SABRANE BESEDE

 

SABRANE BESEDE
 

 
PASHALNE BESEDE – TOM III
 
Beseda 2. na Drugi dan Pedesetnice[1]
1966. godine u manastiru Ćelije
 
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin!
Zašto je Duh Sveti sišao u ovaj svet? Da nam da sile da Gospoda Hrista ovaplotimo u sebi, u duši svojoj, u životu svom. Da nam da sile da Gospoda Hrista primimo onakvog kakav On jeste, da Ga primimo kao Boga i Čoveka. Zato je Duh Sveti sišao u ovaj svet, On Drugo Lice Svete Trojice, Božanska Sila, Božanska Svesila. Na današnji Dan sišao je u vidu ognjenih jezika na Svete Apostole, na Crkvu Hristovu[2], koju je On osnovao u ovome svetu, eda bi Crkva Hristova ostala i zanavek – šta? Spasiteljica sveta, pomoću Spasitelja sveta Gospoda Hrista! I Duh Sveti, ta Božanska sila, postao je sila naše vere.
Vi znate radi čega je došao Gospod Hristos u ovaj svet. Rodio se kao malo Detence, malo Detence koje su počeli da gone. Irod je hteo da Ga pogubi, Njegova Sveta Majka beži u Egipat sa Njim. A onda život u ovome svetu, pa stradanja, pa ogovaranja, pa klevete, govorili su: „u njemu je đavo“[3], a On je došao da spase svet od đavola; pa Golgota, pa stradanje, pa begunci Njegovi učenici, gle, beže od Njega, kriju se, plaše se smrti, plaše služavki, plaše fariseja, plaše sadukeja… Sve je to bilo pre pedeset i nekoliko dana. A danas – danas ti plašljivci, ti begunci postaju neustrašivi Propovednici tog istog Isusa. Ko im je dao tu silu? Duh Sveti Koji je danas na njih sišao. Ispunila se reč Spasiteljeva: da će na njih sići Sila s visine[4], i oni će se obući u tu Silu, i onda, onda će pobednički ući u ovaj svet i neustrašivo propovedati – koga? Vaskrslog Gospoda Hrista, Jedinog Pobeditelja smrti i greha i zla i đavola! I od tada, taj se požar više ne gasi.
Ta Božanska Sila je zapalila, eto, i danas zapaljuje duše, i danas pretvara duše u buktinje neugasive, i danas čini ljude neustrašivim borcima i pobediocima kroz Gospoda Hrista. Tu silu daje Duh Sveti! „I naša je vera u sili Božcjoj“[5], kako veli Sveti Apostol u svome Evanđelju; u sili Božijoj i Duhu Svetome, i naša je vera u dokazivanju Duha i sile, u dokazivanju i pokazivanju Duha i sile. „Šta će nam učiniti ljudi? Ko će nas rastaviti od ljubavi Hristove“,[6] pita Sveti Apostol. Da li smrt, da li mrak…, noć, prijatelj, neprijatelj? – Niko! Nikakve sile ni ovoga ni onoga sveta ne mogu nas odvojiti od ljubavi Hristove, jer On, On nam daje ono što nam niko dati ne može. On nam daje Večni Život, On nam daje Carstvo Nebesko. Mi, mi smo Njegovi – šta nam mogu ljudi? Ne samo ljudi, šta nam može smrt, sve smrti? Šta nam može đavo, svi đavoli? Ništa! Moćniji od njih, neustrašiviji od njih. Da, takvi su hrišćani, takvi treba da budu hrišćani. Ko je Hristov? Onaj koji je Duhom Hristovim ispunjen, onaj koji je Krštenjem Svetim, Svetim Pričešćem uneo u sebe Duha Svetoga, i umnožava Njegove sile u sebi, verom i ljubavlju i držanjem svetih zapovesti Hristovih. Jer, ko nema Duha Hristovog, nije Hristov[7], nije hrišćanin!
Po čemu se čovek poznaje u ovome svetu, poznaje da je hrišćanin? – Po Duhu Svetom, po rodu Duha Svetoga. Čuli ste iz današnjeg Svetog Evanđelja Apostola Pavla, gde on veli: „Mi hrišćani poznajemo se po rodu Duha Svetoga“[8]. A šta je rod Duha Svetoga? Rod je Duha Svetoga u svakoj dobroti i pravdi i istini. Sva Dobrota Božanska je tu u zemaljskom svetu kod Gospoda Hrista; sva Božanska Pravda je tu na zemlji; sva Božanska Istina je među nama, a mi – mi smo postali sluge te Pravde, te Dobrote, te Istine. On Gospod hoće da nam kaže šta treba da učinimo da bismo imali što više Duha Svetoga u sebi, Koji nas brani od svakoga greha i od svake smrti. Šta treba da činimo? Mi treba da rađamo plodove pokajanja, rodove Duha Svetoga, piše Apostol Pavle u svom Evanđelju hrišćanima, i veli: „A rod je Duha Svetoga ljubav, radost, mir, dobrota, vera, krotost, uzdržanje i sve ostale vrline“[9], jer te vrline umnožavaju u nama Duha Svetoga i Njegove Božanske sile. Znači: čoveče! pokreni sve te vrline ako hoćeš Duha Svetoga.
„Ustani ti koji spavaš, i vaskrsni iz mrtvih, i obasjaće te Hristos“[10], to ste čuli u današnjem Svetom Evanđelju Apostolovom! Ustani ti koji spavaš! U čemu spava greh? O, on spava, mnogo puta spava, neprobudljivo spava – u čemu? U lenosti, u lenosti da vršimo zapovesti Hristove, u lenosti da kroz veru trčimo ka Carstvu Nebeskom, u lenosti koja neće molitvu, u lenosti koja neće post, u lenosti koja neće milosrđe, u lenosti koja neće Istinu Hristovu, Život Hristov, Pravdu Hristovu. Ti spavaš u besposličenju, a čuli ste danas Sveto Evanđelje Svetog Apostola Pavla: „Iskupljujte vreme, pazite na vreme!“[11]. Svaki trenutak u životu ti je dat – radi čega? Da sakupiš što više večnoga zlata svojoj duši, da otkupiš sebe od greha, od smrti, od đavola, da obogatiš sebe bogatstvima Hristovim, bogatstvima Duha Svetoga. A mi, mi u neradu, u evanđelskom neradu! A vreme nam je dato da njime imamo Život Večni, da njime steknemo Istinu Večnu, Pravdu Večnu. A mi, mi mrtvujemo! Svaki greh jeste smrt, svaki greh i grešenje jeste postepeno umiranje. Kada grešiš ti umireš, ali Duh Sveti budi te, stvara uzbunu, kliče: „Vaskrsni ti koji spavaš, vaskrsni iz mrtvih“!
Gle, svaki greh to je tvoja smrt, mrtav si kada ostaješ u grehu, umrtvljen si i ostaćeš u njemu mrtav za Boga. A mrtvac, šta je? Raspada se. Kad si gord, kad se veličaš, kad smatraš sebe da si nešto više nego drugi, mrtav si! Ti mrtvuješ, daleko si od Boga, vaskrsni iz mrtvih, vaskrsni! Vaskrsni te tvoje mrtvace što su u tebi. Ili mnogo trošiš sebe, gnjeviš se stalno i više nego što ljudska priroda može da podnese. Šta ti radiš? Umrtvljuješ sebe, ti ubijaš sebe, sahranjuješ sebe. Vaskrsni iz mrtvih, i obasjaće te Hristos! Kreni, ti sam najpre kreni, neće Gospod na silu da te spasava. Imaš slobodnu volju, znaš šta je smrt, znaš šta je đavo, to nam je Gospod kazao, Duh Sveti nam to večito kazuje, a ti i dalje spavaš u gresima. Ustani! Vaskrsni iz mrtvih! Sve zavisi od tebe.
A ko je tvoj Vaskrsitelj? – Pokajanje i savest. Razmisli ko si, šta si… Poslan si u ovaj svet kao čovek, dao ti je Bog dušu, nebesku dušu sa likom Božijim u njoj. Pogledaj sebe, vidi ko si. A gresi? Pogledaj njih, šta oni znače? To su tvoji grobovi, to su tvoji crvi, to su tvoje zmije… Vaskrsni iz mrtvih i obasjaće te Hristos! On će te vaskrsnuti! I tvoj te Duh Sveti produžuje[12] i tvoja vera, kojom si počeo da živiš sa Hristom, uvećava se Duhom Svetim, postaje hram Duha Svetoga, postaje bezgranična, beskrajna. Onda tvoja vera sve može, onda s Apostolom možeš reći: „Sve mogu u Hristu Isusu Koji mi moći daje“[13]. Da, Duh Sveti zato je sišao u ovaj svet, da da te sile, da svetu da sile, da sebe vaskrsavamo iz svih smrti, da pobedimo sve strasti, da pobedimo sve grehe. A pobeđujući sve grehe i sve smrti mi pobeđujemo sve đavole, sve, i razaramo paklove. I onda, onda duši svojoj osiguravamo Nebesko Carstvo Božijim Duhom Svetim.
Zato Sveti Apostol u današnjem Svetom Evanđelju naređuje nama: „Ispunjavajte se Duhom Svetim“.[14] Ispunjavajte se Duhom Svetim i bežite od greha, bežite kao od požara strašnog, bio to blud, bila to mržnja, bila to gordost; svaki greh izgoni sve te Božanske sile, a mi, raskinimo verom, raskinimo svoje okove. Svaki greh potiskuje iz tebe ono što je Božansko, i ako ostaneš u nekom grehu, taj greh postaje sila đavolja u tebi, sila koja neće Boga i neće ništa što je Božije, i potisnuće iz tebe sve što je Hristovo, i vi ne hodite više u Carstvo Nebesko, nego u carstvo svezla, carstvo pakla, carstvo đavola. I svi znamo, braćo, kako se stiču svete vrline: i vera, i molitva, i post, i ljubav, i krotost, sve to nizvodi u tvoju i moju dušu Božanske sile Duha Svetoga. I mi – i mi postajemo hristonosci i duhonosci u ovome svetu, i svepobedni pobednici u ovome svetu. Pobeđujemo najveći greh čovekov – smrt, i još većeg i od smrti – đavola! Gle, pobeđujemo Gospodom Hristom Koji nam daje sile za to, daje nam Duha Svetoga.
Tako, počev ovaploćenjem tela na zemlji, Gospod Hristos uzeo telo na Sebe i završio sa čime? Eto, Silaskom Duha Svetoga s Neba. Radi podviga Gospoda Hrista, radi Njegove velike žrtve, radi toga što je On postao čovek, uzeo na Sebe sve naše muke i nevolje, primio na Sebe sve naše grehe, naše beskrajne smrti, sve grehe primio što je rod ljudski imao, i satro, i pobedio, vaskrsao iz mrtvih, i osigurao Život Večni – poslan biva od Njega Duh Sveti da svu Njegovu Istinu, sav Život Večni, Carstvo Nebesko, postane naše! A ko se ne rodi vodom i Duhom, ne može ući u Carstvo Nebesko![15] A On, Gospod poslao nam Duha Svetoga da se Njime krstimo, i vodu nam je dao u Krštenju Svetom, Svetu Vodicu, da time sebe prevedemo iz zemaljskog carstva u Nebesko, beskrajno Večno Carstvo.
Kako je lako steći Nebesko Carstvo kada kroz veru postaneš sin Božiji, kroz veru u Gospoda Hrista, kroz ljubav prema Njemu postaješ ne samo sin Božiji, nego i brat Hristov i sunaslednik Njegov[16], nasleđuješ Nebesko Carstvo i sva blaga Božija. Kakvo bogatstvo! To mi daje Sila Božija. Takvo bogatstvo za koje je Sveti Apostol Pavle bio uznesen, kao što znate, do trećeg neba i iznad svih nebesa[17], i sagledao sva bogatstva Božanstva Svete Trojice. Piše u Svetome Evanđelju za nas hrišćane da je tako obogatio nas Gospod i dao nam takvo bogatstvo Neba, kakvo ne može niko na zemlji zamisliti: „Što oko ljudsko ne vidi, i uho ljudsko ne ču, i srce ljudsko ne nasluti, to pripremi Gospod onima koji Ga ljube'[18], meni i tebi i svakome ljudskom biću.
Eto, i ti – ti postaješ bogat kao Bog, obogaćuješ se Bogom i bogat si Bogom. I tvoje bogatstvo niko uzeti ne može, nikad ne možeš postati siromašak. Ne! najveći si i večni i besmrtni bogataš. Eto, sva ta blaga dao nam je Gospod Hristos i poslao nam Duha Svetoga da mi Njime usvojimo sva ta blaga. Zato Presvetoj Trojici beskrajna i beskonačna slava, jer nas je Ona i spasila, Njoj dugujemo sve i sva u svima svetovima, mi ljudi bedni, dok nismo Hristovi, a svepobedni kad postanemo Hristovi! Amin.
 


 
NAPOMENE:

 1. Evanđelje po Mateju 18, 10-20,
 2. D.Ap. 2,1-11
 3. Jn. 7,20
 4. Lk. 24,49
 5. 1 Kor. 2,5
 6. Rim. 8,35
 7. Rim. 8,9
 8. Gal. 5,22
 9. Gal. 5,22-23; Ef. 5,9.
 10. Rm. 5,14
 11. Ef. 5,16
 12. Možda; probuđuje – Prim, uredn.
 13. Fil. 4,13
 14. Ef. 5,18.
 15. Jn. 3,5.
 16. Rm. 8,17; 1 Jn. 3,12.
 17. 2 Kor. 12,24.
 18. 1 Kor 2,9

2 komentar(a)

 1. Slava Bogomajki,neka nas zaštiti svojim molitvama.

 2. Veliki naš Sveti otac Justin! Zaista Bogom nadahnut. Ne znam da li ijedan narod na svjetu, u savremeno vrijeme, ima ovakvog tumača Jevanđelja. Hvala Bogu, što nam ga je dao!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.