Минеји

Їyніа №i

С™hхъ ґпcлъ, варfоломeа и3 варнaвы.

На вечeрни поeмъ, Бlжeнъ мyжъ: №-й ґнтіфHнъ.

На ГDи, воззвaхъ, стіхи6ры на }, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ћкw д0блz:

Мрeжею словeсъ твои1хъ, бGоглаг0ливе ґпcле, и3зъ глубины2 возвeлъ є3си2 сyетства, и3 лю1тагw безб0жіz, мірск‡z концы2: и3 привeлъ є3си2 хrтY бGу вёрою, таковyю тебЁ бlгодaть подaвшему, ћкw б9eственну ўченикY и3 тайноглаг0льнику, варfоломeе ґпcле. Двaжды.

Сlнце слaвы тS ї}съ бGъ нaшъ, ћкw лучY, преслaвне, послA въ мірск†z и3сполнє1ніz, крёпкw tгонsщую безб0жіz мглY, и3 просвэщaющую всёхъ, во тмЁ невёдэніz сэдsщихъ: и5хже наслёдники содёла свёта, варfоломeе бGомyдре. Двaжды.

Повинyzсz мановeніємъ, є3гHже мановeнію всsчєскаz повинyютсz: семy же под0бzсz ћкw прaвды ўчи1телю, чaшу смeрти стrти рaди кrтныz, рaдуzсz и3спи1лъ є3си2, и3 предстои1ши желaній крaйнему, ѓгGлwмъ и3 ґпcлwмъ сликовствyz, варfоломeе слaвне.

И$ны стіхи6ры ґпcла варнaвы, глaсъ т0йже.

Под0бенъ: Дaлъ є3си2 знaменіе:

Пріsлъ є3си2, ґпcле, на дeмwны непобэди1мую влaсть и3 си1лу, њ и4мени хrт0вэ, нач†ла тмы2 tгонsти, прошeлъ є3си2 зeмлю, просвэщaz ћкоже с0лнце, и3 въ ри1мъ слaвный пришeдъ, пeрвэе, слaвне, хrт0во проповёдалъ є3си2 спаси1тельное пришeствіе.

Пeрвэй блaгости, и3 є3стeственному, и3 преб9eственному житію2 под0бzсz, мyжъ бhлъ є3си2 блaгъ, варнaво, по существY, и3 ўтэшeніz сhнъ под0біемъ и3менyемь, нрaвwвъ твои1хъ блaгостію, и3 ўмA чистот0ю, хrт0въ показaлсz є3си2 ўчени1къ и4скренній.

Nргaнъ д0брэ состaвленъ, дёланіемъ д¦0внымъ, варнaво, бhлъ є3си2, kзhкwмъ звaнію ты2 ввёрилсz є3си2, къ познaнію хrт0ву наставлsz, словесы2 и3 дэ‰ніи, и3 вс‰ просвэти1лъ є3си2, и3сповёдати и4стинное ї}сово бжcтво2, сп7са дyшъ нaшихъ.

Слaва, глaсъ ѕ7.

Вmзантjево: Варнaво прехвaльне, блистaющій сосyде с™aгw д¦а, ћкw сhнъ ўтэшeніz, и4же прeжде пavла, седми1десzтимъ ўченикHмъ бhвъ вeрхъ и3 съ пavломъ пaки проповёдавъ є3ђліе концє1мъ. Тёмже и3 бlгодaти сл0во дёлы и3сп0лнивъ, себE принeслъ є3си2 всепл0діе чи1сто ўчи1телю твоемY хrтY: моли2 всегдA, ґпcле слaвне, въ ми1рэ спасти1сz душaмъ нaшымъ, м0лимсz.

И# нhнэ, прaздника, и3ли2 бGор0диченъ:

Кто2 тебє2 не ўблажи1тъ:

Вх0дъ. Прокjменъ днE: Чтє1ніz три2.

Соб0рнагw послaніz петр0ва чтeніе. (ГлавA №.)

Брaтіе, бlгословeнъ бGъ и3 nц7ъ гDа нaшегw ї}са хrтA, и4же по мн0зэй своeй ми1лости порождeй нaсъ во ўповaніе жи1во, воскrніемъ ї}съ хrт0вымъ t мeртвыхъ, Въ наслёдіе нетлённо, и3 несквeрно, и3 неувzдaемо, соблюдeно на нб7сёхъ вaсъ рaди. И%же си1лою б9іею соблюдeни вёрою во спасeніе, гот0вое kви1тисz во врeмz послёднее. Њ нeмже рaдуйтесz мaлw нhнэ, ѓще лёпо є4сть, приск0рбни бhвше въ разли1чныхъ напaстехъ: Да и3скушeніе вaшеz вёры, многочестнёйше злaта ги1бнуща, nгнeмъ же и3скушeна, њбрsщетсz въ похвалY и3 чeсть и3 слaву, во tкровeніи ї}съ хrт0вэ: т0же не ви1дэвше лю1бите: и3 на нег0же нhнэ не зрsще, вёрующе же, рaдуетесz рaдостію неизглаг0ланною и3 прослaвленною, пріeмлюще кончи1ну вёрэ вaшей, спасeніе душaмъ.

Соб0рнагw послaніz петр0ва чтeніе. (ГлавA №.)

Возлю1бленніи, препоsсавше чрє1сла помышлeніz вaшегw, трезвsщесz совершeннэ, ўповaйте на приноси1мую вaмъ бlгодaть, tкровeніемъ ї}съ хrт0вымъ: Ћкw ч†да послушaніz, не преwбразyющесz пeрвыми невёдэніz вaшегw похотBніи: Но по звaвшему вы2 с™0му, и3 сaми свsти во всeмъ житіи2 бyдите. ЗанE пи1сано є4сть: свsти бyдите, ћкw ѓзъ свsтъ є4смь. И# ѓще nц7A назывaете нелицемёрнw судsща комyждо по дёлу, со стрaхомъ житіS вaшегw врeмz жи1тельствуйте. Вёдzще, ћкw не и3стлённымъ сребр0мъ, и3ли2 злaтомъ и3збaвистесz t сyетнагw вaшегw житіS nтцы2 прeданнагw: Но честн0ю кр0вію, ћкw ѓгнца непор0чна и3 пречcта хrтA.

Соб0рнагw послaніz петр0ва чтeніе. (ГлавA в7.)

Возлю1бленніи, молю2 ћкw пришeльцы и3 стрaнники, њгребaтисz t плотски1хъ похотeй, ±же вою1ютъ на дyшу, житіE вaше и3мyще добро2 во kзhцэхъ: да њ нeмже клевeщутъ вaсъ ѓки ѕлодёєвъ, t д0брыхъ дёлъ ви1дэвше, прослaвzтъ бGа въ дeнь посэщeніz. Повини1тесz u5бо всsкому человёчу создaнію, гDа рaди: ѓще царю2, ћкw преwбладaющу: Ѓще ли же кнzзє1мъ, ћкw t негw2 пHсланнымъ, во tмщeніе ќбw ѕлодёємъ, въ похвалy же благотв0рцємъ. Ћкw тaкw є4сть в0лz б9іz, благотворsщымъ њбуздовaти безyмныхъ человBкъ невёжество: Ћкw своб0дни, ґ не ћкw прикровeніе и3мyще ѕл0бы своб0ду, но ћкw раби2 б9іи. Всёхъ почитaйте: брaтство возлюби1те: бGа б0йтесz: царS чти1те. Раби2, повинyйтесz во всsкомъ стрaсэ владhкамъ, не т0кмw благи6мъ и3 крHткимъ, но и3 стропти6вымъ. Сe бо є4сть ўг0дно предъ бGомъ, ѓще с0вэсти рaди б9іz терпи1тъ кто2 скHрби, страждA безъ прaвды. Кaz бо похвалA, ѓще согрэшaюще мyчими терпитE; но ѓще добро2 творsще, и3 стрaждуще терпитE, сіE ўг0дно предъ бGомъ: На сіe бо и3 звaни бhсте. ЗанE и3 хrт0съ пострадA по нaсъ, нaмъ њстaвль џбразъ, да послёдуемъ стопaмъ є3гw2. И$же грэхA не сотвори2, ни њбрётесz лeсть во ўстёхъ є3гw2: И$же ўкорsемь, проти1ву неукорsше: страждA, не прещaше: предаsше же судsщему прaведнw: И$же грэхи2 нaшz сaмъ вознесE на тёлэ своeмъ на дрeво, да t грBхъ и3збhвше, прaвдою поживeмъ.

На стіх0внэ стіхи6ры прaздника: ѓще ли п0стъ, стіхи6ры ґпcлwвъ, глaсъ №.

Под0бенъ: Всехвaльніи мyчєницы:

Во всю2 зeмлю и3зhде вaше спаси1тельное вэщaніе, бGови1дцы ґпcли, и3 просвэти2 дyшы заблyждшыz, и3 хrтY приведE человёки просвэщє1нныz благодaтію. Тёмже моли1те, даровaти душaмъ нaшымъ ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

Стjхъ: Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ, и3 въ концы2 вселeнныz глаг0лы и4хъ.

Свэти1льницы пресвётліи хrтHвы, сосyди честнёйшіи, зарю2 д¦а премyдріи вёрою вмэсти1вшіи, цRк0вніи столпи2, нб7сA пресл†внаz, б9ію слaву возвэщaющаz. Того2 моли1те, даровaти душaмъ нaшымъ ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

Стjхъ: Нб7сA повёдаютъ слaву б9ію, творeніе же рукY є3гw2 возвэщaетъ твeрдь.

Kзhки привед0сте хrтY бGу, бlжeнніи, и3збaвлєнныz кр0вію на земли2 роди1тисz бlговоли1вшагw, и3 кrтъ и3 смeрть в0лею претерпёвшагw, слaвніи, є3г0же нhнэ моли1те, даровaти душaмъ нaшымъ ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

Слaва, глaсъ }:

Ґпcтоле сп7совъ, варнaво прехвaльне, пріsтелище вёры, сhне ўтэшeніz, тишино2 њбуревaемыхъ, непрестaннw въ пaмzти твоeй дерзновeніе и3мёz, моли2, въ ми1рэ сохрани1тисz душaмъ нaшымъ.

И# нhнэ, прaздника, и3ли2 бGор0диченъ:

Безневёстнаz дв7о:

Тропaрь, глaсъ G:

Ґпcли с™jи, моли1те ми1лостиваго бGа, да прегрэшeній њставлeніе подaстъ душaмъ нaшымъ.

На ќтрени, на БGъ гDь, тропaрь ґп0столwвъ, двaжды.

Слaва, и3 нhнэ:

ТS ходaтайствовавшую:

По №-й каfjсмэ, сэдaленъ, глaсъ №.

Под0бенъ: Гр0бъ тв0й:

Ли1къ дух0вный ґпcльскій, мjру послaсz тaйнw, t бGа вhшнzгw: и3 нев0лею стрaждущымъ врaчеве kви1шасz, тріmпостaснаго є3ди1нственнэ призывaюще, бжcтвенное воплощeніе є3мманyила гDа, мyдрэ написaша. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

КупинY, ю4же мwmсeй неwпали1му ви1дэ, г0ру б9ію, с™hй џблакъ, сёнь несквeрную, бGопріsтную трапeзу, палaту выс0кагw цRS, всесвётлую и3 непроходи1мую двeрь, дв7о, поeмъ тS.

По в7-й каfjсмэ, сэдaленъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Kви1лсz є3си2 днeсь:

Свэтолyчными сі‰ніи, ћкw ѕвёзды земны6z концы2 просвэщaете, бGоучє1ніи с™aгw проповёданіz, нбcніи таи1нницы гDни ґпcли. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Тeплое заступлeніе сyщымъ въ нyждахъ нaшу п0мощь и3 къ бGу премэнeніе, є3sже рaди тли2 и3збaвихомсz, бцdу вёрніи ўблажaемъ.

По полmелeи сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрости:

Мрeжею сл0ва возвeдъ, и3зъ глубины2 неразyміz бGолёпнw, kзhки привeлъ є3си2 вёрою, и3 ћкw и3ст0чникъ сhй в0дъ д¦0вныхъ, вселeнную всю2 напои1лъ є3си2 бlгодaтію. Тёмже и3 спaсшіисz тоб0ю, бGоглaсе, ћкw дрyга тS бли1жнzго хrт0ва ўблажaемъ, варfоломeе, вопію1ще ти2: моли2 хrтA бGа, согрэшeній њставлeніе даровaти чтyщымъ люб0вію с™yю пaмzть твою2. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Степє1нна, №-й ґнтіфHнъ, д7-гw глaса.

Прокjменъ, глaсъ д7:

Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ:

Стjхъ: Нб7сA повёдаютъ слaву б9ію:

Всsкое дыхaніе:

Е#ђліе їwaнна, зачaло …з.

По н7-мъ pалмЁ, стіхи1ра, глaсъ №:

Во всю2 зeмлю и3зhде вaше спаси1тельное вэщaніе, бGови1дцы ґпcли, и3 просвэти2 дyшы заблyждшыz, и3 хrтY приведE человёки просвэщє1нныz бlгодaтію. Тёмже моли1те, даровaти душaмъ нaшымъ ми1ръ и3 вeлію ми1лость.

КанHнъ бцdы со їрмос0мъ на ѕ7: и3 ґпcлwвъ двA на }.

КанHнъ с™aгw ґпcла варfоломeа. Глaсъ в7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Во глубинЁ постлA и3ногдA фараwни1тское всев0инство преwружeннаz си1ла, вопл0щшеесz же сл0во всеѕл0бный грёхъ потреби1ло є4сть: препрослaвленный гDь, слaвнw бо прослaвисz.

Провёдецъ всёхъ и3 бGъ, ўмA твоегw2 бGови1днw зрS и3збрA, и3 тS сочетA ли1ку ґпcльску, варfоломeе всехвaльне, бlгодaтію просвэти1въ сeрдце твоE.

Добродётелей на высотY возшeдъ, љзhкомъ nгнедохновeннымъ, nгневи1днw раздэлeніемъ њбогати1лсz є3си2, ћкw хrт0въ ґпcлъ, пришeствіемъ ўтёшителz, пребогaте, нечeстіz хврaстіе поzдaz и3 неразyміz.

БGон0сенъ ќгль вои1стинну, бжcтвеннагw д¦а зарeю разжжeнъ показaлсz є3си2, прeлести сёно попалsz, варfоломeе прехвaльне, и3 просвэщaz вёрою сердцA пою1щихъ тS.

БGор0диченъ: Чи1стаz, рцы2, кaкw дои1ши; кaкw же м™и былA є3си2, дёвствеными печaтьми сіsющи; не пытaй бeздны, непричaстна є3стеств0мъ, и3спытazй є3ди1нъ всёхъ бGъ и3 гDь, є3г0же и3 пл0тію роди1хъ.

И$нъ канHнъ с™aгw варнaвы. Глaсъ в7.

Їрм0съ: Во глубинЁ постлA и3ногдA фараwни1тское всев0инство преwружeннаz си1ла, вопл0щшеесz же сл0во всеѕл0бный грёхъ потреби1ло є4сть: препрослaвленный гDь, слaвнw бо прослaвисz.

Ћкw мyжъ сhй бlгъ, и3 ўтэшeніz сhнъ ћвльсz, души2 моеS њѕлоблeніе, и3 грэхA душегyбную печaль tжени2, ћкw да, весeліz и3сп0лненъ бhвъ, воспою1 тz.

Њдержи1мь, бlжeнне, чи1стымъ сіsніемъ, прозsбшаго t колёна їyдова, пребогaте, хrтA всецRS, t леvjтска ср0дства пришeдша свzщeнна, зак0на же преложeніе проповёдалъ є3си2.

Свётлаz твоS, премyдре, жи1знь, пeрвыz блaгости, и3 є3стeственнагw существA, показA бGа тS вторaго, є4же tтyду ўблажaема бlгодaтьми, слaвне варнaво, порождeніе бжcтвеннагw ўтэшeніz.

БGор0диченъ: Nтрокови1цъ бжcтвенный ли1къ, бжcтвеннw въ женaхъ тS д0брую воспэвaетъ, бцdе вLчце, добр0тами ўкрaшену бжcтвA: добротвори1тельное бо сл0во, пaче сл0ва, родилA є3си2.

Катавaсіа по ўстaву.

Пёснь G.

Їрм0съ: ПроцвэлA є4сть пустhнz ћкw крjнъ, гDи, kзhческаz неплодsщаz цRковь, пришeствіемъ твои1мъ, въ нeйже ўтверди1сz моE сeрдце.

Ћкw д0ждь нбcный, и3зс0хшую, премyдре, вселeнную всю2 тм0ю безб0жіz, напои1лъ є3си2, бGови1дче досточyдне.

И#ст0чникъ и3зhде спаси1тельнагw пи1ва, варfоломeе всечcтне, и3 многосугyбъ пл0дъ принeслъ є3си2 kзhкwмъ спасeніz, досточyдне.

С0лію бlгодaти јдwльское ўстaвилъ є3си2 гноeніе, всемyдре, слaдкимъ сл0вомъ вёры, сердцA ўслаждaz чтyщихъ тS.

БGор0диченъ: Е#ди1ну дв7у тS и3 м™рь чти1мъ, ћкw спасeніz ходaтаицу бhвшую нaмъ, непор0чнаz, и3 мjръ и3збавлsющую моли1твами твои1ми.

И$нъ.

Їрм0съ: ПроцвэлA є4сть пустhнz ћкw крjнъ, гDи, kзhческаz неплодsщаz цRковь, пришeствіемъ твои1мъ, въ нeйже ўтверди1сz моE сeрдце.

Џблакъ в0льный нaмъ д0ждь носsщій t и3ст0чника бlгодaти, ви1дэнъ бhлъ є3си2, варнaво слaвне, и3 пи1щный пот0къ напаsющій.

Разли1чными њдаровaна сі‰ніи, ви1дzщи всеси1льнагw д¦а влaсть, тaйнамъ хrтHвымъ служи1телz, tлучи2 тS, прехвaльне.

Просвэщaеми бlгодaтію кrтA твоегw2, вLко, благослaвніи ґпcли, тебЁ kзhки вёрою привед0ша, варнaва и3 пavелъ, бGомyдріи.

БGор0диченъ: Kви1ласz є3си2 чистот0ю ћкw крjнъ, вLчце, посредЁ тeрніz возсіsвши зарsми дёвства твоегw2, бцdе всечcтаz.

Кондaкъ глaсъ в7:

Под0бенъ: Дв7а днeсь:

ГDень бhлъ є3си2 всеи1стинный служи1тель, ґпcлwвъ же kви1лсz є3си2 седми1десzтихъ пeрвый, њзари1лъ є3си2 и3 съ пavломъ пр0повэдь твою2, всBмъ возвэщazй хrтA сп7са: сегw2 рaди пэснопёніи бжcтвенную пaмzть твою2, варнaво, совершaемъ.

Јкосъ: Сн7ъ б9ій, соприсносyщный д¦у, бlговолeніемъ на земли2 пл0ть пріeмь, ћкw чlвёкъ, и3 стrтію честн0ю безстрaстіе дaвъ тS полагaетъ, бlжeнне, ґпcла, и3 витjz вёры мyдра въ сл0вэ и3 досточyдна, проповёдника чeстна, kзhкwвъ ўчи1телz, варнaво блажeнне, и3 трbцы и4стинна покл0нника. Тёмже возсіS вBрнымъ честнaz денни1ца свётлаz, њзарsющаz твоS б9eственнаz пaмzть, ю4же дост0йнw совершaемъ.

Сэдaленъ, глaсъ }.

Под0бенъ: Премyдрости:

Мрeжею сл0ва возвeдъ, и3зъ глубины2 неразyміz бGолёпнw, kзhки привeлъ є3си2 вёрою, и3 ћкw и3ст0чникъ сhй в0дъ д¦0вныхъ, вселeнную всю2 напои1лъ є3си2 бlгодaтію, тёмже и3 спaсшіисz тоб0ю, бGоглaсе, ћкw дрyга тS бли1жнzго хrт0ва ўблажaемъ, варfоломeе, вопію1ще ти2: моли2 хrтA бGа, согрэшeній њставлeніе даровaти чтyщымъ люб0вію с™yю пaмzть твою2.

Слaва, варнaвы, глaсъ и3 под0бенъ т0йже:

Словeсенъ показaлсz є3си2, ћкw нбcную повёдуz слaву б9ію, чудeсъ свётлостію, и3 си1лы лучaми, неразyміz н0щь tгонS бlгодaтію, бGоразyміz же лучы2 њблистaz концє1мъ. Тёмже свэтон0сную и3 с™yю твою2 пaмzть слaвимъ днeсь вёрніи, и3 вопіeмъ ти2: варнaво всехвaльне, моли2 хrтA бGа, грэхHвъ њставлeніе даровaти чтyщымъ люб0вію с™yю пaмzть твою2.

И# нhнэ, прaздника, и3ли2 бGор0диченъ:

Ћкw всенепор0чнаz невёсто творцY, ћкw неискусомyжнаz м™и и3збaвителz, пріsтелище ћкw сyщи ўтёшителz, препётаz, беззак0нію мS сyща сквeрное nби1телище, и3 бэсHмъ и3грaлище въ рaзумэ бhвша, потщи1сz t тёхъ ѕлодёйства мS и3збaвити: и3 свётлое жили1ще добродётелей соверши2, свэтон0снаz нетлённаz: tжени2 џблакъ стrтeй, и3 вhшнzгw причaстіz спод0би, и3 свёта невечeрнzгw, моли1твами твои1ми.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Пришeлъ є3си2 t дв7ы, не ходaтай, ни ѓгGлъ, но сaмъ, гDи, вопл0щсz, и3 спaслъ є3си2 всег0 мz человёка. Тёмъ зовy ти: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Ўпраздни1лъ є3си2, кrт0мъ гDнимъ њграждaемь, дeмwнское свирёпство, варfоломeе преизрsдне, и3 си1хъ душегуби1тельную прeлесть tгнaлъ є3си2 проповёданіемъ.

Свётъ мjра, слaвы б9eственное сіsніе, хrт0съ тS показA, варfоломeе бGопріsтне: всю1 бо просвэти1лъ є3си2 бGоразyміемъ твaрь, всеблажeнне.

Возмути1лъ є3си2 kзhчєскаz морS, ґпcле, ћкw к0нь преизрsденъ, колесни1ца сл0ва бhвъ: вёрою же погаси1лъ є3си2 г0рькагw безб0жіz концы2.

БGор0диченъ: И#сцэлsz є4vино вeтхое преступлeніе, въ тS непор0чную, пречcтаz, всели1сz, всег0 мz человёка њбнови2 пaдшаго преб9eственный.

И$нъ.

Їрм0съ: Пришeлъ є3си2 t дв7ы, не ходaтай, ни ѓгGлъ, но сaмъ, гDи, вопл0щсz, и3 спaслъ є3си2 всег0 мz человёка. Тёмъ зовy ти: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Послёдуz повелёніемъ вLки, ґпcле варнaво прехвaльне, ни1щымъ раздaлъ є3си2 всE твоE и3мёніе, и3 хrт0въ проповёдникъ бhвъ велеглaсенъ.

Дости1глъ є3си2 добродётелей свётлость конeчную, и3 пavла њбрётъ бGоглaснаго ґпcла, съ ни1мже всBмъ возвэсти1лъ є3си2 тaинства глубинY неизречeнную.

Ћкw с0лнце претекaz мjра концы2, варнaво всечeстне, зарелyчными сі‰ніи, пavлу послёдуz, просвэщaеши сл0вомъ благодaти.

Сопричaстникъ страстeй сп7са бhвъ, варнaво прехвaльне, въ нбcныхъ сeлэхъ съ ни1мъ прославлsешисz, пaче ўмA, весeліz насыщazсz.

БGор0диченъ: Е$vы прамaтере клsтва ўпраздни1сz тоб0ю, всенепор0чнаz: воплощeннаго бо сл0ва родилA є3си2 присносyщнаго, бlгословeньми мjръ вэнчaвшаго.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Ходaтай бGу и3 человёкwмъ бhлъ є3си2, хrтE б9е: тоб0ю бо, вLко, къ свэтоначaльнику nц7Y твоемY, t н0щи невёдэніz, приведeніе и4мамы.

Несоздaнну свёту, нaсъ рaди въ здaніихъ ћвльшемусz хrтY, перводёльнw бесёдовалъ є3си2, къ немY пришeдъ, ґпcле, и3 бжcтвенными зарsми t негw2 просвэщaемь.

Ћкw росA б9іz человёкwмъ и3сцэлeніе подаю1щи, въ мjрэ бhлъ є3си2, q варfоломeе преблажeнне: и3 зeмлю нечeстіz прbр0чески њпровeрглъ є3си2.

Къ пeрвому свёту пристyпль, бhлъ є3си2 свётъ вторhй, ±же tтyду сі‰ніи и3 свэтоли6тіи њзарsемь, ћкw самови1децъ сл0ва, варfоломeе всемyдре.

БGор0диченъ: Глаг0лы тво‰ п0мнzще, тS нhнэ бlжи1мъ: тоб0ю бо, непор0чнаz, бlжeнство њбрэт0хомъ, и3 жи1знію честн0ю и4стинною њбогати1хомсz.

И$нъ.

Їрм0съ: Ходaтай бGу и3 человёкwмъ бhлъ є3си2, хrтE б9е: тоб0ю бо, вLко, къ свэтоначaльнику nц7Y твоемY, t н0щи невёдэніz, приведeніе и4мамы.

Зак0на сёнь прешeдъ, и3 бlгодaтію сіsz, kзhкwмъ и3сполнeніе бlговэствyz, просвэти1лъ є3си2, бGомyдрый варнaво, хrт0вымъ проповёданіемъ.

Крёпостію держaвною с™aгw д¦а, ґпcле, ћвэ њбложeнъ, лукaвствіz дyхи низложи1въ, t тёхъ ѕлодёйства мjръ и3збaвилъ є3си2.

Вопію1щагw глaсъ въ пустhхъ kзhцэхъ бhлъ є3си2, мyдре, б9eственнагw воплощeніz непостижи1мое тaинство возвэщaz всBмъ, варнaво пребогaте.

БGор0диченъ: СE во ўтр0бэ, бцdе пречcтаz, хrтA бGа пaче сл0ва и3мёла є3си2, ћкоже и3сaіа предречE: вhше є3стествa же сего2, бGороди1тельнице, родилA є3си2.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Въ бeзднэ грэх0внэй валszсz, неизслёдную милосeрдіz твоегw2 призывaю бeздну: t тли2, б9е, мS возведи2.

Чудeсъ благодaть пріeмъ, и3 и3сцэлeній њбогaщсz дётелію, варfоломeе всемyдре, kзы6къ стадA ўлови1лъ є3си2.

Џгненный тв0й љзhкъ, преслaвне, всsку прeлесть ћкw сёно попали2: вёрныхъ же просвэти2 сердцA бжcтвеннымъ проповёданіемъ.

И#ст0чника премyдрости, ўчи1телz и3мёz, преслaвне, сл0ва безначaльнаго, мірскyю њбуи1лъ є3си2, бGопроповёдниче, мyдрость благодaтію.

БGор0диченъ: Пaче є3стествA, дв7о, родилA є3си2, и3 вёчнуеши дв7ою, kвлsющи и4стиннагw б9ествA, сн7а и3 бGа твоегw2 џбразы.

И$нъ.

Їрм0съ: Въ бeзднэ грэх0внэй валszсz, неизслёдную милосeрдіz твоегw2 призывaю бeздну: t тли2, б9е, мS возведи2.

Возсіsвъ мjру, хrтE б9е, прaвды сlнце, вLко, ћкоже лучи2 сіsющыz, варнaву и3 пavла возблистaлъ є3си2.

Кореносёчна сэки1ра бhлъ є3си2, њлzденёвшую прeлесть сэкyщи пaче сл0ва чудесы2, бGоглаг0ливе варнaво чyдне.

Законопол0жникъ показaлсz є3си2 благодaти, ћкw вeтхагw завёта џбразы ко и4стинному kвлeнію прелагaz, варнaво бGопріsтне.

БGор0диченъ: НебесA прострhй в0лею, нeбо земн0е друг0е показA тS, бGомaти пречcтаz, и3 и3зъ тебє2 возсіsвъ kви1сz.

Кондaкъ, глaсъ д7.

Под0бенъ: Kви1лсz є3си2:

Kви1лсz є3си2 вели1кое сlнце вселeннэй, ўчeній сіsньми и3 чудeсъ стрaшныхъ, свэтоводS почитaющыz тS, варfоломeе гDень ґпcтоле.

Јкосъ: Ћкw нб7о слaву б9ію вэщaz ви1дэнъ бhлъ є3си2, д¦омъ с™hмъ, ґпcле бGови1дче, и3 ћкw сlнце свётло kви1лсz є3си2 мjру, прелeстное помрачeніе разгонsz бжcтвенною бlгодaтію. Тёмъ молю1тисz и3 ми1лсz дёю: бжcтвенными твои1ми лучaми, души2 моеS њслэплeнныz, всебогaте, просвэти2 зBницы, и3 сл0во тS пёти дaждь во tверзeніе ўстHмъ мои6мъ, въ твоeй днeсь пaмzти: въ ню1же всsкъ вёрный веселsсz хвaлитъ тS, варfоломeе гDень ґпcтоле.

Пёснь з7.

Їрм0съ: БGопроти1вное велёніе беззак0ннующагw мучи1телz выс0къ плaмень вознесло2 є4сть: хrт0съ же прострE бGочести6вымъ nтрокHмъ р0су д¦0вную, сhй бlгословeнъ и3 препрослaвленъ.

Вели1кое тaинство, варfоломeе, б9eственнагw воплощeніz, мjру kви1лъ є3си2, є4же всBмъ невмэсти1мое и3 непостижи1мое, є3ди1нэмъ же вмэсти1мо вBрнымъ, несказaемо и3 вёруемо.

Ћкw кaмень, прес™hй варfоломeе, чи1стэ валszсz, прeлести ўтверждeніе крёпкw њпровeрглъ є3си2: цRкви же неwбори1мое њсновaніе ћвльсz, сохранsеши сію2 непоколеби1му.

Бжcтвенное под0біе, варfоломeе, добродётелей шaромъ, пребlжeнне, написaлъ є3си2: tвсю1ду ґпcлъ б9eственъ бhвъ, всBмъ проповёдалъ є3си2 хrт0во пришeствіе многопётое.

БGор0диченъ: Гр0здъ созрёвшій, є3г0же невоздёланнw, чcтаz, возрасти1ла є3си2, на дрeвэ ћкw ўзрёвши повёшена, вопіsла є3си2: чaдо слaдкое, мсто2 и3скaпи, и4мже страстeй піsнство tи1метсz.

И$нъ.

Їрм0съ: БGопроти1вное велёніе беззак0ннующагw мучи1телz выс0къ плaмень вознесло2 є4сть: хrт0съ же прострE бGочести6вымъ nтрокHмъ р0су д¦0вную, сhй бlгословeнъ и3 препрослaвленъ.

Свsтw с™aго, во с™hхъ почивaющаго, варнaво, проповёдалъ є3си2 сн7а, собезначaльна nц7Y и3 сопrт0льна, чlвёка бhвша, нaмъ спасeніе содэвaюща.

Лучы2 блистaющыz б9eственное сіsніе, варнaва всечестнhй и3 пavелъ бGопріsтный, ћкw свётъ и3сх0дzтъ, просвэщaющыz сл0вомъ благодaти kзы6къ всенаслёдіе, хrтопроповBдницы.

Рaдуетсz днeсь воспитaвый тS, варнaво, цвэтyщаго сл0во благодaтное, хrт0ви тS прозsбши, бGоблажeнне. Е#г0же и3змэни1въ, нhнэшнzгw плэнeніz и3збaви моли1твами твои1ми.

БGор0диченъ: Направлsющи, всечcтаz, мою2 жи1знь, ко твоемY бlгоути1шному пристaнищу настaви, бGа р0ждшаz, благи1хъ и3ст0чника, всBмъ подаю1ща вBрнымъ незави1стную блaгость.

Пёснь }.

Їрм0съ: Пeщь и3ногдA џгненнаz въ вавmлHнэ дёйства раздэлsше, б9іимъ велёніемъ халдє1и њпалsющаz, вBрныz же њрошaющаz, пою1щыz: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Вeліе и3 мaло, мн0го же и3 ўмaлено, сп7сово є3ђліе премyдрw научи1лъ є3си2. Вє1ліz и3 пресл†внаz сложeнными глагHлы, всBмъ назнaменалъ є3си2, варfоломeе бGомyдре.

Ћкоже рэкA t сіHна и3сходS, цRкHвныz с0нмы напоsеши, пребогaте, и3 пот0къ б9eственныz пи1щи и3спусти1лъ є3си2 kвлeннэйше, зовhй: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Бжcтвенныхъ дарHвъ ћвэ свэтлёйшими и3 вели1кими ћкw ґпcлъ бжcтвеннэ ўкраси1лсz є3си2. Превосх0дитъ сaнъ бlгослaвіz всегw2, бlжeнне, сyщее во человёцэхъ зри1мое благодaтію.

БGор0диченъ: Ќмъ безстрaстенъ въ ложеснaхъ твои1хъ є3дини1тсz человёчу ўмY, всечcтаz: пл0ти же дебельств0мъ подлётенъ бhвъ, вэкHвъ превhшшій. Тёмъ тS, бцdе, вёрою и3 люб0вію слaвимъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Пeщь и3ногдA џгненнаz въ вавmлHнэ дёйства раздэлsше, б9іимъ велёніемъ халдє1и њпалsющаz, вBрныz же њрошaющаz, пою1щыz: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

М0ре kзhческое возмути1ти, тво‰ к0ни ћкw бlгодётель навeлъ є3си2, варнaву слaвнаго и3 пavла чyднаго прeлесть многоб0жную, ўчeньми, живодaвче, бlгочeстіz tгонsщыz.

Положи2 ћкw бGъ, ўтёшителю дш7е вседётельный, въ цRкви твоeй свэти6ла сі‰ющаz, твою2 си1лу проповBдающаz, сн7у же и3 роди1телю зов{щаz: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Њблистaлъ є3си2 свётлw ћкw сlнце въ мjрэ, мhсленному бесёдовавъ ћвэ сlнцу, бGопріsтне: разжeгсz бо сіsніемъ, свётъ вторhй бhлъ є3си2, всBмъ kвлsz тaинства си1лу.

Зeмлю всю2 ўчeньми просвэти1въ, є4же пaче ўмA блажeнство дост0йнw ўлучи1лъ є3си2, въ нбcныхъ сeлэхъ, варнaво всечeстне, вэнeцъ бlголёпіz t вLки пріeмъ.

БGор0диченъ: Да клsтву пeрвую погуби1ши, и3 смeрти њсуждeніе, дрeвніz прам™ре, t дв7ы бGомaтере сл0во б9іе роди1сz, всBмъ даровA безсмeртіе неги1блющее.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Безначaльна роди1телz сн7ъ, бGъ и3 гDь, вопл0щсz t дв7ы, нaмъ kви1сz, њмрачє1ннаz просвэти1ти, собрaти расточє1ннаz. Тёмъ всепётую бцdу величaемъ.

Сл0ва бhвъ самови1децъ и3 служи1тель, ўчени1къ же и3 проповёдникъ бGови1дэнъ, и3дёже нhнэ є4сть сл0во, ты2 жи1ти вои1стинну спод0билсz є3си2, ћкоже сaмъ њбэщA нел0жнw пребlгjй.

Ћкw нhнэ предстоS пrт0лу вLки твоегw2, и3 toнyдными зарsми њсіsемь, q варfоломeе бGомyдре, пэвцы2 тво‰ назирaz, страстeй и3збавлsеши, и3 разли1чныхъ њбстоsній.

Сн7ъ вёры рaди спод0бльсz бhти бGу, nтeческихъ наслёдникъ сокр0вищъ бhлъ є3си2. Q великодaрныz длaни! Q даровaніz нhнэ превосходsщагw, хrтA прослaвльшагw тS, бGови1дче всебlжeнне!

БGор0диченъ: Разумёвше и3здалeча прозорли1выма nчи1ма прbр0цы, тS вси2 провозгласи1ша хотsщую м™рь бhти вседётелz, и3 всёхъ вLки. Тёмъ тS всепётую бцdу возвэщaемъ.

И$нъ.

Їрм0съ: Безначaльна роди1телz сн7ъ, бGъ и3 гDь, вопл0щсz t дв7ы, нaмъ kви1сz, њмрачє1ннаz просвэти1ти, собрaти расточє1ннаz. Тёмъ всепётую бцdу величaемъ.

Свётъ бhвше добродётелію ґпcли, и3 свёту вели1кому нhнэ предстоsще, мjру ми1ръ подaти, и3 нaшу спасти2 цRковь, ю4же состaвисте, вLку ўмоли1те.

Витjйскую лю1тость премyдрости твоеS плaменемъ, бGоzвлeнне варнaво, ћвэ погаси1лъ є3си2, сіsній бжcтвенныхъ, ћкw и3ст0чникъ внyтрь и3мёz. Тёмже всесвzщeнный прaздникъ тв0й почитaемъ.

Вёрою пaмzть твою2 совершaюще нhнэ, ґпcле, моли1твенника ко вLцэ тS предлагaемъ, разрэшeніz просsще согрэшeній, твои1мъ пріsти ходaтайствомъ, варнaво всечeстне, бGопроповёдниче свzщeнне.

БGор0диченъ: Ћкw ќтро њбрётесz ќтреннее, въ житeйстэй н0щи дёвства зарsми сіsющи, вост0къ сlнца разyмнагw прaвды нaмъ ћвльши, бGомaти всечcтаz.

Свэти1ленъ.

Под0бенъ: Посэти1лъ ны2:

Ґпcлы хrтHвы, пріиди1те, лю1діе, воспои1мъ бжcтвеннаго варfоломeа, и3 варнaву мyдраго, проповёдники вёры, ћкw молsщыzсz хrтY њ душaхъ нaшихъ. Двaжды.

Слaва, и3 нhнэ, прaздника, и3ли2 бGор0диченъ:

Чтcаz вLчце с™az, и3 є3ди1на муженеискyснаz, спасeніе и3 ўповaніе ты2, моли2 и3зъ тебє2 рождeннаго и3збaвителz нaшего, спасти2 мjръ t лeсти, бёдъ и3 скорбeй.

На хвали1техъ стіхи6ры, на д7, глaсъ д7.

Под0бенъ: Ћкw д0блz:

Прaвды тS сlнце ї}съ бGъ нaшъ, во вс‰ мірск†z и3сполнє1ніz, ћкоже многосвётлую лучY, бGомyдре ґпcле, положи1лъ є4сть, ѕл0бы мглY tгонsща, и3 просвэщaюща њмрачє1ннаz сердцA неразyміемъ и3 страстeй њбдержaніемъ, варfоломeе пребогaте. Двaжды.

Чи1стое пріsтелище трbцы бhлъ є3си2, добродётелей свэтлостьми2 њблистaемь, и3 въ сeрдцы пріeмъ, варнaво, t неS сіsніе, и3 просвэщeніе сlнца свэтлёйшее, въ концёхъ свётлw препосылaz и3 просвэщaz во тмЁ сэдsщыz неразyміz, бGопріsтне.

Ћкоже џблацы, блажeнніи, во вс‰ концы2 д0ждь и3скaпаете нбcный, и3 дyшы вёрныхъ напаsете бжcтвенною бlгодaтію, потопи1вше лю1тагw безб0жіz плeвелы, и3 соверши1вше дyшы плодонHсны человёчєскіz: сегw2 рaди во хвалeніи вaсъ почитaемъ, гDни ґпcли.

Слaва, глaсъ є7.

Вmзантjево: Премyдрость б9іz, соприсносyщное сл0во џ§ее, ћкоже во є3ђліихъ предречE: вы2 є3стE и3зoби6льныz л0зы, прехвaльніи ґпcли, и5же гр0здъ зрёлый и3 крaсенъ въ вётвіzхъ вaшихъ носsше. Е#г0же вёрніи kдyще, ўслаждaемъ вкyсъ къ весeлію, варfоломeе бGопріsтне, и3 варнaво сhне ўтэшeніz, прилёжнw моли1тесz њ душaхъ нaшихъ.

И# нhнэ, прaздника, и3ли2 бGор0диченъ:

Бlжи1мъ тS, бцdе дв7о:

Славосл0віе вели1кое. И# tпyстъ.

На літургjи, блажє1нна t канHна варfоломeа, пёснь G-z на д7: И# варнaвы пёснь ѕ7 на д7.

Прокjменъ: глaсъ }:

Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ:

Стjхъ: Нб7сA повёдаютъ слaву б9ію:

Ґпcлъ дэsній, зачaло к7и.

Ґллилyіа, глaсъ №: И#сповёдzтъ нб7сA чудесA тво‰, гDи:

Е#ђліе луки2, зачaло н7а.

Причaстенъ: Во всю2 зeмлю и3зhде вэщaніе и4хъ:

 

Коментарисање није више омогућено.