Мормони

Питање:
Postovani, Podstanar sam kod, profesora koji je preminuo prije par sedmica, po dogovoru sa kcerkom i dalje zivim u istom stanu. Pokojnika su posjecivali mormoni, dva momka. Tako da sam ih i ja upoznao. Oni su poceli dolaziti i poslije njegove smrti. Ja sam razgovarao sa njima, pokusao da im ukazem na pogreske i zablude. Osjetio sam duznost da pokusam sve sto mogu, a ne mogu puno skromne su moje mogucnosti. Ostavili su svoju knjigu, ja sam im rekao da ja na to gledam kao na jeres-da sam pravoslavni hriscanin, da je bolje da je vrate, ali su uporni, cak i previse pa su je ostavili, rekli su da procitam jedan pasus pa ce doci sledeci put, ako nista ne osjetim. Sta da radim? Da li je opasno da procitam taj pasus? Ili da im je samo vratim? Ima li nesto sto bih mogao da im kazem radi njihovog spasenja ako mogu, sto bi ste mi vi preporucili? U sustini kako da se postavim, sada kada sam u ovoj situaciji? Unaprijed zahvalan.
Stefan Music


Одговор:
Драги брате Стефане, Ve} du`e vremena na{ pravoslavni narod je opsednut ~itavom armijom nekih novih “propovednika” Jevan|eqa, boqe re}i tuma~a Svetog pisma, koji ve} ne znaju kakva imena sebi da pri{iju, samo da bi se razlikovali od zvani~ne Crkve, a i izme|u sebe. Nama su ve} od ranije poznati subotari, nazareni, баптисти, мормони, jehovisti, a sada se rodi{e i mnogi drugi, koje nije vredno pomiwati. Na{ narod slabo ili nimalo poznaje svoju veru, pa je odli~an teren za sekta{e, koji ionako malo stado Hristovo vrlo uspe{no rasturaju. Sa Biblijom u ruci i nekoliko nau~enih citata napamet, vrlo ubedqivo, a jo{ vi{e vrlo nasrtqivo, ulaze u domove pravoslavnih, otvoreno govore}i protiv na{eg sve{tenstva i Pravoslavne crkve, “ube|uju na{ narod” i “otkrivaju mu istinu”. A na{ narod, po prirodi tolerantan, prima takve nasrtqivce u svoje domove, i vrlo ~esto podle`e pod wihov uticaj, prilazi im, i {to je najstra{nije, postaje wihov sledbenik i otvoreni protivnik svoje svete, mu~eni~ke Crkve. Na{i, nazovi vernici, koji se izgovaraju da nemaju vremena da do|u u crkvu, bar jednom u mesecu, kad postanu ~lanovi bilo koje sekte, itekako idu u wihove ku}e, vode}i svoju decu sa sobom. Kada im Crkva tra`i prilog, onda im je mnogo, a kad postanu sekta{i, desetak daju bez roptawa. Да би се обезбедили од њиховог насртања, као прво, нe треба primatи nikakvu literaturu verske sadr`ine ni od koga, izuzev свог sve{tenika. Ako ти neko, као ови мормони i ponudi неку књигу, odgovori им da sи ти pravoslavni, da imaш svoga sve{tenika koji se stara o твом verskom uzrastawu, da imaш svoju верску literaturu i da ти wihova naklapawa o veri nisu potrebna. Срби су традиционално гостољубив народ, а ту нашу врлину секташи бескруполозно злоупотревљавају. Bezobzirno idu od stana do stana, од куће до куће. Lako ih je prepoznati. Uvek idu po dvoje, naj~e{}e dve `ene. Na{ ~ovek prosto nije u stawu da ispred neznanca, pa makar to bio i sekta{, zalupi vrata. Ostalo nam je to od starine. Putnik namernik je bio, ~esto, najdra`i gost. Razgovaraо сам sa mnogim мојим парохијанима, koji sу sekta{e pu{tali u svoje stanove. Слушао сам i ovakva opravdawa: Pa, oni su tako fini, dobri qudi, lepo pri~aju, oni nemaju uop{te ni{ta protiv na{e vere, oni samo `ele da sa nama ~itaju Bibliju. Da se, za po~etak, poslu`im Hristovim re~ima, kako On vidi takve u~iteqe: “^uvajte se la`nih proroka koji dolaze k vama u odelu ov~ijem, a unutra su vuci grabqivi” (Matej 7, 15) . I jo{ ka`e Hristos: “^uvajte se da vas ko ne prevari, jer }e mnogi do}i u ime moje, govore}i: vreme se pribli`i. Ne idite za wima! ” (Luka 21, 8) . Ne `elim da komentari{em wihovu dobrotu, fino}u i ostale “lepe osobine”. @eleo bih samo da upitam: A zar нa{i roditeqi, ro|aci, kumovi, prijateqi i kom{ije nisu dobri, fini i ~estiti qudi? Treba li promeniti veru, odre}i se svoje li~nosti, svoga bi}a, koje je vekovima stvarano uzajamnim dejstvom pravoslavne vere, blage slovenske du{e i balkanske `ilavosti, pa da se postane dobar i ~estit ~ovek? ! Mo`e li se nazvati dobrim, ~estitim i dobronamernim onaj ko nasr}e i poku{ava da obezvredi na{e najsvetije vrednosti? ! Oni `ele samo da разговарају о Богу, да sa nama ~itaju Bibliju! Тако поступају и твоји гости, мормони. A za{to bi ти, dragи braте, ~itaо Bibliju, Sveto pismo, говорио о Богу ba{ sa wima? Zar ne mo`eш da ~itaш ovu Svetu Kwigu i da je slu{aш u svojoj crkvi? Biо sи сигурно na bogoslu`ewu i slu{aо “~itawe Svetog jevan|eqa”. Primetiо sи, sigurno, da je to jedan od najsve~anijih momenata Slu`be Bo`je. Crkva pridaje re~i Bo`joj izuzetno po{tovawe, poziva vernike da pa`qivo slu{aju i da se udubquju u Bo`je poruke. I na kraju jo{ samo jedan savet: Kao {to za sve svoje svakodnevne potrebe tra`iш stru~nu i kvalifikovanu pomo} i uslugu, tako i u pogledu vere, obrati se svom sve{teniku, kao najodgovornijem licu, i od њега }eш dobiti najkompetentnije odgovore na sva твојa pitawa iz oblasti vere, morala i Bo`jeg delovawa u svetu. Reci tim nasrtqivcima, da je твоја pravoslavna vera proverena hiqadugodi{wim iskustvom нa{ih predaka, i da nemaш nikakvog razloga mewati ne{to {to je sigurno dobro, za neproverenu novotarије. Upitaj te “dobro}udne propovednike” ko ih {aqe od vrata do vrata. Kako se zove wihova organizacija, u ~ije ime rade, kome pola`u ra~une? Organizaciju svoje Crkve sigurno poznajeш, a ko su ovi “белосветски blagovesnici? ! Коначно, нajboqe je da sa wima nemaш nikaкve veze, da im jo{ na vratima u~tivo objasniш, da sи ти pravoslavni i da nemaш nameru da mewaш veru, da imaш svoju Crkvu i свога sve{tenika. A ako budeш i prinu|en da stupiш u razgovor са „доброћудним“ мормонима, budi spremаn da svoju veru odbraniш ispred wihovih napada i kleveta. Књигу, коју су ти дали, врати им, без обзира да ли си нешто прочитао или не. И замоли их да те поштеде даљњих посета. А своје опредељење за православну веру показаћеш, на првом месту себи, ако почнеш редовно да идеш у своју парохијску цркву, ако од мормона научиш да у вери треба бити упоран. И схвати, ревносан хришћанин се не постаје у било којој секти, већ у вери у којој си крштен ти и сви твоји честити преци. Мир и благослов Божји призива на тебе О. Душан

One Comment

  1. Pravoslavna crkva bi trebala besplatno da deli Sveto Pismo svim gradjanima, koji zele da ga imaju a nisu u mogucnosti da ga kupe. Onda se ne bi desavalo da gradjani uzimaju besplatnu literature od sekti…