TUMAČENJE OTKRIVENJA

 

TUMAČENJE OTKRIVENJA
 

 
26. poglavlje
O petom angelu, duhovnim skakavcima i njihovom raznolikom izgledu
 
9; 1 – 5 – I peti angeo zatrubi, i videh zvezdu gde pade s neba na zemlju i dade joj se ključ od dubine bezdana. I otvori dubinu bezdana, i iziđe dim iz dubine kao dim zažarene peći i pomrači se sunce i vazduh od dima iz bezdana. A iz dima iziđoše skakavci na zemlju i dade im se vlast kao što imaju skorpije na zemlji. I rečeno im bi, da ne škode travi zemaljskoj, niti ikakvoj zeleni, niti ikakvom drvetu, nego samo ljudima koji nemaju pečata Božijega na čelima svojim. I dade im se vlast ne da ubijaju, nego da ih muče pet meseci, i mučenje njihovo beše kao od skorpije kad ujede čoveka.
 
Kako neki misle, pod zvezdom koja je sa neba pala na zemlju, na Josafatovu dolinu, predodređenu za Sud, treba podrazumevati angela Božijeg poslatog radi kažnjavanja. Dubina (φρεαρ) bezdana označava geenu, dok dim koji izlazi iz dubine ukazuje na to da mučeni u bezdanu neće videti ni sunca ni vazduha. Skakavci (ακριδες) su crvi, za koje prorok kaže: Crv njihov neće umreti (Is. 66; 24). Rečeno im bi da ne škode travi zemaljskoj… nego samo ljudima, jer će se sva tvar osloboditi propadljivosti kojoj sada robuje (δουλευει ) zbog nas. Reči: Dade im se vlast da ih muče pet meseci znače da će grešnici biti surovo i strašno mučeni samo tokom određenog vremena, a zatim manje, ali večno (αιωνιως). Zvezda je, kako ja mislim, angeo Božiji i on će, prema dopuštenju Božijem, pustiti iz bezdana osuđene zle demone, jer im je Hristos, vaplotivši se, rekao da će oni, nakon što učine svoje pred svršetak, biti izloženi večnim mukama. Dim je tama koja prethodi zlim delima, učinjenim prema njihovim (demonskim) nagovorima i posle čijeg izvršenja oni dobijaju vlast da muče (βασανιξειν) ljude. Pomračenje sunca i vazduha označava duševnu zaslepljenost ljudi koji se naslađuju njihovom svetlošću ili pak promenu raspoloženja u vreme nevolja, budući da se ožalošćenima i svetlost čini kao tama. To što duhovni skakavci ranjavaju ljude kao skorpije pokazuje da se na kraju rđavih dela krije štetna, duševna smrt. Njoj će biti podložni svi koji na čelu ne nose božanski pečat niti su kroz Svetog Duha prosvetljeni svetlošću živototvornog Krsta da bi, prema rečima Gospodara, njihova svetlost svetlila pred ljudima a u slavu božanskog imena (v. Mt. 5; 16). Smatramo da „pet meseci mučenja“ ukazuje da ona neće dugo trajati jer, prema rečima Gospodnjim, ako se ne bi skratili dani oni, niko ne bi ostao (Mt. 24; 22). Možda se time ukazuje i na neko petostruko vreme, u skladu sa pet spoljašnjih čula kroz koja greh deluje na čoveka ili pak na neko određeno vreme koje je poznato jedino Bogu.
 
9; 6 – I u te dane tražiće ljudi smrt i neće je naći; i poželeće da umru, i smrt će od njih bežati.
 
Tražiće ljudi smrt – time se ukazuje na veličinu zla, budući da je prizivanje smrti svojstveno ljudima koji se nalaze u žalosti. To što ona neće doći iako će je oni priželjkivati, svedoči o tome da ona zavisi od volje Božije, koja smatra za potrebno da kroz gorčinu patnji poslatih ljudima učini mrskim samu njihovu majku i uzročnika, tj. greh.
 
9; 7 – 9 – A izgled skakavaca bejaše sličan konjima spremnim za boj, i na glavama njihovim bejahu kao neki venci slični zlatu, i lica njihova kao lica ljudska. I imahu kose kao ženske, i zubi njihovi bejahu kao zubi lavova. I imahu oklope gvozdene…
 
Zbog onoga što je ranije i u daljem tekstu rečeno, neki su pod pomenutim skakavcima podrazumevali božanstvene angele koji kažnjavaju. Oni su u svakoj izreci slikovito predstavljeni ili radi zastrašivanja, ili zbog brzine i kazne kojoj se u geeni izlažu oni koji su je zaslužili. Ja, međutim, smatram da je ispravnije da se pod tim skakavcima podrazumevaju zli demoni, spremni da sa nama stupe u bitku. U znak pobede, oni na glavi nose „vence slične zlatu“, kojima se i mi, zadobivši kroz zadovoljstvo rđavu pobedu, krunišemo ako im se pokorimo. „Kosa kao ženska“ ukazuje na demonsko sladostrašće i pobuđivanje na blud. „Zubi kao u lavova“ označavaju njihovu smrtonosnost i zatrovanost, a „gvozdeni oklopi“ skamenjenost (surovost) njihovog srca (σκληροκαρδιον).
 
9; 9 – 12 – i šum krila njihovih beše kao buka mnogih konjskih kola kada jure u boj. I imahu repove slične skorpijama, i žaoke, i u repovima svojim moć da škode ljudima pet meseci. Oni imahu cara nad sobom, angelaa bezdana, kome je ime na jevrejskom Avadon, a na grčkom Apolion. Jedno zlo prođe, evo idu još dva zla za ovim.
 
Šum duhovnih skakavaca poredi se sa zvukom koji stvaraju bojna kola zbog, kako mi mislimo, njihove visine i brzine, jer nas oni, po rečima božanstvenog Davida, ubijaju sa visine. Njihovi repovi, slični skorpionskim, označavaju posledice grehova koje vode ka duhovnoj smrti, jer gpex učinjen rađa smrt (Jak. 1; 15). On (greh) navodi na ljude i petomesečnu žalost, ograničenu tim vremenom ili usled svoje kratkoće u poređenju sa budućim vekom, ili u skladu sa pet čula, kako je i ranije rečeno. Pod njihovim carem treba podrazumevati đavola koji pogubljuje one koji mu se pokoravaju. Kako bismo poveli nepomirljivu (ασπονδον) bitku sa đavolom, izaslanik nam preti govoreći da posle ovoga slede još dva zla.

Ključne reči:

2 komentar(a)

  1. Milost vam od Gospodas sto sirite Jevandjelje i Istiny Xpicta Boga nasega

  2. Branislav

    Hvala Gospodu

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.