NASLOVNA » BIBLIOTEKA, Vladika Nikolaj » SIMVOLI I SIGNALI

SIMVOLI I SIGNALI

 

SIMVOLI I SIGNALI
 
BILJKE KAO SIMVOLI
 
1. Da bi drvo moglo rasti, mora biti ukorenjeno u zemlju. I duša tako mora biti ukorenjena u carstvu duhovnom, nebeskom, jer to je njena zemlja, u kojoj se ona koreni i iz koje raste.
2. Da bi drvo moglo napredovati, mora biti napajano vodom. I duša tako mora biti napajana blagodaću Duha Svetoga, da bi bila zdrava i snažna. Sveti Antonije veli: „Kao što drveće ako se ne napaja prirodnom vodom ne može rasti, tako i duša ne može rasti, ako ne upija nebeske slasti. Samo one duše rastu, koje su primile Duha i koje su zapojene slašću nebeskom“.
3. Da bi drvo moglo rod donositi, mora imati svetlosti i toplote od sunca. I duša tako mora biti obasjana i zagrejana Bogom, Suncem večne pravde. Jer samo na svetlosti i toploti, što je od Boga živoga i životvornoga, može duša živeti, i rasti, i rod donositi.
4. Krin kao simvol bezbrižnosti. Pogledajte na ljiljane (krinove) u polju kako rastu; ne trude se niti predu (Mat. 6, 28). Ipak su tako lepo odeveni kao nikada car Solomon u svoj slavi svojoj. Nil Sinajski piše o simvolici krina pa veli: „o savršenoj duši rečeno je, da je ona kao krin u trnju; a ovo označava dušu, koja živi bez brige usred zabrinutih o mnogome“ (Nil Sinajski: O srebroljublju).
5. Maslina kao simvol blagodatnog izbranja, Gospod je izabrao bio narod Izrailjev kao maslinu između divljeg drveća, da Mu bude narod izabrani (Jer. 11, 16). Još se maslinama nazivaju Ilija i Enoh, koji će se javiti kao preteče drugog dolaska Hristovog. Njih su predvideli i prorok Zaharije i sveti Jovan u viziji, kako stoje pred prestolom slave na nebesima u vidu dve masline (Zah. 4,3; Otkr. 11, 4). Kao drvo koje daje ulje i kao drvo najdužega veka među drvećem zemaljskih maslina simvoliše i svakog blagodatnog čoveka, koji se svetli milošću i istinom od Duha Božjega i koji je verom ukorenio sebe u večnom životu. Psalmist svedoči: a ja, kao maslina zelena u domu Gospodnjem, uzdam se u milost Božju bez prestanka i do vijeka (Ps. 51, 8).
6. Seme je simvol reči Božje. Njiva je svijet, kaže Gospod. Dobro sjeme sinovi su carstva, a kukolj sinovi zla (Mat. 13, 37-38).
7. Pšenica označava nauku Božju, nauku Hristovu, dobro seme nasuprot kukolju, koji označava seme đavolsko. A kad ljudi pospaše, dođe njegov (domaćinov) neprijatelj i posija kukolj po pšenici (Mat. 13, 25). Hrišćani, koji održe u sebi božansko Hristovo i odneguju ga do žetve, biće spaseni; nebrižljivi pak, koji odneguju u sebi urodicu mesto pšenice, propašće. To je posvedočio i sveti Jovan Preteča govoreći, kako će Bog otrebiti gumno svoje i skupiće pšenicu svoju u žitnicu, a urodicu će sažeći ognjem vječnim. I tako pšenica još označava prave hrišćane, koji su održali u sebi seme Božje, a urodica označava nevernike grešnike. Trulenje pšeničnog semena pod zemljom naveo je Gospod kao sliku Svoje smrti i vaskrsenja, a u isto vreme kao sliku umiranja starog i rađanje novog čoveka u svakom od nas (Jov. 12, 24; I Kor. 15, 36).
8. Grožđe i trnje, smokve i čičak, simvoli su dobrih i zlih ljudi. Eda li se bere s trnja grožđe, ili s čička smokve? Ne nego sa loze i sa smokve bere se dobar rod, a s trnja i čička zao rod. Tako svako dobro drvo rodove dobre rađa, a zlo drvo rodove zle rađa. Ne može drvo dobro rodova zlijeh rađati, niti drvo zlo rodova dobrijeh rađati. Svako dakle drvo koje ne rađa roda dobra sijeku i u oganj bacaju. I tako dakle po rodovima njihovijem poznaćete ih (Mat. 7, 16-20). O kome ovde govori Gospod? O drveću ili o ljudima? Očigledno o ljudima. Drveće se uzima samo kao simvol ljudi, bilo dobrih ili zlih.
9. Čokot je simvol Hrista, a loza simvol sledbenika Hristovih. Ja sam čokot, a vi loze, rekao je Gospod učenicima. Čokot je delom vidljiv, a delom skriven. Tako je i Sin Božji delom znan, a delom neznan. Loza bez čokota niti može rasti ni roda donositi. Zato je On još rekao: bez mene ne možete činiti ništa. Dobri ljudi crpe životni sok iz Hrista, hrane se Njime i donose dobar rod, kao dobra loza na čokotu. A zli ljudi odsecaju sebe od Hrista, te ostaju suvi i bezrodni kao odsečene loze. Zato će se oni prvi održati kao plodne loze, a ovi drugi će se u oganj baciti kao suve loze (Jov. 15, 1-6).
10. Drvo gorušično simvol je carstva nebeskog u smislu njegovog rastenja od malog k velikom. Najmanje od svih semena, ali kad uzraste veće je od svega povrća, i bude drvo, da ptice nebeske dolaze i sjedaju na njegovim granama (Mat. 13, 32). Tako i carstvo nebesko u duši čovekovoj uzraste veće od svega drugog što u duši raste, i granama svojim ulazi u nebesa, i angeli Božji spuštaju se na njegove grane.
11. Palma i kedar livanski simvoli su pravednih ljudi. Pravednik se zeleni kao palma, kao kedar na Livonu, uzvišuje se… Rodni su i u starosti, jedri i zelen (Ps. 92, 12).
12. Bosiljak i smilje – naročito bosiljak – veoma su omiljeni kod pravoslavnih hrišćana na Balkanu. Oni su simvol duše pravedničke, koja utoliko više miriše nebeskim miomirom ukoliko više telo stari i vene. Jer ova dva cveta imaju lepši miris kad uvenu i osuše se nego dok su sirovi. Bosiljak se upotrebljava i pri svećenju vode. U ovom slučaju on je simvol blagodatnog blagouhanja višnjeg sveta, koje, uz krsnu silu, čuva vodu od kvareži.
13. Trava i cveće uopšte simvol su prolaznosti telesnog života i spoljašnje slave ljudske. O tome piše apostol Petar ovako: Jer je svako tijelo kao trava, i svaka slava čovječija kao cvijet travni: osuši se trava, i cviješ njezin otpadne (I Pet. 1, 24; Ps. 103, 15). Prema Psalmistu sudba trave simvol je sudbe bezbožnika. Kad bezbožnici niču kao trava, i cvijetaju svi koji čine bezakonje, to biva zato da bi se istrijebili do vijeka (Ps. 92, 7). Opet na drugom mestu govori: Nemoj se žestiti gledajući nevaljale, nemoj zavidjeti onima koji čine bezakonje. Jer se kao travi brzo kose, i kao zeleno bilje vene (Ps. 37, 1-2). Pravednici su kao trava samo u pogledu telesnom, a bezakonici su u svakom pogledu kao prolazna trava.

Ključne reči:

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *