SABRANE BESEDE

 

SABRANE BESEDE
 

 
NEDELJNE BESEDE – TOM II
 
Beseda u Nedelju 11. po Pedesetnici[1]
1966. godine u manastiru Ćelije
 
„Zli slugo“ – tako današnje Sveto Evanđelje[2] veli meni i tebi, i svakome ljudskom biću, svakome čoveku, jer današnje Sveto Evanđelje važi i za mene, i za tebe, i za svako ljudsko biće u ovome svetu. „Zli slugo“, tako se Bog obraća – kome? Onome nemilosnom sluzi kome je On oprostio toliki dug, a On nije hteo da oprosti bratu svome sitnice neke. Dug, to su bili silni i strašni gresi pred Bogom. Deset hiljada talanata, neizbrojni gresi… To je bio dug ovog sluge pred Bogom: a njegov drugar mu je bio dužan sto groša.[3] Sitnica, ali šta se desilo?
Zašto je Svemilosrdni Gospod morao uputiti tako strašnu reč tome sluzi: „Zli slugo!“ šta si uradio? Ja sam ti dao sva.dobra, oprostio ti grehe, dao ti Carstvo Nebesko, jer si me molio, jer si se pokajao, a pokajanjem se zadobija Carstvo Nebesko u ovome svetu. Najveći grešnik dobija pokajanjem oproštaj grehova i time Carstvo Nebesko. Ja ti oprostih tolike grehe, a ti, šta si uradio sa drugarom svojim? Ti si ga predao u tamnicu dok ne plati sav dug, a „trebalo je da se smiluješ na drugara svoga, kao što sam seja smilovao na tebe“.[4]
Gle, ja – Bog – činim u ovom svetu sve što činim, da bi ste vi ljudi činili to. Ja sam oprostio tolike grehe tebi da bi se ti naučio – čemu? Tome sažaljenju, tome sveopraštanju, koje ja pokazujem prema tebi, da bratu svome oprostiš ako imaš šta na njega. A ti, šta si ti uradio? „I razgnevi se gospodar i preda Ga mučiteljima“.[5] Kome? Preda ga đavolima da ga bace u pakao, „dok ne plati sav dug“.[6] Eto, zli sluga, odbacivši iskreno pokajanje, sam je sebe bacio u pakao. Tako radimo i ja i ti, tako radi svaki čovek, koji lakomisleno živi u ovome svetu, koji se ne kaje za grehe svoje.
Šta je ovaj svet i ovaj život? Sud Božiji, i kad – tad Bog će tražiti obračun između Sebe i tebe, tražiti obračun od svakoga od nas, naročito u času smrti. Kada duša izađe iz tela onda, onda pazi, moraš dati odgovor pred Gospodom šta si radio sa dušom i telom u ovome svetu? Kako si se ponašao prema ljudima, prema stvarima, prema životinjama, prema biljkama, kako si živeo u ovome svetu? „Nije li trebalo da se ti smiluješ prema drugaru svom, kao što sam se ja smilovao prema tebi“, da mu oprostiš grehe kad te on molio, kao što si ti mene molio. On te molio da mu oprostiš, a ti nisi hteo. A rečeno je u Svetom Evanđelju: Ako ti brat tvoj danas sagreši sedamdeset puta sedam, i dođe k tebi i rekne: kajem se, oprosti mi – oprosti mu.[7] I još dalje Spasitelj naređuje svima nama: Da budemo milostivi kao što je Otac naš Nebeski milostiv.[8]
O, šta Gospod traži od mene i od tebe? Da budemo milostivi kao On, kao Bog Nebeski! A kako je to Bog milostiv? Gle, On lije milost Svoju na sve nas,[9] na sav svet neprekidno; lije milost preko sunca, preko zvezda, preko nebesa, preko svih biljaka i svega što postoji u ovome svetu, preko svega vidljivog i nevidljivoga. On je pokazao neizmernu milost Svoju, prema nama, time što je Sina Svog Jedinorodnog, Gospoda Hrista, poslao u ovaj svet,[10] da nas On smrću i vaskrsenjem spase od greha, od smrti, od đavola i osigura nam Život Večni. Sve je to milost Božija, svi mi živimo od te milosti.
Radi čega je Gospod govorio o milosti, radi čega? On kazuje da bi smo se i mi toj milosti naučili od Njega. Zato On s pravom traži od nas da budemo milostivi kao što je Otac naš Nebeski milostiv. I kao što On sija suncem na sav svet, na zle i dobre, tako i mi. Od toga zavisi sva naša sudbina u ovom i onom svetu. Ne varaj sebe, i ja i ti imamo grehe, i ja i ti moramo kazati Gospodu sve šta smo činili u ovome svetu. I ne kažemo li, svejedno, On će sve videti u našoj duši. Tada, tada će reći: Zli slugo, ja sam radi tebe došao u zemaljski svet, da bi se vi od mene naučili kako treba živeti u tom svetu. A vi, šta ste uradili od mog Evanđelja? Šta ste uradili od mojih Stradanja, od moga Vaskrsenja, od moga Vaznesenja, od moga Preobraženja? Jeste li se čemu poučili?
Ja sam sve to učinio radi vas: Preobrazio sam se da bi ste se vi preobrazili, iz svezlih u dobre, iz smrtnih u besmrtne, iz prolaznih u neprolazne, večne. Ja sam pobedio smrt, vaskrsao telom radi tebe, radi svakoga od vas, radi svakog čoveka, da bi ti idući za mnom i sam pobedio smrt, tvog najvećeg neprijatelja; a pobediš li smrt, ti pobeđuješ greh, ti pobeđuješ đavola, ti spasavaš sebe od pakla. Radi toga sam ja bio u svetu. „Nije li trebalo da se ti smiluješ na drugara svog, kao što sam seja smilovao na tebe?“
A u Svetom Evanđelju Gospod još jasnije naređuje preko Svog Apostola: da hodimo u ovome svetu kao što je On hodio.[11] To jest, da živimo u ovome svetu kao što je On živeo. On je sišao u ovaj svet da bi smo mi živeli Njime.[12] Kao što je Gospod Hristos živeo u ovome svetu, tako mi da živimo Njime u ovome svetu, Njegovim Svetim Evanđeljem. Jer jedino tako mi svi, i ja i ti i svaki čovek, svako ljudsko biće može osigurati sebi besmrtnost i život večni, osigurati Carstvo Nebesko. Bez toga, eto, i ja i ti, možemo svakog dana, ako nas Gospod danas pozove iz ovoga sveta u onaj svet, čuti strašne reči: Zli slugo!
A šta se od mene i od tebe traži? Da li Bog traži bogatstvo od tebe i od mene? Da li neku učenost? Ništa od tebe i mene ne traži, do pokajanja, pokajanja mog i tvog. A to znači šta? Pokajanje je, da se odrekneš grehova svojih! Ništa drugo Bog ne traži od mene. Evo, današnjeg dana ti si u srcu mržnju prema nekome poneo, a On došao u ovaj svet da ljubav poseje među ljudima; došao iz ljubavi prema grešniku, tebi i meni, pokazao beskrajnu ljubav, veću nego li što čovek čoveku pokazuje rečima. Jer eto, On je postradao za nas i vaskrsao i pobedio naše najveće neprijatelje, smrt i đavole, i dao nam Život Večni. On je to učinio radi tebe i radi mene, radi nas, da bi smo mi živeli Njime, da bi smo mi isto tako, verom u Njega, hrabro i smelo pobeđivali u sebi svaki greh, sve ono što nas odvaja od Njega.
Kako? – Pokajanjem. Eto sile, eto svesile. Ne reci: ne mogu! Možeš – samo ako hoćeš. Jer eto, Gospod je tu, doneo je sva sredstva i tebi i meni da možemo pobediti svaku svoju nemoć, svaki svoj greh. Mržnja se zacarila u tebi – evo Njegove Božanske Ljubavi, zasadi je u srcu svom, moli se za dar Njegove Božanske Ljubavi i daće ti. Ti kradeš, ili ogovaraš, ili psuješ – strašni gresi… strašni gresi, sam sebe bacaš u pakao. Trgni se, Gospod je radi tebe došao u ovaj svet da ti ukaže na glavnog neprijatelja i glavnog prijatelja.
Glavni neprijatelj je greh, i najveći neprijatelj, i jedini neprijatelj u ovome svetu! Nemoj ti ljude proglašavati za neprijatelje svoje; nemoj govoriti te ovaj je kriv, te onaj je kriv, te on je kriv, te ona je kriva, a nisam ja. Ti si kriv za sve što se s tobom dešava. Znaj, u tebi, samome tebi, živi tvoj najveći neprijatelj, ako se ne boriš protiv njega. To je greh, svaki greh: neka je to gnev, neka je to zavist, neka je to pakost, neka je to mržnja, neka je to srebroljublje, neka je to pohota, svejedno. Svaki greh je strašan ako ga ne pokaješ; svaki greh otvara pakao, svaki greh oduzima tebi svetlost uma i duše, svaki greh pomračuje svetlost u tebi; i ti, ako ostaneš u grehu i ne kaješ se i ne popravljaš sebe, postepeno ćeš zavoleti svoj mrak, taj mrak greha, i taj smrad greha, da ćeš se naviknuti na njega, i nećeš da razlikovati dobro od zla, ni Boga od đavola!
Gle, danas koliko ljudi koji ne razlikuju Boga od đavola?! Danas koliko ljudi zlo nazivaju dobrom, a dobro zlom?! Danas, danas Hrista nazivaju slabićem nesavršenim! Ko? Ko? Hrišćani! Pođavolili se… Uzdigao se satana iz čoveka. Hristos im smeta. Hristos! A koga vi hoćete mesto Hrista, koga?! Sebe! Gledajte kakav smrad nosite, kakve grehe, kakve zločine! Čovek si, u tebi se gnezde gresi razni, ne varaj sebe, ne laži sebe, ne reci sebi: ja nemam greha, k’o što jadni, mnogi Srbi govore kad kažu: pa ja nemam greha, nisam ništa učinio. Kako nisi učinio?! Rđav pogled – to je greh; rđava reč – to je greh, psovka – to je strašan greh; a pohota? a krađa? – kakvi gresi! I ti smatraš da nemaš greha, a sve to što činiš svaki dan je greh. Eto, on je omča oko tvog vrata, on vrši nad tobom ubistvo, i ti si ustvari ubica kada se ne kaješ zbog grehova svojih. Samoubica si! Ubijaš sam sebe, ubijaš svoju večnost, ubijaš svoj raj, otimaš od sebe Carstvo Nebesko, i bacaš sam sebe u pakao. Zar nisi samoubica?!
Gospod je došao u ovaj svet samo radi toga: da nam osigura Život Večni; da nam osigura put života besmrtnoga; da nam pokaže put pravde, put istine, put ljubavi; da idući tim putem, svakim od tih puteva, ti nesumnjivo stigneš u Carstvo Nebesko, nesumnjivo stigneš u Večni Život. Bez Gospoda Hrista – šta si ti? Plen, plen raznih strasti, raznih nemoći, raznih slabosti, raznih grešnih sklonosti u tebi i svetu oko tebe.
Gospod jedno hoće od čoveka: da čovek ne izvrši duhovno samoubistvo, da ne ubije dušu svoju. A čime čovek ubija dušu? Grehom. Duša koja greši, večito umire, veli se u Svetome Pismu. Duša koja večno umire… Greh i jeste mala smrt u tebi, a mnogi gresi – eto bezbroj smrti u tebi. I ti, ne boriš se protiv svojih greha, ne boriš se protiv svojih ubica, ne boriš se protiv svojih najstrašnijih neprijatelja! Gospod dao svemoćna sredstva da možeš pobediti ne samo svaki mali ili veliki greh u tebi, nego i svakog malog i velikog đavola; ne jednog, nego sve đavole da pobediš – sve đavole! Pred pravim hrišćaninom, a hrišćanin je uvek hristonosac, svaki je đavo zbilja kao slabić, kao zgrčena nula; nema moći nad hrišćaninom đavo. Veliki i sveti vaspitači roda ljudskog, Sveti Oci, vele da đavo ne može da primora čoveka na greh; on mu samo predlaže, a nikad ga ne može navesti na greh, ne može ga naterati na greh. Zato čovek i nema izgovora za svoj greh, ni jedan čovek, jer smo ja i ti u ovome svetu radi toga da sebi osiguramo život večni, i da pobedimo svaki greh. Eto, Evanđelja Hristovog, Crkve Hristove i svih sredstava da mi pobedimo svako zlo u sebi, svaki greh, svakog đavola i samog kneza đavolskog – satanu. Naš rat, veli se u Svetom Pismu, rat nas hrišćana, nije sa ljudima, sa telom, nego sa duhovima zla ispod neba[13], sa demonima, sa nečistim silama, eda bi smo osigurali sebi pobedu nad njima i tako dobili Carstvo Nebesko i Život Večni.
Tako je današnje Sveto Evanđelje, braćo moja i sestre, Evanđelje svakoga od nas. Neka se naš život ne završi time što će nam Gospod posle smrti reći: Zli slugo! Nego da čujemo onu Njegovu divnu i čudnu reč koju je rekao dobrom i vernom sluzi svome: ,Dobri i verni slugo, u malome bio si mi veran, uđi u radost Gospodara svoga“[14]. „Uđi u radost Gospoda svoga.“ Čovek ulazi u radost, u Nebesku radost, u Večnu radost – kada? Kada služi u ovome svetu Gospodu svim životom svojim, svom dušom svojom, svim srcem svojim, kada živi po Evanđelju.
Neka bi Blagi Gospod, molitvama Bogomajke i svih Svetih, dao svakome od nas sile i moći da i mi živimo po Svetome Evanđelju, da i mi vršimo Njegovu svetu volju u ovome svetu, eda bi smo očistili sebe od greha, od strasti, od smrti, od đavola, i osigurali sebi Život Večni. I mi čuli blagi glas Njegov, pri izlasku iz tela, iz ovoga u onaj svet: ,Dobri i verni slugo, u malome bio si mi veran, uđi u radost Gospoda svog“. Amin.
 


 
NAPOMENE:

 1. Evanđelje po Mateju 18,23-35
 2. Mt. 18,32
 3. Mt. 18,24,28
 4. Mt. 18,33
 5. Mt. 18,34
 6. Mt. 18,34
 7. Mt. 18, 21-22
 8. Lk. 6,36
 9. Mt. 5,45
 10. Jn. 3,16
 11. Ef. 5,2
 12. 1 Jn. 4,9
 13. Ef. 6,12
 14. Mt. 25,21

2 komentar(a)

 1. Slava Bogomajki,neka nas zaštiti svojim molitvama.

 2. Veliki naš Sveti otac Justin! Zaista Bogom nadahnut. Ne znam da li ijedan narod na svjetu, u savremeno vrijeme, ima ovakvog tumača Jevanđelja. Hvala Bogu, što nam ga je dao!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *