TUMAČENJE BOŽANSTVENE LITURGIJE

TUMAČENJE BOŽANSTVENE LITURGIJE

BOŽANSTVENO PRIČEŠĆE

Molitve pred božanstveno Pričešće

Sveštenik: Verujem, Gospode, i ispovedam da si Ti vaistinu Hristos, Sin Boia živoga, Koji si došao u svet da Grešnike spaseš, od kojih sam prvi ja. Još verujem da je oeo samo prečisto Telo tvoje, i ovo sama časna Kpv tvoja. Stoga Ti se molim: pomiluj me, i oprosti mi sagrešenja moja, hotimična i nehotična, i činjena rečju i delom, svesno i nesvesno, i udostoj me da se neosuđeno pričestim prečistim Tajnama tvojim na otpuštanje Grehova i na život večni.
[samo u grčkom tekstu: Amin.
Evo, hodim ka božanstvenom Pričešću, Sazdatelju, nemoj me sažeći zajednicom s Tobom, Jer Ti si oganj što sažiže nedostojne, Već me očisti od svake nečistote.]
Primi me danas, Sine Božiji, za pričasnika Tajne Večere tvoje,jer neću kazati tajnu neprijateljima tvojim, niti ću Ti dati celiv kao Juda, već kao razbojnik ispovedam Te: pomeni me, Gospode, u Carstvu tvome.
[samo u grčkom tekstu:
Zadrhti, čoveče, bogotvornu Kpv gledajući, Jer ona je žeravica živa koje sažiže nedostojne, Telo Božije i obožuje me i hrani, Obožuje duh moj, a um čudesno hrani.
Zaneo si me čežnjom, Hriste, i izmenio božanskom svojom žudnjom; sažeži netvarnim ognjem grehove moje i udostoj me da se preispunim sladošću Tvojom da bih, Preblagi, od radosti drhteći oba Tvoja dolaska veličao.
Kako da se, ovako nedostojan, jednom nađem u blistavom sjaju Tvojih Svetih? Jer ako se osmelim i s njima uđem u svatove, odaće me košulja jer nije svatovska i Anđeli će me kao sužnja izbaciti. Očisti, Gospode, kal sa moje duše i spasi me, Čovekoljubivi. Vladiko čovekoljubivi, Gospode Isuse Hriste, Bože moj,]
Neka mi pričešćivanje svetim Tajnama tvojim, Gospode, ne bude na sud ili na osudu, već na isceljenje duše i tela [samo u grčkom tekstu: i kao zalog za budući život i Carstvo. Jer dobro mije privezati se Bogu i polagati u Gospoda svu svoju nadu u spasenje.]

Molitve, koje sada izgovara liturg, a koje treba da izgovara i svaki vernik kada se priprema za pričešće, poslednje su u nizu molitvi koje se jednim imenom nazivaju Čin božanstvenog Pričešća. Ovaj čin se vrši u tri celine.
Prva celina je Kanon božanstvenog Pričešća koji ima alfavitski akrostih i čita se dan ranije zajedno sa povečerjem. Druga celina se čita ujutro i sastoji se od tri psalma, tri tropara i devet molitvi svetih Otaca. I treća celina se sastoji od molitvi koje liturg sada čita.

* * *

Prva molitva je ispovedanje vere i nade u ljubav Hristovu: Verujem, Gospode, i ispovedam da si Ti vaistinu Hristos, Sin Boga živoga, Koji si došao u svet da Grešnike spaseš, od kojih sam prvi ja.
Ova rečenica ima uporište u rečima apostola Pavla: Istinita je reč i svakoga primanja dostoji da Hristos Isus dođe u svet da spase Grešnike od kojih sam prvi ja. Ali zbog toga bih pomilovan da bi Isus Hristos pokazao na meni prvome ceo dugotrpljenje (1.Tim. l, 1516). Svešteni Zlatoust ove apostolske reči tumači dajući jedan primer: „Pretpostavimo da postoji neki mnogoljudni grad čiji su svi stanovnici poročni. Neki manje, neki više, ali svi su za osudu. Pretpostavimo sada da je među njima neki čovek koji je najviše od svih vredan osude i kazne, jer je počinio svakovrsna zlodela. Ako neko kaže da car ima nameru svima da oprosti, neće poverovati njegovim rečima sve dok ne vide da je onaj, najveći zlotvor od svih, dobio oproštaj. Onda više niko ne sumnja. To kaže apostol Pavle: ‘Želeći da uveri ljude da prašta sva njihova sagrešenja, Bog je izabrao najgrešnijeg od svih… Neka niko više ne sumnja u svoje spasenje, jer sam se ja spasao'“[1]
Sa uverenjem da će Isus Hristos prema svima nama grešnima pokazati svo dugotrpljenje, molimo Ga da nas udostoji da neosudno pristupimo Putiru Njegove ljubavi.


NAPOMENE:

  1. Na Prvu poslanicu Timoteju, 4, 2, PG 62, 522.

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *