Sveta Tajna Jeleosvećenja

pdf   word

Sveštenik: Slava Tebi, Bože naš, slava Tebi.

Care nebesni, Utešitelju, Duše Istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, Riznice dobara i Davaoče života, dođi i useli se u nas, i očisti nas od svake nečistote i spasi, Blagi, duše naše.

Čtec: Sveti Bože, sveti Krepki, sveti Besmrtni, pomiluj nas. (Triput)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospode, očisti grehe naše; Vladiko, oprosti bezakonja naša; Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi.

Gospode, pomiluj. (Triput)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu; hleb naš nasušni daj nam danas; i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim; i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga.

Sveštenik: Jer je Tvoje carstvo, i sila, i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek u vekove vekova.

Čtec: Amin.

Gospode, pomiluj. (Dvanaest puta)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Hodite, poklonimo se Caru našem Bogu.

Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, Caru našem Bogu.

Hodite, poklonimo se i pripadnimo samome Hristu, Caru i Bogu našem.

 

Psalam 142.

Gospode, usliši molitvu moju, čuj moljenje moje u istini Tvojoj, usliši me u pravdi Tvojoj. I ne idi na sud sa slugom Tvojim, jer se neće opravdati pred Tobom niko živ. Jer neprijatelj goni dušu moju, unizio je do zemlje život moj; posadi me u tamna mesta, kao mrtve od veka; i utrnu u meni duh moj, smete se u meni srce moje. Pominjem dane stare, razmišljam o svim delima Tvojim, u tvorevinama ruku Tvojih poučavam se. Podigoh Tebi ruke moje, duša Ti je moja kao zemlja bezvodna. Brzo me usliši, Gospode, iščeze duh moj. Ne odvrati Lice Tvoje od mene, jer ću biti sličan silazećima u grob. Čuvši me, učini mi ujutru milost Tvoju, jer se u Tebe pouzdah. Kaži mi, Gospode, put kojim da pođem, jer Tebi uzdigoh dušu moju. Izbavi me od neprijatelja mojih, Gospode, jer Tebi pribegoh. Nauči me da tvorim volju Tvoju, jer si Ti Bog moj. Duh Tvoj Blagi neka me vodi na zemlju pravu. Imena Tvoga radi, Gospode, oživi me pravdom Tvojom izvedi iz nevolje dušu moju. I milošću Tvojom uništićeš neprijatelje moje, i pogubićeš sve koji dosađuju duši mojoj, jer sam ja sluga Tvoj.

(I opet)

Usliši me, Gospode, u pravdi Tvojoj, i ne idi na sud sa slugom Tvojim. (Dvaput)

Duh Tvoj Blagi neka me vodi na zemlju pravu.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Aliluja, Aliluja, Aliluja, slava Tebi, Bože. (Triput, prekrstimo se i poklonimo svaki put)

 

Đakon (Sveštenik): Opet i opet u miru Gospodu se pomolimo.

Pojci: Gospode, pomiluj.

Đakon (Sveštenik): Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.

Pojci: Gospode, pomiluj.

Đakon (Sveštenik): Pomenuvši presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i Prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo.

Pojci: Tebi, Gospode.

Sveštenik: Jer je tvoja moć, i tvoje je carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova.

Pojci: Amin.

 

6. glas

Pojac: Aliluja, Aliluja, Aliluja.

(Stih): Gospode, nemoj me pokarati u jarosti svojoj, niti me u gnevu svome kazniti.

Pojac: Aliluja, Aliluja, Aliluja.

(Stih): Pomiluj me, Gospode, jer sam nemoćan.

Pojac: Aliluja, Aliluja, Aliluja.

 

Tropari, 6. glas

Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, prinosimo Ti kao Vladici ovu molitvu: pomiluj nas.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu.

Gospode, pomiluj nas, jer se u Tebe uzdamo; ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša, no i sada kao Milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših; jer si Ti Bog naš, a mi narod Tvoj, svi smo dela ruku Tvojih, i Ime Tvoje prizivamo.

I sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Milosrđa dveri otvori nam, Blagoslovena Bogorodice, da ne propadnemo mi koji se u Tebe nadamo, no da se Tobom izbavimo od beda, jer si ti Spasenje roda hrišćanskoga.

 

Psalam 50.

Čtec: Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti Svojoj i po obilnom milosrđu Svom očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga, i od greha moga očisti me. Jer bezakonje svoje ja znam, i greh je moj stalno preda mnom. Tebi jedinome sagreših, i zlo pred Tobom učinih, a Ti si pravedan u rečima Svojim i čist u sudu Svome. Gle, u bezakonjima se začeh, i u gresima rodi me mati moja. Gle, istinu ljubiš, i javljaš mi nepoznatosti i tajne svemudrosti Svoje. Pokropi me isopom, i očistiću se; umij me, i biću belji od snega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. Odvrati lice Svoje od grehova mojih, i sva bezakonja moja očisti. Srce čisto sagradi u meni, Bože, i Duh prav obnovi u meni. Ne odgurni me od lica Tvoga, i Duha Tvoga Svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga, i duhom vladalačkim učvrsti me. Naučiću bezakonike putevima Tvojim, i bezbožnici će se obratiti k Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože spasenja moga; obradovaće se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usta moja, i ona će kazivati slavu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, ja bih Ti prineo; za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen; srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti. Po dobroti Svojoj, Gospode, čini dobro Sionu, i neka se podignu zidovi jerusalimski. Onda će Ti biti mile žrtve pravde, prinosi i žrtve paljenice; tada će metati na žrtvenik Tvoj teoce.

 

Kanon

Prva pesma, 4. glas

Irmos: Pučinu Crvenog mora stari Izrailj pešice prolažaše suvim nogama, dok je Mojsije krstoliko raširenim rukama pobedio Amalikovu silu u pustinji.

Slava Tebi, Gospode, slava Tebi!

Vladaru, koji jelejem milosrđa uvek tešiš i duše i tela ljudska, i koji jelejem čuvaš verne, Ti sam i sada smiluj se jelejem na one što Ti pristupaju.

Slava Tebi, Gospode, slava Tebi!

Tvoje milosti, Vladaru, puna je sva zemlja; stoga Te sa verom molimo mi koji se danas tajanstveno pomazujemo tvojim jelejem božanskim, da nam podariš svoju nadumnu milost.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu.

Čovekoljupče, koji si milostivo naredio svojim Apostolima da tvoje svešteno pomazanje vrše na bolesnim slugama tvojim, njihovim molitvama pomiluj sve pečatom tvojim.

I sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Jedina Čista, koja si rodila pučinu mira, neprestanim molitvama tvojim Bogu izbavi slugu tvoga od bolesti i nevolja, da bi te stalno veličao.

 

Treća pesma

Irmos: Tobom se veseli Crkva tvoja, Hriste, kličući: Ti si moja krepost, Gospode, i utočište, i oslonac.

Slava Tebi, Gospode, slava Tebi!

Ti, koji si jedini divan i milostiv, u ljudima verujućim, daj Hriste, tvoju višnju blagodat teško bolesnome.

Slava Tebi, Gospode, slava Tebi!

Gospode, koji si nekada svojim božanskim migom pokazao maslinovu grančicu radi ustavljanja potopa, spasi milošću ovoga patnika.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu.

Svećom božanske svetlosti, u milosti tvojoj, Hriste, prosveti pomazanjem i sada onoga što sa verom hita milosti tvojoj.

I sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Majko Tvorca svih, pogledaj snishodljivo odozgo, i molitvama tvojim razreši gorke patnje bolesnikove.

 

Sjedalen, 8. glas

Ti koji si kao božanska reka milosti, kao bezdan velikog milosrđa, pokaži vode tvoje božanske milosti, i sve isceli; obilno istoči izvore čudesa, i sve umij; jer pribegavajući uvek k Tebi usrdno, blagodat prosimo.

 

Sjedalen, 4. glas

Lekaru i pomoćniče patnika, Izbavitelju i Spasitelju bolesnika, Ti sam, Vladaru svih i Gospode, daruj isceljenje bolesnom slugi tvome, sažali se, pomiluj mnogosagrešivšeg, i izbavi od grehova, Hriste, da bi slavio tvoju božansku silu.

 

Četvrta pesma

Irmos: Kad Tebe, sunce pravde, Crkva ugleda uzdignuta na krstu, ona se sva pribra, dostojno kličući: slava sili tvojoj, Gospode!

Slava Tebi, Gospode, slava Tebi!

Spasitelju, koji si kao nepropadljivo miro, koje se izlilo blagodaću tvojom i svet očišćava, sažali se i pomiluj ovoga koji u božanskoj veri tvojoj pomazuje telesne rane.

Slava Tebi, Gospode, slava Tebi!

Tihošću pečata milosti tvoje, Gospode, zapečativši sada osećanja sluge tvoga, učini ih neprolaznim, nepristupačnim ulazom za sve neprijateljske sile.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu.

Ti Čovekoljupče, koji si bolesnicima naredio da pozivaju tvoje božanstvene sveštenoslužitelje i da se njihovom molitvom i pomazanjem jeleja tvoga spasavaju, milošću svojom spasi paćenika.

I sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Presveta Bogorodice Prisnodjevo, moćna zaštito i čuvarko moja, pristanište i ogrado, lestvice i tvrđavo, smiluj se, sažali se na bolnoga, jer tebi jedinoj i pribeže.

 

Peta pesma

Irmos: Ti si, Gospode moj, svetlost; došao si u svet sveta svetlosti, koja iz mračnog neznanja izvodi one što Te sa verom slave.

Slava Tebi, Gospode, slava Tebi!

Ti si Dobri, bezdan milosti, tvojom božanskom milošću, kao milosrdan pomiluj, Milostivi, paćenika.

Slava Tebi, Gospode, slava Tebi!

Osvetivši odozgo, Hriste, na neiskazan način duše naše i tela božanskom slikom tvoga pečata, isceli sve rukom svojom.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu.

Preblagi Gospode, koji si po neizrecivoj ljubavi svojoj primio od bludnice pomazanje mirom, smiluj se na slugu tvoga.

I sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Svehvalna, čista, preblaga Vladičice, pomiluj one koji se pomazuju božanstvenim jelejem, i spasi slugu tvoga.

 

Šesta pesma

Irmos: „Prineću Ti žrtvu glasom hvale, Gospode“, kliče Ti Crkva, očistivši se od demonske krvi krvlju koja po milosti isteče iz Tvojih rebara.

Slava Tebi, Gospode, slava Tebi!

Ti si Čovekoljupče, rečima tvojim objavio pomazanje careva, i preko prvosveštenika isto izvršavao, pečatom tvojim kao milosrdan spasi i bolnoga.

Slava Tebi, Gospode, slava Tebi!

Spasitelju, neka se ništa od gorkih demona ne kosne čula pomazanog božanstvenim pomazanjem, nego ga zakloni zaklonom slave tvoje.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu.

Čovekoljupče, pruži ruku svoju sa visine, i tvoj jelej osvetivši, Spase, podaj slugi tvome na zdravlje i na izbavljenje od svih neduga.

I sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Majko Tvorca, ti si se u božanskom hramu tvom pokazala kao plodna maslina, kojom se svet ispuni milošću; stoga dodirom molitava tvojih spasavaj paćenika.

 

Kondak, 2. glas

Ti Preblagi, koji si izvor milosti, one što s iskrenom verom pripadaju neiskazanoj milosti tvojoj, Milosrdni, izbavi od svake bede, i uklonivši bolesti s njih, podaj im odozgo božansku blagodat.

 

Sedma pesma

Irmos: Avraamovski mladići u vavilonskoj peći, više raspaljivani ljubavlju pobožnosti nego ognjem, klicahu; „blagosloven si u hramu slave tvoje, Gospode.“

Slava Tebi, Gospode, slava Tebi!

Spasitelju, jedini Bože, Ti u milosti i sažaljenju svom isceljuješ duševne patnje i telesne muke svih, i ovog izmučenog paćenika lečeći sam ga isceli.

Slava Tebi, Gospode, slava Tebi!

Kada se jelejem pomazanja budu pomazivale glave svih, ovome koji ište milost tvoga iskupljenja, podaj radost veselja Gospode, obiljem milosti tvoje.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu.

Spasitelju, Tvoj pečat je mač za demone; a molitve sveštenika su oganj koji spaljuje duševne strasti; stoga Te s verom slavimo mi što dobijamo isceljenje.

I sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Majko Božija, ti si Onoga što dlanom drži sve, bogodolično začela u utrobi i na neiskazan način ovaplotila, molimo te umilostivi Njega prema ovom paćeniku.

 

Osma pesma

Irmos: Danilo, raširivši ruke zatvori u rovu čeljusti lavovima; a mladići, ljubitelji pobožnosti, opasavši se vrlinom, ugasiše silu ognja, kličući: „sva dela Gospodnja blagoslovite Gospoda.“

Slava Tebi, Gospode, slava Tebi!

Pomiluj sve, Spasitelju, po svojoj velikoj i božanskoj milosti; toga radi se skupismo svi, tajanstveno predstavljajući snishođenje tvoga milosrđa; sa verom prinoseći pomazanje jelejem sluzi tvome, koga Ti i poseti.

Slava Tebi, Gospode, slava Tebi!

Potocima milosti tvoje, Hriste, i pomazanjem sveštenika tvojih, speri kao milosrdan, Gospode, patnje i muke, najezdu bolesti sa ovog namučenog patnika, da bi Te, spasen, slavio sa zahvalnošću.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu.

Vladaru, od nas koji se služimo jelejem božanskim kao znamenjem višnjeg snishođenja i tihosti, ne udalji tvoju milost, niti prezri onog što Ti sa verom uvek kliče; sva dela Gospodnja blagoslovite Gospoda.

I sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Priroda primi, o Čista, kao preslavnu krunu Tvoga Božanskog Sina, koji satire vojske demona i moćno ih pobeđuje; toga radi, krunisani svetlom radošću tvoje blagodati, mi te slavimo, svehvalna Vladičice.

 

Deveta pesma

Irmos: Od nesecive gore, Tebe Djevo, odseče se, rukom nesečen, krajeugaoni kamen – Hristos, koji ujedini udaljene prirode; stoga, radujući se, tebe Bogorodice veličamo.

Slava Tebi, Gospode, slava Tebi!

Pogledaj s neba, Milosrdni, pokaži milost svoju svima, daj sada preko božanstvenog pomazanja sveštenika tvojih, Čovekoljupče, pomoć tvoju i silu tvoju onome koji pristupa Tebi.

Slava Tebi, Gospode, slava Tebi!

Preblagi Spasitelju, videsmo radujući se božanstveni jelej, koji Ti svojom božanskom snishodljivošću primi i vidljivo predade, iako nedostojnim, zajedničarima božanske kupelji.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu.

Požali, pomiluj, Spasitelju, izbavi od strahota i bolesti, izbavi od strela đavolovih duše i tela slugu tvojih, kao milostiv Gospod isceljujući božanskom blagodaću.

I sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Primajući, Djevo, pesme i molbe tvojih slugu, molitvama tvojim, Prečista, izbavi od teških patnji i bolesti onoga što preko nas pribegava tvojoj božanskoj zaštiti.

 

Bogorodičin

Pojac: Dostojno je vaistinu blaženom zvati Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i preneporočnu i Mater Boga našega. Časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima, Tebe što Boga-Reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu veličamo.

 

Mala jektenija

Đakon (Sveštenik): Opet i opet u miru Gospodu se pomolimo.

Pojci: Gospode, pomiluj.

Đakon (Sveštenik): Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću tvojom.

Pojci: Gospode, pomiluj.

Đakon (Sveštenik): Pomenuvši presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i Prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo.

Pojci: Tebi, Gospode.

Sveštenik: Jer te hvale sve sile nebeske i Tebi slavu uznose, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u sve vekove vekova.

Pojci: Amin.

 

Svetilan, 3. glas

Pojac: Blagi, u milosti pogledaj okom svojim na moljenje nas koji smo se danas sakupili u tvome svetome hramu, da božanstvenim jelejem pomažemo bolesnog slugu tvog.

 

Stihire, 4. glas

Lakoumoljivi Čovekoljupče, dao si Apostolima svojim blagodat tvoju da svetim jelejem tvojim isceljuju sve rane i bolesti; stoga, Gospode, kao milosrdan, i sada ovoga što sa verom pristupa jeleju tvome osveti, pomiluj, od svake bolesti očisti, i neprolazne hrane tvoje udostoj.

Nedokučivi, pogledaj s neba, kao milosrdan, svojom nevidljivom rukom zapečativši, Čovekoljupče, naša čuvstva, ovome što pribegava Tebi sa verom i moli oproštaj grehova, podari božanskim jelejem tvojim isceljenje duše i tela, da bi s ljubavlju proslavio Tebe, veličajući moć tvoju.

Čovekoljupče, pomazanjem jeleja tvoga i dodirom sveštenika osveti odozgo slugu tvoga, oslobodi bolesti, očisti i umij od duševnih prljavština, Spasitelju, i izbavi od zapletenih sablazni, smiri bolove, odagnaj muku i satri nevolje, kao sažaljiv i milosrdan.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

 

Bogorodičin

Pojac: Tebe prečistu Carevu palatu molim, mnogoslavljena, um moj, oskrnavljen raznovrsnim gresima, očisti i načini radosnim obitalištem svebožanske Trojice, da bih ja, nepotrebni sluga tvoj, spasavan veličao silu tvoju i neizmernu milost.

 

Trisveto

Čtec: Sveti Bože, sveti Krepki, sveti Besmrtni, pomiluj nas. (Triput)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospode, očisti grehe naše; Vladiko, oprosti bezakonja naša; Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi.

Gospode, pomiluj. (Triput)

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu; hleb naš nasušni daj nam danas; i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim; i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga.

Sveštenik: Jer je Tvoje carstvo, i sila, i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek u vekove vekova.

Čtec: Amin.

 

Tropar, 4. glas

Ti koji si jedini brz na pomoć, Hriste, brzo poseti odozgo patećeg slugu tvog, izbavi od bolesti i teških muka; podigni ga molitvama Bogorodice, jedini Čovekoljupče, da bi Te neprestano pevao i slavio.

 

Jektenija

Đakon (Sveštenik): U miru Gospodu se pomolimo.

Pojci: Gospode, pomiluj.

Đakon (Sveštenik): Za višnji mir i spasenje duša naših, Gospodu se pomolimo.

Pojci: Gospode, pomiluj.

Đakon (Sveštenik): Za mir svega sveta, za nepokolebljivost svetih Božjih Crkava, i za sjedinjenje svih, Gospodu se pomolimo.

Pojci: Gospode, pomiluj.

Đakon (Sveštenik): Za ovaj sveti hram i za one koji sa verom, pobožnošću i strahom Božjim ulaze u njega, Gospodu se pomolimo.

Pojci: Gospode, pomiluj.

Đakon (Sveštenik): Da se blagoslovi jelej ovaj silom i dejstvom i silaskom Svetoga Duha, Gospodu se pomolimo.

Pojci: Gospode, pomiluj.

Đakon (Sveštenik): Za slugu Božjeg (IME), da ga Bog poseti, i da blagodat Svetoga Duha siđe na njega, Gospodu se pomolimo.

Pojci: Gospode, pomiluj.

Đakon (Sveštenik): Da se on i mi izbavimo od svake nevolje, opasnosti, gneva i nužde, Gospodu se pomolimo.

Pojci: Gospode, pomiluj.

Đakon (Sveštenik): Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj njega i nas, Bože, blagodaću tvojom.

Pojci: Gospode, pomiluj.

Đakon (Sveštenik): Pomenuvši presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i Prisnodjevu Mariju sa svima Svetima, sami sebe i jedni druge i sav živog svoj Hristu Bogu predajmo.

Pojci: Tebi, Gospode.

 

Onda prvi sveštenik govori molitvu jeleja pad kandilom.

 

Sveštenik: Jer je Tvoje carstvo, i sila, i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek u vekove vekova.

Pojci: Amin.

 

Molitva jeleja

Sveštenik: Gospode, koji milošću i milosrđem svojim isceljuješ patnje duša i tela naših, Ti sam, Vladaru, osveti jelej ovaj, da bi on bio onima koji se pomazuju njime na isceljenje i na uklanjanje svake strasti i prljavštine tela i duha, i svakoga zla, da bi se i u ovome proslavilo presveto Ime tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

 

Tropari

4. glas

Pojci: Ti koji si jedini brz na pomoć, Hriste, brzo poseti odozgo patećeg slugu tvog, izbavi od bolesti i teških muka; podigni ga molitvama Bogorodice, jedini Čovekoljupče, da bi Te neprestano pevao i slavio.

 

4. glas

Pojci: Duševnim očima oslepljen, Tebi pristupam, Hriste, kao slepac od rođenja, u pokajanju vičući Ti: milostiv nam budi Ti, jedini lakoumoljivi.

 

3. glas

Pojci: Dušu moju teško raslabljenu svakovrsnim gresima i sramnim delima podigni, Gospode, tvojim božanskim zauzimanjem, kao što si i nekada podigao raslabljenog, da bih Ti spasavan klicao: žalostivi Hriste, daj mi isceljenje.

 

2. glas

Pojci: Kao učenik Gospodnji, primio si Evanđelje, pravedni: kao mučenik, imaš ono što se ne može opisati; kao brat Božji, smelost; kao jerarh, da se moliš; moli Hrista Boga, da se spasu duše naše.

 

4. glas

Pojci: Očev jedinorodni Bog Logos, pošto je došao k nama u poslednje dane, Tebe, božanstveni Jakove, postavi Jerusalimljanima kao prvog pastira i učitelja i vernog ustrojitelja duhovnih tajni, zbog čega te svi uvažavamo, apostole.

 

3. glas

Pojci: U Miru, Svetitelju, pokazao si se sveštenoslužitelj, jer si, prepodobni, ispunivši Evanđelje Hristovo, položio dušu svoju za narod svoj, i nevine si spasao od smrti; toga radi posvetio si se, kao veliki tajnik Božije blagodati.

 

3. glas

Pojci: Vaseljena pronađe tebe kao velikog zaštitnika u opasnostima, stradalniče, koji pobeđuje neznabošce. Kao što si Lijevu gordost srušio i na podvig Nestora ohrabrio, tako sveti Dimitrije, moli se Hristu Bogu da nam podari veliku milost.

 

3. glas

Pojci: Sveti stradalniče i iscelitelju Pantelejmone, moli milostivoga Boga da dušama našim daruje oproštaj grehova.

 

8. glas

Pojci: Sveti besrebrenici i čudotvorci, posetite nemoći naše: zabadava primiste, zabadava nam dajte.

 

2. glas

Pojci: Veličine tvoje, devstveniče, ko će ispričati? Jer ti točiš čudesa i izlivaš isceljenja, i moliš se za duše naše, kao bogoslov i prijatelj Hristov.

 

Bogorodičin, 2. glas

Pojci: Toplo moljenje i tvrđavo neosvojiva, izvore milosti, svetu pribežište, usrdno ti vapijemo: Bogorodice Vladičice, pohitaj, i izbavi nas od opasnosti ti jedina brza zaštitnice.

 

Prvo čitanje iz Apostola

Đakon (Sveštenik): Pazimo!

Sveštenik: Mir svima.

Pojci: I duhu tvome.

Đakon (Sveštenik): Premudrost!

Čtec: Prokimen, glas prvi: Neka, Gospode, milost tvoja bude na nama, kao što se uzdasmo u Tebe.

Pojci: Neka, Gospode, milost tvoja bude na nama, kao što se uzdasmo u Tebe.

Čtec: Radujte se, pravednici, u Gospodu, pravednima priliči pohvala.

Pojci: Neka, Gospode, milost tvoja bude na nama, kao što se uzdasmo u Tebe.

Čtec: Neka, Gospode, milost tvoja bude na nama.

Pojci: Kao što se uzdasmo u Tebe.

Đakon (Sveštenik): Premudrost.

Čtec: Čitanje iz Saborne poslanice Jakovljeve [Jakov 5:10-16].

Đakon (Sveštenik): Pazimo.

 

Čtec: Braćo, za ugled stradanja i dugotrpljenja uzmite proroke koji govoriše u ime Gospodnje. Eto, mi nazivamo blaženim one koji pretrpješe. Trpljenje Jova čuste i kraj njegov od Gospoda vidjeste, jer je Gospod mnogomilostiv i sažaljiv. A prije svega, braćo moja, ne kunite se ni nebom ni zemljom, niti drugom kakvom zakletvom; neka vaše da bude da, a ne, ne; da ne padnete pod osudu. Zlopati li se ko među vama? Neka se moli Bogu. Je li ko veseo? Neka pjeva Bogu. Boluje li ko među vama? Neka dozove prezvitere crkvene, i neka se mole nad njim, pomazavši ga uljem u ime Gospodnje. I molitva vjere će spasti bolesnika, i podignuće ga Gospod; i ako je grijehe učinio, oprostiće mu se. Ispovijedajte pak jedni drugima sagrješenja, i molite se Bogu jedni za druge, da ozdravite. Mnogo je moćna usrdna molitva pravednika.

Sveštenik: Mir tebi.

Čtec: I duhu tvome.

Sveštenik: Premudrost.

Čtec: Aliluja, aliluja, aliluja!

Pojci (8. glas): Aliluja, aliluja, aliluja!

Čtec: Milost i sud tvoj opevaću, Gospode.

Pojci: Aliluja, aliluja, aliluja!

 

Prvo čitanje Evanđelja

Đakon (Sveštenik): Premudrost, smerno stojmo, čujmo sveto Evanđelje.

Sveštenik: Mir svima.

Pojci: I duhu tvome.

Sveštenik: Čitanje svetog Evanđelja od Luke [Luka 10:25-37].

Pojci: Slava Tebi, Gospode, slava Tebi.

Đakon (Sveštenik): Pazimo.

Sveštenik: U vreme ono…

Pojci: Slava Tebi, Gospode, slava Tebi.

 

Jektenija

Đakon (Sveštenik): Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo Ti se, usliši i pomiluj.

Pojci: Gospode, pomiluj. (Triput)

Đakon (Sveštenik): Još se molimo za milost, život, mir, zdravlje, spasenje, pohođenje i otpuštenje grehova sluge Božjeg (IME).

Pojci: Gospode, pomiluj. (Triput)

Đakon (Sveštenik): Da mu se oprosti svaki greh, voljni i nevoljni, Gospodu se pomolimo.

Pojci: Gospode, pomiluj. (Triput)

Sveštenik: Jer si milostiv i čovekoljubiv Bog, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

Pojci: Amin.

Đakon (Sveštenik): Gospodu se pomolimo.

Pojci: Gospode, pomiluj.

Sveštenik: Bespočetni, Večni, Sveti svetih, Ti si poslao Jedinorodnog Sina svog koji isceljuje svaku bolest i svaku nemoć duša i tela naših, pošalji Svetoga Duha svog i osveti jelej ovaj, i učini da slugi tvome (IME) koji se pomazuje njime bude na potpuno izbavljenje od grehova njegovih i na nasleđe Carstva nebeskog. Jer si Ti Bog veliki i divan: Ti čuvaš zavet svoj i milost svoju prema onima koji Te ljube; Ti daješ izbavljenje od grehova preko svetoga Sina svog Isusa Hrista; Ti si nas preporodio od greha; Ti prosvećuješ slepe; Ti podižeš oborene; Ti ljubiš pravedne i miluješ grešne; Ti si nas izveo iz tame i senke smrti, govoreći onima u okovima: iziđite! I onima u tami: pojavite se! Jer zasija u srcima našim svetlost poznanja Jedinorodnoga Sina Tvoga, otkako se nas radi na zemlji javi i sa ljudima požive; i onima koji ga primiše dade vlast da postanu sinovi Božji; banjom preporoda darova nam usinovljenje, i oslobodi nas đavolovog nasilja; i pošto Ti ne bi voljan da nas čistiš krvlju, nego svetim jelejem, Ti nam dade obličje krsta njegovog, da bismo postali Hristovo stado, carsko sveštenstvo, sveti narod; očistivši nas vodom i osvetivši Duhom Svetim; Ti sam, Vladaru Gospode, daj nam blagodat za ovo služenje tvoje, kao što si dao ugodniku tvome Mojsiju, i ljubljenom tvome Samuilu, i izabraniku tvome Jovanu, i svima koji su Ti ugodili u svakom rodu i naraštaju, tako učini da i mi budemo služitelji tvoga Novoga Zaveta nad ovim jelejem koji si usvojio česnom krvlju Hrista Tvog, da bismo, svukavši sa sebe svetovne želje, umrli grehu i živeli pravdi, obukavši se u Gospoda našeg Isusa Hrista pomoću pomazanja osvećenim jelejem. Gospode, neka jelej ovaj bude jelej radovanja, jelej osvećenja, odeća carska, oklop sile, prognanje svakog đavolskog delanja, pečat besprekoran, radovanje srca, veselje večno, da bi oni koji se pomazuju ovim jelejem preporoda bili strašni neprijateljima, i zasijali u svetlosti Svetitelja tvojih, nemajući mrlje ni nedostatka, i da bi bili primljeni u tvoja večna odmorišta, i primili počast višnjega zvanja. Jer je tvoje da nas miluješ i spasavaš, Bože naš, i Tebi slavu uznosimo, sa Jedinorodnim Tvojim Sinom, i presvetim i blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova.

Pojci: Amin.

 

I po molitvi uzima sveštenik stručac, pa pošto ga umoči u sveti jelej, pomazuje bolesnika krstoliko: na čelu, na nozdrvama, na obrazima, pa usnama, na prsima, na rukama s obe strane, govoreći ovu molitvu:

Oče sveti, lekaru duša i tela, koji si poslao Jedinorodnog Sina svog, Gospoda našeg Isusa Hrista koji svaku bolest isceljuje i od smrti izbavlja, isceli i slugu tvoga (IME) od njegovih telesnih i duševnih slabosti, i oživotvori ga blagodaću Hrista Tvoga: molitvama presvete Vladičice naše Bogorodice i Prisnodjeve Marije; silom časnog i životvornog Krsta; zastupništvom česnih nebeskih Sila Bestelesnih; česnog slavnog proroka, preteče i krstitelja Jovana; svetih slavnih i svehvalnih Apostola; svetih slavnih i dobropobednih Mučenika; prepodobnih i bogonosnih Otaca naših; svetih iscelitelja i besrebrenika: Kozme i Damjana, Kira i Jovana, Pantelejmona i Ermolaja, Samsona i Diomida, Fotija i Anikite, Trifuna i Talaleja; svetih i pravednih bogoroditelja Joakima i Ane, i svih Svetih. Jer si Ti izvor isceljenja, Bože naš, i Tebi slavu uznosimo, sa Jedinorodnim Tvojim Sinom, i jednosušnim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

 

Drugo čitanje iz Apostola

Đakon (Sveštenik): Pazimo!

Sveštenik: Mir svima.

Pojci: I duhu tvome.

Đakon (Sveštenik): Premudrost!

Čtec: Prokimen, glas drugi: Krepost je moja i pesma moja Gospod, i On mi bi na spasenje.

Pojci: Krepost je moja i pesma moja Gospod, i On mi bi na spasenje.

Čtec: Karajući pokara me Gospod, ali me smrti ne predade.

Pojci: Krepost je moja i pesma moja Gospod, i On mi bi na spasenje.

Čtec: Krepost je moja i pesma moja Gospod.

Pojci: I On mi bi na spasenje.

Đakon (Sveštenik): Premudrost.

Čtec: Čitanje iz poslanice Rimljanima svetog apostola Pavla [Rimljanima 15:1-7].

Đakon (Sveštenik): Pazimo.

 

Čtec: Braćo, dužni smo pak mi jaki slabosti slabih nositi, a ne sebi ugađati. Svaki od nas neka ugađa bližnjemu na dobro radi napretka. Jer i Hristos ne ugodi sebi, nego kao što je pisano: Ruženja onih koji ruže tebe padoše na mene. Jer što se ranije napisa za našu se pouku napisa, da kroz trpljenje i utjehom Pisma imamo nadu. A Bog trpljenja i utjehe neka vam da isto da mislite među sobom po Hristu Isusu, da bi jednodušno, jednim ustima slavili Boga i Oca Gospoda našega Isusa Hrista. Zato primajte jedan drugoga. kao što je i Hristos primio vas na slavu Božiju.

Sveštenik: Mir tebi.

Čtec: I duhu tvome.

Sveštenik: Premudrost.

Čtec: Aliluja, aliluja, aliluja!

Pojci (5. glas): Aliluja, aliluja, aliluja!

Čtec: Milost tvoju, Gospode, uvek ću opevati.

Pojci: Aliluja, aliluja, aliluja!

 

Drugo čitanje Evanđelja

Đakon (Sveštenik): Premudrost, smerno stojmo, čujmo sveto Evanđelje.

Sveštenik: Mir svima.

Pojci: I duhu tvome.

Sveštenik: Čitanje svetog Evanđelja od Luke [Luka 19:1-10].

Pojci: Slava Tebi, Gospode, slava Tebi.

Đakon (Sveštenik): Pazimo.

Sveštenik: U vreme ono…

Pojci: Slava Tebi, Gospode, slava Tebi.

 

Jektenija

Đakon (Sveštenik): Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo Ti se, usliši i pomiluj.

Pojci: Gospode, pomiluj. (Triput)

Đakon (Sveštenik): Još se molimo za milost, život, mir, zdravlje, spasenje, pohođenje i otpuštenje grehova sluge Božjeg (IME).

Pojci: Gospode, pomiluj. (Triput)

Đakon (Sveštenik): Da mu se oprosti svaki greh, voljni i nevoljni, Gospodu se pomolimo.

Pojci: Gospode, pomiluj. (Triput)

Sveštenik: Jer si milostiv i čovekoljubiv Bog, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

Pojci: Amin.

Đakon (Sveštenik): Gospodu se pomolimo.

Pojci: Gospode, pomiluj.

Sveštenik: Bože veliki i višnji, kome se sva tvar klanja, izvore mudrosti, vaistinu neistražljivi bezdane dobrote i neizmerna pučino milosrđa; Ti sam, čovekoljubivi Gospodaru, Bože večnoga i čudesnoga, koga niko od ljudi ne može dokučiti mišlju: pogledaj, usliši nas nedostojne sluge tvoje, i gde, u veliko Ime Tvoje, prinosimo jelej ovaj, pošalji tvoj dar isceljenja, i otpuštenje grehova, i isceljuj po velikoj milosti tvojoj. O, Gospode lakoumoljivi, jedini milostivi i čovekoljubivi, Ti tuguješ zbog naših zala; Ti znaš da misao čovekova iz mladosti njegove naginje zlu; Ti ne želiš smrti grešnika nego da se obrati i živ bude; Ti Bog učovečio si se radi spasenja grešnika, i sazdao se radi sazdanja tvoga; Ti si onaj što je rekao: nisam došao da zovem pravednike na pokajanje nego grešnike; Ti si onaj što je tražio zalutalu ovcu; Ti si onaj što je marljivo tražio izgubljenu drahmu, i našao je; Ti si onaj što je rekao: onoga koji dolazi k meni neću isterati napolje; Ti si onaj što se nisi zgadio na bludnicu kada je česne noge tvoje suzama prala; Ti si onaj što je rekao: koliko god puta pao, ustani i spašćeš se; Ti si onaj što je rekao da velika radost biva na nebu kada se jedan grešnik kaje; Ti sam, milosrdni Gospodaru, pogledaj sa svete visine svoje, i u ovo vreme osenivši nas grešne i nedostojne sluge tvoje blagodaću Svetoga Duha, useli se u slugu tvoga (IME) koji je došao do saznanja grehova svojih i pristupio Tebi sa verom; i primivši ga uobičajenim tvojim čovekoljubljem, i ako je što zgrešio rečju, ili delom, ili mišlju, oprostivši mu, očisti ga, i satvori čista od svakoga greha, i uvek boraveći zajedno sa njim, sačuvaj ga u ostalo vreme života njegovog da hodi u zapovestima tvojim, da mu se đavo ne bi više podsmevao, te da bi se i u njemu proslavilo presveto Ime Tvoje. Jer je tvoje da nas miluješ i spasavaš, Hriste Bože naš, i Tebi slavu uznosimo, sa bespočetnim Tvojim Ocem, i presvetim, blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova.

Pojci: Amin.

 

Posle molitve drugi sveštenik odmah uzima drugi stručac i, umočivši ga u sveti jelej, pomazuje bolesnika, govoreći molitvu:

Oče sveti, lekaru duša i tela, koji si poslao Jedinorodnog Sina svog, Gospoda našeg Isusa Hrista koji svaku bolest isceljuje i od smrti izbavlja, isceli i slugu tvoga (IME) od njegovih telesnih i duševnih slabosti, i oživotvori ga blagodaću Hrista Tvoga: molitvama presvete Vladičice naše Bogorodice i Prisnodjeve Marije; silom časnog i životvornog Krsta; zastupništvom česnih nebeskih Sila Bestelesnih; česnog slavnog proroka, preteče i krstitelja Jovana; svetih slavnih i svehvalnih Apostola; svetih slavnih i dobropobednih Mučenika; prepodobnih i bogonosnih Otaca naših; svetih iscelitelja i besrebrenika: Kozme i Damjana, Kira i Jovana, Pantelejmona i Ermolaja, Samsona i Diomida, Fotija i Anikite, Trifuna i Talaleja; svetih i pravednih bogoroditelja Joakima i Ane, i svih Svetih. Jer si Ti izvor isceljenja, Bože naš, i Tebi slavu uznosimo, sa Jedinorodnim Tvojim Sinom, i jednosušnim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

 

Treće čitanje iz Apostola

Đakon (Sveštenik): Pazimo!

Sveštenik: Mir svima.

Pojci: I duhu tvome.

Đakon (Sveštenik): Premudrost!

Čtec: Prokimen, glas treći: Gospod je prosvetljenje moje i Spasitelj moj; koga ću se bojati?

Pojci: Gospod je prosvetljenje moje i Spasitelj moj; koga ću se bojati?

Čtec: Gospod je zaštitnik života mog; koga ću se plašiti?

Pojci: Gospod je prosvetljenje moje i Spasitelj moj; koga ću se bojati?

Čtec: Gospod je prosvetljenje moje i Spasitelj moj.

Pojci: Koga ću se bojati?

Đakon (Sveštenik): Premudrost.

Čtec: Čitanje iz Prve poslanice Korinćanima svetoga apostola Pavla [1. Korinćanima 12:27-13:8].

Đakon (Sveštenik): Pazimo.

 

Čtec: Braćo, vi ste tijelo Hristovo, i udovi ponaosob. I ove postavi Bog u Crkvi: prvo apostole, drugo proroke, treće učitelje, zatim čudotvorce, onda darove iscjeljivanja, pomaganja, upravljanja, različitih jezika. Jesu li svi apostoli? Jesu li svi proroci? Jesu li svi učitelji? Jesu li svi čudotvorci? Imaju li svi darove iscjeljivanja? Govore li svi jezike? Da li svi tumače? A revnujte za veće darove. I pokazaću vam još uzvišeniji put. Ako jezike čovječije i anđeoske govorim, a ljubavi nemam, onda sam kao zvono koje ječi, ili kimval koji zveči. I ako imam dar proroštva i znam sve tajne i sve znanje, i ako imam svu vjeru da i gore premještam, a ljubavi nemam, ništa sam. I ako razdam sve imanje svoje, i ako predam tijelo svoje da se sažeže, a ljubavi nemam, ništa mi ne koristi. Ljubav dugo trpi, blagotvorna je, ljubav ne zavidi, ljubav se ne gordi, ne nadima se, ne čini što ne pristoji, ne traži svoje, ne razdražuje se, ne misli o zlu, ne raduje se nepravdi, a raduje se istini, sve snosi, sve vjeruje, svemu se nada, sve trpi. Ljubav nikad ne prestaje, dok će proroštva nestati, jezici će zamuknuti, znanje će prestati.

Sveštenik: Mir tebi.

Čtec: I duhu tvome.

Sveštenik: Premudrost.

Čtec: Aliluja, aliluja, aliluja!

Pojci (2. glas): Aliluja, aliluja, aliluja!

Čtec: U tebe se, Gospode, uzdah; neka se ne postidim nikada.

Pojci: Aliluja, aliluja, aliluja!

 

Treće čitanje Evanđelja

Đakon (Sveštenik): Premudrost, smerno stojmo, čujmo sveto Evanđelje.

Sveštenik: Mir svima.

Pojci: I duhu tvome.

Sveštenik: Čitanje svetog Evanđelja od Mateja [Matej 10:1, 5-8].

Pojci: Slava Tebi, Gospode, slava Tebi.

Đakon (Sveštenik): Pazimo.

Sveštenik: U vreme ono…

Pojci: Slava Tebi, Gospode, slava Tebi.

 

Jektenija

Đakon (Sveštenik): Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo Ti se, usliši i pomiluj.

Pojci: Gospode, pomiluj. (Triput)

Đakon (Sveštenik): Još se molimo za milost, život, mir, zdravlje, spasenje, pohođenje i otpuštenje grehova sluge Božjeg (IME).

Pojci: Gospode, pomiluj. (Triput)

Đakon (Sveštenik): Da mu se oprosti svaki greh, voljni i nevoljni, Gospodu se pomolimo.

Pojci: Gospode, pomiluj. (Triput)

Sveštenik: Jer si milostiv i čovekoljubiv Bog, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

Pojci: Amin.

Đakon (Sveštenik): Gospodu se pomolimo.

Pojci: Gospode, pomiluj.

Sveštenik: Vladiko Svedržitelju, sveti Care, koji karaš i ne umrtvljuješ, pomažeš onima što padaju i podižeš oborene, izbavljaš ljude od telesnih patnji, molimo se Tebi, Bože naš, da izliješ milost svoju na ovaj jelej i na one koji se pomazuju njime u Ime Tvoje; neka im bude na isceljenje i duše i tela, i na očišćenje i udaljenje svake strasti, i svake bolesti, i rane, i svake prljavštine tela i duha. O Gospode, lekovitu silu tvoju pošalji s neba, kosni se tela, odagnaj groznicu, utišaj patnju i svaku prikrivenu nemoć, budi lekar sluge tvoga (IME), podigni ga sa bolesničkog odra, i sa postelje patnji, čitavog i zdravog; daruj ga Crkvi tvojoj, da Ti ugađa i da tvori volju tvoju. Jer je tvoje da nas miluješ i spasavaš, Bože naš, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

Pojci: Amin.

 

Posle molitve treći sveštenik odmah uzima treći stručac i, umočivši ga u sveti jelej, pomazuje bolesnika, govoreći molitvu:

Oče sveti, lekaru duša i tela, koji si poslao Jedinorodnog Sina svog, Gospoda našeg Isusa Hrista koji svaku bolest isceljuje i od smrti izbavlja, isceli i slugu tvoga (IME) od njegovih telesnih i duševnih slabosti, i oživotvori ga blagodaću Hrista Tvoga: molitvama presvete Vladičice naše Bogorodice i Prisnodjeve Marije; silom časnog i životvornog Krsta; zastupništvom česnih nebeskih Sila Bestelesnih; česnog slavnog proroka, preteče i krstitelja Jovana; svetih slavnih i svehvalnih Apostola; svetih slavnih i dobropobednih Mučenika; prepodobnih i bogonosnih Otaca naših; svetih iscelitelja i besrebrenika: Kozme i Damjana, Kira i Jovana, Pantelejmona i Ermolaja, Samsona i Diomida, Fotija i Anikite, Trifuna i Talaleja; svetih i pravednih bogoroditelja Joakima i Ane, i svih Svetih. Jer si Ti izvor isceljenja, Bože naš, i Tebi slavu uznosimo, sa Jedinorodnim Tvojim Sinom, i jednosušnim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

 

Četvrto čitanje iz Apostola

Đakon (Sveštenik): Pazimo!

Sveštenik: Mir svima.

Pojci: I duhu tvome.

Đakon (Sveštenik): Premudrost!

Čtec: Prokimen, glas četvrti: U koji te dan budem prizvao, brzo me usliši.

Pojci: U koji te dan budem prizvao, brzo me usliši.

Čtec: Gospode, usliši molitvu moju i vapaj moj.

Pojci: U koji te dan budem prizvao, brzo me usliši.

Čtec: U koji te dan budem prizvao.

Pojci: Brzo me usliši.

Đakon (Sveštenik): Premudrost.

Čtec: Čitanje iz Druge poslanice Korinćanima svetoga apostola Pavla [2. Korinćanima 6:16-7:1].

Đakon (Sveštenik): Pazimo.

 

Čtec: Braćo, kakvo je slaganje hrama Božijeg sa idolima? Jer vi ste hram Boga živoga, kao što reče Bog: Useliću se u njih, i živjeću u njima, i biću im Bog, i oni će biti moj narod. Zato iziđite iz njihove sredine i odvojte se, govori Gospod, i ne dohvatajte se nečistog, i ja ću vas primiti, i biću vam otac, i vi ćete biti moji sinovi i kćeri, govori Gospod Svedržitelj. Imajući, dakle, ovakva obećanja, o ljubljeni, očistimo sebe od svake nečistote tijela i duha, tvoreći svetinju u strahu Božijemu.

Sveštenik: Mir tebi.

Čtec: I duhu tvome.

Sveštenik: Premudrost.

Čtec: Aliluja, aliluja, aliluja!

Pojci (2. glas): Aliluja, aliluja, aliluja!

Čtec: Trpeći potrpeh Gospoda, i ču me.

Pojci: Aliluja, aliluja, aliluja!

 

Četvrto čitanje Evanđelja

Đakon (Sveštenik): Premudrost, smerno stojmo, čujmo sveto Evanđelje.

Sveštenik: Mir svima.

Pojci: I duhu tvome.

Sveštenik: Čitanje svetog Evanđelja od Mateja [Matej 8:14-23].

Pojci: Slava Tebi, Gospode, slava Tebi.

Đakon (Sveštenik): Pazimo.

Sveštenik: U vreme ono…

Pojci: Slava Tebi, Gospode, slava Tebi.

 

Jektenija

Đakon (Sveštenik): Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo Ti se, usliši i pomiluj.

Pojci: Gospode, pomiluj. (Triput)

Đakon (Sveštenik): Još se molimo za milost, život, mir, zdravlje, spasenje, pohođenje i otpuštenje grehova sluge Božjeg (IME).

Pojci: Gospode, pomiluj. (Triput)

Đakon (Sveštenik): Da mu se oprosti svaki greh, voljni i nevoljni, Gospodu se pomolimo.

Pojci: Gospode, pomiluj. (Triput)

Sveštenik: Jer si milostiv i čovekoljubiv Bog, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

Pojci: Amin.

Đakon (Sveštenik): Gospodu se pomolimo.

Pojci: Gospode, pomiluj.

Sveštenik: Blagi i čovekoljubivi, milosrdni i mnogomilostivi Gospode, obilan u milosti i bogat u dobroti, Oče samilosti i Bože svake utehe, koji si nas svetim Apostolima tvojim okrepio da jelejem i molitvom isceljujemo nemoći ljudske, Ti sam učini da jelej ovaj bude na isceljenje onima što se njime pomazuju, na oslobođenje svake bolesti i svake slabosti, na izbavljenje od zala onima što čekaju od Tebe spasenje. Gospode Bože naš, molimo Ti se, Svemoćni, da sve nas spaseš Ti, jedini lekaru i duša i tela; osveti sve nas; Ti koji isceljuješ svaku bolest, isceli i slugu tvoga (IME), podigni ga milošću svoje dobrote sa bolesničkog odra, poseti ga milošću i saučešćem tvojim, oteraj od njega svaku bolest i nemoć, da bi, podignut tvojom snažnom rukom, služio Tebi sa svakom zahvalnošću, te da bismo i sada, doživljavajući tvoje neiskazano čovekoljublje, pevali i slavili Tebe koji činiš velike i divne, slavne i izvrsne stvari. Jer je tvoje da nas miluješ i spasavaš, Bože naš, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

Pojci: Amin.

 

Posle molitve četvrti sveštenik odmah uzima četvrti stručac i, umočivši ga u sveti jelej, pomazuje bolesnika, govoreći molitvu:

Oče sveti, lekaru duša i tela, koji si poslao Jedinorodnog Sina svog, Gospoda našeg Isusa Hrista koji svaku bolest isceljuje i od smrti izbavlja, isceli i slugu tvoga (IME) od njegovih telesnih i duševnih slabosti, i oživotvori ga blagodaću Hrista Tvoga: molitvama presvete Vladičice naše Bogorodice i Prisnodjeve Marije; silom časnog i životvornog Krsta; zastupništvom česnih nebeskih Sila Bestelesnih; česnog slavnog proroka, preteče i krstitelja Jovana; svetih slavnih i svehvalnih Apostola; svetih slavnih i dobropobednih Mučenika; prepodobnih i bogonosnih Otaca naših; svetih iscelitelja i besrebrenika: Kozme i Damjana, Kira i Jovana, Pantelejmona i Ermolaja, Samsona i Diomida, Fotija i Anikite, Trifuna i Talaleja; svetih i pravednih bogoroditelja Joakima i Ane, i svih Svetih. Jer si Ti izvor isceljenja, Bože naš, i Tebi slavu uznosimo, sa Jedinorodnim Tvojim Sinom, i jednosušnim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

 

Peto čitanje iz Apostola

Đakon (Sveštenik): Pazimo!

Sveštenik: Mir svima.

Pojci: I duhu tvome.

Đakon (Sveštenik): Premudrost!

Čtec: Prokimen, glas peti: Ti ćeš nas, Gospode, sačuvati i zaštititi od roda ovoga, i uvek.

Pojci: Ti ćeš nas, Gospode, sačuvati i zaštititi od roda ovoga, i uvek.

Čtec: Spasi me, Gospode, jer osiromaši prepodobni.

Pojci: Ti ćeš nas, Gospode, sačuvati i zaštititi od roda ovoga, i uvek.

Čtec: Ti ćeš nas, Gospode, sačuvati i zaštititi.

Pojci: Od roda ovoga, i uvek.

Đakon (Sveštenik): Premudrost.

Čtec: Čitanje iz Druge poslanice Korinćanima svetoga apostola Pavla [2. Korinćanima 1:8-11].

Đakon (Sveštenik): Pazimo.

 

Čtec: Braćo, nećemo da ne znate o nevolji našoj koja nam se dogodi u Aziji, da suviše bijasmo opterećeni, preko moći, tako da smo bili u nedoumici i za život; čak sami u sebi osudu na smrt doživjesmo, da se ne bismo uzdali u sebe nego u Boga koji podiže mrtve, koji nas je od tolike smrti izbavio, i izbavlja, u koga se nadamo da će nas i opet izbaviti, uz pomoć i vaše molitve za nas, da od mnogih lica bude uzneta za nas izobilna blagodarnost Bogu zbog našeg blagodatnog dara.

Sveštenik: Mir tebi.

Čtec: I duhu tvome.

Sveštenik: Premudrost.

Čtec: Aliluja, aliluja, aliluja!

Pojci (5. glas): Aliluja, aliluja, aliluja!

Čtec: Milost tvoju, Gospode, uvek ću pevati.

Pojci: Aliluja, aliluja, aliluja!

 

Peto čitanje Evanđelja

Đakon (Sveštenik): Premudrost, smerno stojmo, čujmo sveto Evanđelje.

Sveštenik: Mir svima.

Pojci: I duhu tvome.

Sveštenik: Čitanje svetog Evanđelja od Mateja [Matej 25:1-13].

Pojci: Slava Tebi, Gospode, slava Tebi.

Đakon (Sveštenik): Pazimo.

Sveštenik: U vreme ono…

Pojci: Slava Tebi, Gospode, slava Tebi.

 

Jektenija

Đakon (Sveštenik): Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo Ti se, usliši i pomiluj.

Pojci: Gospode, pomiluj. (Triput)

Đakon (Sveštenik): Još se molimo za milost, život, mir, zdravlje, spasenje, pohođenje i otpuštenje grehova sluge Božjeg (IME).

Pojci: Gospode, pomiluj. (Triput)

Đakon (Sveštenik): Da mu se oprosti svaki greh, voljni i nevoljni, Gospodu se pomolimo.

Pojci: Gospode, pomiluj. (Triput)

Sveštenik: Jer si milostiv i čovekoljubiv Bog, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

Pojci: Amin.

Đakon (Sveštenik): Gospodu se pomolimo.

Pojci: Gospode, pomiluj.

Sveštenik: Gospode Bože naš, Ti karaš i opet isceljuješ, podižeš sa zemlje siromaha, i uzvisuješ sa đubrišta ubožjaka; Oče siročadi, i pristanište vitlanih burom, i lekaru bolesnih; Ti nemoći naše bezbolno nosiš, i neduge naše primaš; Ti nežno miluješ, prelaziš preko naših bezakonja i uklanjaš naše nepravde; Ti si brz na pomoć i spor na gnev; Ti si dunuo na svoje učenike i rekao: primite Duh Sveti, kojima otpustite grehe, otpustiće im se; Ti primaš pokajanje grešnika, i imaš vlast da opraštaš mnoge i teške grehe, i daješ isceljenje svima nemoćnima i teško bolesnima, Ti si mene smernog i grešnog, i nedostojnog slugu tvog, koji je mnogim gresima sputan i u slastima strasti se valja, prizvao u sveti i preveliki čin sveštenstva, i udostojio da uđem u Svetinju nad Svetinjama gde sveti Anđeli žele zaviriti, i da slušam evanđelski glas Gospoda Boga, i da svojim očima gledam sami sveti Prinos, i da se naslađujem božanstvenom i svetom Liturgijom; Ti si me udostojio da sveštenodejstvujem nadnebesne Tajne tvoje, i da Ti prinosim dare i žrtve za grehe naše i ljudska neznanja, i da posredujem za slovesne ovce tvoje, da im svojim bogatim i neiskazanim čovekoljubljem očistiš grehe. Ti sam preblagi Care, čuj molitvu moju i u ovaj čas i sveti dan, i u svako vreme i mesto, i usliši glas moljenja moga, i daruj isceljenje slugi tvome (IME), koji se nalazi u duševnoj i telesnoj nemoći, dajući mu otpuštenje grehova i oproštaj sagrešenja, voljnih i nevoljnih; isceljujući njegove neisceljive rane, i svaku bolest, i svaku nemoć, daruj mu duševno isceljenje. Ti si dodirom iscelio Petrovu taštu od groznice te je ustala i služila Ti; Ti sam, Gospodaru, i slugi tvome (IME) podaj isceljenje i izbavljenje od svake ubitačne bolesti, i opomeni se obilnog sažaljenja svog i milosti svoje. Seti se da misao čovekova iz mladosti njegove uporno naginje ka zlu, i da nema bezgrešnog na zemlji, jer si Ti jedini bez greha, koji si došao i spasao rod ljudski, i oslobodio nas od robovanja đavolu. Budeš li se pak sudio sa slugama tvojim, niko se neće naći čist od prljavštine, nego će se svaka usta zapušiti nemajući šta da odgovore, jer je svaka pravda naša pred Tobom kao krpa odbačena. Stoga, Gospode, nemoj pominjati grehe mladosti naše. Jer si Ti nada beznadežnih, i odmor umornih i natovarenih bezakonjima, i Tebi slavu uznosimo, sa bespočetnim Tvojim Ocem, i presvetim i blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova.

Pojci: Amin.

 

Posle molitve peti sveštenik odmah uzima peti stručac i, umočivši ga u sveti jelej, pomazuje bolesnika, govoreći molitvu:

Oče sveti, lekaru duša i tela, koji si poslao Jedinorodnog Sina svog, Gospoda našeg Isusa Hrista koji svaku bolest isceljuje i od smrti izbavlja, isceli i slugu tvoga (IME) od njegovih telesnih i duševnih slabosti, i oživotvori ga blagodaću Hrista Tvoga: molitvama presvete Vladičice naše Bogorodice i Prisnodjeve Marije; silom časnog i životvornog Krsta; zastupništvom česnih nebeskih Sila Bestelesnih; česnog slavnog proroka, preteče i krstitelja Jovana; svetih slavnih i svehvalnih Apostola; svetih slavnih i dobropobednih Mučenika; prepodobnih i bogonosnih Otaca naših; svetih iscelitelja i besrebrenika: Kozme i Damjana, Kira i Jovana, Pantelejmona i Ermolaja, Samsona i Diomida, Fotija i Anikite, Trifuna i Talaleja; svetih i pravednih bogoroditelja Joakima i Ane, i svih Svetih. Jer si Ti izvor isceljenja, Bože naš, i Tebi slavu uznosimo, sa Jedinorodnim Tvojim Sinom, i jednosušnim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

 

Šesto čitanje iz Apostola

Đakon (Sveštenik): Pazimo!

Sveštenik: Mir svima.

Pojci: I duhu tvome.

Đakon (Sveštenik): Premudrost!

Čtec: Prokimen, glas šesti: Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti svojoj.

Pojci: Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti svojoj.

Čtec: Srce čisto sagradi u meni, Bože, i duh prav obnovi u meni.

Pojci: Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti svojoj.

Čtec: Pomiluj me, Bože.

Pojci: Po velikoj milosti svojoj.

Đakon (Sveštenik): Premudrost.

Čtec: Čitanje iz poslanice Galatima svetoga apostola Pavla [Galatima 5:22-6:2].

Đakon (Sveštenik): Pazimo.

 

Čtec: Braćo, plod Duha jeste: ljubav, radost, mir, dugotrpljenje, blagost, dobrota, vjera, krotost, uzdržanje. Za takve nema zakona. A koji su Hristovi, raspeše tijelo sa strastima i željama. Ako Duhom živimo, po Duhu i da hodimo. Ne budimo sujetni, izazivajući jedni druge, zavideći jedni drugima. Braćo, ako i upadne čovjek u kakvo sagrešenje, vi duhovni ispravljajte takvoga duhom krotosti, čuvajući sebe da i ti ne budeš iskušan. Nosite bremena jedan drugoga, i tako ispunite zakon Hristov.

Sveštenik: Mir tebi.

Čtec: I duhu tvome.

Sveštenik: Premudrost.

Čtec: Aliluja, aliluja, aliluja!

Pojci (6. glas): Aliluja, aliluja, aliluja!

Čtec: Blago čoveku koji se boji Gospoda; zapovesti Njegove njemu su veoma mile.

Pojci: Aliluja, aliluja, aliluja!

 

Šesto čitanje Evanđelja

Đakon (Sveštenik): Premudrost, smerno stojmo, čujmo sveto Evanđelje.

Sveštenik: Mir svima.

Pojci: I duhu tvome.

Sveštenik: Čitanje svetog Evanđelja od Mateja [Matej 15:21-28].

Pojci: Slava Tebi, Gospode, slava Tebi.

Đakon (Sveštenik): Pazimo.

Sveštenik: U vreme ono…

Pojci: Slava Tebi, Gospode, slava Tebi.

 

Jektenija

Đakon (Sveštenik): Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo Ti se, usliši i pomiluj.

Pojci: Gospode, pomiluj. (Triput)

Đakon (Sveštenik): Još se molimo za milost, život, mir, zdravlje, spasenje, pohođenje i otpuštenje grehova sluge Božjeg (IME).

Pojci: Gospode, pomiluj. (Triput)

Đakon (Sveštenik): Da mu se oprosti svaki greh, voljni i nevoljni, Gospodu se pomolimo.

Pojci: Gospode, pomiluj. (Triput)

Sveštenik: Jer si milostiv i čovekoljubiv Bog, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

Pojci: Amin.

Đakon (Sveštenik): Gospodu se pomolimo.

Pojci: Gospode, pomiluj.

Sveštenik: Blagodarimo Ti, Gospode Bože naš, blagi Čovekoljupče, i lekaru duša i tela naših, Ti bolesti naše bezbolno nosiš, čijom se ranom mi iscelismo; Pastiru dobri, Ti si došao da tražiš izgubljenu ovcu; Ti malodušnima daješ utehu i život skrušenima; Ti si iscelio ženu koja je dvanaest godina bolovala od tečenja krvi; Ti si Hananejkinu kćer od opakog demona oslobodio; Ti si dvojici dužnika oprostio dug, i grešnici dao oproštaj; Ti si raslabljenome podario isceljenje sa oproštajem grehova njegovih; Ti si carinika rečju opravdao, i razbojnika pri poslednjoj ispovesti njegovoj primio; Ti si grehe sveta uzeo i na krstu prikovao, Tebi se molimo i Tebe preklinjemo, u dobroti svojoj Ti sam otpusti, ostavi, oprosti, Bože, bezakonja i grehe sluge tvoga (IME), i sagrešenja njegova voljna i nevoljna, učinjena svesno i nesvesno, učinjena prekršajem i neposlušnošću, učinjena noću i danju, ili učinjena dok je bio ili pod kletvom svešteničkom ili očevom ili majčinom; ili učinjena pogledom očiju, ili čulom mirisa, ili bludnim dodirom, ili padanjem u blud, ili u nekom drugom pokretu tela i duha, te se tako udalji od volje tvoje i svetinje tvoje. Sve što sagreši on i mi, Ti nam kao dobar i nezlopamtljiv Bog i čovekoljubac oprosti, ne ostavljajući njega i nas da se otisnemo u rđav život, niti da idemo pagubnim putevima. O Vladaru Gospode, usliši me grešnoga u ovaj čas za slugu tvoga (IME), i kao nezlopamtljiv Bog pređi preko svih sagrešenja njegovih; oslobodi ga večnih muka; usta njegova ispuni hvale tvoje; usne njegove otvori na slavljenje Imena tvoga; ruke njegove pruži na vršenje zapovesti tvojih; noge njegove upravi na put tvoga blagovešća, sve njegove udove i misao učvršćujući blagodaću tvojom; jer si Ti Bog naš, koji si nam preko svojih svetih Apostola zapovedio govoreći: što god svežete na zemlji, biće svezano na nebu; i što god razrešite pa zemlji, biće razrešeno na nebu; i opet: kojima god otpustite grehe, otpustiće im se; kojima god zadržite, zadržaće im se. I kao što si uslišio Jezekiju u nevolji duše njegove, u času smrti njegove i nisi prezreo njegove molbe, tako i mene smernog i grešnog i nedostojnog slugu tvog usliši u času ovom, jer si Ti, Gospode Isuse Hriste tvojom dobrotom i čovekoljubljem naredio da sedam puta sedamdeset opraštamo onima što padaju u grehe; i Ti tuguješ zbog naših zala, i raduješ se obraćenju zabludelih. Jer kakva je veličina tvoja, takva je i milost tvoja, i Tebi slavu uznosimo, sa bespočetnim Tvojim Ocem, i presvetim i blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova.

Pojci: Amin.

 

Posle molitve šesti sveštenik odmah uzima šesti stručac i, umočivši ga u sveti jelej, pomazuje bolesnika, govoreći molitvu:

Oče sveti, lekaru duša i tela, koji si poslao Jedinorodnog Sina svog, Gospoda našeg Isusa Hrista koji svaku bolest isceljuje i od smrti izbavlja, isceli i slugu tvoga (IME) od njegovih telesnih i duševnih slabosti, i oživotvori ga blagodaću Hrista Tvoga: molitvama presvete Vladičice naše Bogorodice i Prisnodjeve Marije; silom časnog i životvornog Krsta; zastupništvom česnih nebeskih Sila Bestelesnih; česnog slavnog proroka, preteče i krstitelja Jovana; svetih slavnih i svehvalnih Apostola; svetih slavnih i dobropobednih Mučenika; prepodobnih i bogonosnih Otaca naših; svetih iscelitelja i besrebrenika: Kozme i Damjana, Kira i Jovana, Pantelejmona i Ermolaja, Samsona i Diomida, Fotija i Anikite, Trifuna i Talaleja; svetih i pravednih bogoroditelja Joakima i Ane, i svih Svetih. Jer si Ti izvor isceljenja, Bože naš, i Tebi slavu uznosimo, sa Jedinorodnim Tvojim Sinom, i jednosušnim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

 

Sedmo čitanje iz Apostola

Đakon (Sveštenik): Pazimo!

Sveštenik: Mir svima.

Pojci: I duhu tvome.

Đakon (Sveštenik): Premudrost!

Čtec: Prokimen, glas sedmi: Gospode, nemoj me pokarati u jarosti svojoj, niti me u gnevu svome nakazati.

Pojci: Gospode, nemoj me pokarati u jarosti svojoj, niti me u gnevu svome nakazati.

Čtec: Smiluj se na mene, Gospode, jer sam nemoćan.

Pojci: Gospode, nemoj me pokarati u jarosti svojoj, niti me u gnevu svome nakazati.

Čtec: Gospode, nemoj me pokarati u jarosti svojoj.

Pojci: Niti me u gnevu svome nakazati.

Đakon (Sveštenik): Premudrost.

Čtec: Čitanje iz Prve poslanice Solunjanima svetoga apostola Pavla [1. Solunjanima 5:14-23].

Đakon (Sveštenik): Pazimo.

 

Čtec: Braćo, Molimo vas savjetujte neuredne, tješite malodušne, podržavajte slabe, budite velikodušni prema svima. Gledajte da niko ne vraća kome zlo za zlo; nego svagda idite za dobrom, i među sobom i prema svima. Radujte se svagda, molite se bez prestanka, na svemu zahvaljujte; jer je ovo volja Božija za vas u Hristu Isusu. Duha ne gasite, proroštva ne prezirite, sve ispitujte, dobra se držite, od zla u svakom vidu uklanjajte se. A sam Bog mira da vas posveti potpuno, i vascijeli duh vaš i duša i tijelo da se sačuva bez poroka za dolazak Gospoda našega Isusa Hrista.

Sveštenik: Mir tebi.

Čtec: I duhu tvome.

Sveštenik: Premudrost.

Čtec: Aliluja, aliluja, aliluja!

Pojci (7. glas): Aliluja, aliluja, aliluja!

Čtec: Uslišiće te Gospod u dan tuge, zaštitiće te ime Boga Jakovljeva.

Pojci: Aliluja, aliluja, aliluja!

 

Sedmo čitanje Evanđelja

Đakon (Sveštenik): Premudrost, smerno stojmo, čujmo sveto Evanđelje.

Sveštenik: Mir svima.

Pojci: I duhu tvome.

Sveštenik: Čitanje svetog Evanđelja od Mateja [Matej 9:9-13].

Pojci: Slava Tebi, Gospode, slava Tebi.

Đakon (Sveštenik): Pazimo.

Sveštenik: U vreme ono…

Pojci: Slava Tebi, Gospode, slava Tebi.

 

Jektenija

Đakon (Sveštenik): Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo Ti se, usliši i pomiluj.

Pojci: Gospode, pomiluj. (Triput)

Đakon (Sveštenik): Još se molimo za milost, život, mir, zdravlje, spasenje, pohođenje i otpuštenje grehova sluge Božjeg (IME).

Pojci: Gospode, pomiluj. (Triput)

Đakon (Sveštenik): Da mu se oprosti svaki greh, voljni i nevoljni, Gospodu se pomolimo.

Pojci: Gospode, pomiluj. (Triput)

Sveštenik: Jer si milostiv i čovekoljubiv Bog, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

Pojci: Amin.

Đakon (Sveštenik): Gospodu se pomolimo.

Pojci: Gospode, pomiluj.

Sveštenik: Vladiko Gospode Bože naš, lekaru duša i tela, Ti dugotrajna stradanja lečiš; Ti isceljuješ svaku bolest i svaku nemoć po ljudima; Ti hoćeš da se svi ljudi spasu i dođu u poznanje istine; Ti ne želiš smrti grešniku nego da se obrati i živ bude; jer si Ti, Gospode, u Starom Zavetu ustanovio pokajanje za grešnike, za Davida, i za Ninevljane, i za one pre njih; no i u vreme svoga telesnog domostroja spasenja nisi prizvao pravednike nego grešnike na pokajanje, kao što si carinika, kao što si bludnicu, razbojnika, bogohulnoga gonioca, velikoga Pavla pokajanjem primio. Petra vrhovnoga i apostola tvoga, koji se triput odrekao Tebe, primio si pokajanjem, i obećao si mu govoreći: ti si Petar, i na ovome kamenu sazidaću Crkvu svoju, i vrata paklena neće joj odoleti, i daću ti ključeve Carstva nebeskog. Toga radi i mi, Blagi i Čovekoljubivi, ohrabreni tvojim istinitim obećanjem, molimo Te i preklinjemo u času ovom: usliši molbu našu, i primi je kao kadilo prinošeno Tebi, i poseti slugu tvoga (IME), i ako što sagreši rečju, ili delom, ili mišlju, ili noću, ili danju, ili pade pod kletvu svešteničku ili pod svoje prokletstvo pade, ili kletvom ogorčen prokle sebe, molimo Te i preklinjemo Te: olakšaj, otpusti, oprosti mu, Bože, ne gledajući na bezakonja njegova i grehe, koje učini svesno i nesvesno, i ako koju od zapovesti tvojih prekrši, ili sagreši kao onaj koji telo nosi i u svetu živi ili pod uticajem đavola, Ti sam kao blag i čovekoljubiv Bog oprosti. Jer nema čoveka koji živi a ne greši, jer si Ti jedini bezgrešan, pravda je tvoja pravda večna i reč je tvoja istina. Jer Ti nisi stvorio čoveka za pogibao nego za vršenje zapovesti tvojih i nasleđe života neprolaznog, i Tebi slavu uznosimo, sa bespočetnim Tvojim Ocem i svesvetim i blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova.

Pojci: Amin.

 

Posle molitve sedmi sveštenik odmah uzima sedmi stručac i, umočivši ga u sveti jelej, pomazuje bolesnika, govoreći molitvu:

Oče sveti, lekaru duša i tela, koji si poslao Jedinorodnog Sina svog, Gospoda našeg Isusa Hrista koji svaku bolest isceljuje i od smrti izbavlja, isceli i slugu tvoga (IME) od njegovih telesnih i duševnih slabosti, i oživotvori ga blagodaću Hrista Tvoga: molitvama presvete Vladičice naše Bogorodice i Prisnodjeve Marije; silom časnog i životvornog Krsta; zastupništvom česnih nebeskih Sila Bestelesnih; česnog slavnog proroka, preteče i krstitelja Jovana; svetih slavnih i svehvalnih Apostola; svetih slavnih i dobropobednih Mučenika; prepodobnih i bogonosnih Otaca naših; svetih iscelitelja i besrebrenika: Kozme i Damjana, Kira i Jovana, Pantelejmona i Ermolaja, Samsona i Diomida, Fotija i Anikite, Trifuna i Talaleja; svetih i pravednih bogoroditelja Joakima i Ane, i svih Svetih. Jer si Ti izvor isceljenja, Bože naš, i Tebi slavu uznosimo, sa Jedinorodnim Tvojim Sinom, i jednosušnim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

 

Posle toga bolesnik nad kojim se vrši jeleosvećenje, ako može sam stupa među sveštenike, ili podržavan od svojih stoji ili sedi. A ako to ne može, onda ga sveštenici okružuju dok on na odru leži. Nastojatelj uzima sveto Evanđelje i, otvorivši ga, stavlja slova na bolesnikovu glavu, dok svi ostali sveštenici pridržavaju sveto Evanđelje. Najstariji sveštenik ne stavlja ruku, nego gromko govori ovu molitvu:

Gospodu se pomolimo.

Pojci: Gospode, pomiluj.

Sveštenik: Care sveti, žalostivi i mnogomilostivi Gospode Isuse Hriste, Sine i reči Boga živoga, koji ne želiš smrti grešnika nego da se obrati i živ bude, ne stavljam ruku svoju grešnu na glavu došavšeg k Tebi u gresima i molećeg od Tebe preko nas oproštaj grehova, nego tvoju snažnu i silnu ruku koja je u ovom svetom Evanđelju, koje saslužitelji moji drže na glavi sluge tvoga (IME), i molim Ti se s njima, i preklinjem tvoje milostivo i nezlopamtljivo čovekoljublje, Bože, Spasitelju naš, koji si preko proroka svog Natana Davidu koji se pokajao za grehe svoje oproštaj darovao, i Manasijinu pokajničku molitvu primio, Ti sam i slugu tvoga (IME) koji se kaje za grehe svoje primi uobičajenim svojim čovekoljubljem ne gledajući ni na kakva sagrešenja njegova; jer si Ti Bog naš, koji si naredio da se sedam puta sedamdeset oprašta onima koji padaju u grehove. Jer kakva je veličina tvoja takva je i milost tvoja, i Tebi priliči svaka slava, čast i poklonjenje, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

 

Pošto skinu Evanđelje sa bolesnikove glave, daju mu da ga celiva.

 

Jektenija

Đakon (Sveštenik): Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo Ti se, usliši i pomiluj.

Pojci: Gospode, pomiluj. (Triput)

Đakon (Sveštenik): Još se molimo za milost, život, mir, zdravlje, spasenje, pohođenje i otpuštenje grehova sluge Božjeg (IME).

Pojci: Gospode, pomiluj. (Triput)

Đakon (Sveštenik): Da mu se oprosti svaki greh, voljni i nevoljni, Gospodu se pomolimo.

Pojci: Gospode, pomiluj. (Triput)

Sveštenik: Jer si milostiv i čovekoljubiv Bog, i Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova.

Pojci: Amin.

 

Tropari, 4. glas

Čtec: Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu.

Pojci: Sveti Besrebrenici, imajući izvor isceljenja, vi dajete isceljenja svima kojima treba, jer ste se od večnotekućeg izvora – Spasitelja našeg udostojili prevelikih darova. Jer Gospod govori vama kao ravnoapostolnim revniteljima: evo, dadoh vam vlast nad duhovima nečistim da ih izgonite i da isceljujete od svake bolesti i svake nemoći. Stoga, pošto ste istinski živeli u zapovestima njegovim, zabadava primiste, zabadava dajte, isceljujući strasti duša i tela naših.

Čtec: I sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Pojci: Pogledaj na molbe slugu tvojih, Svebesprekorna, otklanjajući žestoke napade na nas, oslobađajući nas svake nevolje, jer Tebe jedinu imamo kao jaku i sigurnu tvrđavu, i tvoju zaštitu stekosmo, da se ne postidimo, Vladičice, prizivajući Tebe. Pohitaj na molbu onih što ti kliču; raduj se, Vladičice, pomoći, radosti i zaštito svih, i spasenje duša naših.

 

Otpust

Čtec: Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Pojci: Gospode, pomiluj. (Triput) Oče, blagoslovi.

Sveštenik: Hristos istiniti Bog naš, molitvama prečiste svoje Majke, silom časnog i životvornog Krsta, svetog slavnog i svehvalnog apostola Jakova, prvog arhijereja jerusalimskog, brata Božjeg, i svih Svetih, neka nas pomiluje i spase kao blag i čovekoljubiv.

Pojci: Amin.

Sveštenik: Molitvama Svetih Otaca naših, Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj i spasi nas.

Pojci: Amin.

 

Jedan komentar

  1. Blagodarim +++

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.