Smisao života

Pitanje:
Pomaže Bog! Ovako pošto sam dosta mlad hteo sam da vas pitam neke stvari koje me muče… – Ovako… moj život se sastoji prosečno kao kod svakog tinejdžera… Ustanem, odem u školu, vratim se, izađem u grad, legnem da spavam…i tako svaki dan….tako da mi po nekad padaju mnogo gadne misli i baš mi dođe pomisao da mi je ovaj život besmislica… Molim za veliku pomoć! Hvala unapred!
Dejan


Odgovor:
Bog ti pomogao sine ljubljeni! Raduj se svagda u Gospodu, i opet velim, raduj se! Gospod Bog, Darodavac svih dobara, Koji te je priveo iz nebića u biće ustrojava tvoje spasenje upravljajući svim okolnostima tvoga života [1], jer je On Svedržitelj! On je Otac naš Nebeski, dok je Crkva Njegova naša Majka duhovna. Zato ”poštuj Oca svoga i Mater svoju da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji”! Poznaj sine Istinu, i Istina će te osloboditi (Jn. 8, 32) . Jer: ”U početku bješe Logos (Riječ= Smisao [2]) , i Logos (Smisao) bješe u Boga, i Logos (Smisao) bješe Bog. On (Smisao) bješe u početku u Boga. Sve kroz njega (Smisla) postade, i bez njega (Smisla) ništa ne postade što je postalo. U njemu (Smislu) bješe život, i život bješe svjetlost ljudima. I svjetlost svijetli u tami, i tama je ne obuze.” (Jn. 1, 1-5) Vidiš mili, tvoj život nije besmislica, nego je upravo Smisao= Bog! Pomisao da je tvoj život besmislica ne može biti tvoja, nego je sugestija đavolja. Ovaj prokleti prevarant, od trenutka kada je postao bogoborac, neprestano kleveće Boga i pokušava da podmetne svoja zlodela upravo Bogu Koji je jedini Izvor Dobra. Neprijatelj–kao pauk svoju žrtvu–obavija čoveka brojnim mrežama laži, poluistina i dušepogubnih sugestija navodeći ga na svaku strast zla začetom u sebeljublju (gordost, sujetu, ugađanje stomaku, srebroljublje, blud, gnjev, tugu, očajanje…) upravo da bi ga time doveo do pobune i roptanja na Tvorca Koji ga najviše voli. Tako đavo koji je najgori čovekomrzac i čovekoubica i otac svih laži pokušava da prevari ljude da bi ih odvojio od Boga Jedinog Čovekoljupca i načinio svojim robovima. ”Duša, koja stvarno živi samo Bogom Logosom i od Njega dobija sve što je živo u njoj, čim gresima i neverjem potisne iz sebe Boga Logosa ostaje po inerciji živa, i u grehu i u smrti živa. A život, čija je jedina suštastvena i radosna sila i jedini logički besmrtni smisao – Bog Logos, čim izgubi Boga pretvara se u smrt, u besmislicu, u pakao, u užas, u strašilo, u nakazno priviđenje koje ludački proglašuje sebe za sve i sva u svima svetovima. [3]” Zaista glavni protivnik svakog čoveka na putu spasenja je on sam sebi, tj. zle pomisli i želje koje se rađaju u njegovom srcu pod sugestijama duhova zlobe. ”Borba sa pomislima i preko njih sa zlim duhovima prati sve druge borbe i sve ih nadživljuje [4]. 157. Istina je, doduše, da nas mnoge sujetne pomisli i protiv naše volje uznemiravaju i gotovo bez našeg znanja zavaravaju. One u nas ulaze neprimetno i lukavo. I mi ne samo da ne možemo da ih sprečimo, nego ih i sa velikim trudom primećujemo. Ipak, svako može da ih prima, ili odbacuje ukoliko, uz Božiju pomoć, uloži staranje i trud. Njihovo nastajanje ne zavisi od nas, ali njihovo odbacivanje ili primanje stoji u našoj volji. Uostalom, i u samom razvijanju pomisli ne treba sve pripisivati njihovom napadu, ili duhovima koji se staraju da ih poseju. Naprotiv, i od nas, ako ne uvek a ono najvećim delom, zavisi da li ćemo ispraviti kakvotu pomisli, i da li ćemo se postarati da u našim srcima niču duhovno-svete umesto plotsko-zemnih pomisli. Rđave pomisli se umanjuju i ređe pojavljuju u onome ko se razumno i usrdno poučava u Svetom Pismu, upražnjava u Psalmima i pevanju [crkvenih pesama], podvizava u postu i bdenju, seća na buduće (tj. na Carstvo nebesko i geenu ognjenu) , i na sva dela Božija. Naprotiv, zle pomisli se umnožavaju u onome ko se zanima svetovnim brigama i plotskim delima, i upušta u sujetne i prazne besede.” Poslušaj sine pouku Svetog Vladike Nikolaja o neznanju koje se usled okamenjenosti srca javlja kod neznabožaca [5]; poslušaj i razumi: ”Neznabošci hode u sujeti uma svojega, pomračeni smislom, otuđeni od života Božjega za neznanje koje je u njima, za okamenjenost srca njihovih (Ef. 4, 17–18) . Šta je sujeta, braćo moja? Sve, posmatrano van Boga, odsečeno od Boga, upotrebljavano bez straha Božjega. Šta je sujeta uma, braćo moja? Živeti i život tumačiti ne po Božjem zakonu nego po svojim trenutnim pomislima i željama. Od čega, braćo, dolazi to zlo ljudima? Prvo od okamenjenosti srca, a po tom od neznanja koje je u njima. Šta znači, braćo, okamenjenost srca? Znači srce ispražnjeno od ljubavi Božje i straha Božjega, i napunjeno pohotljivošću i strahom od svega radi tela. Šta se rađa, braćo, od okamenjenosti srca? Neznanje, potpuno neznanje božanskih stvari, božanskih putova i zakona – potpuna zatupelost za duhovni život i duhovnu misao. Kakva je krajnja posledica, braćo, okamenjenosti srca i neznanja božanskih istina? Pomračenje smisla i otuđenje od života Božjeg. Pomračenje smisla – naime: um čovekov biva mračan kao i telo, svetlost koja je u čoveku postaje tama. O kolika tama! Pomračen smislom jeste pomračen umom. Pomračen umom pak ne zna smisao ničemu ili odriče smisao svačemu. Takav je otuđen od života Božjeg, i suši se i gine kao deo tela, odsečen od tela. Takvi su neznabošci, takvi su bezbožnici, a takvi su, najzad, i maloverni ili lažni hrišćani. – No i suvo drvo kad se zalije životvornom vodom Hristovom, oživi i ozeleni. I osušeni svet neznabožački vaskrsao je i oživeo Hristom Gospodom. Kud i kamo pre pokajani grešnici hrišćanski. Učinimo smotru nad sobom, braćo moja. Činimo je svaki dan, Pitajmo se svaki dan, da i mi nismo zbog sujete postali pomračeni i od Božjeg života otuđeni. Skoro će smrt, i kraj, i sud. Osušeno drveće biće bačeno u oganj neugasivi. O Gospode Isuse, ume naš i živote naš, pomozi nam da umujemo Tobom i živimo s Tobom. Tebi slava i hvala vavek. Amin.” Slava Bogu mili, ti si učinio smotru nad sobom i zatražio si leka u Crkvi Boga Živoga. Postavi dobar početak time što ćeš čvrsto odlučiti u srcu svome da ćeš koračati samo putem života (pročitaj i poslušaj učenje Svetih Apostola [6]) i neodstupno sledovati učenju Svetih Otaca [7][8]. Uključi se aktivno u parohijsku zajednicu i traži sebi društvo po meri dara Hristovoga. Naš narod je mudro zaključio da ”s’ kim si – takav si”. Uopšte nije bezazleno dali ćeš se družiti sa onima koji ne mare za svoje spasenje i klanjaju se mrtvim idolima (najčešće sa Zapada) uobličenim svekolikim moralnim i duhovnim razvratom koji se širi putem medija i filmova; ili ćeš u bratskoj pravoslavnoj zajednici sa sebi sličnima saborno uzrastati u veri, penjući se lestvicom spasenja vaspitavan vrlinama i svetim tajnama, preobražavajući se u istinskog vojnika Hristovog, pobedonosca po ugledu na Svetog Georgija, Dimitrija, Save, Stefana, Lazara, Miloša, Uroša, Vasilija, Petra i Svih Svetih koji od pamtiveka Bogu ugodiše i nebeskom se slavom uvenčaše. Od srca ti preporučujem istinske patriote Carstva Nebeskog iz organizacije Dveri Srpske. Pridruži im se. I živi sa njima. Osetićeš radost. Da nisi sam. Uverićeš se da život zaista ima smisla. Da je to Onaj Koji je rekao ”Ja sam Put i Istina i Život (Jn. 14, 6) ” i ”ako ne jedete tijelo Sina Čovječijega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi. Koji jede moje tijelo i pije moju krv ima život vječni; i ja ću ga vaskrsnuti u posljednji dan. Jer tijelo moje istinsko je jelo, a krv je moja istinsko piće. (Jn. 6, 53-55) ” Dakle, utvrdićeš opitno da je On Život tvog života, Gospod Isus Hristos Spasitelj, i u svetlosti Hristovog Vaskrsenja klicaćeš zajedno sa Prepodobnim Ocem našim Justinom Ćelijskim i celom Crkvom Hristovom ”Sve za Hrista – Hrista ni za šta! ” Gospode Isuse Hriste Sine Božji, Živote života naših, molitvama Tvoje Prečiste Matere Bogorodice, svake slave i hvale dostojnih Apostola, beztelesnih i umnih svetih sila nebesnih, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca naših, među svetima, Prepodobnog Jovana Kasijana, Svetog Ignjatija Brjančaninova, Svetog Serafima Virickog, Svetog Vladike Nikolaja, Prepodobnog Ave Justina, bogootaca Joakima i Ane i Svih Svetih Tvojih sa Svetim Savom Ravnoapostolnim ocem našim duhovnim, blagoslovi ovo čedo tvoje, utvrdi ga u veri tvojoj presvetoj Pravoslavnoj, da do kraja ovozemskog života svoga i u blaženioj večnosti proslavlja Tebe jedinog Spasitelja i Iskupitelja, zajedno sa Bespočetnim Tvojim Ocem, Presvetim i Blagim i Životvornim Tvojim Duhom, Trojicu Jedinosuštnu i Nerazdeljivu, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin, Bože daj! Na zdravlje i spasenje! đakon Stefan ♱ ♱ ♱ ♱ ♱ ♱ ♱ ♱ ♱ ♱ ♱ ♱ Hristos Voskrese Radosti moja! [1] Sveti Serafim Viricki, Gospod govori čoveku; http: //svetosavlje.org/biblioteka/DuhovnoUzdizanje/Gospod-Govori.htm [2] Episkop Danilo (Krstić) , Beseda ”U početku beše Smisao…”; http: //www.rastko.rs/rastko/delo/12207 [3] Prepodobni Justin Ćelijski, Tumačenje Svetoga Jevanđelja po Jovanu, Prva glava; http: //svetosavlje.org/biblioteka/Dobrotoljublje/dobro203.htm [4] Dobrotoljublje, Tom 2, Prepodobni Jovan Kasijan, Pregled duhovne borbe, Borba sa pomislima i preko njih sa zlim duhovima prati sve druge borbe i sve ih nadživljuje; http: //svetosavlje.org/biblioteka/Dobrotoljublje/dobro208.htm [5] Sveti Vladika Nikolaj, Beseda o neznanju i okamenjenosti neznabožaca, Ohridski Prolog za dan 30. novembar; http: //svetosavlje.org/biblioteka/prolog/index.php? m=11&d=30 [6] Didahi – učenje Dvanaestorice Apostola; http: //svetosavlje.org/biblioteka/Osnovi/Didahi.htm [7] Sveti Ignjatije Brjančaninov, O neodstupnom sledovanju učenju Svetih Otaca; http: //www.pravoslavni-odgovor.com/Crkva_Hristova/neodstupno_sledovanje_Svetih_Otaca.htm [8] Sveti Ignjatije Brjančaninov, O nemogućnosti spasenja inovernih i jeretika; http: //www.pravoslavni-odgovor.com/Crkva_Hristova/o_nemogucnosti_spasenja_jeretika_i_inovernih.htm

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *