Ubistvo svih prvorođenih nevernih

Pitanje:
Ako je Bog kroz Mojsija poslao počasti na Egipat, i ako je jedna od tih počasti i ubistvo svih prvorođenih nevernih, molim Vas da mi objasnite, kakve sličnosti i da li uopšte ima sličnosti sa Irodovom naredbom da se pobiju sva prvorođena deca ne bi li se on spasio od dolaska Spasitelja našeg Gospoda Isusa Hrista?
Dubravka


Odgovor:
Hristos se rodi! Mislim da se u ovom vašem pitanju razvija misao o dva bogoborstva ali u krajnjoj suštini različita. Ono faraonovo, koje je tvrdoglavo prkošenje Bogu i to na jasne i opredeljene znake Njegove želje; i ono Irodovo, u kojem možemo da otkrijemo taj isti prkos, ali ne kao direktnu borbu protiv Boga, nego više kao egoistčki-opredeljaenu borbu za njegovo vlastoljubivo zvanje i počasti ovog veka. Da ne bi bilo zabune ovde treba da se poduče da je pomenuto bogoborstvo izaržeo u ova oba slučaja, ali ga treba razdvojiti na dva razna motiva. Ako postoji potreba da ih opredelimo i klasifikujemo, motivi Iroda su manje bogoborstvo, zato što se tvrdovrato direktno ne bori protiv Boga, nego samo kao „uplašen, i sav Jeruisalim sa njim“, za moguća politička previranja i smenu vlasti. On je bio direktno ugrožen i zato po tom nekom tadašnjem legalitetu on se sa tim „iskrenijim“ motivom bori za vlast. Sa druge strane, samog mnogobožačkog faraona niko nije ugrožavao oduzuimanjem vlasti, osim te prenosne pretnje koja se u krajnjem ishodu završavala sa lošim ekonomskim posledicama, jer mu se nekom Višom i nepoznatom komandom oduzima ogromna radnička snaga koja se tada koristila u izgnaničkom Izrailju. Irod, i viši jerusalimski politički i crkveni krugovi, kao da se bude iz dubokog sna gde se java pokazuje kao neka vrsta šoka, i od neočekivanih gostiju – mudraca, saznaju da se raća novi car – Mesija; kojeg su onda, a nišata manje ni danas, očekivali kao sposobnog vojno-političkog vođu Jevrejskog naroda. To mesijanstvo judaističkog bogoslovlja uvek je bilo prisutno, ali ne kao realnost nego više kao neka ideja, koja će se „nekad tamo“ ostvariti, komparativno rečeno: poput našeg današnjeg realnog (nehatnog) hrišćanskog shvatanja eshatologije i Njegovog Drugog Dolaska. Zato su se i „uplašili“ jer stara dogmatska ideja postaje realnost sa kojojm se treba suočiti. Ako postoji potreba da upoređujemo ova dva bogoborstva, moraćemo da kažemo da je Irodovo dosta blaže, i pored toga što je koristio mesijanističke izvore („sabrao sve prvosveštenike, i književnike narodne“) radi potvrde te neočekivane i sasvim „negativne“ novosti koja dolazi od mudraca sa Istoka. Ubistvo prvoređenih mladenaca egipatskih bila je direktna Božija kazna za faraonov prkos; dok je ubistvo vitlejemske dece prouzrokovano sličnim egoizmom i krvavom željom za ovozemaljskom vlašću, ali ne u tako slepo izraženom bogoborstvu koje je ispoljavao faraon. Mislim da se Irod nije borio protiv samog evanđelskog Spasitelja koliko protiv neočekivanog cara, što potvrćuje i sam odnos jevrejskog prema punoletnom Nazarećaninu koji je počeo da nudi nešto drugo što uopšte nije zainteresovalo jevrejski narod, osim tog zemaljskog carstva koje treba da bude zaštićeno apsloutnom i neprikosnovenom vlašću Mesije. Oni nisu očekivali ovaploćenog Boga, niti su „spasenje“ shvatali kao obnavljanje Adama, a da jesu oni bi se zapitali: kako je bilo moguće da Irod ubije Boga u Sinu Čovečijem, jer je očigledno da se posle Irodovog „čišćenja“ Vitlejema i okoline, nigde više ne pominje „Vođa“ koji treba da „napasa narod Izrailja“. Dakle, verovali su da je i taj Hristos o kome je proricao Isaija ubijen, i tako su se oni lepo vratili svojoj svakodnevnici do onih dramatčnih reči: „krv Njegova na nas i na našu decu“. Irodovo bogoborstvo je motivisano žeđu za zemaljskom vlašću, kako se to u aristokratiji često i događalo, dok bogoborstvo farona treba prihvatiti kao lični prkos i izazivanje sile Božije. Poput onog Julijanovog prkosa: „Galilejče ipak si me pobedio“, jer je i svu svoju vojnu silu poveo u neprirodno razdvojene dubine Crvenog mora. To može da uradi samo đavoimani bogoboroac koji je ukrajnjem objašnjenju bio kontrolisan satanskim ludilom. Vaš oLjubo

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *