NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Sveto pismo i tumačenja » TUMAČENJE PSALAMA

TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 92
Za dan predsubotni, kad se naseli zemlja, pohvalna pesma Davidova
 
Sadržaj
 
U prethodnom psalmu, koji ima natpis: za dan subotnji, izobražava se Drugi dolazak Gospodnji, nakon kojeg će On sa svetima Svojim carevati u novom veku. Očigledno da je „dan predsubotni“ Njegov Prvi dolazak, kada je i zemlja naseljena, odnosno kad su po celoj vaseljeni apostoli i evanđelisti osnovali crkve, oglasivši po zemlji reč (slovo) o Hristu.
(1) Gospod se zacari, u lepotu se obuče. Budući da je ljudski rod odstupio od carstva Božijeg i potpao pod satanino mučenje, došao je Jedinorodni da bi ga (ljudski rod) ponovo potčinio Svojoj vlasti, i to je i izvršeno. Lepotom Božijom naziva se spasenje ljudskog roda. Naime, da se Gospod nije ovaplotio i da na Sebe nije primio našu prirodu izuzev greha, mi se ne bismo ni spasli. On treba da caruje dok ne položi sve neprijatelje pod noge Svoje (1. Kor. 15; 25).
Obuče se Gospod u silu i prepojasa se. Tim rečima se izobražava svrgavanje protivničkih sila koje je Gospod i izvršio, kao da je na Sebe uzeo lik ratnika. Jer utvrdi vaseljenu, koja se neće pokolebati. Nakon što ih je prethodno porazio, tj. protivničke demone, Gospod je na steni sazidao Crkvu, koju ni sama vrata paklena neće nadvladati.
(2) Gotov je presto Tvoj od tada. To je rečeno stoga, što je od stvaranja sveta predodređeno Njegovo buduće spasenje ljudskog roda. Prestolom, koji je postavljen da bi se sudilo našim tlačiteljima demonima, naziva se vaskrsenje Jedinorodnog. Zbog toga Ti, Vladiko, sada kao da sediš na prestolu sudije, da bi se Ti, prevečni Bog, osvetio za nas.
(3) Podigoše reke, Gospode, podigoše reke glase svoje. Rekama ovde naziva svete apostole i evanđeliste, koji su Crkvu Božiju razveselili duhovnim potocima, jer je rečeno: Iz utrobe njegove poteću će reke vode žive (Jn. 7; 38).
(4) Divna su uzvišenja morska. Mnoga tajnovodstva (grč. μισταγωγιαι), apostolske misli i evanđelski istočnici učinili su divnim morska uzvišenja. Pod morem se podrazumeva mnoštvo naroda koji su poverovali i njih su uzvišenja, tj. uzvišenost mišljenja, učinili divnima, jer o Bogu ne misle nešto malo i neznatno, nego veliko i čudesno.
(5) Svedočanstva Tvoja utvrdiše se veoma. Svedočanstvima naziva obećanja, koja su kroz svete proroke bila objavljena neznabožačkim narodima i čiju je istinitost posvedočio Sam Gospod, Koji ih je Svojim dolaskom u poslednje dane ispunio i na delu. Domu Tvome dolikuje svepšnja, Gospode. Dom Gospodnji je Crkva, i njoj dolikuje da bude sveta, jer će se u nju useliti Onaj, Koji je jedini svet. Kad se to ispuni, postaćemo pričasnici beskonačne svetinje i njome ćemo se naslađivati.
 
Iz tumačenja Jefimija Zigabena:
 
U jevrejskom Psaltiru, i ovaj psalam je bez natpisa. U nekim rukopisima postoji ovaj natpis, koji je preuzet iz Prevoda sedamdesetorice (tj. iz Septuaginte). Kao što se u prethodnom psalmu danom subotnjim naziva sveopšte vaskrsenje, tako se pod danom predsubotnjim podrazumeva vaskrsenje Hristovo: ono je označilo početak sveopšteg vaskrsenja i zemlja se tada obradovala zbog hrišćana, presazdanih i preporođenih kroz evanđelje i krštenje.
(1) Gospod se zacari. Sin je kao Bog svagda Car. Ljudi, međutim, nisu uvek znali da je on Car nego su, posle Njegovog vaskrsenja, poverovali i uverili se da je On kao Bog i Car. O tome i prorokuje David, kad kaže da se Gospod zacari, odnosno da je priznat za cara. Može se reći i drugačije: iako je On i ranije kao Bog bio Car, posle (vaskrsenja) se zacario i kao čovek: Dade Mi se svaka vlast na nebu i na zemlji (Mt. 28; 19), isto kao i: Ja sam od Njega postavljen Car (Ps. 2:6).
(2) U lepotu se obuče. David je ovim rečima izrazio slavu i vlast kakve dolikuju Bogu, jer to znači: u lepotu se obuče. Ili se može protumačiti ovako: budući da Hristos, kada je telesno bio mrtav, prema rečima proroka Isaije, nije imao ni obličja ni lepote (Is. 53; 1), On se nakon vaskrsenja obukao u veličanstvo i neuporedivu lepotu nepropadljivosti (Teodorit i Apolinarije).
Utvrdi vaseljenu koja se neće pokolebati. Budući da se cela vaseljena kolebala usled zablude idolopoklonstva, Gospod ju je utvrdio istinom bogopoznanja, tako da se, utvrćena na temelju vere, neće više pokolebati zabludama.
(4) Od glasova mnogih voda divna su uzvišenja morska. Prema Diodorovim rečima, pod mnogim vodama treba podrazumevati krštenja, tj. kupelji u kojima se savršava krštenje u pomesnim crkvama. Glasovi ovih voda su prizivanja Presvete Trojice i višnje blagodati, kakva se izgovaraju prilikom Sv. Krštenja. Pod morem u jednini ponovo treba podrazumevati jedno i jedinstveno krštenje.., dok pod uzvišenjima ovog duhovnog mora treba podrazumevati pogružavanje i izlazak iz vode onih, koji se krštavaju. Ta uzvišenja David naziva divnim, za razliku od uzvišenja veštastvenog mora, koja su strašna i opasna za ljude a zbog, onih koji se u njima utapaju, ugodna za demone. Naprotiv, talasi krštenja su strašni za demone, jer se ljudi u njima oživotvoruju i preporađaju. Osim toga, morski talasi potapaju i pogubljuju one, koji se u njih pogruze, dok talasi krštenja spasavaju one, koji su u njih pogruženi. Ti talasi krštenja postali su čudesni posredstvom trojakog prizivanja imena Presvete Trojice i sveštenog obreda ovog tajinstva.
(5) Domu Tvome dolikuje svetinja. Dom Božiji je saborna Crkva Hristova i njoj, kao domu svetoga Boga, dolikuje da bude sveta, čista i nepričasna bilo kakvoj skverni, telesnoj ili duševnoj. Prema rečima apostola Pavla, domom i hramom Božijim naziva se i svaki hrišćanin, u kojem treba da obitava svetost i čistota.

Ključne reči:

11 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *