TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 89
Psalam Mojseja, čoveka Božijeg (najstariji psalam)
 
Sadržaj
 
Kažu da je ovu molitvu napisao Mojsej i da ju je predao da u tajnosti bude sačuvana, da bi ljudi potonjih vremena znali kako treba prinositi ispovedanje kada padnu u iskušenja koja će ih vremenom sustići, posle njihove nepokornosti Gospodu i posle izvršenja ubistva. Da ova molitva tokom vremena ne bi bila zaboravljena, uvrstili su je meću psalme i postavili iza 88. psalma, koji predstavlja stradanja Gospodnja.
(1) Gospode, utočište si nam bio iz naraštaja u naraštaj. Želeći da Boga prikloni na milost, dolično počinje molitvu pominjući dobročinstva koja su već više puta učinjena. A kako je Bog tvorio dobročinstva u svakom naraštaju, svako može da ih vidi ako obrati pažnju na to, šta se događalo u vreme faraona, šta u vreme Isusa (Navina), a šta u Vavilonu.
(2) Pre nego što gore postadoše i sazdana bi zemlja. Gledajući telo Gospodnje, smatrali su Gospoda za običnog čoveka i govorili: Još nemaš ni trideset godina, a Avraama si video (Jn. 8; 57); upravo to, što nisu priznali Njegovo božanstvo, bilo je i najveći uzrok njihovog pada. Oni koji sada ispovedaju jasno kažu da je On pre svake tvari i da sapostoji sa Ocem.
(3) Ne skreni čoveka u poniženje Time počinje ispovedanje. Psalmopojac moli Boga da se i On Sam obrati, nakon što je sve narode prizvao na poznanje istine. Ti si, Vladiko, rekao: Vratite se, sinovu odmetnici, i isceliću odmetnišpša vaša (Jer. 3; 22). Dakle, budući da smo se vratili, ne skreni nas u poniženje.
(4) Jer je hiljada godina pred očima Tvojim, Gospode. Misli na vreme služenja pod Zakonom, u koje su najpre procvetali Izrailjci, nakon izgradnje božanstvenog hrama. Naime, od vremena Solomona, koji je podigao hram, pa do opsade koja se dogodila posle Časnog krsta, prošlo je hiljadu godina. Međutim, ta hiljada godina za Tebe je kao jedan dan ili, bolje rečeno, kao mali deo dana. Sasvim je pravilno što vreme, koje je prethodilo Spasiteljevom dolasku, poredi sa noći. Naime, svi ljudi su tada živeli u tami i pometnji, jer im još ne beše zasijalo Sunce Pravde.
(5) Ništavne će biti godine njihove. Jasnije rečeno, njihove godine, tj. godine onih koji su se Tebe odrekli, biće veoma unižene. Oni uistinu bivaju gaženi i od ljudi i od demona, jer su se odrekli svog Spasitelja i Iskupitelja. Ujutro će kao trava proći, ujutro će procvetati i proći. Rečju ujutro predstavlja Hristovo javljanje na Sinaju, a rečju trava služenje pod Zakonom, budući da je (ovo služenje) uskoro trebalo da uvene. Uveče he otpasti, stvrdnuti se i osušiti. Večerom se naziva vreme pri svršetku veka, kada se i javio Jedinorodni i kada je uvenuo cvet služenja pod Zakonom, koji se stvrdnuo usled zablude nepokornosti.
(7) Jer iščezosmo od gneva Tvoga. Otvoreno nagoveštavaju nesreće koje će ih sustići zbog njihovih sopstvenih grehova. To se može primeniti kako na Jevreje, tako i na sve ljude, jer je vasceli ljudski rod, zbog kazne za svoje bezakonje, izložen nesrećama i obuzet nemirima svih vrsta. Osim toga, Jevreji su zbog svog zlobnog srca lišeni slobode.
(8) Postavio si bezakonja naša pred Tobom. Ti nisi prevideo naša bezakonja, jer smo ih mi sami prizvali na svoju glavu, rekavši: Kpv Njegova na nas i na decu našu (Mt. 27; 25). Vek naš u svetlost lica Tvoga. Ovim kao da kaže sledeće: naš život i naša dela (izvršena) tokom života pokazuju se pred Tvojim licem kao zla, jer je Tebi poznato sve, što smo činili od početka do kraja.
(9) Jer cvu naši dani iščezoše, i od gneva Tvoga iščezosmo. Greh je, kaže, pokrenuo Tvoj gnev na nas, gnev je doneo kaznu, a kazna je donela patnju, i u patnji smo proveli kratko vreme našeg života.
(10) Godine se naše kao paučina shvatiše. U čovečijoj prirodi nema ničega čvrstog i postojanog i ona se, slično paučini, lako kida. Dani godina naših dostizahu sedamdeset godina. To je slično onome, što kaže patrijarh Jakov: Malo je dana života mojega, i zli su bili, niti dostižu veka otaca mojih (1. Mojs. 47; 9). Iako neki žive duže od navedenog vremena, to se dešava samo nekolicini. Ovde ukazuje na ono, što je uobičajeno i čemu je podložna većina ljudi. Kao što nije pomenuo one koji pre vremena umiru, tako nije pomenuo ni one dugovečne, koji okončavaju u dubokoj starosti. Uostalom, i to kratko vreme života ispunjeno je patnjom i trudom. Jer dođe krotkost (blagost, grč. ???????)[1] na nas, i bićemo pokarani, jer je naš život ništavan i kao umrtvljen, i ne znamo šta će s nama biti posle, pod Tvojom vlašću. Stoga nas kažnjavaj blago. Naime, rečeno je dođe umesto neka dođe. Moli da kaznu prime kroz Hrista, Koji je Očeva desnica, i kaže:
(12) Desnicu Tvoju tako pokaži mi. Reč pokaži odnosi se i na jedno i na drugo, tj. pokaži nam desnicu Tvoju ili Hrista i pokaži nam one, kojima je u srcu mudrost, a to su sveti apostoli i evanđelisti, koji su nas naučili kako da se preobratimo.
(14) Ispunismo se ujutro milosti Tvoje. Ovo govori kao da je već dostigao ono za šta se molio, jer će pri svršetku ovoga veka i za njih izaći Sunce Pravde.
(16) Pogledaj na sluge Tvoje i na dela Tvoja. Opet je rečeno: pogledaj umesto pogledao si, ili nadzirao si sluge Tvoje i dela ruku Tvojih. Videvši u tom nadziranju blistanje i svetlost našeg Boga, preobratimo se i ispravimo, izvršimo što je moguće pre delo preobraćanja.
(17) I neka bude svetlost Gospoda Boga našega na nama. Svetlost bogopoznanja učinila je i nas svetlima i slavnima. I Jevreji su nakon povratka ponovo postali slavni. I dela ruku naših ispravu. Dela su ono što je po Zakonu, a delo je ono, što se savršava u Novom Zavetu, pošto su u Starom Zavetu žrtve bile raznolike, dok se u Novom Zavetu jedino Sin prinosi na žrtvu. I delo ruku naših ispravi. Ili: dela ruku – to su naši pojedinačni postupci, a delo ruku – znanje koje iz njih proishodi.
 
