NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Sveto pismo i tumačenja » TUMAČENJE PSALAMA

TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 42
Psalam Davidov, kod Jevreja nenatpisan
 
Sadržaj
 
I ovaj psalam ima isti sadržaj kao i prethodni.
(1) Sudi mi, Bože, i rasudi. Ponovo pristupaju Izrailjci, koji traže spasenje kroz Hrista. Zbog toga je rečeno: (3) Pošalji svetlost Tvoju i istinu Tvoju, jer je trebalo da ih Hristos uvede u Goru svetu, tj. na nebo i u višnje obitelji koje se nazivaju naseljima, da ih privede duhovnom žrtveniku. Trebalo je da On oradosti njihovu mladost (st. 4). Mladošću se naziva veselje, koje obnavlja njihovu dušu. Zbog toga i obećava da će Mu prineti ispovedanje na Guslama. Više puta smo tumačili da se pod guslama podrazumeva telo.
 
Tumačenje Jefimija Zigabena:
 
Prema mišljenju Teodorita, Atanasija i Jevsevija, ovaj psalam nema natpis zato što sadrži istu misao kao i prethodni, 41. psalam. Usled velike sličnosti s njim, predstavlja se kao njegov deo tako da onaj, koji poje ili čita prvi (tj. 41. psalam), istovremeno poje ili čita i reči drugog (42. psalma).
(1) Sudi mi, Bože, tj. budi mi Sudija, jer na ovom mestu ove reči imaju takvo značenje.
(2) I rasudi parbu moju od naroda nesvetoga. Rasudi moju parbu s narodom ili sudi na sudu mom s narodom nesvetim, ili nepravednim pred Bogom. Nesvetima ovde naziva Vavilonjane.
Od čoveka nepravednog i lukavog izbavi me. Izbavi me, Gospode, od čoveka nepravednog kao od bezakonika, i od čoveka lukavog, kao od varalice, lažova i zlobnika. Na to ukazuje i molitva trojice mladića, u kojoj oni kažu: „Predao si nas caru nepravednijem i zlobnijem od svih na zemlji.“ Ovaj psalam Vavilonjane ponekad optužuje u množini a ponekad u jednini, jer su oni živeli u zlobi i lukavstvu, kako svi zajedno, tako i svaki od njih pojedinačno. Uostalom, pod nesvetim narodom možeš podrazumevati i demone, a pod nepravednim i lukavim čovekom – đavola. Po svojim strastima i slastoljublju, đavo se ne razlikuje od čoveka: i on voli lepa tela, kao što ih voli i telesni (plotski) čovek, i on se valja u strastima, kao što se u njima valja i ostrašćen čovek.
(2) Jer si Ti, Bože, utvrđenje moje; zašto si me odbacio? I zašto setujući hodim, kada me tlači neprijatelj? „Ti si, Gospode, moja snaga i moje utvrđenje. Zašto si me predao u ropstvo mojim neprijateljima, Vavilonjanima, kad sam ja Tvoj sluga a Vavilonjani Tvoji neprijatelji? Ja tugujući (setujući) hodim, dok se moj neprijatelj raduje i vređa me zato, što sam Tvoj sluga.“ I to govori porobljeni narod, ne zato što optužuje ili negoduje, nego želeći da još više umilostivi Boga.
(3) Pošalji svetlost Tvoju i istinu Tvoju. Pod svetlošću i istinom u višem smislu ovde treba podrazumevati Hrista, kao što je i On Sam o Sebi rekao: Ja sam Svetlost svetu (Jn. 8; 12), a takođe i: Ja sam Istina u Život (Jn. 14; 6). Kako pretpostavlja Teodorit, u doslovnom smislu porobljeni narod svetlošću i istinom naziva Božiju posetu i javljanje; dajući duši svetlost radosti, (to javljanje) razvejava tamu tuge i žalosti, dok se istinom naziva istinska pomoć Božija.
One me uputiše i odvedoše na goru svetu Tvoju. Ovde je, prema rečima božanstvenog Kirila i Teodorita, izmenjeno vreme: umesto da govori u budućem vremenu,tj. „uputiće me i odvešće me“,rekao je to u prošlom, tj. uputiše me i odvedoše. One, tj. Tvoja svetlost i istina, Gospode, uputiće me i odvesti na Tvoju svetu goru, odnosno na Sion, i u naselja tvoja, tj. u božanstveni jerusalimski hram. U višem smislu, Hristos će verujućima ukazati na put koji vodi na Sion i u naselja nebeska, jer je On Sam rekao: Ja sam Put (Jn. 14; 6).
I ući ću ka žrtveniku Božijem, Bogu koji oradošćuje mladost moju. Ući ću, kaže, u hram Božiji, u kojem se nalazi žrtvenik, i tamo ću prineti žrtvu Bogu. Reči: Bogu koji oradošćuje mladost moju izgovara u ime onih mladića koji su se rodili u vavilonskom ropstvu. Budući da su bili mladi, njima je dopušteno da se vrate u Jerusalim, dok su njihovi roditelji umrli u ropstvu i nisu uspeli da se vrate, pošto je ropstvo potrajalo sedamdeset godina. Možda pod mladošću podrazumeva i mladost usrdnosti (revnosti), jer su bili mladi po usrdnosti s kojom su služili Bogu. U višem značenju, a prema rečima božanstvenog Kirila, mladost znači preporođenje u svetom krštenju i odbacivanje starog čoveka.
Ispovediću Te i hvaliti na Guslama, Bože, Bože moj. „Ja ću“, kaže porobljeni narod, „u Jerusalimu ponovo dospeti u svoje prvobitno stanje.“ On je to stanje izobrazio guslama, jer će (narod) blagodariti Bogu igrom i muzičkim instrumentima, koji su u vreme vavilonskog ropstva visili na vrbama (v. Ps. 136). U višem smislu, gusle označavaju delatnu vrlinu, kao što se kaže u 2. stihu 32. psalma: Ispovedajte u hvalite Gospoda Guslama.
 
 

 
 

Ključne reči:

11 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *