TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 49
Psalam Asafov
 
Sadržaj
 
Ovaj psalam ispevao je Asaf, uvodeći lik zakonodavca. Ukidajući starozavetne žrtve, uvodi žrtve Novog Zaveta, odnosno prinošenje darova hvale. Postavši nemarni prema vrlini, jevrejske starešine su smatrale da se pobožnost sadrži u čitanju i objavljivanju Zakona, kao i u prinošenju žrtava. Međutim, čitanje Zakona i prinošenje žrtava su samo plodovi vrlina koje već postoje u čoveku. Izvršavanje toga bez vrlina znači isto što i pripremu za borbu, ali bez učešća u samoj borbi, koje jedino obezbeđuje venac. Zbog toga blaženi David razobličuje one koji tako postupaju i predstavlja kako Bog takve prekoreva, objavljujući im da se On odvraća od žrtava koje se prinose bez vrlina, o čemu je govorio i kroz proroka Isaiju: kad Mi bezakonik prinese tele, to je kao da ubija čoveka (Isa. 66; 3 – prema Septuaginti). David svoje reči uobličuje u slike i pominje Boga Koji dolazi s neba, zaseda na sudu i izgovara presudu nad jevrejskim starešinama.
(1) Bog nad bogovima, Gospod, Govoraše i prizva zemlju. Kod Boga su sveti bogovi. Postavio sam te da si bog faraonu (2. Mojs. 7; 1) i Ja rekoh: bogovi ste (Ps. 81; 6). Kada ih je Bog prizvao? Zar nije onda, kad se ovaplotio i izgovorio, prizivajući čitavu vaseljenu: Idite i naučite sve narode (Mt. 28; 19) i Treba najpre da se propoveda evanđelje po celoj vaseljeni (Mk. 13; 10).
(2) Sa Siona je blagolepnost krasote Njegove, Bog će javno doći. Kad kaže: sa Siona, misli na Njegov Prvi, a kad kaže: javno, na Njegov Drugi dolazak. U vreme Svog Prvog dolaska i slavnog bogojavljenja, On, Koji sudi ljudima, ćutao je i nije otvoreno (javno) otkrivao Svoje božanstvo. Međutim, u vreme Svog Drugog dolaska On neće doći skriveno nego javno i, kako Sam kaže, slično munji koja se proteže od istoka do zapada (v. Mt. 24; 27).
(3) Javno će doći i neće prećutati, nego će razobličiti grehe sveta. Ako će Bog doći javno, a Hristos je Bog, onda reč javno ukazuje na telo. Oganj će se pred Njim razgoreti, da bi ognju bili predati oni koji su ga dostojni zbog svog bezbožništva. To je slično onome što je rečeno: Reka ognjena tecijaše ispred Njega, jer je to isto video i blaženi (prorok) Danilo, koji kaže: Reka ognjena tecijaše ispred Njega, presto mu beše kao plamen ognjeni, točkovi mu kao oganj razgoreo (Dan. 7; 910). Oganj označava ili svetlost koja ishodi iz Njega, jer poznanju Hrista prethodi duhovna (umna) svetlost koja se zadobija verom, a čiji je praobraz bio ognjeni stub što je tokom noći vodio Izrailjce kroz pustinju, ili pak (oganj označava) da je nas, ohladnele u svakom grehu, Spasitelj rasplamsao usrdnošću ka svakom dobru, položivši u nas, slično duhovnom ognju, pričasnost (η μεθεξις) Svetom Duhu. On je rekao: Dođoh da bacim oganj na zemlju (Lk. 12; 49) i svi mi, koji smo se udostojili takve blagodati, postali smo duhovno rasplamsani. Zbog toga se i prilikom blagodatnog javljanja Svetoga Duha pominje oganj jer se, prema rečima sv. Jovana Preteče, u Hrista krštavamo Duhom Svetim i ognjem (Lk. 3; 16). Neko je od proroka rekao: On je kao oganj livčev i kao milo beljčevo. I sešće kao onaj koji lije i čisti srebro i zlato (Malah. 3; 23), jer sila Svetoga Duha iskorenjuje u nama svaku nečistotu. To, međutim, nije donelo ni najmanju korist jevrejskoj sinagogi, pošto nisu primili blagodat oni, o kojima je Bog kod Jeremije rekao: Izgoreše mehovi, oganj sažeže olovo, uzalud kovač srebro kuje, jer se od zla ne mogu odučiti (Jer. 6; 29).
(4) Prizvaće nebo sviše. Kao što je rečeno negde u psalmima, oni koji žive na zemlji bili su ranije udeo lisicama (Ps. 62; 11) jer su služili nečiste duhove i na svakom mestu poštovali ono, što su po sopstvenom nahođenju smatrali za bogove. Međutim, kad se javio Spasitelj, On nas je obasjao svetlošću istinskog bogopoznanja. Kao Dobri pastir obratio je zabludele (prelešćene), svezao bolesne, oterao divlje zveri od ovčijeg tora, osveštao Duhom, ogradio angelskim silama i po vasceloj zemlji postavio svete tajnovodce (mistagoge). Zbog toga je i rečeno da će prizvati nebeske angele i one, što su prizvani za apostolstvo, da razluče narod Njegov. Naime, apostoli su verujuće priveli Bogu a neverujuće predali satani, govoreći nešto slično: idite ka svetlosti vašeg ognja, i u plamen kojim ste se rasplamsali. Neverujućim Jevrejima su govorili: Vama je najpre trebalo da se govori reč Božija, ali pošto je odbacujete i ne smatraše se dostojnima večnoga života, evo se obraćamo neznabošcima (Dela ap. 13; 46). Da tajnovodcima i njihovim učenicima sadejstvuju angeli, razjašnjava Pavle govoreći: Nisu li cvu oni duhovi za služenje, koji se šalju da služe onima koji će naslediti spasenje (Jevr. 1; 14). Isto značenje ima i lestvica koju je video Jakov i koja je sa zemlje vodila na nebo. Na njenom vrhu utvrdio se Gospod, dok su se po njoj uspinjali i silazili angeli (v. 1. Mojs. 28; 12). Takvo je ono što je rečeno: Naoružaće se Gospod oko onih koji Ga se boje, i izbaviće ih (Ps. 33; 7). Na taj način, samim tim što im pomažu, angeli i sude ljudima. Prizvaće nebo sviše, tj. pravednike, koji vode nebeski život, sabraće u višnje obitelji. I zemlju, da sudi narodu Svome, tj. grešne. Sabraće, dakle, sve koji žive na zemlji, da bi pravednike razlučio od nepravednih.
(5) Saberite Mu prepodobne Njegove. Ove reči kao da su upućene angelima, saglasno sa onim što je rečeno: I poslaće angele Cvoje… u sabraće izabrane Cvoje od četiri vetra zemaljska (Mt. 24; 31). Koji su prihvatili zavet Njegov o žrtvama. Pod tim podrazumeva duhovne žrtve.
(6) I objaviće nebesa pravdu Njegovu, tj. nebesa će proslaviti Boga zato, što je i ljude udostojio nebeskih obitelji. Hoće da prepodobni prvog (drevnog) naroda (tj. Izrailja) i pre budućeg suda prekrate prinošenje žrtava, koje se sastojalo u zaklanju beslovesnih životinja i da prihvate žrtvu po razumu i poznanju. I objaviće nebesa pravdu Njegovu, radujući se njihovom spasenju. Zemaljsko obitavalište biće ostavljeno onima, koji se nisu udostojili nebeskog zvanja. Jer je Bog Sudija. Ovde otvoreno Hrista naziva Bogom, jer Otac cav sud dade Sinu (Jn. 5; 22). Ako pak Otac cav sud dade Sinu i ako je Bog sudija, onda je Hristos Bog.
(7) Slušaj, narode moj, i govoriću ti. Uvodeći novo zakonodavstvo, najpre navodi reči: Bog, Bog tvoj Ja jesam, kako ga (novo zakonodavstvo) niko ne bi smatrao za ljudske reči ili za reči neke angelske sile. Smisao je sledeći: Na osnovu toga što sada postavljam nove zakone, ne zaključuj da sam Ja – drugi. Naprotiv, Ja sam Onaj isti, Koji je kroz Mojseja ustanovio zakone o žrtvama. Zasvedočiću ti da nećeš biti optužen zato, što si prestupio Mojsejeve zakone. Ja Sam Onaj isti Koji je tada dao zakone kakvi će koristiti mom čedu (tj. Izrailju), i sada svedočim da ti nije potrebno da se pridržavaš onoga, što je ozakonjeno o žrtvama, Ako i ne prinosiš žrtve, one su i u tom slučaju već prinete. (8) Svespaljenice tvoje preda Mnom su svagda, čak i ako ih ti ne prinosiš. Ako se na sve načine trudiš da Mi prineseš žrtve kao nešto hvale vredno i nužno, znaj da ništa od toga neću primati od tebe, jer mi je sve to suvišno. I životinje koje pasu na poljima, i volovi, i stoka, i ptice nebeske i krasota poljska, sve je to Moje i ništa Mi nije potrebno. Ako bi Mi pak bila potrebna hrana, znaj da Ja nisam ubog da bih bilo šta slično tražio od tebe. (12) Moja je vaseljena. Kakve su to ugodne žrtve, koje ćeš Mi prineti? Hvala, psalmopojanje, bogoslovlje. Kad to ispuniš onda ćeš, kao onaj koji je ispunio božanstveni zakon, primiti takvu nagradu da ćeš biti uslišan čim Me prizoveš. Pokazujući kom je narodu uputio te reči, dodaje: Izrailju, ja ću ti zasvedočiti. Nakon toga ukazuje i na Svoje sopstveno gospodstvo: Bog, Bog tvoj Ja jesam. Ja sam Bog Koji te izbavio iz egipatskog ropstva, Koji je more preobrazio u put, Koji te prehranio u pustinji i Koji ti je dao taj Zakon. Dakle, kada vidiš razliku u zakonima, ne smatraj Me za drugog zakonodavca.
(8) Neću te za žrtve tvoje karati. Neću te prekorevati zbog nemara u pogledu žrtava, jer ih stalno prinosiš. Međutim, zapovedam ti da ne očekuješ da te one opravdaju.
(16) A grešniku reče Bog: Zašto ti kazuješ zakone moje! Grešnikom ovde naziva tumača božanstvenih Pisama. To je slično onome što je rečeno: Nije dobra pohvala u ustima grešnika (Sirah 15; 9), jer ako je on prestupio sve zapovesti, ako se predao poroku i ako je svoj jezik učinio lažljivim, zašto onda u ustima ima božanstvena Pisma?
(21) Smislio si bezakonje – da ću ti biti sličan. Ja sam nekada bio dugotrpeljiv, ali sada to neću činiti. Da bih te razobličio, predočiću ti tvoje grehe, za koje si mislio da se neće otkriti i da ih se niko neće setiti. Međutim, Ja ću ih, kao Bog, izneti na videlo, i oni će stati pred tebe. Neću ih skrivati kao što ih skrivaš ti, i neću ti se upodobiti. Naprotiv, otkriću ih i pokazati, da bi te prekrili stidom: Obličiću te, i metnuću pred lice tvoje grehe tvoje.
(22) Razumite ovo koji zaboravljate Boga. Budući da je čovekoljubiv, On razobličenju dodaje i savet, dajući mogućnost pokajanja. Razumite da dugo trpim, ali ne zato što Me raduju vaša dela, nego zato što vam dajem vreme za pokajanje. Ukoliko to ne razumemo, zgrabiće nas bezakonje i bezakonici, jer neće biti Izbavitelja. Ja izbavljam one, koji razumeju koliko su rđavi i prestaju da budu takvi, govoreći: Sagrešismo, i zlo učinismo, i skrivismo (2. Dn. 6; 37). Ne može se ispovediti onaj, koji nastavlja da čini zlo. Zgrabiće vas, i neće biti Izbavitelja, tj. pokajte se da smrt ne bi ugrabila vašu dušu, jer niko ne može da spase one, koji su usled grehova zaključani u ad. Duša biva ugrabljena, budući da je sasvim otpala od Boga.
(23) Žrtva hvale proslaviće me. Ponavlja ono što je prethodno već rečeno, zapovedajući da se vrši slovesno služenje. Nakon snažnog razobličenja (prekorevanja), ukazao je na način iscelenja od greha, odnosno na pričasnost tajinstvima, jer je upravo to žrtva hvale koja proslavlja Boga: mi tada stojimo pred Njim i uznosimo Mu hvalu, zajedno s angelima i vascelom tvorevinom. I tamo je put kojim ću pokazati spasenje Božije, tj. u žrtvi hvale sadrži se put spasenja koji je priugotovio Bog.

Ključne reči:

11 komentar(a)

 1. Dragoceno je ovo tumačenje. Slava Bogu za sve. Blagodarim.
  Može li da se nabavi ova knjiga tumačenja Psaltira?

 2. Slobodanka

  Postovani Oce -Molim vas kazite mi kako je ovaj Psalm povezan sa -Da Bog blagoslovi i oblagodati mlade koji žele da se posvete Gospodu.
  Zasto kletve? Kome su upucene?
  Hvala Unaprijed
  Slobodanka

 3. slavica obrenović

  Hvala Bogu milom da sam pronašla ovo tumačenje,mnogo je lakše. Iako se štošta razumom ne shvati, srcem se razume.

 4. Neka nas Gospod Isus Hristos blagoslovi i podari nam nebeska i zemaljska blaga Njegova. Molitvama Njegove Prečiste Majke i Preblagoslovene Bogorodice Marije. Amin

 5. Gospodine profesore, pročitajte Psalam 1 i komentare Sv Atanasija Velikog i Sv Vasilija Velikog na taj psalam. I to će vam upotpuniti vaše navedene misli. Hristos se Rodi!

 6. Gospod će sačuvati ulazak tvoj i izlazak tvoj, od sada i do veka. Da li se ovaj stih može tumačiti i kao ulazak u neko društvo, neki krug ljudi, i kada se shvati da čoveku tu nije mesto iz ovog ili onog razloga, da se, uz Božju pomoć, i izađe bez posledica.

 7. Skoro sam poceo citati Psalme. Jako su lijepi. Ova tumacenja su od velijte koristi, kao i savjeti za sta i kada se cita koji Psalm. Ali, moj Psaltir se ne podudara sa ovim (brojevima) tumacenjima kao ni savjetima za sta je koji psalm. Na primer: ovdje psalm 55 kod mene je 56. Moj primjerak je preveo Djura Danicic.

  • Aleksandra

   Dragoljube,
   Verovatno imate isti Psaltir kao i ja (jednostavno izdanje izdavačke kuće PRAVOSLAVAC koje se uglavnom prodaje u crkvama), u kom su greškom podelili 9. psalam i od njega tako napravili 9. i 10. Pa su brojevi zbog toga dalje pomereni za po jedan sve do 148. Psalma koji se ponovo ispravno numerisan, jer su 146. i 147. Psalam spojeni u jedan, pa je tako početna greška u brojanju „nadoknađena“ i u Psaltiru i dalje ima ukupno 150 Psalama.

 8. PSALTIR je pesma duše naše koja hrli GOSPODU. Hvala Bogu što nam je darivao ove divne stihove jer i ne razumevajući sve, naša duša peva u Gospodu. Sa ovim divnim objašnjenjem možemo da shvatimo i širinu i dubinu Božije ljubavi i zaštite koju pruža svima.

 9. Psalam 72….kakva divna uteha za nekoga slabog verom (kao ja) gledajući svet oko mene, gde vlada „knez ovog sveta“, gde na izgled napreduje zlo, a Hristovo stado postaje sve manje i manje.

 10. Jagoda Milosavljević

  Hvala vam za sve ovo što ste pripremili za one koji veruju u Boga našega Gospoda Isusa Hrista. Ovo je jedini način da pravilno shvatimo i odgonetnemo Psalme, a ne da ih čitamo kao obično štivo. Sve ovo što činite i radite za vaše čitaoce doprinosi obrazovanju vernika Pravoslavne vere.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.