NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Sveto pismo i tumačenja » TUMAČENJE PSALAMA

TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 53
(1) Za kraj, u himnama, poučan, Davidov, (2) kada dođoše Zifeji i rekoše Saulu: Zar se nije David sakrio kod nas?
 
Sadržaj
 
Bežeći od Saula, David se sakrio u pustinju Zifu. Nakon toga su Zifeji došli kod Saula i objavili na koje je mesto David pobegao, tražeći da odu i da ga uhvate (v. 1. Sam. 23; 19). Pošto je proročkim duhom znao da neće pretrpeti nikakvo zlo od Saula, David je uzeo liru i ispevao ovaj psalam. I zaista, kada je došao da ga uhvati, Saul je dobio vest o najezdi inoplemenika i zajedno sa svojim ljudima požurio da se vrati. Ono što je rečeno u psalmu moglo bi se odnositi i na apostole. Opisujući ustanak jevrejskog naroda i razjarenost neznabožačkih careva, David moli Boga da ga Svojim Imenom spase od svih. Proročki kaže da će Bog sve te nesreće okrenuti na glavu njegovih neprijatelja, dok će on sam prineti pobedničke žrtve.
Budući da nas psalam vodi ka misli koju smo sada rastumačili, u njegovom natpisu piše: poučan.
(3) Bože, u Ime Tvoje spasi me. Moli da ga Bog spase Svojim Imenom. Budući da prizivam Tvoje Ime, onda mi samim tim Imenom podari i spasenje. I u sili Tvojoj, tj. u Sinu Tvome sudi mi. Ne predaj drugim sudijama na ispitivanje, nego Sili Tvojoj. Rasudivši o njima, jedne je predao propasti, a druge izbavio od neprijatelja.
(4) Bože, usliši molitvu moju i blagonaklono primi moje prozbe. Čujreči usta mojih. To je slično rečenome: I sad, Gospode, poGledaj na njihove pretnje (Dela ap. 4; 29).
 
Tumačenje Jefimija Zigabena:
 