Iz Tumačenja Jefimija Zigabena:
 
Teodorit kaže da ovaj psalam prorokuje o nesrećama Jevreja u ropstvu i da daje predstavu o propadljivosti i kratkovremenosti čovečije prirode, ali i o promeni Jevreja i čovečije prirode na bolje.
(1) Gospode, utočište si nam bio iz naraštaja u naraštaj… Izraz iz naraštaja u naraštaj upotrebljen je umesto reči: „u svakom naraštaju“, kako je Simah i preveo ovaj stih… Ti si nam, Gospode, utočište u svakom naraštaju, jer si Ti svagdapostojeći. Govoreći da Tvorac postoji pre tvari, Psalmopojac odmah dodaje i drugo, odnosno da je On beznačalan (bespočetan) i beskonačan. Reči od veka i do veka Ti jesi postavljene su umesto: „od večnosti i do večnosti“, jer u Starom Zavetu reč „vek“ veoma često znači „večnost“.
(4) Jer je hiljadu godina pred očima Tvojim, Gospode, kao jučerašnji dan koji prođe, i kao straža u noći. I ovo je rečeno kao dokaz večnosti Božije. Hiljadu godina se u Tvojim očima smatra za tako kratko vreme, kakvim se nama čini jedan dan, i to jučerašnji, koji je već prošao. Naime, uvek nam se čini da je dan koji je prošao kraći od onoga koji traje. I opet, hiljadu godina je za Tebe tako kratko vreme, kakvo je za nas četvrti deo noći, koji je nazvao noćnom stražom. Oni, koji su u vojsci povremeno bili na straži, znaju da se noć deli na četiri dela i da se svaki taj deo naziva „straža“. Uporedivši najpre hiljadu godina sa jednim danom i to proteklim, on tom poređenju dodaje i daleko kraće vreme, odnosno četvrti deo noći. Naime, usled nesvesnog stanja usnulih, tame i počinka od rada, uvek nam se čini da noć prolazi brže nego dan. Bog hiljadu godina čak i ne posmatra onako, kako mi posmatramo jučerašnji dan ili četvrtinu noći, budući da godine uvek protiču, dok je Bog nepromenljiv i večan.
(9) Godine se naše kao paučina shvatiše. Smisao ovih reči je sledeći: godine svog života smatramo za paučinu, koja se veoma teško tka ali ne traje dugo. Paučina se, naime, usled svoje tananosti tka s velikim naporom, ali usled svoje nepostojanosti brzo propada.
(10) Jer dođe krotkost na nas. Pod krotkošću podrazumeva umereno kažnjavanje Božije. Nazvao ga je krotkim (blagim) zato što, ako se uporedi sa onom kaznom i prekorom kojih smo dostojni za svoje poroke, onda to neće biti kazna nego krotkost (blagost).
(12) Desnicu Tvoju pokaži mi, i okovane srcem u mudrosti,[2] tj. rukovodeći me krotkošću i umerenim kažnjavanjem, daj mi da na dan Suda poznam Tvoju desnu ruku. Daćeš mi da je poznam kad me postaviš sa desne strane i pribrojiš me Tvojim ovcama. Pored toga, pokaži mi pravednike, sjedinivši me sa onima čija su srca još pre smrti bila okovana mudrošću. Početak je premudrosti strah Božiji ili, je, pak, mudrost Božija razlikovanje poroka i vrline i podvizavanje u vrlini. Na taj način se ove reči nužno moraju vezati za budući Sud. One bi se mogle shvatiti i u odnosu na sadašnje vreme, u smislu: daj nam da upoznamo Tvoju desnu ruku, odnosno Tvoju blagotvornu i zaštitničku silu. Osim toga, daj nam da upoznamo i one ljude koji su mudri u božanstvenim delima, jer i kroz njih hoću da po’ stanem razboritiji.
(14) Ispunismo se ujutro milosti Tvoje, Gospode, i obradovasmo se, i uzveselismo se. Usled zabluda koje se u njemu događaju, sadašnji život mogao bi da se uporedi s večeri i noći. Osim toga, za umrle se obično kaže da su usnuli. Naprotiv tome, budući život bi se mogao nazvati danom i jutrom, usled svetlosti i vaskrsenja iz mrtvih. Dakle, kaže da ćemo se u budućem životu mi, koji smo se vratili, ispuniti Tvoje milosti, obradovati se i uzveseliti.
(17) I neka bude svetlost Boga našega na nama. Svetlost Božija je božanstvena blagodat, koja prosvetljuje sve svoje pričasnike. I delo ruku naših ispravi na nas, i delo ruku naših ispravi. Dela ruku, koja je najpre pomenuo u množini, jesu uobičajene radnje koje izvodimo rukama i za koje se moli da ne odstupe od pravednosti. Pod delom ruku u jednini neki tumači podrazumeju milostinju, i smatraju da ju je prorok pomenuo kao delo koje je posebno ugodno Bogu. Milosrdan nije samo onaj koji daje, nego i onaj koji sastradava. Od onih, koji nemaju novca, traži se samo milost i uteha. Drugi pod delima ruku podrazumevaju delatne vrline, a pod delom ruku sozercanje.
 


 
NAPOMENE:

 1. U srpskom prevodu: Jer dođe uniženje na nas, prim. prev.
 2. U srpskom prevodu: I vaspitane srcem u mudrosti, prim. prev.
Ključne reči:

11 komentar(a)

 1. Dragoceno je ovo tumačenje. Slava Bogu za sve. Blagodarim.
  Može li da se nabavi ova knjiga tumačenja Psaltira?

 2. Slobodanka

  Postovani Oce -Molim vas kazite mi kako je ovaj Psalm povezan sa -Da Bog blagoslovi i oblagodati mlade koji žele da se posvete Gospodu.
  Zasto kletve? Kome su upucene?
  Hvala Unaprijed
  Slobodanka

 3. slavica obrenović

  Hvala Bogu milom da sam pronašla ovo tumačenje,mnogo je lakše. Iako se štošta razumom ne shvati, srcem se razume.

 4. Neka nas Gospod Isus Hristos blagoslovi i podari nam nebeska i zemaljska blaga Njegova. Molitvama Njegove Prečiste Majke i Preblagoslovene Bogorodice Marije. Amin

 5. Gospodine profesore, pročitajte Psalam 1 i komentare Sv Atanasija Velikog i Sv Vasilija Velikog na taj psalam. I to će vam upotpuniti vaše navedene misli. Hristos se Rodi!

 6. Gospod će sačuvati ulazak tvoj i izlazak tvoj, od sada i do veka. Da li se ovaj stih može tumačiti i kao ulazak u neko društvo, neki krug ljudi, i kada se shvati da čoveku tu nije mesto iz ovog ili onog razloga, da se, uz Božju pomoć, i izađe bez posledica.

 7. Skoro sam poceo citati Psalme. Jako su lijepi. Ova tumacenja su od velijte koristi, kao i savjeti za sta i kada se cita koji Psalm. Ali, moj Psaltir se ne podudara sa ovim (brojevima) tumacenjima kao ni savjetima za sta je koji psalm. Na primer: ovdje psalm 55 kod mene je 56. Moj primjerak je preveo Djura Danicic.

  • Aleksandra

   Dragoljube,
   Verovatno imate isti Psaltir kao i ja (jednostavno izdanje izdavačke kuće PRAVOSLAVAC koje se uglavnom prodaje u crkvama), u kom su greškom podelili 9. psalam i od njega tako napravili 9. i 10. Pa su brojevi zbog toga dalje pomereni za po jedan sve do 148. Psalma koji se ponovo ispravno numerisan, jer su 146. i 147. Psalam spojeni u jedan, pa je tako početna greška u brojanju „nadoknađena“ i u Psaltiru i dalje ima ukupno 150 Psalama.

 8. PSALTIR je pesma duše naše koja hrli GOSPODU. Hvala Bogu što nam je darivao ove divne stihove jer i ne razumevajući sve, naša duša peva u Gospodu. Sa ovim divnim objašnjenjem možemo da shvatimo i širinu i dubinu Božije ljubavi i zaštite koju pruža svima.

 9. Psalam 72….kakva divna uteha za nekoga slabog verom (kao ja) gledajući svet oko mene, gde vlada „knez ovog sveta“, gde na izgled napreduje zlo, a Hristovo stado postaje sve manje i manje.

 10. Jagoda Milosavljević

  Hvala vam za sve ovo što ste pripremili za one koji veruju u Boga našega Gospoda Isusa Hrista. Ovo je jedini način da pravilno shvatimo i odgonetnemo Psalme, a ne da ih čitamo kao obično štivo. Sve ovo što činite i radite za vaše čitaoce doprinosi obrazovanju vernika Pravoslavne vere.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *