Pashalni Kanon

Đakon: Blagoslovi vladiko.
Neka je blagosloven svagda, sada i uvek i u sve vekove.
Pojci: Amin.
Sveštenik peva tropar na glas 5: Hristos vaskrse iz mrtvih, smrću smrt satre i onima u grobovima život darova. (triput)
Zatim pojci pevaju triput: Hristos Vaskrse:
Tada sveštenik govori uobičajene stihove:
Stih 1. Neka Bog ustane i rasture se neprijatelji njegovi, i da pobegnu od njegova lica oni koji ga mrze.
Pojci: Hristos vaskrse:
Stih 2. Kao što isčezava dim nek isčeznu, kao što se vosak topi od ognja.
Pojci: Hristos Vaskrse:
Stih 3. Tako da pogibnu grešnici od lica Božija, a pravednici da se obraduju.
Pojci: Hristos Vaskrse:
Stih 4. Ovog dana, koji Gospod stvori, obradujmo se i razveselimo se.
Pojci: Hristos Vaskrse:
Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu.
Pojci: Hristos Vaskrse:
I sada i uvek i u sve vekove. Amin.
Pojci: Hristos Vaskrse:
Sveštenik: Hristos vaskrse iz mrtvih, smrću smrt satre.
Pojci: I onima u grobovima život darova.
(dok se pevaju…)
Pashalni kanon, glas 1

Pesma 1
Irmos: Dan vaskrsenja je Pasha, Gospodnja Pasha; prosvetimo se, narode, jer Hristov Bog prevede iz smrti u život i sa zemlje na nebo nas koji pevamo pobedničku pesmu.
Pripev: Hristos vaskrse:
Očistimo osećanja pa ćemo videti Hrista koji blista nepristupačnom svetlošću vaskrsenja, i govori: radujte se, da jasno čujemo pevajući pobedničku pesmu.
Pripev: Hristos vaskrse:
Nebesa da se dostojno vesele, a zemlja da se raduje i sav svet, vidljiv i nevidljiv, da praznuje, jer Hristos ustade – večna radost.

Pesma 3
Irmos: Priđite da pijemo novo piće, koje ne teče na čudan način iz jalove stene, nego ga izvor besmrtnosti, Hristos, izlio iz groba; u njemu se utvrđujemo.
Pripev: Hristos vaskrse:
Sada je sve ispunjeno svetlošću, nebo zemlja i podzemlje. Zato cela tvorevina neka svetkuje Hristovo vaskrsenje; u njemu se utvrđujemo.
Pripev: Hristos vaskrse:
Hriste, juče sam s tobom sahranjen, danas ustajem s tobom koji si vaskrsao. Juče sam tobom raspet, ti me, Spasitelju, proslavi u svom carstvu

Pesma 4.
Irmos: Neka bogonadahnuti Avakum stane sa nama na božanskoj straži i pokaže svetlosnog anđela koji jasno govori: danas je spasenje svetu, jer Hristos vaskrse kao svemoćan.
Pripev: Hristos vaskrse:
Hristos je otvorio devičansku utrobu i javio se kao čovek. He kao čovek je bio nazvan jagnjetom, jer je bio neporočan i neokaljan; kao istiniti i savršeni Bog bi nazvan našom Pashom.
Pripev: Hristos vaskrse:
Kao jednogodišnje jagnje, za nas blagosloveni venac, Hristos, dragovoljno bi zaklan za sve, Pasha koja očišćava, i opet nam iz groba zasija divno sunce pravde.
Pripev: Hristos vaskrse:
Božanski predak David skakao je igrajući pred Kovčegom zaveta, a mi, sveti narod Božiji, gledajući kako se ostvarila praslika, radujmo se božanski, jer Hristos kao svemoćan vaskrse.

Pesma 5.
Irmos: Ustanimo rano ujutro, pa ćemo umesto mirisa prineti himnu Gospodu, i videćemo Hrista, sunce pravde, koja svima život daje.
Pripev: Hristos vaskrse:
Sputani adskim okovima, gledajući tvoje neizmerno milosrđe, veselim koracima iđahu ka svetlosti, Hriste, slaveći večnu Pashu.
Pripev: Hristos vaskrse:
Noseći sveće pristupimo kao ženiku Hristu, koja izlazi iz groba, i proslavimo u prazničnom raspoloženju spasonosnu Božiju Pashu.

Pesma 6
Irmos: Sišao si u podzemlje i polomio večne mandale koji su držali sputane, Hriste, i vaskrsao si iz groba trećega dana kao Jona iz morske nemani.
Pripev: Hristos vaskrse:
Kada si vaskrsao iz groba sačuvao si znake cele, Hriste, i svojim rođenjem nisi povredio zaključano devičanstvo, i otvorio si nam rajske dveri.
Pripev: Hristos vaskrse:
Spasitelju moj, živa i nežrtvena žrtvo; kao Bog samoga sebe dragovoljno si prineo Ocu; kada si vaskrsao iz groba, zajedno si vaskrsao i praoca Adama.

Pesma 7
Irmos: Onaj koji izbavi mladiće iz peći postade čovek; strada kao smrtan čovek i stradanjem oblači u lepotu besmrtnosti ono što je smrtno – jedini Bog otaca, blagosloven i najslavniji.
Pripev: Hristos vaskrse:
Bogomudre žene sa mirisima trčahu za tobom i sa suzama te tražahu kao mrtvog; radujući se pokloniše se živom Bogu i tvojim učenicima, Hriste, kao blagu vest javiše tajanstvenu Pashu.
Pripev: Hristos vaskrse:
Svetkujemo umrtvljenje smrti, razorenje ada, početak drugog – večnog života, i igrajući pesmom proslavljamo Vinovnika, jedinog Boga otaca, blagoslovenog i najslavnijeg.
Pripev: Hristos vaskrse:
Ova zaista sveta i spasonosna noć, kao najsvečaniji praznik, svetlošću obasjana, nagoveštava svetlonosni dan Vaskrsa, kada večna svetlost iz groba telesno svima zasija.

Pesma 8
Irmos: Ovaj narečeni i sveti dan, prvi dan sedmice, car i gospodar, praznik praznika, slavlje svih slavlja, u koji blagosiljamo Hrista u sve vekove.
Pripev: Hristos vaskrse:
Priđite da učestvujemo u novom rodu vinograda, božanskom veselju, u slavni dan vaskrsenja, Hristova carstva, proslavljajući ga pesmom kao Boga doveka.
Pripev: Hristos vaskrse:
Pogledaj unaokolo, Sione, i vidi, eto, dođoše ti deca tvoja sa zapada i severa i juga i istoka kao prijatna svetila, blagosiljajući u tebi Hrista doveka.
Troičan: Oče Svedržitelju, i Reči, i Duše, jedna priroda u kojoj se sjedinjuju tri ipostasi; prevečni i najbožanstveniji, u tebi smo kršteni i tebe blagosiljamo u sve vekove.

Pesma 9
Irmos: Anđeo vapijaše Blagodatnoj: čista Devo raduj se, i opet kažem: raduj se; tvoj Sin vaskrse trećeg dana iz groba i mrtve podiže.
Svetli, svetli, novi Jerusalime, jer slava Gospodnja tebe obasja. Likuj sada i veseli se, Sione, a ti Čista raduj se, Bogorodice, vaskrsenju onoga koga si rodila.
Pripev: Hristos vaskrse:
O kako je božanstven i drag i veoma sladak tvoj glas! Jer si ti, Hriste, istinski obećao da ćeš sa nama biti do svršetka sveta. Mi verni radujemo se što imamo njega kao utvrđenje nade.
Pripev: Hristos vaskrse:
O velika i najsvetija Pasho, Hriste, o mudrosti, i Reči Božija, i silo! Daj nam da se što potpunije sjedinimo s tobom na dan tvoga carstva, koji se ne smrkava.
Eksapostilar: Telom si usnuo kao mrtav, care i Gospode, trećeg dana si vaskrsao, Adama podigao iz propadljivosti, i smrt obesnažio; Pasha nepropadljiva, spasenje sveta. (triput)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.