TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 88
(1) Poučan, Etana Izrailjca
 
Sadržaj
 
U ovom psalmu, prorok predskazuje rođenje Hristovo od Davidovog semena, Njegovo carstvo i spasonosno stradanje koje je zbog nas pretrpeo. Psalam ima natpis: poučan ( za razumevanje), jer je potreban posebno produhovljen um da bi se razumela dubina njegovih tajni. Za Etana je u prethodnom psalmu jasno rečeno da je i on bio prorok.
(2) Milosti Tvoje, Gospode, do veka pevaću. Koje su to milosti Gospodnje, o kojima bi trebalo da pevamo? Zar to nisu one, kojima su svrgnuta načala (gospodstva) i vlasti, pa i sama sila (vladavina) đavolska, a mi oslobođeni od greha i smrti? Iz naraštaja u naraštaj javljaću istinu Tvoju ustima mojim. Očeva Istina je Sin, o kojem sveti kazuju iz naraštaja u naraštaj. Ove reči kao da izgovara zbor apostola.
(3) Jer si rekao: Do veka će se milost izgraditi. Ti si, Vladiko, blagovoleo da obećaš da će se velika i čudesna milost izgrađivati u vekove. To znači da će biti ustrojena ili podignuta jer ono, što se gradi, kao da se podiže i uspravlja. Takvi su spasenje i blagodat koje nam je darovao Hristos. Kao što milost izgrađuje ljude, tako i istina priprema svete sile. Spremiće se istina Tvoja. I kao što se spasenje kroz Hrista naziva milošću i blagodaću, tako se, opet (i na nebu i na zemlji) naziva i istina koja je krvlju uzdignuta čak do neba.
(4) Zaveštah zavet izabranima Mojima, tj. Avraamu i Jakovu, jer im je dao obećanje o Hristu, rekavši: I blagosloviće se u semenu tvome svi narodi na zemlji (1. Mojs. 22; 18. i 28; 14). Zakleh se Davidu, slugi Mome. Kad mu se zakleo? Zar nije onda, kad je rekao: Kad se navrše dani tvoji, i kad počineš kod otaca tvojih, ustaće Drugi od tvoga semena, koji će izaći iz utrobe tvoje, i priugotoviću u vekove carstvo Njegovo; On će sazidati dom Imenu Mojemu, u upravljaću carstvo Njegovo doveka. Ja ću Mu biti Otac, a On će Mi biti Sin (2. Sam. 7; 12-14).
(6) Ispovedaće nebesa čudesa Tvoja, Gospode. To kaže stoga, što se rodio Hristos, i što angeli blagoveste pastirima, govoreći: Jer nam se danas podu… Hristos Gospod u gradu Davidovu (Lk. 2; 11); tada se javilo i mnoštvo drugih vojski nebeskih, Govoreći: slava na visini Bogu i na zemlji mir (Lk. 2; 14).
(7) Ko će se u oblacima izjednačipš sa Gospodom! Iako je Jedinorodni postao čovek i unizio se kroz dobrovoljno umanjenje (grč. κενσις), primivši na Sebe obličje sluge, On je čak i u tom položaju neuporedivo uzvišeniji čak i od nebeskih sila, jer su one u činu služitelja, dok je.On Svevladika i Gospod. Njemu se.nije upodobio čak ni neko, ko je među sinovima Božijim. O tome svedoče oni sami, govoreći: Od punoće Njegove mi svi primismo (Jn. 1; 16), jer On daje kao Bog, dok se oni obogaćuju onim, što primaju od Njega.
(8) Bog proslavljan u savetu svetih, veliki i strašan. Kao što se nerazumni sablažnjavaju videvši ga u obličju sluge i slušajući kako kaže: Ja sam Istina (Jn. 14; 6) i pre nego Avraam nastade, Ja jesam (Jn. 8; 58), tako Ga, naprotiv tome, sveti proslavljaju i nazivaju velikim i strašnim. To se projavljuje time što Petar, kao da govori ustima svih, obznanjuje: Ti si Hristos, Sin Boga živoga (Mt. 16; 16), kao i time što su svi, kada je zapretio moru i vetrovima, uskliknuli: Vaistinu si Ti Sin Božiji (Mt. 14; 33).
(9) Moćan si, Gospode, i istina je Tvoja oko Tebe. (10) Ti vladaš nad državom mora. Ove reči pokazuju da je Onaj, Koji je u obličju sluge, u početku prizvao u biće vlažnu stihiju (dosl. vlažnu suštinu, grč. η υγρα ουσια), da je On postavio pesak kao granicu moru i rekao mu: Dovde ćeš dolaziti i dalje nećeš (Jov 38; 11). A da je to istina dokazao je onda, kada je tokom plovidbe sa učenicima zapretio moru i vetrovima. Buru talasa njegovih Ti ukroćuješ. (11) Ti si smirio gordoga kao ranjenika. On je svezao snažnog i gordog, a Svojim učenicima dao vlast da staju na zmije i skorpije i na svu silu vražiju (Lk. 10; 19).
(12) Tvoja su nebesa, i Tvoja je zemlja. Kao što je Gospodar mora, On je i Stvoritelj nebesa i cele zemlje. Vaseljenu i punoću njenu Ti si osnovao. (13) Ceeep i more Ti si sazdao: Tavop i Ermon. Time označava četiri strane vaseljene, odnosno: severnom stranom – sever, morem – zapad (jer Sveto Pismo morem naziva zapad), gorom Ermon – jug, a gorom Tavor – istok.
(14) Tvoja je mišica sa snagom. Mišica Tvoja, Vladiko, svima se javila sa snagom. Iako je postao čovek i bio sličan nama, prevashodstvo Njegove veličine bilo je očigledno. Upravo to i znači ono što je rečeno: Neka se utvrdi ruka Tvoja, neka se uzvisi desnica Teoja.
(16) Blažen je narod koji zna da kliče (Tebi). Propovedajući ovaploćenje Jedinorodnog, pravedno blaženima naziva one, koji su se poučili Njegovoj tajni. To i znači klicati Mu pobedničku pesmu, jer klicanje znači pevanje nad pobeđenim neprijateljem. On se zbog nas naoružao i pobedio protivničke sile. Gospode, u svetlosti lica Tvoga hodiće, (17) i Imenom Tvojim obradovaće se. Blaženima naziva svete apostole, jer su Njegovim Imenom i Njegovom silom satvorili sve ono prekrasno, što su učinili,
(18) Blagovoljenjem Tvojim uzvisiće se moć naša (doslovno: rog naš, grč. το κερας ημων). Rogom naziva slavu i zato, kao da se obraća Ocu, kaže: budući da si blagovoleo da pošalješ Jedinorodnog, vaspostavljena je naša slava, jer smo se proslavili i mi, vaskrsnuvši sa Hristom (Kol. 3; 1) i s Njim se zacarivši.
(20) Tada si govorio u viđenju sinovima Tvojim. Tada, tj. ranije, u proročkim viđenjima, govorio si sinovima Tvojim – pod tim podrazumeva one koji su prizvani da se udostoje usinovljenja. Šta je govorio, ako ne ovo: Stavih pomoć na silnoga. To je pak značilo: dao sam veliku nemoć, kako bi nemoćni i nadvladani satanom mogli da priteknu Silnom. Silni, kojeg nam je Otac dao za pomoćnika, nesumnjivo je Hristos, jer je On Gospod sila (tj. Gospod nad vojskama). Uzvisih izabranoga iz naroda Moga. (21) Nađoh Davida slugu Moga. Pod tim podrazumeva Hrista od semena Davidovog, koji se naziva Izabranim, jer Bog Njega visoko uzdiže (Filiplj. 2; 9). Psalmopojac Ga naziva i Davidom, pošto je On (po telu) rođen od Davidovog semena. Naziva Ga i slugom, jer se javio u obličju sluge. Jelejem (uljem) svetim Mojim pomazah Ga. Kada se Onaj, o Kojem je rečeno: Bog beše Logos po telu rodio od žene i postao čovek ostajući pri tom, kao i ranije, Bog, tada je, tebe radi prihvativši pomazanje, nazvan Hristom. Logos, Koji je Bog i prevečni Car, prihvatio je ono što je naše, da bismo se mi obogatili onim, što je Njegovo.
(22) Jer će ruka Moja sapomoći Ga. Spasitelj je rekao: Dela koja Mu dade Otac da ih svršim, ova dela koja Ja činim svedoče za Mene da Me je Otac poslao (Jn. 5; 36) i Ne Govorim od Samoga Sebe, nego Otac koji prebiva u Meni On tvori dela (Jn. 14; 11). Tako i ovo sada Otac govori o Njemu: Ruka Moja sapomoći će Ga, i mišica Moja osnažiće Ga.
(23) Neće uspeti neprijatelj nad Njim. Iako su rekli: Hodite da Ga ubijemo i da prisvojimo nasledstvo njegovo (Mt. 21; 38), neuspešna je bila ova satanina i jevrejska zamisao i njihov je poduhvat propao, jer je Spasitelj u treći dan vaskrsao, pogazio smrt, oteo plen od ada i uzneo se Ocu i Bogu Koji je na nebesima, gde prebiva sedeći sa desne strane veličanstva na visinama (Jevr. 1; 3). Zbog toga je istinito ono, što je rečeno: Neće uspeti neprijatelj nad njim.
(24) Saseći ću neprijatelje Njegove pred licem Njegovim, jep su bili predati rimskoj vojsci i na kraju su izginuli.
(25) I istina Moja i milost Moja sa Njim je. Istinom se naziva služenje Duhom i istinom kakvo nam je doneo Hristos, Koji je ženi Samarjanki rekao: Bog je Duh, i koji Mu se klanjaju, u Duhu i istini treba ga se klanjaju (Jn. 4; 14). Bog nam nije učinio milost ni kroz koga drugog, nego kroz Svog Jedinorodnog Sina. On je jedini Koji nas je naučio da se klanjamo duhom i istinom i Koji nas je pomilovao nakon što je iskorenjena smrt i ukinuta propadljivost. Imenom Mojim uzvisiće se rog moći Njegove, jer se imenima, kakva najviše dolikuju Ocu, proslavlja i Sam Sin. Na primer, Otac je istiniti Bog, isto kao što je to i Sin. On je Istina i Život, i Otac to jeste i tako se naziva po prirodi, isto kao i Sin. On Sam kaže: Ja sam vaskrsenje i život (Jn. 11; 25). Ovo je pak rekao Svom Ocu: Cve Moje Tvoje je, i Tvoje Moje (Jn. 17; 10).
(26) I postaviću na more ruku Njegovu. Morem se, kao što smo prethodno već rekli, označava zapadna strana, dok pod rekama podrazumeva zemlju među rekama, odnosno istok. Zbog toga kaže da će se Njegovo delo rasprostreti na celu vaseljenu. I na rekama desnicu Njegovu. Na more se postavlja Hristova ruka, a na reke Njegova desnica. Uostalom, ako hoće, more će postati reka, a isto tako će i reka, ukoliko sačuva reku koja ističe iz njene utrobe, postati more žive vode.
(27) On će Me prizvati: Otac moj jesi Ti, Bog moj. I ovde opet, ovaplotivši se, domostrojiteljski (ikonomijski) naziva Oca Svojim Bogom i kaže: Uzlazim Ocu Mojemu i Ocu vašemu, i Bogu Mojemu i Bogu vašemu (Jn. 20; 17). Naime, o Njemu govori prorok, i kada prorokuje da nam se rodi Dete, naziva Ga Bogom silnim, Ocem budućega veka (Isa. 9; 6 – prema Septuaginti).
(29) Do veka ću čuvati Njemu milost Moju i zavet Moj – Njemu, tj. ljudima koji su kroz Njega poverovali. Milošću naziva otpuštanje grehova po veri, dok pod zavetom podrazumeva novi (zavet), koji naziva vernim, tj. pouzdanim, čvrstim i trajnim. Naime, prvi zavet se prekratio usled svoje slabosti i beskorisnosti, budući da Zakon ništa nije doveo do savršenstva.
(30) I postaviću u vek veka seme Njegovo, jer neće nestati niti hrišćanskog imena niti evanđelskog služenja nego će se, naprotiv, produžiti neprekidno i beskonačno.
(36) Jednom se zakleh svetinjom, eda li ću Davidu slagati! To je slično onome, što je rečeno na drugom mestu: Zakle se Gospod Davidu istinom, i neće se odreći nje (Ps. 131; 11)
(37) Seme njegovo ostaće do veka. Semenom Davidovim naziva Hrista, Koji se po telu rodio od Davidovog semena. On će i ostati do veka, jer je nemoguće da Onaj, Koji je Bog i uistinu Sin Božiji ne bude svesavršeno i u potpunosti večan.
I presto Njegov kao sunce preda Mnom. Pod prestolom Hristovim podrazumeva Crkvu, jer u njoj počiva Hristos. Zbog toga će Crkva Hristova obasjavati i prosvetljivati podnebesje, svagda postojeći, slično suncu i mesecu, jer je u psalmu rečeno: I presto Njegov kao sunce preda mnom, (38) u kao mesec uređen do veka, u Svedok veran na nebu.
(39) A Tu cu odgurnuo u poništio, odbacio si Pomazanika SvoGa. Blaženi prorok govori o onome, što se događalo pored Časnog krsta. Stoga se čini da te reči upućuje Bogu i Ocu: Ti si obećao da će seme Davidovo ostati do veka i presto Njegov kao sunce i mesec; međutim, odgurnuo si Ga i poništio, odbacio si Pomazanika Svoga. Rečeno je: odgurnuo si Ga i poništio umesto: dopustio si da bude odgurnut i poništen, jer nije Otac odgurnuo i poništio Svog Sina nego su to učinili Jevreji, mada po dopuštenju Boga i Oca. U tom smislu je rečeno: On koji Sina Svoga ne poštede, nego Ga predade za sve nas (Rim. 8; 32).
(40) Razorio si zavet sluge Tvoga. Zamenio si ga, kaže, obećanjima datim o Njemu. Međutim, On je postradao. Objašnjava ovo kao da okleva i kaže: Razorio si zavet sluge Tvoga. Obećao si da će ostati do veka, i takav je bio Tvoj zavet o Njemu. Međutim, Jevreji su Ga raspeli i On je bio pribran mrtvima, jer je stradao i bio raspet. Dakle, razorio si zavet sluge Tvoga, bacio si na zemlju svetinju NjeGovu. Na zemlju si, kaže, bacio Njegovu slavu. Budući da je pošao na stradanje, Jevreji su Ga smatrali običnim čovekom. Nije, međutim, ostao mrtav Ovaj Koji je, prema rečima proroka, među mrtvima slobodan (Ps. 87; 5), niti je stradanje na bilo koji način umanjilo Njegovu slavu. Naprotiv, On se time još više proslavio, jer je srušio onoga koji je imao silu smrti, tj. đavola, i izbavio ljudski rod. Uostalom, proroci govore o onome, što se dešava pred njihovim očima.
(41) Srušio si sve ograde Njegove. Ogradama i utvrđenjima Njegovim naziva svete apostole, jer su Ga svi oni napustili i prestrašeni pobegli. Zbog toga je i rečeno: Postavio si za utvrđenja njegova strah.
(42) Razgrabiše Ga… (43) obradovao si sve neprijatelje Njegove, jer su se radovali i glavama pokazivali na Njega, videvši da je prikovan za krst.
 
(44) Odvrapšo si pomoć mača Njegovog, jer one, koji su raspeli Jedinorodnog Sina Boga i Oca, i koji su bili dostojni najveće kazne, nije kaznio bez oklevanja, nego je, po Svom velikom čovekoljublju, i njima podario mogućnost da se pokaju posredstvom krštenja. Zbog toga se i kaže da je odvratio pomoć mača Njegovog. Rečeno je odvratio umesto „zadržao“.
(45) Ukinuo si očišćenje Njegovo. Rečeno je ukinuo umesto „razrešio“. Zbog toga je razrešio od očišćenja ili primorao da se uvere da je On čist, iako je smatran za zločinca, osuđen kao grešnik i bio metnut među zločince (Isa. 53; 12). Presto si Njegov oborio na zemlju. Kad je telesno postradao i postao među mrtvima slobodan, oni, koji su Ga raspeli, smatrali su da se stradanjem sve okončalo, da se u potpunosti prekratilo i Njegovo ime i Njegovo postojanje. Zbog toga Psalmopojac tumači pretpostavke onih, koji su ga raspeli i kaže: Presto si Njegov oborio na zemlju.
(47) Dokle ćeš, Gospode, odvraćati se do kraja, raspaljivati se Gnev Tvoj kao oganj, tj. hoće li dugo imati moć drski pokušaji Jevreja, koji su zamislili da razapnu Jedinorodnog i našeg Spasitelja? Simah prevodi ovako:“ Dokle ćeš se, Gospode, skrivati do kraja? Rasplamsava se kao oganj gnev Tvoj.“ Drugim rečima: Vladiko, zar dugo nećeš blagovoleti da pogledaš na slabosti naše, (zar se dugo) nećeš javiti i prekratiti nesreće? Ti, mećutim, kao oganj rasplamsavaš gnev, sećajući se naših grehova.
(48) Opomeni se koji je moj sastav (ipostas). Za netruležnost, (nepropadljivost) sispšorio čoveka, po obrazu sopstvenom sazdao si ga (Prem. Sol. 2; 23), ali je on usled obmane postao truležan (propadljiv). Prema tome, podari mu nepropadljivost da bi se spaslo Tvoje stvorenje, zbog čega je i stvoreno.
(49) Koji je čovek koji će živeti i neće videti smrti! Niko, kaže, neće pobediti smrt, niti će izbaviti svoju dušu iz ruku adovih, ukoliko mu Ti, Vladiko, ne podariš vaskrsenje.
(50) Gde su one stare milosti Tvoje, Gospode! Starim milostima naziva ono vaspostavljanje u nepropadljivost, koje je predodređeno pre stvaranja sveta.
(51) Opomeni se, Gospode, ruženja slugu Tvojih. Budući da Mi se porugaše neprijatelji Tvoji, Gospode, lažna su obećanja koja su narodima data o Meni (a ta obećanja sastojala su se u tome da će oni biti spaseni i izbavljeni od smrti i greha). Rugali su se videvši Moju smrt, zbog čega su i ta obećanja nazvali ispraznim, i zato Te molim da se opomeneš ovoga, jer se porugaše promeni Hrista (Pomazanika) Tvoga. * Njegova promena je Njegova krv i smrt, iskupiteljska cena koja je data za spasenje sveta. Zbog toga su Mu se i rugali, misleći da Ga je smrt pobedila. Međutim, nije ostao mrtav Onaj Koji je među mrtvima bio slobodan, nego je u treći dan vaskrsao. Zbog toga je psalam zapečaćen rečima: Blagosloven Gospod do veka. Neka tako bude, amin, kao da je On već vaskrsao i vazneo se na nebesa, da se u vekove blagosilja i ispoveda sa Svojim Ocem.
 
‘ U srpskom prevodu: Koji iorugaše zamenike (naslernike) Pomazanika Tvoga, prim. prev.

Ključne reči:

11 komentar(a)

 1. Dragoceno je ovo tumačenje. Slava Bogu za sve. Blagodarim.
  Može li da se nabavi ova knjiga tumačenja Psaltira?

 2. Slobodanka

  Postovani Oce -Molim vas kazite mi kako je ovaj Psalm povezan sa -Da Bog blagoslovi i oblagodati mlade koji žele da se posvete Gospodu.
  Zasto kletve? Kome su upucene?
  Hvala Unaprijed
  Slobodanka

 3. slavica obrenović

  Hvala Bogu milom da sam pronašla ovo tumačenje,mnogo je lakše. Iako se štošta razumom ne shvati, srcem se razume.

 4. Neka nas Gospod Isus Hristos blagoslovi i podari nam nebeska i zemaljska blaga Njegova. Molitvama Njegove Prečiste Majke i Preblagoslovene Bogorodice Marije. Amin

 5. Gospodine profesore, pročitajte Psalam 1 i komentare Sv Atanasija Velikog i Sv Vasilija Velikog na taj psalam. I to će vam upotpuniti vaše navedene misli. Hristos se Rodi!

 6. Gospod će sačuvati ulazak tvoj i izlazak tvoj, od sada i do veka. Da li se ovaj stih može tumačiti i kao ulazak u neko društvo, neki krug ljudi, i kada se shvati da čoveku tu nije mesto iz ovog ili onog razloga, da se, uz Božju pomoć, i izađe bez posledica.

 7. Skoro sam poceo citati Psalme. Jako su lijepi. Ova tumacenja su od velijte koristi, kao i savjeti za sta i kada se cita koji Psalm. Ali, moj Psaltir se ne podudara sa ovim (brojevima) tumacenjima kao ni savjetima za sta je koji psalm. Na primer: ovdje psalm 55 kod mene je 56. Moj primjerak je preveo Djura Danicic.

  • Aleksandra

   Dragoljube,
   Verovatno imate isti Psaltir kao i ja (jednostavno izdanje izdavačke kuće PRAVOSLAVAC koje se uglavnom prodaje u crkvama), u kom su greškom podelili 9. psalam i od njega tako napravili 9. i 10. Pa su brojevi zbog toga dalje pomereni za po jedan sve do 148. Psalma koji se ponovo ispravno numerisan, jer su 146. i 147. Psalam spojeni u jedan, pa je tako početna greška u brojanju „nadoknađena“ i u Psaltiru i dalje ima ukupno 150 Psalama.

 8. PSALTIR je pesma duše naše koja hrli GOSPODU. Hvala Bogu što nam je darivao ove divne stihove jer i ne razumevajući sve, naša duša peva u Gospodu. Sa ovim divnim objašnjenjem možemo da shvatimo i širinu i dubinu Božije ljubavi i zaštite koju pruža svima.

 9. Psalam 72….kakva divna uteha za nekoga slabog verom (kao ja) gledajući svet oko mene, gde vlada „knez ovog sveta“, gde na izgled napreduje zlo, a Hristovo stado postaje sve manje i manje.

 10. Jagoda Milosavljević

  Hvala vam za sve ovo što ste pripremili za one koji veruju u Boga našega Gospoda Isusa Hrista. Ovo je jedini način da pravilno shvatimo i odgonetnemo Psalme, a ne da ih čitamo kao obično štivo. Sve ovo što činite i radite za vaše čitaoce doprinosi obrazovanju vernika Pravoslavne vere.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.