Kad je bežao od Saula, David je otišao i nastanio se u pustinji koju su zvali Zifa. Pretvarajući se da su Davidovi prijatelji, žitelji ove pustinje, Zifeji, potajno su obavestili Saula da se David nalazi kod njih i da se tamo krije. Saul je sabrao vojsku i pošao na Davida. Međutim, kako su ga u to vreme napali inoplemenici, Saul se odmah vratio nazad. Povodom ovog bekstva i izbavljenja od opasnosti koja mu je pretila od Saula, David je ispevao ovaj psalam kao znak blagodarenja Bogu, Koji ga je Svojim promislom spasao od zlonamernosti Zifeja. Zbog toga psalam ima i natpis „u pesmama“, jer se u njemu kaže: „Ispovedaću Bože, da je Ime Tvoje blago, jer si me izbavio od svake žalosti.“ Psalam ima i natpis „za kraj“, pošto se proroštvo, koje se u njemu sadrži, približavalo svom kraju i ispunjenju. U njemu je predskazao istrebljenje kakvom će biti izloženi njegovi klevetnici. Osim toga, u natpisu psalma piše i „poučan“, jer je samo razumnom čoveku svojstveno da u vreme takvih nesreća psalmopoje Bogu, da Mu blagodari i da Ga priziva kao Sudiju i Zaštitnika onih, koji Ga prizivaju.
(3) Bože, u Ime Tvoje spasi me. Gospode, kaže, spasi me radi Imena Tvoga, odnosno, radi toga što Te nazivaju Spasiteljem i Pravednim. Spasavaj me sve više i više, svecelo i svesavršeno, jer me sa svih strana okružilo mnoštvo kleveta.
I silom Tvojom sudi mi. Budući da si Ti, Gospode, silan, uveren sam da ćeš zajedno sa mnom suditi Saulu koji progoni mene slabog, i da ćeš se Ti osvetiti za mene.
(4) Bože, usliši molitvu moju, čuj reči usta mojih. Čini se da su reči usliši i čuj slične jedna drugoj i da se međusobno ne razlikuju, nego da samo označavaju pojačanje i proširenje molitve. Tako je, slično ovome, govorio i na početku 4,5,16. i mnogih drugih psalama. Međutim, brižljiviji istraživač će otkriti da među ovim rečima postoji razlika. Mi možemo da kažemo samo to, da molitvom ovde naziva molitvu u umu ili umnu molitvu, a da rečima usta naziva prozbu koja se izgovara usnama, a kakva je i gorenavedena: Bože, u Ime Tvoje spasi me, kao i mnoge druge koje su joj slične.
(5) Tuđinci ustadoše na me, i silnici traže dušu moju. Tuđincima i silnicima David naziva one, koji su se nalazili uz Saula.
Tuđincima ih naziva zato što su bili njegovi neprijatelji, a silnicima zato što su bili moćni po ratničkom iskustvu. Tuđincima možda naziva i Zifeje, koji su tuđi i daleki istini i iskrenom prijateljstvu prema Davidu, dok ih silnicima u tom slučaju naziva zbog toga, što su se udružili sa Saulom.
I ne postaviše Boga pred sobom. Ovo: „nepostaviše“ označava da pomenuti Davidovi neprijatelji u svojim umovima nisu ispred, sebe zamislili Boga, Koji im zabranjuje da mu (Davidu) učine bilo kakvo zlo.
(6) Jer, gle, Bog mi pomaže, i Gospod je zastupnik duše moje. Rečca „gle“ je ovde suvišna. Drugim rečima, David pokazuje da je od Duha Svetog dobio uverenje da će mu Bog pomoći, zbog čega i otkriva ovu božanstvenu pomoć i zastupanje. Ova izreka označava da mu ta pomoć i zastupanje neće biti dati tek onda, kad protekne mnogo vremena, nego upravo sada.
(7) Uzvrati zla neprijateljima mojim. Zlo koje su moji neprijatelji smišljali protiv mene Gospod će obratiti na njih same.
Istinom Tvojom istrebi ih. David ovde pod istinom podrazumeva pravdu. I budući da istina uništava laž, Ti, Gospode, kao istiniti, istrebi njih kao lažljivce. Kao lažljivci su se pokazali Zifeji, koji su Davida obmanjivali u pogledu svog prijateljstva. Kao lažljivac u svojim rečima pokazao se čak i sam Saul, koji je više puta govorio da neće smišljati nikakvo zlo protiv Davida.
(8) Dobrovoljno ćy žrtvovati Tebi. Ovde je „dobrovoljno“ rečeno umesto „rado, s radošću.“ Neću Ti, Gospode, prinositi žrtvu prinudno i po zapovesti Zakona, nego ću Ti je, kao Pomoćniku uvređenih, prineti dobrovoljno i slobodno.
(9) Ispovedaću se Imenu Tvome, Gospode jer je dobro, jer cu me izbavio od svake nevolje. „Blagodariću Ti, Gospode, jer je blagodarenje dobro delo“, o čemu govori i na drugim mestima. Zbog čega ću Ti blagodariti? Za razvejavanje i poništenje bitke koju je Saul trebalo da započne sa mnom, kao i zbog toga što si ga podstakao da zarati sa drugima.
I na neprijatelje moje pogleda oko moje. Budući da je kao prorok duhovnim okom duše provideo poraz svojih neprijatelja – Saula, Zifeja i inoplemenika – David izgovara proročke reči da će njegovo oko pogledati na neprijatelje njegove.
Tako se ovaj psalam tumači doslovno i istorijski. Mi ga, međutim, možemo čitati i protiv zlih duhova, koji su, kao otpadnici i Njegovi neprijatelji, tuđinci Bogu. Budući bestelesni i vladari ovoga sveta, oni su i silnici u zlu.

Ključne reči:

11 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *