SABRANE BESEDE

 

SABRANE BESEDE
 

 
PRAZNIČNE BESEDE – TOM I
 
Beseda 1. na Usekovanje Sv. Jovana Krstitelja
1964. godine u manastiru Ćelije[1]
 
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha! Danas, danas je mali Veliki Petak, drugi Veliki Petak. Jer, danas je pogubljen Najveći između svih rođenih od žena – Sveti Jovan Krstitelj i Preteča Gospodnji. Na Veliki Petak ljudi su Boga ubili, Boga raspeli. Na današnji sveti veliki Praznik ljudi su ubili najvećeg čoveka. Najvećeg, to kažem ne ja. Šta će moje pohvale velikom i slavnom Preteči Gospodnjem, koga su usta Gospodnja pohvalila više nego ikoga od ljudi, više nego ikoga od Apostola, od Anđela, od Proroka, od Pravednika, od mudraca. Jer su usta Gospodnja izrekla za njega: „Ovo je Najveći između svih rođenih od žena“[2]. Nema veće pohvale u ovome svetu.
I zato je današnji dan mali Veliki Petak. Gle, bezumni ljudi ubili su najvećeg Pravednika. Smeta im? Da, smeta razvratnom caru Irodu i razbludnoj Irodijadi. Pravda Božija i Istina Božija smeta bezakonicima, smeta ubogim grešnicima, smeta svima opijenim raznim strastima. Gle, zar i danas hristoborci ne viču: Raspni ga, raspni! Zar i danas hristoborci ne traže glavu Isusa iz Nazareta? Njegovu glavu traže, a kamoli glavu Jovana Krstitelja.
Šta je to? Da li se ovaj svet pretvorio u ludnicu? Ljudi neće Boga, neće najvećeg Pravednika u ovome svetu. Koga hoćete? Koga želite? Čime ćete Hrista zameniti? Čime Svetog Jovana Krstitelja? Sobom!? O! moljci, o! komarci smrtni! Da, ljudi kada polude od gordosti, kada polude od samoljublja, onda im ne treba Bog, onda im ne treba Pravda Božija. Oni sebe proglašavaju za bogove. Oni svoju malu lažnu istinicu predlažu za veliku istinu, spasonosnu istinu. Oni svoje male zemaljske, gubave pravde, proglašavaju za najveće pravde: Hristove Pravde ne treba nam. Božije Pravde mi nećemo! Da, ljudi slepi umom, slepi dušom, ne vide, i neće da vide, da u ovom svetu čovek, pravi čovek, ne može da izdrži bez Boga. Zašto? Pa zato što je ovaj svet pun Iroda, pun fariseja. Irodi traže glavu Jovana Krstitelja, Irodi traže glave svih pravednika zemaljskih, a fariseji, a lažni književnici, a lažni mudraci ovoga sveta, traže smrt Bogočoveka Hrista.
Da, današnji Praznik – drugi Veliki Petak. Zašto? Zato, što nema većeg zločina, osim zločina učinjenog na dan Velikog Petka, od zločina današnjeg dana, kada je Irod pogubio Najvećeg između rođenih od žena. Zašto je Spasitelj tako uzveličao Svetoga velikog Jovana Krstitelja kao nikoga od ljudi? Zašto? Zato, braćo, što je Sveti Preteča u sebi, u ličnosti svojoj, oličavao sve vrline neba, sve vrline svih Proroka, svih Apostola, svih Mučenika, svih Anđela Nebeskih, svih Ispovednika. Gle, danas mi proslavljamo pogibiju, posečenje prvog Apostola među svetim Apostolima. Jer Preteča Gospodnji, prvi je bio poslan od Boga, da vidi i objavi svetu Spasitelja sveta. Daleko pre Apostola Petra, pre Apostola Natanaila, pre ikoga, on je pokazao i objavio svetu Boga Koji se ovaplotio i javio kao Gospod Isus Hristos. Prvi Apostol, koji je ugledao Duha Svetoga gde silazi s neba na Gospoda Isusa kada se krštavao u Jordanu, i objavljuje Njega kao Sina Božijeg i Spasitelja svetu. On, on i prvi Evanđelist među Evanđelistima. On je prvi objavio svetu i ukazao na Nosioca svih glavnih vesti za rod ljudski, na Gospoda Hrista.
Sam Gospod Hristos – eto Evanđelja Neba i zemlje, Evanđelja Božijeg za ljude u ovome svetu. – „Gle, Jagnje Božje koje uzima grehe sveta pa sebe!“[3] Celo Evanđelje Sveti Preteča je sažeo u nekoliko reči.
Kad je pogledao na istok, on je celom rodu ljudskom od Adama do današnjega dana govorio: Lokajte se jer se približi Carstvo Nebesko[4]. Carstvo Nebesko? – Evo Njega – Isusa Boga s Neba. U Njemu je Carstvo Nebesko. Kad se okrenuo na zapad, i pogledao“ ljude potopljene gresima i smrću, on je i njima doviknuo: „Pokajte se jer se približi Carstvo Nebesko“ . Kad je pogledao na sever i jug, isti ljudi, svi robovi greha, robovi smrti, robovi demona. Svima je doviknuo jedno slavno i sveto i spasonosno Evanđelje: Ljudi, „Pokajte se, jer se približi Carstvo Nebesko“. Takav je silan Evanđelist, takav je!
Kad je Gospod počeo propoved Svoga Evanđelja, jednu moćnu propoved, On je te reči uzeo kao početak i svršetak Svog Evanđelja: „I poče Isus propovedati i govoriti: Pokajte se, jer se približi Carstvo Nebesko“[5]. Gle, zato je Sveti Preteča prvi Evanđelist među Evanđelistima Hristovim.
Danas, danas su ljudi osetili Anđela u telu, zemaljskog Anđela i Nebeskog čoveka – Svetog Jovana Krstitelja. Ne samo Prorok starozavetni nazvao je Preteču Anđelom Gospodnjim, nego je i Sam Gospod rekao da je to „Anđeo koji je poslat pred Njim, da Mu pripremi put“[6]. Ne samo Prorok, rekao je Spasitelj za Krstitelja, nego i više od Proroka – Anđeo Gospodnji. I njega, njega ljudi neće, gone ga iz ovoga sveta! Tako je Sveti Preteča, ustvari, prvi Anđeo u telu, među kasnijim mnogobrojnim Anđelima u telu, Svetiteljima Božjim, koji su na zemlji živeli kao Anđeli Nebeski, i bili na zemlji Anđeli, a na nebu ostali ljudi Božji, ljudi sveti.
Danas, danas mi proslavljamo veliki Praznik prvog među novozavetnim Prorocima. Svetog Proroka Novozavetnog. Gle, on je objavio svetu da se Gospod Hristos javlja svetu ne samo kao Spasitelj, nego kao i Osvetitelj, i kao Sudija sveta. U Njegovoj ruci je i sekira i lopata: Očistiće Gospod Gumno zemaljsko i na dan Strašnoga Suda, i ovejaće plevu od pšenice, pravednike od nepravednika[7]. Sve je to sagledao veliki i slavni Prorok, Preteča i Krstitelj Gospodnji. Zato danas i slavimo njega kao svetog Proroka Novozavetnog, ubijenog od zločestivog i zlotvornog Cara Iroda
Još je Sveti Preteča dobio potvrdu Gospodnju, da je Najveći između rođenih od žena zato, što je on prvi Novozavetni Mučenik među svima Svetim Mučenicima. – Gle, kako je on postradao za Pravdu Božju u ovome svetu! Radosno postradao! Veli se u današnjoj glavnoj crkvenoj pesmi i molitvi njemu, da je on radujući se otišao u smrt: „i postradao, radujući se„[8]. I time postao prvi primer i prvi nadahnitelj svih Svetih Novozavetnih Mučenika od Prvomučenika Stefana do današnjega dana. Svi Sveti Mučenici idu u smrt radujući se za Gospoda Hrista, idu u smrt jer znaju da ih smrt ne može zadržati svojim okovima, znajući da je smrt samo kapija, otvorena kapija u Carstvo Nebesko za njihove svete duše. Kako ćeš inače, brate i sestro, objasniti radost Svetog Georgija Velikomučenika, kada mu kidaju telo, na točku kosti kidaju, a on kliče od radosti Gospodu, jer vidi Njega, vidi Anđele Božije gde stoje oko Njega, i Anđeli zaustavljaju točak. Gle, kakva radost u tim strašnim mukama! I Sveti Velikomučenik staje čitav i zdrav pred bezbožnim carem Dioklecijanom. Taj prvi pronalazač radosti svete u mučeništvu jeste slavni Sveti Preteča i Krstitelj Gospodnji Jovan.
Mi danas isto tako proslavljamo i prvog Ispovednika Evanđelskog i hrišćanskog, prvog Ispovednika Božjeg u ovome svetu novozavetnom. Gle, on je neustrašivo u oči govorio i ispovedao Istinu Božju: Care, „Ti ne možeš imati žene brata svoga“, živog brata svog[9]. Oteo si ženu bratu svome. Svi zakoni neba i zemlje su protiv tebe. I ja, ja ti govorim te zakone neba i zemlje, jer sam zato poslan. Care, ti ne možeš imati žene brata svoga. Neustrašiv kao besmrtni lav. Neustrašiv kao Heruvim u telu. Eto, to je prvi Ispovednik Hristove vere, a za njim rojevi, jata slavnih Ispovednika Hristovih u ovome svetu. Ispovednika, koji ispovedaju za sav svet, za istok i zapad i sever i jug: da je Gospod Hristos Jedini Istiniti Bog u svima svetovima. Nasuprot svima gonjenjima, svima lažima onih koji se sile protiv Hrista u ovome svetu. Nasuprot svima jeresima, nasuprot svima bogoborcima, nasuprot svima hristoborcima, neustrašivi svepobednici, bezbroj njih, počev od Svetog Preteče do današnjega dana. Tu istinu javljaju i objavljuju svima svetovima: Hristos pre svega i iznad svega! On, Jedini Istiniti Bog. Vi, vi lažni bogovi, maske, maske, ružne i gadne maske lažnih bogova, sklanjajte se! Duši ljudskoj u ovome zemaljskom svetu potreban je Istiniti Bog. Ko ste vi samozvanci? Ko? U grobove, u hiljadu smrti vi sami sebe vučete, i vi hoćete da Gospoda Hrista zamenite? Kako ste bedni, kako smešni? Avaj, nikome se ceo pakao tako ne smeje kao vama. Kikoću se demoni oko vas, a vi ih ne čujete, a mi ih čujemo. Mi hrišćani.
Da, Sveti Krstitelj prvi Ispovednik hrišćanski, a za njim kao za čelnikom, jata i jata slavnih Ispovednika Hristovih u ovome svetu.
Braćo moja, velika se tajna snuje kroz ovaj Praznik, velika se tajna Božja tka na tkivu današnjega Praznika. Čuli ste iz Svetoga Evanđelja današnjega: Učenici javljaju Spasitelju da je Preteča posečen[10]. Umukla su usta koja su objavila svetu Tebe, Gospode! (Ava plače)[11]. Šta sad? Ko smo mi prema Tvome velikom Krstitelju? Spasitelj ćuti. Što je najneobičnije, poziva Učenike Svoje i odlazi u pusto mesto[12]. Šta je to? Zar Gospod beži, zar On beži od Iroda? Gle, On Svemilostivi Čudotvorac, gledajući onu jadnu majku udovicu, vaskrsnuo je njenog neznatnog sina[13]. Ali time ne neznatnog njemu ni njoj. A gle, Gospode, Preteča Tvoj leži mrtav, pogubljen; zašto njega ne vaskrsneš? Ti se vaskrsao kćer nekog kapetana Jaira[14]. A gle, onaj za kog si ti rekao da je Najveći između rođenih od žena, posečen je od zlotvora cara. Gospode, brani Pravdu Svoju, brani Tvoga prvog Apostola, brani Svoga prvog Mučenika, prvog Evanđelista, prvog Anđela, prvog Proroka, prvog Ispovednika. Vaskrsni njega! Spasitelj ćuti, odlazi u pusto mesto, i moli se Bogu. Zašto, Gospode?
Zato, što Sveti Preteča treba da bude prvi Apostol i u paklu, u carstvu smrti, kuda su otišle sve duše svih ljudi od Adama do dolaska Spasitelja u ovaj svet. U tom carstvu smrti, koje se naziva ad, to jest mesto nevidljivo u kome niko nikoga ne vidi, mrak, u tom carstvu smrti bili su svi, i pravednici i nepravednici, i svi starozavetni ljudi do dolaska Gospoda Hrista. Greh ljudski uveo je smrt u ovaj zemaljski svet, smrt među ljude. I carstvo smrti bilo je jedino obitalište duša ljudskih posle njihove telesne smrti u ovome svetu. Preteča, treba da bude Preteča i u paklu i u carstvu smrti, da i tamo objavi dušama svih ljudi: Gle, došao je na zemlju Onaj Koga ste vi očekivali, i Koga ste vi čeznuli da vidite. Vi, pravednici, svi: Mojsije, Avrame, Davide, svi Sveti Proroci i Pravednici. Evo, došao je na zemlju kao čovek, došao kao Spasitelj, i čini takva znamenja i čudesa, kakva vi svi zajedno Proroci nikada videli niste. Pogled Njegov isceljuje od svih bolesti. Reč Njegova vaskrsava iz svih smrti. Glas Njegov izgoni đavole iz svih ljudskih bića. Zaista je došao Spasitelj sveta na zemlju, Gospod Hristos. I evo, ja dolazim pred Njim i ispred Njega da i vama objavim tu Preblagu vest, tu Radosnu vest: Doći će On i k vama ovde. Kroz kratko vreme doći će, i vi ćete Njega videti. Vi ćete videti kakva je Njegova duša čovečanska, sva puna Boga, i blista beskrajnim suncima.[15]
I javio se Sveti Preteča u carstvu smrti kao prvi Evanđelist, da objavi Evanđelje Hristovo svima dušama u carstvu smrti. Javio se svima njima i kao prvi Mučenik, da pokaže kako će za Istinitog Boga, Gospoda Hrista, Spasitelja sveta, ljudi radosno ići u smrt sve dok ne bude smrt savladana i pobeđena. Neće se bojati smrti, jer će biti jači od smrti. Gospod će dati pobedu nad smrću tela, vaskrsenjem Svojim sa telom. I ušao je slavni Preteča u carstvo smrti kao Preteča svih istinskih Ispovednika Hristovih u svetu, kao Preteča svih istinskih Proroka u svetu, da objavi svima dušama u carstvu smrti: Eto, smrt je pobeđena, demoni pobeđeni, carstvo smrti biće razrušeno kad se Gospod javi ovde kroz kratko vreme. I vi ćete biti izvedeni iz ovog užasa u Nebeske radosti, i Nebeske svetove.
Zato je Gospod ćutao, zato Gospod nije vaskrsao onoga za koga je rekao da je Najveći između rođenih od žena. Trebalo je da on svrši svoj apostolski, svoj evanđelski posao, svoj mučenički posao, svoj ispovednički posao u paklu, u carstvu smrti.
I eto, zato je današnji dan, dan za nas hrišćane, kao drugi Petak, Veliki Petak. Ali, kao što za Spasitelja posle Velikog Petka dolazi vaskrsenje, tako i Preteča radosno umire, ulazi u smrt, jer vidi pobedu nad smrću, jer zna da Gospod i njemu osigurava Večni Život i Vaskrsenje iz mrtvih na dan Strašnoga Suda.
Kad je kroz šest meseci Gospod bio raspet, On je sišao u pakao, u ad, u carstvo smrti sa Svojim čovečanskom dušom. Telo mu je ležalo u grobu, On je dušom Svojom punom Boga sišao u carstvo smrti. Gle, kakvo je to bilo iznenađenje za sve duše svih ljudi u carstvu smrti, kada su ugledali Boga u duši čovekovoj, kako blista jače od svih sunaca koje mi ljudi možemo zamisliti. Ko ne bi poverovao u Njega, ko? Kada se On javlja tako pun Večne Istine, Večnog Života, Večne Pravde, u carstvo smrti. Javlja se kao Pobednik smrti. I pošto carstvo smrti nije moglo da drži Boga, koji je bio u duši Isusovoj, da drži Boga u svojim rukama, raspalo se carstvo smrti od Božanstva Hristovog, od duše Njegove presvete, u kojoj je bio sav Bog. I Gospod je izveo iz carstva smrti sve, koji su poverovali Preteči pre toga i poverovali u Gospoda Hrista da je On zaista Istiniti Bog u svima svetovima. Izveo ih je Gospod i uveo u Carstvo Nebesko. Eto zašto Gospod Hristos nije vaskrsao Svetog Jovana Preteču i Krstitelja.
Mi danas, slaveći ovog velikog i slavnog prvog Apostola, prvog Mučenika, prvog Evanđelista i Preteču svih istinskih hrišćana kroz vekove, mi se klanjamo njegovom stradanju radosnom za Istinu Hristovu, i njegovom svetom Evanđelju, i svetom Apostolstvu i svetom Mučeništvu. Gle, dve hiljade godina, on, koji je dopustio da ga bezakoni car poseče, čini bezbrojna čudesa kroz zemaljski svet živeći pored Gospoda Hrista u ovome svetu. Dve hiljade godina on čudotvori neprestano po svima dušama koje mu se obraćaju molitvama.
Gle, brate i sestro, kada si u nekoj velikoj muci, obrati se tom prvom Apostolu Hristovom, i pomoći će ti u svim tvojim teškoćama. Kada si u kakvoj velikoj nevolji, obrati se tom prvom Evanđelistu. Ma kakve gorčine bile u tvojoj duši, on će ih zasladiti Blagim vestima Hristovim, koje će ti tajanstveno poslati iz onog sveta u dušu tvoju namučenu. I kada si u iskušenjima i strahotama ovog zemaljskog života, ti pribegni njemu, Svetom Ispovedniku, kaži mu srce svoje, ispričaj mu dušu svoju, i budi uveren – on će na tajanstven božanski način sići u dušu tvoju i spasti te, i izbaviti od svih iskušenja i nevolja. Ali, ako treba da postradaš za Gospoda Hrista u ovome svetu, na tebe navaljuju ljudi sa svih strana, bezbožnici i hristoborci, hoće da te unište ako si Hristov, hoće da ućutkaju usta koja govore o Hristu, ti se onda seti njega, prvog Mučenika, zavapi k Njemu: O, sveti Mučeniče, prvi Mučeniče evanđelski Hristov, pohitaj mi u pomoć! Daj mi da i ja umrem za Gospoda Hrista, da ostavim telo, kao prolazno odelo, i da krenem u Carstvo Hristovo, kroz sveti mučenički put! I on će umoliti Gospoda da i ti uđeš u red svetitelja.
Tako, današnji mali Veliki Petak pretvara se za nas u veliku uskršnju radost. Petak mali a Veliki Uskrs, – Uskrs za sve hrišćane svih vekova. I za nas danas, i za mene i za tebe, za svakog današnjeg hrišćanina, gle, današnji Veliki Petak je u isto vreme i Uskrs, jer mi, mi slavimo večno živog na nebesima Svetog Jovana Krstitelja Gospodnjeg. Kako je pobedio smrt nanesenu mu od Iroda, jurišao je na Nebeski svet, da bude prvi posle Bogomajke pored Gospoda Hrista. Videli ste ikonu takozvanu ,Deisis“, tojest Moljenje: Gospod sedi na prestolu slave – Car Nebeski, s desne strane Njega – Presveta Bogomajka, a s leve Sveti Preteča. Mole se Njemu za rod ljudski.
O, neka bi njegove svete molitve bile uznesene i danas, i sutra, i uvek, i uznosile se za nas Hrišćane i Srbe, i za sve ljude ovoga sveta. Da Gospod sve pokaje, sve pomiluje, da sve spase! Eda bismo svi ljudi, predvođeni slavnim Pretečom, večito slavili Jedinog Istinitog Boga u svima svetovima, Gospoda Hrista, Kome neka je čast i slava, sada i uvek i kroza sve vekove. Amin.
 


 
NAPOMENE:

 1. Objavljena u knjizi Oca Justina: Na Bogočovekovom putu, Beograd 1980,sa napomenom: „Verni prepis besede održane 1964. godine u manastiru Ćelije“ – Prim. uredn.
 2. Mt. 11,11
 3. Jn. 1,29
 4. Mt. 3,2
 5. Mt. 4,17
 6. Mp. 1,2
 7. Mt. 3,12
 8. Tropar Sv. Jovana Krstitelja. – Prim. uredn
 9. Mt. 14,4
 10. Mt. 14,12
 11. Na magnetofonu zabeležen glas igumanije Glikerije. – Prim. uredn.
 12. Mt. 14,13
 13. Lk. 7,11-15
 14. Mr. 6,22-25;35-42
 15. 1 Petr. 3,18-20; Ef. 4.9-10.

2 komentar(a)

 1. Slava Bogomajki,neka nas zaštiti svojim molitvama.

 2. Veliki naš Sveti otac Justin! Zaista Bogom nadahnut. Ne znam da li ijedan narod na svjetu, u savremeno vrijeme, ima ovakvog tumača Jevanđelja. Hvala Bogu, što nam ga je dao!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.