsтъ.

И#нjи же новоначaльніи монaси, и3 малом0щніи, читaху по G каfjсмы, и3 творsху сто2 покл0нwвъ, и3 три2 стA мlтвъ ї}совыхъ и3 бцdэ сто2.

Ѓще же котHрыz лю1ди грaмматэ не ўмёютъ, мyжеска и3 жeнска п0ла, ґ цRк0внагw пёніz за каковhми слyчаи, рaди дaльности, ћкw въ сeлахъ и3 деревнsхъ, и3ли2 и3 во грaдэхъ за неуд0бствомъ хождeніz слyшати не возмогaютъ, и3 прaвила сaми не вёдzтъ њпредэли1ти, желaніе же и3мёютъ бlгоугождaти бGу, и3 њчищaти мы6сли сeрдца своегw2 мlтвою и3 пост0мъ, и3 чи1мъ бы возмоглA кaz хрcтіaнскаz душA рaдость и3 слaдость, рaди мlтвеннагw чи1на и3 прaвильнагw себЁ предёла получи1ти, си1це твори1ти, хотS помaлу, д0лжни:

За вечeрнее ќбw пёніе, мlтвъ ї}совыхъ:

ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, поми1луй мS грёшнаго. Сто2, и3 покл0нwвъ к7є.

За повечeріе, мlтвъ н7, покл0нwвъ в7i.

За канHнъ бцdы ґкafістовъ, мlтвъ двA стA, и3 покл0нwвъ к7f.

За канHнъ парaклисісъ бцdэ, мlтвъ o7, и3 покл0нwвъ в7i.

За канHнъ ѓгGлу храни1телю, мlтвъ н7, и3 покл0нwвъ з7.

За канHнъ седми1чный, мlтвъ l, и3 покл0нwвъ є7.

За полyнощницу, мlтвъ сто2, и3 покл0нwвъ к7є.

За ќтреню, мlтвъ три2 стA, и3 покл0нwвъ н7.

За №-й чaсъ, мlтвъ н7, и3 покл0нwвъ з7.

За G-й, за ѕ7-й, и3 за f7-й чaсъ, мlтвъ по н7, тaкожде и3 покл0нwвъ по з7.

За и3з8wбрази1тєльнаz, мlтвъ сто2, покл0нwвъ ‹.

И# тaкw по бlгодaти б9іей кто2 ўпрaвивсz, и3 въ б0льшее подви1гнетсz мlтвосл0віе, по завэщaнію ґпcтолову: непрестaннw моли1тесz, њ всeмъ на всsко врeмz бlгодари1те гDа. И# никт0же без8 мlтвъ, и3 во врeмz цRк0внагw пёніz да пребывaетъ, гдёлибо въ приключeніи на мёстэ бhти случи1тсz комY въ домY, и3ли2 на пути2: но по си1лэ своeй да совершaетъ, и3 не ўнывaетъ нерадёніемъ, и3 в0все сyетными попечeньми да не њтzгощaетсz. И# мaлое ќбw њпредэлeнное, и3 во врeмени совершaемое прaвило, въ вели1кое вмэни1тсz t хrтA гDа, ћкw на него2 ўповaетъ кто2, и3 не забывaетъ є3гw2. Сaмъ бо гDь речE: Не kви1шисz предо мн0ю т0щъ, и3, Не безпл0дни бывaйте. Ћкоже комY подaстъ гDь, ѓще кто2 слyжитъ, ћкw t крёпости, тaкw да тщи1тсz, тaкw да течeтъ, и3 хощY, речE ґпcлъ с™hй пavелъ, ўм0мъ мои1мъ глаг0лати пsть словeсъ. Со внимaніемъ бо и3 горsщимъ сeрдцемъ и3 мaлое въ вели1кое вмэни1тсz.

Сегw2 рaди, никт0же њ сeмъ мaломъ предёлэ прaвила не ўмёющымъ чести2 кни1гъ, сумни1сz. Ѓще ќбw м0жетъ кого2 кто2 научи1ти, и3 въ б0льшее прaвило, и3 въ мlтву ўправлsй бл7горазyміемъ свои1мъ: никт0же u5бо сегw2 возбрани1ти и4мать, но и3 похвалY, пaче же мздY t хrтA гDа воз8имёетъ, т0чію дaждь всsкъ слaву бGу, глаг0лz и3 творS лyчшее и3 полeзное, и3 бGу ўг0дное. И$бо вhну и4мать совершaющій прaвило своE, ѓще и3 некни1женъ сhй, весели1тисz, по речeнному: Помzнyхъ бGа, и3 возвесели1хсz. Совершeннw ќбw возрaдуетсz, и3 возвесели1тсz: ћкw мздA дёлающымъ бlг0е мн0га на нб7сёхъ. Ґми1нь.

Неумёющымъ грaмматэ прaвило напи1сано прeжде си1це:

За вeсь pалти1рь ¤ѕ7 мlтвъ ї}совыхъ.

За каfjсму є3ди1ну три2 стA мlтвъ: за слaву сто2.

За полyнощницу ѕ7 сHтъ.

За ќтреню ¤№ф.

За часы2 без8 междочaсіz ¤№, съ междочaсіемъ же ¤№ф.

За вечeрню ѕ7 сHтъ.

За вели1кое повечeріе з7 сHтъ.

За мaлое повечeріе д7 стA.

За канHнъ ґкafістовъ бцdэ, съ кондаки2 и3 јкосы, три2 стA покл0нwвъ.

Всеконeчнw ќбw подобaетъ и3 нyжно ўмёти всsкагw в0зраста и3 п0ла человёку мlтву: Џ§е нaшъ: Бцdе дв7о: и3 Вёрую во є3ди1наго бGа nц7A: и3 читaти по коли1ку крaтъ на всsкъ дeнь.

Стіхи2: Человёкwмъ всBмъ прaвило належи1тъ, комY что2 трeбно, всsкъ то2 да держи1тъ: гдcу слaву всегдA возсылaz, ћкw твaрь творцA своего2 въ вёкъ знaz.

 

 

Коментарисање није више омогућено.