SABRANE BESEDE

 

SABRANE BESEDE
 

 
NEDELJNE BESEDE – TOM II
 
Beseda u Nedelju 3. po Pedesetnici[1]
1965. godine u manastiru Ćelije
 
Bezbroj briga brine čovek u ovome svetu. Od kolevke do groba briga za brigom, muka za mukom, i život teče. Završava se na zemlji. Šta, kraj? Zar je to kraj, zar je čovek stvoren samo za to da iz jedne brige ide u drugu, kao kroz tunel, i tako neprekidno: tunel do tunela, briga do brige, muka do muke, grob do groba i – smrt! Zar je zato Bog stvorio čoveka? Ne! Bog je stvorio čoveka kao najozbiljnije biće, kao sveto biće. I današnje Sveto Evanđelje kazuje nam tu veliku tajnu, Evanđelje o najglavnijoj brizi čovekovoj u ovome svetu.
Šta je Gospod postavio kao glavnu brigu svakog čoveka u ovome svetu, kao glavnu i najglavniju brigu i moju i tvoju i svakog ljudskog bića? Šta? Čuli ste danas iz Svetog Evanđelja: „Ištite najpre Carstva Božjeg i pravde Njegove i sve će vam se drugo dodati!“[2] Sve! I jelo i odelo, i hrana, zemlja, zvezde, nebesa – sve je to dodatak Carstvu Nebeskom, Carstvu Božjem. To je Bogočovek Gospod Hristos, Spasitelj i Promislitelj svakog čoveka, eto, postavio kao glavnu brigu i meni i tebi. „Ištite najpre, najpre Carstva Božjeg i pravde Njegove“.
Gospode, u ovome svetu tako je mnogo potreba ljudskih oko tela, oko odela. – Sve to neka ne bude vaša glavna briga, te sitne brige i brigice uzeo je Bog na Sebe. Ko zagreva sunce, ko ispunjuje okean vodom? Ko zemlju daruje stvaralačkom silom da ona iz sebe proizvodi tolike useve, tolike voćke, tolike životinje? Ko vodi daje tu silu da ona bezbrojne ribe proizvodi u sebi? Ko? Te briga uzeo je Gospod na Sebe. Ko toplotu, ko zvezde, ko travice daje; ko stvara krotko i blago tele, ko stvara divnu lastu, ko brine o njima? On! Sve te brige uzeo je na Sebe Gospod. Nije to ostavio čoveku, meni i tebi nije ostavio da mi stvaramo vazduh, da sunce zagrevamo, da zemlji dajemo silu da rađa pšenicu i kukuruz i sve ostalo, da proizvodi krave. Sve to nije Gospod dao ni tebi ni meni. Sve te brige uzeo je na Sebe, a tebi i meni postavio kao glavnu brigu Carstvo – Carstvo Božje i pravdu Njegovu. Eto, to je cilj našeg života, to je glavna meta.
Gospod je zbog toga došao u ovaj svet. Nije On nizašta manje došao u ovaj svet, ne. Da meni i tebi sazida kuću, da nam da dobre obroke i da ja i ti uživamo u slastima? Ne, ne! Gospod je došao u ovaj svet da sve spase od greha, od smrti, od đavola, da carstvo đavola pobedi za čoveka. Tako đavo caruje u ovome svetu i kroz mene i kroz tebe i kroz ovaj svet – kroz greh. Đavo caruje kroz greh, i ti kada se boriš da ispuniš glavnu zapovest Spasiteljevu, cilj svoga života, da stekneš Carstvo Božje, Pravdu Njegovu, boriš se sa svojim grehom, sa glavnim grehom svojim boriš se. Pronađi ga u sebi. Jer kroz greh đavo caruje. Greh – to je strašna đavolja sila; to je um đavolov, to ja fantazija đavola, to je mašta đavola, to je duša đavola. I kada ja i ti grešimo, u nama se razvija ta smrdljiva duša đavolja, zamagljuje um naš, pomračuje ga i postepeno uvodi u pakao još na zemlji. A gle – pakao u duši vri, vri kroz bezbroj greha, kroz strašne strasti. Zato je vrhovna zapovest: „Ištite najpre Carstva Božjeg“.
Gospod je došao u ovaj svet i živeo u ovome svetu i vladao u ovome svetu: čime? Večnom božanskom Pravdom, večnom božanskom Istinom, večnom božanskom Ljubavlju, večnim božanskim Dobrom. Neprijatelji Njegovi stalno su se lomili da Ga uhvate u grehu. On ih smelo pita: „Koji je od vas bez greha?“[3] Niko, niko. Prve reči Spasitelja iz Njegovog Svetog Evanđelja bile su: „Pokajte se i primite Carstvo Nebeskog“[4]. Kako ste primili? Kroz Njega. On – On je Bog, On je Car Neba. On je Večna Istina, Večna Pravda, Istiniti Bog.
Eto, Njega sledeći mi ćemo steći Carstvo Božje. Kako? Kada stičeš postepeno Pravdu Božju, iako živiš u ovom svetu, zacarilo se Carstvo Božje u tvojoj duši. Hristovo dobro, jevanđelski puno Hristovog Dobra. Svaka zapovest jeste komad nebeskog Dobra. Večno nebesko Dobro. Vršeći jednu zapovest, gle, ti božansko Dobro unosiš u svoju dušu, zacari se u njoj, i već Carstvo Božje ulazi u tebe. Tako svaka zapovest uvodi po jednu nebesku silu, silu Carstva Nebeskog, i ti, živeći po zapovestima Spasiteljevim, vršeći svete vrline evanđelske, ti ustvari stičeš Carstvo Božje i ispunjuješ glavni cilj svoga života, cilj koji ti je postavio Gospod, ne ti sam.
Ti nemaš pravo da postavljaš sebi cilj, jer nisi sebe stvorio. Pošto te je Bog stvorio, On ti daje glavni cilj. Nisi ti stvoren da budeš marva za koritom samo, nisi ti telo samo; telo tvoje je pet procenta od tebe, a duša tvoja je devedeset pet. I tebi takvom, tebi s neba, Gospod je postavio cilj, jedan cilj: „Išti najpre Carstva Božjeg i Pravde Njegove, a sve drugo daće ti Gospod“. Za sve drugo On brine o tebi i oko tebe.
Ti si hrišćanin, ali pazi da slučajno nisi neznabožac po svojim brigama, po svojim željama. Čuli ste gde danas Gospod veli …[5] Dao mi je dušu. „Ne brinite u šta ćete se obući, šta ćete jesti, šta ćete piti. Sve Šo, veli Spasitelj, neznabošci ištu“[6], i ako ti koji se nazivaš hrišćaninom budeš brinuo samo tu brigu, pa ti si neznabožac. Neznabožac si ako brineš samo o jelu, telu i odelu. Pre toga i ispred toga, išti Carstvo Božje i Pravde Njegove. Ako hoćeš danas da budeš hrišćanin, bićeš samo ako ti Carstvo Božje, Pravda Hristova, Istina Hristovo, Dobro Hristova, Ljubav Hristova, Evanđelje Hristovo – bude danas najglavnija briga. Onda si hrišćanin. Bez toga, neznabožac si. Nije teško onda prepoznati sebe: ko sam u ovome svetu, jesam li Hristov ili nisam? Jesam li hrišćanin ili nisam? Eto provere.
Gospod nam to daje kroz današnje Sveto Evanđelje. Došao je u ovaj svet Božanstveni Gospod, došao je u naš zemaljski svet da ukloni smrt, greh, đavola i da zacari Carstvo Božje. Ali „Carstvo Božje nije jelo i piće“, veli se u Svetom Evanđelju, „Carstvo Božje nije jelo i piće, nego pravda i mir i radost u Duhu Svetome“[7]. Eto gde je Carstvo Božje. Kad Duh Sveti siđe (tj. kad je sišao) na Crkvu Hristovu, On zacari (= zacario je) Carstvo Nebesko na zemlji. Crkva Hristova i jeste Carstvo Božje na zemlji. Carstvo Božje jeste Duhovno Carstvo, ne carstvo jela i odela, ne carstvo pića, već Carstvo Duha Svetoga, Pravde Njegove, Radosti Njegove, Svetih Tajni Njegovih i svetih vrlina Njegovih.
„Carstvo Božje se ne vidi“, veli Spasitelj[8], a ljudi se polomiše kroz socijalizme, komunizme, razne socijalne pokrete polomiše se da ostvare Carstvo Božje u ovome svetu. Ne Carstvo Božje, ne! Pronašli su bezbroj sila, kultura, civilizacija. O, pa to je glavna briga tvoja, Evropljanine; to je glavna briga tvoja, Srbine čoveče, otkako si u Evropi. To je tvoja glavna briga, tvoja Nemče, Francuze, Ruse, glavna briga. Šta? Kultura, vožnja, jelo, odelo, bioskopi, pozorišta – eto vaših ciljeva.
Izmislila je Evropa bezbroj ciljeva, izmislila je Evropa bezbroj briga a odbacila Hristovu glavnu zapovest: „Ištite najpre Carstva Božjeg i Pravde Njegove, ovo će vam se sve dodati“. A Evropa se polomi da što više proizvede, da što više ima hrane, odela, jela, gvožđa, čelika u svetu, polomi se, a opet i glad, golotinja, sirotinja.
Nas okuplja Evanđelje Hristovo: Gospod objavljuje kao glavnu brigu Carstvo Božje i Pravdu Njegovu, a Evropa zadovoljstva, uživanje, kulturu, civilizaciju. Šta je to: telesno uživanje su proglasili za cilj života, proglasili su stvari za cilj života, a dušu odbacili! A Spasitelj u Svome Svetom Evanđelju objavljuje da je glavna vrednost u ovome svetu duša čovekova. Ništa važnije nema od duše čovekove[9] u ovome svetu.
Sva zemlja – šta je? To je patnja gnoja. Sva zemlja – šta je? Bunjište i đubrište. A duša – duša to je dar s neba, duša druguje s Anđelima nebeskim, sa braćom tvojom u ovom svetu. I Gospod je sišao u ovaj zemaljski svet da Svoje Carstvo ostvari u njemu. Dao sve nebeske Anđelske sile da služe – kome?[10] Meni i tebi, brate i čoveče. Veli Spasitelj za Boga da je Bog sve Nebeske Sile doveo na zemlju da služe tvome spasenju. Pazi kako živiš, jer ćeš na dan Strašnoga Suda osetiti strašnu silu od ćutanja Spasiteljevog kada budeš ugledao očima svoje duše šta je Gospod učinio za tebe na zemlji. Sišao s neba, postao čovek, ušao u smrdljivo telo ljudsko, živeo u njemu trideset i tri i po godine, patio se, mučio se – za koga?
Za mene i tebe, za svakoga od nas. Doneo Carstvo Nebesko, sve Anđele učinio mojim slugama na zemlji, a ja – šta sam ja radio? Ja Njega ni primetio nisam! Hrista ni primetio nisam!Ja sam ustao protiv Njega, ja sam tvrdio da ni postojao nije Hristos. To deca naša uče u komunističkoj školi: Hristos nije postojao!
Bednici, bezumnici! Ako je iko postojao – postojao je On!A mi, a ja, a ti, mi smo senke, senke, samo senke. On – On je jedini koji daje smisao životu i mom i tvom! On je jedini koji daje večni smisao čoveku, čovekovom životu! On je jedini koji daje Život Večni svakome ljudskom biću. I Njega – Njega čime hoćeš da zameniš? čime, čime, čime? Bednici! bezumlje se zacarilo Reče bezumnik u srcu svom: „Nema Boga“[11]. Ali mi – mi smo hrišćani! Hvala Gospodu što je sišao u ovaj svet,hvala Gospodu što je pokazao još jednu tajnu čovekovog bića,što nam je kazao da je čovek večno biće i dao nam sile da mina zemlji steknemo sebi Život Večni u onome svetu. Hvala Gospodu što je došao i osnovao Crkvu Svoju, Sebe ostavio u Crkvi Svojoj koja je Telo Njegovo[12] duhovno, i tu, u Crkvi Njegovoj, eto Carstva Božjeg, Pravde Božje.
Zemaljska zla viču sa svih strana: Bež’ u Crkvu Kraljeviću Marko, beži u Crkvu Srbine. Tu je Carstvo Božje večno. „Marta, Marta, brineš se i trudiš za mnogo..[13]velikog i čudesnog Učitelja. Marija klekla je kraj nogu. Marta dobra domaćica[14] …[15] To je ono što traje večno u čoveku, što daje Život Večni besmrtni i u ovome i u onome svetu! To ti ne može niko oteti, niko od đavola, ni sav pakao, ni satana sa svojim crnim anđelima ne može ti oteti to što ti ja dajem, besmrtnost i Život Večni. I sve u ovom zemaljskom životu je da mi steknemo Život besmrtni Večni, da mi steknemo Carstvo Božje, Pravdu Njegovu. Da ispunimo sebe Duhom Svetim. Niko vam neće dati avione, kulturu, civilizaciju, sve su to igračke, đavolje igračke u ovome svetu, đavolje igračke. Samo da ne brinu glavnu brigu koju je Gospod objavio, a glavna je briga svakog čoveka: „Ištite Carstvo Božje i Pravdu Božju“. Duša propade, večnost se gubi, to je smrt …[16] Evanđelske vrline: ljubav, milostinja, molitva, post, trpljenje, istina, pravda.
Učenici su pitali Spasitelja: „Kada će doći Carstvo tvoje Gospode, Carstvo Božje? – Carstvo Božje je unutra u vama“[17]. Unutra u vama, ne u stvarima oko vas, ne u kulturi, civilizaciji, gradovima, planinama, mostovima, sve su to mravinjaci, mravinjaci napravljeni od đubreta i gnoja. Carstvo Božje unutra je u vama, veli Spasitelj, u duši vašoj, bogomiloj duši vašoj. Sav se čovek rađa sa silom Božjom u duši, se milom (= slikom) Božjom u duši. Eto to je Carstvo Božje, to je to zrno gorušično o kome se govori u Evanđelju, koje je posejano i to zrno gorušično naraste[18] – kako? Naraste molitvom, postom, vršenjem svih evanđelskih zapovesti. Carstvo Božje unutra je u vama. Neće …[19] ljudi spolja, ni stvari ovoga sveta, samo Duh Sveti i Gospod Hristos. Ne nameće nikome ništa.
Danas su nažalost zadužbine svetih srpskih kraljeva puste i prazne. Danas – danas se juri da se nauživa kulture evropske, civilizacije evropske. Danas – danas se svi upregli, o! da što više proizvedu. Danas – danas ljudi se bave brigama i brigicama, I Crkva, arhijereji, sveštenici, monasi, sve to pošlo za sitnim brigama ovoga sveta, sve to napustilo glavnu brigu Hristovu – Crkva napustila glavnu brigu Hristovu! Ne brine o tome da najpre svaki od nas ište Carstvo Božje, nego hajde kopaj motikom zemlju. Sitnice su proglasili ljudi za glavne ciljeve svoga života u ovome svetu, i propade čovek. I dušu arče Srbi; pogotovu mi, mi nesrećni Srbi. Carstvo Božje, koje je tako raskošno prostro po srpskim dušama i po srpskoj zemlji Sveti Sava, i njegov slavni Sveti otac i svi slavni potomci njegovi koji žive do današnjega dana, od Njegoša pa do patrijarha Varnave, do vladike Nikolaja. A danas – danas nesretni Srbi, skoro svi, mnoge vladike, mnogi sveštenici, pa i monasi, odbacili glavni cilj Hristovog Jevanđelja: Iskanje Carstva Božjeg i Pravde Božje u ovome svetu. Jure da zadovolje slasti i vlasti ovoga sveta.
Kuda – kuda ideš, dušo Srbinova, kuda srljaš? Šta je glavni poslednji strn tvoj? Jer ako ne izabereš Carstvo Božje kao glavnu brigu svoju u ovome svetu i ako to ne bude glavna briga svaki dan i svaku noć, znaj, duša tvoja trči ka paklu. Ne varaj sebe! Ne varaj sebe, Srbine; ne varaj sebe čoveče! Ti čoveče koji letiš na Mesec – ne varaj sebe, ne laži sebe. Ti lažima uspavljuješ savest svoju i Hrista odbacuješ i glavni cilj života i sveta odbacuješ koji je On postavio. Ti hoćeš Boga da popravljaš, Boga da ispravljaš. Hrista popravljaš! Ko? Ti čovek – beda!
Ti u gordosti svojoj veliš: „Ne treba mi ni Bog, ni Hristos. Dovoljan sam ja sebi, ja čovek, čovek sa telom“. Bio mudrac, nadmudrac, bio filosof, nadfilosof – šta ti radiš? Umetnost, kultura, civilizacija, tehnika, avioni, kamioni, od svih tih igrački ti si glavnu brigu, jevanđelsku brigu zaobišao. Ne, od tebe, čoveče, koji nećeš Hrista, koji ne živiš za Carstvo Božje u ovom svetu, za Pravdu Njegovu, od tebe – šta će ostati? – Telo koje će (se) razvijati u crve i u zmije, i duša koja će se razvijati u duhovne crve…[20] A prestaješ biti hrišćanin ako ti glavna briga i danju i noću nije Carstvo Božje.
Ne, nema nemoćnog čoveka. Bog je sve stvorio od iste materije, iste građe. Građa moga tela i moje duše je ista kao Antonija Velikog; građa tvoga tela i tvoje duše je ista kao Svetog Serafima Sarovskog. Nećemo da napregnemo sebe, da primoramo sebe na dobro, na svako dobro; kao što svaki hrišćanin primorava sebe, na svako dobro primorava[21]. Mi smo slastoljubivi mnogo puta. Primoraj sebe na dobro, odgovoran si, uvek odgovoran za sebe, niko drugi. Ti kao hrišćanin koji je ispunio glavni zadatak koji mu je postavio Gospod: „Ištite i daće vam se“ – veli se u Svetom Evanđelju[22]. Spasitelj objavljuje, svaka Njegova reč je istinita, nema laži u ustima Njegovim. Ištite i daće vam se.
Išti Carstvo Božje, i daće Bog – to je sigurno. Svaki koji ište dobija – veli Spasitelj[23]. Svaki koji ište. I ti, i ja, nema izuzetaka. Ne samo Sveti Sava, svi Svetitelji su iskali Carstvo Božje. Išti i dobićeš ga, i svaki čovek će ga dobiti. Da, Gospod je Istina, i uvek moćan da učini sve što ti verom u Njega hoćeš. Sve dobija čovek koji veruje, veli Spasitelj, sve dobija čovek koji veruje[24]. I ti, ako verom u Njega tražiš Njegovu božansku Pravdu, Istinu, ispuniće ti dušu On njome. Ako ti od Njega tražiš sa velikom verom i ljubavlju svetom, ispuniće. Ti istinski hrišćanin, tražiš od Njega da ti da molitvu, da te ispuni milošću, daće ti sigurno: „Sve mogu u Hristu Isusu koji mi moć daje“ – veli Sveti Apostol Pavle[25] , sve mogu. Nema ništa nemoguće. Ali ja ne tražim od Njega ni jelo ni odelo, ja tražim od Njega Carstvo Nebesko, Pravdu Božju, Istinu Božju, Ljubav Božju. Zato On sve daje; zato ja s Hristom postajem svemoćan, sve mogu u Hristu Isusu.
Tako, braćo moja, niko od nas nema opravdanje ako nije dobar hrišćanin. To zavisi od svakoga od nas, od mene zavisi da li ću ja danas biti hrišćanin ili neznabožac; od tebe zavisi da li ćeš danas biti hrišćanin ili neznabožac. Ne varajte sebe, niko neće u onom svetu odgovarati za nas, osim mi sami.
Eto, braćo, današnje Sveto Evanđelje kazalo nam je glavnu brigu našu, glavnu brigu roda ljudskog, glavnu brigu svakog čoveka – Carstvo Božje. A da to ostvarimo u ovome svetu i u duši svojoj eto Crkve Hristove, eto Svetih Tajni, eto svetih vrlina. Od tebe i mene zavisi – šta? Da bez rezerve idemo za Gospodom Hristom po svaku cenu, da se svega odreknemo samo Njega ne! Sve za Hrista, Hrista nizašta! Amin.
 


 
NAPOMENE:

 1. Evanđelje po Mateju 6,22-23
 2. Mt. 6,33
 3. JH. 8,7
 4. Mt. 4, 17
 5. Nekoliko reči nečujno na magnetofonu; – Prim. prepis.
 6. MT. 6,3132
 7. PM. 14,17
 8. Lk. 17,20
 9. MT. 16,26
 10. Jevp. 1,14
 11. Ps. 53,1
 12. Ef. 1,23
 13. “ Nečujno nekoliko reči na magnetofonu. – Prim. prepis.
 14. Lk. 10,3942
 15. Isto. – Prim. prepis.
 16. Isto. – Prim. prepis.
 17. Lk. 17,20-21
 18. Mt. 13,31-32
 19. Isto. – Prim. prepis.
 20. Isto. – Prim. prepis.
 21. Misao Sv. Makarija Egipatskog. – Prim. uredn.
 22. Mt. 7,7
 23. Mt. 7,8
 24. Mt. 17,20; Mp. 9,23
 25. Fil. 4,13

2 komentar(a)

 1. Slava Bogomajki,neka nas zaštiti svojim molitvama.

 2. Veliki naš Sveti otac Justin! Zaista Bogom nadahnut. Ne znam da li ijedan narod na svjetu, u savremeno vrijeme, ima ovakvog tumača Jevanđelja. Hvala Bogu, što nam ga je dao!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *