SABRANE BESEDE

 

SABRANE BESEDE
 

 
PRAZNIČNE BESEDE – TOM I
 
Beseda 1. u Nedelju Svetih Otaca
(pred Božić)
1965. godine u manastiru Ćelije
 
Danas je Blagovest Božija u jednoj reči. Celo Evanđelje Božje u jednoj reči. Danas se, u Nedelju Otaca pred Božić, čita prvo Evanđelje, prva glava Matejevog Evanđelja. I ona jednom rečju kazuje šta se zbilo sa ovim svetom, šta se zbiva i šta će se zbiti sa svakim od nas. Sva istorija neba i zemlje, sva istorija čoveka, ljudi, roda ljudskoga, mene, tebe, ptice, grančice, cveta, sve u jednoj reči Isus[1]. Njegovo rođenje eto najvažnijeg događaja u svima istorijama svih svetova. Njegovo rođenje na zemlji, Njegova pojava na zemlji kao čoveka to je najvažnije od svega što se zbiva u rodu ljudskome, braćo, najvažnije otkako je postalo Sunce do dana kad se bude ugasilo.
I anđelski svet se uznemirio, Devojka zatrudnela[2]. Josif (se uznemirio) …[3] Taj Anđeo sa neba silazi i javlja Josifu za Svetu Djevu: „Ono što se u Njoj začelo od Duha je Svetoga, i rodiće Sina i nadenuće mu ime Isus jer će On spasti ljude od greha“[4]. Isus znači Spasitelj. I zaista, zbi se to po rečima Svetog Anđela da Djeva rodi Sina i nadenuše mu ime Isus, Spasitelj. Eto celog životopisa Spasiteljevog u samom Imenu Njegovom: Isus Spasitelj! Ali u tom Imenu, u toj istoriji je sva istorija i moja i tvoja, sva istorija svakog ljudskog bića.
Gle, došao je da spase svet od greha. Tebi je potreban Isus, tebi je potreban Spasitelj. Šta je greh? Ti greh poznaješ i mi drugi poznajemo greh kroz smrt. Smrt je nešto najstrašnije za nas, ali smrt je došla kroz greh u ovaj svet, i kada se javlja Spasitelj od greha, to se javlja Spasitelj od smrti moje i tvoje. I gresi koji su u meni, i gresi koji su u tebi, koji stvaraju stotine smrti u nama, u našim ljudskim bićima, sve to beži ispred Njega, sve je to nemoćnije od senke pred Njim. On jedini jači od greha, Bog jedini jači od greha. Nema čoveka jačeg od greha, jer je u grehu đavo, a samo je Bog jači od đavola. Eto, Bog je postao čovek da iz čoveka istera greh, da iz čoveka izgoni greh, da iz čoveka izbaci to najstrašnije čudovište, koje mi često u momentu zanosa i ludila grlimo, a ono, ono nas ubija sa svake strane, izaziva smrt uma, smrt savesti, smrt volje, izaziva opštu smrt.
Gle, do Gospoda Hrista caruje smrt u ovome svetu, caruje kroz greh[5]. A ko to caruje? Caruje đavo, jer đavo caruje kroz greh i smrt. Greh je njegova glavna sila, greh je njegovo glavno oružje, i smrt. Ko je jači od njih, ko sem Gospoda Hrista? Pojava Gospoda Hrista u ovome svetu, radi čega je? Radi toga da objavi rat grehu i smrti. Smrt grehu da objavi, da objavi smrt smrti, da objavi smrt đavolu! Eto podviga Spasiteljevog u ovome svetu, eto Njegovog zadatka, eto našeg spasenja: smrt grehu tvome i mome. A tu smrt može izazvati u tvome grehu samo Gospod Hristos, Koji je jači od greha i jači od smrti. Smrt smrti je samo Gospod Hristos, Koji Vaskrsenjem pobeđuje smrt; On može dati pobedu i meni i tebi nad svakom smrću. Smrt đavolu, pomor đavolima ko to čini? Ko to razara pakao, carstvo nečistih duhova i đavola bezbrojnih uništava, ko, ko? Bog i čovek, Bogočovek Hristos! On je iz neiskazanog čovekoljublja sišao s neba, postao čovek, ušao u blato tela ljudskog da iz tog tela i tog bića ljudskog istera ono što nije Božje, što je protiv Božje volje, da istera greh.
Zato je, braćo moja, najvažnije u Evanđelju Spasovom da je On, Bog, postao čovek[6]. U tome je sva tajna našeg života u svetu, u tome je sva tajna našeg spasenja, u tome je tajna nesrećne zemlje, na kojoj rod ljudski živi, i svih svetova nad čovekom i ispod čoveka. Bog se javio u telu[7], eto naše tajne. Javio se Hristos radi čega? Da sjedini čoveka sa Bogom , tako sjedini da Bog iz čoveka potisne svaki greh, svako zlo, svaki mrak, svaku tamu, svaku smrt i svakog đavola. I nema prisnijeg, bližeg jedinstva u ovome svetu ni između čega kao što je jedinstvo između Boga i čoveka u Hristu. Nema prostora, nema mesta za greh kada se Bog sjedinjuje sa čovekom, nema mesta za greh kada Bogočovek Hristos uđe u moju i tvoju dušu kroz Sveto Krštenje, kroz Sveto Pričešće, kroz Svete Tajne. Tada beži sve što je greh. Zato je tajna ovaploćenja Boga Hrista, tajna najsvetija i najveća i najspasonosnija. U njoj je sve: Bog se javio u telu. Ali baš zato što je u tome celo Evanđelje Hristovo, što u jednoj reči Spasitelj Isus kazuje sve tajne roda ljudskog, i sva sila Božja daje se rodu ljudskome. Zato đavo jedno i radi: propoveda antievanđelje, protiv Hristovog Evanđelja đavo širi svoje evanđelje. U čemu je to evanđelje?
Gospod Hristos se javio kao čovek, Bog se nikada (do tada) nije (javljao, a sada) …[8] javio kao čovek. A đavo govori: Nema Boga u čoveku, u njemu je samo greh, sve ko đavo. To antievanđelje, to suprotno Hristovom evanđelje, braćo moja, hoda kroz ovaj svet još od vremena apostolskih. Piše Sveti veliki Vidilac i Prorok i Apostol i Bogoslov, Sveti Jovan Evanđelist, i veli: On je Antihristov „Ko ne priznaje da je Isus, da je Bog došao u telu, nije od Boga.“[9]. Čime poznajemo đavole? Ne priznaju da je došao Bog u telu, ne priznaju đavoli da je Hristos Spasitelj došao i javio se u ovaj svet da ljude spase od greha, smrti i đavola. To je, braćo, prva i osnovna misao Antihrista, protivnika Hristovog, kako onda u doba Apostola, tako danas, tako sutra, tako do Strašnoga Suda. Glavno je poreći Hrista: nema Hrista, nije Ga bilo!
Danas, avaj, po bezumnim školama evropskim, pa u nesrećnim školama našim, deca uče da Hristos nije živeo! To je to anti-evanđelje đavolje, satansko, to je ta borba ljudi i Boga.
Greh – greh beži od Boga; smrt – smrt beži od Boga. Plaši se đavo: avaj, kakav Bog?! Setite se kad se Gospod pojavljuje kao čovek sa Učenicima Svojim, putuje po ovoj mračnoj zvezdi Božjoj što se Zemlja zove, đavoli se savijaju pred Njim kao kljasti i bogaljasti nemoćnici, bolesnici, kao poluleševi. Setite se kako Ga oni mole: „Ako nas izgoniš, vele oni, iz čoveka, pošalji nas u svinje“[10]. I Spasitelj dopušta da đavoli odlaze u svinje, i onda svinje, nečiste svinje ne mogu ni za trenutak da trpe đavola u sebi već sve, dve hiljade njih, skočiše u more i podaviše se. Tako đavoli beže od Gospoda Hrista, tako oni neće Njega, smeta im, jer svetlost, svetlost nije za ranjave oči. Ako jaču svetlost prinesete ranjavim očima, bolesnik zatvara oči i meće ruke na njih.
U današnjem svetu plaše se imena Njegovog, boje se imena Hristovog, jer je ime Njegovo Isus. Izgoni đavole, izgoni sve smrti, uništava sve grehe, uništava carstvo svih lažnih vrednosti u ovome svetu i svih lažnih ciljeva ovoga sveta. Da, Antihrist uvek živi time što će se boriti protiv Hrista. I u ovome svetu, otkako se pojavio Gospod Hristos kao čovek, otkako se javio kao Bogočovek, protiv Njega ratuje stalno ko? Đavo. Ratuje kroz ljude, iako ga je Gospod obezoružao, nemoćan je đavo pred Gospodom, ali eto, ljudi smatraju često, mnogo puta, da je greh puno jači, da je đavo jak i da je Bog (nemoćan) …[11] Ustvari, rod ljudski na ovom svetu Božjem, na zemlji, stalno se kreće između Boga i đavola, između Bogočoveka i đavočoveka. Ali u tom svetu živimo i mi, i ja i ti, i mi, kao ljudi roblje smo greha, roblje i groblje smrti. Leševi od greha.
Svaki od nas nalazi se u grobu, a šta će biti od tebe i od mene ako nismo Njime i Njegovom silom očistili duše svoje od greha, a to znači očistili duše svoje od svega smrtnoga, očistili duše svoje od svake smrti, očistili duše svoje od svakog đavola? Šta će biti sa nama kada duša izađe iz tela?
Braćo moja, sa dolaskom Gospoda Hrista u ovaj svet, sa Božićem, sve se menja, menja se sva istorija roda ljudskog. On čudesni Isus zbacio je s prestola Satanu i ustoličio je Boga. Veliki Svetitelj Božji Sveti Makarije veli: Đavo je kroz greh seo na presto uma ljudskog i caruje čovekom, a kad čovek poveruje u Gospoda Hrista, kad se krsti, kada se pričešćuje, kada živi po Svetom Evanđelju, tada Gospod zbacuje sa prestola uma tvoga đavola i zacaruje Boga, ustoličuje Boga, i tada u tvojoj duši i tvome životu vlada Bog, vladaju svete misli, sveta raspoloženja, božanska raspoloženja, božanske želje, božanska dela. Kada zbaci Gospod Hristos Svojom božanskom silom Satanu sa prestola uma tvoga i moga i roda ljudskog, On istera u isto vreme sve legione đavole, istera sve grehe iz čoveka, sve smrti, i uvodi svete vrline, uvodi svete božanske nebeske sile, i ti, ti onda zajedno sa Apostolom Pavlom veliš: „Sve mogu u Hristu Isusu, Koji mi moći daje“.[12]
Šta je smrt pred tobom, hrišćanine, šta je greh, šta đavo? Slabiji od senke, i prvi, i drugi, i treći. Takva je sila Gospodnja: Sve mogu u Hristu Isusu, Koji mi moći daje. Zato i poručuje Sveti Apostol Pavle: Jačajte u Gospodu, jačajte tako da uvek budete jači od svake smrti[13]. Kako, Sveti Apostole? Verom prvo, neka raste vera u tebi. Onda, čime još Apostole? Molitvom, nek se molitva širi u duši tvojoj, i moleći se dugo ti tako …[14] u Bogu jačaš, nebeske sile …[15] useljuješ u sebe; i kada dođe momenat borbe i loma za dušu tvoju, ti hrabro potiskuješ svakog đavola, jači si od njega, od svakoga greha i od svake smrti. Onda post, šta je post? Post je sila Božja; posti i post će ti dati silu božansku da, kada se rveš sa grehom, možeš da ga savladaš. Da, sve se menja i u tvome i u mome životu čim počnemo da živimo po Evanđelju, čim počnemo da živimo po veri u Gospoda Hrista.
Šta se desilo sa Savlom, čuvenim Svetim Apostolom Pavlom? Vi znate, on je bio najveći gonilac Gospoda Hrista, prvih hrišćana. Nije hteo da veruje: Ne verujem ja u Isus Bog. I počeo da Ga goni, bacao je (hrišćane) u tamnice; dobio je vlast od tadašnjih vlastodržaca da sve hrišćane goni i zatvara[16]. I osioni učeni mladić Savle, najučeniji mladić svoga doba …[17] sigurno veoma bogat u svakom pogledu, kao neki slavni vojskovođa, ali vojskovođa crne mračne vojske, krenuo je da goni hrišćane jače i više nego iko. I kad je, jezdeći na konju alatu ka Damasku da goni hrišćane sa četama svojim, on odjedanput čuo strašan glas, svetlost se strašna pojavila, i iz nje kao da su tutnjali gromovi: „Savle, Savle,zašto me ti goniš“? Tada osioni Savle upita: „Ko si Ti, Gospode? Ja sam Isus Koga ti goniš. Gospode, šta mi valja činiti“?[18] Oslepljeni Savle tada, tri dana bio je slep, jer su ga vodila njegova braća koja su pošla sa njim da gone hrišćane. Tada je Sveti Apostol Ananija javio mu se Gospod i otkrio došao Savlu, krstio ga, i Savle je progledao. I od tada, gle, sve se izmenilo. Umesto da postoji Savle nastao je Sveti Apostol Pavle. Njega, njega nije mogla da ućutka cela Rimska imperija, cela Rimska carevina, Neroni, carevi rimski, svi vojnici rimski, sve tamnice nisu mogle Pavla da ućute da on ne propoveda Evanđelje Gospoda Hrista, da on ne propoveda toga Isusa, Isusa Spasitelja, Cara, Boga neba i zemlje.
Apostoli su bili skromni, sa mrežom i ribarem Petrom i njegovom družinom, sa Filipom i drugima, prosti ljudi, ribari, seljaci. Zašto njih kulturni ljudi, eto, toliki svet obrazovani, dve hiljade godina, zašto slavite te proste bogobojažljive ljude? Šta su učinili? To, braćo moja: dopustili su i učinili da verom unesu u sebe Gospoda Hrista, da pođu za Njim i da žive Njime. Da On postane centar, srce njihovog srca, srce njihove istorije, njihovog života, njihovog bića. Eto, sve se izmenilo, prosti seljaci, Petar, Filip, Andrej, i drugi sa njima, i milioni i milioni iza njih, posvetili su sav svoj život počevši živeti Evanđeljem Gospoda Hrista u ovome svetu. To znači: pobeđujući greh i smrt i svakoga đavola, živeći Pravdom Božijom u ovome svetu, živeći Istinom Božijom u ovome svetu; boreći se protiv svakoga zla i svake laži, a živeći Hristovom Istinom i Pravdom. Tako se sve menja potpuno i u mome životu i u tvome, brate i sestro, jednoga dana kada ja i ti vidimo i sagledamo ko smo i šta smo u ovome svetu bez Hrista.
Šta si ti, šta sam ja? Rob greha, mlivo smrti, zalogaj đavola. To je čovek bez Hrista u ovome svetu. Kada to sagledaš, pazi kuda da kreneš. Samo sa Njim, jer jedino On ako ide ispred tebe, On će moći odbaciti svaku smrt koja juriša na tebe; On će moći pobediti i odjuriti svakog đavola koji juri na tebe; On će moći odbaciti svaki greh koji hoće da te satre. Ti onda sa Njim, verom u Njega, ljubavlju prema Njemu, molitvom k Njemu, postom pred Njim, ti se sve više vezuješ za Nebo, sve postaješ besmrtniji i besmrtniji, još ovde na zemlji osećaš kako je Carstvo Božje sa Hristovom verom sišlo u tvoju dušu. I ti se ne plašiš nikakve smrti, ne plašiš se nikakvih antihrista, ne plašiš se nikakvih đavola. Sav si Njegov, ideš za Njim verom, ljubavlju, i dok ne postaneš zaista Njegov sluga i dok ne zavoliš Njega više nego ma koga drugoga na ovome svetu, sve dotle dok čovek ne pazi na dušu svoju, na spasenje svoje, gle smrt, greh, đavo!
Sve je kazano Njegovim imenom: Isus Hristos – Spasitelj. Kada to Ime izgovoriš, ti izgovaraš – šta? Ti izgovaraš svoj bojni poklič, ratni hrišćanski poklič; ti krećeš u borbu sa grehom. Gospod ne trpi smrt, Gospod ne trpi đavola, znači da si ti stalno Njegov borac protiv greha, protiv smrti, protiv đavola. Današnji Sveti Oci Starozavetni, svi veliki Pravednici: Avram, Mojsije, Isaija, i bezbroj njih, sve su to borci, borci za Hrista još pre Hrista, borci za Evanđelje Hristovo pre nego što je Evanđelje bilo zapisano. Pisao ga je Gospod kroz njihove svete živote i oni, bezbroj njih, čuli ste šta piše o njima Sveti Apostol Pavle, oni verom pobediše carstva, doživeše vaskrsenje mrtvih, behu jači u bitkama, ostvariše Pravdu Božiju u ovome svetu, proslaviše Boga Istinitoga; njih ne beše dostojan svet i svet ih gonjaše, potucahu se po pustinjama u kožusima, goli, bez hleba, ali Pravdu Božiju ne ostaviše, đavole pobediše, grehe sve pobediše[19]. Eto, veli Sveti Apostol, kakvu gomilu svedoka o tome šta je Bog imamo mi hrišćani, kakvu gomilu svedoka![20] I zato, produžuje Sveti Apostol, da mi trčimo bitku koja nam je određena. Kakvu bitku? Bitku za Pravdu Božiju, za dušu tvoju, u bitku za besmrtnost svoju. Tu bitku i vodi Gospod Hristos protiv greha, protiv đavola, protiv smrti. U tu bitku ulazi i ti, hrišćanine, da trčimo u bitku, veli Sveti Apostol, koja nam je određena, odbacujući svaki greh koji je prionuo za nas[21]. Greh smeta da se ti boriš protiv đavola, jer je to ustvari oružje đavolovo. Zato odbaci, veli Sveti Apostol, svaki greh da bismo bili jači u bitkama za Pravdu Božju, Istinu Božju u ovome svetu. Ali vi hrišćani se morate boriti do krvi protiv greha, veli Apostol, a vi još niste došli u toj borbi protiv greha do krvi.[22]
Zato je Bog postao čovek da svaki od nas (pobedi greh i smrt) …[23] svaki od nas treba da postane sin Božji, da postane naslednik Carstva Nebeskog, da postane brat Hristu. Takav je uzvišeni cilj čovekovog bića. Bog nije stvorio čoveka za nešto malo i sitno; stvoren je čovek da nasledi Carstvo Nebesko. Zato je Gospod došao u ovaj svet, zato je Gospod postao čovek, da čoveku da sva nebeska blaga i da mu da Carstvo Nebesko.
I mi hrišćani u ovome svetu, živeći u Crkvi Hristovoj, koju je On osnovao postavši čovek, još ovde na zemlji mi postajemo posednici i vlasnici Carstva Nebeskog, ako vršimo zapovesti Hristove. Ako vršiš zapovest Spasiteljevu o smirenosti, ako smiriš sebe u velikoj veri pred Njim, i stekneš svo blaženstvo, ako odbaciš gordost satansku i đavolju i doživiš prvu zapovest Njegove svete nauke: „Blaženi siromašni duhom, jer je njihovo Carstvo Nebesko“[24], ti ćeš osetiti da je zaista Nebesko Carstvo tvoje. Ti ćeš osetiti da je Bog Car u tvojoj duši: ne greh, ne đavo, ne smrt. I ti još, živeći na ovoj zemlji, ostvaruješ u sebi spokojstvo: Car je u tebi i u tvojoj duši, caruje kroz Večnu Istinu, Večnu Pravdu i Večni Život. Sveto Pričešće, eto svete hrane, eto svetih nebeskih blaga, eto svete besmrtnosti, eto svete večnosti, eto svetog Večnog Života! Sve to i još više od toga Vaskrslog Gospoda Hrista primamo u Svetome Pričešću. Imamo mnogo više nego što nam treba. Samo, šta nam Gospod daje, a šta nama treba? Vera, vera, odlučna vera. Odlučnost: hoću da živim verom u Gospoda Hrista i da ispunjujem Njegovo Sveto Evanđelje, pored svega što to mnogi neće oko mene, i pored svega toga što slabosti moje često neće moći, nemoći moje neće. Jer čoveku nema spasenja od smrti, nema spasenja od greha bez Spasitelja, bez Gospoda Hrista. U Spasitelju je spasenje, kao što je u svetlosti osvetljenje.
Zato, zajedno sa Svetim Ocima Starozavetnim, poklonimo se Gospodu Hristu, Čudesnom Spasitelju našem od greha, smrti i đavola, i Jedinom Istinskom Čovekoljupcu, Koji je, eto, nama ljudima nedostojnim doneo i darovao Nebesko Carstvo. Amin.
 


 
NAPOMENE:

 1. Mt. 1,1,18,21
 2. Mt. 1.18; Ic. 7,14
 3. Nekoliko reči nečujne na traci. Reči u zagradi dodate po smislu. Prim. prepis.
 4. Mt. 1,20-21
 5. Pm. 5,12-14
 6. Mt. 1,23; Jn. 1,14; 1 Tim. 3,16
 7. 1 Tim. 3,16
 8. Nekoliko reči nečujne na traci. Reči u zagradi dodate po smislu. Prim. prepis.
 9. 1 Jn. 2,22; 4,3
 10. Mt. 8,31
 11. Nekoliko reči nečujne na traci. Reči u zagradi dodate po smislu. Prim. prepis.
 12. Fil. 4,13
 13. Ef. 6,10
 14. Nekoliko reči nečujne na traci. Prim. prepis
 15. Nekoliko reči nečujne na traci. Prim. prepis
 16. D. Ap. 9,12
 17. Nekoliko reči nečujne na traci. Prim. prepis
 18. D. Ap. 9,36
 19. Jevp. 11,32-39
 20. Jevr. 12,1
 21. Jevr. 12,1
 22. Jevp. 12,4
 23. Nekoliko reči nečujne na traci. Reči u zagradi dodate po smislu. Prim. prepis.
 24. Mt. 5,3

2 komentar(a)

 1. Slava Bogomajki,neka nas zaštiti svojim molitvama.

 2. Veliki naš Sveti otac Justin! Zaista Bogom nadahnut. Ne znam da li ijedan narod na svjetu, u savremeno vrijeme, ima ovakvog tumača Jevanđelja. Hvala Bogu, što nam ga je dao!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *