SABRANE BESEDE

 

SABRANE BESEDE
 

 
PRAZNIČNE BESEDE – TOM I
 
Beseda 2. na Sretenje Gospodnje
1967. godine u manastiru Ćelije
 
Za svako ljudsko biće, koji je susret na zemlji najvažniji? Sresti se sa Bogom! Danas je takav praznik – Sveti praznik Sretenje. Pravedni starac, Sveti Simeon Bogoprimac, sreo se sa Njim, sa Bogom, sa malim Detencetom Isusom, uzeo Ga u naručje i otpevao čudesnu i divnu himnu: „Sada otpuštaš u miru slugu Tvoga, Gospode; jer oči moje videše Spasenje Tvoje, Koje si ugotovio pred licem svih ljudi. Svetlost da obasja neznabošce, i slavu naroda Tvoga Izrailja“.[1]
Šta je Sveti Simeon video danas? „Oči moje videše Spasenje Tvoje!“ Pred njim, pred očima njegove duše, u tome momentu prošao je sav život Gospoda Hrista. On Bog postaje čovek, živi na zemlji, propoveda svoje Sveto Evanđelje, preobražava se na Gori Tavoru, strada, umire, biva sahranjen, vaskrsava i uznosi se na Nebo, i čoveka, ljudsko telo uznosi iznad svih Nebesa! A gle, nemoćni i slabi Starac jedva je čekao da se oslobodi tela kao nekog teškog tereta od gline, od blata. I on gleda svojim očima kako to telo, ljudsko telo ide iznad svih Nebesa, uznosi se iznad Heruvima i Serafima. Kakva je to tajna posredi, šta se to zbiva pred očima duše ovog Svetog i Pravednog čoveka? Ono, braćo, što je pred očima svih nas, i na javi svima nama: Gospod proslavio telo čovečije, Gospod proputio put smrtnome telu u Besmrtnost i Život Večni! Eto, to je glavna radost!
Zato se u današnjoj najvažnijoj pesmi, u Troparu Praznika Sretenja i peva, i veli: „Veseli se i ti, Starče Pravedni, jer primaš u naručje svoje Oslobodioca duša naših, Koji nam daruje Vaskrsenje!“ Eto Spasenja, eto Spasenja koje je video Pravedni Simeon. Pred njim, u naručju njegovom Oslobodilac duša ljudskih, ne tela ljudskih, nego prvo duša ljudskih. Duše ljudske – čiji su grobovi? Greha! Grobovi greha, grobovi smrti, grobovi đavola. I njih oslobađa samo On, Bog Koji je postao čovek, i to večnog ropstva. Dokaz toga – šta? Vaskrsenje tela! Jer On daruje Vaskrsenje! Vaskrsenje tela i time posvedočava da je zaista dao i vaskrsenje duše. Dva vaskrsenja postoje: vaskrsenje duše i vaskrsenje tela. I jedno i drugo je važno, ali vaskrsenje duše je važnije. Šta je to smrt duše, kada to duša umire? Smrt duše je greh – to je prva smrt, to je glavna smrt! Kada duša greši, ona umire, odvaja se od Boga Koji je izvor života. To je najstrašnija smrt; onda nastaje tama za dušu, onda nastaje pakao za dušu.
Gospod oslobađa duše od greha. „Ko čini greh rob je greha“[2] – objavljuje Spasitelj u svome Svetom Evanđelju. Ko čini greh, rob je greha. Znaš li koji to čovek nije rob greha? Svaki je rob greha! To je najstrašnije ropstvo, od toga ropstva niko osloboditi ne može na zemlji, ni nauke, ni filosofije, ni prijatelji, ni braća, ni rođaci, ni mudraci, ni carevi, ni kraljevi, ni diktatori. Niko, samo Bog! Zato je Bog i postao čovek i javio se nama ljudima da nas oslobodi greha. Jer sam Spasitelj objavljuje, da jedino On, Bog, Sin Božji, oslobađa ljude od greha kada poznaju Istinu[3]. Koju Istinu? Kada oni poznaju Njega, kada se ljudi sretnu sa Njim, kada ljudi počnu živeti Njime – onda zaista greh počne da beži iz čoveka. Neće se održati greh kada je Gospod Hristos pored tebe. Kako može greh ostati u tvojoj duši kada je Gospod pored tebe? I još, kada je Gospod u tebi: kroz Sveto Pričešće, kroz Sveto Krštenje. Samo onda beže iz tebe svi gresi, a sa njima i sve smrti i svi đavoli. Takva je sila Gospoda Hrista! „Istina će vas osloboditi“[4] – veli Spasitelj. Hoćete Istinu? Kad vršite zapovesti moje tad će vas Istina osloboditi. Osloboditi čega? Smrti, duhovne smrti; i one telesne smrti: osloboditi laži, osloboditi nepravde, osloboditi svakoga greha, svake strasti, svakoga zla.
Zaista, niko u svetu ljudskom na ovoj zemlji, nije tako svet potresao kao Gospod Hristos Svojim Vaskrsenjem! To je najvažniji događaj. Najvažniji na zemlji u svima svetovima ljudskim, najvažnija revolucija, duhovna revolucija, najvažniji prevrat koji je učinio u rodu ljudskom. Smrtni postaće besmrtni! Čovek, trošna ilovača, postao je nebeski čovek, besmrtan i večan! Mi ljudi od zemlje, pola od zemlje, pola od neba, telo od zemlje, duša od neba; mi kao što živimo telesnim životom na zemlji, zemaljskim životom, dužni smo živeti i nebeskim životom. Zato se u Svetom Evanđelju naziva Gospod Hristos Nebeskim Čovekom[5]. I mi hrišćani, kao nebeski ljudi, da živimo kao što je On živeo, da budemo besmrtni kao On, jer nam On to daje po velikoj milosti Svojoj. A naše, šta je naše? Vera u Njega, ljubav prema Njemu, molitva k Njemu. jer On daruje nam veliki dar, daje nam Carstvo Nebesko, Život Večni, oslobađa nas od svih paklova, od svih tama, od svih pomrčina i od najstrašnijeg oslobađa nas – od svih demona i đavola!
Zaista, On Jedini i tebi i meni i svakom ljudskom biću daje Nebesko Carstvo i Raj. Čuli ste današnje proročanstvo Sretenja, kako veli Sveti pravednik Simeon Bogoprimac, veli Presvetoj Bogomajci: „Ovde leži malo Detence da mnoge i podigne“[6]. Da podigne Gospod sa zemlje u Raj, kada kreneš za Njim, kada imaš veru u Njega, kada tvoriš Njegove zapovesti. Gle, ti se zaista podižeš iznad svih Nebesa, iznad Anđela i Arhanđela, iznad Heruvima; čovek si proslavljen kao niko od stvorenih bića. To Gospod Hristos daje tebi za veru u Njega. Tako i svakoga obara[7] koji uporno ostaje pri grehu. A ostati pri grehu uporno, to znači: ,Ja neću Boga“! Kada hoću greh i to uporno hoću greh i neću da se oslobodim njega, znači: Ja neću Boga! A takvoga čoveka, takvo ljudsko biće Gospod spasava.
Nikome Gospod ne nameće spasenje. Ljudi kada idu u pakao, idu po svojoj dobroj volji zato što uporno ostaju pri svojim gresima, neće da se kaju, neće da se ispovede, neće da promene svoj život, neće Evanđelje Hristovo, neće život po Bogu, neće pobožnost. Izabrao si greh i živiš stalno u grehu i nećeš da se kaješ? Znaš li carstvo greha gde je? Pakao, pakao… Greh sa zemlje ne može otići na drugu stranu, osim u pakao. Ako si sebe dao grehu, gotov si! Tebi drugog puta nema sa zemlje ka Božjim svetovima drugim. Jer eto laž …[8]
A kad čovek uporno ostaje pri grehu, kad čovek neće istinu, kad čovek svom dušom ostaje pri laži i služi joj u ovome svetu, onda on obara sam sebe, obara u bezdane ponora mračnih, daleko od svetlosti Hristove i od Boga.
To je evanđelska vrlina, a tu silu daje Gospod Hristos. Gle, sva sila Božanska, kad si milostiv i milosrdan, ideš iz ovog sveta i uznosiš se.
Neprekidno oko Gospoda Hrista u ovome svetu ljudi padaju i dižu se, braćo. Ni oko jedne ličnosti u rodu ljudskome nije se toliko padalo i dizalo, kao oko Ličnosti Gospoda Hrista. I niko nije važio za rod ljudski, ni danas, u ovoj kugi i muci bezbožnika evropskih, niko važan do Gospoda Hrista. Gledajte, i za njih je Gospod Hristos najvažniji. Šta oni rade? Ustvari, hoće da Hrista potisnu iz sveta. Ne trebaš deci našoj, nećemo Hrista, nikom ne treba Hristos! Porodici ne treba Hristos, sudstvu ne treba Hristos, prosveti ne treba Hristos. Ko vam treba onda? Zna se: antihrist, protivnik Hristov. Koliko Ga neće, koliko su protiv Gospoda Hrista, oni u svome ludilu poriču da je ikada postojao.
Niko tako silno i moćno ne posvedočava Svoje prisustvo u ovome svetu kao Gospod Hristos. To iskustvo ima svaki od nas. Kome On nije pomogao kad je zavapio k Njemu? Koga On nije iz najvećih muka izvukao? I zaista, Gospod Hristos je ono što je objavio Prorocima. On je „znak protiv koga će se govoriti“. „Leži da oborim mnoge i podigne. I biće znak protiv koga će se govoriti“[9]. Eto, svaka laž urla i laje na Gospoda Hrista, svaka pakost, zloba, zločin, laje i urla protiv Gospoda Hrista. Isto tako laje na Gospoda Hrista greh …[10] caruju u meni i tebi …[11] đavo je đavočovek, čovek onda postaje đavočovek …[12]
Jer kad je Anđeo, legendarni i prvi Heruvim, odmetnuvši se od Boga postao đavo[13], šta tek biva od čoveka? Braćo, ništa strašnije od greha, ništa opasnije od greha! Šta je naš večni život ako sa grehom duša ostane u ovome svetu, i sa grehom iziđe iz sveta? Neće videti Gospoda. Tebi se daje odjedanput velika milost Božja: da živiš u svetu Božjem i da tim životom stekneš sebi Život Večni, Carstvo Nebesko, Večnu Istinu. A tebi ništa lakše od toga. Ko ti daje više od Gospoda Hrista u ovome svetu? Ko? Prijatelji, bogataši, nauka, filosofija, tehnika. Šta ti daju? Igračke, avioni igračke, čigre.[14]
 


 
NAPOMENE:

 1. Lk. 2,29-32
 2. Jn. 8, 34
 3. Jn. 8,32
 4. Jn. 8,32
 5. 1 Kop. 15,47-48
 6. Lk. 2, 34
 7. Lk. 2, 34
 8. Neke reči nejasne na traci. – Prim. prepis.
 9. Lk. 2, 29-35
 10. Par reči nejasno na traci. – Prim. prepis.
 11. Par reči nejasno na traci. – Prim. prepis.
 12. Par reči nejasno na traci. – Prim. prepis.
 13. Ic. 14,11-15; Lk. 10,18
 14. Beseda nezavršena. – Prim. prepis

2 komentar(a)

 1. Slava Bogomajki,neka nas zaštiti svojim molitvama.

 2. Veliki naš Sveti otac Justin! Zaista Bogom nadahnut. Ne znam da li ijedan narod na svjetu, u savremeno vrijeme, ima ovakvog tumača Jevanđelja. Hvala Bogu, što nam ga je dao!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.