NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Sveto pismo i tumačenja » TUMAČENJE PSALAMA

TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 86
(1) Sinova Korejevih. Psalam pesme
 
Sadržaj
 
Sinovi Korejevi su i ovaj psalam ispevali o Crkvi, propovedajući u njemu prizivanje neznabožaca, a takođe i to da će u Crkvi, prema domostroju ovaploćenja, zablistati Jedinorodni.
(2) Temelji su njegovi na Gorama svetim. Njegovi, tj. naroda prizvanog kroz veru. Podrazumeva da je narod iz neznabožaca poučen na temeljima apostola i proroka.
Ljubi Gospod vrata Siona većma od svih naselja Jakovljevih. Vratima Siona naziva prethodno i prvobitno učenje Crkve, a naseljima Jakovljevim služenje pod Zakonom. Zbog toga i kaže da je evanđelski život Bogu ugodniji od služenja pod Zakonom.
(3) Preslavne (stvari) govorahu se o tebi, Grade Božiji. Grad je Crkva. Šta je preslavno (tj. slavnije) izgovoreno o njoj, osim da će se u njoj nastaniti Jedinorodni, prema onome što je rečeno: Ovde ću se nastaniti, jer njega izabrah (Ps. 131; 14).
(4) Spominjaću Pava (Egipat) i Vavilon. Sačuvaću dobru misao (uspomenu) na one, koji Mi se obraćaju, iako su se ranije neumereno predavali slastoljublju i služili idolima. Psalmopojac na to misli kada pominje Rava i Vavilon. I evo, inoplemenici (Filistejci) i Tir, i narod Etiopljana. Ove reči nas jasno uče da je Crkva sastavljena od svih naroda.
(5) Mati Sion, reći će čovek, i Čovek postade u njemu, tj. na Sionu, koji se naziva majkom. Očigledno je da ćemo se mi, koji smo poverovali, pribrojati Sionu, tj. Crkvi, u kojoj se nalazi Čovek ili Onaj, Koji ju je utemeljio. To je Onaj, Koji je nas radi postao čovek i obećao da će Svoju Crkvu sagraditi na steni.
(6) Gospod će kazivati u knjizi (popisa) naroda i kneževa, tj. Gospod će kazivati o knjizi onih ljudi i kneževa, koji će pripadati samoj Crkvi. O kakvoj knjizi? Zar to nije ona koja je napisana na nebesima, i za koju je Sam rekao: Radujte se što su imena vaša zapisana na nebesima (Lk. 10; 20).
(7) Jer je svih radujućih se obitalište u Tebi. Kada, kaže, u Tebi bude obitalište svih onih što pripadaju Crkvi, oni će se ispuniti veseljem.
 
Iz Tumačenja Jefimija Zigabena:
 
(1) Temelji su Njegovi na gorama svetim. Čiji to, Njegovi? Jevsevije kaže: Hristovi, i to je očigledno iz stihova koji slede: Mati Sion, reći će čovek, i Čovek postade u njemu, i Sam Višnji osnova Ga. Temelji Hristovi su istinita učenja o Njemu, jer su ona temelj i koren vere u Hrista. Ti temelji su, prema Teodoritovim i Kirilovim rečima, položeni na apostole, koji su ovde nazvani svetim gorama – Gorama, jer su bili čvrsti u veri i uzdizali se nad svakim zemnim i niskim mudrovanjem. Osenili su se i sklonošću ka mnogobrojnim vrlinama, kao što se čvrste i visoke gore osenjuju gustim drvećem; svetim – zato što su apostoli bili sveto predani svetome Bogu i preispunjeni Duhom Svetim. Možemo i drugačije da kažemo: temeljima Hristovim nazvao je apostole, i to – temeljima zato, što su apostoli činili početke i prva zdanja Crkve Hristove, a Hristovim zato, što je Hristos apostole položio u temelje Crkve, budući da su se oni nalazili na svetim gorama – Sionu, Tavoru i ostalim uzvišenjima, osveštanim prevashodno time što je na njima prebivao i živeo najsvetiji meću svetima – Hristos. Neki kažu da su temelji Hristovi proročka predskazivanja o Njemu, budući da su ona bila začeci vere u Hrista. Naime, Gore svete su i proroci, usled uzvišenosti njihovih proroštava i njihovog osveštavanja Duhom Svetim.
(2) Ljubi Gospod vrata Siona većma od svih naselja Jakovljevih. Veliki Pavle nam u Poslanici Jevrejima govori o postojanju nebeskog Siona i nebeskog Jerusalima, nazvavši tako življenje na nebesima (v. Jevr. 12; 22). Prema Teodoritovim rečima, pod ovim vratima Siona treba da podrazumevaš pomesne crkve… budući da posredstvom njih, kao posredstvom vrata, hrišćani ulaze u višnji Sion. Ta vrata, odnosno ove pomesne crkve, Gospod više ljubi i pretpostavlja svim jevrejskim gradovima (jer naselja označavaju gradove). Ili se možda naseljima nazivaju Silom i zemaljski (veštastveni) Jerusalim, u kojima se nekada nalazio kovčeg zaveta.
(4) Spominjaću Pava (ili Ravu) i Vavilon onima koji me poznaju. Prema tumačenju božanstvenog Kirila, ove reči su izgovorene u ime Samog Hrista Spasitelja i sadrže proroštvo o tome, da će Njegova Crkva biti sastavljena od mnogih naroda, i to najbezbožnijih. Tako je likom bludnice Rave izobrazio Hanaanejce, pošto je i Rava bila Hanaanejka i živela je u zemlji hanaanejskoj. Naime, Hanaanejci i Vavilonjani bili su bezbožniji od svih ostalih. Zatim nabraja i druge narode, slične po bezbožništvu, pri čemu verujuće naziva onima koji Ga poznaju. Neki, međutim, pod Ravom podrazumevaju Egipat.
(5) I Čovek postade na njemu (Sionu). U ovom rečima sadrži se proroštvo o rođenju Hristovom, jer se u granicama veštastvenog Siona Hristos uistinu i rodio kao čovek. Da bi pokazao da Rođeni nije bio običan čovek nego Bogočovek, dodaje:
I Sam Višnji osnova Ga, On, Koji je na Sionu rođen u ljudskom liku, osnovao ga je (Sion) na početku, kao Tvorac neba i zemlje Koji je iznad svih, odnosno kao Bog.
(6) Gospod će kazivati u knjizi naroda i kneževa ovih koji postadoše u njemu. Hristos će, kaže, učiti o Sebi iz Pisma, pri čemu se misli na proročka Pisma (knjige), o čemu pripoveda apostol Luka: I dadoše Mu knjigu proroka Isaije, i otvorivši knjigu nađe mesto gde beše napisano: Duh Gospodnji je na Meni, zato Me pomaza da blagovestim siromasima… (Lk. 4; 1718). Ove proročke reči David je nazvao knjigom naroda i njihovih starešina (kneževa), budući da je Pismo dato judejskim (jevrejskim) plemenima i njihovom starešinama. I kao što je u početku Pismo bilo svojina svih plemena koja su se telesno rodila na čuvstvenom (veštastvenom, vidljivom) Sionu, tako je sada (Pismo) tekovina svih onih, koji su duhovno rođeni u duhovnom Sionu – crkvi Hristovoj ili hrišćanskoj.

Ključne reči:

11 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *