SABRANE BESEDE

 

SABRANE BESEDE
 

 
PASHALNE BESEDE – TOM III
 
Beseda 3, u Nedelju o slepom[1]
1967. godine u manastiru Ćelije
 
Eto novog svedoka, vrlo neobičnog. Slepac od rođenja progledao, čuli ste Eevanđelje, na neobičan način. Ničim se ne može ljudski objasniti ono što je Gospod učinio sa ovim slepcem. Kalom (=blatom) pomazao oči, i on progleda[2]. To je Božje čudo. Ne kraju krajeva, Gospod je došao u ovaj svet da pokaže da je ovaj svet sav čudo Božje. Od najmanje stvarčice do najveće u ovome svetu, od najmanje biljčice do sunca – sve je čudo Božje. I kada čovek progleda duhovno, on to odmah vidi. I kada čovek dopusti da Gospod otvori oči duše njegove, onda on vidi sva čudesa Božja u ovome svetu. Čovek – beskrajno čudo Božje, klas od kukuruza – beskrajno čudo Božje, oko jednog teleta – kakvo čudo Božije! I sve u svetu, braćo, svaka stvar i svaka tvar – veliko čudo Božje.
Gospod je došao u ovaj svet da nam zaista otvori oči, da nam da novi vid, da tim novim vidom mi vidimo šta je ovaj svet. Jer bez Gospoda Hrista oči ljudske su u tami. Čovek ne vidi smisao ovoga sveta, čovek ne zna ni sebe, ne vidi ni sebe. Šta je to u meni? Šta je to što ja nazivam dušom? Radi čega je duša u meni? Zašto mi je Bog dao? Gospod je došao da progledamo i da vidimo sve to, da vidimo sve te tajne, da ih sagledamo i da večnu korist od toga za sebe izvučemo. „Ja svetlost, dođoh u svet, veli Spasitelj, da nijedan koji veruje u mene ne ostane u tami“[3]. A bez vere u Njega, čovek i svi ljudi su u tami. Šta mi znamo od ovoga sveta, šta mi vidimo kad se nalazimo u tami smrti?! I ovaj svet bez Gospoda Hrista sav je u noći i pomrčini smrti. A smrt zatvara sve oči, i ne samo zatvara, smrt uništava, rastrojava, ruši i telo i dušu našu. Šta je to? Gospod je došao u ovaj svet da nam pokaže šta je duša, šta je čovek. Vera, veli Spasitelj, vera u Njega, vera u Svetlost: i koji veruje u Njega ne ostaje u tami.
Evo svedoka: Slepac od rođenja koji je progledao, dvostruko progledao, progledao telesnim očima i progledao duhovnim očima. Jer, kada je Gospod pitao posle iscelenja: „Veruješ li ti u Sina Božcjeg, koji je učinio čudo s tobom“! On pita: „A ko je on, Gospode, da u njega verujem?“ Ja sam koji govorim s tobom“. „Da, verujem Gospode“[4]. To je progledanje duše! Progledao je bivši slepac duhovno i video pred sobom Boga, i to je bilo pravo vaskrsenje njegovo, to je bilo pravo progledanje njegovo. On je sebe video kao večna, video je sebe kao besmrtna, jer Gospod je zato došao u ovaj svet. Sve On obnavlja, ali kako obnavlja? Obnavlja tako, da ono što je smrtno postaje besmrtno, ono što je prolazno postaje neprolazno.
Gle, telo ljudsko, koje se na naše oči menja neprekidno, a smrt ga potpuno promeni i rastoči u blato, u zemlju, u crve to telo Gospod vaskrsava iz mrtvih, i time On propućuje put i pokazuje šta će se desiti sa našim telom, sa svakim telom svakoga čoveka.To je put koji je Gospod prošao i prešao Svojim telom, kroz smrt pobedivši smrt i vaskrsnuvši iz mrtvih, darovao Život Večni telu ljudskom. Eto radi čega je Gospod stvorio telo: da mu da Život Večni, da mu da Besmrtnost. A dušu isto tako: da vaskrsne iz njene smrti, iz duhovne smrti. Duhovna smrt – to je greh, iza greha đavo! I Gospod dajući sile čoveku, oslobađajući čoveka od greha oslobađa ga od đavola, i time mu daje svesavršenu pobedu nad svima neprijateljima bića ljudskog, nad svima neprijateljima besmrtnosti ljudske, i čovek zaista postaje sav besmrtan; sa Gospodom Hristom postaje besmrtan i dušom i telom, postaje zaista novi čovek.
Sveti Apostol Pavle, kada piše hrišćanima o tome ko smo mi ljudi, on veli da smo mi po Adamu, našem praocu, zemljani i od zemlje, i po novom Adamu, po Gospodu Hristu Koji je Nebeski čovek, mi smo nebeski, I kao što smo po Adamu zemljani, tako Hristom i po Hristu, postajemo nebeski. I dodaje Sveti Apostol: Gospod Hristos je novi čovek. On je čovek s Neba! Čovek s Neba. I mi koji smo potomci Adamovi, zemljani i po zemlji, (postajemo) potomci Hristovi verom u Njega i postajemo nebeski ljudi[5]. To je ta promena koju je Gospod doneo Sobom. Zato vera u Vaskrslog Gospoda Hrista i daje novog čoveka, stvara novog čoveka. Stvara od mene i tebe novog čoveka: „Gle, staro prođe, sve novo nastade u Hristu Isusu“[6] veli Sveti Apostol Pavle. Sve staro prođe, novo nastade. Staro, to je smrtno telo prošlo, i javlja se besmrtno telo. Stara je duša čovekova, stara u gresima i u smrti. Vaskrsenjem Gospoda Hrista i verom u Njega, čovek postaje novi čovek.
Zaista, verom u Gospoda Hrista naš vid obnavlja se, naš vid dobija besmrtne sile i mi vidimo ono što je besmrtno; mi vidimo ono što je neprolazno i večno; mi vidimo u Gospodu Hristu Boga, Spasitelja, Darodavca Večnoga Života, vidimo Večnu Istinu Njegovu. Naš vid se produžio, naš vid se obesmrtio, smrt nas više ne preseca od ovoga sveta, niti od nebeskog sveta. Naprotiv, vera u Gospoda Hrista, Vaskrslog Gospoda, sjedinjuje nas sa Njim Vaskrslim – i mi kao besmrtnici gledamo ovaj svet i vidimo njegov besmrtni smisao i cilj. I sve nas je On stvorio besmrtne, jer kad poverujemo u Boga, Vaskrslog Gospoda Hrista, onda čovek dobija u duši osećanje da je on sam besmrtan.
Tako Sveti Isak Sirin veli: Šta je besmrtnost? Besmrtnost, to je osećanje Boga[7]. Čim čovek oseti Boga, čim čovek poveruje u Boga, odmah sam poveruje u svoju besmrtnost. Jer samo besmrtna duša veruje u besmrtnoga Boga. A tu besmrtnost duši daje Vaskrsli Gospod Hristos. Zato vera u Gospoda Hrista – to je novi vid, nove oči; vera u Gospoda Hrista – to je takođe novi sluh. Mi čujemo Večnu Istinu i shvatamo i osećamo je i živimo u toj Istini. To je novo što je Gospod Hristos doneo svetu. Vera u Vaskrslog Gospoda Hrista daje nam i novi život, novi život. Mi više ne živimo za smrt, mi više ne živimo za to da postanemo hrana zmijama. Ne, mi živimo radi Večnoga Života. Telo će se naše raspadnuti u zemlji, ali će vaskrsnuti na dan Strašnoga Suda i sjediniti se sa našom dušom. I opet će se javiti svaki od nas, onaj koji jeste, preobražen od sile ljubavi Hristove i po veri našoj.
Verom u Gospoda Hrista mi svlačimo starog čoveka i oblačimo se u novog čoveka,[8] – u Gospoda Hrista! Ne zaboravite nikada šta je Krštenje. Sveto Krštenje je oblačenje u Gospoda Hrista[9] – veli Sveti Apostol. Znači, oblačimo se u besmrtni Život Večni. A do Hrista, do vere u Njega, sav čovek je plen đavola. I gle, Gospod je došao u ovaj svet da se pridigne i obnovi stari, i vaskrsne novi čovek. Apostol piše da Hristov čovek, duša mu je sva satkana od ljubavi, od milosrđa, od molitve, od posta, od umilenja, od krotosti, i svih drugih svetih vrlina. To je novi čovek koji se neprekidno obnavlja, kako se veli u Svetom Evanđelju, po liku Gospoda Hrista.[10]
Mi, mi smo hrišćani pozvani da stalno živimo Gospodom Hristom, mi u Njemu, da sve što je naše kontrolišemo Njime i obnavljamo u sebi. Eto, rešio si da učiniš to i to. Proveri sebe Gospodom Hristom, proveri sebe Svetim Evanđeljem: da li bi to Gospod Hristos učinio što ti nameravaš da učiniš? Ili, ti si učinio neko delo, rđavo delo. Šta ti valja činiti? Proveri sebe, pokaj se. Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me! Gospode, pokaj me! Samo pokajanje, to je ono što se traži od tebe i od mene. Greh nas satire, ali mi greh pobeđujemo verom u Gospoda Hrista i pokajanjem. Da, zaista Vaskrsenjem Svojim Gospod Hristos je promenio celoga čoveka, preobrazio ga, otvorio sve božanske puteve pred njim. Očima duše njegove otvorio svu Večnost, svu Večnu Istinu.
Sveti Apostol Pavle piše hrišćanima i veli: „Mi hrišćani Gledamo ono što se ne vidi“[11]. A šta je to Sveti Apostole? – To je Gospod Hristos! „Naše je življenje na nebesima“[12] – veli Sveti Apostol. Otkako je Gospod Hristos vaskrsao i uzneo se na Nebo, On je središte našeg života i srce našeg života preneo sa zemlje na Nebo. I mi hrišćani, iako telom hodamo po zemlji, ustvari mi živimo Njime, Gospodom Vaskrslim. „Hodite kao što je On hodio“[13] – preporučuje Sveti Apostol Jovan hrišćanima. U Njemu da hodimo, u novom životu da živimo, u novom životu koji ne dopušta ništa truležno. A od svakoga greha, od svake rđave pomisli truli ponešto u nama.
Vaskrsna sila Vaskrslog Gospoda, daje nam moći da mi to što istruli u nama vaskrsnemo i ozdravimo i iscelimo. Primera bezbroj. Svi hrišćani za ove dve hiljade godina svedoci su toga. Svaki dan, mnogi Svetitelji svedoci su toga. I danas, mi proslavljamo Svetog Prvomučenika Srpskog Kralja Vladimira. Kralj Mučenik, prvi Srpski Kralj Mučenik, a za njim bezbroj Srpskih Mučenika koji su ginuli za Krst časni i Slobodu zlatnu, koji su ostvarivali Evanđelje Gospoda Hrista neprekidno. Čuli ste od evanđelskih mučenika: „Ne bojte s onih koji ubijaju telo, a duše ne mogu ubiti; nego se bojte onoga koji može, pošto ubije, da baci u pakao, u oganj večni“[14]. Ko je to? – To je greh. Kad čovek živi u grehu, ne veruje u Hrista, eto ubice, eto samoubice. Greh postepeno ubija čoveka na zemlji, dok ga kroz smrt ne pripremi za pakao. Gospod došao u ovaj svet da nam otvori oči da progledamo i da se ne bojimo greha. Ali, mi se možemo ne bojati greha samo onda kad ga pobedimo, a pobeđujemo greh jedino Gospodom Hristom. To je Onaj Koji pobeđuje, i On daje besmrtnost i večno blaženstvo, i duši našoj i telu našem. Dušu ne može ubiti greh samo onda kada je čovek vezan sa Besmrtnim Vaskrslim Gospodom Hristom, Koji pobeđuje smrt. I On pobeđuje svaku smrt u nama, pobeđuje svaki greh, kada smo mi kroz veru vezani sa Njim duhovno, kada naša duša služi Njemu kroz evanđelske svete vrline: molitvu, post, ljubav, krotost, smirenost. Sve su to božanske sile koje brane našu dušu, ne daju da smrt ovlada njome, i da greh ovlada našim celim bićem, i da nas pošalje u pakao.
Vaskrsenje Gospoda Hrista zato je za nas hrišćane sve i sva u svima svetovima. Za nas hrišćane to je najvažnije: da znamo i da živimo kao besmrtni; da je Gospod Hristos stvorio nas radi besmrtnosti, radi Večnoga Života, otvorio nam Carstvo Nebesko, i daje nam sva Božanska blaga. Zaista, samo Bog Ljubavi mogao je da učini što je učinio Gospod Hristos nama koji smo bili grešni, nama koji smo bili rastrgani od bezbroj smrti, od bezbroj demonskih sila. On je sišao, postao čovek, da nas spase od svih tih užasa. Ništa više, ništa veće nije mogao niko dati ljudima od Gospoda Hrista, od onoga što je On dao čoveku. Jer, šta je veće za nas ljude, nego da Bog Sebe pokloni čoveku? A On poklanja Sebe i meni i tebi, poklanja kroz veru, kroz ljubav, kroz molitvu, kroz post, kroz Sveto Pričešće, kroz Sveto Krštenje. Eto, Gospod daje Sebe svakome čoveku, a time mu daje svu besmrtnost Božansku, sva Božanska blaga i sva Božanska bogatstva.
Mi ljudi, ništa više i veće ne možemo zamisliti od onoga što nam je Gospod darovao: darovao Svojoj Crkvi, darovao kroz veru u Njega, kroz Svoje Sveto Evanđelje. Zato svako od nas, svako ljudsko biće verom u Gospoda Hrista – to je prvo, to je najosnovnije, to je ono što nam osigurava Život Večni, što nam osigurava Blaženstvo Večno, što nam osigurava Nebesko Carstvo. Vera i sa njom sve ostale svete vrline, i ljubav, i molitva, i post, sve što je u Crkvi propisano Gospodom Hristom.
I naši Sveti Podvižnici srpski, i svi sveti hrišćanski Podvižnici, i Mučenici, i Ispovednici, uče nas tome i pomažu nas u tome. Svi mi živimo u jednome besmrtnome večnome duhovnom telu, u jednome besmrtnome duhovnome hramu, svi su Svetitelji oko nas, svi oni pomažu nama s Neba, a i na zemlji. Svaka Crkva je uvek puna njih, puna je zemlja Anđela Božjih otkako je Gospod Hristos sišao u ovaj svet. Setite se reči Spasiteljevih: „Od sada će biti nebo otvoreno i videćete anđele Božje da silaze k’ Sinu Čovečijem“[15]. Ovaj svet je pun anđelskih Svetitelja radi svakoga od nas. Od nas samo jedno zavisi: da ih prizivamo uvek; da nikad ne verujemo sebi; da svakoga dana slavimo Svetitelje koje Crkva praznuje; danas Svetog Vladimira i još Svetog Vasiliska, sutra druge Svetitelje; da se ispovedimo njima; da nas oni vode i rukovode, a oni nas vode i rukovode samo stazama koje vode u Crkvu Večnu i Carstvo Božije, koje vodi Gospodu Hristu kroz novi život, kroz novu ljubav, besmrtni život i besmrtnu ljubav. To je Gospod doneo svetu, to je doneo svakome od nas, svakome ljudskom biću. Radi toga je On stvorio ljudsko biće, i verom u Gospoda Hrista ispunjujemo zaista sav smisao i cilj svoga života, smisao i cilj koji nam je Gospod odredio i propisao.
Sveti Kralj Vladimir, Prvomučenik srpski i nas današnje Srbe vodi i rukovodi ka Gospodu Hristu, ka Carstvu Nebeskome kroz Sveto Evanđelje Njegovo. Da živimo po Evanđelju, da hodimo kao što je On hodio, predvođeni uvek našim divnim Svetiteljima i svima Svetiteljima Crkve Hristove, koji su neumorni pomoćnici svakome koji vapije sa zemlje njima, vapije kroz molitvu, kroz uzdah, kroz suzu, kroz post i kroz svaku drugu muku koja ga vuče ka Nebu.
Neka bi Vaskrsli Gospod dao nama svima na molitve svih Svetitelja Svojih, dao nam svakodnevno Božanske vaskrsne sile da vaskrsavamo sebe iz svih smrti. A to ćemo učiniti ako budemo pobeđivali svaki greh koji nasrne na nas, ili svaki greh koji hoće da se ukotvi u nama, da se začauri u nama, i da živi u nama. Uvek gotov Gospod daje sile da mi kroz pobedu nad gresima pobeđujemo i tvorce greha, mračne, crne, strašne, demonske sile, đavole, i da budemo uvek jači od njih, da oni budu kao senka za nas. Jer Gospod Bog, vaskrsao sa telom našim, sa telom ljudskim, daje nam sile i moći da pobeđujemo sve demonske sile kao senke.
I zato svaki od nas svako veče neka pita sebe: jesam li ja danas bio sa Vaskrslim Gospodom, jesam li ja danas vaskrsao sve svoje mrtvace, jesam li ja danas pobedio sve grehe što su nasrtali na mene, jesam li ja zaspao u nekome od grehova?! Evo sada, pre nego što legnem u krevet, u postelju svoju, otkuda grob noćas meni, pre nego što legnem, kajem se. Gospode, oprosti mi! Da ne umire duša moja kroz razne grehe, pomozi molitvama svih Svetih Tvojih. Da i ja služim Tebi i ovoga i onoga sveta, i time budem (tvoj) sve do vaskrsenja svog, pred svima smrtnima, i pred svima Anđelima, i pred svima bićima, i stvorenjima Tvojim.
Hristos voskrese! Vaistinu voskrese!
 
 


 
 
NAPOMENE:

 1. Evanđelje po Jovanu 9,1-38
 2. Jn. 9,6-7
 3. Jn. 8,12
 4. Jn. 9, 35-38
 5. 1 Kor. 15,45-49
 6. 2 Kor. 5,17
 7. Vidi studiju o. Justina: Gnoseologija Sv. Isaka Sirina. – Prim. uredn.
 8. Kol. 3,9-10
 9. Gal. 3,27
 10. Kol. 3,10
 11. 2 Kor. 4,18
 12. Fil. 3,20
 13. 1 Jn. 2,6
 14. Lk. 12,4-5
 15. Jn. 1,51

 
 

 
 

2 komentar(a)

 1. Slava Bogomajki,neka nas zaštiti svojim molitvama.

 2. Veliki naš Sveti otac Justin! Zaista Bogom nadahnut. Ne znam da li ijedan narod na svjetu, u savremeno vrijeme, ima ovakvog tumača Jevanđelja. Hvala Bogu, što nam ga je dao!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *