SABRANE BESEDE

 

SABRANE BESEDE
 

 
PASHALNE BESEDE – TOM III
 
Beseda 1, u Nedelju o slepom[1]
1965. godine u manastiru Ćelije
 
Hristos voskrese! Vaistinu voskrese!
Još traje Uskrs, braćo. Danas je trideset šesti dan, a Uskrs traje. Za četrdeset dana praznuje Crkva Vaskrs Gospoda Hrista, i ne samo četrdeset dana. Svaka Nedelja u toku godine posvećena je Uskrsu Spasovom. Svaka Nedelja i jeste mali Uskrs. Ustvari, Vaskrs Gospoda Hrista jeste ne samo Praznik nego – Svepraznik. On nikada ne prestaje, nikad ne prestaje… To je Praznik koji se svaki dan ponavlja, svaki dan putuje kroz moj i tvoj život, putuje kroz život roda ljudskog. Putuje, putuje… vaskrsava ljude iz smrti.
Zašto Crkva tako slavi Vaskrsloga Hrista? Zašto je Vaskrsenje Njegovo postalo temelj vere hrišćanske? Zašto je Vaskrsenje Njegovo znak – večni znak Hrišćanstva na zemlji i na Nebu? Zato što je Gospod vaskrsenjem Svojim rešio glavno pitanje, glavnu muku našeg zemaljskog života, našeg ljudskog života. Vaskrsenjem Svojim Bog je kazao šta je čovek: šta sam ja, šta ti, radi čega smo ja i ti stvoreni. Kazao je Gospod na Vaskrs, vaskrsnuvši iz mrtvih, zašto nam je dao telo, radi čega će čovek imati telo koje nosi na zemlji deset, petnaest, ili sto godina najviše, pa ga spušta u grob. Kazao je On Vaskresenjem Svojim da je čovek besmrtno biće, rođen i stvoren od Boga da pobedi – smrt, i da pobedi tvorca smrti – đavola, i da pobedi uzrok smrti – greh.
Da, Gospod je vaskrsao da bi to nama ljudima otkrio, da bi to nama ljudima dao, to što niko ne može dati rodu ljudskome. Pobedu nad smrću – ko može dati čoveku i rodu ljudskome, ko osim Bogočoveka Hrista? Pobedu nad grehom, pobedu nad đavolom – ko može dati osim Njega? Šta je ustvari Hrišćanstvo? Hrišćanstvo nije ništa drugo nego neprekidno vaskrsavanje mrtvih, mrtvih duša. Na dan Strašnoga Suda biće Vaskrsenje, sveopšte Vaskrsenje svih mrtvih tela, ali prvo će biti vaskrsenje duša. Vaskrsenje duše – kako je doživeo slepac o kome ste čuli danas u Svetom Evanđelju, kad mu je Gospod rekao pošto ga je iscelio: Veruješ li u Sina Božjeg? On upita: Ko je to Gospode, da Ga verujem? Gospod reče: Ja sam koji govorim s tobom. – Verujem, Gospode!, i pokloni mu se.[2] Time se završava (današnje) Sveto Evanđelje, i pokazuje da je Gospod došao u ovaj svet da vaskrsava duše ljudske najpre, duše ljudske iz duhovne smrti.
Šta je duhovna smrt? Kada duša moja i tvoja umire? Mi znamo da telo umire i mnogo se brinemo da izlečimo telo od svih bolesti, ali kada duša umire, od čega ona umire? Od greha! Duša koja greši ta umire – veli Sveti Prorok Jeremija. Duša tvoja greši i umire, jer ona se odvaja od Boga Koji je izvor života[3]. Da, to je tvoja smrt za Hrista, Koji je Pobeditelj smrti. Svaki tvoj greh, znaj, tvoja je mala smrt, a ti si Hristov, ti si hrišćanin. Ti si dužan da vaskrsneš sebe iz tog groba, da vaskrsneš sebe iz te smrti, da pobediš smrt. Gospod je došao u ovaj svet i dao nam sile za to. Strašnija je smrt duše od smrti tela, jer smrt duše, napokajani greh, nepokajani gresi vode dušu u pakao.
A mi ljudi, mi hrišćani, mi znamo radi čega smo stvoreni, znamo radi čega smo hrišćani. Naš je glavni zadatak šta? Da vaskrsnemo iz mrtvih sebe, da vaskrsavamo stalno sebe iz svih svojih duhovnih grobnica i grobova, da stalno pobeđujemo ono što je smrtno u nama. Kako da pobedim greh ja, kako da pobediš greh ti? Kako čovek da pobedi smrt? Gde mu je sila? U Vaskrslom Gospodu! Mi pobeđujemo smrt kada pobeđujemo greh u sebi, jer je greh tvorac smrti. I još nešto više: pobeđujući greh i smrt mi pobeđujemo đavola, jer greh i smrt jesu sile đavolove, sile pomoću kojih on drži rod ljudski u svojoj vlasti.
Jer, šta je đavo? Đavo je biće koje živi grehom i smrću. Đavo je đavo grehom i smrću. A čovek – čovek je čovek Bogom i besmrtnošću. Bogom i besmrtnošću! Zato je Gospod Hristos i uzeo na Sebe telo; zato je postao čovek; zato je prešao sav put našeg zemaljskog života, našeg čovečanskog života; živeo u telu, podneo smrt sa telom, vaskrsao telo iz mrtvih, i sa telom se uzneo na Nebo – da pokaže put kojim telo ljudsko ima da ide, i moje i tvoje i svačije. Kako dugačak put, kako sjajan i slavan, ali u isto vreme i strašan, ako njime pođemo! Jer, kada čovek putuje grehom – kuda otputuje, kuda greh vodi? U carstvo greha, u carstvo smrti, u carstvo đavola, u pakao.
Ako si hrišćanin, živiš u Crkvi Hristovoj. Crkva Hristova – u njoj su date sve sile pomoću kojih svaki od nas može pobediti svaki greh, to znači: može pobediti svaku smrt. Sveto Krštenje – šta je to? Veli Sveto Evanđelje da se mi krštavamo u smrt Gospoda Hrista i u Vaskrsenje Njegovo[4]. Pogružavamo se u smrt i vaskrsavamo iz mrtvih. Eto celog programa našeg života: da sa Hristom stradamo radi pravde u ovome svetu boreći se protiv greha, i da vaskrsavamo sa Njim iz mrtvih pobedivši smrt. I mi – veli Sveti Apostol – u ovome svetu živimo kao vaskrsli mrtvaci, kao vaskrsli mrtvaci[5]. Svaki hrišćanin zna da je greh smrad i da on kao hrišćanin treba da vaskrsne iz njega, da ne bude u smrti i grobu. I kad pobedi greh, on je zaista vaskrsli mrtvac. Vaskrsao iz mrtvih!
Spopala te mržnja i grabi ti dušu. A šta je mržnja, znaš li? Mržnja je smrt, smrt duše. I kao što se telo usmrdi kada umre, tako se duša usmrdi u mržnji. Ako je čovek ne istera iz sebe ljubavlju evanđelskom, u duši se kote pomoću greha duhovni ognjeni crvi, veli sveti Makarije Veliki, plameni crvi koji opsedaju dušu, ako ih ti ne proteraš iz sebe pokajanjem i izbaciš iz duše svoje.
Šta je sa Pričešćem? Sveto Pričešće jeste primanje u dušu i u telo svoje Vaskrslog Gospoda Hrista – Pobeditelja smrti, Pobeditelja greha, Pobeditelja đavola. Kad ti živiš Njime, ti silom tom Božanskom pobeđuješ sve što je grešno u tebi, sve što je smrtno u tebi, sve što te vuče ovome svetu. Ne, Gospod je dao vaskrsne sile tebi kroz Sveto Pričešće da te Sveto Pričešće uvede u onaj svet, u Večni Život. Kakva Božanska sila Sveto Pričešće, kakva svepobedna sila jača od svih smrti, jača od svih đavola, jača od svih grehova! A to je Gospod dao tebi kroz Svoju Crkvu, da bi ti, i svaki od nas, postao pobeditelj smrti kao što je On Sam Pobeditelj greha, Pobeditelj đavola i pobeditelj pakla.
Mi – veli se u svetim crkvenim pesmama – praznujući Uskrs, Vaskrsenje Gospoda Hrista, praznujemo umrtvljenje smrti i razorenje ada, razorenje pakla. Praznujući Uskrs i Vaskrsenje Gospoda Hrista mi razaramo sve što je pakleno u našoj duši, sve što vuče u pakao i greh. U Crkvi Hristovoj imamo lekove za sve grehe, za sve bolesti duše i bolesti tela. Pokajanje – eto leka za svaki greh, eto sveleka! Ne reci: – Pa, eto, davi me onaj greh ili ovaj, muči me ova strast ili ona, i ja sam u opasnosti da poginem. Znači, nisi dobar hrišćanin kad si zaboravio da ti imaš vrlo jako oružje u rukama, mač koji seče glavu svakome đavolu. Pokajanje! Nisi ga upotrebio, ono je najlakše. Ustani protiv svog greha, odseci glavu tome grehu što te muči, tvojoj strasti koja te davi. Gle, ti si vaskrsli iz mrtvih, ti si pobeditelj smrti, ti si razoritelj pakla; duša tvoja pobednica, iz ovog sveta uleće u onaj svet, u Carstvo Gospoda Hrista.
Naša vera, naša molitva, naša ljubav – šta je to? To su vaskrsne sile Spasiteljeve, sile vaskrsiteljke koje vaskrsavaju nas iz svake smrti. Naša molitva, naša vera, naša ljubav, sjedinjuje nas duhovno sa Gospodom Vaskrslim. A On – On daje moći svakome od nas da pobedi svaki greh, svaku smrt, svakog đavola. Nema straha za nas hrišćane u ovome svetu, nema straha kojim nas đavo može uplašiti, a kamoli ljudi. Nema smrti kojom nas đavo može uplašiti, a kamoli ljudi. Tu silu, tu snagu, tu veliku slobodu Gospod je darovao rodu ljudskome kroz Svoje Vaskrsenje iz mrtvih. I On se Vaskrsli uzneo na Nebo, i sa telom našim čovečanskim u ovome svetu živi, vlada ovim svetom dajući svakome od nas Božanske sile, Vaskrsne sile da živimo u novome životu.
I mi, živeći u Crkvi Hristovoj, živimo u duhovnom telu Vaskrsloga Bogočoveka, Vaskrslog Gospoda Hrista. To znači: da Njime pobeđujemo svaki greh, svaku smrt, svakog đavola. Ti kao hrišćanin nikad se nemoj bojati da će ma koja smrt da savlada tebe, ma koja duhovna smrt da bude jača od tebe. Vera tvoja neka te vodi kroz ovaj svet, kroz ovaj život, vera kojom pobeđujemo svet – kako se veli u Svetom Evanđelju[6]. Ne samo vera, nego i svaka vrlina, braćo! I post, i molitva, i ljubav, i nada, i krotost, i smirenost, i milosrđe, i svaka druga sveta evanđelska vrlina jeste božanska sila kojom mi stalno vaskrsavamo sebe Vaskrsenje Hristovo. Sav život hrišćana na zemlji – šta je? – Vaskrsenje Hristovo produženo kroz ceo njegov život. Moj život, tvoj život, svačiji život nije ništa drugo nego Vaskrsenje Gospoda Hrista produženo kroz naš život u ovome svetu, da bismo produžili kroz Večnost u onome svetu.
Eto, tako je Vaskrs praznik koji nikada ne prestaje. Zato se hrišćanin i razlikuje od drugih ljudi time što jasno zna radi čega je u ovome svetu; jasno zna da je stvoren za Besmrtnost i Život Večni, i time živi i radi toga živi. Veliki Svetitelj i prorok slavni, Sveti Serafim Sarovski, ruski Svetitelj koji je umro pre sto trideset godina, uvek je pozdravljao sve ljude i sve posetioce uskršnjim pozdravom: „Hristos voskrese“! Svakog je tako sretao. Ko god je došao k njemu, on ga je pozdravljao tim svetim i mnogoznačajnim i sveznačajnim pozdravom: „Hristos voskrese“! Zašto? – Zato što je osećao i znao i verovao, i životom svojim pokazao, da je Vaskrsenje Gospoda Hrista glavna stvaralačka životna sila naša, glavna stvaralačka sila Hrišćanstva, Crkve Hristove; da je svaki hrišćanin pobeditelj smrti; da svaki trenutak u životu hrišćanina, svaki dan i svaka noć jeste Vaskrsenje Gospoda Hrista produženo kroz njegov život. Time živi svaki hrišćanin.
U mnogim krajevima naše zemlje, u Grčkoj, u Rusiji, u pravoslavnim zemljama, i dan danas u Južnoj Srbiji pozdravljaju se svi pravoslavni hrišćani od Uskrsa do Spasovdana pozdravom: Hristos voskrese! Vaistinu voskrese! umesto „pomozi Bog“, umesto, „dobro jutro“, „dobro veče“, „dobar dan“ svih četrdeset dana se pozdravljaju (ovim) svetim pozdravom. To je pravoslavni običaj, sveti evanđelski običaj. Toga bi trebalo da se drže svi hrišćani pravoslavni. U tome je nada naša, u tome je vera naša. Zato ti kao hrišćanin, da bi pokazao sebi da si hrišćanin, čim ujutru ustaneš reci sebi: Hristos voskrese! „Hristos voskrese iz mrtvih“ – reci sebi, pa ćeš ceo dan živeti Vaskrslim Gospodom Hristom, imati vaskrsne radosti, pobeđivati svaku muku i svaku nevolju znajući da ispred tebe stoji Carstvo Nebesko, Večni Život.
Zato mi pravoslavni hrišćani nikad ne možemo dovoljno slaviti i proslaviti Vaskrs Gospoda Hrista. Nema pesama, nema himni, nema slavopojki kojima se može ukrasiti i opevati to beskrajno veliko čudo i ta neiskazana milost Božja – Vaskrsenje Gospoda Hrista, Koji nam je dao pobedu nad grehom i đavolom.
Zato neka svaki od nas svakog dana slavi Vaskrslog Gospoda, moli Mu se neprekidno, živi svaki dan kao besmrtnik u ovome svetu, kao besmrtno biće, kao putnik koji putuje preko ove zemlje Božje u večno Carstvo Nebesko. I onda, onda si ti pravi hrišćanin. Tad si pravi čovek. Jer bez Hrista nema čoveka – bez Bogočoveka nema čoveka. On je rešio naše glavno pitanje: pitanje života i pitanje smrti; šta je smrt, šta je život. Dao nam je Život Večni. Njemu, Vaskrslome Gospodu, slava i hvala kroza sve vekove. Amin.
Hristos voskrese! Vaistinu voskrese!
 


 
NAPOMENE:

  1. Evanđelje po Jovanu 9,1-38
  2. Jn. 9,35-38
  3. Jeremija 2,13
  4. Rm. 6,35
  5. Rm. 6,11-13; Ef. 2,15
  6. 1 Jn. 5,4

2 komentar(a)

  1. Slava Bogomajki,neka nas zaštiti svojim molitvama.

  2. Veliki naš Sveti otac Justin! Zaista Bogom nadahnut. Ne znam da li ijedan narod na svjetu, u savremeno vrijeme, ima ovakvog tumača Jevanđelja. Hvala Bogu, što nam ga je dao!

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.