NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Sveto pismo i tumačenja » TUMAČENJE PSALAMA

TUMAČENJE PSALAMA

 

TUMAČENJE PSALAMA
 

 
Psalam 101
Molitva siromaha, kada iznemogne i pred Gospodom izlije moljenje svoje
 
Sadržaj
 
Siromašni po Bogu, odnosno zbor proroka, ispunjeni su žalošću zbog pogibeljne sudbine (katastrofe) prvog naroda. Posteći i sa suzama pristupaju Gospodu, uznoseći molitve za ovaj narod, kako bi i on bio pomilovan. Propoveda (psalam) i o prizivu neznabožaca u vreme dolaska Gospoda našeg, Isusa Hrista.
(2) Gospode, usliši molitvu moju. Ono, što se dešava narodu, zbor proroka primenjuje na sebe.
(4) Jer iščezoše kao dim dani moji, i kosti moje kao suva grana sasušiše se. Iako je ovo već protumačeno, ponovićemo i na ovom mestu. Sva njihova sila, koja je podržavala služenje pod Zakonom, iščezla je i propala. Tu silu su činili prvosveštenici, hram, žrtvovanje životinja i narodna nezavisnost.
(3) Bejah kao noćna vrana na zidinama. Kaže to zbog tame koja je opkolila narod, jer je on živeo u nepoznanju Boga. Noćna vrana ima tu osobinu da se oglašava noću, odakle potiče i njeno ime. Zbog toga se Psalmopojac, koji vascelu noć provodi u molitvi, s pravom upodobljuje noćnoj vrani.
(8) Bdijah i bih kao ptica, usamljena na krovu kuće. Budući da me u vreme greha nije sustigla kazna, kaže Prorok, bio sam ostavljen u takvoj samoći da sam se upodobio usamljenoj ptici. Naime, iako je u mnogim hiljadama bilo puno spasenih, u poređenju sa mnogim hiljadama (onih koji se nisu spasli), oni su ipak slični usamljenoj ptici.
(9) Sav dan mi se rugahu neprijatelji moji. Postao sam poruga mojim neprijateljima koji su mi ranije zavideli, a sada se zaklinju mojim nesrećama, moleći se, da se i njima ne dogodi nešto slično. Izraz pepeo sličan je onome što je rečeno u 79. psalmu: Hraniš nas hlebom suza (st. 6). Ako je i vreme okušanja hrane bilo tako teško, onda ni svako drugo vreme nije bilo slobodno od stradanja.
(9) Koji me hvališe zaklinjaše se protiv mene. Podsećajući sena moje nesreće, i prijatelji, koji su mi se ranije divili, počeli suda se zaklinju: „Neka ne pretrpim ono, što je pretrpeo Izrailj!“
(10) Prašinu kao hleb jedoh. Ukazuje na one nesreće koje su ih sustigle tokom ropstva, ili pak ukazuje na ona stradanja koja su prihvatili pravednici da bi se Bog smilovao na narod.
(11) Uzdigavši nizvrgao si me, jer je među svim narodima jedino izrailjski narod bio uzdignut, budući da je imao poznanje o istinitom Bogu.
(12) Dani moji kao senka iščeznuše.[1] Svojima naziva dane služenja pod Zakonom, koji se nazivaju senkom budućih dobara. I ja kao trava izsahnuh. Rečeno je ja umesto: „narod“, jer je, prema onome što je prethodno rečeno, Psalmopojac primenio na sebe ono, što se događalo narodu.
(15) Jer blagovoliše sluge Tvoje za kamenje njegovo, i na prah njegov smilovaće se. Kamenjem naziva one, koji su nakon vaskrsenja poverovali u Hrista i, prema Zaharijinim rečima, postali sveto kamenje (Zah. 9; 16 – prema Septuaginti). Slugama naziva svete apostole, uz čiju su se pomoć spasli oni koji su poverovali u Hrista, a prahom naziva ljude koji još uvek žive u prahu i koji sve do sada nisu poverovali. Psalmopojac, međutim, i njih naziva dostojnima milosrđa, jer će se ovaj ostatak (Izrailja) sačuvati do poslednjeg dana, kada će se i oni spasti kroz proroka Iliju.
(16) Uplašiće se narod Imena Gospodnjeg. Nakon što je govorio o blagovoljenju prema kamenju starozavetnog naroda, uzgred pominje i prizivanje neznabožaca. I ceu uapeeu zemaljski slave Tvoje. Rečeno je carevi umesto: „carstva“, jer ne postoji ni narod ni carstvo koji se nisu poklonili slavi Gospodnjoj.
(17) Jer će sazidati Gospod Sion, tj. Crkvu.
(18) Pogledaj na molitvu smirenih, jer su se proroci, koji su se unizili, molili: Ti, Gospode Bože Izrailjev, pohitaj da posetiš sve narode (Ps. 58; 6).
(19) Da se napiše ovo potonjem naraštaju. Misli ili na molitvu, koja se sadrži u psalmu, ili na proročansko obećanje o neznabošcima koje se, kao da je urezano na stubu, predaje Jevrejima da ga sačuvaju za novi Izrailj, odnosno za vasceli narod Hristov. I narod koji Ga gradi hvaliće Gospoda.
(20) Jer priniče sa visine svete Svoje. Iznosi nam razlog za prizivanje neznabožaca. To je javljanje našeg Spasitelja, kada je On priklonio nebesa i sišao.
(21) Da čuje uzdisanje sužanja. Ko su ti sužnji, ako ne oni koje je nenavisnik svakog dobra, tj. đavo, svezao okovima greha? Da odreši sinove usmrćenih. Sinovi usmrćenih su oni koji su poverovali među neznabošcima, jer su njihovi očevi pomrli kao idoloslužitelji i budući još u svojim gresima.
(22) Da bi objavili na Sionu Ime Gospodnje. Razlog silaska bio je i taj, da Crkva nauči da psalmopoje Imenu Njegovom, jer Sion označava Crkvu.
(23) Kada se saberu narodi zajedno. Providevši Duhom sabiranje neznabožaca ka Gospodu, proroci su se molili da i oni budu udostojeni ovog blaženog viđenja i događaja.
(24) Odgovorio mu je na putu moći njegove. Odgovara zbor proroka, kao onaj koji pita Boga. Putem moći Njegove naziva se Njegov dolazak na zemlju, jer je došao da sveže silnoga. Malobrojnost dana mojih objavi mi. Objavi mi: kakav je bio naš život? Ili je možda želeo da zna, hoće li se njegov život produžiti do onog vremena, kad će se na zemlji javiti ovaploćeni Jedinorodni?
(25) Ne uzvedi me u prepolovljenje dana mojih. Prepolovljenjem dana svojih ili svog života naziva ono vreme, kada još uvek živi samo u viđenju dolaska (Hristovog). Zbog toga se moli da bude ispunjeno sve njegovo vreme i, ako je moguće, da se produži njegov život, kako bi video i samo ispunjenje događaja. Kroz naraštaj naraštaja leta su Tvoja. Prozrevši duhom da neće živeti do ispunjenja događaja, proročki zbor kao da kaže: ja ću kao smrtnik otpočinuti, i Ti ćeš, Vladiko, jedini ostati i u onim naraštajima jer si, kao Bog, Onaj isti Koji je na početku stvorio nebesa.
(26) Ona će proći, a Ti ćeš ostati. Jedino Ti, Vladiko, kao Bog, imaš večnost. Iako su velika i prevashodna tvorevina, i nebesa su podložna propadljivosti. Međutim, ova propadljivost će se za njih preobraziti u obnovljenje, jer će se ona saviti i dobiti savršeniji oblik.
(29) Sinovi slugu Tvojih naseliće se. Kad se nebesa saviju i kad se tvorevina obnovi, tada će u večnim naseljima biti sinovi slugu Tvojih. To su oni, koji su poverovali kroz Njegove svete apostole. I seme njihovo do veka će dobro napredovati. Seme svetih apostola je evanđelska i spasonosna propoved, koja će ostati u vekove.
 


 
NAPOMENE:

  1. U srpskom prevodu: Dani moji kao dim prođoše, prim. prev.

 

<< prethodna    [ sadržaj ]    sledeća >>

Ključne reči:

11 komentar(a)

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *