Минеји

Їyніа к7д

Рождество2 честнaгw слaвнагw прbр0ка, предтeчи и3 крести1телz їwaнна.

На мaлэй вечeрни стіхи6ры на д7, глaсъ д7.

Под0бенъ: Звaнный свhше:

И#зъ непл0дныz роди1лсz є3си2 ўтр0бы, разрэши1вый непл0діе сердeцъ нaшихъ, и3 благочaдіе въ вёрэ же и3 и4стинэ, душaмъ неплHднымъ сл0во дaруz, слaвный предтeче пришeствіz хrт0ва: глaсъ сл0ва благознамени1тый, покаsніz прознаменaтель велеглaсный, вeтхагw же и3 н0вагw бжcтвенный ходaтай, ћвэ познавaемь: є3г0же рождество2 люб0вію прaзднуемъ веселsщесz. Двaжды.

Ўпитaнный нhнэ воздержaніz телeцъ, t непл0дныz роди1сz, показyz нaмъ, t дв7ы nтрокови1цы ѓгнца рождeна, и3 мjра взeмлющаго согрэшє1ніz. Г0рлица пустынелю1бнаz ћвэ возсіS, бжcтвенную вeсну возвэщaющаz, и4мже престA безб0жіz зимA лю1таz, и3 женихA дрyгъ и4скренній свётлw пріи1де їwaннъ, молS, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

И$же по бжcтвенному р0ждсz њбэтовaнію, є3гдA пречyдный и3 вели1кій ґрхaгGлъ, въ цeркви роди1телю твоемY молsщусz, благовэствовA твоE рождeніе тогдA не вёрующу и3 прекосл0вzщу свzщeннику, ћкоже пи1шетъ, безглaсіе гавріи1лъ наведE и3 њглохновeніе, дaже до рождествA: тh же, предтeче, t nтцA р0ждсz, соyзъ љзhка свободи1лъ є3си2, блажeнне, и3 м0лишисz њ всёхъ нaсъ.

Слaва, глaсъ }. Самоглaсенъ:

Подобaетъ їwaнну благов0ніе, подобaетъ кrти1телю пёсней красотA: сeй бо проповёда начaтокъ нaшегw спасeніz, взыгрaвыйсz во чрeвэ, и3 вопіS въ пустhни: покaйтесz, цReвъ в0инъ, предтeча благодaти, ѓгнца провозвэщaz, и3 сп7са молS њ душaхъ нaшихъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

ВLчце, пріими2 моли6твы р†бъ:

На стіх0внэ стіхи6ры, глaсъ в7.

Под0бенъ: Д0ме є3vфрafовъ:

Ўzсни2 тв0й љзhкъ свётлw, захaріе, прbр0къ nтрочA б9ій бyдетъ, возопи1въ, и3 сл0ва б9eственнагw предтeча.

Стjхъ: Благословeнъ гDь бGъ ї}левъ, ћкw посэти2 и3 сотвори2 и3збавлeніе лю1демъ свои6мъ.

Kви1лсz є3си2 t мaтернихъ ложeснъ, їwaнне, бGу њсщ7eнъ: не востa бо б0лій во человёцэхъ никт0же пaче тебє2 нигдёже.

Стjхъ: И# ты2, nтрочA, прbр0къ вhшнzгw наречeшисz.

Разрэши1лъ є3си2 џтчее, преблажeнне, безглaсіе, ћкоже безчaдства ключи2 разрэши1лъ є3си2 р0ждшіz, роди1всz t б9eственныz благодaти.

Слaва, и3 нhнэ, глaсъ }:

Ви1ждь є3лісавeть къ дв7э мRjи глаг0лющу: что2 пришлA є3си2 ко мнЁ, м™и гDа моегw2; ты2 цRS н0сиши, и3 ѓзъ в0ина. Ты2 законодaвца, и3 ѓзъ законоположи1телz. Ты2 сл0ва, и3 ѓзъ глaсъ, проповёдающъ цrтво нбcное.

Тропaрь, глaсъ д7:

Прbр0че и3 предтeче пришeствіz хrт0ва, дост0йнw восхвали1ти тS недоумёемъ мы2 люб0вію чтyщіи тS: непл0дство бо р0ждшіz и3 џтчее безглaсіе разрэши1сz слaвнымъ и3 честнhмъ твои1мъ рождеств0мъ, и3 воплощeніе сн7а б9іz мjрови проповёдуетсz.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Е$же t вёка ўтаeнное:

На вели1цэй вечeрни, по nбhчномъ pалмЁ, поeмъ: Блажeнъ мyжъ, №-й ґнтіфHнъ. На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры на }, глaсъ д7. Самоглaсны:

Їwaнна монaха: Разрэшaетъ захaріино молчaніе рождeйсz їwaннъ, и4бо не подобaше nтцY молчaти, пришeдшу глaсу: но ћкоже невёровавшу пeрвэе, љзhкъ свzзA, си1це ћвльшусz дaти nтцY свобождeніе. Е#мyже и3 благовэсти1сz, и3 роди1сz глaсъ сл0ва, и3 свёта предтeча, молS њ душaхъ нaшихъ. Двaжды.

Днeсь глaсъ сл0ва, глaсъ за невёріе держи1мый разрэшaетъ nтeчь, и3 цeркви kвлsетъ благочaдіе, соyзы непл0дствіz разрэшaz мaтерни: свэти1льникъ свёта предгрzдeтъ, зарS с0лнца прaвды возвэщaетъ пришeствіе, въ создaніе всёхъ, и3 спасeніе дyшъ нaшихъ.

Ґнат0ліа: Б9ію сл0ву хотsщу t дв7ы роди1тисz, ѓгGлъ t стaрческихъ чрeслъ происх0дитъ, вели1кій въ рождeнныхъ женaми, и3 прbр0кwвъ превhшшій: подобaше бо бжcтвенныхъ вещeй пресл†внымъ бhти начaлwмъ кромЁ в0зраста и3счaдіе, и3 безъ сёмене зачaтіе. Творsй чудесA, во спасeніе нaше, слaва тебЁ.

Ґндрeа кри1тскагw: Kви1сz днeсь вели1кій предтeча, t непл0дныхъ ложeснъ є3лісавeти произшeдъ, б0лій всёхъ прbр0кwвъ прbр0къ, и3 и4нъ нёсть, нижE востA: ћкw предтeчи свэти1льнику свётъ послёдова пресвётлый, и3 глaсу сл0во, и3 невэстов0дцу жени1хъ, гот0вzщему гDеви лю1ди и3зр‰дныz, и3 пред8wчищaющу при д©э вод0ю, захaріино прозzбeніе, и3 пустhни д0брое воспитaніе, покаsніz проповёдникъ, њчищeніе согрэшeній, сyщымъ во ѓдэ благовэствyzй и3зъ мeртвыхъ востaніе, и3 молS њ душaхъ нaшихъ.

Прbр0къ и3 предтeча и3зъ ўтр0бы kви1лсz є3си2, хrт0въ кrти1телю їwaнне, и3грaz и3 рaдуzсz во чрeвэ мaтерни, зрS цRи1цу пришeдшу къ рабЁ, носsщую безлётнаго, и3 t nц7A безъ мaтере, къ тебЁ t непл0дныz и3 стaрца по њбэтовaнію возсіsвшему. Того2 моли2, поми1ловати дyшы нaшz.

Q преслaвнагw чудесE! И$же сл0ву ѓгGла не вёровавый глаг0лющу, ћкw зачнeтъ є3лісавeть, и3 роди1тъ сhна, глаг0лz: кaкw тaz роди1тъ; занE ѓзъ заматерёхъ, и3 џныz ўдесA ўмертви1шасz: њсуди1выйсz молчaти за невёріе, днeсь зри1тъ раждaемо њбэщaнное, и3 молчaніе разрёшсz, въ весeліе вх0дитъ, благословeнъ, вопіS, гDь бGъ ї}левъ, ћкw посэти2, и3 сотвори2 и3збавлeніе лю1демъ свои6мъ, подаsй мjрови вeлію ми1лость.

Їwaнне прехвaльне, и3 вселeнскій ґпcле, гавріи1лово благовэствовaніе, и3 непл0дныz прозzбeніе, и3 пустhни д0брое воспитaніе, и3 и4скренній дрyже женихA хrтA, того2 моли2, поми1ловатисz душaмъ нaшымъ.

Слaва, глaсъ ѕ7.

Вmзантjево: Днeсь свёта свэти1льникъ предпyтіе твори1тъ пришeствію б9іz сл0ва, ћкw ѕвэздA свётлаz, днeсь захaріинъ љзhкъ ўzсни2, молчaніе держaвъ ѓгGлу повелёвшу: подобaше бо си1це nтцY, глaсъ немолчaніемъ храни1ти произшeдшу и3зъ ўтр0бы непл0дныz, и3 всегw2 мjра и3збавлeніе благовэствyющу со дерзновeніемъ мн0гимъ.

И# нhнэ, глaсъ т0йже:

Е#лісавeть зачaтъ предтeчу благодaти, дв7а же гDа слaвы, цэловaстэсz џбэ м™ри, и3 младeнецъ взыгрaсz, внyтрь бо рaбъ хвалsше вLку. Ўдиви1вшисz же мaти предтeчева, начaтъ вопи1ти: tкyду же мнЁ сE, да м™и гDа моегw2 пріи1де ко мнЁ; да спасeтъ лю1ди tчazнныz, и3мёzй вeлію ми1лость.

Вх0дъ. Прокjменъ днE.

БытіS чтeніе: (ГлавA з7i.)

РечE бGъ ґвраaму, сaра женA твоS не наречeтсz и4мz є4й сaра, но сaрра бyдетъ и4мz є4й. Благословлю1 же ю5, и3 дaмъ тебЁ t неS чaдо, и3 благословлю2 є7, и3 бyдетъ во kзhки, и3 цaріе kзы6къ t негw2 и3зhдутъ. И# падE ґвраaмъ на лицЁ своeмъ, и3 речE въ мhсли своeй: ѓще столётну роди1тсz сhнъ; и3 сaрра дeвzтьдесzтъ лётъ сyщи роди1тъ; Речe же бGъ ґвраaму: є4й, сE сaрра женA твоS роди1тъ тебЁ сhна, и3 наречeши и4мz є3мY їсаaкъ. И# положY завётъ м0й къ немY въ завётъ вёченъ. Ґвраaмъ же и3 сaрра престарёвшасz во днeхъ. Возсмэsжесz сaрра въ себЁ глаг0лющи: не ў ми2 бhсть дaже до нhнэ, господи1нъ же м0й стaръ. И# речE гDь бGъ ґвраaму: что2 ћкw возсмэsсz сaрра въ себЁ, глаг0лющи: u5бо вои1стинну ли рождY; ѓзъ же состарёхсz. Е#дA не возм0жетъ t бGа всsкъ глаг0лъ; И# гDь бGъ посэти2 сaрру, ћкоже глаг0ла: И# зачeнши роди2 ґвраaму сhна въ стaрости, ћкоже глаг0ла є3мY гDь бGъ. Њбрёза же є3го2 въ дeнь nсмhй, ћкоже заповёда є3мY гDь бGъ. И# ґвраaмъ бsше лётъ стA, є3гдA бhсть є3мY їсаaкъ сhнъ є3гw2. Речe же сaрра: смёхъ ми2 сотвори2 гDь бGъ. И$же бо ѓще ўслhшитъ, срaдуетсz мнЁ. И# речE: кто2 возвэсти1тъ ґвраaму, ћкw сосцaми питaетъ nтрочA сaрра; ћкw роди1хъ nтрочA въ стaрости моeй. И# возрастE nтрочA, и3 престA сосцaми питaтисz. И# сотвори2 ґвраaмъ ўчреждeніе вeліе, въ џньже дeнь tдои1сz їсаaкъ, сhнъ є3гw2.

Судeй чтeніе. (ГлавA Gi.)

Во дни6 џны, бhсть мyжъ t колёна дaнова, и3 и4мz є3мY манHе, и3 женA є3гw2 непл0ды, и3 не раждaше. И# kви1сz ѓгGлъ гDень къ женЁ, и3 речE къ нeй: сE ты2 непл0ды, и3 во чрeвэ пріи1меши, и3 роди1ши сhна. И# нhнэ сохрани1сz, не пjй вінA и3 сікeра, и3 не ћждь всsко нечи1сто. ЗанE сE ты2 во чрeвэ пріи1меши, и3 роди1ши сhна: и3 желёзо не взhдетъ на главY є3гw2, ћкw свzщeнно бGу бyдетъ nтрочA и3зъ чрeва. И# пріи1де женA, и3 речE мyжу своемY, глаг0лющи: ћкw человёкъ б9ій пріи1де ко мнЁ, и3 видёніе є3гw2, ћкw видёніе ѓгGла б9іz свётло ѕэлw2. И# речE: сE во чрeвэ пріи1меши, и3 роди1ши сhна: и3 нhнэ не пjй вінA и3 сікeра, и3 не ћждь всsко нечи1сто: ћкw њсвzщeнно бGу бyдетъ nтрочA и3зъ чрeва, дaже до днE смeрти є3гw2. И# помоли1сz манHе бGу, и3 речE: ко мнЁ, гDи, человёкъ б9ій, є3г0же послaлъ є3си2, къ нaмъ да пріи1детъ ќбw, и3 просвэти1тъ нaсъ, что2 сотвори1мъ nтрочaти раждaющемусz; Пріи1де же ѓгGлъ къ манHю, и3 речE: t всёхъ, и5хже рек0хъ женЁ твоeй, да сохрани1тсz, є3ли6ка и3сх0дzтъ t віногрaда, да не ћстъ, и3 вінA, и3 сікeра да не піeтъ. И# речE манHе ко ѓгGлу гDню: что2 и4мz твоE; да є3гдA пріи1детъ глаг0лъ тв0й, прослaвимъ тS. И# речE є3мY ѓгGлъ гDень: вскyю ты2 вопрошaеши и4мене моегw2; и3 то2 є4сть чyдно. И# не приложи2 ктомY ѓгGлъ гDень kви1тисz къ манHю и3 женЁ є3гw2.

Прор0чества и3сaіина чтeніе. (Главы6 м7, м7а, м7є, м7и и3 н7а.)

Тaкw глаг0летъ гDь: ўтэшaйте, ўтэшaйте лю1ди мо‰, гlг0летъ бGъ: Свzщeнницы, глаг0лите въ сeрдцы їерусали1му, ўмоли1те є3го2, ћкw ўмн0жисz смирeніе є3гw2: разрэши1сz бо грёхъ є3гw2, ћкw пріsтъ и3з8 руки2 гDни суг{ба согрэшє1ніz сво‰. Глaсъ вопію1щагw въ пустhни, ўгот0вайте пyть гDень, пр†вы твори1те стєзи2 бGу нaшему. На г0ру высокY взhди, бlговэствyzй сіHну, возвышaй крёпостію глaсъ св0й, бlговэствyzй їерусали1му: возвhсите, не б0йтесz. Ѓзъ гDь бGъ, ѓзъ ўслhшу ўб0гихъ ї}лєвъ, и3 не њстaвлю тёхъ. Но tвeрзу t г0ръ рёки, и3 посредЁ п0лz и3ст0чники: сотворю2 пустhню въ лyгъ, и3 жaждущую зeмлю во и3ст0чники водны6z. Да возвесели1тсz нeбо свhше, и3 џблацы да кропsтъ прaвду: да возсіsетъ землS, и3 да прозsбнетъ ми1лость, и3 прaвда да возсіsетъ вкyпэ. Глaсъ весeліz возвэсти1те, и3 ўслhшано да бyдетъ: возвэсти1те дaже до конє1цъ земли2. Глаг0лите, ћкw и3збaви гDь рабA своего2 їaкwва: и3 ѓще вжaждутъ въ пустhни, и3сточи1тъ и5мъ в0ду и3зъ кaмене. Возвесели1сz непл0ды нераждaющаz, раст0ргни и3 возопjй неболёвшаz: ћкw мнHга ч†да пустhz пaче, нeжели и3мyщіz мyжа.

На літjи стіхи6ры самогл†сны, глaсъ №:

И#скaпайте, г0ры, слaдость, и3 х0лми, ћкw ѓгнцы взыгрaйте: ћкw роди1сz t є3лісавeти, хотsй съ нaми водвори1тисz гDень п®тeча, разрэши1вый въ рождествЁ џтчее безглaсіе. Тёмъ и3 мы2 вопіeмъ є3мY: кrти1телю хrт0въ, моли2, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

БGознамени1тый глaсъ, свёта свэти1льникъ, гDень п®тча, хrт0мъ свидётельствованный, пeрвый во прbр0цэхъ, њ мjрэ моли1тву творsй, и3зрsднw стaдо твоE поминaй, спасти2 невреди1мо.

Проповёдникъ бhлъ є3си2 ѓгнца б9іz и3 сл0ва, їwaнне прbр0че и3 п®тeче: прорицaеши б{дущаz, и3 предглаг0леши концє1мъ: сE ѓгнецъ б9ій, взeмлzй мjра грэхи2, и3 подаsй всBмъ вeлію ми1лость.

Слaва, глaсъ є7.

Ґндрeа кри1тскагw: Прbр0кwвъ предёлъ, и3 начaло ґпcлwвъ, земнaгw ѓгGла и3 нбcнаго чlвёка, глaсъ сл0ва, в0ина и3 п®тeчу хrт0ва, t њбэщaніz предвзыгрaвшасz, и3 проповёдавша прeжде ржcтвA сlнца прaвды, днeсь є3лісавeть раждaетъ и3 рaдуетсz: и3 чуди1тсz захaріа въ стaрости, молчaніе ѓки ри1зу њбложeну tложи1въ, и3 ћкw роди1тель глaса прbр0чествуетъ kвлeннэйше: тh бо nтрочA прbр0къ вhшнzгw наречeшисz, и3 пред8и1деши пути6 гот0вити є3мY. Тёмже, ѓгGле, прbр0че, ґпcтоле, в0ине, п®тeче, кrти1телю и3 проповёдниче покаsніz, и3 настaвниче, ћкw глaсъ свёта сл0ва, непрестaннw моли1сz њ нaсъ, вёрою творsщихъ твою2 пaмzть.

И# нhнэ, глaсъ т0йже:

Хрaмъ и3 двeрь є3си2:

На стіх0внэ стіхи6ры самогл†сны, глaсъ в7:

И$же t прbр0ка прbр0ка, и3 непл0дныz прозzбeніе, въ рождeнныхъ женaми превhшша всёхъ, пустhннаго граждани1на, їwaнна слaвнаго, pалмы6 и3 пёньми, и3 пёсньми д¦0вными, восхвaлимъ, вопію1ще къ немY: кrти1телю сп7совъ и3 п®тeче, ћкw и3мёz дерзновeніе, въ честнёмъ твоeмъ рождествЁ, ўмоли2 хrтA, даровaти ми1ръ мjру, и3 душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость.

Стjхъ: Благословeнъ гDь бGъ ї}левъ, ћкw посэти2, и3 сотвори2, и3збавлeніе лю1демъ свои6мъ.

Пріи1де глaсъ благодaти сл0ва, сlнца проповёдникъ роди1выйсz днeсь t непл0дове безчaдныz, t њбэтовaніz, їwaннъ п®тeча, лю1діе, рaдуйтесz: пріи1де ўгот0вати пyть нaмъ спасeніz. Е#мyже и3 взыгрaвъ поклони1сz, во чрeвэ сyщу мaтерни, ѓгнцу взeмлющему грэхи2 мjра, и3 подаю1щему нaмъ вeлію ми1лость.

Стjхъ: И# ты2, nтрочA, прbр0къ вhшнzгw наречeшисz.

И$же и3зъ чрeва мaтернz њсвsщсz, и3 прbр0чества пріeмь и3сполнeніе, днeсь t непл0дныz раждaетсz, гDне пришeствіе проповёдаz ћснw: покaйтесz, прибли1жисz бо цrтво небeсное.

Слaва, глaсъ }.

Кассjи монaхини: И#сaіи нhнэ прbр0ка глaсъ, днeсь въ б0льшагw t прbрHкъ рождeніи їwaнна и3сп0лнисz: сe бо, речE, послю2 ѓгGла моего2 пред8 лицeмъ твои1мъ, и4же ўгот0витъ пyть тв0й предъ тоб0ю. Сeй ќбw нбcнагw царS в0инъ предтeкъ, ћкw вои1стинну пр†вы творsше стєзи2 бGу нaшему, человёкъ ќбw є3стеств0мъ, ѓгGлъ же житіeмъ сhй: чистотy бо конeчнw и3 цэломyдріе цэловaвъ, и3мsше ќбw по є3стествY, бэжa же ±же чрезъ є3стество2, пaче є3стествA подвизaвсz. ТомY вси2 вёрніи добродётельми под0бzщесz, моли1ти њ нaсъ, м0лимсz, во є4же спасти2 дyшы нaшz.

И# нhнэ, глaсъ т0йже:

Ви1ждь є3лісавeть, къ дв7э мRjи глаг0лющу: что2 пришлA є3си2 ко мнЁ, м™и гDа моегw2; ты2 цRS н0сиши, и3 ѓзъ в0ина: ты2 законодaвца, и3 ѓзъ законоположи1телz: ты2 сл0ва, и3 ѓзъ глaсъ, проповёдающь цrтво небeсное.

На бlгословeніи хлёбwвъ тропaрь, глaсъ д7:

Тропaрь, глaсъ д7:

Прbр0че и3 предтeче пришeствіz хrт0ва, дост0йнw восхвали1ти тS недоумёемъ мы2 люб0вію чтyщіи тS: непл0дство бо р0ждшіz и3 џтчее безглaсіе разрэши1сz слaвнымъ и3 честнhмъ твои1мъ рождеств0мъ, и3 воплощeніе сн7а б9іz мjрови проповёдуетсz. Двaжды.

И# Бцdе дв7о: Е#ди1ножды.

На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь п®тeчи, двaжды:

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Е$же t вёка ўтаeнное:

По №-й каfjсмэ, сэдaленъ, глaсъ д7:

Под0бенъ: Ўдиви1сz їHсифъ:

Нhнэ прозzбE нaмъ захaріинъ пл0дъ, и3 весели1тъ разyмнw мы6сли вёрныхъ, пустhнное ўкрашeніе, и3 прор0кwвъ степeнь: тёмже хrт0въ kви1сz п®тeча, и3 свидётель нел0женъ пришeствіz є3гw2. Дух0вными ќбw пёсньми соглaснw кrти1телю возопіeмъ: прbр0че и3 проповёдниче и4стины, моли2, спасти1сz нaмъ. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Ўдиви1сz їHсифъ, є4же пaче є3стествA зрS, и3 внимaше мhслію и4же на руно2 д0ждь, въ безсёменномъ зачaтіи твоeмъ, бцdе, купинY nгнeмъ неwпали1мую, жeзлъ ґарHновъ прозsбшій, и3 свидётельствуz њбрyчникъ тв0й и3 храни1тель свzщeнникwмъ взывaше: дв7а раждaетъ, и3 по ржcтвЁ пaки дв7ою пребывaетъ.

По в7-й каfjсмэ, сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрости:

Хrт0ва пришeствіz начaтокъ, преслaвнw роди1лсz є3си2 ћкw вои1стинну, їwaнне всехвaльне, прbр0кwвъ глави1зна, и3 ћкw глaсъ сл0ва сhй взывaлъ є3си2: покaйтесz, прибли1жисz цrтво нбcное. Тёмже ўгот0вавый пyть гDень, бlгодaти п®тeча kви1лсz є3си2 концє1мъ, кrти1телю и3 ґпcле, моли2 хrтA бGа, прегрэшeній њставлeніе даровaти прaзднующымъ люб0вію с™yю пaмzть твою2. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Прес™az дв7о м™и хrт0ва, души2 моеS стр†сти лю6тыz и3сцэли2, молю1сz, и3 прощeніе дaруй мои6мъ прегрэшeніємъ, и5хже безyмнэ содёzхъ, дyшу и3 тёло њскверни1въ, nкаsнный. Ўвы2 мнЁ, что2 сотворю2 въ чaсъ џнъ, внегдA ѓгGли дyшу мою2 разлучaтъ t страстнaгw моегw2 тэлесE; тогдA пом0щница ми2 бyди и3 предстaтельница теплёйшаz, тs бо и4мамъ надeжду рaбъ тв0й.

По полmелeи сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Повелённое:

Да рaдуетсz nтeцъ, мaти возвесели1сz, ћкw прbр0ка на земли2 родилA є3си2 днeсь, бGозвaннаго п®тeчу t њбэщaніz. Непл0ды младeнца питaетъ кrти1телz, и3 рaдуетсz захaріа, рождeнному глаг0лz: разрэши1сz љзhкъ м0й твои1мъ пришeствіемъ на зeмлю, свэти1льниче вели1кагw свёта, вои1стинну чyдо преслaвно! Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Бlгодари1мъ тS при1снw, бцdе, и3 величaемъ, чcтаz, и3 покланsемсz, воспэвaюще рождество2 твоE, благодaтнаz вопію1ще непрестaннw: спаси2 нaсъ, дв7о, всеми1лостиваz, ћкw благaz, и3 дeмwнwвъ и3схити2 словоположeніz стрaшнагw, въ чaсъ и3спытaніz, да не посрами1мсz раби2 твои2.

Тaже степє1нна, №-й ґнтіфHнъ д7-гw глaса.

Прокjменъ, глaсъ д7:

И# ты2, nтрочA, прbр0къ вhшнzгw наречeшисz.

Стjхъ: Бlгословeнъ гDь бGъ ї}левъ, ћкw посэти2 и3 сотвори2 и3збавлeніе лю1демъ свои6мъ.

Всsкое дыхaніе:

Е#ђліе луки2, зачaло G:

Зачaтъ є3лісавeтъ женA захaріина:

Конeцъ: До днE kвлeніz своегw2 ко ї}лю.

По н7-мъ pалмЁ, стіхи1ра, глaсъ в7:

И$же и3зъ чрeва мaтернz њсвsщсz, и3 прbр0чества пріeмь и3сполнeніе, днeсь t непл0дныz раждaетсz, гDне пришeствіе проповёдаz ћснw: покaйтесz, прибли1жисz бо цrтво небeсное.

КанHна двA: пeрвый, творeніе їwaнна, монaха, со їрмос0мъ на в7. Глaсъ д7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Тріст†ты крBпкіz, рождeйсz t дв7ы, безстрaстіz во глубинЁ души2 тричaстное потопи2, молю1сz, да тебЁ, ћкw въ тmмпaнэ, во ўмерщвлeніи тэлесE побёдное воспою2 пёніе.

Ћкw ќтро бlголёпно, с0лнца предтекjй, непл0дныz прозzбeніе, проповёдаетъ ћвэ дв7ы рождество2: всeй нhнэ вселeннэй сіsетъ концє1мъ просвэщeніе благочeстіz и3 благодaти.

Прbр0къ вhшнzгw и4стиннw наречeшисz: пред8и1деши бо предъ лицeмъ хrтA, вопіeтъ тебЁ сhну, їwaнне прехвaльне, д¦омъ захaріа пресвzтhмъ носи1мь, пyть ўгот0вати зижди1телю.

Глаг0лы гавріи1ла захaріа слhшавъ, вэщaніz бжcтвеннагw, kви1сz непокори1въ: и3 молчaніемъ њсуждaетсz, рэши1тсz же внезaпу t сегw2: глaсъ бо роди1сz сл0ва, їwaннъ п®тeча.

БGор0диченъ: Грaдъ б9ій всецRS, бGопріsтное селeніе, сокр0вище чcтн0е, бцdе пренепор0чнаz, сохрани2 достоsніе твоE, при1снw восхвалsющее тS, и3 чтyщее вёрою ржcтво2 твоE.

Другjй канHнъ, творeніе ґндрeево, на ѕ7. Глaсъ д7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Настaвльшему дрeвле ї}лz, бэжaщаго t раб0ты фараHновы, и3 въ пустhни питaвшему, пои1мъ и3збaвителю бGу нaшему: ћкw прослaвисz.

Молчaніе стaрчо, зак0ннагw писaніz џбразъ н0ситъ т†инъ. И$бо пришeдши благодaти, мwmсeй ўмолчA: подобaше бо премyдрости сокр0вищу ћвльшусz, всBмъ молчaти.

Въ цeркви кадsщу свzщeннику, ѓгGлъ предстA свhше, вопіS: стрaнна рождествA благовёстіе, пріид0хъ тебЁ носS, стaрче: пріи1меши бо t непл0дове рождeніz пл0дъ кrти1телz хrт0ва.

Что2 ўдиви1лсz є3си2, стaрче; что2 не вёруz стои1ши глаг0лющему тебЁ сі‰; ѓгGлъ бо є4сть вэщazй, ѓще и3 џбразъ н0ситъ человёчь. Бyди нёмъ u5бо на врeмz, дaже до рождествA сл0ва глaса.

И$же молчaніе захaріино молчaнію положи1въ џбразъ зак0ну напи1санному, и3 тёмъ показaвъ ми2 покаsніz проповёдника, зовyща: глaса вопію1щаго подавaетъ, непл0дствующей сhна.

Q преслaвныхъ вещeй хrт0ва п®тeчи! И$же прeжде пелeнъ познaвъ, плени6цы нaшz разрёшшаго, и3 нар0ды њсвsщша, днeсь t є3лісавeти роди1всz, разрэшaетъ nтцY глaсъ.

БGор0диченъ: ТS б9іе вмэсти1лище, и3 мhсленную лёствицу, є4юже сни1де бGъ, и3 воwбрaжсz, нaше ќбw существо2 на нб7сA возведE, вси2 ћкw спасeніz ходaтаицу восхвалsемъ.

Катавaсіа: Tвeрзу ўстA мо‰:

Пёснь G.

Їрм0съ: Не мyдростію и3 си1лою, и3 богaтствомъ, хвaлимсz, но тоб0ю, џ§ею v3постaсною мyдростію хrтE: нёсть бо свsтъ, пaче тебє2, чlвэколю1бче.

ВLчне ќбw t дв7ы совершaетсz рождeніе: но рабA любeзна t стaрицы и3 непл0дныz м™ре, въ лёпоту предти1четъ ќбw чyдо чудеси2.

Стaрица и3 непл0ды дв7у м™рь лобзaетъ, познaвши нел0жнw сеS ржcтво2, ћкw разрэши1сz соyзъ непл0дства бжcтвеннымъ хотёніемъ.

БGор0диченъ: Неискусобрaчнw бGа воплощeнна р0ждши, страстeй прил0ги њбуревaемаго мS ўтверди2: нёсть бо, пречcтаz, рaзвэ тебє2 пом0щницы.

И$нъ.

Їрм0съ: Ўтверждazй гр0мъ, и3 созидazй д¦ъ, ўтверди2 менE, гDи. Да тS пою2 и4стиннw, и3 творю2 в0лю твою2: ћкw нёсть свsтъ, ћкw ты2, б9е нaшъ.

Е#лісавeть прeжде непл0ды сyщи, хrтE, цRковь твою2 проwбражaше, ћже t kзы6къ, и3 р0ждши преслaвнw, пaки показyетъ многочaдну, непл0ды ћвльшусz и3ногдA.

Пути6 ќбw и3спрaвль гDни, стезю2 проугот0вавъ, покаsніz же плоды2 показaлъ є3си2 человёкwмъ, и3 жи1зненному научи1лъ є3си2 пути2, прbр0че и3 проповёдниче хrт0въ.

Е#лісавeть днeсь и3грaющи н0ситъ тS, п®тeче, на њб8sтіzхъ состарёвшихсz, и3 вопіeтъ хвaлzщисz: нёсть свsта, ћкоже ты2, гDи б9е нaшъ.

БGор0диченъ: Прaoц7євъ разрэши1ла є3си2 печaль, рaдость нaмъ р0ждшаz, животодaвца и3 и3збaвителz: є3г0же, пречcтаz бцdе, прилёжнw моли2, спасти1сz стaду твоемY.

Сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Повелённое:

Захaріинъ глaсъ свётлw разрэши2, словесE глaсъ р0ждсz п®тeча, и3 зак0на непл0діе всBмъ показA зовhй: покaйтесz сyщіи на земли2, сe бо пріи1де и3 kви1сz ї}съ, вс‰ хотS и3збaвити t пeрвыz клsтвы, просвэщaz крещeніемъ: вои1стинну чyдо преслaвно.

Слaва, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ўдиви1сz:

Ћкоже с0лнце свётло, и3зъ чрeва є3лісавeти возсіS нaмъ захaріинъ сhнъ, и3 џтчее разрэши2 безглaсіе, и3 всBмъ лю1демъ въ дерзновeніи мн0зэ, и3спрaвите, вопіS, пyть гDень: и4бо т0й свободи1тъ, и3 спасeтъ къ немY притекaющыz. Е#г0же проповёдалъ є3си2, їwaнне, моли2, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Њбнови1ла є3си2, чcтаz, б9eственнымъ ржcтв0мъ твои1мъ, и3стлёвшее во страстeхъ земнор0дныхъ мeртвенное существо2, и3 воздви1гла є3си2 вс‰ t смeрти къ животY нетлёніz. Тёмже тS по д0лгу блажи1мъ вси2, дв7о препрослaвленнаz, ћкоже прореклA є3си2.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Сэдsй въ слaвэ на пrт0лэ бжcтвA, во џблацэ лeгцэ пріи1де ї}съ пребжcтвенный, нетлённою длaнію, и3 спасE зовyщыz: слaва, хrтE, си1лэ твоeй.

Т†инъ неизречeнныхъ предх0дитъ тaинство, новосэчeніемъ закопоположeніz є3стeственнагw болёзни разрэшeніе провозвэщaюще, и3справлeніе сеS, хrтE, и3 њбожeніе.

И#сaіа t nтцA сhну прbр0чествова, воплоти1тисz хотsщему, ѓгGла земнор0дна равноaгGльна, сE ѓзъ посылaю предъ лицeмъ твои1мъ, зовyща: слaва, хrтE, си1лэ твоeй.

Служи1ти ћкw рaбъ владhцэ роди1хсz: на сe бо пріид0хъ, сегw2 возвэсти1ти пришeствіе, ћкw да дв7ы рождество2 пред8увёритъ, преслaвнw непл0дствующаz стaрица прозsбши.

БGор0диченъ: С™az бцdа, въ ню1же всели1тисz благоизв0ли, ћкw во благов0ненъ д0мъ, сл0во џ§ее пребжcтвенное, не растлёсz ўтр0бою, ни поболЁ: и4бо роди2 є3мманyила, бGа и3 чlвёка.

И$нъ.

Їрм0съ: Ўслhшахъ слaвное смотрeніе твоE, хrтE б9е, ћкw роди1лсz є3си2 t дв7ы, да t лeсти и3збaвиши зовyщыz: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Покаsніе tвeрзесz твои1мъ рождеств0мъ, предтeче и3 проповёдниче. Тh бо є3ди1нъ проповёдалъ є3си2, взывaz: покaйтесz, цrтво нбcное прибли1жисz.

Дёвство ўтверждaетсz, и3 цэломyдріе торжествyетъ, пустhнz весели1тсz, и3 мjръ прaзднуетъ рождеств0мъ твои1мъ, предтeче.

Е#лісавeть рaдуетсz, и3 захaріа вэщaетъ пaки: џба ќбw њбновлsютсz по стaрости, їwaнновымъ ѓбіе глaсомъ, и3 просвэщaютсz.

БGор0диченъ: Неwпали1мую купинy тz законопол0жникъ зрsше дрeвле, даніи1лъ же г0ру с™yю смотрsше, є3ди1на м™и дв7о вLчце.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Нhнэ востaну, прbр0чески речE бGъ, нhнэ прослaвлюсz, нhнэ вознесyсz, пaдшаго пріeмъ t дв7ы, и3 къ свёту ќмному возносsй моегw2 бжcтвA.

ЗемлS и3зрасти2 всеи1стинна проповёдника, глaса всBмъ проповёдающа љзhкомъ д¦а, дв7ы сн7а, прaвду съ небесE на нaсъ прини1чущую вeщію тэлeсною.

Положи2 гDь всеи1стинна свэти1льника тS хrт0ва, вс‰ просвэщaющаго є3ди1ны њдэвaюща враждyющыz є3мY, ћкw ри1зою въ стyдъ, нел0жнw б9іz сл0ва сн7а проповёдающа.

Весели1тсz всS твaрь твои1мъ рождеств0мъ бжcтвеннэ: тh бо зeмленъ ѓгGлъ, предтeче, и3 нбcный человёкъ показaлсz є3си2, нбcнаго бGа провозвэщaz нaмъ воплощeнна.

БGор0диченъ: T тебє2 раждaетсz t nц7A сhй, съ тоб0ю при1снw, сл0во присносyщное и3 нераздёльное, ћкw сн7ъ є3динор0дный, и3 напослёдокъ t дв7ы т0й же t с™aгw воплощaетсz д¦а.

И$нъ.

Їрм0съ: Возсіsй ми2, гDи, свётъ повелёній твои1хъ, ћкw къ тебЁ дyхъ м0й ќтреннюетъ и3 поeтъ тS: тh бо є3си2 бGъ нaшъ, и3 къ тебЁ прибэгaю, цRю2 ми1ра.

ЅвэздY проугот0валъ є3си2, прaвды с0лнце, кrти1телz твоего2 їwaнна, t њбэщaніz рождeннаго днeсь, и3 р0ждшагw разрёшша глaсъ.

Не вэщaй не сопроти1въ глаг0ли, стaрче њсвzщeнне: гавріи1лъ бо глаг0летъ ти2, пeрвый во ґрхaгGлэхъ, б9іz т†инства, и3 є4же къ нaмъ тогw2 сни1тіе сказyz.

Стaрче, не невёруй, бGъ бо њбэщавaетъ, ћкw въ стaрости роди1ши сhна, њ є3гHже рождествЁ мн0зи возрaдуютсz: т0й бо пріи1детъ си1лою и3ліин0ю.

Прbр0че, проповёдниче, предтeче, є4же t непл0ды прозzбeніе, возвэсти1телю покаsніz, пустhнное nвчA, свёта свэти1льниче, њ всёхъ моли2 чтyщихъ тS вёрнw.

БGор0диченъ: Ћкw двeрь непроходи1му, и3 купинY неwпали1му, и3 несэк0му г0ру, t неsже кaмень ўсэчeсz, и4же и3зъ тебє2 воплощaемый, воспэвaемъ, вLчце, м™и всёхъ творцA.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Пріид0хъ во глубины6 морск‡z, и3 потопи1ла мS є4сть бyрz мн0гихъ грэхHвъ: но ћкw бGъ и3зъ глубины2 возведи2 жив0тъ м0й, многоми1лостиве.

БGа сл0ва познaлъ є3си2 ћкw прbр0къ, въ мaтернэй ўтр0бэ, и3 сеS љзhка ўпотреби1въ бGосл0виши въ тeмнэ черт0зэ, њбожaемь свётомъ непристyпнымъ.

Нем0лчнw, ћкw глaсъ вопію1щагw, и3збави1телz мjра кrти1телю, молS не престaй, душeвное разрэши1ти непл0діе, пою1щихъ твоE рождество2.

БGор0диченъ: Непристyпнагw бжcтвA селeніе, чи1стаz, твоS ўтр0ба kви1сz, q бцdе! На ню1же безъ боsзни нбcніи чи1нове взирaти не м0гутъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Бyрz мS помышлeній пости1гши, во глубинY низвлачи1тъ мS безмёрныхъ грэхHвъ: но ты2, ўпрaвителю благjй, предвари1въ ўпрaви, ћкw прbр0ка, и3 спаси1 мz.

Днeсь пустhнный граждани1нъ їwaннъ раждaетсz, покаsніz проповёдникъ, и3 благодaти свидётель и4стиненъ. Предтeча сл0ва, и3 свёту предсіsющаz ѕвэздA.

Днeсь сэки1ра и3сковaвшисz, посэчeніе предлагaетъ душaмъ непл0діz, и3 насаждaетъ плоды2 добродётєльныz, пред8и1детъ твeрдw въ рождествЁ твоeмъ, предтeче.

Возрaдовасz їoрдaнъ преслaвнw, и3 и3грaетъ научazсz, їwaнна слhшz, t непл0дна рождeна чрeва, м0ре же ликyетъ воднhми и3гр†ніи.

Свэти1льникъ свёта, пришeствіе предтeкъ, проповёда ѓгнца б9іz сп7са, свётъ возсіsвшаго земли2, є3стествa же всегw2 дух0внэ преджрeна.

БGор0диченъ: Бeздну ми1лости р0ждшаz, страстeй мои1хъ бeздну пучи1ною щедр0тъ твои1хъ потопи1вши, тyчу t души2 подaждь ми2 слeзъ, бGороди1тельнице всенепор0чнаz.

Кондaкъ, глaсъ G.

Под0бенъ: Дв7а днeсь:

Прeжде непл0ды днeсь хrт0ва предтeчу раждaетъ, и3 т0й є4сть и3сполнeніе всsкагw прbр0чества: є3г0же бо прор0цы проповёдаша, на сего2 во їoрдaнэ рyку положи1въ, kви1сz б9іz сл0ва прbр0къ, проповёдникъ, вкyпэ и3 предтeча.

Јкосъ: Восхвали1мъ нhнэ гDнz предтeчу, є3г0же свzщeннику є3лісавeть роди2 и3зъ ложeснъ непл0дныхъ, но не безъ сёмене: хrт0съ бо є3ди1нъ вмэсти1лище пр0йде непроходи1мо безъ сёмене. Їwaнна непл0ды роди2, безъ мyжа же сего2 не роди2: ї}са же, њсэнeніемъ nц7A и3 д¦а б9іz, дв7а роди2 чcтаz. По безсёменному kви1сz t непл0дныz, прbр0къ и3 проповёдникъ, вкyпэ и3 предтeча.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Ю$ношы три2 въ вавmлHнэ, велёніе мучи1телево на бyйство прел0жше, посредЁ плaмене вопіsху: благословeнъ є3си2, гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Бsше пeрвэе бо мрaцэ всsко земнор0дныхъ є3стество2, q предтeче! Но ќтро, вопіS, kви1лсz є3си2: благословeнъ є3си2, гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Недyговавшее и3сцэли2 є3стество2 всE, слaвное t непл0дныz твоE рождество2, научи1вшее, предтeче, пёти: благословeнъ є3си2, гDи б9е nтє1цъ нaшихъ.

Роди1лсz є3си2, предтeче, t непл0дныz, пріи1де бо всеи1стиннw, зак0ну непл0дствующу, благодaть, хrтY пою1щи: благословeнъ є3си2, гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ.

БGор0диченъ: Дв7о благословeннаz, моли2 њ нaсъ молsщихъ тS: на тs бо ўповaемъ вси2, и3 тебЁ вопіeмъ: вLчце, не прeзри рабHвъ твои1хъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Въ пeщи ґвраaмстіи џтроцы персjдстэй, люб0вію благочeстіz пaче, нeжели плaменемъ њпалsеми, взывaху: бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS, гDи.

Захaріа ўмолчaвъ на врeмz, возвэсти2 молчaніе писaніемъ, и3 пaки провэщaвъ ржcтв0мъ твои1мъ, предтeче, д¦а благодaть возвэщaетъ преслaвнw.

Цeркви под0битсz непл0ды безчaднаz, є3лісавeть всечестнaz: ћже пeрвэе ќбw сyщи трeбами и3 сквaрами њчернeна, нhнэ же хвалsщисz и3 добр0тою, и3 рождeніемъ.

Предтeчи рождеств0мъ њстри1тсz днeсь сэки1ра дух0внаz, є4юже вс‰ посэкaютсz страстeй взыгр†ніz, тaйнw же процвэтaютъ плоды2 покаsніz.

Ћкw вeтхаго и3 н0ваго ходaтаz тS, предтeче, и3 стєзи2 и3справлsюща хrтHвы, њчищaющаго согрэшeній гумно2 дух0вною лопaтою, почитaемъ, їwaнне.

И$же предъ сlнцемъ тeкшаго, хrт0мъ бGомъ нaшимъ, їwaнна слaвнаго, ћкw ѕвэздY предтeчу, и3 покаsніz проповёдника, воспоeмъ вси2, t непл0дныz прошeдшаго.

БGор0диченъ: Во чрeво твоE, дв7о, безсёменнw всeльшасz, и3 р0ждшасz за неизречeнное и3 конeчное смирeніе, и3 нaсъ рaди њбнищaвша, њ всёхъ моли1ти не престaй, бцdе.

Пёснь }.

Їрм0съ: И#збaвителю всёхъ, всеси1льне, посредЁ плaмене благочeствовавшыz, снизшeдъ њроси1лъ є3си2, и3 научи1лъ є3си2 пёти: вс‰ дэлA, благослови1те, п0йте гDа.

Законопол0жникъ рaбъ бsше мwmсeй, ї}съ же бGъ завёта н0вагw, нhнэ же nбои1хъ предтeча поeтъ, ћкw ходaтай: вс‰ дэлA, благослови1те, гDнz, гDа.

T пyста чрeва г0рлица пріи1де, ћкw бGосаждeннаz дубрaва, нhнэ принесE цRкви предтeчу хrт0ва, и3 воспэвaетъ: вс‰ дэлA, благослови1те, гDнz, гDа.

БGон0сніи лю1діе, kзhкъ с™ъ, г0рлицэ хrт0вэй ўпод0битесz, и3 медот0чнw восп0йте, въ цэломyдріи живyще: вс‰ дэлA, благослови1те, гDнz, гDа.

Трbченъ: Тричи1сленнымъ свётомъ њзарsеми, несоздaнное є3ди1ное бжcтво2, нем0лчными ўсты2 правослaвнw вопію1ще, почти1мъ: вс‰ дэлA, благослови1те, гDнz, гDа.

И$нъ.

Їрм0съ: Всsчєскаz, вLко, премyдростію твоeю состaвилъ є3си2, земли1 же пaки ўтверди1лъ є3си2, ћкоже вёси, дно2, њсновaніемъ водрузи1вый на водaхъ безмёрныхъ. Тёмъ вси2 вопіeмъ, воспэвaюще: благослови1те, дэлA гDнz, непрестaннw гDа.

Познaлъ є3си2, предтeче, є3мyже поклони1лсz є3си2 прeжде рождествA и3 прeжде пелeнъ твои1хъ, хrтA жизнодaвца, и3 взыгрaнми показaлъ є3си2 сего2, гDа твоего2 нарeкъ, взаи1мъ взeмъ мaтерній љзhкъ, къ пёнію хrтA бGа нaшегw.

Концы2 днeсь вселeнстіи предпрaзднуютъ, рaдуютсz ѓгGли и3 дyси прaведныхъ: живyщіи веселsтсz, ўмeршіи же пaки, їwaнну р0ждшусz, пріeмше и4мъ пр0повэдь всёхъ сп7са гDа.

Под0бzсz днeсь їwaнну їoрдaнъ, м0крыми быстри1нами и3грaше преслaвнw, слhша раждaема равноaгGльнаго житіeмъ t стaрицы непл0дны, и3справлsющаго пути6 и3 стєзи2 гDни, и3 мjръ крести1вшаго.

НачертA днeсь захaріа на дсцЁ и4мz бGонаречeнное прbр0ка и3 предтeчи, молчa же воззвA: їwaннъ да наречeтсz рождeйсz мнЁ на стaрость. Под0бно є4сть t њбэщaніz р0ждшемусz стрaнное звaніе.

БGор0диченъ: Крёпко ўтэшeніе, и3 непостhдну надeжду, стёну неwбори1му, и3 бжcтвенно предстaтельство, лю1діе твои2 и4мутъ тS, и5же тS слaвzтъ, дв7о, и3 спасaеми зовyтъ прилёжнw: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, непрестaннw гDа.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Сокровeнное б9іе неизречeнное въ тебЁ совершaетсz ћвственное тaинство, дв7о пречcтаz: и4бо бGъ и3зъ тебє2 воплоти1сz за милосeрдіе. Тёмже тS ћкw бцdу величaемъ.

СE глaсъ предтeчи неплHднымъ и3 пусты6мъ предстA сердцaмъ, вопію1щь: пyть хrт0въ нhнэ ўгот0вите, ћкw во слaвэ грzдeтъ, є3мyже повинyющесz величaемъ.

Ћкоже дрeвле д¦омъ прес™hмъ ћвэ проповёдалъ є3си2 сн7а, предтeче, ѓгнца б9іz мjра взeмлющаго грэхи2: стaду твоемY согрэшeній разрэшeніе и3спроси2.

Трbченъ: Е#ди1ницу тричи1сленную, трbцу є3диносyщную, правослaвнw пою1ще, вёрніи, прослaвимъ, бGодётельнэ нaсъ њзарsющую, и3 свэтлостьми2 незаходи1магw свёта и3сполнsющую дyшы нaшz.

БGор0диченъ: Всёми владhчествующаz творє1ніи, лю1демъ твои6мъ дaруй побёду њдолёніz, непокори1ваго подложи2 подъ н0зэ в0инству: да тS ћкw бцdу величaемъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Ћкw сотвори2 мнЁ вели6чіz си1льный, и3 с™о и4мz є3гw2, и3 ми1лость є3гw2 въ р0дъ и3 р0дъ боsщымсz є3гw2.

Въ тебЁ вели1кое сE и3 преслaвное бGъ сотвори2 знaменіе, свzщeнниче: по стaрости бо сhна, и3 по ўмерщвлeніи ўдHвъ раждaеши предтeчу.

Да слhшатъ неплHды, и3 да воспою1тъ бGа, сe бо є3лісавeть вопіeтъ: по стaрости сhна, и3 по ўмерщвлeніи ўдHвъ раждaю предтeчу.

Весели1сz захaріе, и3 рaдуйсz нhнэ њ бз7э: сe бо є3лісавeть сwсцы2 питaетъ, по стaрости, сhна, и3 по ўмерщвлeніи ўдHвъ раждaетъ предтeчу.

Слaва дaвшему непл0днэй по стaрости пл0дъ, стaрцу и3 прbр0ку сhна, гот0вzща є3мY лю1ди совершє1нны, б9eственнаго предтeчу.

БGор0диченъ: Въ тS всели1всz, и4же въ нёдрэхъ сhй n§ескихъ роди1сz безъ стрaсти и3 тли2, и3 приведE нaсъ за милосeрдіе nц7Y и3 бжcтвенному д¦у.

Свэти1ленъ.

Под0бенъ: Жєны2, ўслhшите:

Предтeчево днeсь радостотв0рное рождeніе сётованіе рэши1тъ џтча безглaсіz, и3 р0ждшіz непл0дство: возвэщaетъ же настоsщую рaдость и3 весeліе. Тёмже и3 всS твaрь свётлw т0е прaзднуетъ. Двaжды.

БGор0диченъ, под0бенъ:

Прbр0цы проповёдаша, ґпcтоли научи1ша, и3 мyчєницы бGомyдреннw твоего2 сн7а, бцdе, ћснw и3сповёдаша бGа всёхъ, пречcтаz. Съ ни1миже тS величaемъ, тоб0ю и3збaвльшесz дрeвнzгw њсуждeніz.

На хвали1техъ стіхи6ры, на д7. Глaсъ }.

Под0бенъ: Q преслaвнагw чудесE!

Q преслaвнагw чудесE! И#зъ престарёлыz мaтере, б9іz сл0ва провозвёстникъ, їwaннъ днeсь произhти тщи1тсz, свsзанный љзhкъ kснёйше рождеств0мъ глаг0лати kвлsетъ. Q неизглаг0ланнагw твоегw2 смотрeніz, вLко! И$мже, хrтE, спаси2 дyшы нaшz, ћкw є3ди1нъ милосeрдъ.

Q преслaвнагw чудесE: въ рождeнныхъ женaми, прорHкъ же превhшшій, мaтернzгw непл0дства разрэшaетъ њсуждeніе, и4мже д¦омъ и3 си1лою пришeдъ и3ліин0ю, пyть гDень и3спрaвити. Q неизглаг0ланнагw твоегw2 бlгоутр0біz, вLко! И$мже, хrтE, спаси2 дyшы нaшz, ћкw є3ди1нъ милосeрдъ.

Q преслaвнагw чудесE! Проповёдавый хrт0во къ человёкwмъ и3стощaніе, превhше показyетъ всёхъ того2 глaсомъ, и3 р0ждшіz разрэшaетъ непл0діе, си1лою б9eственною, и3 захaріинъ љзhкъ. Q вели1кихъ твои1хъ чудeсъ, вLко! И$миже, хrтE, спаси2 чтyщыz твоего2 вели1каго п®тeчу.

Q преслaвнагw чудесE! Въ рождeнныхъ женaми прор0къ, и3 п®тeча превhше kвлsетсz, прbр0кwвъ же превhшшій, и3 пришeствіz хrт0ва предвозвёстникъ, предвзыгрaвый во ўтр0бэ мaтерни. Q ѕэлw2 вели1кихъ твои1хъ даровaній, чlвэколю1бче! И4миже, хrтE, спаси2 дyшы нaшz, ћкw всеси1ленъ.

Слaва, глaсъ ѕ7.

Ґнат0ліево: ЅвэздA ѕвёздъ п®тeча, t непл0дныz ўтр0бы на земли2 раждaетсz днeсь, їwaннъ бGовожделённый, и3 хrт0ву kвлsетъ зарю2, вост0къ свhше, въ прaвое вёрныхъ прехождeніе.

И# нhнэ, бGор0диченъ:

Бцdе, ты2 є3си2 лозA и4стиннаz:

Славосл0віе вели1кое, и3 tпyстъ.

На літургjи блажє1нна п®тeчи пeрвагw канHна пёснь G-z, на д7: и3 вторaгw пёснь ѕ7, на д7. По вх0дэ тропaрь хрaма хrт0ва, и3 бцdы, ѓще є4сть, тaже тропaрь п®тeчи. Посeмъ кондaкъ хрaма хrт0ва.

Слaва, п®тeчи: И# нhнэ, хрaма бцdы. Ѓще нёсть хрaма бцdы: И# нhнэ, кондaкъ хрaма хrт0ва. Ѓще нёсть хрaма хrт0ва, глаг0лемъ тропaрь прeжде п®тeчи: Слaва, кондaкъ є3гw2: И# нhнэ:

Предстaтельство хrтіaнъ:

Прокjменъ, ґпcлъ, и3 є3ђліе чтeмъ п®тeче є3ди1нъ: тaкожде и3 причaстенъ.

Прокjменъ, глaсъ з7:

Возвесели1тсz прaведникъ њ гDэ:

Стjхъ: Ўслhши, б9е, глaсъ м0й:

Ґпcлъ къ ри1млzнwмъ, зачaло рв7i.

Ґллилyіа, глaсъ №: Бlгословeнъ гDь бGъ ї}левъ:

Стjхъ: И# ты2, nтрочA, прbр0къ вhшнzгw наречeшисz.

Е#ђліе луки2, зачaло №:

Понeже ќбw мн0зи начaша чини1ти:

Конeцъ въ зачaлэ д7:

До днE kвлeніz своегw2 ко ї}лю.

Причaстенъ: Въ пaмzть вёчную:

Рsдъ же ґпcлъ, и3 є3ђліе вычитaемъ напреди2.

Подобaетъ вёдати, ћкw ѓще случи1тсz прaздникъ їwaнна п®тeчи въ недёлю, предварsютсz вс‰ воскрє1снаz.

 

Коментарисање није више омогућено.