SABRANE BESEDE

 

SABRANE BESEDE
 

 
PRAZNIČNE BESEDE – TOM I
 
Beseda 1. na Sv. Apostole Petra i Pavla
1965. godine u manastiru Ćelije
 
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Danas slavimo i proslavljamo dva najbogatija siromaha. Nisu imali ni torbe ni štapa u ovome svetu[1], sve su ostavili radi Gospoda Hrista. Ali bogatstva, kakva bogatstva dele svim ljudima svih vremena! Prosjaci i siromasi, oni obogaćuju svet nepropadljivim bogatstvom. Gle, mesto smrti oni daju ljudima besmrtnost, mesto prolaznog života obogaćuju svet večnim životom, mesto prolaznih zemaljskih carstava obogaćuju svet nebeskim večnim Carstvom Božijim. Oni, puki siromasi… Sve smo ostavili veli Apostol Petar Gospodu Hristu, i za tobom idemo. Šta će biti sa nama, šta ćemo mi dobiti?[2] Radi čega smo mi ostavili sve, i moje i tvoje što smo imali? Šta nam ti Sobom nudiš?…[3] u novome svetu i život večni… – odgovara Spasitelj[4].
I zaista, oni su obogatili se Gospodom Hristom, primili Njega Istinitog Boga, poverovali u Njega, pošli za Njim. A za Njim ići to je postati bogataš nepropadljivim bogatstvom. On daje Večnu Istinu, a na svim trgovima zemaljskim gle laži, sitne istine i istinice. Oni daju i daruju svetu večnu Božansku Istinu. Oko nas, u nama, u svakom čoveku, u vascelom rodu ljudskom pustoš i smrt, ne jedna nego hiljade i hiljade. A oni, pobednici smrti, daruju Život Večni, daruju Besmrtnost. Dva puka siromaha, a kakvo bogatstvo!
Senka Svetog Apostola Petra isceljuje od svih bolesti, senka[5]. Ko je onda obogatio njega – ko? Ubruščići, maramice Svetog Apostola Pavla isceljuju od svih bolesti[6]. Ko je bogatiji od ovoga najbogatijeg učenika Hristovog? Oni rečju Hristovom vaskrsavaju mrtve, isceljuju od svih bolesti. Šta je to, otkuda ljudima to, kakvo je to bogatstvo? Gle, ova dva obična čoveka šta su, otkuda njima ta moć? Otkuda moć uplašenom Petru, koji se uplašio od služavke i odrekao Gospoda Hrista tri puta?[7] I taj Petar neustrašivo ide kroz sav ovaj svet, propoveda Gospoda Koji je pobedio smrt i posle vaskrsenja Njegovog četrdeset dana proveo sa Učenicima Svojim u veri: da je zaista vaskrsao, da je zaista smrt uništena, i poslao im Duha Svetoga u pedeseti dan, poslao im Nebesku Silu, ne jednu, sve Nebeske Sile, i oni ispunjeni Duha Svetoga pronose Vaskrsloga Gospoda kroz ovaj svet kao nepropadljivo bogatstvo.
Razgrni dušu Apostola Pavla, šta ćeš naći u njoj: Vaskrslog Gospoda, veru u Njega, život po Njemu. Razgrni dušu i srce Apostola Petra – opet isto, to isto. „Ja ne živim više, u meni živi Hristos“ – izjavljuje apostol Pavle[8]. Tražiš dušu Pavlovu u Pavlu, nema je, Hristos je zamenio, promenio savest, um, srce njegovo u njemu, nema ih, Gospod Hristos u njemu. Takva je sila, avaj, nekadanji gonitelj Gospoda Hrista i Crkve Njegove! Da nije Gospod vaskrsao iz mrtvih ko bi osionog Savla, najučenijeg mladića, velikog revnitelja farisejskoga duha, ko bi njega zaustavio da i dalje goni i ubija hrišćane i uništava ih? Ko osim Vaskrslog Gospoda Koji mu se javio na putu za Damask, i on videvši Njega Vaskrslog i Njega živog, sve je ostavio i otišao za Njim!
Savle, Savle, koga goniš? – Ko si ti Gospode? – Isus.[9] Otada pokajani Savle postaje Apostol, neustrašivi Apostol Gospoda Hrista. Otada sav ovaj svet za njega postade ništa, i on piše hrišćanima: Sve to smatram da su trice i pogan, pogan prema Vaskrslom Gospodu Hristu[10]. Kad sam poznao Gospoda Hrista, Njega Istinitog Boga, ovaj svet trica je, sav ovaj svet, sve što je u njemu. Kad bi sve ove planete, sve ove zvezde pretvorio u zlato, sve su to trice i blato prema Gospodu Hristu. Jedino želim, veli Apostol Pavle, da Hrista dobijem, da se u Njemu nađem, da dostignem vaskrsenje Njegovo, da dostignemo u vaskrsenje mrtvih[11]. Eto, to je krajnja meta, krajnji cilj Pavlovog života: Večni Život, vaskrsenje iz mrtvih, pobeda nad smrću. Eto bogatstva kojim raspolaže Pavle, koje je dobio od Vaskrslog Gospoda Isusa. Šta njega može ugasiti? Neroni, kakvi Neroni!… Carevi, gonitelji, o, sve su to trice… Neron na prestolu carskom – trice prema Gospodu Hristu. To, to Evanđelje nosi Apostol Pavle, i pronosi kroz ovaj svet. Neprekidna čudesa…
Čudesa, telesna i duhovna u ova dva velika Sveta Apostola čine se evo već dve hiljade godina. Kako su počeli ne prestaju, ne prestaju do današnjeg dana. Koliko je duša vaskrslih iz mrtvih? Koliko je duša vaskrslih iz duhovnih smrti? Koliko obmana (nestalo) u ovome svetu, koliko laži, koliko lažnih bogova? Od svega toga spasavaju nas ova dva slavna Apostola i njihova Sveta Sabraća. U ovome svetu oni su išli goloruki, ništa imali nisu. Kada Apostol Petar isceljuje hromog od rođenja pred hramom Jerusalimskim, on veli: Zlata i srebra nema u mene. Ono što imam dajem ti: „U ime Isusa Hrista Nazarećanina ustani i hodi!“[12]. Ustade hromi. Koliko hromih duša iscelili su i isceljuju neprekidno Sveti Apostoli Petar i Pavle? O, hroma je duša čoveka koji ne veruje u Istinitog Boga Gospoda Hrista; hroma je duša čoveka koji veruje u lažne izmišljene bogove. A koji se sretne sa Apostolom Petrom ili Pavlom i poveruje njihovom učenju u njihovoj božanskoj sili, gle, duša njihova isceljuje se od hromila.
Ovaj svet u dane Svetih Apostola bio je poplavljen obmanama, lažima, opustošen smrću, zabludom, bezbrojnim i bezbrojnim lažima. A Sveti Apostoli idu kroz svet, propovedaju Večnu Istinu, propovedaju Gospoda Hrista i daju svetu Božanske sile; i iz njihovih duša, iz njihovih tela liju se neprekidno božanske sile. Ono što piše u Svetom Evanđelju o Gospodu Hristu: „I iz Njega izlažaše sila i isceljivaše ih sve“[13]. Sve bolesnike… Tako ta ista sila koju je Gospod dao Svojim Svetim Apostolima, ta ista sila izliva se iz njih, iz njihovih bića i isceljuje od svih bolesti telesnih i duhovnih.
Šta možeš učiniti ljudima Apostolima, čega se oni ne plaše, kada se ne plaše smrti; kada se oni ne boje đavola; kada se oni ne boje gonitelja ovoga sveta? Gle, svako gonjenje koje podnose za Gospoda Hrista oni smatraju za radost. Kada baciše Svete Apostole u tamnicu i izbiše ih – veli se u Evanđelju – oni se radovahu što su udostojili se da prime sramotu za Gospoda Hrista.[14] Radovahu se! To su novi ljudi, zaista neobični ljudi: raduju se stradanjima, raduju se smrti koju podnose za Gospoda Hrista, raduju se patnjama i mukama. Apostol Pavle se ne hvali time što je bio uznesen do trećega neba, ali se hvali time koliko je batina dobio za Hrista, koliko je puta kamenovan, koliko je puta bacan u more. Dva put se desio brodolom, tukli ga, ismevali. Veli: ja sam bio u opasnosti svuda i na svakom mestu, od lažne braće, od prijatelja, od neprijatelja, od srodnika, od rođaka, od saplemenika, svuda u opasnosti.[15]
Neće svet Hrista, to đavoli neće Hrista, to se đavoli bore protiv Hrista kroz ljude, bore se, a Apostol Pavle juriša na svakog đavola. On, on se ne plaši ni svih njih na čelu sa njihovim vrhovnim vojskovođom Satanom. On pobeđuje sve njih, i oni ko nemoćne stenice beže – od čega? Kakva sila, kakva moć! Otkuda to Savlu? Samo od Vaskrslog Gospoda! Dobili su ono što niko od mudraca sveta, od careva ovog sveta, od moćnika i velmoža nikad dobio nije. Gle, oni žive na zemlji, a vladaju nebom. Kome oproste grehe – oprostiće im se, a kome zadrže – zadržaće im se[16]. Sve što svežete na zemlji, biće svezano na nebu. Sve što razrešiste na zemlji, biće razrešeno na nebu.[17] Takvu vlast Gospod nije dao ni Anđelima. Takvu vlast ni Anđeli nemaju kakvu imaju Sveti Apostoli i sveštenici Hristovi: da razrešuju grehe, da otpuštaju grehe, da oslobađaju od smrti, od đavola, i da otvaraju nebeska rajska vrata i uvode u raj ljude sa zemlje.
Eto, današnji Sveti Apostoli, njih Dvojica, ispunili su nebeski svet preporođenim dušama, dušama preobraženim kroz veru u Gospoda Hrista i kroz Njegovo Sveto Evanđelje. Da, sva bogatstva koja se od vas, Svetih Apostola, neprekidno izlivaju na ovaj svet, večna su. I mi danas, ustvari, slavimo najveće i najgrandioznije čudo istorije roda ljudskog. Ova dva goloruka Apostola pobedila su sve! Zbilo se najveće čudo. Šaljem vas kao ovce među vukove, veli Spasitelj Svojim Apostolima[18]. I zaista sr desilo čudo: ovce su pobedile sve vukove. Ovaj svet je bio pun vukova, pun lažnih učenja, pun lažnih bogova i oni su izašli na to bojište ne naoružani mačevima, ili sadašnjim topovima, nego verom u Gospoda Hrista, Evanđeljem Njegovim, božanskim silama Njegovim i – pobedili su sve. Gospod im je darovao sve božanske sile koje su potrebne da se pobedi svaki greh u ovome svetu, svaki đavo, svaka smrt, svaki lažni bog. Te sile božanske i svemoćne njihove su ostale, i u Crkvi Hristovoj čine ta beskrajna čudesa. Pobeđuju sve laži što su u nama, sve naše obmane i prevare. Samo je potrebno jedno: da se mi ugledamo na njih.
Ugledaj se na mene kao i ja na Hrista, veli Apostol Pavle.[19] Veliš ti kao čovek: teško je ugledati se na Hrista. Hristos je Bog, a ja sam čovek. Čime mogu da vršim zapovesti Njegove? Ti ne gledaj Hrista, gledaj mene, Pavla. Ja sam čovek, kao i ti, eto i ja ću vršiti zapovesti Hristove. Hajde za mnom, ti se ugledaj na mene. Kada se ispuniš Evanđeljem Hristovim – šta ćeš osetiti? Osetićeš kako se u dušu tvoju ulivaju bogatstva Neba, kako večna Istina postaje tvoja, večna božanska Ljubav postaje tvoja, i ti ćeš se jednoga dana osetiti sav ispunjen Večnim Životom, i sve će smrti bežati od tebe, i svi gresi, i svi đavoli. To je doneo Gospod ovome svetu.
Svedok, prvi svedok – Pavle. Isti takav svedok – Petar. Ljudi kao mi, od tela kao mi, od praha zemaljskog kao mi, od blata zemlje kao i mi. A gle, kakve sile! Kakvi moćnici, kakvi besmrtnici, kakvi mudraci! Sve to oni postaju verom u Vaskrslog Gospoda Hrista, Vaskrslog Gospoda, Koji neprekidno Božanskim silama Svojim ispuljuje Crkvu Svoju. Mi kada idemo verom za Gospodom, pobeđujemo sve što se zove greh, sve što se zove smrt, sve što se zove pakao, sve što se zove zlo.
I mi danas slavimo Gospoda Hrista – Jedinog Istinitog Boga, Koji kao Jedini Istiniti Bog ustvari i čoveka čini istinitim čovek. On, čovek ne može biti pravi čovek – čovek bez Gospoda Hrista. Nije čovek nije čovek, ako u njemu caruje greh i smrt. To je nakaza od čoveka. Jer čovek je stvoren za besmrtni život večii. I tek sa Gospodom Hristom, sa verom u Njega, sa vršenjem zapovesti Njegovih, mi izgonimo iz sebe sve što je smrtno, sve što je grehovno sve što je đavolsko i demonsko, sve što je pakleno; i postajemo pravi ljudi kad pobedimo smrt, kad pobedimo greh, kada smatramo sebe za besmrtne i kad se osećamo besmrtni i večni u ovome svetu i …[20] iz ovog u onaj svet – e, onda smo pravi ljudi. Onda je čovek istiniti čovek, savršen i dovršen čovek, onda je čovek potpuni čovek, (a dotle, dotle je podčovek, kačovek)[21], dotle je odlomak od čoveka, dotle je razlomak od čoveka, dotle nije čovek. Samo vera u Vaskrslog Gospoda i život po Evanđelju Vaskrslog Gospoda, eto to čoveka čini pravim čovekom, to čoveka čini istinitim čovekom. To istinski služi čoveku.
Braćo moja, sve Evanđelje Hristovo jeste služba Jedinom Istinitom Bogu. I kada mi hrišćani služimo Gospodu Hristu verom svojom, kroz Evanđelje, u samoj stvari mi služimo sebi, mi služimo svom večnom životu, služimo Večnoj Istini. Tako je Blagi Gospod Hristos stvorio sve da mi služeći Njemu služimo ustvari svojoj mudrosti, i moći, i svemoći. Jer vršeći Njegovo Sveto Evanđelje mi ljudi ustvari spasavamo sebe od greha, spasavamo sebe od smrti, spasavamo sebe od pakla, od zla, od đavola; i služimo svome večnom spasenju, svome večnome carstvu u onome svetu služeći Istinitom Bogu Gospodu Hristu.
A naši vođi, naši besmrtni vođi – ko su? Sveti Apostol Petar i Pavle i svi ostali Sveti Apostoli, i sa njima i uz njih svi Svetitelji. Ovaj svet do vaskrsenje Gospoda Hrista bio je ostrvo smrti. Od vaskrsenja Njegovog postao je ostrvo besmrtnosti. Ovaj svet pre vaskrsenja Gospoda Hrista bio je rasadnik smrti, rasadnik greha, rasadnik svih zala. Od Njegovog vaskrsenja ovaj svet postaje rasadnik Večne Istine Božije, Večne Pravde Božije, Večnog Života Božijeg, svih Večnih Dobara Božijih. Eto, to je Gospod doneo svetu, doneo je i meni i tebi. Kakva je sila vera u nama? Kakva je sila Jedini Istiniti Bog i Gospod Isus Hristos?! Evo svedoka, bezbrojnih svedoka dve hiljade godina, i biće ih sve do Strašnoga Suda.
A ti, ako si čovek, ako se u tebi probudio pravi čovek, ti ćeš u ovome životu služiti Gospodu Hristu kao Jedinome Istinitom Bogu, i živeti u ovome svetu vršeći zapovesti Njegove, i zajedno sa Apostolom Pavlom osećati i znati da su zaista, bez Gospoda Hrista u ovome svetu, sve trice i kučine.[22] On jedini daje besmrtni Život Večni. Zato, nikada dosta hvale u zahvalnosti Njemu, Gospodu našem Isusu Hristu, za Njegovo veliko čovekoljublje prema nama, ali isto tako i naša zahvalnost Njegovim Svetim i nepobedivim junacima, divovima besmrtnicima, prvim besmrtnicima, kakvi su bili i zanavek ostali Sveti Apostoli, Prvovrhovni Apostoli Petar i Pavle.
Neka bi Blagi Gospod i nas vodio duhom njihovim, dao i nama vere i sile da se ugledamo na njih; da mi idemo verno za njima vršeći Evanđelje Hristovo, koje su oni upisali i napisali, i zajedno sa njima dostignemo vaskrsenje i Carstvo Nebesko. Da dostignemo tamo gde večno vlada Čudesni Gospod Hristos Svojom Božanskom Ljubavlju, Svojim Božanskim Pravdama, Svojim Božanskim Istinama, svojom božanskom Radošću; da sav život naš i na zemlji i na nebu bude slavljenje Gospoda Hrista i služenje Njemu, a kroz to naše slavljenje i služenje doći će svima nama i spasenje naše.
Zato Svetim Apostolima Pavlu i Petru naša najiskrenija zahvalnost za sve podvige i trudove što podnesoše u ovom svetu od Hristovih gonitelja. I zahvalnost njima što i danas neprekidno uznose molitve i pomažu sve koji idu putem Evanđelja Hristovog u ovome svetu, vidljivo i nevidljivo pomažu i podržavaju na tome putu. Neka nas oni brane od svih nevolja i strahota ovoga sveta, da ne pokleknemo u svojoj veri, da ne pokliznemo, da veru ne izgubimo. Najvažnije u ovom svetu jeste sačuvati veru u Istinitog Boga i Gospoda. Najvažnije u ovome svetu ne poći za lažnim bogovima, za lažnim hristosima, za lažnim prorocima, a današnji svet je pun lažnih spasilaca čovečanstva, pun je lažnih proroka, pun je lažnih učitelja.
Vi hrišćani, vi imate jednog jedinog Istinitog Učitelja i Njegove Svete Učenike. Iskreni je samo onaj učenik Hristov koji ima život večni i daje čoveku život večni. To je istina, to je jedina istina u svima svetovima za čoveka. Istinit je samo onaj Bog koji daje čoveku besmrtnost i Život Večni, daje mu Večnu Istinu, Večnu Pravdu, večni Život. To je samo Gospod Hristos. Zato Njemu slava i hvala, kroz Svete Apostole Prvovrhovne Petra i Pavla, i sve Svetitelje. Amin.
 


 
NAPOMENE:

 1. Lk. 9,3
 2. Mt. 19,27
 3. Nekoliko reči nečujno na traci. – Prim. prepis.
 4. Mt. 19,28. Najverovatnije da je Otac Justin izgovorio skraćeno reči Spasiteljeve iz ovog stiha: „Zaista vam kažem da ćete vi koje pođete za mnom, u novome životu, kada sedne Sin Čovečiji na presto slave svoje, sesti i vi na dvanaest prestola i suditi nad dvanaest plemena Izrailjevih“.
 5. D. Ap. 5,15
 6. D. Ap. 19,12
 7. Mt. 26,70-74
 8. Gal. 2,20
 9. D Ap. 9,4-5
 10. Fil. 3,7-8
 11. Fil. 3,10-11
 12. D.Ap. 3,6
 13. Lk. 6,19
 14. D. Ap. 5,18 i 40-41
 15. 2 Kop. 11,2-4-27; 12,16
 16. Jn. 20,23
 17. Mt. 18,18
 18. Mt. 10,16
 19. 1 Kop. 11,1
 20. Nekoliko reči nečujno. Prim. prepis. – Najverovatnnje su to reči: i kad kao takvi izađemo… – Prim. ured.
 21. Dodato u zagradi na osnovu drugih tekstova Oca Justina. Prim. ured.
 22. Fil. 3,7-8

2 komentar(a)

 1. Slava Bogomajki,neka nas zaštiti svojim molitvama.

 2. Veliki naš Sveti otac Justin! Zaista Bogom nadahnut. Ne znam da li ijedan narod na svjetu, u savremeno vrijeme, ima ovakvog tumača Jevanđelja. Hvala Bogu, što nam ga je dao!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *