TUMAČENJE OTKRIVENJA

 

TUMAČENJE OTKRIVENJA
 

 
36. poglavlje
O sedmoglavoj i desetorogoj zveri
 
13; 1 – I stadoh na pesku morskome, u videh zver gde izlazi iz mora, koja imaše deset rogova i sedam glava, i na rogovima njezinim deset kruna, i na glavama njezinim imena hulna.
 
Neki su smatrali da je ova zver neka sila niža od satane, ali koja ima vlast nad ostalim demonima, a da je onaj koji posle nje izlazi iz zemlje – antihrist. Sveti Metodije, Ipolit i ostali smatraju ovu zver za samog antihrista koji izlazi iz mnogometežnog i snažno potresanog burama žitejskog mora. Deset rogova sa krunama i sedam glava ukazuju na istovetnost đavola sa antihristom (jer se to i ranije povezivalo sa njim), ali istovremeno i na podelu zemaljskog carstva u poslednja vremena na deset carstava i na sedmo carstvo koje odgovara ovom svetu, koji se meri pomoću sedam dana i deli, kako će se dalje videti, na sedam perioda. Zbog toga se satana, koji u njemu dejstvuje (ενεργων εν αυτω), i naziva knezom ovoga sveta. Njegovo hulno ime vidi se na njegovim glavama, tj. na njegovim pomagačima. Oni nisu prestajali da hule na Boga od postanja sveta pa sve do pojave velikog i pobožnog Konstantina posle koga su, huleći na Boga, došli Julijan (Otpadnik, Apostata) i Valent.
 
13; 2 I zver koju videh bejaše slična risu, i noge joj kao u medveda, i usta njezina kao usta lava.
 
Ris označava grčko, medved – persijsko, a lav – vavilonsko carstvo. Nad njima će vladati antihrist. Došavši kao rimski car, on će uništiti njihovu vlast kada vidi njihove glinene prste koji, opet, označavaju slabost i kolebljivost carstva podeljenog na deset delova.
 
13; 2 – I dade joj aždaja silu svoju i presto svoj i vlast veliku.
 
Satana, ta duhovna zmija, dao je antihristu svaku vlast i silu u lažnim znamenjima i čudima, kako bi pogubio kolebljive.
 
13; 3 – I videh jednu od njenih glava kao na smrt zaklanu, i njezina smrtna rana izleči se.
 
Reči: Videh jednu od njenih glava kao na smrt zaklanu ukazuju na to da će neko od njegovih kneževa, usmrćen posredstvom antihristovog čarobnjaštva, usled ljudske zaslepljenosti biti lažno prikazan kao vaskrsnut. Tako je učinio i Simon mag, kojeg je razobličio vrhovni apostol Petar. Ovo možda ukazuje i na to da će Rimsko carstvo, za koje će izgledati da je propalo usled podele, pod jednonačalnom (monarhijskom) vlašću antihrista, sličnog cezaru Avgustu, ponovo postati snažno.
 
13; 3 – 4 – I cva zemlja diveći se pođe za zveri, i pokloniše se aždaji koja dade vlast zveri. I pokloniše se zveri govoreći: Ko je kao zver? Ko može sa njom ratovati?
Zadivi se cva zemlja – čudo, koje će lažno prikazati antihrist, biće pripisano đavolu koji u njemu dejstvuje, Kroz njega će se poklanjati i aždaji; duhovno oslepelima on će izgledati kao vaskrsitelj mrtvih i izvršilac čuda.
 
13; 5 – 6 – I dana joj biše usta koja govore ohole reči i huljenja, i dade joj se vlast da zlotvori četrdeset dva meseca. I otvori usta svoja za huljenje na Boga, da huli Ime Njegovo, u dom Njegov, u one koji stanuju na nebu.
 
Četrdeset dva meseca pokazuju da će, po dopuštenju Gospodnjem, (zver) tri i po godine imati vlast da huli na Boga i da nanosi zlo svetima. Dom (skinija) Božiji jeste obitavanje Boga Logosa u telu, tj. vaploćenje i počinak u svetima, na koje će zver, isto kao i na angele, upraviti svoje huljenje.
 
13; 7 – 8 – I dano joj bu da ratuje sa svetima i da pobedi; i dana joj bi vlast nad svakim rodom i narodom i jezikom i plemenom. I pokloniše se njoj svi koji žive na zemlji, čije ime nije zapisano u Knjizi života Jagnjeta zaklanoga od postanja sveta.
 
I dana mu bu vlast nad svakim jezikom i plemenom – on će svoju vlast upotrebiti protiv svakog naroda i plemena, ali će vladati jedino nad onima čija imena nisu zapisana (ου γεγραπται) u Knjizi života.
 
13; 9 – 10 – Ako ko ima uho neka čuje. Ko u ropstvo odvodi, u ropstvo će otići. Ko mačem ubija, treba i on mačem da bude ubijen. Ovde je trpljenje i vera svetih.
 
Ko u ropstvo odvodi, u ropstvo će otići. Svako će dobiti platu koja odgovara njegovim delima; tako će one koji smišljaju zlo bližnjima zarobiti đavo i biće izloženi duševnoj smrti od satanskog mača jer, kao što kaže apostol Petar, od koga je ko pobeđen tome i robuje (2. Petr. 2; 19). Oni koji održe neoskrnavljenu veru i čvrsto trpljenje u iskušenjima neće biti izbrisani iz Knjige života. Neka nas svemilosrdni Bog udostoji da budemo njihovi zajedničari i mi, koji stradanja sadašnjeg života smatramo ništavnim u poređenju sa slavom koja će se otkriti svetima i da odvažno (ανδρειως) prođemo tesnim putem da bismo na njegovom kraju u budućem veku pronašli slavu, počinak i (duševnu) širinu (ευρυχωρια) i zacarili se sa Hristom. Njemu sa Ocem i Svetim Duhom dolikuje svako blagodarenje i poklonjenje, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Milost vam od Gospodas sto sirite Jevandjelje i Istiny Xpicta Boga nasega

  2. Branislav

    Hvala Gospodu

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.